ࡱ> )FH !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE'`ڻbjbj"9"9;^@S@Sdz %$$$$$$$$VhVhVh8h$j)$*vRR"tttOe qXZZZZZZ$/h1~Y $OO~$$tt)I0I0I0$t$tXI0XI0I0*|3$$tF l0YVhS,R̍)0*~>30133$y[XI0Ǚyyy~~/^yyy*$$N%Һ$$$\Һ$$$$$$$$$ ZaBcznik nr 1 do OSR (wersja z dnia 27 czerwca 2012 r.) TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/ UWAG ZGAOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOAECZNYCH ORAZ DODATKOWYCH KONSULTACJI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW REGULUJCYCH WYKONYWANIE NIEKTRYCH ZAWODW (w wersji z dnia 6.03.2012 r. oraz w wersji z dnia 21 marca 2012 r.) Do wersji projektu z dnia 6.03.2012 r. Ustawa o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw (caBo[) l.p.Podmiot zgBaszajcy Jednostka redakcyjna ustawy/ uwaga o charakterze oglnymTre[ opinii/ uwag Ocena zasadno[ci zgBoszonych uwag1Rzecznik Praw AbsolwentaoglnaRzecznik Praw Absolwenta co do zasady pozytywnie opiniuje projekt ustawy. Opinie Rzecznika do poszczeglnych zawodw zostaBy omwione przy poszczeglnych ustawach. Niezale|nie od powy|szego Rzecznik Praw Absolwenta zaproponowaB dokonanie zmiany art. 29 ustawy o bibliotekach oraz doBczenie do opiniowanego projektu ustawy przepisw deregulujcych zawd bibliotekarza w zakresie ustawy o bibliotekach przygotowywanych przez MKiDN. Nie wymaga ustosunkowania si. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje nowelizacj stosownego rozporzdzenia okre[lajcego dotychczas dodatkowe wymogi dla zawodu bibliotekarza dyplomowanego. 2Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego Komisja Samorzdowa i BezpieczeDstwa Publicznego oglnaSejmik pozytywnie opiniuje przedBo|ony projekt ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.3Sekretariat Konferencji Episkopatu PolskioglnaNajistotniejsz spraw zwizan z regulacj wykonywania zawodw jest caBkowite zaniechanie koncesjonowania dostpu do zawodu. Konieczne natomiast jest licencjonowanie dziaBalno[ci zawodowej w niektrych sferach, ktre pozwalaj na potwierdzenie dziaBalno[ci zawodowej w niektrych sferach, ktre pozwala na potwierdzenie, |e usBugodawca posiada odpowiedni poziom wiedzy i umiejtno[ci do [wiadczenia danej usBugi. Licencjonowania powinny dokonywa organy publiczne, caBkowicie bezstronnie, prowadzce proces udzielania licencji w oparciu o jasne i powszechnie znane kryteria. W innym przypadku nie dojdzie do deregulacji, szczeglnie w sferze dziaBania silnych korporacji zawodowych. Nie wymaga ustosunkowania si.4Zwizek Gmin ZagBbia MiedziowegooglnaPozytywnie opiniuje projekt ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.Rada GBwna Nauki i Szkolnictwa Wy|szegooglnaW Uchwale dotyczcej projektu ustawy o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw z dnia 2 kwietnia Nr 308/2012 Rada GBowna Nauki i Szkolnictwa Wy|szego zgBosiBa nastpujce uwagi: 1. Nieuwzgldnienie, przy okre[laniu zasad dostpu do zawodw wskazanych w nowelizacji ustawy, do[wiadczenia zawodowego z wykonywaniem czynno[ci wymagajcych wiedzy prawnej w ramach zatrudnienia lub wspBpracy z przedsibiorcami jest nieuzasadnione. 2. Wykonywanie zawodw wymaga zdobycia wiedzy praktycznej, nale|aBoby w zwizku z tym rozwa|y potrzeb powizania prawa do wykonywania zawodu z efektami ksztaBcenia uzyskiwanymi przez absolwentw poszczeglnych kierunkw studiw wy|szych. 3. Proponowana deregulacja wymaga u[wiadomienia spoBeczeDstwu, |e ani paDstwo ani korporacje zawodowe nie bd ponosi odpowiedzialno[ci za jako[ pracy wykonywanej przez osoby wykonujce uwolnione zawody. 4. W zwizku z powy|szym zwikszeniu ulegnie odpowiedzialno[ wykonujcych poszczeglne zawody, co mo|e spowodowa du|a liczb spraw o naprawienie szkody z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania [wiadczenia. Zasadnym wydaje si wic rozwa|enie zmiany przepisw Kodeksu postpowania cywilnego, tak aby uBatwione byBo dochodzenie tego rodzaju roszczeD. Nie uwzgldniono. Chodzi w tym przypadku o zdobycie wiedzy i do[wiadczenia zawodowego [ci[le zwizanego ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata czy radc prawnego, dlatego te| niezasadne wydaje si uwzgldnienie praktyki w przedsibiorstwach. Co do uwolnienia zawodw prawniczych, to wskaza nale|y, |e nie zostaj one uwolnione , zwiksza si jedynie dostp do zawodw, ale nadal obowizuj ustawowe wymogi, gwarantujce wiedz i praktyk kandydatw, jak zdanie egzaminu zawodowego - paDstwowego, ktry jest przeprowadzany na wysokim poziomie. 5Bractwo Gwarkw Zwizku Grno[lskiegooglnaPozytywnie opiniuje projekt ustawy. Nie wymaga ustosunkowania si.Polskie Towarzystwo LegislacjioglnaPolskie Towarzystwo Legislacji z zadowoleniem przyjmuje uwzgldnienie w projekcie wymienionej ustawy osb wykonujcych wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym oraz osb ktre ukoDczyBy aplikacj legislacyjn (legislatorw). Zagadnienie dostpu do zawodw: adwokata, radcy prawnego oraz notariusza, osb posiadajcych ugruntowana wiedz prawnicz, dorobek naukowy oraz szczegln specjalizacj legislacyjn, od lat byBo przedmiotem staraD Towarzystwa oraz [rodowisk zwizanych z legislacj. Umo|liwienie tym osobom uzyskania wpisu na list adwokatw, radcw prawnych lub notariuszy wzbogaci - zdaniem Towarzystwa - wymienione grupy zawodowe o osoby dysponujce szczeglnymi umiejtno[ciami oraz przybli|y im praktyczn stron tworzenia prawa. W proponowanych zmianach art. 66 ustawy - Prawo o adwokaturze, jak rwnie| art. 25 ustawy o radcach prawnych mowa jest o osobach, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych (...) . Proponowane rozr|nienie midzy wiedz prawnicz i legislacyjn budzi wtpliwo[ci o charakterze jzykowym i logicznym, poniewa| wiedza prawnicza jest - w opinii Towarzystwa - pojciem szerszym, obejmujcym rwnie| szczegBow wiedz legislacyjn. Dlatego Polskie Towarzystwo Legislacji nie dostrzega potrzeby dokonywania tego typu podziaBu. Nie wymaga ustosunkowania si. Nie uwzgldniono. Projektodawca celowo u|yB poj wiedza prawnicza i legislacyjna w celu podkre[lenia do[wiadczenia w zakresie legislacji. 6Krajowa Reprezentacja DoktorantwoglnaPozytywnie opiniuje projekt ustawy i wyra|a nadziej, |e ustawa zapewni Batwy dostp dla mBodych osb do wybranych zawodw, nie powodujc jednocze[nie spadku, tak koniecznego w niektrych profesjach, profesjonalizmu.Nie wymaga ustosunkowania si.7Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejoglnaPracodawcy RP zasadniczo popieraj projekt ustawy, bowiem skutkiem przedstawionych w projekcie ustawy propozycji bdzie likwidacja wielu barier administracyjnych, ekonomicznych oraz tych stawianych przez stowarzyszenia i izby zawodowe, niezainteresowane dziaBalno[ci na wolnym rynku i dopuszczaniem do swoich profesji nowych czBonkw. Nie wymaga ustosunkowania si.8Konfederacja Budownictwa i Nieruchomo[cioglnaKonfederacja popiera dziaBania zmierzajce do zmniejszenia liczby zawodw regulowanych w Polsce. Nie wymaga ustosunkowania si.9Prezes Sdu Apelacyjnego w Lublinie oglne (komornik, notariusz) oglne (adwokat, notariusz, radca) oglne (sdy i prokuratura) oglne (asystent sdziego) Negatywna ocena projektowanych zmian polegajcych na skrceniu okresu szkolenia aplikantw komorniczych (z dwch lat do jednego roku i sze[ciu miesicy) i notarialnych (z dwch i pB roku do dwch lat). Przygotowanie do zawodu prawniczego wymaga odpowiedniego przeszkolenia, koDczcego si egzaminem sprawdzajcym wiedz zdajcego. Negatywna ocena zmiany przepisw polegajcej na rezygnacji z cz[ci testowej egzaminw zawodowych: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. Projektowana ustawa przewiduje, i| zniesiony zostanie wymg wyksztaBcenia wy|szego pierwszego stopnia urzdnikw sdowych i prokuratury. Tym samym projekt ustawy dopuszcza mo|liwo[ zatrudnienia w sdach na stanowiskach urzdnikw osoby z wyksztaBceniem [rednim i zdanym egzaminem dojrzaBo[ci. Zmian tym w zakresie nale|y oceni negatywnie. Powinien zosta utrzymany wymg wy|szego wyksztaBcenia osb nowozatrudnionych w sdzie i prokuraturze, poniewa| wykonywanie czynno[ci urzdniczych wymaga posiadania wiedzy i odpowiedniego przygotowania zawodowego. Skrcenie sta|u urzdniczego z jednego roku do sze[ciu miesicy nie jest uzasadnione. W czasie sta|u kandydat na urzdnika musi pozna podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa, szerok wiedz z zakresu biurowo[ci sdowej, obsBugi komputerw i systemw komputerowych stosowanych w sdzie lub w prokuraturze. Sta| urzdniczy trwajcy pB roku bdzie z pewno[ci zbyt krtki na wBa[ciwe przygotowanie do wykonania obowizkw przez urzdnika sdu i prokuratury. W projekcie zmian do ustawy prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych zaproponowano poszerzenie katalogu osb uprawnionych do wpisania na list adwokatw/radcw prawnych bez konieczno[ci odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu o osoby pracujce przy tworzeniu aktw prawnych. Zaproponowano poszerzenie katalogu osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw/radcw prawnych bez konieczno[ci odbywania aplikacji i zBo|enia egzaminu o osoby asystentw sdziego z co najmniej 5-letnim sta|em nienagannej pracy na tym stanowisku. Praca asystenta sdziego i zwizane z tym obowizki sprowadzajce si praktycznie do pozyskiwania coraz wikszych umiejtno[ci rozumienia, stosowania i wykBadani przepisw prawa, uzasadniaj dopisanie asystentw sdziego do katalogu osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych bez konieczno[ci odbywania aplikacji i zBo|enia egzaminu. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwaga nieuwzgldniona. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBo rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu w przypadku egzaminu adwokackiego i radcowskiego wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. W przypadku egzaminu notarialnego bdzie on skBadaB si z trzech cz[ci. Pierwsza i druga cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektw aktw notarialnych na podstawie opisanych przypadkw. Trzecia cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynno[ci notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalno[ci bdz na opracowaniu projektu czynno[ci notarialnej innej ni| akt notarialny. W ocenie projektodawcy taka forma egzaminu notarialnego w du|o wikszym stopniu ni| egzamin ustny sprawdzi przydatno[ do zawodu notariusza. Nie uwzgldniono. Brak egzaminu zawodowego w trakcie drogi zawodowej asystenta sdziego.10Prezes Sdu Apelacyjnego w RzeszowieoglnaOglnie pozytywna ocena idei zwikszenia dostpu do zawodu. ZwBaszcza dotyczcych ustawy o pracownikach sdw i prokuratury jako zasBugujc na aprobat nale|y uzna rezygnacj z ustawowego wymogu, by wszyscy urzdnicy sdowi posiadali wyksztaBcenie wy|sze pierwszego stopnia, co niewtpliwie uelastyczni dostp do tego zawodu i da mo|liwo[ prezesom sdw doboru wBa[ciwych pracownikw z szerszego krgu zainteresowanych osb. Jednak|e ju| skrcenie sta|u urzdniczego z 12 miesicy do 6 miesicy takiej aprobaty nie mo|e uzyska. Natomiast negatywna ocena dotyczy zmian zawartych w artykuBach 2, 3 i 5 opiniowanej ustawy, dot. skrcenia okresu odbywania aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej do 2 lat oraz skrcenia tzw. pozaaplikacyjnej drogi doj[cia do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza do 3 lat oceniono negatywnie. Niestety skrcenie okresu odbywania przedmiotowych aplikacji mo|e wpByn na obni|enie poziomu przygotowania aplikantw do wykonywania zawodw adwokata, radcy prawnego, notariusza. Negatywnie zostaBy ocenione zmiany zaproponowane w art. 11 w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sdowych i egzekucji odno[nie rezygnacji z cz[ci ustnej egzaminu komorniczego, skrcenia okresu odbywania aplikacji komorniczej do 1 roku i 6 miesicy oraz skrcenia do 3 lat wymogu dotyczcego stosowania prawa w odniesieniu do osb uprawnionych do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej. Mo|e to wpByn negatywnie na jako[ ich pracy. Nie wymaga ustosunkowania si. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy, co do wprowadzonych zmian. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Ponadto poziom tej wiedzy zostanie oceniony na paDstwowym egzaminie zawodowym, ktry sprawdza wiedz i umiejtno[ci zawodowe kandydatw. Wskaza nale|y, |e cz[ podmiotw pozytywnie odniosBa si do tych zmian. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza ujednolicenie zasad zdawania egzaminu komorniczego z innymi egzaminami prawniczymi, jak rwnie| stworzenie szybszej [cie|ki doj[cia do zawodu komornika.11Sd Apelacyjny w GdaDsku Prezes Sdu Okrgowego we WBocBawku Prezes Sdu Rejonowego we WBocBawku Prezes Sdu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Prezes Sdu Rejonowego w Radziejowie Prezes Sdu Rejonowego w Rypinie oglnaSSA Dariusz Kala krytycznie oceniB wszystkie rozwizania zawarte w powy|szym projekcie. ZwBaszcza odno[nie mo|liwo[ci uzyskania statusu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika bez uprzednio zdanej aplikacji i zBo|enia egzaminu przez osoby, ktre zajmowaBy si wcze[niej czynno[ciami w sferze legislacyjnej. Czym innym jest procedura tworzenia prawa, a czym innym nabycie praktycznych umiejtno[ci jego stosowania. Za szkodliwe uznaB skrcenie okresw odbywanych aplikacji z punktu widzenia standardw paDstwa prawa. Prezes Sdu Okrgowego w GdaDsku wskazaB zasadno[ zniesienia wymogu zdobycia przez urzdnika sdowego wy|szego wyksztaBcenia. WskazaB na konieczno[ pozytywnego zdania egzaminu zawodowego w ktrymkolwiek z zawodw prawniczych. Dopuszczalne wydaje si umo|liwienie osobom nie odbywajcym poszczeglnych aplikacji zawodowych podej[cia do egzaminu zawodowego, jednak|e krg tych osb powinien by znacznie ograniczony (dotyczy wskich specjalizacji zwizanych z tworzeniem aktw prawnych, ktre nie umo|liwia zgromadzenia wszechstronnego do[wiadczenia). Sdziowie Sdu Rejonowego GdaDsk-PBnoc uznali, |e przepis dotyczcy osb, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej nie daje gwarancji posiadania przez takie osoby wiedzy praktycznej, je|eli osoby takie nie posiadaj wyksztaBcenia i praktyki wymaganej do peBnienia danego stanowiska. Sam fakt zatrudnienia przy organach centralnych nie stanowi wystarczajcego systemu weryfikacji umiejtno[ci kandydata. Przepis dotyczcy osb, ktre po ukoDczeniu wy|szych studiw prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dBu|szym ni| 6 lat przed zBo|eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej czynno[ci bezpo[rednio zwizane ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc prawnego nie daje gwarancji posiadania szerokiej wiedzy i umiejtno[ci, gdy| wskazane czynno[ci pomocnicze mogBy by w praktyce czynno[ciami technicznymi lub czynno[ciami o bardzo wskim zakresie. Nie zgadzaj si rwnie| ze zmian wymaganego wyksztaBcenia dla urzdnikw sdw i prokuratury. ZwBaszcza biorc pod uwag uzasadnienie zmian. Sdziowie XIII wydziaBu Karnego OdwoBawczego Sdu Okrgowego w GdaDsku uwa|aj |e zmiany s bezzasadne i mog spowodowa obni|enie poziomu wykonywanych usBug prawniczych. Sdziowie XIV wydziaBu Sdu Okrgowego w GdaDsku pozytywnie oceniaj zmiany. Przewodniczcy VII WydziaBu Pracy i UbezpieczeD SpoBecznych Sdu Okrgowego w GdaDsku popiera proponowane zmiany. Przewodniczcy VIII WydziaBu Pracy i UbezpieczeD SpoBecznych Sdu Okrgowego w GdaDsku pozytywnie oceniB zmiany, jak rwnie| zmiany w wyksztaBceniu urzdnikw sdw i prokuratury. Prezes Sdu Okrgowego w Bydgoszczy uwa|a obni|enie wymagaD dotyczcych wyksztaBcenia urzdnikw sdw i prokuratury jest bezzasadne zwBaszcza w stosunku do ogromnej liczby absolwentw szkB wy|szych. Prezes Sdu Okrgowego w Toruniu uznaB |e skrcenie sta|u jest w peBni uzasadnione natomiast nie zgodziB si z proponowanym zmniejszeniem wymogw dot. wyksztaBcenia. Jedyna zalet tej zmiany bdzie pozostawienie na stanowiskach do[wiadczonych pracownikw ktrzy z r|nych wzgldw nie mogli uzupeBni wyksztaBcenia. Prezes Sdu Okrgowego we WBocBawku zwrciB uwag, |e skrcenie do 2 lat aplikacji adwokackiej i radcowskiej bdzie skutkowaBo obni|eniem standardu usBug prawniczych. Prezes Sdu Rejonowego we WBocBawku zwrciB uwag, |e skrcenie do 2 lat aplikacji adwokackiej i radcowskiej bdzie skutkowaBo obni|eniem standardu usBug prawniczych. StwierdziB rwnie|, |e skrcenie do 3 lat okresw stosowania prawa wymaganych do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego i radcowskiego jest pozbawione znaczenia, albowiem weryfikacja wiedzy kandydatw nastpi na egzaminie. Prezes Sdu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim pozytywnie zaopiniowaB zmiany w ustawach: Kodeks WykroczeD, Prawo o ruchu Drogowym, o komornikach sdowych i egzekucji, o pracownikach sdw i prokuratury, o broni i amunicji. Prezes Sdu Rejonowego w Radziejowie wskazaBa, |e uBatwienie dostpu do wskazanych w projekcie zawodw regulowanych mo|na zaopiniowa pozytywnie pod warunkiem, |e zostan ustalone mechanizmy, ktre nie obni| standardu usBug. Sprzeciwia si skrceniu aplikacji prawniczych. Takie rozwizanie doprowadzi mo|e do obni|enia jako[ci i rzetelno[ci wykonywania zawodw prawniczych. Prezes Sdu Rejonowego w Rypinie podnisB, |e nie nale|y skraca okresu aplikacji.Nie uwzgldniono. Czynno[ci w sferze legislacyjnej nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Uwzgldniono. Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn. Ustosunkowanie j.w. Nie uwzgldniono. Przepis ten ju| obowizuje i dotyczy jedynie skrcenia okresu praktyki. Dodatkowo nale|y wskaza, |e przepisy te byBy badane przez TrybunaB Konstytucyjny na tle ustawy o radcach prawnych. TrybunaB Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. sygn. K 3/10 uznaB te przepisy za zgodne z Konstytucj. Uwagi nieuwzgldnione z uwagi na to, |e polegaj na krytyce co do zasady intencji ustawodawcy co do wprowadzanych zmian. Regulacje w tym zakresie zapewniaj wiedz i umiejtno[ci kandydatw, m.in. poprzez zdanie egzaminu zawodowego. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza zniesienie nieuzasadnionych barier. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 12Prezes Sdu Apelacyjnego w KatowicachoglnaPrezes Sdu Okrgowego w Czstochowie zgadza si z regulacj dotyczc braku wymagaD wyksztaBcenia wy|szego od pracownikw sdw i prokuratury Prezes Sdu Rejonowego w Czstochowie postuluje wymg zdobycia wy|szego wyksztaBcenia przez pracownikw sdw i prokuratury. Prezes Sdu Okrgowego w Katowicach zgBasza zastrze|enia dotyczce mo|liwo[ci przej[cia do zawodu notariusza przez komornikw. Uwzgldniono.13Prezes Sdu Apelacyjnego w AodzioglnaGeneralnie rzecz biorc - projekt deregulacji niektrych zawodw zasBuguje na aprobat, bowiem w du|ej mierze usuwa lub minimalizuje dostrze|one w praktyce wady dotychczasowych regulacji prawnych. Cz[ sdziw jednak negatywnie odnosi si do przedstawionego projektu w cz[ci, w ktrej przewiduje on swobod dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie zawodw zaufania publicznego, w tym ochrony wolno[ci i praw obywatelskich oraz medycznych. Istnieje bowiem potrzeba, aby usBugi [wiadczone na rzecz obywateli w tym zakresie peBniBy wyBcznie podmioty profesjonalnie do tego przygotowane, a nie przypadkowe, co daje gwarancj i rkojmi nale|ytego zabezpieczenia praw i wolno[ci obywatelskich. Deregulacja mo|e by stanem po|danym, ale nie w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych, lecz do wymogw formalnych. Co do zawodw nie bdcych zawodami zaufania publicznego sdziowie wyra|aj przekonanie, |e otwarcie dostpu do rynku jest po|dane. Poszerzenie reglamentowanej dotd mo|liwo[ci wykonywania niektrych zawodw, bdce konstytutywn cech wolno[ci, rwno[ci i konkurencji, spowoduje w ocenie sdziw, midzy innymi wiksz ilo[ miejsc pracy, zwikszenie liczby osb, ktre mog wykonywa okre[lony zawd i wiksz konkurencj miedzy , przedstawicielami takiego zawodu na rynku pracy. Konkurencja wymuszona przez deregulacj doprowadzi w efekcie do obni|enia cen dla usBugobiorcw. Bdzie rwnie| szans wyprowadzenia wielu osb z szarej strefy. Dodatkowo otwarcie zawodw zmniejszy koszty funkcjonowania paDstwa. Wprowadzenie powszechnego obowizku ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej osb wykonujcych zderegulowane zawody w istocie sBu|y mo|e interesom firm ubezpieczeniowych, a niekoniecznie obywateli. W interesie PaDstwa le|y pewno[, obrotu prawnego, stabilizacja stosunkw prawnych i bezpieczeDstwo tak|e majtkowe obywateli, a nadto takie tworzenie prawa, by okre[lone profesje byBy wykonywane fachowo, rzetelnie i sprawnie bez nara|ania usBugobiorcw na szkod.Nie wymaga ustosunkowania si.14Prezes Sdu Okrgowego w Katowicach prezes Sdu Rejonowego w JaworznieMinisterialnie propozycje zmian w dostpie do wolnych zawodw prawniczych budz uzasadnione wtpliwo[ci. Najmniej kontrowersyjne s propozycje skrcenia aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej. Negatywnie oceniB regulacje dotyczc skrcenia czasu trwania aplikacji notarialnej, jak rwnie| mo|liwo[ przej[cia komornika do zawodu notariusza ze wzgldu na r|nice w zawodach. Wyra|a rwnie| wtpliwo[ odno[nie deregulacji zawodu notariusza, ktra mo|e spowodowa spadek jako[ci usBug i osBabi wiedz notariuszy, ktrzy czuwaj nad przebiegiem prawidBowego obrotu nieruchomo[ciami. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Powy|sze uwagi zostaBy w caBo[ci uwzgldnione. 15Prokurator Generalny oglnaUznaje zasadno[ deregulacji i zmian w kierunku otwarcia dostpu do zawodw zwBaszcza majc na uwadze dobra i wolno[ci konstytucyjne (TK z dnia 19 marca 2001 r. sygn. K 32/00). Niemniej przesBanki kwalifikacji do zawodu musz odpowiada wymaganiom, ktre zapewniaj bezpieczeDstwo publiczne oraz sBuszny interes konsumentw. Zmiany w sposobie doBczenia do grona adwokatw i radcw prawnych oraz wymagaD potrzebnych by wpisa si na list adwokatw - mo|e by sprzeczne z orzecznictwem TK, zwBaszcza je[li uwzgldnimy fakt, |e jest to zawd zaufania publicznego i mimo, |e ustawa nie przesdza o sposobie edukacji, nie mo|na zni|a jej poziomu. Niebezpieczne mog by rwnie| wyra|enia nieostre wykorzystane w projekcie w zakresie oceny wymogw. Okre[lonych warunkw dotyczcych kwalifikacji zawodowych i moralnych kandydatw do zawodu. Weryfikacja przygotowania do danego zawodu zaufania publicznego i nabr do tego zawodu nie powinny by pozostawione w caBo[ci swobodzie siB rynkowych, bez jakiejkolwiek regulacji i jednoczesnego stawiania wymogw profesjonalnych i etycznych, a tak|e - gwarancji ich dochowania. Wybr modelu naboru do zawodw prawniczych nale|y bez wtpienia do kompetencji ustawodawcy i to od jego decyzji zale|y okre[lenie rodzaju i zasad wykonywania prawniczych zawodw zaufania publicznego, w tym wyposa|enie samorzdw zawodowych w gesti sprawowania pieczy nad nale|ytym wykonywaniem zawodu, majc konstytucyjne umocowanie. WskazaB, |e popierajc ocen TrybunaBu Konstytucyjnego zawody zaufania publicznego musz by poddane stosownej reglamentacji oraz gwarancjom prawnym, poniewa| takiego ochronnego rozwizania wymaga interes publiczny, ochrona interesw osb (podmiotw) obsBugiwanych przez [wiadczcych usBugi prawnicze, a w wypadku notariuszy - tak|e bezpieczeDstwo obrotu prawnego (wyrok z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt K 4/07). Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Uwagi te zostaBy omwione przy uwagach wnoszonych przez inne podmioty. Uwaga ta ma charakter oglny i jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. 16Prokurator Apelacyjny w Warszawie w zaBczeniu uwagi: - Prokuratora Okrgowego w Warszawie - Naczelnika WydziaBu Organizacyjnego Prokuratury Okrgowej Warszawa Praga - art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze - art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych oglna Uwaga w zakresie konieczno[ci modyfikacji wymogu odbycia praktyki prawniczej przez osoby skBadajce wniosek o wpis na list adwokatw (art. 66 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze) lub radcw prawnych (art. 25 ust. I pkt 4 usuwy o radcach pranych), ktre zdaBy egzamin sdziowski lub prokuratorski. Obecnie konieczne jest wykazanie si trzyletni praktyk, co w sytuacji postulowanego skrcenia czasu aplikacji adwokackiej i radcowskiej do dwch lat i przy uwzgldnieniu dBu|szego czasu trwania aplikacji sdziowskiej i prokuratorskiej, jawi si jako nazbyt restrykcyjny nieuzasadniony wymg. Zasadnym byBoby zatem w takich przypadkach ograniczenie wymogu czasokresu praktyki do maksymalnie dwch lat. Pozytywna ocena wikszo[ rozwizaD zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw. Dotyczy to ujednolicenia zasad dostpu do zawodw prawniczych adwokata, radcy prawnego, notariusza. Nie uwzgldniono. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Ponadto czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Prezes Sdu Apelacyjnego we WrocBawiu (uwagi z sdw z obszaru apelacji wrocBawskiej) Sd Okrgowy we WrocBawiu (do ustawy o pracownikach sdw i prokuratur) Sd Okrgowy w Opolu (do ustawy o pracownikach sdw i prokuratur) Wtpliwo[ci co do propozycji zniesienia wymogu wyksztaBcenia wy|szego przy zatrudnianiu urzdnikw sdowych, bowiem mo|e to w znaczcy sposb przyczyni si do pogorszenia jako[ci wykonywanej przez nich pracy. Obowizki urzdnika sdowego polegaj w du|ej mierze na samodzielno[ci oraz. rozumieniu i umiejtno[ci posBugiwania si przepisami prawa, dotyczcymi choby wypeBniania dokumentw. Zmiany w zakresie tych aktw prawnych s do[ czste, a wBa[ciwe ich stosowanie wymaga od pracownika wiedzy nierzadko prawniczej. Zniesienie zatem wymogu wyksztaBcenia wy|szego mo|e wpByn na jako[ wykonywanych obowizkw i z tych przyczyn powy|sza propozycja zostaBa oceniona negatywnie. Do art. 12 ust. 1 wskazaB, i| niezasadne byBoby zniesienie wymogu wyksztaBcenia wy|szego pierwszego stopnia w odniesieniu do urzdnikw sdowych. Wskazano, i| urzdnik sdowy winien legitymowa si wysokimi kwalifikacjami i profesjonalizmem, a co za tym idzie odpowiedni wiedz teoretyczn. Aktualnie wikszo[ urzdnikw uzupeBniBa ju| wymagane wyksztaBcenie, natomiast w odniesieniu do nowo zatrudnionych pracownikw wymg wy|szego wyksztaBcenia nie stanowi przeszkody do ubiegania si o stanowisko urzdnicze (do konkursw w sdach zgBasza si ka|dorazowo kilkadziesit osb). Natomiast wysoce zasadny jest projekt skrcenia sta|u urzdniczego do 6 miesicy - okres ten jest z pewno[ci wystarczajcy do nabycia kwalifikacji na stanowisku urzdnika sdowego. Uwaga jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzanych zmian. Patrz lp. 18 Uwaga jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzanych zmian. Patrz lp. 18 Sd Okrgowy w Legnicy (oglne) Sd Okrgowy w Jeleniej Grze (adwokatura radcy prawni)Planowan deregulacj zawodw nale|y oceni co do zasady pozytywnie. Zmiany powinny by opracowywane jednak w sposb ostro|ny i przemy[lany, aby nie doprowadziBy one do nadmiernej deregulacji zawodw wymagajcych specjalistycznej wiedzy, wysokich kwalifikacji i do[wiadczenia, co zagra|aBoby spadkiem jako[ci [wiadczonych usBug. Niepotrzebna wydaje si zmiana w sposobie egzaminowania kandydatw do zawodw prawniczych, polegajca na rezygnacji z testu z wiedzy prawniczej przy egzaminach radcowskich czy adwokackich. Testowe sprawdzenie wiedzy kandydatw winno poprzedza rozwizywanie zadaD, o ktrych mowa w przedmiotowym projekcie ustawy. Szersza weryfikacja wiedzy kandydatw do tych zawodw daje bowiem gwarancj ich wikszych kompetencji, zwBaszcza, gdy mo|liwe bdzie przystpienie do egzaminu bez odbycia aplikacji, zostanie skrcony okres praktyki i egzamin bdzie miaB jeszcze wiksze ni| obecnie znaczenie. Zastrze|enia budz zmiany w dodanym do art. 25 ust. 1 pkt 5 podpunkcie opatrzonym liter c w ustawie o radcach prawnych i analogicznym zapisie dodanego do art. 66 ust. 1 pkt 4 podpunkcie c ustawy Prawo o adwokaturze wobec maBo precyzyjnego okre[lenia wymogw, poprzez oznaczenie rodzaju czynno[ci, ktre w my[l tych ustaw okre[lono jako czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym". Oznacza to bowiem mo|e, |e ka|dy pracownik zatrudniony w wydziaBach legislacyjnych organw wBadzy publicznej r|nego szczebla, legitymujcy si wy|szym wyksztaBceniem prawniczym, speBnia te warunki. Co wicej, proponowany zapis eliminujcy konieczno[ odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu, premiuje osoby o bli|ej nieokre[lonych kompetencjach i do[wiadczeniu zawodowym. Praca w urzdach organw wBadzy paDstwowej, przy czynno[ciach bezpo[rednio zwizanych z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym, po wskazaniu odpowiedniego okresu jej wykonywania, w okre[lonym czasie mo|e uprawnia co najwy|ej do przystpienia do egzaminu skBadanego przed odpowiedni komisj bez odbycia aplikacji adwokackiej. Nie uwzgldniono. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBa rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych.17 Prokuratura Apelacyjna w GdaDsku oglna Za kontrowersyjne uznano zmiany, w wyniku ktrych, poszerzy si krg osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych bez konieczno[ci odbycia odpowiedniej aplikacji. Za kontrowersyjne rwnie| uznano zmiany polegajce na skrceniu aplikacji. Proponowane zmiany spowodowa mog dopuszczenie do wykonywania zawodu osb nie posiadajcych niezbdnych kwalifikacji. Doprowadzi to mo|e do obni|enia jako[ci usBug [wiadczonych przez reprezentantw tych profesji, a nadto stworzy realne zagro|enie dla bezpieczeDstwa obrotu prawnego. Za sBuszne uznano propozycje zmian umo|liwiajce aplikantowi, ktry zdaB egzamin adwokacki [wiadczenie pomocy prawnej, a w szczeglno[ci zastpowanie swego patrona przed sdem, bowiem dotychczasowe unormowania nie znajduj merytorycznego uzasadnienia. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian.18 Prezes Sdu Apelacyjnego w Krakowie do ustawy o pracownikach sdw i prokuratury Pozytywnie oceniono propozycje zmian zawartych w artykule 12 opiniowanej ustawy dotyczcych zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sdw i prokuratury. Rezygnacja z ustawowego wymogu, by wszyscy urzdnicy sdowi posiadali wyksztaBcenie wy|sze pierwszego stopnia eliminuje konieczno[ rozwizania stosunku pracy z pracownikiem -urzdnikiem legitymujcym si jedynie wyksztaBceniem [rednim jednak|e posiadajcym wieloletni sta| pracy w sdach lub prokuraturach, a co si z tym wi|e ogromn wiedz i do[wiadczenie zwizane z prac w w/w instytucjach. Dziki proponowanym zmianom zwikszy si rwnie| grono osb uprawnionych do zatrudnienia w sdach i prokuraturach, co uBatwi ew. nabr pracownikw do tych|e instytucji. Rwnie| proponowana zmiana polegajca na skrceniu sta|u urzdniczego jest rozwizaniem w dobrym kierunku. Sze[ciomiesiczny okres sta|u urzdniczego jest wystarczajcy, by zdoby praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowizkw urzdnika najni|szego szczebla. Nie wymaga ustosunkowania si. do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sdw i prokuratury Propozycje zawarte w artykule 21 opiniowanej ustawy dotyczce zmian w ustawie z dnia 9 maja 2007r., o zmianie ustawy o pracownikach sdw i prokuratury rwnie| zostaBy ocenione pozytywnie. 19 oglna (notariat, adwokatura, radcy prawni) Negatywnie stanowisko do propozycji zmian zawartych w artykuBach 2, 3 i 5 opiniowanej ustawy dotyczcych skrcenia okresu odbywania, odpowiednio aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej do 2 lat oraz skrcenia tzw. pozaaplikacyjnej drogi doj[cia do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza do 3 lat. Skrcenie okresu odbywania przedmiotowych aplikacji wpBynie na obni|enie poziomu przygotowania aplikantw do wykonywania zawodw adwokata, radcy prawnego, notariusza i skutkowa bdzie brakami w praktycznym przygotowaniu do w/w zawodw. Konsekwencj zbyt krtkiej praktyki i do[wiadczenia zawodowego mog si sta bBdy w reprezentacji klientw, w tym przed sdami. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Egzamin zawodowy bdzie weryfikowaB wiedz. 20 Zastrze|enia wzbudziBy rwnie| zmiany zaproponowane w w/w artykuBach opiniowanej ustawy dotyczce egzaminu odpowiednio adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. Propozycja rezygnacji z cz[ci testowej grozi dopuszczeniem do zawodu osb nieposiadajcych dostatecznej wiedzy prawniczej. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Nie uwzgldniono. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBa rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. 21 Wtpliwo[ co do zasadno[ci rezygnacji z obowizku przystpienia do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego osb realizujcych czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw normatywnych. Tego rodzaju kontakt z materi prawn jest. niewystarczajcy do formuBowania opinii, i| osoby te posiadaj umiejtno[ci w zakresie reprezentacji stron w wielorakich postpowaniach sdowych. ZaBo|enie, |e ich kwalifikacje zweryfikuje wolny rynek, jest bBdne. Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn. 22 do ustawy o komornikach sdowych i egzekucji Negatywne stanowisko do zmian zaproponowanych w artykule 11 opiniowanej ustawy dot. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sdowych i egzekucji odno[nie rezygnacji z cz[ci ustnej egzaminu komorniczego, skrcenia okresu odbywania aplikacji komorniczej do 1 roku i 6 miesicy oraz skrcenia do 3 lat wymogu dotyczcego stosowania prawa" w odniesieniu do osb uprawnionych do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej. Obni|enie wymagaD stawianych przed kandydatami na komornikw wpBynie negatywnie na jako[ ich pracy. Ujemne efekty powy|szego odczuj ich klienci oraz sdy, do ktrych wBa[ciwo[ci nale| rwnie| sprawy egzekucyjne. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza ujednolicenie zasad zdawania egzaminu komorniczego z innymi egzaminami prawniczymi, jak rwnie| stworzenie szybszej [cie|ki doj[cia do zawodu komornika.23 art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze Budzi jednocze[nie wtpliwo[ci proponowana w projekcie zmiana art. 76 ust. l ustawy Prawo o adwokaturze poprzez skrcenie okresu aplikacji adwokackiej z trzech do dwch lat, W tym przedmiocie nale|y zauwa|y, i| z uwagi na specyfik zawodu adwokata, od ktrego wymagana jest gruntowna, tak teoretyczna jak i praktyczna znajomo[ wielu dziedzin prawa (karnego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, itp.), nie wydaje si zasadnym skrcenie okresu aplikacji do dwch lat, albowiem okres ten nie bdzie gwarantowaB nabycie przez aplikanta niezbdnej wiedzy zapewniajcej rzetelne [wiadczenie usBug. