ࡱ> }|CbjbjJxx,\2\2?????4???hF@Z@?$t v@v@:@@@AAAsssssss.vxs-?AAAAAs??@@4sBBBAp?@?@7ix BAsBBJ^c@2n?XBaJ#is0$tc~yXBj~yc~y?c<BAAAssBAAA$tAAAA~yAAAAAAAAA\2 p>: 1. KONTEKST WNIOSKU W dniu 20 pazdziernika 2011 r. Komisja przyjBa wniosek dotyczcy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku. Wniosek ten zostaB przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 20 pazdziernika 2011 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-SpoBeczny wydaB opini w dniu 28 marca 2012 r. Od marca 2011 r. prowadzone s dochodzenia w kontek[cie dokonywanych przez kilka bankw prawdopodobnych manipulacji wskaznikami EURIBOR i LIBOR w odniesieniu do stp procentowych kredytw midzybankowych. Podejrzewa si, |e banki przedstawiaBy szacunkowe warto[ci stp procentowych, po jakich przyjByby ofert finansowania, ktre r|niBy si od wysoko[ci stp, po jakich byByby gotowe po|ycza [rodki na rynku midzybankowym w praktyce. W rezultacie poziom stp EURIBOR i LIBOR, stosowanych jako wskaznik referencyjny do celw udzielania po|yczek oraz jako poziom odniesienia dla wyceny wielu instrumentw finansowych, takich jak swapy procentowe, mgB by przedmiotem manipulacji, za[ wiarygodno[ EURIBOR czy LIBOR mogBa zosta poddana w wtpliwo[. Ponadto szacunkowe warto[ci stp procentowych zgBaszane przez poszczeglne zaanga|owane banki wprowadzaBy rynek w bBd co do prawdopodobnych kosztw finansowania ponoszonych przez te banki. Komisja dokonaBa oceny, czy wniosek dotyczcy rozporzdzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku oraz powizany wniosek dotyczcy dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku, przyjte w pazdzierniku 2011 r., obejmuj prawdopodobne przypadki manipulowania wskaznikami referencyjnymi, w tym wskaznikami LIBOR i EURIBOR. W szczeglno[ci rwnie| Parlament Europejski podkre[liB znaczenie tej kwestii. Zwa|ywszy |e obecnie |aden z wnioskw nie obejmuje problematyki wskaznikw referencyjnych, Komisja stwierdziBa, |e bezpo[rednia manipulacja wskaznikami tego rodzaju rwnie| nie wchodzi w ich zakres. Pomimo |e udowodnienie przez wBa[ciwy organ, i| manipulacja wskaznikiem referencyjnym miaBa wpByw na cen powizanych z nim instrumentw finansowych, mo|e okaza si trudne lub niemo|liwe, wszelka faktyczna manipulacja istotnymi wskaznikami referencyjnymi lub jej usiBowanie mo|e mie powa|ny wpByw na zaufanie rynku oraz mo|e skutkowa znacznymi stratami dla inwestorw i zakBceniami gospodarki realnej, biorc pod uwag powszechne wykorzystywanie wskaznikw referencyjnych jako stopy referencyjnej dla, przykBadowo, swapw procentowych czy kredytw hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Wa|ne jest zatem, aby sprecyzowa, |e we wskazanych sytuacjach wBa[ciwe organy winny mie mo|liwo[ naBo|enia sankcji administracyjnych w przypadku przestpstwa manipulacji na rynku, bez potrzeby udowadniania lub wskazywania kwestii incydentalnych takich jak wpByw