Prawo Karne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, formy i trybu współdziałania z podmiotami w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, formy i trybu współdziałania z podmiotami w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i szczegółowego zakresu informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego oraz sposobu postępowania w celu jej uzyskania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i szczegółowego zakresu informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego oraz sposobu postępowania w celu jej uzyskania

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

O dokumencie