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 24Prokurator Apelacyjny we WrocBawiu uwagi: - Prokuratury Okrgowej we WrocBawiu art. 68 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o adwokaturze Zastrze|enia do niektrych projektowanych zmian: poszerzenie katalogu osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw, wzgldnie uprawnionych do przystpienia do egzamin adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji o osoby, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej " lub o osoby, ktre: przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dBu|szym ni| 6 lat przed zBo|eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byBy zatrudnione w urzdach organw wBadzy publicznej i wykonywaBy czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym", wskutek u|ycia zbyt pojemnych, bli|ej nie sprecyzowanych okre[leD, mo|e w przyszBo[ci stanowi faktyczn barier do uzyskania takich uprawnieD, zwa|ywszy na uprawnienia okrgowej rady adwokackiej wynikajce z art. 68 cyt. ustawy. Do uwzgldnienia w zakresie doprecyzowania dokumentw, jakimi osoby te maj si legitymowa. 25 W szczeglno[ci, zwraca uwag ust. 2 i 3 art. 68 obowizujcej obecnie ustawy Prawo o adwokaturze, ktry nakBada na autora wniosku o wpis na list adwokatw wymg doBczenia wskazanych w tym przepisie dokumentw. Zwa|y przy tym nale|y, i| w projekcie ustawy Prawo o adwokaturze, chyba przez przeoczenie, nie dodano do art. 68 ust.3, po pkt. 5, nowego przepisu polegajcego na obowizku przedstawienia dokumentw za[wiadczajcych o wykonywaniu wymagajcych wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizanych z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej", wzgldnie byBy zatrudnione w urzdach organw wBadzy publicznej i wykonywaBy czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym", jak to z kolei przedstawiono w projekcie poprzez dodanie do art.78a ust 4, punktu 7a, w odniesieniu do osb uprawnionych do przystpienia do egzaminu adwokackiego. Uwzgldniono. 26 art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze Budzi jednocze[nie wtpliwo[ci proponowana w projekcie zmiana art. 76 ust. l ustawy Prawo o adwokaturze poprzez skrcenie okresu aplikacji adwokackiej z trzech do dwch lat, W tym przedmiocie nale|y zauwa|y, i| z uwagi na specyfik zawodu adwokata, od ktrego wymagana jest gruntowna, tak teoretyczna jak i praktyczna znajomo[ wielu dziedzin prawa (karnego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, itp.), nie wydaje si zasadnym skrcenie okresu aplikacji do dwch lat, albowiem okres ten nie bdzie gwarantowaB nabycie przez aplikanta niezbdnej wiedzy zapewniajcej rzetelne [wiadczenie usBug. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 27 art. 30 ust. 1 ustawy o komornikach sdowych i egzekucji oglna (notariat, ustawa o radcach prawnych) oglna (ustawa Prawo o adwokaturze notariat, ustawa o radcach prawnych)Wtpliwo[ci nasuwa projektowane skrcenie okresu aplikacji komorniczej z dwch lat do jednego roku i sze[ciu miesicy poprzez zamierzon zmian art. 30 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sdowych i egzekucji, za[ u|yta w uzasadnieniu argumentacja, i| w ten sposb umo|liwi si szybszy dostp kadr do zawodu komornika" nie wydaje si trafna i przekonywujca, skoro przede wszystkim celem aplikacji winno by gruntowne przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu komornika. Zastrze|enia, wyBcznie w zakresie dotyczcym u|ycia w projekcie nieostrych poj mo|na odnie[ tak|e do proponowanych zmian w ustawie z 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, jak i ustawie z 14 lutego 199l r. Prawo o notariacie. Wtpliwo[ci nasuwa skrcenie okresu aplikacji radcowskiej i notarialnej. Pozytywna ocena zmian w przebiegu egzaminw zawodowych i poBo|enia nacisku na praktyczn ich stron. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Do uwzgldnienia jak w przypadku ustawy Prawo o adwokaturze - w zakresie doprecyzowania dokumentw, jakimi bd legitymowa si osoby dopuszczone do egzaminu zawodowego bez obowizku odbycia aplikacji. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 28 Prezes Sdu Apelacyjnego w Poznaniu oglna, - art. 77 ust. 2a ustawy Prawo o adwokaturze Pozytywnie nale|y oceni unormowanie statusu aplikanta adwokackiego (aplikanta radcowskiego) w zakresie uprawnieD do zastpowania adwokata po zakoDczeniu aplikacji. Trafnie te| przyjto, |e negatywny wynik egzaminu adwokackiego (radcowskiego) pozbawia aplikanta mo|liwo[ci zastpowania adwokata (radcy prawnego). Taki skutek powinien nastpi rwnie| wtedy, gdy aplikant nie przystpi do egzaminu. Dlatego art. 77 ust. 2a ustawy - Prawo o adwokaturze (i stosowny przepis ustawy o radcach prawnych) mgBby brzmie nastpujco: Przez okres 6 miesicy od dnia otrzymania za[wiadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej, aplikant adwokacki mo|e zastpowa adwokata iv zakresie, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, chyba |e otrzymaB negatywny wynik z egzaminu adwokackiego albo nie przystpiB do tego egzaminu." Ustawa - Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych oraz ustawa - Prawo o notariacie przewiduje, |e zespB przygotowujcy zadania ostateczn ich tre[ ustala wikszo[ci gBosw w obecno[ci wszystkich czBonkw zespoBu. Z uwagi na r|ne zdarzenia losowe i inne przeszkody natury obiektywnej z przyczyn praktycznych mo|na rozwa|y obni|enie kworum do poBowy lub 2/3 czBonkw komisji. Doda nale|y, |e - w wyniku nowelizacji - takie rozwizanie przyjto w przypadku komisji odwoBawczych od wynikw egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego i to rozwizanie sprawdziBo si w praktyce. Uwzgldniono. Uwzgldniono.29Prezes Sdu Apelacyjnego w Szczecinieoglna Poparcie projektu zniesienia wymogu posiadania wy|szego wyksztaBcenia przez pracownikw sekretariatw sdw czy prokuraturNie wymaga ustosunkowania si.Art. 3 ust. 1 pkt 11 (ustawa o funkcjach syndyka) UznaB za bBdne uchylenie pkt 11 w ust 1 art. 3 ustawy. Punkt ten dotyczy wymogu zBo|enia przez osob ubiegajc si o licencj syndyka za[wiadczenia lekarskiego. Zniesienie tego obowizku rodzi obaw dopuszczenia do wykonywania zawodu osb, ktre nie bd w stanie prawidBowo wypeBnia powierzonych im obowizkw.Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza zniesienie nieuzasadnionych barier. Takiego wymogu nie ma w[rd innych zawodw prawniczych. 30 oglna (notariat) PodnisB, |e istnieje obawa, |e po zmianie przepisw mog do zawodu notariusza trafi osoby sBabo przygotowane i nie dajce rkojmi nale|ytego wykonywania zawodu notariusza. Nie uwzgldniono. Zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. Nowa grupa osb dopuszczonych do egzaminu notarialnego (legislatorzy) zostanie poddana ocenie przy egzaminie notarialnym. 31oglna (adwokatura) Skrcenie aplikacji adwokackiej do dwch lat mo|e niekorzystnie odbi si na wyszkoleniu przyszBych adwokatw, co mo|e mie niekorzystne skutki dla ich klientw Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji adwokackiej pozostaje bez zmian32 Wiceprezes Sdu Apelacyjnego w Warszawie oglne (notariat, adwokatura, radcy prawni) Powa|ne zastrze|enia budzi zamiar rozszerzenia dostpu do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Zamiar taki mo|e bowiem doprowadzi do spadku poziomu [wiadczonych usBug prawniczych. Obni|enie tego poziomu wi|e si ju| z faktem, |e dostp do aplikacji maj obecnie nie tylko absolwenci prawniczych studiw uniwersyteckich ale tak|e studiw na innych uczelniach, w tym studiw pBatnych, na ktrych poziom ksztaBcenia bywa |enujco niski. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. - uwaga dot. niedostatecznego poziomu obecnych ju| aplikantw, ktrzy nie odbywaj dostatecznej liczby praktyk zawodowych, tymczasem wykBady i seminaria nie mog zastpi niezbdnej w zawodzie prawniczym praktyki i do[wiadczenia, - opr budzi zamiar skrcenia sta|u z piciu do trzech lat dla osb przystpujcych do egzaminw zawodowych bez ukoDczenia aplikacji. Praktyka sdowa wskazuje, |e osoby [wiadczce usBugi prawnicze maj niejednokrotnie kBopoty z wBa[ciwym zabezpieczeniem interesw swoich klientw. - zastrze|enia budzi tak|e zamiar rozszerzenia dostpu do zawodu notariusza, ktrego szczeglna pozycja zaufania publicznego wi|e si z przekazaniem notariuszom pewnych funkcji publicznoprawnych. Nieodwracalno[ czynno[ci podejmowanych z udziaBem notariuszy, w tym notariuszy nie do[ kwalifikowanych, mo|e doprowadzi do nienale|ytego zabezpieczania interesw osb korzystajcych z ich usBug. Brak jest uzasadnienia do tego, by tak odpowiedzialnymi i specyficznymi obowizkami mogli zajmowa si komornicy, a tak|e adwokaci i radcowie prawni zaraz po zdaniu egzaminu zawodowego. - krytyka mo|liwo[ci zrezygnowania z obowizku poddawania si kandydatw na komornikw takim badaniom, jakim podlegaj kandydaci na stanowiska sdziowskie. - uwaga, czy przepis art. 5 ust. 1 projektu nie zawiera bBdu, gdy| chodzi w nim prawdopodobnie o wpis na list notariuszy, nie adwokatw. Uwaga dotyczca poziomu aplikacji jest poza zakresem regulacji. Nie uwzgldniono. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza, za[ egzamin stanowi odpowiedni weryfikacj. Uwzgldniono. Nie uwzgldniono. Zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uznane na terytorium RP. 33 Krajowa Rada Sdownictwa oglna (dot. zawodw prawniczych, ustawy o wBasno[ci lokali, ustawy o gospodarce nieruchomo[ciamiKrajowa Rada Sdownictwa, po zapoznaniu si z przedmiotowym projektem, koncentruje si na tych postanowieniach, ktre odnosz si do regulacji zawodw prawniczych: art. 2 (ustawa z dnia 16 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze), art. 3 (ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych), art. 5 (ustawa z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie), art. 11 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sdowych i egzekucji), tak|e art. 8 (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami) i w tym zakresie opiniuje go negatywnie. Zdaniem Rady dokonywanie istotnych zmian w ustawach regulujcych zawody prawnicze powinno by dokonane w odrbnych aktach prawnych bdz zbiorczo, ale w ustawie po[wiconej tylko tej materii. Krajowa Rada Sdownictwa zdecydowanie krytycznie ocenia zabieg prowadzcy do obni|enia poziomu wiedzy wymaganego dla podejmowania czynno[ci w ramach wykonywania tych zawodw, czego przejawem jest art. rezygnacja z testu jako formuBy egzaminacyjnej. Egzaminy zawodowe maj na celu weryfikacj nie tylko umiejtno[ci praktycznych, ale rwnie| poziomu oglnej wiedzy z zakresu prawa. Ustosunkowujc si do zaprojektowanych rozwizaD szczegBowych, Krajowa Rada Sdownictwa zaznacza, |e formy wykonywania zawodu przez adwokatw i radcw prawnych nie da si odnie[ do pojcia przedsibiorstwa. Zastosowanie tego terminu w art. 2 i art. 3 projektu nastrcza wiele wtpliwo[ci interpretacyjnych. Ponadto, proponowane zmiany doj[cia do tych zawodw, obni|enie poziomu wymagaD umo|liwiajcych zdawanie egzaminu zawodowego i wpisu na list bez aplikacji, powoduj w istocie zmniejszenie poziomu wymagaD dla ubiegania si o stanowisko sdziego lub prokuratora. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) stanowi bowiem, |e osoby wykonujce zawd adwokata lub radcy prawnego mog ubiega si o objcie stanowiska sdziego. Analogiczne rozwizanie co do mo|liwo[ci ubiegania si o stanowisko prokuratora zostaBo przewidziane w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599). Zwa|ywszy na t tendencj i na projektowane zmiany Kodeksu postpowania karnego, majce na celu wprowadzenie kontradyktoryjno[ci tego postpowania, Krajowa Rada Sdownictwa dostrzega realne zagro|enie w zapewnieniu wBa[ciwego poziomu kwalifikacji sdziego. Tym samym konieczne wydaje si ponowne rozwa|enie modelu doj[cia do wykonywania poszczeglnych zawodw prawniczych. Za pozorn deregulacj Krajowa Rada Sdownictwa uznaje proponowane zrwnanie okresu trwania aplikacji z wymaganym okresem praktyki zawodowej, umo|liwiajcym podchodzenie do egzaminu zawodowego bez konieczno[ci odbycia aplikacji. Obecnie dostp do wybranych zawodw prawniczych jest zagwarantowany dla ka|dego, kto pomy[lnie zda egzamin wstpny na odpowiedni aplikacj przed komisj egzaminacyjn powoBywan przez Ministra Sprawiedliwo[ci, a po jej odbyciu uzyska pozytywn ocen z egzaminu zawodowego, rwnie| przeprowadzanego przez Ministra Sprawiedliwo[ci. TrybunaB Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt K 3/10, orzekB o zgodno[ci z Konstytucj RP przepisw pozwalajcych osobom w nich wymienionym na przystpienie do egzaminu radcowskiego bez obowizku odbycia aplikacji radcowskiej lub uzyskanie uprawnieD zawodowych radcy prawnego bez obowizku zdawania tego egzaminu. Krajowa Rada Sdownictwa zwraca uwag, |e wypowiadajc sic_ o konstytucyjno[ci danej regulacji, TrybunaB Konstytucyjny wskazuje po|dane standardy minimalne. Jednak|e, zarwno dla dobra wymiaru sprawiedliwo[ci oraz ochrony prawa, jak i dla ochrony interesw podmiotw korzystajcych z pomocy prawnej, celowym jest, aby przygotowanie do wykonywania zawodw regulowanych byBo jak najwy|szej jako[ci. Krajowa Rada Sdownictwa jest zdecydowanie przeciwna propozycji skrcenia okresu praktyki zawodowej, umo|liwiajcego podchodzenie do egzaminu zawodowego bez konieczno[ci odbycia aplikacji. Projektowane zmiany trudno uzna za konieczne i uzasadnione dla zapewnienia absolwentom wydziaBw prawa szerszego ni| dotychczas dostpu do wybranego przez nich zawodu prawniczego. Krajowa Rada Sdownictwa zauwa|a tak|e, |e w[rd zawodw prawniczych istnieje specjalizacja podobna do tej, ktra funkcjonuje w[rd lekarzy. Przej[cie pomidzy poszczeglnymi zawodami prawniczymi, jak i z jednej specjalizacji lekarskiej do innej, dotyczy problemu wBa[ciwego przygotowania do wykonywania konkretnej profesji. W przekonaniu Rady rozwa|enia wymaga kwestia dopuszczalno[ci jego weryfikacji. Uwagi maj charakter oglny, polegaj na krytyce caBego projektu. Poszczeglne uwagi zostaBy omwione przy uwagach zgBaszanych przez inne podmioty. 34 oglne (adwokat, notariusz, radca) oglne (sdy i prokuratura) Negatywna ocena zmiany przepisw polegajcej na rezygnacji z cz[ci testowej egzaminw zawodowych adwokackiego, radcowskiego i notarialnego Projektowana ustawa przewiduje, i| zniesiony zostanie wymg wyksztaBcenia wy|szego pierwszego stopnia urzdnikw sdowych i prokuratury. Tym samym projekt ustawy dopuszcza mo|liwo[ zatrudnienia w sdach na stanowiskach urzdnikw osoby z wyksztaBceniem [rednim i zdanym egzaminem dojrzaBo[ci. Zmian tym w zakresie nale|y oceni negatywnie. Powinien zosta utrzymany wymg wy|szego wyksztaBcenia osb nowozatrudnionych w sdzie i prokuraturze, poniewa| wykonywanie czynno[ci urzdniczych wymaga posiadania wiedzy i odpowiedniego przygotowania zawodowego. Skrcenie sta|u urzdniczego z jednego roku do sze[ciu miesicy nie jest uzasadnione. W czasie sta|u kandydat na urzdnika musi pozna podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa, szerok wiedz z zakresu biurowo[ci sdowej, obsBugi komputerw i systemw komputerowych stosowanych w sdzie lub w prokuraturze. Sta| urzdniczy trwajcy pB roku bdzie z pewno[ci zbyt krtki na wBa[ciwe przygotowanie do wykonania obowizkw przez urzdnika sdu i prokuratury. Nie uwzgldniono. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBo rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu w przypadku egzaminu adwokackiego i radcowskiego wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. W przypadku egzaminu Art. 1. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeD 1Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaPKPP Lewiatan krytycznie ocenia karanie mandatami ludzi, ktrzy z zamiBowania, hobbystycznie i incydentalnie oprowadzaj swoje rodziny czy przyjaciB po swoim rodzinnym mie[cie, nie prowadzc przy tym faktycznej dziaBalno[ci gospodarczej, a zatem pozytywnie ocenia projektowane zmiany.Nie wymaga ustosunkowania si.2Rzecznik Praw DzieckaPominicie w projektowanej zmianie przewodnika turystycznego (nie bdcego przewodnikiem turystycznym grskim) i pilota wycieczek, ktrzy najcz[ciej przewodz wycieczkom szkolnym, sprawi, |e nie bd oni podlega karze za brak stosownych kwalifikacji i nierzetelne wykonanie zadaD. Nie uwzgldniono. Kodeks wykroczeD odzwierciedla zmiany w ustawie o usBugach turystyczny. Wg nowej koncepcji penalizowane ma by jedynie odpBatne wykonywanie zadaD przewodnika grskiego3Sd Apelacyjny w GdaDskuOglnaSzczegBy oceny w w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawyNie wymaga ustosunkowania si.Prokurator Generalnyart. 138dW powizaniu z ustaw o usBugach turystycznychNie wymaga ustosunkowania si. Art. 2. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze 1Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANArt. 