ࡱ> PROTybjbj4{{*kkkkk8Lt<%fwhn,O$Q$Q$Q$Q$Q$Q$$&T)zu$khhu$kk$r!r!r!kkO$r!O$r!r!:#",c"EO" ;$ %0<%Y" ) )c"c"\)k"|r!u$u$r!<%)+ 1: EMBED Word.Picture.6 Informacja RP przygotowana w zwizku z art. 10 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2010 r. o wspBpracy Rady Ministrw z Sejmem i Senatem w sprawach zwizanych z czBonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395) DotyczyZmieniony wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku Data przekazania Polsce dokumentu przez instytucje UE30 lipca 2012 r. Sygnatura dokumentuKomisja EuropejskaCOM(2012) 420Numer midzyinstytucjonalny2011/0297 (COD) Procedura decyzyjnazwykBa procedura ustawodawcza Tryb gBosowania wRadzie UEwikszo[ kwalifikowana Instytucja wiodca Ministerstwo Sprawiedliwo[ci Instytucje wspBpracujce Ministerstwo Finansw Data przyjcia przezKSE17 sierpnia 2012 r. Cel projektu aktu prawnego Powodem przedBo|enia przez Komisj Europjesk wniosku zmieniajcego projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystanie informacji poufnych i manipulacie na rynku s prowadzone od marca 2011 r. dochodzenia w kontek[cie podejrzenia dokonania manipulacji przez kilka bankw wskaznikami EURIBOR i LIBOR (stawkami referencyjnymi niezabezpieczonych po|yczek midzybankowych). Komisja podejrzewa, i| banki przedstawiaBy szacunkowe warto[ci stp procentowych, po jakich przyjByby ofert finansowania, ktre r|niBy si od wysoko[ci stp, po jakich faktycznie byBy gotowe po|ycza [rodki na rynku midzybankowym. W rezultacie poziom stp EURIBOR i LIBOR stosowanych jako wskaznik referencyjny dla kredytw i po|yczek o zmiennym oprocentowaniu oraz do wyceny wielu instrumentw finansowych, takich jak np. swapy procentowe, mgB by przedmiotem manipulacji, za[ wiarygodno[ tych stawek referencyjnych mogBa zosta poddana w wtpliwo[. Ponadto, szacunkowe warto[ci stp procentowych zgBaszane przez zaanga|owane banki mogBy wprowadzi rynek w bBd co do prawdopodobnych kosztw finansowania ponoszonych przez te banki. Komisja uznaBa, i| manipulowanie wskaznikami referencyjnymi nie wchodzi w zakres przedstawionego projektu dyrektywy, obecnie bdcego przedmiotem zwykBej procedury ustawodawczej, oraz powizanego z ni projektu rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. W zwizku z tym Komisja zaproponowaBa zmian wniosku dotyczcego dyrektywy celem objcia jej zakresem penalizacji manipulacji wskaznikami referencyjnymi. We wniosku podkre[la si, i| wszelka manipulacja istotnymi wskaznikami referencyjnymi lub jej usiBowanie mo|e mie powa|ny wpByw na zaufanie rynku oraz mo|e skutkowa znacznymi stratami dla inwestorw i zakBceniami w gospodarce realnej. Wynika to z faktu powszechnego wykorzystywania wskaznikw referencyjnych m. in. do wyceny instrumentw finansowych, w tym instrumentw pochodnych, oraz wyznaczania oprocentowania dla kredytw o zmiennym oprocentowaniu, w tym kredytw mieszkaniowych. Z tego wzgldu konieczne jest zapewnienie karalno[ci manipulacji na rynku, bez potrzeby udowadniania lub wskazywania kwestii incydentalnych, takich jak wpByw manipulacji na ceny. II. Przebieg procedury W dniu 20 pazdziernika 2011 r. Komisja przyjBa wniosek dotyczcy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystanie informacji poufnych i manipulacie na rynku (COM(2011) 654). Wniosek zostaB jednocze[nie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wniosek jest przedmiotem prac grupy roboczej ds. prawa karnego materialnego Rady Unii Europejskiej. W dniu 27 kwietnia 2012 r. Rada osignBa cz[ciowe porozumienie oglne dono[nie art. 5 -12 projektu dyrektywy. Rwnolegle trwaj prace w Parlamencie Europejskim (komitet LIBE przedstawiB opini zawierajc propozycje poprawek do projektu Komisji). W wyniku zdarzeD w Wielkiej Brytanii, zwizanych z prawdopodobnymi manipulacjami wskaznikami referencyjnymi przez kilka bankw, Komisja Europejska, w dniu 25 lipca 2012 r., na podstawie art. 293 ust. 2 TFUE, przedstawiBa wniosek zmieniajcy projekt dyrektywy. Jednocze[nie z uwagi na powizanie dyrektywy z projektem rozporzdzenia, Komisja Europejska przedstawiBa rwnie| wniosek dotyczcy zmiany wskazanego projektu rozporzdzenia, w trybie art. 293 ust. 2 TFUE. III. Stanowisko RP Rzd RP poprze inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzajc do uzupeBnienia projektu dyrektywy o penalizacj manipulacji wskaznikami