Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:


 

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 127) "Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata".

 

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie, czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych - a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego - nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie (wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu znajduje się w zakładce "Formularze"),  na poniższy adres:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

 

Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu prosimy nie załączać żadnych dokumentów oraz oświadczeń.
 

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Koszt egzaminu to 800 zł płatne przelewem na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”. Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.

O dokumencie

Literatura

Wykaz literatury pomocnej dla kandydatów na tłumaczy przsięgłych: 
 1. Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał, 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Dostatni Grzegorz, 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 3. Iluk Jan, Kubacki Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o.
 4. Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 5. Kierzkowska Danuta (red.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011 - publikacja pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Wydawnictwo Translegis. Warszawa 2011.
 6. Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, The New Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 7. Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 8. Kubacki Artur Dariusz, 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [w:] Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.
 1. Kubacki Artur Dariusz, 2009, Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Kubacki Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 3. Poznański Janusz, 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 4. PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).
 5. pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Beaty Jeglińskiej, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne).
 6. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Rybińskiej, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis 2011 r.

 7. Artur Dariusz Kubacki, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

16. Dahlmanns Karsten, Kubacki Artur Dariusz, 2014, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

O dokumencie