76 ust. 2, 77 ust. 2a 77a ust. 8PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycj rezygnacji z egzaminu testowego na egzaminie koDcowym oraz propozycj wprowadzenia cz[ci egzaminu polegajcej na rozwizaniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu. Ponadto pozytywnie ocenia propozycje dotyczce nowego brzmienia art. 76 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2a. Nie wymaga ustosunkowania si. Zastrze|enia jednak w ocenia PKPP Lewiatan budzi propozycja skrcenia aplikacji do 2 lat oraz rozszerzenia katalogu osb uprawnionych do przystpowania do egzaminu koDcowego bez obowizku odbywania aplikacji, jak i osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw bez odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu koDcowego oraz propozycja bardzo krtkiego okresu vacatio legis na wprowadzenie przedmiotowych zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza przepisy przej[ciowe. 2Krajowa Izba Syndykw Samorzd Zawodowy Syndykw LicencjonowanychArt. 66 ust. 2 Pozytywne odniesienie si do proponowanych zmian. Jednocze[nie proponuje si uBatwienie dostpu syndykw posiadajcych wy|sze wyksztaBcenie prawnicze do zawodu adwokata. Propozycja dodania nowego pkt 4b w ust. 2 art. 66 w brzmieniu: posiadaj licencj syndyka oraz wykonywaBy osobi[cie czynno[ci wymagajce na podstawie ustaw posiadania takiej licencji przez okres 3 lat w ostatnich 6 latach, je|eli posiadaj wy|sze wyksztaBcenie prawnicze . Nie uwzgldniono. Czynno[ci syndyka s odmienne od czynno[ci zwizanych ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata. 3Prokurator Okrgowy w TarnowieoglnaNie budzi wtpliwo[ci skrcenie o 2 lata sta|u na okre[lonych stanowiskach np. referendarza sdowego, asystenta sdziego, asystenta prokuratora, czy te| bezpo[rednio zwizanych ze [wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych organw wBadzy publicznej, jaki umo|liwia do przystpienia do egzaminu adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji. Nie budzi wtpliwo[ci skrcenie okresu, w ktrym mo|na naby uprawnienie do przystpienia do egzaminu adwokackiego w przypadku osb, ktre ukoDczyBy wy|sze studia prawnicze i wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej czynno[ci bezpo[rednio zwizane ze [wiadczeniem pomocy prawnej w kancelarii adwokackich, radcw prawnych lub na rzecz urzdw organw wBadzy publicznej. Jako sBuszne nale|y uzna skrcenie okresu trwania aplikacji adwokackiej do 2 lat czy rezygnacj z cz[ci testowej na egzaminie adwokackim. 4Polskie Towarzystwo LegislacjiArt. 66W proponowanych zmianach art. 66 ustawy - Prawo o adwokaturze, mowa jest o osobach, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych (...) . Proponowane rozr|nienie midzy wiedz prawnicz i legislacyjn budzi wtpliwo[ci o charakterze jzykowym i logicznym, poniewa| wiedza prawnicza jest - w opinii Towarzystwa - pojciem szerszym, obejmujcym rwnie| szczegBow wiedz legislacyjn. Dlatego Polskie Towarzystwo Legislacji nie dostrzega potrzeby dokonywania tego typu podziaBu. Uwaga o charakterze redakcyjnym dotyczy ponadto projektowanego art. 66 ust. 2 pkt 4a, w ktrym zrezygnowano z formuBy czynno[ci wymagajce wiedzy (...) poprzestajc na opisie wykonywanych czynno[ci: czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych (...) , podczas gdy w innych punktach ustpu 2 pozostawiono odniesienie do wiedzy wymaganej przy wykonywaniu okre[lonych czynno[ci.Nie uwzgldniono. Projektodawca celowo u|yB pojcia wiedza prawnicza i legislacyjna w celu podkre[lenia do[wiadczenia w zakresie legislacji. 5Polska Izba UbezpieczeDUwaga o charakterze redakcyjnym. Delegacja ustawowa dla ministra wBa[ciwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporzdzenia okre[lajcego zasady obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej powinna przyj nastpujce brzmienie: Minister wBa[ciwy do spraw instytucji finansowych, po zasigniciu opinii (samorzdu zawodowego lub gospodarczego) oraz Polskiej Izby UbezpieczeD, okre[li, w drodze rozporzdzenia, szczegBowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w art& .., termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglno[ci pod uwag specyfik wykonywani zawodu, zakres realizowanych zadaD, zakres potrzeb osb poszkodowanych, a tak|e koszt wykonania obowizku ubezpieczenia i mo|liwo[ci zakBadw ubezpieczeD w zakresie zawierania umw ubezpieczenia i [wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej . Nie uwzgldniono. Uwaga poza zakresem regulacji.6Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejoglnaPracodawcy RP zwracaj uwag na konieczno[ zagwarantowania odpowiedniego stopnia przygotowania zawodowego adwokata, dlatego wnikliwie nale|y rozwa|y konsekwencje skrcenia aplikacji z trzech do dwch lat oraz likwidacji cz[ci testowej egzaminu. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwaga nieuwzgldniona. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBo rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. nie jest wBa[ciwym sposobem sprawdzenia wiedzy, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ z tej cz[ci egzaminu zawodowego. 7Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa WarmiDsko-mazurskiegoArt. 77, art. 78dPozytywnie zostaBa oceniona zmiana art. 77 polegajca na jednoznacznym okre[leniu, |e przez okres 6 miesicy od dnia otrzymania za[wiadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki mo|e zastpowa adwokata w okre[lonych czynno[ciach procesowych. Jako zmian w po|danym kierunku ocenia zastpienie cz[ci egzaminu adwokackiego polegajcej na rozwizaniu testu cz[ci egzaminu polegajcego na sporzdzeniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu.8Okrgowa Rada Adwokacka w Krakowie oglnaNegatywna ocena regulacja prowadzi do obni|enia wymogw warunkujcych wykonywanie zawodw zaufania publicznego. Dwu letnia aplikacja ograniczy okres rzeczywistej praktyki. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Zmianie ulega ponadto jedynie cz[ ustawowych wymogw. Kryteria, ktre bd obowizywa zapewniaj posiadanie przez kandydatw nale|ytej wiedzy i umiejtno[ci. Sprawdzianem tego bdzie m.in. egzamin zawodowy paDstwowy. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 9Okrgowa Rada Adwokacka w Katowicachoglna Negatywna ocena regulacja prowadzi do obni|enia wymogw warunkujcych wykonywanie zawodw zaufania publicznego. Dwu letnia aplikacja ograniczy okres rzeczywistej praktyki. Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian.10P. Magda WaligraoglnaPropozycja rozszerzenia deregulacji - rozszerzenie dostpu do zawodu adwokata dla doktorw nauk prawnych ktrzy odbyli aplikacje adwokack bez zdania egzaminu oraz ktrym brakuje 3 letniego okresu [wiadczenia pracy z powodu braku stosownej umowy. ByBo by to zasadne zwBaszcza w porwnaniu do grupy osb posiadajcych stopieD doktora i wykazujcych 3 letni okres pracy. Nie uwzgldniono. Art. 66 ust. 1 reguluje pozaaplikacyjn drog doj[cie do zawodu adwokata. Ustawodawca przewidziaB, |e aplikacja adwokacka powinna by zakoDczona egzaminem adwokackim, za[ doktorzy nauk prawnych maj mo|liwo[ wpisu na list adwokatw, je|eli posiadaj odpowiedni praktyk zawodow. 11StanisBaw D|umaga - adwokatoglnaPo zwrceniu uwagi na trudn sytuacje na rynku i kosztowno[ aplikacji adwokackiej ktr opBaca dla swoich dzieci sugeruje by poszerzy krg osb mogcych wystpowa w sdzie o magistrw prawa.Uwaga poza zakresem deregulacji.12Zofia Babicka-KleckorArt.66 oraz art. 78Pozytywna ocena deregulacji i propozycja rozszerzenie o mo|liwo[ wpisu na list adwokatw bez konieczno[ci odbycia aplikacji oraz zBo|enia egzaminu zawodowego dla prawnikw [wiadczcych pomoc prawn na rzecz urzdw organw administracji publicznej posiadajcych stopieD doktora nauk prawnych.Nie uwzgldniono. Art. 66 ust. 1 reguluje pozaaplikacyjn drog doj[cia do zawodu adwokata. Ustawodawca przewidziaB, |e doktorzy nauk prawnych maj mo|liwo[ wpisu na list adwokatw, je|eli posiadaj odpowiedni praktyk zawodow [ci[le zwizan ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata. W pozostaBych przypadkach istnieje konieczno[ weryfikacji przydatno[ci do zawodu adwokata poprzez egzamin adwokacki. 13Prokuratura Okrgowa w TarnobrzeguoglnaNegatywna ocena zmian: Zbyt daleko posunity projekt ustawy, ktry rozszerza katalog osb mogcych przystpi do wykonywania zawodw prawniczych. Skrcenie czasu trwania aplikacji i rezygnacja z cz[ci testowej egzaminu mo|e spowodowa, |e osoby wstpujce do tych zawodw nie bd miaBy odpowiedniego do[wiadczenia oraz wiedzy zdobytej w trakcie aplikacji. Osoby bez odpowiedniego wyksztaBcenia nie bd reprezentowaBy odpowiedniego poziomu wiedzy i do[wiadczenia wymaganego do dziaBania w zawodach zaufania publicznego Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Uwzgldniono. Czas aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaopiniowaBo rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. 14Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie oglnaPozytywna ocena zwBaszcza skrcenia aplikacji oraz rozszerzenia krgu osb mogcych podej[ do egzaminu jednak za wyBczeniem legislatorw, gdy| nie maja do[wiadczenia w stosowaniu prawa.Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn. 15Prezes Sdu Apelacyjnego w Szczecinieoglna Skrcenie aplikacji adwokackiej mo|e niekorzystnie odbi si na wyszkoleniu przyszBych adwokatw, co mo|e mie niekorzystne skutki dla ich klientw. Uwzgldniono. Czas aplikacji pozostaje bez zmian..16List Otwarty Aplikantw Adwokackich Izby Adwokackiej w BiaBymstoku oglnaNegatywna ocena skrcenia aplikacji adwokackiej, ktra mo|e spowodowa obni|enie jako[ci usBug.Uwzgldniono. Czas aplikacji pozostaje bez zmian.17List Otwarty Aplikantw Adwokackich zgromadzonych na konfrontacji Oglnopolskie konfrontacje Aplikantw Adwokackich w Augustowie oglnaNegatywna ocena skrcenia okresu odbywania aplikacji adwokackiej, ktra mo|e spowodowa obni|enie jako[ci usBug.Uwzgldniono. Czas aplikacji pozostaje bez zmian.18P. FrosikOglna dotyczca ustawy Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnychNie jest uzasadnione zaw|enie wykonywanie wymagajce wiedzy prawniczej czynno[ci bezpo[rednio zwizanych ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc prawnego tylko do powy|szych form, a pominiecie wykonywania powy|szych czynno[ci w biurach przedsibiorcw.Nie uwzgldniono. Chodzi w tym przypadku o zdobycie wiedzy i do[wiadczenia zawodowego [ci[le zwizanego ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata czy radc prawnego. 19WBodzimierz RafalskiArt.75c ust. 2 pkt 4 Postulat umo|liwienia osobom z tytuBem magistra administracji przystpienia do egzaminu wstpnego na aplikacj adwokack.Nie uwzgldniono. Uwaga sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian.20Dziekan WydziaBu Prawa i Administracji Uniwersytetu ZlskiegoArt. 66 ust.1 Art. 66 ust.2 CaBkowicie chybione jest dopuszczenie do wpisu na list adwokatw osb, ktre wykonywaBy czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym. Proponowane zmiany pkt 2-4 rodz wysokie ryzyko nieadekwatno[ci uzyskanej wiedzy do rzeczywistego wkBadu pracy kandydata do zawodu. Okazuje si, |e osoba asystujca przy czynno[ciach adwokackich, ktra nie sygnuje projektw pism procesowych, opinii, umw czy innych dokumentw prawnych mo|e uzyska dopuszczenie do egzaminu zawodowego. Nie uwzgldniono. Czynno[ci w sferze legislacyjnej nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Uwaga nieuwzgldniona. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn.21Rzecznik Praw Absolwenta oglnaPozytywna ocena skrcenie aplikacji do dwch lat w przypadku adwokatw, radcw i notariuszy oraz pBtora roku dla komornikw. Pozytywnie ocenienia jest regulacja powikszajca katalog pozaaplikacyjnych drg dostpu do zawodw Rwnie| pozytywnie oceniania jest regulacja dotyczca udro|nienia midzy poszczeglnymi zawodami prawniczymi. Wymagana jest rwnie| reforma szkolnictwa prawniczego gdy| teraz jest oderwana od rzeczywisto[ci rynkowej. 22Prezes Sdu Apelacyjnego w LublinieoglnaNegatywna ocena szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnychNie wymaga ustosunkowania si.23Prezes Sdu Apelacyjnego w Rzeszowieoglna Art. 78 d Art. 4 ust. 4Ocena pozytywna za wyjtkiem dostpu do zawodw prawniczych szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnych. Wyeliminowanie z egzaminu adwokackiego cz[ci polegajcej na rozwizaniu testu, bez wprowadzenia w to miejsce cz[ci ustnej egzaminu uniemo|liwi peBne zweryfikowanie wiedzy osoby ubiegajcej si o prawo wykonywania zawodu adwokata. W przypadku wyeliminowania tej cz[ci egzaminu niezbdne jest zastpienie jej innym elementem egzaminu sprawdzajcym wiedz, np. zadania z zakresu prawa pracy, konstytucyjnego itp. Uregulowanie problematyki odprowadzania podatku VAT od dziaBalno[ci pro bono powinno by uregulowane w ustawie podatkowej. Obni|ono w istotny sposb kryteria odpowiedniej wiedzy praktycznej i teoretycznej, na ktrych oparte s przesBanki dostpno[ci do zawodu adwokata. Powy|sze prowadzi do obni|enia poziomu ochrony praw jednostki i zaburza mechanizmy zapewniajce samorzdowi zawodowemu sprawowanie pieczy nad nale|ytym wykonywaniem zawodu Krytyka jako[ci legislacyjnej- ze wzgldu na nie zgodno[ z Konstytucj. Projekt deregulacji jest niezgodny w szczeglno[ci z art 17 ust. 1 w zwizku z art. 2 Konstytucji RP (zasada okre[lono[ci przepisw prawa, zasada prawidBowej legislacji). Niezale|nie od intencji twrcw projektu w jego tre[ci znalazBy si postanowienia, ktre nie daj pogodzi si z normami, zasadami, warto[ciami ktrych poszanowania wymaga Konstytucja RP. Nie uwzgldniono. Z cz[ci ustnej egzaminu adwokackiego ustawodawca zrezygnowaB w 2005 r. Uwzgldniono. Nie uwzgldniono. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Uwaga jest niezasadna, gdy| kwestie zwizane z podatkiem VAT od dziaBalno[ci pro bono s uregulowane w ustawie o podatku od towarw i usBug. Kwestie dotyczce bezpBatnej pomocy prawnej powinny by uregulowane kompleksowo w przepisach nale|cych do wBa[ciwo[ci rzeczowej wBa[ciwych resortw poprzez np. okre[lenie krgu osb, do ktrych pomoc taka miaBaby by skierowana oraz zasad weryfikacji korzystania z takiej pomocy. Kwestie podatkowe powinny natomiast odnosi si do okre[lonego ju| systemu, z uwzgldnieniem konieczno[ci zapewnienia regulacji przeciwdziaBajcych nadu|yciom podatkowym w tym systemie (stanowisko ministerstwa finansw). 24Sd Apelacyjny w GdaDskuoglnaSzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.25Naczelna Rada Adwokackaoglna Art. 76 Negatywna ocena zmian dotyczcych zawodu adwokata. Zastrze|enia budzi skrcenie czasu aplikacji. Zastrze|enia budzi zdefiniowanie celu aplikacji, co spowoduje ograniczeniem aplikantw w mo|liwo[ci przygotowania w dobrym stopniu do wymogw egzaminu adwokackiego. Niedopuszczalne jest okre[lenie celu aplikacji zgodnie z projektem ustawy deregulacyjnej, poniewa| definicja ta zaw|a spektrum realizacji celu publicznego, albowiem celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata. Inaczej okre[lono cel aplikacji adwokackiej i radcowskiej. R|nica ta nie ma |adnego uzasadnienia. Rwnie| negatywnie zostaBo ocenione poszerzenie krgu osb uprawnionych do wpisu na list adwokatw bez odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu adwokackiego o osoby, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej. U|yte w tym przepisie pojcia s nieostre i niezdefiniowane. Podobne zastrze|enia zostaBy zgBoszone w zwizku z poszerzeniem krgu osb uprawnionych do przystpienia do egzaminu adwokackiego bez odbyci aplikacji o osoby, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej. Proponowane zmiany prowadz do obni|enia poziomu merytorycznego przygotowania osb starajcych si o prawo do wykonywania zawodu adwokata. Krytycznie oceniono skrcenie do 3 lat okresw praktyki zawodowej. Nie wymaga ustosunkowania si. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwzgldniono. Zmiana celu aplikacji adwokackiej analogicznie jak w przypadku aplikacji radcowskiej. Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania dna stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn. Nie uwzgldniono. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata, za[ egzamin stanowi odpowiedni weryfikacj.26Prezes Sdu Apelacyjnego w KatowicachoglnaSzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.27Prokurator Generalny oglnaZmiany w sposobie doBczenia do grona adwokatw i radcw prawnych oraz skrcenia czasu trwania aplikacji oraz wymagaD potrzebnych by wpisa si na list adwokack mo|e by sprzeczne z orzecznictwem TK zwBaszcza je[li uwzgldnimy fakt |e jest to zawd zaufania publicznego i mimo |e ustawa nie przesdza o sposobie edukacji nie mo|na zni|a jej poziomu. Niebezpieczne mog by rwnie| wyra|enia nieostre wykorzystane w projekcie w zakresie oceny wymogw. Okre[lonych warunkw dotyczcych kwalifikacji zawodowych i moralnych kandydatw do zawodu. Weryfikacja przygotowania do danego zawodu zaufania publicznego i nabr do tego zawodu nie powinny by pozostawione w caBo[ci swobodzie siB rynkowych, bez jakiejkolwiek regulacji i jednoczesnego stawiania wymogw profesjonalnych i etycznych, a tak|e - gwarancji ich dochowania. Wybr modelu naboru do zawodw prawniczych nale|y bez wtpienia do kompetencji ustawodawcy i to od jego decyzji zale|y okre[lenie rodzaju i zasad wykonywania prawniczych zawodw zaufania publicznego, w tym wyposa|enie samorzdw zawodowych w gesti sprawowania pieczy nad nale|ytym wykonywaniem zawodu, majc konstytucyjne umocowanie. 