referencyjnymi, jak rwnie| jej usiBowania. Kierunek proponowanych zmian do projektu dyrektywy jest spjny z analogicznymi propozycjami dotyczcymi projektu rozporzdzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadu|y na rynku). Rwnocze[nie Rzd RP bdzie d|yB do zdefiniowania pojcia wskaznika referencyjnego w towarzyszcym dyrektywie rozporzdzeniu oraz do bardziej precyzyjnego wyja[nienia w preambule intencji regulatora w odniesieniu do tego pojcia. Bdzie to zgodne z dotychczasowym modelem dyrektywy oraz rozporzdzenia, a ponadto zapobiegnie ewentualnym rozbie|no[ciom definicji tego samego pojcia w dwch r|nych instrumentach. IV. Uzasadnienie stanowiska RP Rzd RP pozytywnie ocenia wniosek Komisji Europejskiej dotyczcy projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystanie informacji poufnych i manipulacie na rynku. Projektowane regulacje, w ocenie Rzdu RP, powinny przyczyni si do skutecznego wykrywania i przeciwdziaBania przypadkom zwizanym z manipulacjami wskaznikami referencyjnymi. Wskazniki referencyjne majce posta stp procentowych po|ycz0246:<PXZr   " / 0 Ͼﶪzuzle[lUe[KlUl[lUlh h ~5CJ h,}CJh haI5CJ h haIh haICJ hd6h haI6 h6h haI5:OJQJh haI5:CJ$h5:CJ$h haI5:CJh haI5 jhaIhaI5OJQJU&j9 haIhaI5OJQJUVhaIhaI5OJQJ jhaIhaI5OJQJU8:<XZ  Ookd'$$IfF4##   %04 Faf4p %ytaI$$-DIfM %a$gdaI$d$Ifa$gdaI dgdaI $da$gdaI  WkdR($$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI$d$Ifa$gdaId$IfgdaI dgdaI " 0 vhhhd$IfgdaI dgdaIkd)$$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI0 1 2 8 X eWWWd$IfgdaIkd)$$IfF4F ]#Y J  Y   %0  4 Faf4p %ytaI0 8 V X * , 0 X 2XZ\^b村vjc\ hOA5CJ haI5CJh,}haI6OJQJh@66OJQJ hw5CJh h,}B*phh,}CJaJnHtHh,} h,}5CJhaIB*ph h haIh haIOJQJhOAhaICJaJhOAhOACJaJhS CJaJ h .CJ h,}CJh haICJh haI5CJX Z \ e[MMd$IfgdaI dgdaIkd*$$IfF4F ]#Y J  Y   %0  4 Faf4p %ytaI , ~tfXd$IfgdS d$IfgdaI dgdaIkd ,$$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI, . 0 X vm_d$IfgdaI $IfgdaI dgdaIkd,$$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI ~tiii d$If dgdaIkd-$$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI 2Zuk]]T $IfgdaId$IfgdaI dgdaIkdt.$$IfF0 #FY  F   t %044 FBap %yt,}Z\^`b, {qqqlbZZZb$a$gdOA dgdOAgdOA dgdaIkd;/$$IfF0 #Y     %04 Fap %ytaI b DXbdt(>Hdv (<>$(^ұҢҢph.2CJ^JaJmHnHuhCJ^JaJmHnHuh.2CJ^JaJh.CJ^JaJh.CJ^JaJmHnHu#hOAh|_CJ^JaJmHnHuhPaCJ^JaJmHnHu#hOAhOACJ^JaJmHnHuhOAhOACJ^JaJhOAhOAOJQJ^JaJ*^`, Z"x"#((r))\*`*********,--- .$.6.8.<.>.J../³©³ŸŸŸŸ•ŠzrjbjbhACJaJhCJaJh,CJaJh|_CJaJhBm{CJaJhOAhOACJaJh.2CJ^JaJhBm{CJ^JaJhPaCJ^JaJhOAhOAOJQJ^JaJhOAhOACJ^JaJ#hOAhOACJ^JaJmHnHuhCJ^JaJmHnHuh|_CJ^JaJmHnHu$ #%'p)r)))++,,//0B0D0F0 dgdOA $da$gdOA $da$gdOA & FgdOA dgdOA$dxa$gdOAgdOA & F gdOA//0B0013V@[h^vexezeeeeeeeefffJfRffff㶬{{n{aN$hA hkCJPJ^JaJnHtHhA hkCJ^JaJhA homCJ^JaJhA h|_CJ^JaJhA h^CJ^JaJhCJ^JaJhA h,CJ^JaJh,CJ^JaJhOACJ^JaJU#hOAhOACJ^JaJmHnHuhOAhOAOJQJ^JaJhOAhOACJ^JaJhOAhOAB* CJaJphI}F0<3YYj^l^aaxezejjrrrsbwdwHxJx$ & Fda$gdOA dgdOA $da$gd5 $a$gdOA $da$gdi $da$gdOA$dxa$gdOAek midzybankowych s szeroko wykorzystywane jako stopy referencyjne przy ustalaniu ceny wielu instrumentw finansowych, w[rd ktrych znajduj si tak popularne instrumenty, jak swapy stopy procentowej, jak rwnie| przy ustalaniu oprocentowania kredytw o zmiennym oprocentowaniu. Majc na uwadze powszechne zastosowanie tych instrumentw, Rzd RP uznaje za celowe zapobieganie, jak i przeciwdziaBanie wszelkim zachowaniom, ktre prowadziBby do nieuprawnionego wpBywu na sposb ich wycen. Wniosek Komisji nie zmienia zasadniczego celu projektu dyrektywy, jakim jest ochrona rynkw finansowych przy pomocy instrumentw prawa karnego materialnego. Dyrektywa skutkowa ma zwikszeniem zaufania inwestorw i zapewnieniem integralno[ci rynkw poprzez zabronienie osobom dysponujcym informacjami poufnymi uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi, ktrych te informacje dotycz, oraz zakazanie manipulacji na rynku poprzez praktyki, takie jak rozpowszechnianie faBszywych informacji lub pogBosek oraz przeprowadzanie transakcji ksztaBtujcych ceny na anormalnym poziomie. Negocjacje projektu dyrektywy znajduj si na zaawansowanym poziomie. W dniu 24 kwietnia 2012 r. osignito na forum Rady cz[ciowe porozumienie oglne (w odniesieniu do art. 5 - 12). Pozostawienie poza jego zakresem art. 1- 4, uBatwia powrt do dyskusji na temat definicji (art. 2) oraz zakresu penalizacji