manipulacji na ceny. Zasadnicze znaczenie ma rwnie| podjcie wszystkich niezbdnych krokw w celu zapobiegania takiej manipulacji oraz w celu umo|liwienia i uBatwienia wBa[ciwym organom prowadzenia czynno[ci w zakresie nakBadania sankcji. Rygorystyczne ramy prawne bd dziaBa jako wiarygodny czynnik powstrzymujcy tego typu zachowania, chronic w ten sposb inwestorw i przywracajc zaufanie rynku. Wskazane dziaBania regulacyjne winny obejmowa sankcje karne. W celu objcia manipulacji wskaznikami referencyjnymi zakresem stosowania proponowanej dyrektywy oraz zadbania o to, by celowe manipulowanie nimi stanowiBo przestpstwo, Komisja proponuje zatem zmian wniosku dotyczcego dyrektywy. 2. ASPE$(t9<P=??T?VAXAbAjApArAAAAXBZB^B`BdBfBjBlBpBrBtBvBxBzB|BBBB桕愀yuyuyue]ujhUhO?h5CJ0OJQJ^Jh hO?hhn8jhn8Uh')mHnHuhb2hb2mHnHuhb2mHnHuhjPOhZ5mHnHu hjPOhZ57>*mHnHuh5X5>*mHnHuhjPOhZ5>*mHnHuUhjPOhZmHnHujhO?UmHnHu$0 v""#&(P(r))0J223v4x5&7N777 9XgdZDgdZgdZCgdZh$a$gdZ}gdZ}gdO?KTY PRAWNE WNIOSKU 2.1. Podstawa prawna Zmieniony wniosek jest oparty na art. 83 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zostaB przedBo|ony zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE. 2.2. Pomocniczo[ i proporcjonalno[ Zgodnie z zasad pomocniczo[ci (art. 5 ust. 3 TFUE) Unia winna podejmowa dziaBania tylko wwczas, gdy cele zamierzonego dziaBania nie mog zosta osignite w sposb wystarczajcy przez paDstwa czBonkowskie i je|eli ze wzgldu na rozmiary lub skutki proponowanego dziaBania mo|liwe jest lepsze ich osignicie na poziomie Unii. Transgraniczny wymiar wielu wskaznikw referencyjnych i podmiotw, ktre przekazuj dane w celu ich opracowania, jak rwnie| midzynarodowy charakter wielu instrumentw finansowych, na ktre manipulowanie tymi wskaznikami mo|e oddziaBywa, wskazuje na istnienie realnego ryzyka, i| dziaBania podejmowane na poziomie krajowym w odpowiedzi na manipulacj wskaznikami referencyjnymi, w obliczu braku dziaBaD na poziomie Unii, byByby udaremnione lub nieskuteczne. W zwizku z tym, uwzgldniajc zasad pomocniczo[ci, zasadne wydaje si dziaBanie na szczeblu unijnym. Zasada proporcjonalno[ci wymaga, by ka|da interwencja byBa ukierunkowana i nie wykraczaBa poza to, co jest konieczne dla osignicia celw. Zasad t kierowano si przy sporzdzaniu niniejszego wniosku. 2.3. SzczegBowe wyja[nienie wniosku Do wniosku dotyczcego dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku wprowadzono nastpujce zmiany: zmiana w zakresie definicji (art. 2) celem dodania definicji wskaznikw referencyjnych; zmiana w zakresie pojcia przestpstwa manipulacji na rynku (art. 4) celem uwzgldnienia manipulacji wskaznikami referencyjnymi; zmiana w zakresie pojcia przestpstwa pod|egania, pomocnictwa oraz prby popeBnienia przestpstwa (art. 5) celem uwzgldnienia wskazanych zachowaD podejmowanych w kontek[cie manipulacji wskaznikami referencyjnymi. 