28Prokurator Okrgowy w Nowym SczuoglnaZbyt szeroko umo|liwiono dostp do zawodu adwokata dla osb, ktre zostan zwolnione z wymogu aplikacji i zBo|enia egzaminu.Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania dna stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Art. 3. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 1Dziekan WydziaBu Prawa i Administracji Uniwersytetu ZlskiegoArt. 25 ust. 1 Art. 25 ust. 2CaBkowicie chybione jest dopuszczenie do wpisu na list radcw prawnych osb, ktre wykonywaBy czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym. Proponowane zmiany pkt 2-4 rodz wysokie ryzyko nieadekwatno[ci uzyskanej wiedzy do rzeczywistego wkBadu pracy kandydata do zawodu. Okazuje si, |e osoba asystujca przy czynno[ciach radcowskich, ktra nie sygnuje projektw pism procesowych, opinii, umw czy innych dokumentw prawnych mo|e uzyska dopuszczenie do egzaminu zawodowego.Nie uwzgldniono. Czynno[ci w sferze legislacyjnej nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn. 2Krajowa Izba Syndykw Samorzd Zawodowy Syndykw LicencjonowanychArt. 25 ust. 2 Pozytywne odniesienie si do proponowanych zmian. Jednocze[nie proponuje si uBatwienie dostpu syndykw posiadajcych wy|sze wyksztaBcenie prawnicze do zawodu radcy prawnego. Propozycja dodania nowego pkt 4b w ust. 2 art. 25 w brzmieniu: posiadaj licencj syndyka oraz wykonywaBy osobi[cie czynno[ci wymagajce na podstawie ustaw posiadania takiej licencji przez okres 3 lat w ostatnich 6 latach, je|eli posiadaj wy|sze wyksztaBcenie prawnicze . Nie uwzgldniono. Czynno[ci syndyka s odmienne od czynno[ci zwizanych ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez radc prawnego.3Prokurator Okrgowy w Nowym SczuoglnaZbyt szeroko umo|liwiono dostp do zawodu radcy prawnego dla osb, ktre zostan zwolnione z wymogu aplikacji i zBo|enia egzaminu.Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. 4Prokurator Okrgowy w Tarnowieoglna SzczegBy w rubryce dotyczcej ustawy Prawo o adwokaturze.Nie wymaga ustosunkowania si.5Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANArt. 32 ust. 1 i 4, art. 351 ust. 2aPKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycj rezygnacji z egzaminu testowego na egzaminie koDcowym oraz propozycj wprowadzenia cz[ci egzaminu polegajcej na rozwizaniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu. Ponadto pozytywnie ocenia propozycje dotyczce nowego brzmienia art. 32 ust. 4 oraz art. 351 ust. 2a. Zastrze|enia jednak w ocenie PKPP Lewiatan budzi propozycja skrcenia aplikacji do 2 lat oraz rozszerzenia katalogu osb uprawnionych do przystpowania do egzaminu koDcowego bez obowizku odbywania aplikacji, jak i osb uprawnionych do wpisu na list radcw prawnych bez odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu koDcowego oraz propozycja bardzo krtkiego okresu vacatio legis na wprowadzenie przedmiotowych zmian. Nie wymaga ustosunkowania si. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwaga ma charakter oglny. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Nie uwzgldniono.6Polskie Towarzystwo LegislacjiArt. 25W proponowanych zmianach art. 25 ustawy o radcach prawnych, mowa jest o osobach, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych (...) . Proponowane rozr|nienie midzy wiedz prawnicz i legislacyjn budzi wtpliwo[ci o charakterze jzykowym i logicznym, poniewa| wiedza prawnicza jest - w opinii Towarzystwa - pojciem szerszym, obejmujcym rwnie| szczegBow wiedz legislacyjn. Dlatego Polskie Towarzystwo Legislacji nie dostrzega potrzeby dokonywania tego typu podziaBu. Uwaga o charakterze redakcyjnym dotyczy ponadto projektowanego art. 25 ust. 2 pkt 4a, w ktrym zrezygnowano z formuBy czynno[ci wymagajce wiedzy (...) poprzestajc na opisie wykonywanych czynno[ci: czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych (...) , podczas gdy w innych punktach ustpu 2 pozostawiono odniesienie do wiedzy wymaganej przy wykonywaniu okre[lonych czynno[ci. Uwaga nieuwzgldniona. Projektodawca celowo u|yB pojcia wiedza prawnicza i legislacyjna w celu podkre[lenia do[wiadczenia w zakresie legislacji. Uwzgldniono. 7Polska Izba UbezpieczeDUwaga o charakterze redakcyjnym. Delegacja ustawowa dla ministra wBa[ciwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporzdzenia okre[lajcego zasady obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej powinna przyj nastpujce brzmienie: Minister wBa[ciwy do spraw instytucji finansowych, po zasigniciu opinii (samorzdu zawodowego lub gospodarczego) oraz Polskiej Izby UbezpieczeD, okre[li, w drodze rozporzdzenia, szczegBowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w art& .., termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglno[ci pod uwag specyfik wykonywani zawodu, zakres realizowanych zadaD, zakres potrzeb osb poszkodowanych, a tak|e koszt wykonania obowizku ubezpieczenia i mo|liwo[ci zakBadw ubezpieczeD w zakresie zawierania umw ubezpieczenia i [wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej . Uwaga poza zakresem regulacji.8Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejPracodawcy RP zwracaj uwag na konieczno[ zagwarantowania odpowiedniego stopnia przygotowania zawodowego adwokata, dlatego wnikliwie nale|y rozwa|y konsekwencje skrcenia aplikacji z trzech do dwch lat oraz likwidacji cz[ci testowej egzaminu. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Cz[ podmiotw zgBaszajcych uwagi w ramach konsultacji spoBecznych pozytywnie zaakceptowaBo rezygnacj z cz[ci testowej egzaminu zawodowego. W miejsce testu wprowadzono zadanie z zakresu deontologii zawodu, ktre w ocenie projektodawcy w wikszym stopniu sprawdzi przydatno[ do zawodu. Ponadto nale|y wskaza, |e test nie jest wBa[ciwym sposobem weryfikacji przydatno[ci do wykonywania danego zawodu, [wiadczy o tym wysoka zdawalno[ tej cz[ci egzaminu zawodowego. 9Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa LubuskiegooglnaProponuje si uwzgldni uwagi wyeksponowane przez Prezydium Krajowej Rady Radcw Prawnych w uchwale Nr 92/VIII/2012 z dnia 8 marca 2012 r.Ustosunkowanie przy uwagach zgBoszonych przez Krajow Rad Radcw Prawnych.10Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa WarmiDsko-mazurskiegoArt. 351, art. 37Pozytywnie zostaBa oceniona zmiana art. 351 polegajca na jednoznacznym okre[leniu, |e przez okres 6 miesicy od dnia otrzymania za[wiadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo|e zastpowa radc prawnego w okre[lonych czynno[ciach procesowych. Zastrze|enia budzi w art. 351 ust. 2a zwrot w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1 i 2 , bowiem art. 351 ust. 4 przyznaje aplikantom radcowskim uprawnienia w zakresie podpisywani pism procesowych zwizanych z wystpowaniem radcy prawnego przed sdami, organami [cigania i organami administracji publicznej. OdwoBanie si w przepisie do zakresu uprawnieD przewidzianych w art. 351 ust. 1 i 2 powoduje, i| aplikanci (ktrzy ukoDczyli aplikacj radcowsk) nie byliby uprawnieni do podpisywania pism procesowych, co zapewne nie byBo intencj projektodawcy. Jako zmian w po|danym kierunku nale|y rwnie| oceni zastpienie cz[ci egzaminu radcowskiego polegajcej na rozwizaniu testu cz[ci egzaminu polegajcego na sporzdzeniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu. Ponadto zgBoszona zostaBa uwaga o charakterze redakcyjnym, bowiem w art. 37 ust 1 pkt 5 po liczbie 6 nale|y doda wyraz miesicy .Nie uwzgldniono. Postulat rozszerza zakres regulacji. Uwzgldniono.11Anna ZwoliDska-DoboszyDskaArt.25 ust. 1 pkt 5 lit. B Brak mo|liwo[ci uwzgldnienia okresu pracy w organach administracji paDstwowej na poczet wymaganego sta|u pracy dla doktorw nauk prawnych chccych uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Nie uwzgldniono. Art. 25 ust. 1 reguluje pozaaplikacyjn drog doj[cia do zawodu adwokata. Ustawodawca przewidziaB, |e doktorzy nauk prawnych maj mo|liwo[ wpisu na list radcw prawnych, je|eli posiadaj odpowiedni praktyk zawodow [ci[le zwizan ze [wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc prawnego. W pozostaBych przypadkach istnieje konieczno[ weryfikacji przydatno[ci do zawodu radcy prawnego poprzez egzamin radcowski.12Krajowa Rada Radcw PrawnychoglnaPozytywnie ocenia: 1) objcie katalogiem czynno[ci prawnych nieodpBatnego [wiadczenia 2) ustawowy, okre[leniu statusu aplikanta 3) rezygnacji z cz[ci testowej egzaminu 4) wprowadzenia cz[ci egzaminu z zasad wykonywania zawodu Negatywnie ocenia: rozszerzenie krgu osb uprawnionych do przystpienia do egzaminu oraz ubiegania si o wpis. 2 ) skrceniu wymaganej praktyki skrceniu aplikacji radcowskiej krtkim vacatio legis Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Nie uwzgldniono. Dla wskazanych osb okres 3 lat wydaje si by odpowiedni i wystarczajcy do uzyskania wiedzy i do[wiadczenia niezbdnego do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza, za[ egzamin stanowi odpowiedni weryfikacj. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza przepisy przej[ciowe. 13Dyrektor WoliDskiego Parku NarodowegooglnaW przypadku zawodu radcy prawnego powinien nastpi rozdziaB poszczeglnych gaBzi prawa, w ktrych nabywane byByby uprawnienia. Sposb nabycia uprawnieD powinien by okre[lony realnie zarwno pod wzgldem finansowym, jak i czasowym oraz mo|liwo[ci zapewnienia patrona. Nabywanie uprawnieD nie powinno ogranicza mo|liwo[ci wykonywania pracy w aktualnym zatrudnieniu.Uwaga poza zakresem regulacji.14MarszaBek Wojewdztwa Zachodnio-pomorskiegooglnaZ niepokojem przyjto propozycje zmian zmierzajce do szerszego dostpu do zawodu radcy prawnego osb o coraz to mniejszych kwalifikacjach oraz mniejszym do[wiadczeniu. Wtpliwo[ci budzi poszerzenie krgu osb, do ktrych nie stosuje si wymogu odbycia aplikacji radcowskiej o osoby, ktre wykonywaBy wymagajce wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym w urzdach organw wBadzy publicznej. Obawy budzi skrcenie okresu trwania aplikacji radcowskiej do 3 lat. Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. 15Prokuratura apelacyjna w Szczecinie oglnaPozytywna ocena zwBaszcza skrcenia aplikacji oraz rozszerzenia krgu osb mogcych podej[ do egzaminu jednak za wyBczeniem legislatorw gdy| nie maja do[wiadczenia w stosowaniu prawa.Nie uwzgldniono. Czynno[ci zwizane z tworzeniem aktw prawnych nie stanowi samoistnej przesBanki do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin koDczcy aplikacj legislacyjn.16Rzecznik Praw AbsolwentaoglnaOcena pozytywna szczegBy w rubryce dot. Ustawy o adwoakturzeNie wymaga ustosunkowania si.17Prezes Sdu Apelacyjnego w lublinieoglnaNegatywna ocena szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnychNie wymaga ustosunkowania si.18Prezes Sdu Apelacyjnego w RzeszowieoglnaOcena pozytywna za wyjtkiem dostpu do zawodw prawniczych szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnychNie wymaga ustosunkowania si.19Sd Apelacyjny w GdaDskuoglnaSzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawyNie wymaga ustosunkowania si.20Prezes Sdu Apelacyjnego w Katowicachoglna SzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawyNie wymaga ustosunkowania si.21Prokurator GeneralnyoglnaSzczegBy oceny w rubryce dotyczcej ustawy o adwokaturzeNie wymaga ustosunkowania si. Art. 4. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 1Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa ZlskiegoArt. 45aProjektodawca w ocenie Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Zlskiego wykazaB si niekonsekwencj, poniewa| w projekcie ustawy nie wprowadzono |adnych zmian w zakresie praktyki zawodowej geodety (pozostawiono w art. 44 ust. 1 pkt 3 4 lata w wypadku wyksztaBcenia wy|szego i 6 lat w wypadku wyksztaBcenia [redniego dla zaproponowanych w projekcie, w art. 43 uprawnieD w zakresach 1-4), natomiast w art. 45a wprowadzono dodatkowe kryterium ograniczajce dostp do prac geodezyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarw podstawowych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji w postaci wymaganego w postaci wymaganego do uzyskania uprawnieD zawodowych tytuBu zawodowego magistra in|yniera bdz magistra na kierunku geografia, uniemo|liwiajc tym samym staranie si o uzyskanie ww. uprawnieD, a przez to brak mo|liwo[ci samodzielnego wykonywani tych prac przez posiadajcych wyksztaBcenie wy|sze in|ynierskie lub [rednie techniczne geodezyjne i odpowiednia praktyk zawodow. Uprawnienia, o ktrych mowa w art. 45a zaw|ono jedynie do osb posiadajcych tytuB zawodowy magistra in|yniera na kierunku geodezja i kartografia. Nie uwzgldniono. Proponowane zmiany w zakresie 3, 6 i 7 uprawnieD zawodowych, dotyczce rezygnacji z postpowania egzaminacyjnego, z jednoczesnym umo|liwieniem uzyskania uprawnieD w powy|szych zakresach przez osoby z wyksztaBceniem magisterskim nie mo|na traktowa jako dziaBania niekonsekwentne, bowiem wszyscy absolwenci studiw II stopnia, o kierunku zgodnym z zakresem uprawnieD, uzyskaj prawo samodzielnego wykonywania zawodu bezpo[rednio po obronie pracy dyplomowej, odbyciu 2-letniej praktyki i uzyskaniu wpisu w centralnym rejestrze. Z takiego prawa nie mog korzysta technicy i in|ynierowie, poniewa| zasadniczo programy nauczania w zawodzie geodety na poziomie szkoBy [redniej i studiw I stopnia nie obejmuj caBo[ci zagadnieD wystpujcych w pracach geodezyjnych i kartograficznych z zakresu 3, 6 i 7. Dotychczasowa praktyka pozwalaBa technikom i in|ynierom uzupeBni praktyczn wiedz z w/w zakresw. Ustanowiony w projekcie ustawy okres przej[ciowy pozwoli osobom zainteresowanych uzyska uprawnienia w w/w zakresach, wg dotychczasowych zasad lub uzupeBni wyksztaBcenie 2Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaBrak uzasadnienia zmian ustawy nowelizowanej w uzasadnieniu opiniowanego projektu. Nie uwzgldniono. W uzasadnieniu zostaBy omwione motywy podejmowanych zmian, zarwno w cz[ci oglnej, jak i szczeglnej, dotyczcej poszczeglnych zawodw. W pozostaBym zakresie stanowisko Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych LEWIATAN nale|y traktowa jako brak zastrze|eD do projektu zmian w zakresie zawodw regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. 3Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa LubuskiegooglnaProponowane uproszczenie procedury w zakresach uprawnieD jest to zmiana idca w dobrym kierunku, jednak|e zasadnym byBoby utrzymanie obowizku posiadania praktyki zawodowej. Nie uwzgldniono. Uwaga zostaBa uwzgldniona poprzez wprowadzenie skrconego okresu 2-letniego praktyki zawodowej w zakresie uprawnieD 3, 6, 7. Okres praktyki, z uwagi na to, i| mo|e by wykonywana u r|nych podmiotw gospodarczych, powinien by dokumentowany w Dzienniku praktyk . 4Rzecznik Praw PacjentaoglnaBrak odniesienia si do pozostaBych 4 zakresw geodezyjnych. Postuluje si: - rewizj propozycji art. 45a, tak aby nie zamknBa ona drogi do wykonywani zawodu geodety w zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja, osobom ktre ukoDczyBy ksztaBcenie kierunkowe na poziomie studiw I stopnia lub technikum geodezyjnego; - w przypadku pozostaBych 4 zakresw, konieczna jest redukcja lub likwidacja wymaganego sta|u; - w przypadku zachowani wymogw w przypadku zachowania powinno si uelastyczni przepisy w taki sposb, by zaliczaBy one do okresu sta|u pracy studia II stopnia na okre[lonej specjalno[ci, a tak|e praktyki zawodowe przewidziane programem studiw. Nie uwzgldniono. Nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. Sugerowane zmiany w projekcie art. 45a nie s mo|liwe z uwagi na uzasadnienie przedstawione powy|ej, w punkcie 1. Uelastycznienie warunkw, ktre musz speBni osoby ubiegajce si o uprawnienia zawodowe, poprzez zaliczenie do okresu sta|u zawodowego czasu studiw II stopnia jest niemo|liwe poniewa| istot praktyki zawodowej jest bezpo[redni udziaB pracownika w rozwizywaniu problemw technicznych przy realizacji zadaD produkcyjnych na r|nych obiektach, charakteryzujcych si specyfik terenow (zakres 3, 7) oraz specyfik narzdziowo techniczn opracowaD kartograficznych (zakres 6). Zdobycie do[wiadczenia w w/w zakresie jest niemo|liwe podczas wykBadw czy te| wiczeD projektowych, przeprowadzanych w ramach programu studiw II stopnia. 