Nowa księga wieczysta

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy: "Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych", który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. Podmiot ten przesyła "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł". Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczenia opłat z tego tytułu.

Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie.

Nowa Księga Wieczysta

O dokumencie

Informacje ogólne

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.
Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Systemem NKW stopniowo obejmowane są kolejne wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie

Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych

 

O dokumencie

Opłaty

Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.
 

 

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.

O dokumencie

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

 

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

 

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

 

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

O dokumencie

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) (Prosimy drukować dwustronnie)

 

format pdf format pdf (liczba pobrań: 122051)

format rtf format rtf (liczba pobrań: 42669)

O dokumencie