Prawo Karne

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

O dokumencie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i szczegółowego zakresu informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego oraz sposobu postępowania w celu jej uzyskania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i szczegółowego zakresu informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego oraz sposobu postępowania w celu jej uzyskania

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

O dokumencie

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych i leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

O dokumencie

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń. Projekt przewiduje zaostrzenie zasad odpowiedzialności za poszczególne wykroczenia w stosunku do analogicznych unormowań obowiązującego Kodeksu wykroczeń przez podwyższenie sankcji zawartych w przepisach części szczególnej. Projekt przewiduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny z 5000 złotych do 10000 złotych oraz dolnej granicy z 20 złotych do 50 złotych. W projekcie przewiduje się również podniesienie górnej granicy nawiązki z 1000 złotych do 2000 złotych.

 

Stan prac: projekt po uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 16583)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 7000)

O dokumencie

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie normatywnych podstaw dla szerokiego wykorzystania w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach, możliwości wynikających z rozwoju nowych technologii, w tym wypadku technologii zdalnego monitorowania zachowania ludzkiego przy użyciu aparatury elektronicznej.

Stan prac: projekt został skierowany na Radę Ministrów.
Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 22858)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 11883)

O dokumencie

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację, której celem jest zwiększenie sprawności postępowania karnego oraz jego efektywności, przewiduje między innymi rozszerzenie możliwości stosowania tzw. trybów konsensualnych, wprowadza możliwość przyznania obrońcy na wniosek oskarżonego, przewiduje udział referendarzy sądowych w postępowaniu karnym, rezygnuje  z postępowania uproszczonego oraz przewiduje zmiany w zakresie podstaw zaskarżenia wyroków.

Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

 

Stan prac: w dniu 9 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (RM‑10‑38‑12)

 

Projekt ustawy Projekt ustawy

Uzasadnienie Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji

 
Projekt ustawy z dnia 5 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. i że zawiera kompleksową nowelizacje procedury karnej wraz ze zmianami w zakresie prawa karnego materialnego i kodeksu wykroczeń.
W dniu 6 czerwca 2012 r. został skierowany do uzgodnień między resortowych i konsultacji społecznych.

O dokumencie

4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych...

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

 

Stan prac: wystąpiono z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej.

Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia (liczba pobrań: 3876)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 4186)

O dokumencie

8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

O dokumencie

10. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

O dokumencie

14. Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze

Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze

O dokumencie

30. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

O dokumencie

32. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego


Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 841 w dniu 26 czerwca 2014 r.

O dokumencie

33. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego


Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 861 w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

O dokumencie

35. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

O dokumencie

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

38. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. pod poz. 660 w dniu 21 maja 2014 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

O dokumencie

39. Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym

O dokumencie

40. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt realizuje rekomendacje Rady Ministrów w zakresie konieczności skuteczniejszej walki ze zjawiskiem prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

43. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

O dokumencie

45. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

O dokumencie

46. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania

O dokumencie

47. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

48. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

O dokumencie

49. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenia

O dokumencie