3. WPAYW NA BUD{ET Zmieniony wniosek nie ma wpBywu na bud|et Unii. We wniosku Komisji dotyczcym dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku, COM(2011) 654 final, wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 dodaje si pkt 3 w brzmieniu: 3. Wskaznik referencyjny oznacza dowolny indeks dotyczcy obrotu lub opublikowan warto[ liczbow obliczon poprzez zastosowanie wzoru do warto[ci jednego lub wikszej liczby aktyww bazowych lub cen, w tym szacunkowo ustalonych cen, stp procentowych lub innych warto[ci, lub do danych zebranych w oparciu o przeprowadzone badania, stanowicych punkt odniesienia dla okre[lenia kwoty przypadajcej do zapBaty z tytuBu instrumentu finansowego. ; 2) w art. 4 dodaje si lit. e) w brzmieniu: e) przekazywanie faBszywych lub wprowadzajcych w bBd informacji, dostarczanie faBszywych lub wprowadzajcych w bBd danych lub podejmowanie jakichkolwiek innych rwnowa|nych czynno[ci sBu|cych celowemu manipulowaniu obliczaniem wskaznika referencyjnego. ; 3) artykuB 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. PaDstwa czBonkowskie podejmuj niezbdne [rodki w celu zapewnienia karalno[ci przestpstw polegajcych na prbie popeBnienia ktregokolwiek z przestpstw, o ktrych mowa w art. 3 lit. a) oraz art. 4 lit. a), b)i, c) i e). . Sporzdzono w Brukseli dnia [& ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady Przewodniczcy Przewodniczcy   PL DOCVARIABLE "LW_Confidence" \* MERGEFORMAT  PL PL PAGE \* MERGEFORMAT 4 DOCVARIABLE "LW_Confidence" \* MERGEFORMAT  PL 9t9<P=X??rAABXB\B^BbBdBhBjBnBpBrBtBvBxBzB|BgdO?gdO?gd pgdZlgd4igd4gdb2gdZ>gdZBBBBBBBBBBBBB*C,C.C0C2C4CCCCCCCCCCCChjPOhZmHnHuhn8h!mHnHuhO?h5CJ0OJQJ^J hO?hhjhU|BBBBBBBCCCCCCpgdZgdO?gdO? C0P&P 1F:pO?. A!"#n$n% Dp<P1h:pO?. A!"#n$n% Dp<P1h:pO?. A!"#n$n% Dp Dd #3x 3 TAB130BD89B652B4954A4B9A5BF810F3F8C" ;$euᠱ_ F7 D@= ;$euᠱ_ F7(( 2X> xZ lTa0+m18c 2NK A8)``AZ"*J) ᧁTne Ԡ* U*$&boyon}~gUJݙ73ovv>D?`ŮSZ#DTP@ׯ D&G{1b ~% QrǺ\fU ̻S^-@jGMKuE3c4obdNÒel헄3b:FLԊ&j]'fTvfIϭ?3xOŌ \,awQl.K_bٺ7ʱk94yB@JyH)&̑cbJCֺ_Y15JzfoG-^d!k+Q*1aطOy`U<6YL|aqBjrhX@дotm({?6ۡ/k|v4DOψ. 7{YS9'YRزlsn6U^{Pc{,0fϾ+=jM2`g N X|β *4.ȺJ1w|ne\N2ªG>짱XM:8K7_2~αd`1dxeaLɸ4dpf̷2C0X5T^<9ГΚ܍?%ۨR39;/ W5wdWw{ai6KBBկUx+7N[9O@{ˈWLosb]X DPeڽKƇ7wc`T>n}{>Ut̛XyRd:LalcyQ5S: | 2Jo}>Yc)nm|CTöM-.;@w sFiM?xGbHFI;~*vRge}TI}d#O:)]vt˹ᦦJ${\zqS?ScHVKg|-yZuSץsz z (m\_6myNb$G}}}Ds-KVkXmt 4\*: zA|F gs(0W|j Xj)u{*ـX3mH!_~ȕx) Xr,$s2-Iaz?AF #obc i8 xu{(&QA/'s:۶L{1E9OI7Zv_f}3ib+o*~uS~~HCQmj;M߱~:5BZ#>&uo“$r z_j1K.d.E>腬NHB֛͌a_%oMynoĩ/]- 4W@"s2Ʀ0?g9xUf{R.k]ex.Ĭՠs*Z Zex^_"2-I5ƃ_k5^\V#uk}Zdhۇ|ȴkN5ei?=xedViEhAtXكK 6a$V-O[5` 6vXwRy¢sl*Yix\n5(YKSRfHcROE9ZT#ZQR|-L盬ْ+ǦhWkm'mrXjϚ ; ;C\w]C!v#&jv^HCo۬xi|TZȴu}#k.S{_8h |ltL4ʶ/A& &a7vb.ۭZq_d`Zc#AXm!2eHɈ6LV=dPm aUhJU>eڦQY [$rʼΖ cu5:KCJ> | Spis tre[ci 9 o# JJ ' HeaderLandscape u6ff |FooterLandscape.