manipulacji na rynku (art. 4). Obecnie definicje instrumentu finansowego, kontraktu towarowego na rynku kasowym oraz informacji poufnej zawarte s w rozporzdzeniu (art. 5), za[ dyrektywa odwoBuje si do ich tre[ci (art. 2). Nale|y zachowa ten model tak|e w odniesieniu do definicji wskaznika referencyjnego. Z tego wzgldu nale|y d|y do uzupeBnienia wyBcznie rozporzdzenia o definicj wskaznika referencyjnego oraz zawarcia w dyrektywie odesBania do jego definicji w rozporzdzeniu. Pozwoli to na zapobie|enie mo|liwo[ci wynegocjowania r|nych definicji w rozporzdzeniu i dyrektywie. Ponadto Rzd RP bdzie d|yB, aby preambuBa rozporzdzenia zostaBa doprecyzowana w odniesieniu do definicji wskaznika referencyjnego. Nie jest bowiem jednoznaczne czy okre[lenie commercial zawarte w definicji wskaznika referencyjnego odnosi si jedynie do sBowa index , czy rwnie| do wyra|enia published figure . Utrudnia to ustalenie, jakie wskazniki mog by uznane za wskaznik referencyjny w rozumieniu tych regulacji. Poza tym nie jest jasne, czy sBowo commercial odnosi si do celu, w jakim dane indeksy s publikowane (tj. uzyskiwania przychodw z tytuBu publikacji), czy do natury instytucji publikujcej dany wskaznik (tj. podmiotu prowadzcego dziaBalno[ komercyjn). Rzd RP rozwa|y tak|e, czy na tym etapie pracy nad projektem w grupie roboczej Rady Europejskiej poprosi o przeanalizowanie potencjalnego problemu dotyczcego zakresu odpowiedzialno[ci peBnomocnikw (agentw kalkulacyjnych), ktry mo|e pojawi si w [wietle proponowanych zmian do artykuBu 8(1) rozporzdzenia, rozszerzajcych definicj manipulacji. Czsto bowiem organizator wskaznika referencyjnego korzysta z usBug podmiotu trzeciego, ktry wylicza warto[ wskaznika referencyjnego na podstawie metodyki opracowanej przez organizatora, gwarantujc przy tym anonimowo[ przekazywanych mu danych. Takimi podmiotami s m.in. agencje informacyjne i banki centralne. W zwizku z tym warto rozwa|y czy nie wskazane byBoby bardziej szczegBowe okre[lenie zakresu odpowiedzialno[ci podmiotw dostarczajcych danych do wyliczania wskaznikw referencyjnych, ich organizatorw oraz peBnomocnikw (agentw kalkulacyjnych), ktrzy de facto [wiadcz jedynie usBugi outsourcingowe dla organizatorw benchmarkw, najcz[ciej na zasadzie not-for-profit. Ocena skutkw prawnych - proponowane zmiany nie znajduj odzwierciedlenia w art. 183 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 oobrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z pzn. zm.). Z tego wzgldu wej[cie w |ycie projektowanych zmian do dyrektywy mo|e wymaga dokonania nowelizacji przepisw ustawy z dnia 29 lipca 2005 oobrocie instrumentami finansowymi oraz przepisw ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno[ci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod grozb kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z pzn. zm.). Ocena skutkw spoBecznych projektowane zmiany nie powoduj bezpo[rednich konsekwencji o charakterze spoBecznym. Ocena skutkw gospodarczych - wej[cie w |ycie projektowanych zmian do dyrektywy powinno przyczyni si do wzrostu pewno[ci prawnej w ustalaniu prawidBowego poziomu wskaznikw referencyjnych poprzez zapobieganie zachowaniom majcym na celu manipulacj tymi wskaznikami. Ocena skutkw finansowych - wej[cie w |ycie projektowanych zmian do dyrektywy nie pocignie za sob |adnych skutkw finansowych. V. Informacja w sprawie zgodno[ci projektu aktu z zasad pomocniczo[ci W opinii Rzdu RP zmieniony wniosek dotyczcy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystanie informacji poufnych i manipulacji na rynku jest zgodny z zasad pomocniczo[ci. VI. Przedstawiciel Rzdu upowa|niony do prezentowania stanowiska MichaB Krlikowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci Al. Ujazdowskie 11, 02-157 Warszawa, tel. (022) 52 12642, fax. (022) 62 80652   ffggggjhhhhhi,iijjkktkkıı{hرX{E{2$hA h|_CJPJ^JaJnHtH$hghy}CJPJ^JaJnHtHhiCJPJ^JaJnHtH$hA hkCJPJ^JaJnHtH$hghkCJPJ^JaJnHtHhCI;CJPJ^JaJnHtH$hgh^CJPJ^JaJnHtH$h2S hkCJPJ^JaJnHtH'h2S hk6CJPJ^JaJnHtH$hhkCJPJ^JaJnHtH'hhk6CJPJ^JaJnHtHkkkkllll&mBmmmmmmmmmm`nnpp(pvpppJqjqlq|q rrNrjrrrrrr൨}phOAh,CJ^JaJhA hk6CJ^JaJhA hk6CJ]^JaJhA hCJ^JaJhA hy}CJ^JaJhA h|_CJ^JaJ!hA hkB* CJ^JaJphI}hA h CJ^JaJhA hkCJ^JaJ$hA hkCJPJ^JaJnHtH'rs2s`wbwdwwwwwFxxbzzf{h{j{p{r{||>|`|b|||}4~V`bhjlnp´wnbZjh6Uhdh!k6CJaJhOA5CJaJhOAB*CJ^JaJph!hOAhOAB*CJ^JaJphhOAhOA6CJ]^JaJhOAhOACJ]^JaJhOAhOA6CJ^JaJhOAhOAOJQJ^JaJhOACJ^JaJhPCJ^JaJhOAhOA5CJ^JaJhOAhOACJ^JaJ#Jxdzfzh{j{l{n{p{r{||}}4~6~~jl dgdaI $da$gdOA$a$gdOA & FgdOA dgdOA$ & Fed^e`a$gdOAgdOA$ & Fda$gdOAlnrtxz~d $da$gdS ptvz|hdh!k6CJaJhOAjh6Uh6 21h:pKz. A!"#$% 'Dd WB S A? 2'<ىk>c!&D `!&<ىk>c!؊d k) &&x\ tVEzUgDGFi[ 6n jۂ!Aa\i$tۈ BD=23}<ˌhB}P!,V9][vh(}j)&ş6vF~ᨫE'G&=ނQ~shg/wM?[c7<84\bI)Z fndc0 LB[M W!~ۏA.' řZBdIcE)ސ 9Z.my5Dt8b\p C1 KA7>ѰCR81adX"7r/ w,l16swS)wFw¾A-?~P8~XwGPCe8~/B]x4 P' ㊟,m ϲ`$7fXс0KОw= 0,ur?@0:D?vZ~_N Kwq35Z:[ss2[lu<<k?l%"[(:y-Bc Xsav N?͛7/-6=T=9]ȿh3zbO>FV9㿂Oa5p1A4"6",zw"dj)74q 'CrބE'~ÇF}G rkQA1Q||XiuqůF`.|C!IhaF4 (o@uW$5pP~ 郀(5Blbzg_L[Ps*= 6_, tW'SxqqJsL|> y_ȵW޲Gmq=o܁d*i@ec{ ז^i9[n6>-p3Su\ ֿtD2JrURo.8ΕC8w!Cr0V׿S?T唧6$8-< { $ƿ \9\pρT[a;=~6cwQ|U0Xyj @b]s9Ő[B^ODcf< b$5?1%`ox L茿 }m=C"Xgafȳۀ{ jcj*폂pBcş`nVxܣ2}S$uڮwj %ZgvC!c s n/M_c؎}ֱck=^YtLgR(2NACEWǹr>9+^Ca3頞F6\G׾!z?b \Y[lCƾkV}mU1Ǻ+~l^yXBy"[![BٺSe|٢Js+lY^ 9!jc΃2;c=J227\n@Zc\~_U)4l_͸uWk9Kr<`diAypXej.`00Yrf.$#믅[޳frn F(TY;JX1:c(-;׳\u|gJlˊV,^c,zs?K5}O_O4 hD'GͽA4ˢitO5X!s0Ncv~'"80Al*S|b6qQrN}r Ɵ'~Js+^iOI{>hX''d>]j%j #7ZY{l47l_e#` +~{ρ{ >={+1Q_#M]`1{*J* cݍy۫ ?jXW}:b5{Rq}3~i_uh YEj*TVKec8\9W~`}tNB࿪]a<8 Bǐ^A?h~1?=J#3 ?=]:Ǹi샳Bkw=c0V̮1t\w)kP]>o[\O׭b][6܏3Po c.g! XSuGbp;V(SVX?y`}2}}ϕ_*U/0`rer_2mk|^[Va`6Xs_5g9}iXw?=׿!jnI W{e 9Ε~~up%a7R_^CYXO`9>D9]X5xOW>]~clcW7BӔ }}Wn.?`0. {!w+`{ꩿ?57;{ (ؽr^y-g Zԟc=ʾz ?3 dN9'9+Z3L"J"iCַ=":y#^1XY {={D*6΍[Bv ɁF罇EgtY6[5}G)(aGׇh<ȃV3n|r>p@?y/B(b! !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMN"Q2VWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FSData G/WordDocument4ObjectPool_958200993 FOle PIC LMETA U LwX FRysunek Microsoft Word MSWordDocWord.Picture.89qOh+'0 w PB&WordMicrosoft Word eCourier New-Times New Roman CE- - "-$ pJ l>++ "--- "-$ poqpplo--- "-$ pp--- "-$ JJKKJEJ--- "-$ JJ   --- "-$ ml ljmpl--- "-$ mk--- "-$ =->+<->+=-@/>+--- "-$ =.>+--- "-$ -.++-/.--- "-$ `-AaBB--- "- "-% `-AaBB--- "-$ pJ l>++--- "- "-% pJ l>++--- "-$ \]p[[ ]D--- "-$ [^[\[^[ [^--- "-$ oYpY[]p\q[p\q\q[--- "-$ nYq[--- "-$ Y[[][]]--- "-$ ] [Y\ ] [ ][ [--- "-$ ^ [--- "-$ --- "-$ --- "-$ CDCFCCD--- "-$ c$9SCC--- "-$ --- "-$ --- "-$ cc dd c_c--- "-$ $% cc#$##$--- "-$ $$--- "-$ 9976766--- "-$ RETC96QCTCREUGTC--- "-$ RESC--- "-$ DECDDFE--- "-$ bW^099--- "-$ bacbb^a--- "-$ bb--- "-$ WWXXWSW--- "-$ WW--- "-$ _^^^_b^--- "-$ _^--- "-$ /:19/:08/:2<19--- "-$  /:18--- "-$ :: 89:;:--- "-$ LafJ4J--- "-$ LM--- "-$ _aabaab--- "-$ ff_bggfcf--- "-$ fg--- "-$ --- "-$ --- "-$ JHJHJLH--- "-$ IG--- "-$ 3I4I3G5H3I3K4I--- "-$ [Y$Y[;X--- "-$ Z]Z]ZZ]--- "-$ XXZ]ZYZZY--- "-$ XY --- "-$ $X%Y #Y$Z#Y#Z$Z--- "-$ ]Z$X$Z]Z]ZZ--- "-$ <<]Z99999--- "-$ XX<:VXXZX--- "-$ XX--- "-$ --- "-$ a]XX\]---- "-$ a[`^a[a^a[][`^--- "-$ XWa[a_ZYZZY--- "-$ XY--- "-$ WXYZYZZ--- "-$ ]_\[WZ\_[\]__\\[--- "-$ ]_[\--- "-$ -/,.-//--- "-$ -.--- "-$ --- "-$ w[UUp['A--- "-$ wZw]xZw]wZsZw]--- "-$ TSwZw]VUVVU--- "-$ TU--- "-$ TTUVUVV--- "-$ q]pZSVp]oZq]sZpZ--- "-$ ('p]oZ&%&%%--- "-$ AC(%@BACC--- "-$ AB--- "-$ --- "-$ {VQQrV+H--- "-$ {U{X|U{X{UvU{X--- "-$ QQ{U{WSQSSQ--- "-$ RR--- "-$ QQSSSSS--- "-$ sWrUQSrWqUsWuUrU--- "-$ -,rXqU+*+**--- "-$ HJ-*FHHJJ--- "-$ HH--- "-$ --- "-$ = 4Rr =R`--- "-$ >!< --- "-$ 24 45455--- "-$ TR35TRTSR--- "-$ rsTRqrqqr--- "-$ rr --- "-$ <> <><<>--- "-$ <>--- "-$ SaRaS_R_S_R^R_--- "-$ SaR_ --- "-$ O.b.V6--- "-$ N/O,--- "-$ abbcbcc--- "-$ ad--- "-$ --- "-$ --- "-$ ./-.-..--- "-$ ..--- "-$ WWTTTTT--- "-$ 58WU58558--- "-$ c8MiCC--- "- "-% c8MiCC--- "-$ wNr*G----- "- "-% wNr*G----- "-$ 3sqq.sg--- "- "-% 3sqq.sg--- "-$ \]p[[ ]D--- "- "-% \]p[[ ]D--- "-$ ,yG\wZ,+Z--- "- "-% ,yG\wZ,+Z--- "-$ c$9SCC--- "- "-% c$9SCC--- "-$ m#6SOO--- "- "-% m#6SOO--- "-$ bW^099--- "- "-% bW^099--- "-$ o $| ^.W^--- "- "-% o $| ^.W^--- "-$ LafJ4J--- "- "-% LafJ4J--- "-$ q o,Goq^{,--- "- "-% q o,Goq^{,--- "-$ [Y$Y[;X--- "- "-% [Y$Y[;X--- "-$ rm#mr6Q--- "- "-% rm#mr6Q--- "-$ a]XX\]---- "- "-% a]XX\]---- "-$ qk6kqId--- "- "-% qk6kqId--- "-$ w[UUp['A--- "- "-% w[UUp['A--- "-$ lh<hlOk--- "- "-% lh<hlOk--- "-$ {VQQrV+H--- "- "-% {VQQrV+H--- "-$ CSWvSvv+--- "- "-% CSWvSvv+--- "-$ = 4Rr =R`--- "- "-% = 4Rr =R`--- "-$ rD( #Dk[--- "- "-% rD( #Dk[--- "-$ O.b.V6--- "- "-% O.b.V6--- "-$k'/)/)-)-.-.-0+2+6(8(;(A&I$OV^dk rw{}mR8yrkkkkfc^#\6ZIVYSjQzOJIC=6."""& &&((----- "- "-%k'/)/)-)-.-.-0+2+6(8(;(A&I$OV^dk rw{}mR8yrkkkkfc^#\6ZIVYSjQzOJIC=6."""& &&((----- "-$k  %, 2<AIOSXZ\^acdflprtw{}}qW># ~~}tlc\VOIIIIC@< 8!622D0V.d,}'%!  --- "-$k  %, 2<AIOSXZ\^acdflprtw{}}qW># ~~}tlc\VOIIIIC@< 8!622D0V.d,}'%!  --- "- "-%k  %, 2<AIOSXZ\^acdflprtw{}}qW># ~~}tlc\VOIIIIC@< 8!622D0V.d,}'%!  --- "-$k--+++++ ( ( &$$"%,19? EKOQRUW\_`cfjlpuuw{o}T}7!ujcZRLEB???;61$06.E,V*j'{" ""$$&(++--- "- "-%k  $)./145;=?AEIKOSSsUgYP\6\^`bdfhjry{|zvvttvyz|{~tjd^SIA81+$ & 8 L^q --- "-$k  $).0236;=?AEGKNSSsTeZP\6\^`behhlry{|zvvttvxz|{~tle^SGA82,$ & 8 L]p --- "-$TJB8. ").46=?EIOPU~Z~\`~b~b~RyCu4r)ruuy|~ (,2888>>BBDFIJNQSWWY\^YS--- "- "-%TJB8. ").46=?EIOPU~Z~\`~b~b~RyCu4r)ruuy|~ (,2888>>BBDFIJNQSWWY\^YS--- "-$T4,# ~y urqqq"l$l+j.j1g6g8j<g?g?g0c!_]]__ceglqu~ !##((,,.0248<>BBDFID>--- "-$T4,# ~y urqqq"l$l+j.j1g6g8j<g?g?g0c!_]]__ceglqu~ !##((,,.0248<>BBDFID>--- "- "-%T4,# ~y urqqq"l$l+j.j1g6g8j<g?g?g0c!_]]__ceglqu~ !##((,,.0248<>BBDFID>--- "-$L,^.\0W0R.N,F(>"4!*! !"',0246<@CIOXcmx~{ywql}grgdgXgMj@n2q%u~ #,7@FLRW"\'^(^--- "- "-%L,^.\0W0R.N,F(>"4!*! !"',0246<@CIOXcmx~{ywql}grgdgXgMj@n2q%u~ #,7@FLRW"\'^(^--- "-$LH F B > 80(  %,y4t@qIlUhcemc{ar[dVZQOQAQ4Q(TX[_hny !*06>BFHH--- "-$LH F B > 80(  %,y4t@qIlUhcemc{ar[dVZQOQAQ4Q(TX[_hny !*06>BFHH--- "- "-%LH F B > 80(  %,y4t@qIlUhcemc{ar[dVZQOQAQ4Q(TX[_hny !*06>BFHH--- "-$X\\YWVPLF@6 0'(,!26;AAAA?;60,'" ~wtrqnlllllnqqrtwwy~#*06>DHNNRRRRRWY\\^^^--- "- "-%X\\YWVPLF@6 0'(,!26;AAAA?;60,'" ~wtrqnlllllnqqrtwwy~#*06>DHNNRRRRRWY\\^^^--- "-$XHHFEB>93,$  |ywspnicb_]ZZZZZ}ZwZp]p]p_rb{ccfinsy$*15;;@@}@w@p@pErFwH}HKKK--- "-$XHHFEB>93,$  |ywspnicb_]ZZZZZ}ZwZp]p]p_rb{ccfinsy$*15;;@@}@w@p@pErFwH}HKKK--- "- "-%XHHFEB>93,$  |ywspnicb_]ZZZZZ}ZwZp]p]p_rb{ccfinsy$*15;;@@}@w@p@pErFwH}HKKK--- "-$aa^^]}Z{ZvXrVlTgMbI_CY<T5Q-N&EDA99887(q\WS P(N/L7I?DDBJ>N<S6W2[.`*g#hrv {}}{vrhbWL=|-tqmjjjmqrqrty$+3872/ +& !*. 6<@BFILNPPPSWY^`gkqx &/2<=GGMQTYX`]g^larcvc{c--- "- "-%aa^^]}Z{ZvXrVlTgMbI_CY<T5Q-N&EDA99887(q\WS P(N/L7I?DDBJ>N<S6W2[.`*g#hrv {}}{vrhbWL=|-tqmjjjmqrqrty$+3872/ +& !*. 6<@BFILNPPPSWY^`gkqx &/2<=GGMQTYX`]g^larcvc{c--- "-$q\K_K`I`I_GYEWESCN@H>D7?39-7&2-+" ~zv\FB=;8 72. ,&'+$/!39=D NW\\WN;w"e\URSW_jw !$),0278;;;=BDIJPV\bhm &1$7->7C=GDIHKNMSMWM--- "-$q\K_K`I`I_GYEWESCN@H>D7?39-7&2-+" ~zv\FB=;8 72. ,&'+$/!39=D NW\\WN;w"e\URSW_jw !$),0278;;;=BDIJPV\bhm &1$7->7C=GDIHKNMSMWM--- "- "-%q\K_K`I`I_GYEWESCN@H>D7?39-7&2-+" ~zv\FB=;8 72. ,&'+$/!39=D NW\\WN;w"e\URSW_jw !$),0278;;;=BDIJPV\bhm &1$7->7C=GDIHKNMSMWM---1Table CompObjhObjInfo WordDocument   3 !#$%&'()*+,-./0145689:;<=>?@ABCDEFGHIJK [2@2 StandardowyCJmHBA@BDomy[lna czcionka akapitu 8@t(   B NC NE,Fq? 30&/M530?M&=M30@ `  B NC NE(Fq? NLMMoJ; N ;N @ `  B NC NE(Fq? LL2JLMLMML@ `  B NC NE(Fq? &MDHLM&MDH&M2KDH&M@ `  B NC NE(Fq? JKML$DMJMDMFMJMJK@ `  B NC NE(Fq? >KAJg+bJIIg+>KAMg+Jg+>KA@ `  B NC NE(Fq? nKnMM%KJMJKMnK@ `  B NC NE(Fq? ELHJs"DKHJEL7MMHJEL@ `  B NC NE(Fq? LMMoJ@ `  B NC NE(Fq? J<KMLHHJM<KJ@ `  B NC NE,Fq? 0q&/M50?M&<=M0@ `  B NC NE(Fq? 0q&/M50?M&<=M@  B NC NE,F 5%? 30&/M530?M&=M30@ ` B NC NE(Fq? 30&/M530?M&=M@  B NC NE,Fq? Ow1"hS'0hM"W7w1H?MS'D>MOw1@ `  B NC NE(Fq? JLMMJJ@ `  B NC NE(Fq? LM#GM8M#M8M8M#L@ `  B NC NE(Fq? /MzHLM/MzH/M\JzH/M@ `  B NC NE(Fq? 8JJ&MKDHL8JMDHLDHM8JM8JJ@ `  B NC NE(Fq? KGK#8KGlJ#KGM#K#KG@ `  B NC NE(Fq? yJ,MMLJYLJJYLyJ@ `  B NC NE(Fq? FLMJ~DKIIFLMMMJFL@ `  B NC NE(Fq? {LxMMHPPPP@ `  B NC NE(Fq? LCLMWKHJLuMCLL@ `  B NC NE,Fq? 111'u0M611?M'=M111@ `  B NC NE(Fq? ==KMMJ =%===@ `  B NC NE(Fq? KL,HLMLMMK@ `  B NC NE(Fq? =MHMM=MH=MJH=M@ `  B NC NE(Fq? JJ MKmGMJMGMGMJMJJ@ `  B NC NE(Fq? /KHJ,JHI,/KHM,J,/KH@ `  B NC NE(Fq? SKSMML?JM?JKMSK@ ` ! B NC NE(Fq? DKJI9AJJIDKMMJIDK@ ` " B NC NE(Fq? kLuMMJ@ ` # B NC NE(Fq? 0J(LMLH0J0JxM(L0J@ ` $ B NC NE,Fq? >30q'0M630?M'<M>30@ ` % B NC NE(Fq? =LMMHC = @ ` & B NC NE(Fq? LL.">IL."MjL."M."MjL@ ` ' B NC NE(Fq? 5MHLM5MH5M^KH5M@ ` ( B NC NE(Fq? JK MKHMJMHMHMJMJK@ ` ) B NC NE(Fq? )K:+J."."+J>I+J.")K:M."+J.")K:@ ` * B NC NE(Fq? SJSMMvL?H?K?HJ?KSJ@ ` + B NC NE(Fq? EKJ?KEKG*JEK MMJ?KEK@ ` , B NC NE(Fq? KMMoJ7@ ` - B NC NE(Fq? KKMvLHoJKMKK@ ` . B NC NE,Fq? 1<(0MW71S@M<()=M1@ ` / B NC NE(Fq? JJLMMJ JJ JJ@ ` 0 B NC NE(Fq? KL4ILbMLbLbMK@ ` 1 B NC NE(Fq? =M#FLMJ#F=MJ#F=M@ ` 2 B NC NE(Fq? J&KMK9DMJMDMFMJMJ&K@ ` 3 B NC NE(Fq? LIkK4bkKIhJ4LIM4kK4LI@ ` 4 B NC NE(Fq? jjLjMMKHJjLHJjLHjLjjL@ ` 5 B NC NE(Fq? rEKDJJ rEKDJIrEK)MMDJJrEK@ ` 6 B NC NE(Fq? L|MMHJ@ ` 7 B NC NE(Fq? K<KMLHIKM<KK@ ` 8 B NC NE,Fq? c0"t'50MC70G@Mt'Z=Mc0@ ` 9 B NC NE(Fq? =KMMJC = @ ` : B NC NE(Fq? KL GL ML M MK@ ` ; B NC NE(Fq? =MHLM=MH=MJH=M@ ` < B NC NE(Fq? JK MMmGMJMGMGMJMJK@ ` = B NC NE(Fq? /KGJ JGI /KGM J /KG@ `~ > B NC NE(Fq? JMMLJKJJKJ@ `} ? B NC NE(Fq? HKJ%JEJJ%JHK MMJ%JHK@ `| @ B NC NE(Fq? ||L|MMHJ|@ `{ A B NC NE(Fq? XJ1 Hv'1vM 7>1@M'=M>1@ `e W B NC NE(Fq? ((vLMMJg((((@ `d X B NC NE(Fq? KL0>ILjM LjMjM K@ `c Y B NC NE(Fq? =MGMM=MG=MvKG=M@ `b Z B NC NE(Fq? DHK&MLVEMDHMVEMVEMDHMDHK@ `a [ B NC NE(Fq? L>IK0jK>I_J0L>IM0K0L>I@ `` \ B NC NE(Fq? J;MMLWJMWJJMJ@ `_ ] B NC NE(Fq? HK M&KE&KJJHK MM M&KHK@ `^ ^ B NC NE(Fq? 7LxMM0J7PP7PP7@ `] _ B NC NE(Fq? 8JKM5LDH8J8JyMK8J@ `\ ` B NC NE,Fq? 0H&0Mi70?M&<M0@ `[ a B NC NE(Fq? \/KMMJ\\\\@ `Z b B NC NE(Fq? \KMg+IMbMMbMbM\K@ `Y c B NC NE(Fq? &MDHLM&MDH&M2KDH&M@ `X d B NC NE(Fq? DJK)MK%WHLDJMWHLWHMDJMDJK@ `W e B NC NE(Fq? KAKg+bKIJg+KAMg+Kg+KA@ `V f B NC NE(Fq? J5MMzKJ`LJJ`LJ@ `U g B NC NE(Fq? GK MJrEKJJGK MM MJGK@ `T h B NC NE(Fq? 2NNLMMoJ2;;2;;2N@ `S i B NC NE(Fq? HLHHLMkL4I"oJHLMHHLHL@ `R j B NC NE,Fq? 10H>'1>Mt70?M'>M10@ `Q k B NC NE(Fq? JLMMoJJ@ `P l B NC NE(Fq? LM0JMGM MGMGM L@ `O m B NC NE(Fq? =MHMM=M\H\=MJH=M@ `N n B NC NE(Fq? MK MKHL MMHLJM MM MK@ `M o B NC NE(Fq? KJhJ0GhJJdI:KJM:hJ0KJ@ `L p B NC NE(Fq? yMOw1@ `A { B NC NE(Fq? Ow1"hS'0hM"W7w1H?MS'D>M@ @ | B NC NE,Fq? ;113'h0M611?M'=M;11@ `? } B NC NE(Fq? ;113'h0M611?M'=M@ > ~ B NC NE,F 5%? 111'u0M611?M'=M111@ `= B NC NE(Fq? 111'u0M611?M'=M@ < B NC NE,Fq? R303'03M630?M'<MR30@ `; B NC NE(Fq? R303'03M630?M'<M@ :  B NC NE,F 5%? >30q'0M630?M'<M>30@ `9 B NC NE(Fq? >30q'0M630?M'<M@ 8 B NC NE,Fq? Ou1>'Y1>MW7u1S@M'Z=MOu1@ `7 B NC NE(Fq? Ou1>'Y1>MW7u1S@M'Z=M@ 6  B NC NE,F 5%? 1<(0MW71S@M<()=M1@ `5 B NC NE(Fq? 1<(0MW71S@M<()=M@ 4 B NC NE,Fq? m1 '(0 M971A@M'=Mm1@ `3 B NC NE(Fq? m1 '(0 M971A@M'=M@ 2  B NC NE,F 5%? c0"t'50MC70G@Mt'Z=Mc0@ `1 B NC NE(Fq? c0"t'50MC70G@Mt'Z=M@ 0 B NC NE,Fq? 1 H,'~1,M t71?M'=M1@ `/ B NC NE(Fq? 1 H,'~1,M t71?M'=M@ .  B NC NE,F 5%? 1A2V'1MVS7A2[?M'=M1A2@ `- B NC NE(Fq? 1A2V'1MVS7A2[?M'=M@ , B NC NE,Fq? M0"/&41M"97M0?M&=MM0@ `+ B NC NE(Fq? M0"/&41M"97M0?M&=M@ *  B NC NE,F 5%? w0&0M57w0H?M&3=SMw0@ `) B NC NE(Fq? w0&0M57w0H?M&3=SM@ ( B NC NE,Fq? 1&v'1vM71x@M'=M1@ `' B NC NE(Fq? 1&v'1vM71x@M'=M@ &  B NC NE,F 5%? >1 Hv'1vM 7>1@M'=M>1@ `% B NC NE(Fq? >1 Hv'1vM 7>1@M'=M@ $ B NC NE,Fq? w0=a!'1M=7w0)@M!'M0@ ` B NC NE(Fq? 0B'0M$70g?MB'(>M@  B NC NE,F 5%? 10H>'1>Mt70?M'>M10@ ` B NC NE(Fq? 10H>'1>Mt70?M'>M@ R "B NC NEFq?llR N N M M M MABMBMZL LLOLL KAJwIH!UGz$NF%GEF'D'NC(B^)A5*,A*@+?,=-Z ?hAB7CF=GsIsLMM=sL KH#GEChA1><=96370-7* ( & z$!+!+!+!m rU;q"q%(L+l03*8Z<?ZNC F wIIhAJJPKKOL`OLOLLLMMR N@k`F B NC NEFq?kkR N N M M M MABMBMZL LLOLL KAJwIH!UGz$NF%GEF'D'NC(B^)A5*,A*@+?,=-Z ?hAB7CF=GsIsLMM=sL KH#GEChA1><=96370-7* ( & z$!+!+!+!m rU;q"q%(L+l03*8Z<?ZNC F wIIhAJJPKKOL`OLOLLLMM@jX  (B NC NEFq?ll$ N N M MB MB M AMbAM8LLLwLHLGK@JvIHE"SGb$#F%YEX'D (KC(Bv)B*QAK+^@+?H,=.U?A+BaDF*4H_QJLMMeLKH[GECAU>7<*9$73a1.%K+ ( & b$E"E"E"E"o NH="% )>+e03H$8U<?8KCB FO vII1@JJKKwLwLHwLLLMHM$ N@k`X  (B NC NEFq?ll$ N N M MB MB M AMbAM8LLLwLHLGK@JvIHE"SGb$#F%YEX'D (KC(Bv)B*QAK+^@+?H,=.U?A+BaDF*4H_QJLMMeLKH[GECAU>7<*9$73a1.%K+ ( & b$E"E"E"E"o NH="% )>+e03H$8U<?8KCB FO vII1@JJKKwLwLHwLLLMHM$ N@k`F B NC NEFq?kk$ N N M MB MB M AMbAM8LLLwLHLGK@JvIHE"SGb$#F%YEX'D (KC(Bv)B*QAK+^@+?H,=.U?A+BaDF*4H_QJLMMeLKH[GECAU>7<*9$73a1.%K+ ( & b$E"E"E"E"o NH="% )>+e03H$8U<?8KCB FO vII1@JJKKwLwLHwLLLMHM@jR "B NC NEFq?ll N N M M MS MrM&@M@MLuLuLLKyJIG@H!uG#DFs%D&HD'?C'tB(A)@3+@/,G?,>-C<.:/90614z32z3n0-4 .5)H6$H6H678p95: : ;o = ?w@ B=OD!F;96z3=/-B* 'o % #"!!!pty !%; )9, 0M483;@?C F IIyJ,JKLLuLuLL@MMM N@k`F B NC NEFq?kka Na N M M MS MNMBMnBM!LwLwLKh4KjJIGHHb!}G#:F%D&@D"'NC'B(A=)@+@+F?,>N-F<.:/80614V32V3X0 4-)5)H6$H6q67b8}99}: 1; =?@)B_+DE1;96V3_/N-`\* ' % #"b!b!|b!}} !5%;(e,/M#4*8;@nNC F:I'IjJJY4KKKgwLwLLBMMM@j^  .B NC NEF g ?lla Na N M M M MNM&BMBM!LwL[wLKh4KAJ wIGHHb!AG#FO%D&D'NCA(GB(A)@+?+?,=N-F<.:h/80614V32V3X03-5)H6$H6q67b8}95:}: ; =?Y@)B_+DXEG_IK/Me%MeqL KHeGE/B@>;96XV3_h/N-#\* A( & #|"b!b!b!}@ }U !5%;((,/M3*8;?NC vFIwIAJ,J4KKKwLwLLBMMMa N@k` B NC NETFq?UU$cG#D!yA >G81%)I! O"$'H*-. j1k (3 J6 48:J;K>V?A:VC:ELFHyJWKMMMWGWA:J60+(W#* :$ D DO@"3'T+-/1d4n78D;X= h?# 2A yAyABCfBC$DDREFFcGHsIG#J%K K!3L"MM$M$3L$#J$cG@T` B NC NEPFq?TT$cG#D!yA >G81%)I! O"$'H*-. j1k (3 J6 48:J;K>V?A:VC:ELFHyJWKMMMWGWA:J60+(W#* :$ D DO@"3'T+-/1d4n78D;X= h?# 2A yAyABCfBC$DDREFFcGHsIG#J%K K!3L"MM$M$3L$#J@S  B NC NETFq?UU$G#\D"AR =81)!0!"H$8'*-N. 1 V3 r6Z -8:;e>C?A:B:EFHSJ0KLMMG3A:r60?,(3#R : > O 3 b!b&T+.b1?478;x=3 ? @O A ABB\DB\D E_ElFG|HIFJuK0!K"VL"M$M$VL$FJ$G@T`  B NC NETF q?UU$G#\D"AR =81)!0!"H$8'*-N. 1 V3 r6Z -8:;e>C?A:B:EFHSJ0KLMMG3A:r60?,(3#R : > O 3 b!b&T+.b1?478;x=3 ? @O A ABB\DB\D E_ElFG|HIFJuK0!K"VL"M$M$VL$FJ$G@T` B NC NEPF q?TT$G#\D"AR =81)!0!"H$8'*-N. 1 V3 r6Z -8:;e>C?A:B:EFHSJ0KLMMG3A:r60?,(3#R : > O 3 b!b&T+.b1?478;x=3 ? @O A ABB\DB\D E_ElFG|HIFJuK0!K"VL"M$M$VL$FJ@S B NC NE4Fq?MM"M"VM#K#NJ"H"ZF Ck@e=:7A5ta3t{0t`.t",t)t!'A&-#3!+k2W ">#"$M%&/()+H%-:/ 2 d7 ;M?DSIMJRE(A(=72.)$7t,5 H]"-#),$1a3]7k;] > A}`D,ZFTHNJKkVMW M M"M@L` B NC NE0Fq?LL"M"VM#K#NJ"H"ZF Ck@e=:7A5ta3t{0t`.t",t)t!'A&-#3!+k2W ">#"$M%&/()+H%-:/ 2 d7 ;M?DSIMJRE(A(=72.)$7t,5 H]"-#),$1a3]7k;] > A}`D,ZFTHNJKkVMW M M@K  B NC NE4Fq?MM!M"VM#L#J"H!ZF CR@e=]: 8O6Y3Y0Y.Y",Y)Y!'O%-#3!+R2h !>#D$a%.&'c)'+H-/ 2 X7 ;M?DSHMJMEKA=72].c)$YY HaKDh}-#)-$135 8Kk;a > A `D ZFTHJLRVMh M M!M@L`  B NC NE4Fq?MM!M"VM#L#J"H!ZF CR@e=]: 8O6Y3Y0Y.Y",Y)Y!'O%-#3!+R2h !>#D$a%.&'c)'+H-/ 2 X7 ;M?DSHMJMEKA=72].c)$YY HaKDh}-#)-$135 8Kk;a > A `D ZFTHJLRVMh M M!M@L`  B NC NE0Fq?LL!M"VM#L#J"H!ZF CR@e=]: 8O6Y3Y0Y.Y",Y)Y!'O%-#3!+R2h !>#D$a%.&'c)'+H-/ 2 X7 ;M?DSHMJMEKA=72].c)$YY HaKDh}-#)-$135 8Kk;a > A `D ZFTHJLRVMh M M@K  B NC NEdFq?YYRM]RM@LKB$PK~)IZ.;H638F75D?; A,??Apt /< P:qr8663I/*%Z JLq t % (7+I/80(1!(1c%806*I/.k-1+V5*8(;Q&=S#? ACLEFH H =J =J=J=J=JK@LRMRM M MMRM@X`  B NC NE`Fq?XXRM]RM@LKB$PK~)IZ.;H638F75D?; A,??Apt /< P:qr8663I/*%Z JLq t % (7+I/80(1!(1c%806*I/.k-1+V5*8(;Q&=S#? ACLEFH H =J =J=J=J=JK@LRMRM M MM@W  B NC NEdFq?YY M M`LK\$K)Im.UH3PF7CK;wA?,?BX<>D::G 8IW5J1My.M*M%M!LJaIE>>DB ?. > :D::G 8IW5J1My.M*M%M!LJaIE>>DB ?. > :D::G 8IW5J1My.M*M%M!LJaIE>>DB ?. > : I;G9FX8E6DN3%?2:S14./."/---U-/-,&(l%)$g ###&M#)"/-w"l0!2_!5 6h >9 ;AmBF]HXJW?K%LkhM%L?K XJ ]H) FmBu?n ;]6 /(4"s HsII{ ahV!#$') b+ -L/-*W)'%3#[g )Ih !_! " w"H"M#=####$$W%&'a'\ (C ) * g+}.157|9:z;q)A!C%E*G/I44JX8K;SL>MAJMCMFN]HNXJN%LM@` ~B NC NEFq?%LMhMMMJMMJMhMM?KLXJL]HSLFLCKAJ?JI> I;G9FX8E6DN3%?2:S14./."/---U-/-,&(l%)$g ###&M#)"/-w"l0!2_!5 6h >9 ;AmBF]HXJW?K%LkhM%L?K XJ ]H) FmBu?n ;]6 /(4"s HsII{ ahV!#$') b+ -L/-*W)'%3#[g )Ih !_! " w"H"M#=####$$W%&'a'\ (C ) * g+}.157|9:z;q)A!C%E*G/I44JX8K;SL>MAJMCMFN]HNXJN@p  @B NC NEFq?rrKMjMMMkMMkMjMMKL6JLnHuLFLsCKBJ?Jf=I$j##''h#[*G#,r"1!2{!65 +7T 8:= =g>BF6JzKK 6J FI>n3C&z:1L'{$[* - -Q,?+C&j#I g:#T [)!'{! " r" G#hh#s#P##>$?$?4%%*&h '0' ( ) *}+.'1w^5[7?9?;#;#<>AG!CC&E?+G/IR4J8K
  MBkMsCMFNnHN6JNKM@q`p  @B NC NEFq?rrKMjMMMkMMkMjMMKL6JLnHuLFLsCKBJ?Jf=I$j##''h#[*G#,r"1!2{!65 +7T 8:= =g>BF6JzKK 6J FI>n3C&z:1L'{$[* - -Q,?+C&j#I g:#T [)!'{! " r" G#hh#s#P##>$?$?4%%*&h '0' ( ) *}+.'1w^5[7?9?;#;#<>AG!CC&E?+G/IR4J8K
   MBkMsCMFNnHN6JNKM@q`^ .B NC NEFq?qqKMjMMMkMMkMjMMKL6JLnHuLFLsCKBJ?Jf=I$j##''h#[*G#,r"1!2{!65 +7T 8:= =g>BF6JzKK 6J FI>n3C&z:1L'{$[* - -Q,?+C&j#I g:#T [)!'{! " r" G#hh#s#P##>$?$?4%%*&h '0' ( ) *}+.'1w^5[7?9?;#;#<>AG!CC&E?+G/IR4J8K
    MBkMsCMFNnHN6JN@pB S ? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~j%G%!' *jj%G%!' *jj%G%!' *j%%u'>*j%%u'>*j)Y%O+'j)Y%O+'j)Y%O+'j*%+'j)%+'j#E%$'j#E%$'j#E%$'jg#z%O%'jg#z%O%'jt'`%8)'jt'`%8)'jt'`%8)'j'%)'j'%)'j'%&*u)j'%&*u)jH(%u*)j#%%)j#%%)j#%%)j#%&)j#%&)j&k!#(j &h!#(je4&!X(jb4&!X(j -*&^/I(j -*&^/I(j_-_&/{(j\-\&/x(j,,F).c+j,,C).`+j,{).+j,{).+j"+$-j"+$-j"+2%.j"+2%.jU)J"r+jU)J"r+jC )"+jC )"+j)+B,-j)+B,-jA*+, .jA*+, .j<&,(.j<&,(.j&,(.j&,(.j+"N. %j+"N. %jH,"#.A%jH,"#.A%j) B,"j~) B,"j}<* ,"j|<* ,"j{b&(!jzb&(!jy&)"jx& )"jw"o $"jv"o $"ju" 8%"jt" 8%"js'D ((jrA ' &(jq V'!+(jp &m!Y'jo &u!&jnA & &jm%G &jl&&jk&Y'jj&k!#(ji~-'5.K(jh1.'.I(jg.y'.N(jf.&`/'je~.&f/'jd1.*&.&jc-"&7.&jb -&-'ja-&-'j` -*&^/I(j_,*^-h+j^Z-*.e+j]-*.j+j\-*.*j[-*. *jZX-D)-*jY-<)`-*jX,,*- *jW",*,*jV,,F).c+jU"_-#-jT#_-r$-jS,$-u$-jR,$,$ -jQ$|,$,jP#+$,jOe#+#,jN"|,k#,jM",:# -jL"+$-jKe *&!w+jJ !*!r+jI!*!y+jH!,*L"*jGj!*Q"2*jF !U)m!(*jE N)&!%*jD* 2*jC)* *jBU)J"r+jAb*d-+-j@+d-+-j?+ -+-j>+,D,-j=]+,L,,j<++`+,j;*++,j:),*,j9),*-j8)+B,-j7&S.r'.j6o'S.-(.j5'.0(.j4'-(.j3's-(-j2l','{-j1',u'y-j0<&s-&'-j/4&}-&.j.<&,(.j-j,$&-%j,"-$-%j+-:$-%j*-#Q.@$j)l-#Y.#j("-"p-#j',"(-#j&+#,#j%+#,@$j$+"N. %j#]*L"+"j"+L"+"j!+!+"j +v!D,!j]+n!L,|!j+ `+t!j* +r!j)n!*|!j)v!*!j) B,"j&f!'!j'd!L(!j(!O(!j( (!j' ( j'' jA'' jb& I' jX& '!jb&(!j "p"$j "p"$j g #""%j g #""%j q$D!