Prawo Karne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

 

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

O dokumencie

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

O dokumencie