5GlobMatixoglnaPostuluje si caBkowite uwolnienie zawodu geodety.Nie uwzgldniono. Nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. Zawd geodety nie jest zawodem zamknitym, czego dowodem jest fakt, i| absolwenci szkB zawodowych na poziomie [rednim i wy|szym, nie posiadajcy uprawnieD zawodowych, s zatrudniani w przedsibiorstwach [wiadczcych usBugi z zakresu geodezji i kartografii a tak|e w urzdach administracji rzdowej i samorzdowej. WedBug danych statystycznych tylko 24% geodetw i kartografw zatrudnionych w najwikszych krajowych przedsibiorstwach, posiada uprawnienia zawodowe. Innym dowodem na atrakcyjno[ tego zawodu, ktra wynika rwnie| z mo|liwo[ci zatrudnienia po ukoDczeniu studiw ( przy obecnych regulacjach prawnych w zakresie uprawnieD zawodowych) jest liczba osb ubiegajcych si o przyjcie na studia (w roku 2011 - 21 osb / 1 miejsce w Politechnice Warszawskiej) 6MichaB StaszkiewiczoglnaWydaje si uzasadnionym wprowadzenie jaki[ kryteriw obiektywnych, determinujcych mo|liwo[ samodzielnego wykonywania konkretnego zawodu. Dla mnie takim oczywisty kryterium jest kryterium do[wiadczenia zawodowego mierzone w latach przepracowanych w danym zawodzie. Jako szczeglnie szkodliwy dla rozwoju gospodarczego Kraju, ale rwnie| dla przejrzysto[ci |ycia publicznego postrzegam problem prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej przez urzdnikw wszystkich szczebli administracji rzdowej i samorzdowej. Uwaga uwzgldniona poprzez wprowadzenie skrconego okresu 2-letniego praktyki zawodowej w zakresie uprawnieD 3, 6, 7. Jako wprowadzenie obiektywnych kryteriw uznawania praktyki zawodowej dla wszystkich osb ubiegajcych si o nadanie uprawnieD zawodowych proponuje si wprowadzenie Dziennika praktyk , ktry zapewni obiektywno[ oceny wykonanych opracowaD geodezyjnych i kartograficznych w ramach praktyki zawodowej. Zakaz prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej przez urzdnikw wszystkich szczebli administracji rzdowej i samorzdowej, stanowi oczywist zasad obowizujc w organach sBu|by geodezyjnej i kartograficznej, wynikajc z innych uregulowaD prawnych a w zwizku z tym nie wystpuje potrzeba stosowania dodatkowych regulacji w ramach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 7Emilian ChmieloglnaWystpienie sprowadza si do pytania dotyczcego dalszych planowanych dziaBaD Ministra zwizanych ze zmianami w trybie nadawania uprawnieD zawodowych z zakresu 1, 2, 4, 5.Nie uwzgldniono. Nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. (GBwny Urzd Geodezji i Kartografii prezentuje stanowisko, i| nie powinny wystpowa dalsze dziaBania w zakresie zmian w sposobie nadawania uprawnieD zawodowych w zakresach: 1, 2, 4, 5). 8Polska Geodezja Komercyjna Krajowego Zwizku Pracodawcw Firm Geodezyjno - KartograficznychoglnaZmiany w zakresie uprawnieD geodezyjnych powinny by dokonywane z daleko idc ostro|no[ci przy uwzgldnieniu konieczno[ci zapewnienia realizacji funkcji paDstwa w tym obszarze oraz uwzgldnieniem wielu aspektw takiej regulacji. Jak podkre[lano wy|ej, w dziedzinie geodezji i kartografii gwarantem wBa[ciwej realizacji tych zadaD jest ich powierzenie podmiotom, ktre posiadaj w tym wzgldzie wBa[ciwe kwalifikacje. Tylko wwczas podmioty te daj rkojmi nale|ytego wykonywania przez paDstwo funkcji ochronnych w dziedzinie geodezji. Zniesienie uprawnieD zawodowych w ktrymkolwiek z tych obszarw winno by poprzedzone ustaleniem przez ustawodawc, i| wykonywanie czynno[ci w tej dziedzinie nie jest ju| zwizane z realizacj funkcji ochronnych paDstwa bdz mimo zniesienia stosownych uprawnieD realizacja ww. funkcji nie bdzie zagro|ona. Tymczasem analiza poszczeglnych zakresw ww. uprawnieD nie pozwala na przyjcie takiego wniosku. Nawizujc do projektu ustawy o deregulacji znoszcego egzaminy dla uprawnieD nr 3, 6 i 7 nale|y zauwa|y, |e geodezyjne pomiary podstawowe obejmuj midzy innymi zagadnienia dotyczce osnowy podstawowej, grawimetrycznej, magnetycznej i innych wymagajcych ogromne] wiedzy i praktyki. Redakcja map dotyczy dzisiaj nie tylko klasycznych map analogowych, ale rwnie| produktw elektronicznych, w szczeglno[ci aplikacji GIS (Geographical Information System) oraz r|nego rodzaju geoportali. Redagowanie map to rwnie| szeroko rozumiane modelowanie kartograficzne, w tym tworzenie modeli danych przestrzennych zapewniajcych wBa[ciwe analizy przestrzenne, w tym Bazy Danych Obiektw Topograficznych czy wojskowe bazy VMap. Na podstawie takich opracowaD kartograficznych podejmowane s obecnie kluczowe decyzje w czasie sytuacji kryzysowych (np. zagro|enie powodziowe), dziaBaD ratunkowych, dziaBaD policyjnych i militarnych; w ramach planowania przestrzennego, w tym dotyczce wyboru odpowiednich lokalizacji dla inwestycji; w ochronie przyrody, geologii; nawigacji lotniczej, morskiej, lodowej itp. Nie uwzgldniono. W cz[ci nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. Rozwizania zaproponowane w projekcie w kontek[cie systemu prawa (w tym np. rozwizaD przyjtych w ustawie Prawo zamwieD publicznych) gwarantuj ochron zasadniczych konstytucyjnych dbr. Ponadto projekt nie zakBada zniesienia uprawnieD zawodowych a jedynie uBatwienie dostpu do nich. Dla zagwarantowania wysokich kwalifikacji w projekcie przewidziano wymg posiadania odpowiedniego wy|szego wyksztaBcenia magisterskiego w zamian za rezygnacj z egzaminu paDstwowego. Jednocze[nie w wyniku zgBaszanych uwag utrzymano wymg odbycia praktyki zawodowej w skrconym okresie. 9Akademia Grniczo Hutnicza, WydziaB Geodezji i In|ynierii ZrodowiskaoglnaUwolnienie zawodw zwizanych z ksztaBceniem na kierunku geodezja i kartografia, w naszej opinii mo|e by dokonane bez pogorszenia jako[ci usBug.Uwaga w cz[ci uwzgldniona Uwaga w zakresach 3, 6 i 7 uwzgldniona w projekcie. W pozostaBym zakresie nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. 10Adrian PyraArt. 45aPropozycja zdobycia uprawnieD w zakresie: geodezyjnych pomiarw podstawowych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji oznacza, |e tylko in|ynierowie i magistrowie mog zdoby te uprawnienia. Tu nasuwa si pytanie, dlaczego osoby ze [rednim wyksztaBceniem geodezyjnym nie maj mie mo|liwo[ci zdobycia uprawnieD w tych dziedzinach17 Proponowana deregulacja dostpu do zawodw miaBa zmniejszy bezrobocie i umo|liwi dostp do pracy mBodym ludziom, a w tym przypadku mamy wrcz przeciwnie.Nie uwzgldniono. Ograniczenie dostpu do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu 3, 6 i 7dla osb z wyksztaBceniem geodezyjnym na poziomie szkoBy [redniej wynika z brakw odpowiedniej wiedzy matematycznej i technicznej absolwenta szkoBy [redniej, co szerzej uzasadniono w punkcie 1. 11WBadysBaw DbrowskiArt. 45aZAKRES 3. GEODEZYJNE POMIARY PODSTAWOWE. Proponuj zachowanie uprawnieD zawodowych. In|ynierw obowizuje 2-letni sta|, ukoDczenie studiw podyplomowych z aktualn tematyk na poziomie uniwersyteckim oraz egzaminu paDstwowego na poziomie uniwersyteckim organizowanego przez GUGiK z udziaBem specjalistw z zakresu 3. Ka|dy uprawniony ma obowizek uzupeBniania wiedzy co 5 lat (specjalistyczne studia podyplomowe na poziomie uniwersyteckim). ZAKRES 6. REDAKCJA MAP Proponuj odstpienie od nadawania uprawnieD zawodowych w obecnej formie. In|ynierw obowizuje 2-Ietni sta|, technikw - 6-letni. UkoDczenie 2-u semestralnych studiw podyplomowych na poziomie w uniwersyteckim z obowizkowym udziaBem specjalistw z zakresu 6. Obowizek uzupeBniania wiedzy co 5 lat (specjalistyczne studia podyplomowe na poziomie uniwersyteckim). Nastpnie wpis na list uprawnionych. ZAKRES 7. Fotogrametria i teledetekcja. Proponuj odstpienie od nadawania uprawnieD zawodowych w obecnej formie. In|ynierw po uniwersyteckiej specjalizacji nie obowizuje sta|. PozostaBych obowizuje 2-letni sta|. UkoDczenie 2-u semestralnych studiw podyplomowych na poziomie w uniwersyteckim z obowizkowym udziaBem specjalistw z zakresu 7. Obowizek uzupeBniania wiedzy co 5 lat (specjalistyczne studia podyplomowe na poziomie uniwersyteckim). Nastpnie wpis na list uprawnionych. Uwzgldniono cz[ciowo. Stanowisko w sprawie uprawnieD zawodowych z zakresu 3 jest uwzgldnione poprzez pozostawienie wymogu posiadania 2-letniej praktyki. Nie mo|na podzieli stanowiska dotyczcego obowizkowych studiw podyplomowych dla osb ubiegajcych si o nadanie uprawnieD zawodowych Obecny program studiw II stopnia obejmuje wszystkie zagadnienia, ktrych znajomo[ jest niezbdna absolwentowi, do wykonywania opracowaD z zakresu 3, 6 i 7 uprawnieD zawodowych. PozostaBe propozycje nie koresponduj z regulacjami zawartymi w ustawie o szkolnictwie wy|szym.12Kazimierz ChmielArt. 45Zwracam si z pro[b o uwolnienie zawodu geodety w zakresie 1 i 2 Nie uwzgldniono. Nie dotyczy analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy. 13Politechnika WarszawskaoglneProponuje si do art. 45a doda punkt w brzmieniu: - posiadaj 3 lata praktyki zawodowej, Jednocze[nie pragniemy podkre[li, |e nie znajdujemy uzasadnienia merytorycznego dla rezygnacji z wymogu wykazania si znajomo[ci przepisw w dziedzinie geodezji i kartografii dla osb zainteresowanych zdobyciem uprawnieD z zakresu geodezyjnych pomiarw podstawowych, redakcji map, fotogrametrii i teledetekcji. Nie uwzgldniono. Uwaga zostaBa uwzgldniona poprzez wprowadzenie skrconego okresu 2-letniego praktyki zawodowej Zasady odbywania praktyki przedstawione zostaBy powy|ej w punkcie 3. 14Polska Akademia NaukArt. 45aProponuje si uzupeBnienie projektu art. 45 a o punkt 4 nastpujcej tre[ci: - posiadaj trzy lata praktyki zawodowej.Nie uwzgldniono. Uwaga zostaBa uwzgldniona poprzez wprowadzenie skrconego okresu 2-letniego praktyki zawodowej Zasady odbywania praktyki przedstawione zostaBy powy|ej w punkcie 3. 15Stowarzyszenie Geodetw PolskichoglneStowarzyszenie Geodetw Polskich nie znajduje uzasadnienia propozycji deregulacji obecnych uregulowaD dotyczcych zawodu geodety i kartografa. Wszystkie osoby posiadajce wyksztaBcenie geodezyjne lub kartograficzne mog rozpocz prac w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z wymaganiami zatrudniajcych ich pracodawcw. Tak wic zawd geodety i kartografa jest otwarty dla absolwentw technikw i szkB wy|szych, ktrzy bezpo[rednio po ukoDczeniu szkoBy bez |adnych ograniczeD mog ubiega si o prac dziedzinie w geodezji i kartografii w przedsibiorstwach lub urzdach administracji publicznej. Obowizek posiadania uprawnieD zawodowych nakBada ustawa z dnia 17 maja1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 42. i dotyczy tylko cz[ci osb wykonujcych nasz zawd - osb wykonujcych samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Stowarzyszenie Geodetw Polskich uprzejmie prosi o pozostawienie wszystkich zakresw uprawnieD zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz utrzymanie warunkw ich uzyskania na obecnym poziomie. Nie uwzgldniono. Utrzymywanie obecnego sposobu nadawania uprawnieD zawodowych z zakresu 3, 6 i 7 nie znajduje uzasadnienia. Rozwizania zaproponowane w projekcie w kontek[cie systemu prawa (w tym np. rozwizaD przyjtych w ustawie Prawo zamwieD publicznych) gwarantuj ochron zasadniczych konstytucyjnych dbr. W pozostaBym zakresie uwagi nie dotycz analiz i opracowaD przyjtych w ramach I transzy obejmujcej przedmiotowy projekt ustawy.16Polska Geodezja Komercyjna Krajowego Zwizku Pracodawcw Firm Geodezyjno Kartograficznych (+ Geodezyjna Izba Gospodarcza + SGP +Stowarzyszenie Kartografw Polskich)oglneWystpienie organizacji spoBeczno zawodowych stanowi poparcie opinii zaprezentowanej w wystpieniu Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Zwizku Pracodawcw Firm Geodezyjno Kartograficznych. Nie uwzgldniono. Stanowisko zostaBo przedstawione powy|ej, w punkcie 8. 17Polska Geodezja Komercyjna Krajowego Zwizku Pracodawcw Firm Geodezyjno Kartograficznych, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Geodetw Polskich, Stowarzyszenie Kartografw Polskichoglne1. CaBkowita likwidacja zakresu 3 pomiary podstawowe, 2. Skrcenie wymaganej praktyki zawodowej dla zakresu l - geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysoko[ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne do jednego roku dla osb posiadajcych wy|sze wyksztaBcenie w dziedzinie geodezji i kartografii, 3. Dla wszystkich zakresw zaliczanie do wymaganej praktyki zawodowej sta|u i praktyki produkcyjnej odbytych w przedsibiorstwach geodezyjnych w czasie studiw, 4. Zniesienie egzaminu testowego w postpowaniu kwalifikacyjnym dla wszystkich zakresw, 5. Pozostawienie pozostaBych regulacji dotyczcych zawodu geodety i kartografa zgodnie z obecnym stanem prawnym. Nie uwzgldniono. CaBkowita likwidacja zakresu 3 uprawnieD zawodowych, w [wietle przepisw 11 nowego rozporzdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych jest nieuzasadniona. Nale|y zwrci uwag, i| osnowy szczegBowe s podstaw wykonywania pomiarw nieruchomo[ci, przy opracowaniach geodezy6jnych do celw prawnych a tak|e pomiarw inwentaryzacyjnych obiektw budowlanych, w tym podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Kwestia uwzgldnienia w ramach praktyki zawodowej okresw pracy w czasie studiw bdzie analizowana w toku opracowywania projektu aktu wykonawczego. Zachowanie dotychczasowych zasad nadawania uprawnieD zawodowych w zakresach 3, 6 i 7 nie znajduje |adnego uzasadnienia prawnego. Art. 5. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 1Krajowa Izba Syndykw Samorzd Zawodowy Syndykw LicencjonowanychArt. 5 3bPozytywne odniesienie si do proponowanych zmian. Jednocze[nie proponuje si uBatwienie dostpu syndykw posiadajcych wy|sze wyksztaBcenie prawnicze do zawodu notariusza. Propozycja dodania nowego w brzmieniu: posiadaj licencj syndyka oraz wykonywaBy osobi[cie czynno[ci wymagajce na podstawie ustaw posiadania takiej licencji przez okres 3 lat w ostatnich 6 latach, je|eli posiadaj wy|sze wyksztaBcenie prawnicze .Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 2Prokurator Okrgowy w Tarnowieoglna SzczegBy w rubryce dotyczcej ustawy Prawo o adwokaturze.Ustosunkowanie si do uwag przy ustawie Prawo o adwokaturze.3Krajowa Rada ProkuraturyoglnaSkrcenie czasu trwania aplikacji oraz poszerzenie dostpu do egzaminw osb zatrudnionych w urzdach organw wBadzy publicznej przez okre[lony czas spowoduje obni|enie poziomu wykonywania zawodu notariusza. Egzamin koDcowy bez odpowiedniej praktyki przesdza o obni|eniu poziomu wykonywania tego zawoduUwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Nie uwzgldniono w zakresie poszerzenia dostpu do egzaminu notarialnego. Krg osb dopuszczonych do egzaminu notarialnego zostaB poszerzony jedynie o osoby, ktre ukoDczyBy aplikacj legislacyjn i byBy zatrudnione w urzdach organw wBadzy publicznej i wykonywaBy czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym. W ocenie projektodawcy dopuszczenie tych osb w |aden sposb nie spowoduje obni|enia poziomu wykonywania zawodu notariusza, za[ egzamin notarialny oraz asesura zweryfikuj wiedz i przydatno[ do wykonywania zawodu przez te osoby. 4Prokurator Okrgowy w Nowym SczuoglnaZbyt szeroko umo|liwiono dostp do zawodu notariusza dla osb, ktre zostan zwolnione z wymogu aplikacji i zBo|enia egzaminu.Nie uwzgldniono. Czynno[ci bezpo[rednio zwizane z tworzeniem aktw normatywnych o charakterze powszechnie obowizujcym nie stanowi samoistnej przesBanki do wpisu na list adwokatw lub radcw prawnych, czy te| powoBania na stanowisko notariusza czy komornika, jednocze[nie wymagana jest odpowiednia praktyka i zdany egzamin (sdziowski lub prokuratorski) lub stopieD naukowy doktora nauk prawnych.5Prokuratura Okrgowa we WrocBawiuArt. 12 1 pkt 5 lit. cUwaga o charakterze redakcyjnym. W projektowanym przepisie zawarto niesprecyzowane i zbyt pojemne okre[lenia, co mo|e w przyszBo[ci stanowi faktyczna barier do uzyskania uprawnieD.Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 6Polskie Towarzystwo LegislacjiArt. 12 1 pkt 5 lit. cPozytywne odniesienie si do proponowanych zmian. Jednocze[nie PTL zgBosiB uwag o charakterze redakcyjnym, ktra odnosi si do rozr|nienia midzy wiedz prawnicz a legislacyjn, poniewa| projektowany przepis budzi wtpliwo[ci pod wzgldem jzykowym i logicznym. W ocenie PTLu wiedza prawnicza jest pojciem szerszym, obejmujcym rwnie| wiedz legislacyjn, dokonywanie w projektowanym przepisie podziaBu wydaje si bezzasadne. Nie uwzgldniono. Projektodawca celowo u|yB pojcia wiedza prawnicza i legislacyjna w celu podkre[lenia do[wiadczenia w zakresie legislacji. 7Krajowa Rada KomorniczaArt. 12 1 Uwaga dotyczca ustawy Prawo o adwokaturze (art. 66) i ustawy o radcach prawnych (art. 25)W ocenie Krajowej Rady Komorniczej zasadnie proponuje si dokonanie zmiany tre[ci art. 12 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie poprzez wprowadzenie zapisu umo|liwiajcemu osobom, ktre wykonywaBy zawd komornika sdowego ubieganie si o powoBanie na stanowisko notariusza. W chwili obecnej zarwno wymagania stawiane komornikom sdowym, zakres aplikacji komorniczej i egzaminu komorniczego, jak rwnie| posiadane wyksztaBcenie i do[wiadczenie zawodowe wskazuje na konieczno[ traktowania zawodu komornika sdowego na rwni z innymi zawodami prawniczymi. Brak jest jakichkolwiek podstaw do dyskryminowania profesji komornika sdowego i wprowadzania odmiennych regulacji w odniesieniu do niej, choby w zakresie mo|liwo[ci przechodzenia do innych zawodw. Dlatego te| niezasadne jest pominicie analogicznego, jak w projektowanym art. 12 1 pkt. 3a ustawy - Prawo o notariacie, zapisu w ustawie o adwokaturze i w ustawie o radcach prawnych. W zwizku z tym postulowa nale|y o odpowiedni zmian art. 66 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz art. 