Krajowy Rejestr Karny

Dane adresowe Krajowego Rejestru Karnego

  • Adres siedziby: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
  • Numer telefonu do sekretariatu Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: (022) 39-76-200
  • Numer faxu do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: (022) 39-76-205

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł – za informację o osobie
  • 100 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

  • dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)
  • dla podmiotu zbiorowego należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, to do zapytania należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. aktualny odpis z KRS, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu itp.

W podpisie powinna figurować osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS.