Prawo Karne

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń. Projekt przewiduje zaostrzenie zasad odpowiedzialności za poszczególne wykroczenia w stosunku do analogicznych unormowań obowiązującego Kodeksu wykroczeń przez podwyższenie sankcji zawartych w przepisach części szczególnej. Projekt przewiduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny z 5000 złotych do 10000 złotych oraz dolnej granicy z 20 złotych do 50 złotych. W projekcie przewiduje się również podniesienie górnej granicy nawiązki z 1000 złotych do 2000 złotych.

 

Stan prac: projekt po uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 14897)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 5891)

O dokumencie

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie normatywnych podstaw dla szerokiego wykorzystania w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach, możliwości wynikających z rozwoju nowych technologii, w tym wypadku technologii zdalnego monitorowania zachowania ludzkiego przy użyciu aparatury elektronicznej.

Stan prac: projekt został skierowany na Radę Ministrów.
Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 19081)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 9721)

O dokumencie

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację, której celem jest zwiększenie sprawności postępowania karnego oraz jego efektywności, przewiduje między innymi rozszerzenie możliwości stosowania tzw. trybów konsensualnych, wprowadza możliwość przyznania obrońcy na wniosek oskarżonego, przewiduje udział referendarzy sądowych w postępowaniu karnym, rezygnuje  z postępowania uproszczonego oraz przewiduje zmiany w zakresie podstaw zaskarżenia wyroków.

Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

 

Stan prac: w dniu 9 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (RM‑10‑38‑12)

 

Projekt ustawy Projekt ustawy

Uzasadnienie Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji

 
Projekt ustawy z dnia 5 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. i że zawiera kompleksową nowelizacje procedury karnej wraz ze zmianami w zakresie prawa karnego materialnego i kodeksu wykroczeń.
W dniu 6 czerwca 2012 r. został skierowany do uzgodnień między resortowych i konsultacji społecznych.

O dokumencie

4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych...

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

 

Stan prac: wystąpiono z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej.

Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia (liczba pobrań: 3079)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 3251)

O dokumencie

8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

O dokumencie

10. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

O dokumencie

14. Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze

Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze

O dokumencie

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 

Stan prac: Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

O dokumencie

25. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

26. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

O dokumencie

27. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w...

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępownaiu karnym

O dokumencie

28. Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób / zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

30. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

31. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

O dokumencie

32. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego


Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 841 w dniu 26 czerwca 2014 r.

O dokumencie

33. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego


Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 861 w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

O dokumencie

34. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

O dokumencie

35. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

O dokumencie

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

38. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 660 w dniu 21 maja 2014 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

O dokumencie

39. Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym

O dokumencie

40. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt realizuje rekomendacje Rady Ministrów w zakresie konieczności skuteczniejszej walki ze zjawiskiem prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

41. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi oraz kontrolowania obowiązków nałożonych na nieletniego lub rodziców albo opiekuna nieletniego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi oraz kontrolowania obowiązków nałożonych na nieletniego lub rodziców albo opiekuna nieletniego

O dokumencie

43. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

O dokumencie

44. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

O dokumencie

52. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

O dokumencie

45. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

O dokumencie

46. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania

O dokumencie

47. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

48. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

49. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenia

O dokumencie

50. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

51. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

O dokumencie

53. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

O dokumencie

54. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapis obrazu i dźwięku z rozprawy

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapis obrazu i dźwięku z rozprawy

O dokumencie

55. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku

O dokumencie

56. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

O dokumencie

57. Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

O dokumencie

58. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

O dokumencie

59. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

 

O dokumencie

60. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

O dokumencie

61. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

O dokumencie

62. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

O dokumencie

63. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

O dokumencie