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Takie rozwizanie prawne niewtpliwie przyczyni si do podniesienia rangi zawodu komornika sdowego. Nale|y nadto wskaza, |e propozycja zmiany art. 12 1 ustawy - Prawo o notariacie, w proponowanym pkt 3a zbdnie zawiera zastrze|enie, |e osoby, ktre wykonywaBy zawd komornika sdowego zwolnione s z obowizku odbycia aplikacji notarialnej, zBo|enia egzaminu notarialnego oraz przepracowania w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata, o ile posiadaj wy|sze wyksztaBcenie prawnicze. Z tre[ci art. 12 ustawy wynika bowiem jednoznacznie, |e wymienione w dalszej cz[ci przepisu osoby zwolnione s wyBcznie z konieczno[ci speBnienia wymagaD, o ktrych mowa w art. 11 pkt. 4-6. Tym samym osoby te nie s zwolnione z obowizku speBnienia wymogw okre[lonych w art. 11 pkt. 1 - 3 i 7, w tym z obowizku ukoDczenia wy|szych studiw prawniczych w Rzeczypospolitej. Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. w zwizku z uwagami dotyczcymi sposobu doj[cia do zawodu notariusza poprzez uprzywilejowanie drogi pozaaplikacyjnej . Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 8Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej PolskiejoglnaZarzd GBwny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 kwietnia 2012 r. podjB uchwal Nr 21/IV/2012 w sprawie wyra|enia opinii o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, z ktrej wynika, i| negatywnie opiniuje projekt ustawy, w caBo[ci przyBcza si do uchwaBy Krajowej Rady Notarialnej nr VII/15/2012 z dnia 26 marca 2012 r. oraz przedstawi Ministrowi Sprawiedliwo[ci opini prof. Aleksandra Oleszki dotyczc przedmiotowego projektu ustawy. Przedmiotowa opinia kwestionuje zasadno[ gBwnie art. 12 rozszerzajcego dostp do zawodu notariusza. Autor wskazuje na odej[cie polskiego ustawodawcy kreujcego w 1991 r. notariat w jego ustrojowym i prawnym charakterze jako instytucji ochrony prawnej, ktrej paDstwo powierzyBo bezpieczeDstwo obrotu. Projektowane zmiany pozostaj w sprzeczno[ci z zapewnieniem przez paDstwo granic ochrony interesu publicznego w [wietle orzecznictwa TK. Uwzgldniono w zakresie dostpu do zawodu notariusza, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 9Krajowa Rada NotarialnaOglna Art. 12 1 pkt 3 Art. 12 1 pkt 5 i 6 Art. 12 2-4 Art. 72 1 Art. 74d Art. 74d i art. 74eKRN podjBa uchwaB w dniu 26 marca 2012 r., nr VII/15/2012, w sprawie opinii o projekcie ustawy, w ktrej negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt. W ocenie KRN notariusz w Polsce jest organem ochrony prawnej a nie usBugodawc, dlatego te| instytucja notariatu nie powinna by przedmiotem opiniowanego projektu ustawy, ktry skierowany jest do usBugodawcw [wiadczcych wyspecjalizowane usBugi. KRN sprzeciwia si likwidacji wymogu wykonywania przez okres 3 lat zawodu adwokata lub radcy prawnego, po ktrym to okresie mo|liwe jest powoBanie na stanowisko notariusza. KRN sprzeciwia si wprowadzeniu rozwizania polegajcego na powoBaniu na stanowisko notariusza osb, ktre bez odbycia aplikacji notarialnej, egzaminu notarialnego i asesury (dotyczy sdziw, prokuratorw oraz doktorw nauk prawnych w okre[lonych ustaw warunkach). Skrcenie czasu trwania praktyki zastpujcej aplikacj z 5 do 3 lat jest niczym nieuzasadnione i niecelowe. Dotychczasowe przepisy przewidywaBy czas trwania aplikacji 2,5 roku to praktyka stanowiBa dwukrotno[ tego okresu. Skracanie okresu praktyki bdzie powodowaBo obni|enie poziomu osb przestpujcych do egzaminu Sprzeciw budzi skrcenie aplikacji do 2 lat. Aplikacja notarialna zostaBa ju| skrcona z 3 do 2,5 roku. Proponowane dalsze jej skrcenie nie zapewni wBa[ciwego przygotowania aplikantw do wykonywania zawodu Likwidacj testu nale|y uzna za dobry krok. Brakuje jednak wprowadzenia na to miejsce egzaminu ustnego, ktrego warto[ w sprawdzeniu nie tylko wiedzy, ale i predyspozycji do zawodu notariusza jest nieporwnywalnie wiksza. W ocenie KRN przyjta metodologia ocen, z ktr ocenie niedostatecznej przypisana jest cyfrowa ocena wyra|ona liczb 2 jest bBdna. Ocenie niedostatecznej powinna by przypisana cyfrowa ocena wyra|ona liczb 0 , gdy| taka ocena nie mo|e wpBywa na wysoko[ oceny [redniej.Uwaga ma charakter oglny. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. Uwzgldniono cz[ciowo. Czas trwania aplikacji notarialnej nie ulega skrcenia i wynosi 2 lata i 6 miesicy, co jest okresem dBu|szym ni| zaproponowane 3 lata praktyki uprawniajcej do przystpienia do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny za[ zweryfikuje poziom wiedzy i przygotowanie do zawodu notariusza tych osb. Uwzgldniono. Nie uwzgldniono. Z cz[ci ustnej egzaminu notarialnego ustawodawca zrezygnowaB w 2005 r., nie przewiduje si zatem powrotu do poprzednich zasad przeprowadzania egzaminu notarialnego. W proponowanym przez projektodawc ksztaBcie egzamin notarialny bdzie skBadaB si z trzech cz[ci. Pierwsza i druga cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektw aktw notarialnych na podstawie opisanych przypadkw. Trzecia cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynno[ci notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalno[ci bdz na opracowaniu projektu czynno[ci notarialnej innej ni| akt notarialny. W ocenie projektodawcy taka forma egzaminu notarialnego w du|o wikszym stopniu ni| egzamin ustny sprawdzi przydatno[ do zawodu notariusza. Uwzgldniono cz[ciowo, gdy| zmieniono [rednie arytmetyczne ocen czstkowych wystawianych przez egzaminatorw. W zakresie przypisania ocenie niedostatecznej warto[ci 0 , nie mo|na podzieli stanowiska KRN. Ustawodawca w celu zapewnienia sprawiedliwego sposobu oceniania wprowadziB rozwizanie, w ktrym ka|de zadanie z egzaminu notarialnego oceniane jest niezale|nie przez dwch czBonkw komisji. Ostateczn ocen z ka|dego z zadaD egzaminu notarialnego stanowi [rednia ocen czstkowych przyznanych przez ka|dego czBonka komisji sprawdzajcego prac pisemn. Przypisanie ocenie niedostatecznej warto[ci 0 byBoby nieadekwatne do powszechnie obowizujcej metodologii ocen. 10Dziekan WydziaBu Prawa i Administracji Uniwersytet ZlskioglnaSprzeciw wobec zmian w ustawie Prawo o notariacie. Szersze otwarcie do zawodu obni|y poziom wykonywanych obowizkw przez notariuszy. Szerszy dostp do zawodu notariusza i tak nie przeBo|y si na mo|liwo[ skorzystania z jego usBug przez osoby ubogi, ktrych nie sta na ich opBacenie.Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 11Rzecznik Praw AbsolwentaoglnaPozytywna ocena szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnych. Nie wymaga ustosunkowania si.12Komentarz do dokumentu zamieszczonego na stronie: Rzdowy Proces LegislacyjnyArt. 12 1 pkt 6 lit. bUzupeBnienie proponowanego przepisu o mo|liwo[ wpisu na list notariuszy, doktorw nauk prawnych wykonujcych czynno[ci w kancelarii notarialnej bezpo[rednio zwizanych z przygotowywaniem projektw notarialnych przez okres 3 lat, co gwarantowaBoby bezpieczeDstwo obrotu prawnego.Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 13Kancelaria Adwokacka Wojciech ZymekArt. 74d oglnaLikwidacja testu na egzaminie notarialnym mo|e doprowadzi do sytuacji, |e kandydat na notariusza nie bdzie miaB wystarczajcej wiedzy teoretycznej Projekt umo|liwia szybsze (o 2 lata) doj[cie do zawodu notariusza przez adwokack lub radcowsk ni| przez profilowe wyksztaBcenie, ktre daje aplikacja notarialnaNie uwzgldniono. W proponowanym przez projektodawc ksztaBcie egzamin notarialny bdzie skBadaB si z trzech cz[ci. Pierwsza i druga cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektw aktw notarialnych na podstawie opisanych przypadkw. Trzecia cz[ egzaminu notarialnego polega bdzie na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynno[ci notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalno[ci bdz na opracowaniu projektu czynno[ci notarialnej innej ni| akt notarialny. W ocenie projektodawcy taka forma egzaminu notarialnego w du|o wikszym stopniu ni| egzamin ustny sprawdzi przydatno[ do zawodu notariusza. Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 14Asesorzy notarialni Izby Notarialnej w SzczecinieoglnaNiezbdne jest zlikwidowanie odbycia asesury i objcie projektowan ustaw ju| praktykujcych asesorw. Jest to tym bardziej uzasadnione, |e osoby takie s zdecydowanie lepiej przygotowane do zawodu, ni| osoby, ktre na mocy obowizujcych ale tak|e projektowanych przepisw wpisuj si na list notariuszy z innych zawodw prawniczych.Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 15Aplikanci notarialni III roku Izby Notarialnej w WarszawieoglnaPostulowana jest likwidacja asesury. Jej dalsze istnienie powoduje brak zasady rwnego traktowania osb mogcych wykonywa zawd notariusza (adwokaci i radcy prawni mog zosta wpisani na list notariuszy bezpo[rednio po zdanym egzaminie). PrzesBank odbywania asesury jest nawizanie stosunku pracy midzy asesorem a notariuszem. Oznacza to, |e aplikant notarialny mimo zdanego egzaminu nie bdzie mgB wykonywa swojego zawodu, a taka mo|liwo[ zostaBa stworzona dla adwokatw i radcw, a nawet komornikw. W ocenie autorw opinii likwidacja asesury zwikszy liczb notariuszy, a co za tym idzie poprawi konkurencyjno[ na rynku. Autorzy nie zgadzaj si z powszechn opini izb notarialnych wskazujc, |e zwikszenie liczby notariuszy sprzyja bdzie obni|eniu standardu usBug notarialnych i obsBug przez osoby niedostatecznie przygotowane do zawodu rejenta, i |e to narusza bdzie gwarancje bezpiecznego obrotu gospodarczego. W ocenie autorw niech [rodowiska notarialnego do rozszerzenia zawodu spowodowana jest faktem, |e wedBug czynnikw ekonomicznych wiksza konkurencja wymusza nie tylko zwikszon dbaBo[ o ka|dego klienta, ale rwnie| nieustanne podnoszenie wBasnych kwalifikacji, co z kolei sprzyja podnoszeniu jako[ci usBug. Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 16Aplikanci notarialni Izby Notarialnej w SzczecinieoglnaPostulowana jest likwidacja asesury. Notariusze maj realn mo|liwo[ blokady dostpu do zawodu. Asesura stanowi wic barier, ktra w my[l rwno[ci wobec prawa winna zosta zniesiona. PozostaBe argumenty jak rubryka wy|ej.Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 17Katarzyna Kowalik Asesor notarialny Izby Notarialnej w SzczecinieOglna Postulowana jest likwidacja asesury. Notariusze maj realn mo|liwo[ blokady dostpu do zawodu. Asesura stanowi wic barier, ktra w my[l rwno[ci wobec prawa winna zosta zniesiona. PozostaBe argumenty jak rubryka wy|ej.Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 18Aplikanci notarialni Izby Notarialnej we WrocBawiuOglna Postulowana jest likwidacja asesury. Notariusze maj realn mo|liwo[ blokady dostpu do zawodu. Asesura stanowi wic barier, ktra w my[l rwno[ci wobec prawa winna zosta zniesiona. PozostaBe argumenty jak rubryka wy|ej.Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 19Pani Maria MaBgorzata KrassowskaoglnaPostulat zlikwidowania dwuletniej asesury notarialnej. Likwidacja asesury jest oczekiwana przez osoby, ktre zdaBy egzamin notarialny i nie maja mo|liwo[ci odbycia asesury, jak rwnie| przez osoby zatrudnione w charakterze asesora notarialnego. Argumenty podobne jak w rubrykach powy|ejUwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 20Asesor notarialnyArt. 11 pkt 6 i art. 76Sprzeciw wobec likwidacji asesury, gdy| mo|e to doprowadzi do sytuacji, w ktrej osoba, ktra zda egzamin notarialny i bdzie posiada uprawnienia do wykonywania zawodu notariusza, ale bez do[wiadczenia w dokonywaniu czynno[ci notarialnych, mo|e ulec naciskom stron i dokona czynno[ci niewa|nych. Nale|y rozwa|y wprowadzenie mniej drastycznych rozwizaD, ni| likwidacja asesury. Projekt ustawy nie likwiduje asesury, ale wprowadza tzw. alternatywn asesur , opart na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 21Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANArt. 12, art. 72 1 PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycj rezygnacji z egzaminu testowego na egzaminie koDcowym oraz propozycj polegajcej na rozwizaniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu. Ponadto pozytywnie ocenia propozycj swobodnego przepBywu przedstawicieli zawodw zaufania publicznego midzy sob. Zastrze|enia jednak w ocenie PKPP Lewiatan budzi propozycja skrcenia aplikacji do 2 lat oraz rozszerzenia katalogu osb uprawnionych do przystpowania do egzaminu koDcowego bez obowizku odbywania aplikacji, jak i osb uprawnionych do wpisu na list notariuszy bez odbycia aplikacji i zBo|enia egzaminu koDcowego oraz propozycja bardzo krtkiego okresu vacatio legis na wprowadzenie przedmiotowych zmian. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwaga ma charakter oglny. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy wprowadza przepisy przej[ciowe.22Prokuratura Rejonowa w BrzeznicyoglnaObawa przed zani|aniem poziomu [wiadczonych usBug, co przy wadze aktu notarialnego nie mo|e by rekompensowane przez obowizkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno[ci cywilnej.Uwaga ma charakter oglny. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. 23Polska Izba UbezpieczeDUwaga o charakterze redakcyjnym. Delegacja ustawowa dla ministra wBa[ciwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporzdzenia okre[lajcego zasady obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej powinna przyj nastpujce brzmienie: Minister wBa[ciwy do spraw instytucji finansowych, po zasigniciu opinii (samorzdu zawodowego lub gospodarczego) oraz Polskiej Izby UbezpieczeD, okre[li, w drodze rozporzdzenia, szczegBowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w art& .., termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglno[ci pod uwag specyfik wykonywani zawodu, zakres realizowanych zadaD, zakres potrzeb osb poszkodowanych, a tak|e koszt wykonania obowizku ubezpieczenia i mo|liwo[ci zakBadw ubezpieczeD w zakresie zawierania umw ubezpieczenia i [wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej . Uwaga poza zakresem regulacji.24Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejoglnaJako ryzykowne nale|y oceni dopuszczenie do wykonywania zawodu osoby, ktre nie posiadaj wymaganej wiedzy do tego aby prawidBowo i rzetelnie wykonywa swoje obowizki. Uwaga ma charakter oglny. Jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. 25Rzecznik Praw Absolwenta oglnaOcena pozytywna szczegBy w rubryce dot. Ustawy o adwokaturzeNie wymaga ustosunkowania si.26Prezes Sdu Apelacyjnego w Lublinie oglnaNegatywna ocena szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnychNie wymaga ustosunkowania si.27Prezes Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie oglnaOcena pozytywna za wyjtkiem dostpu do zawodw prawniczych szczegBy w rubryce dot. ZagadnieD oglnychNie wymaga ustosunkowania si.28Sd Apelacyjny w GdaDsku oglnaSzczegBy oceny w w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.29Prezes Sdu Apelacyjnego w Katowicach Art. 11Prezes Sdu Okrgowego w Katowicach zgBasza zastrze|enia dotyczce mo|liwo[ci przej[cia do zawodu notariusza przez komornikw.Uwzgldniono.30Prezes Sdu Rejonowego w JaworznieArt. 11 i art. 72Prezes Sdu Rejonowego w Jaworznie negatywnie ocenia regulacje dotyczc skrcenia czasu trwania aplikacji notarialnej. Jak rwnie| mo|liwo[ przej[cia komornika do zawodu notariusza ze wzgldu na r|nice w zawodach. Wyra|a rwnie| wtpliwo[ odno[nie deregulacji zawodu notariusza ktra mo|e spowodowa spadek jako[ci usBug i osBabi wiedz notariuszy ktrzy czuwaj nad przebiegiem prawidBowego obrotu nieruchomo[ciami. Uwzgldniono. Czas trwania aplikacji pozostaje bez zmian. Uwzgldniono. 31Oglnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy SdowychArt. 12 Zmiany redakcyjne w przepisie 12. Oraz dodanie do proponowanego projektu zamiany, ktra dodaBa by osoby wykonujce zawd referendarza sdowego do grona osb uprawnionych do powoBania na stanowisko notariusza. Jest to zasadne ze wzgldu na analogiczne regulacje w ustawie dot. komornikw oraz ze wzgldu na zakres wiedzy i umiejtno[ci referendarza sdowego. Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 32Prokurator Okrgowy w Nowym SczuArt. 12Negatywnie oceniono dopuszczenie do zawodu notariusza komornikw.Uwzgldniono.33Prezes Sdu Apelacyjnego w Szczecinieoglna Istnieje obawa, |e po zmianie przepisw mog do zawodu notariusza trafi osoby sBabo przygotowane i nie dajce rkojmi nale|ytego wykonywania zawodu notariusza.Nie uwzgldniono, gdy| zrezygnowano z nowelizacji art. 12 1 ustawy Prawo o notariacie, w brzmieniu przesBanym do konsultacji spoBecznych. Proponowana zmiana tego przepisu nie wprowadza dodatkowej kategorii podmiotw, a celem zmiany jest ujednolicenie przepisw 1 z 2, poprzez zaBo|enie, |e wskazane w 1 uprawnienia powinny by uzyskane na terytorium RP. 34Prokurator Okrgowy w KielcachZniesienie 2-letniej asesury dla aplikantw notarialnych bdz zagwarantowanie odbywania asesury notarialnej wszystkim egzaminowanym aplikantom.Uwzgldniono poprzez wprowadzenie tzw. alternatywnej asesury , opartej na samodzielnym prowadzeniu przez asesora notarialnego wBasnej kancelarii (kancelarii asesora notarialnego) na swj rachunek i odpowiedzialno[. 