Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.
Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego. Także osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby mogą utworzyć przedstawicielstwo, jeżeli zakres takiego przedstawicielstwa obejmuje wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.
Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

O dokumencie

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Będą to - w każdym przypadku - druki: KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany) oraz KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału. Oprócz obligatoryjnych informacji wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ), dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu tej osoby, złożyć odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny oraz uwierzytelnione tłumaczenie na język polski takiego dokumentu. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy także złożyć odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie wymaganych wyżej dokumentów (ale nie urzędowych formularzy) może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać oddział, w którego aktach dokumenty zostały złożone, oznaczyć sąd, w którym te akta się znajdują i numer oddziału w rejestrze.
Do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej zgodnie z tabelą oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

 

O dokumencie

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbol formularza Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WL - Prokurenci
KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM - Przedmiot działania
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-WK
KRS-WJ
KRS-Z10
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZL - Zmiana - prokurenci
KRS-ZJ - Zmiana reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele  
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
   
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie  

O dokumencie