$ u*!;h]^a$`&` |OdwoBanie przypisu dolnegoH*fHq 00 |Text 1 R^R00 |Text 2 ^00 |Text 3 ^00 |Text 4 ! ^ @"@ |Normal Centered"$a$828 | Normal Left#$a$:B: | Normal Right$$a$:R: | Quoted Text %^:b: |Point 0&R^R`:r: |Point 1'^`:: |Point 2(^`:: |Point 3) ^ `:: |Point 4*. ^. `2a2 G"Tiret 0 + & F%2q2 |Tiret 1 , & F 22 |Tiret 2 - & F 22 |Tiret 3 . & F 22 |Tiret 4 / & F NN | PointDouble 00 Rw^`wNN | PointDouble 11 ^`N"N | PointDouble 22 ^ `N2N | PointDouble 33 . ^. `NBN | PointDouble 44 . e^e`RRR | PointTriple 05 R@^`@RbR | PointTriple 16 [^ `[RrR | PointTriple 27 . [^. `[RR | PointTriple 38 . e[^e`[RR | PointTriple 49 . e[^`[44 |NumPar 1 : & F44 |NumPar 2 ; & F44 |NumPar 3 < & F44 |NumPar 4 = & FJOJ |Manual NumPar 1>R^R`JJ |Manual NumPar 2?R^R`JJ |Manual NumPar 3@R^R`JJ |Manual NumPar 4AR^R`F"F | Quoted NumParB^`dOd |Manual Heading 1$C$ RRh@&^R`5:^O^ |Manual Heading 2 D$ RR@&^R`5^^ |Manual Heading 3 E$ RR@&^R`6ZZ |Manual Heading 4 F$ RR@&^R`JJ | ChapterTitleG$$ha$5CJ FrF | PartTitleH$$$ha$5CJ$LL | SectionTitleI$$ha$ 5:CJ<< | Table TitleJ$a$5>/> |MarkerB*fHphq @/@ |Marker1B* fHphq @/@ |Marker2B*fHphq DD | TOC Heading N$a$5CJDD |Point 0 (number) O & FDD |Point 1 (number) P & FDD |Point 2 (number) Q & FD"D |Point 3 (number) R & FD2D |Point 0 (letter) S & FDBD |Point 1 (letter) T & FDRD |Point 2 (letter) U & FDbD |Point 3 (letter) V & FDrD |Point 4 (letter) W & F4O4 |Bullet 0 X & F44 |Bullet 1 Y & F44 |Bullet 2 Z & F44 |Bullet 3 [ & F44 |Bullet 4 \ & FRR |Annexe titre (expos)]$a$5>*@@ | Annexe titre^$a$5>*ff |Annexe titre (fiche financire)_$a$5>*FF |Application directe`NN |Avertissement titre a$>*:: | Confidence b$ha$RrR z Confidentialitc^6CJ :B: | Considrant d & F@@ | Corrigendume$a$LrL |Date d'adoptionf$ha$5BB |Emissiong$^a$VOV |Expos des motifs titreh$a$5>*0O0 |Fait i$DbD |Formule d'adoptionj$LL |Institution qui agit k$X^O^ |Institution qui signel$ 6J2J |Languem$X9&#$a$5;PP |Manual Considrantn;^`;^r^ |Nom de l'institutiono$a$ OJQJ^JZOZ |Personne qui signep$ a$6f2f |Rfrence institutionnelleq$^a$pRp |Rfrence interinstitutionneller$^a$T"T |Rfrence internes$^a$NBN |Sous-titre objett$a$566 |Statutu$ha$HH | Titre articlev$$ha$6DBD | Titre objetw$hha$5NrN |Type du documentx$ha$5:/: |Added5>*fHq :/: |Deleted7fHq BB |Address{$$J dh^J a$<< | Objet externe|6;@O@ |Page de couverture}BB | Supertitre~$Xa$5PP |Langues faisant foi$ha$LL |Rfrence croise$a$TT |Fiche financire titre$a$5>*dabd |$Date d'adoption (Page de couverture)!2 |4Rfrence interinstitutionnelle (Page de couverture)fABf |%Sous-titre objet (Page de couverture)RQrR |Statut (Page de couverture)\qB\ | Titre objet (Page de couverture)fbf |%Type du document (Page de couverture)>2> |Volume$^a$66 | Intrt EEEHH | Accompagnant$a$56TT |Type acte principal$a$5VbV |Objet acte principal$ha$5\\ | Intrt EEE (Page de couverture)^^ |!Accompagnant (Page de couverture)l l |(Type acte principal (Page de couverture)nn |)Objet acte principal (Page de couverture)zz |(Langues faisant foi (Page de couverture)$ha$b/" b `}Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH phsH tH F02 F r>Lista punktowana & Fm$J6B J hhLista punktowana 2 & Fm$J7R J hhLista punktowana 3 & Fm$J8b J hhLista punktowana 4 & F m$Nr N { Tekst dymka CJOJQJ^JaJ8"8 4iLegenda5CJ\aJ:#: 4iSpis ilustracjiF1 F 4iLista numerowana & F!m$J: J 4iLista numerowana 2 & F"m$J; J 4iLista numerowana 3 & F#m$J< J 4iLista numerowana 4 & F$m$J' J 4iOdwoBanie do komentarzaCJD D 4iTekst komentarzaCJaJBj B 4iTemat komentarza5\8U 8 4i HiperBcze >*B*ph</! < tw4winMark<B* H*ph88 bdFait U $htH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] J EJ J KMOOOOBC# 9|BC"$CERikm@!@@ @ 0( B S ?H0( +,./124578uw~+,./124578uw~}h\~8Gv7jӖv|"e :BMM& 0~=U"(zn*2ZLYyu7V YT:"Ɉ!,6; l 'X>?>O?+J@AhABBzD-G2GVOVyW$VlXFs(I{f qhh ,A5LzaCZ4zmTmd-+o}--Md_bC_V;YrvG>n!b2\l~A!V Tidfj*Dn8<$~D]d$JCs6ujO[ P3V0GWc=Vw[Zo0T mEz fMzzz|:s#4/[*:/,CGp&^5:|NBd/:!' ZI\R(3/fw?F0K/8ikP%%_B1-T]@QEU%:\g/? E]j4W^0 "+3T}.^$,.' Copylist_PathCOVERPAGE_EXISTS0<DQCHighlightinglDQCRepairStyles LW_CONFIDENCELW_CORRIGENDUMLW_COVERPAGE_GUIDLW_CROSSREFERENCE LW_DocTypel LW_EMISSIONLW_EMISSION_ISODATE&LW_EMISSION_LOCATIONlLW_EMISSION_PREFIXhwLW_EMISSION_SUFFIXlLW_ID_DOCMODELLW_ID_DOCSIGNATUREgwLW_ID_DOCSTRUCTURE LW_ID_DOCTYPE LW_ID_STATUTLW_INTERETEEE.CP LW_LANGUEl LW_MARKING LW_NOM.INSTZLW_NOM.INST_JOINTDOCLW_REF.II.NEW.CPlLW_REF.II.NEW.CP_NUMBERLW_REF.II.NEW.CP_YEARXLW_REF.INST.NEWlLW_REF.INST.NEW_ADOPTED <LW_REF.INST.NEW_TEXTLW_REF.INTERNE(LW_SOUS.TITRE.OBJ.CP` LW_STATUT.CPPZ LW_SUPERTITRE@LW_TITRE.OBJ.CP@LW_TYPE.DOC.CPX LW_VOLUMET VSSDB_IniPathXVSSDB_ProjectPath0IR9\\at100\user\wk\SEILEG\Lw5x\Copylist\CecCons\Template2007True100;Header;HeaderLandscape; <UNUSED> 130BD89B652B4954A4B9A5BF810F3F8C<UNUSED>COM 25.7.2012 2012-07-25BRXBruksela, dnia r.SJ-024PECONS.STANDARD COM/PL/MODSG-007SG-007<UNUSED>PL<UNUSED>KOMISJA EUROPEJSKA<EMPTY>COD02972011COMfinal (2012) 420<UNUSED>6(przed\u322?o\u380?ony zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE)Zmieniony wniosek<UNUSED>Ww sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku)DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY<UNUSED>(\\at100\user\wovo\SEILEG\vss\srcsafe.ini$/LegisWrite/DOTM/COM@(XXX(UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial_ EUAlbertinaTimes New Roman5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math" h''gK 1K 1n94dCq HX?`}2!xx5C:\Documents And Settings\All Users\Templates\COM.dot pytkaapytkaa             Oh+'0x ( 4 @ LX`hp pytkaaCOMpytkaa2Microsoft Office Word@F#@pj@ 2n@ 2nK՜.+,D՜.+,l(x 1  TytuTitleXH%E CategoryClassificationVersionCreated usingLast edited using LWTemplateID COM/PL/MOD 5.8.45.1LW 5.8, Build 20111205LW 5.8, Build 20111205SG-007 !"#$%'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrsuvwxyz{~Root Entry F̝2nData &1Table.zWordDocumentJSummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8tCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q