$j A!q$"$j !$"$j!#r"$j!#z"#j>!"!#j "D!#j # #j # $j "p"$j@HP LaserJet 5PLPT1:HPPCL5MSHP LaserJet 5PHP LaserJet 5P@g XX@MSUDOHP LaserJet 5P<d HP LaserJet 5P@g XX@MSUDOHP LaserJet 5P<d `@GTimes New Roman5Symbol3& Arial" && &&A0DIEUKIEIbjbj- ] -"$8 @5 jUmH+ 0&P N N!"#$%SummaryInformation( DocumentSummaryInformation81Table7)SummaryInformation(Oh+'0x  ( 4 @ LX`hpssDIEIEIE Normal.dotUKIEl.d2IEMicrosoft Word 8.0@@@4@5՜.+,D՜.+,L px URM, Title 6> _PID_GUIDAN{3BE47510-F0EE-11D1-A10F-C40F2D000000} Ǻ+~QP! /ظx,R0f42h][6ףqG _LnP !_[1;I>1e^!"Cp ؃,/X=[?rJ~7ގfy Tv4wۍtҾ:wÿGDZFqF1։9F;.dkTIDG،ogVLۙD]gy?|)9!?q@Sh镈Bo73KyLJn<=$NyK]Tf56wRl9NRcju lj*/>Cr\Zcf.pDv`@vjkj =5go`KEr˅]㓧ؠ)ol-~ƟN+^шv a$SHa)9.jm~4?e5g- J.~ v/k{<5܎l ah3r },iLv6#^@x8W2:}(9 {w Z5 <~SeY VzmHU~:@Ej-V/ȶN~$Ev`ݠmYg ]j-.ǂpr[2mCRvF/2]@(:R (@5*t q\Z;CϑKeX CF.M[vEo<s["{nrF'Zk;ۺXJ1Z+Ze.i׉Ӛ!hvN n \vc얁] |]3~oKE}хp|ˎ:-QvQ=^f͙׵JYJI>E-6{fytWJ7{fT.vf*>딷DEevp>&TFj FT/'ş{J 丨v3`씳B&R})Z vYQssN*8âR+?=y> +REbeO\fpS}6jz6qKjmfiZwLh\ Q!jM=x B!B(0 42X.",rFA-rCA.0bdf8kXo>=ZzxW]=uW *0 <] 1:j=Bmvdmzϲўoв;,L_%XuER,G_k}Uz[Z˿ڨڬ@Wfkfif@DOSoC[&lT6ѫy9Txmz9qu}ē_WZ?[_%ZOzкX5xrr>9䯆j{5FQ(DC0Ba.^/Qr-ƛ#X Ξ `'yjg.ؽ{lD5"V5"FU W!~*y*z[d_1dz3Nv>!K>}@޵ʳʱamK~2pNI J@W8焦 T>Sz렴K 6Gs!@3㒩 Zqz+lgh Z(-\M)zILL TzMKԋsv܉}FRP=YnXi]1U%'uȊOǃ ᠢBڅvUP kxN-u 'ΣC]ݡ ?R7WO|7'|W~~֚x2oeQy+ho1˽>?kj-oսW^;{G?i]ݏZi=}%w=W?d} \Km{6zFxK g9#w4jMYfREZ㳵gu֠\kh9|l=soƣ11 x%qNV;?}%q{Uk uށkAkVߧYWm1" 1⇭:Y2jY8F$b ӋuLAd&\#aX%@}a#脅pLNr7V1b+Y)=,m߲vZ*k9$lCAwAwú<_MWA5QPMS43~#pep3TcI8 ˤLϪ-j Ԍs5 pG]ߢ:mEE\pGe/KjZ7 ނlu"K!f,ӎ,;f젭-߶s+{67NZ}kh֠\*"TYU+~gx.T+tκyk gfs=GV.ᑊx$ƿ>xdi|oq݀GM<9#H?D<3zy$8`27F>BnlAGgu%7oOl'.+Q2n\^l?4p?ylrwBuDWHd,r[[9ˆ,= ,2> rDeB.rq ѐ ѐ Q{c0= !7 rM I˂ ͆Ƚ\AjP` "\-Ձ\#B.r!r- ȵ\; H$] ׍$A.rA?ꃒr/ 6pyA>{%5W`7m,ÕD_9_I^ 4ƕVYe[={1Gj^ Xګ8x5nlnInζ|CaeI\w껔ޏ޸8ܙΜ[4Hſzqgh#|~VGXWtתL=;;l_i{}Mm`V{?z{ -$=F3ir7fޟ9s{CۃpkCNJ.6wfQ䗐<~W @$B!$c!xHd[Hd[HdkHd<$B2 !Yu SHVd $$OA0dBhށȭ@/yh6,^Ϣ3h9$s!&$@{!yG!y E @ yG!y ; Yɭ|k 9h1h&ʊ(ٞ!w3l9hJþл.w,"^lw v6ofT7X2vk.P4tYPj@g*@5<i eBQQ:K@G$f?u|̚%9V.JFa~%v.䘳kRǔ:*~~vE㡥?zW*_M2e18=$$If!vh#v#:V F4 %0,5#/ 44 Ff4p %ytaI$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI!$$If!vh#vY #vJ #vY :V F4 %0+,5Y 5J 5Y / / / / / / 44 Ff4p %ytaI!$$If!vh#vY #vJ #vY :V F4 %0+,5Y 5J 5Y / / / / / / 44 Ff4p %ytaI$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI$$If!vh#vY #v:V F t %0,5Y 5/ 4 FBp %yt,}$$If!vh#vY #v:V F %0,5Y 5/ 44 Fp %ytaI 8 D P \hpxflorianczykiNormal Andrzejczak Krzysztof (DPK)3Microsoft Office Word@F#@~@nW@@$՜.+,0 hp| NDocumentSummaryInformation8 MsoDataStoreEWH4NXL5EXEO==2EItem * Tytu  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qj' 666666666vvvvvvvvv6666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N |Normalny dCJ_HaJmHsHtH \@\ aI NagBwek 1$d@&5CJOJPJQJaJtH\@\ aI NagBwek 3$d<@&CJOJPJQJaJtH@ aI NagBwek 5n$ & Fd$d %d &d 'd -D@&M %N O P Q 5CJOJPJQJaJtH\@\ aI NagBwek 8$d@&6CJOJPJQJaJtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy C@ 5Tekst podstawowy wcity$dxa$!B*CJOJPJQJaJphtHnon 5Tekst podstawowy wcity ZnakB*CJOJPJQJaJph@B@@ aI0Tekst podstawowyxNo!N aI0Tekst podstawowy Znak CJaJtH LQ@2L aI0Tekst podstawowy 3xCJaJRoAR aI0Tekst podstawowy 3 Znak CJaJtH NoQN aINagBwek 1 Znak5CJOJPJQJaJFoaF aINagBwek 3 ZnakCJOJPJQJZoqZ aINagBwek 5 Znak$5CJOJPJQJfHq %JoJ aINagBwek 8 Znak6CJOJPJQJV @V aIStopka p#dCJOJPJQJaJtHBoB aI Stopka ZnakCJOJPJQJaJZ@Z aINagBwek p#dCJOJPJQJaJtHFoF aI NagBwek ZnakCJOJPJQJaJD@D OA Akapit z list ^m$JZ@J OA0 ZwykBy tekst d PJ^JaJNoN OA0ZwykBy tekst ZnakCJPJ^JaJtH N'`N 0OdwoBanie do komentarzaCJaJD@D "0Tekst komentarza!CJaJFo!F !0Tekst komentarza ZnaktH Bj@B $0Temat komentarza#5\LoAL #0Temat komentarza Znak 5\tH P@RP &0 Tekst dymka %dCJOJQJ^JaJPoaP %0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl * 0 b^/fkrp&')@ABE 0 X , Z F0Jxl !"#$%(*CD*:8@0( B S ? _957296569 _958200993 _958201497 _962180240_GoBack*@@@@*-9}Y%]%&&***********-KtutzAF+>kUaT_!!5#A#$$;%<%_%g%&&*************-J01*************v+$/04Lhh^h`.0^`0o(.$/0v+{lxj19%,p$<YV(< dj 5 2S S 5xT(Xi.YD A"p( .{/;U8CI;yQ<k=h0AOA FaIAOAP%US0U VYD^[]PaiLegi!k[_lom>grKz5i{Bm{,}y} ~P,|_kI0Z0w@6h a^:vpnW o/+\ 8^vfG|xD6iIA dORjA^.2**@ 9999|22 2 2 2 22 *@ ".0VUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.@ Calibri5. *aTahomaA$BCambria Math"qI L G$N$N20** 3qHX $P|2!xx florianczykiAndrzejczak Krzysztof (DPK)