Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółki partnerskiej

Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w ramach organizacji gospodarczej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych i stanowi „ułomną” osobę prawną. Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych lub odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw mogą dopuścić wykonywanie w jednej spółce więcej niż jednego określonego zawodu albo postanowić, że partnerzy mogą wykonywać w spółce tylko jeden zawód, a ponadto mogą uzależnić wykonywanie zawodu w spółce partnerskiej od spełnienia dodatkowych wymagań.

Partnerami mogą być adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, lekarze stomatolodzy, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Lista wolnych zawodów jest otwarta.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać obowiązkowe elementy:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce,
  • przedmiot działalności spółki,
  • firmę i siedzibę spółki,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
Przedmiot działalności wymaga w umowie bliższego sprecyzowania zakresu działalności spółki na przykład wskazania niektórych rodzajów świadczonych usług.
Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Siedziba spółki partnerskiej powinna mieścić się w Polsce i może znajdować się w miejscowości, w której siedzibę ma organ zarządzający albo w innej miejscowości określonej w umowie spółki.

Najistotniejszą cechą wyróżniającą spółkę partnerską od pozostałych typów spółek jest ograniczona odpowiedzialność partnera za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów i osoby, które podlegały ich kierownictwu. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu lub zawodów określonych w umowie spółki.

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, ale dla zapewnienia sprawniejszego jej funkcjonowania umowa może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki zostanie powierzone zarządowi. Do zarządu spółki partnerskiej stosuje się wówczas przepisy dotyczące zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Członkowie zarządu spółki partnerskiej podlegają ograniczeniom wynikającym z uchwał wspólników ingerujących tylko w proces zarządzania spółką.

O dokumencie

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WD - Partnerzy
KRS-WH - Sposób powstania podmiotu
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WL - Prokurenci
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WD
KRS-WK
KRS-WM
KRS-Z1
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZD - Zmiana - partnerzy
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL - Zmiana - prokurenci
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele  
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
   
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki  

O dokumencie