35Sd Apelacyjny w GdaDsku oglnaSzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.36Prezes Sdu Apelacyjnego w Katowicach oglna SzczegBy oceny w rubryce dotyczcej caBo[ci ustawy.Nie wymaga ustosunkowania si.37Prokurator GeneralnyoglnaPopierajc ocene TrybunaBu Konstytucyjnego zawody zaufania publicznego musz by poddane stosownej reglamentacji oraz gwarancjom prawnym, poniewa| takiego ochronnego rozwizania wymaga interes publiczny, ochrona interesw osb (podmiotw) obsBugiwanych przez [wiadczcych usBugi prawnicze, a w wypadku notariuszy - tak|e bezpieczeDstwo obrotu prawnego (wyrok z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt K 4/07 Uwaga ma charakter oglny, jest sprzeczna z zamiarem projektodawcy co do wprowadzonych zmian. Art. 7. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa ZlskiegoArt. 105 ust. 2 lit. b, art. 110 ust. 1 pkt 2Urzd MarszaBkowski Wojewdztw Zlskiego negatywnie zaopiniowaB propozycje majce na celu zniesienie wymogu wy|szego wyksztaBcenia, skrcenia czasookresu posiadania prawa jazdy kategorii B oraz wprowadzenie minimum wieku dla egzaminatorw sprawdzajcych kwalifikacje osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowani pojazdem. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.2Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaPKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje zmian zawarte w art. 7 projektowanej ustawy. Nie wymaga ustosunkowania si.3Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa PomorskiegoArt. 105 ust 2 pkt 1, art. 110 ust. 1 pkt 2WyksztaBcenie instruktora i egzaminatora powinno zosta w dotychczasowym brzmieniu.Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.4Oglnopolskie Stowarzyszenie Szefw WydziaBw Komunikacji Art. 105 ust. 2 pkt 2Brak uwag co do skrcenia okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objtego szkoleniem z 3 lat do 2 lat.Nie wymaga ustosunkowania si.5Oglnopolskie Stowarzyszenie Szefw WydziaBw Komunikacji Art. 105 ust. 2 pkt 1Propozycja zachowania istniejcego zapisu w ustawie, dotyczcego minimalnego wyksztaBcenia [redniego dla instruktora nauki jazdy.Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy.6Oglnopolskie Stowarzyszenie Szefw WydziaBw Komunikacji Art. 110 ust. 1 pkt 2Brak uwag co do obni|enia minimalnego wyksztaBcenia egzaminatora z wy|szego do [redniego.Nie wymaga ustosunkowania si.7Oglnopolskie Stowarzyszenie Szefw WydziaBw Komunikacji Art. 110 ust. 1 pkt 3Brak uwag co do wprowadzenia minimalnego wieku 23 lat dla egzaminatora (obowizujce przepisy nie zawieraj takiego ograniczenia). Brak uwag co do skrcenia okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B z 6 lat do 3 lat.Nie wymaga ustosunkowania si.8Centralny Instytut Ochrony Pracy PaDstwowy Instytut BadawczyArt. 105 ust. 2 pkt 1 i 2Instytut jest przeciwny zniesieniu obowizku posiadania przez instruktora nauki jazdy minimalnego wyksztaBcenia [redniego oraz skrcenia okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objtego szkoleniem z 3 lat do 2 lat, poniewa| zmiany mog spowodowa negatywne konsekwencje w obszarze jako[ci szkolenia, a w efekcie obni|enie bezpieczeDstwa ruchu drogowego. Instruktor nauki jazdy jest bowiem z jednej strony nauczycielem, ktrego kompetencje uzyskuje poprzez odpowiednie wyksztaBcenie, z drugiej za[ strony jest osob odpowiedzialn za bezpieczeDstwo kursanta i innych uczestnikw ruchu drogowego.Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy.9Centralny Instytut Ochrony Pracy PaDstwowy Instytut BadawczyArt. 110 ust. 1 pkt 2 i 3Brak uwag co do obni|enia minimalnego wyksztaBcenia egzaminatora z wy|szego do [redniego. Wprowadzenie minimalnego wieku 23 lat dla egzaminatora oraz skrcenie okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B z 6 lat do 3 lat mo|e mie negatywny wpByw na prawidBow i rzeteln ocen umiejtno[ci osb egzaminowanych, co ma bezpo[redni wpByw na bezpieczeDstwo ruchu drogowego. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wieku dla egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.10Federacja KonsumentwArt. 105 ust. 2 pkt 1Federacja pozytywnie opiniuje rezygnacj z wymogu minimalnego wyksztaBcenia [redniego dla instruktora nauki jazdy. Nie wymaga ustosunkowania si.11Federacja KonsumentwArt. 105 ust. 2 pkt 2Federacja jest przeciwna skrceniu okresu posiadania przez instruktora nauki jazdy uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objtego szkoleniem z 3 lat do 2 lat, poniewa| nie spowoduje to otwarcia dostpu do zawodu, a mo|e negatywnie wpByn na jako[ szkolenia. Kluczowym bowiem elementem podczas nauki jazdy kursanta jest do[wiadczenie instruktora w kierowaniu pojazdem. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy.12Federacja KonsumentwArt. 110 ust. 1 pkt 2Federacja pozytywnie opiniuje obni|enie wymogu minimalnego wyksztaBcenia dla egzaminatora z wy|szego do [redniego. Nie wymaga ustosunkowania si.13Federacja KonsumentwArt. 110 ust. 1 pkt 3Federacja jest przeciwna skrceniu okresu posiadania przez egzaminatora uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B z 6 lat do 3 lat, poniewa| nie spowoduje to otwarcia dostpu do zawodu, a mo|e negatywnie wpByn na jako[ egzaminowania. Kluczowym bowiem elementem podczas sprawdzania umiejtno[ci egzaminowanego jest do[wiadczenie egzaminatora w kierowaniu pojazdem. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy.14Rada GBwna Instytutw BadawczychArt. 105 ust. 2 pkt 1 i 2; art. 110 ust. 1 pkt 3Skrcenie okresu posiadania prawa jazdy oraz uchylenie wymogu posiadania co najmniej wyksztaBcenia [redniego mo|e mie negatywne konsekwencje w obszarze jako[ci ksztaBcenia osb ubiegajcych si o uprawnienie do kierowani pojazdami, a tak|e na bezpieczeDstwo ruchu drogowego.Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.15Prokurator Generalnyoglna egzaminator instruktor nauki jazdyWtpliwo[ci budzi zniesienie wymogu niekaralno[ci, ktre mog doprowadzi do obni|enia standardw wykonywania zawodu egzaminatora i instruktora nauki jazdy, a przez to negatywnie wpByn na stopieD ochrony warto[ci konstytucyjnych takich jak zdrowie i |ycie uczestnikw ruchu drogowego. Brak wymogu niekaralno[ci oznacza te| dopuszczalno[ karalno[ci za przestpstwa przeciwko bezpieczeDstwu w komunikacji stypizowane w rozdziale XXI Kodeksu karnego. Nie uwzgldniono. Przepisy projektowanej ustawy nie przewiduj zniesienia wymogu niekaralno[ci dla egzaminatorw i instruktorw nauki jazdy.16Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa PomorskiegoArt. 110 ust. 1 pkt 2 i 3Urzd MarszaBkowski negatywnie opiniuje zniesienie wymogu minimalnego wyksztaBcenia wy|szego, skrcenia okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wprowadzenia minimalnego wieku dla kandydatw na egzaminatorw. Praca egzaminatora ma charakter indywidualny, jednorazowy, krtkotrwaBy i odbywa si podczas sprawdzania umiejtno[ci egzaminowanego. Wi|e si niekiedy z konfliktami z ludzmi. Na egzaminatorze ci|y obowizek indywidualnego podej[cia do egzaminowanego, rzetelnej i obiektywnej jego oceny. Egzaminator powinien posiada umiejtno[ci pedagogiczne, poniewa| ocenia wykonywane zadania i omawia popeBnione bBdy. Likwidacja wymogu wy|szego wyksztaBcenia jest zbyt daleko idca, poniewa| coraz wicej ludzi zdobywa wyksztaBcenie wy|sze. W toku studiowania nabywa si nowych umiejtno[ci oraz poszerza horyzonty my[lowe. Proponowane zmiany mog prowadzi do obni|enia [wiadczonych usBug i wykonywanej pracy. Mog wpByn rwnie| na bezpieczeDstwo ruchu drogowego. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.17Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorw Kandydatw na Kierowcw i Kierowcw OddziaB w LublinieArt. 105 ust. 2; art. 110 ust. 1Stowarzyszenie opowiada si za rozwa|n i odpowiedzialna deregulacj zawodw. Instruktor i egzaminator musi by osob wyksztaBcon, dojrzaB emocjonalnie i spoBecznie, powinien posiada umiejtno[ci pedagogiczne, powinien posBugiwa si poprawna polszczyzn, reprezentowa wysoki poziom kultury osobistej oraz powinien posiada umiejtno[ci motywowania kandydata na kierowc do bezpiecznych zachowaD na drodze. Std te| stowarzyszenie proponuje, by instruktorem mogBa by osoba, ktra posiada wyksztaBcenie wy|sze, posiada uprawnienie do kierowania pojazdami we wszystkich kategoriach, posiada prawo jazdy w zakresie kat. B co najmniej 5 lat oraz nie byBa skazana za przestpstwa w ruchu drogowym. Natomiast egzaminatorem powinna by osoba, ktra posiada wyksztaBcenie wy|sze, posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy, posiada prawo jazdy w zakresie kat. B co najmniej 6 lat oraz nie byBa skazana za przestpstwa w ruchu drogowym. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.18Instytut Transportu SamochodowegooglnaITS negatywnie opiniuje kierunek zmian wymagaD dla kandydatw na instruktorw nauki jazdy i egzaminatorw.Uwzgldniono poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. 19Wojewdzki O[rodek Ruchu Drogowego w WarszawieArt. 105 ust. 2 pkt 2; art. 110 ust. 1 pkt 3WORD negatywnie ocenia obni|enie wymagaD dotyczcych czasu posiadania odpowiednich uprawnieD do kierowania pojazdami oraz ustalenie minimalnego wieku dla kandydatw na egzaminatorw na poziomie 23 lat, poniewa| mo|e to doprowadzi do sytuacji, w ktrej nauczycielami i egzaminatorami przyszBych kierowcw stan si osoby, ktre nale| do grupy najwy|szego ryzyka w obszarze bezpieczeDstwa ruchu drogowego (18-24). Obni|enie wymogu co do do[wiadczenia w zakresie kierowania pojazdem mo|e spowodowa rwnie| pogorszenie jako[ci szkolenia oraz egzaminowania i w konsekwencji mo|e negatywnie wpByn stan bezpieczeDstwa ruchu drogowego. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.20Polska Federacja StowarzyszeD SzkB KierowcwArt. 105 ust. 2 pkt 1 i 2; art. 110 ust. 1 pkt 3Federacja jest przeciwna zniesieniu wymogu wyksztaBcenia [redniego (instruktor), poniewa| w szkole [redniej ludzie poznaj dobre nawyki, ucz si kultury, zachowania oraz wBa[ciwego rozumowania. Instruktor ma przygotowa kursanta do bezpiecznego, rozsdnego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dwuletni okres posiadania prawa jazdy jest rwnie| za krtki, poniewa| mo|e doj[ do sytuacji, kiedy mBodzi niedo[wiadczeni instruktorzy, znajdujcy si w grupie osb stanowicych szczeglne zagro|enie na drogach (18-24), bd uczy kierowa pojazdem kursantw. Federacja jest tak|e przeciwna wymogowi minimalnego wieku 23 dla kandydata na egzaminatora oraz posiadania prawa jazdy kat. B przez co najmniej 3 lata, poniewa| obiektywnej oceny umiejtno[ci kandydata na kierowc mo|e dokona jedynie osoba dojrzaBa zawodowo i spoBecznie. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.21Oglnopolska Izba Gospodarcza O[rodkw Szkolenia KierowcwoglnaIzba negatywnie opiniuje projekt proponowanych zmian w zakresie wymagaD dla egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Wprowadzenie zmian doprowadzi do sytuacji, kiedy czynno[ci instruktora i egzaminatora peBni bd osoby bez koniecznego wyksztaBcenia, wiedzy i umiejtno[ci. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.22Stowarzyszenie Kierowca.PL oglnaStowarzyszenie negatywnie ocenia projekt zmiany wymagaD w stosunku do instruktorw nauki jazdy i egzaminatorw. Wyra|a jednocze[nie opini, |e wymagania dla instruktorw i egzaminatorw nale|y zaostrzy.Nie uwzgldniono. Niezbdna jest zmiana przepisw przewidujcych nadmierne wymogi w dostpie do zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.23Zwizek Wojewdztw RPoglnaZwizek opowiada si za pozostawieniem aktualnie obowizujcych przepisw.Nie uwzgldniono. Niezbdna jest zmiana przepisw przewidujcych nadmierne wymogi w dostpie do zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.24Komitet Polityki NaukowejoglnaW przypadku instruktora nauki jazdy i egzaminatora Komitet opowiada si za pozostawieniem dotychczasowych kryteriw doboru do tych zawodw.Nie uwzgldniono. Niezbdna jest zmiana przepisw przewidujcych nadmierne wymogi w dostpie do zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.25Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorw, Kandydatw na Kierowcw i Kierowcw Rada GBwnaArt. 105 ust. 2 pkt 1 i 2; art. 110 ust. 1 pkt 2 i 3Stowarzyszenie negatywnie ocenia proponowane zmiany dotyczce wymagaD dla instruktorw nauki jazdy i egzaminatorw i wnosi o utrzymanie aktualnie obowizujcych przepisw w przedmiotowym zakresie. Gwarantem rzetelnie prowadzonego szkolenia i egzaminowania s przede wszystkim dobrze przygotowani pod wzgldem merytorycznym, reprezentujcy wysoki poziom kultury osobistej oraz do[wiadczeni w kierowaniu pojazdami ludzie. Projektowane zmiany doprowadz do obni|enia poziomu przekazywanej wiedzy i umiejtno[ci nowym kierowcom, frustracji spoBecznych zwizanych z niepowodzeniami na egzaminach, a w konsekwencji drastycznego pogorszenia bezpieczeDstwa ruchu drogowego. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez now propozycj brzmienia art. 7 i 24 projektu ustawy. Wymaganie dotyczce minimalnego wyksztaBcenia egzaminatorw wynika bezpo[rednio z przepisw dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Art. 8. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami 1Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa ZlskiegooglnaWtpliwo[ci budzi fakt zniesienia obowizku jakiegokolwiek przygotowania do wykonywania zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdy nieruchomo[ci, bowiem powierzenie mienia publicznego osobom lub podmiotom nieprzygotowanym do peBnienia wykonywania zawodu po[rednika lub zarzdcy mo|e doprowadzi do nienale|ytego gospodarowania nieruchomo[ciami z zasobu publicznego, a przez to do nieprawidBowego gospodarowania [rodkami publicznymi. Nie uwzgldniono. W ustawie o gospodarce nieruchomo[ciami wskazano na mo|liwo[, a nie obowizek wykonywania niektrych czynno[ci z zakresu gospodarowania nieruchomo[ciami z zasobu publicznego przez po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami czy zarzdcw nieruchomo[ci (art. 25 ust. 3). Oznacza to, |e w przypadku, gdy wBa[ciwy organ zdecyduje si na powierzenie wykonywania ww. czynno[ci przez po[rednikw czy zarzdcw, do niego bdzie nale|aBa weryfikacja kompetencji osb wykonujcych te czynno[ci. Tym samym nie ma zagro|enia, |e nowelizacja ustawy doprowadzi do nienale|ytego gospodarowania nieruchomo[ciami z zasobu publicznego . 2Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaPKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczce zawodu po[rednika nieruchomo[ci oraz zarzdcy nieruchomo[ci, bowiem istniejce obecnie wysokie wymagania odno[nie wyksztaBcenia wymaganego od osb wykonujcych ten zawd, nie znajduj uzasadnienia i stanowi rzeczywist barier w wykonywaniu tych zawodw. Zawody te nie s i nie byBy zawodami zaufania publicznego, a na stra|y bezpieczeDstwa transakcji w obrocie nieruchomo[ciami stoj notariusze. Organizacje skupiajce osoby pracujce w bran|y nieruchomo[ci mog na zasadzie samoregulacji opracowa obowizujce ich czBonkw standardy i dobre praktyki. Uwaga zasadna. 3Prokuratura Rejonowa w BrzeznicyoglnaOpinia negatywna. Zarzdca nieruchomo[ci nie posiadajcy sprawdzonej wiedzy i do[wiadczenia popartego praktyka stwarza realne zagro|enie dla |ycia i zdrowia ludzi. Ponadto zarzd nieruchomo[ciami nale|cymi do Skarbu PaDstwa lub stanowicymi wBasno[ jednostek samorzdu terytorialnego bezwzgldnie powinien wykonywa zarzdca licencjonowany. W [wietle planowanego wprowadzenia podatku katastralnego, uwolnienie zawodu zarzdcy nieruchomo[ci mo|e prowadzi do dziaBaD zani|ajcych warto[ci nieruchomo[ci. Nie uwzgldniono. UsBuga zarzdzania nieruchomo[ciami ma charakter wyBcznie ekonomiczny, a nie zwizany z bezpieczeDstwem czy zdrowiem publicznym. Rozstrzygnicie, ktre zawody, oprcz zawodw objtych unijnymi dyrektywami sektorowymi, s w Polsce uznawane za zawody zwizane z bezpieczeDstwem lub zdrowiem publicznym znalazBo swe odzwierciedlenie w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrw, wydanego na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paDstwach czBonkowskich Unii Europejskiej. Zawd zarzdcy nieruchomo[ci nie zostaB objty tym rozporzdzeniem. Z praktyki wynika, i| wiele organw nie zatrudnia zarzdcw nieruchomo[ci, a czynno[ci zarzdzania wykonuje samodzielnie. Tym samym nie wydaje si zasadny postulat dotyczcy naBo|enia na wBa[ciwe organy obowizku zatrudniania zarzdcw. Decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie organu. Zgodnie z obowizujcym art. 161 ust. 3 ugn czynno[ci szacowania nieruchomo[ci reprezentatywnych w celu ustalenia warto[ci katastralnych, a tak|e w celu sporzdzenia map taksacyjnych i tabel taksacyjnych, wykonuj rzeczoznawcy majtkowi, a nie zarzdcy nieruchomo[ci. Ponadto w my[l art. 163 ust. 1 ugn termin rozpoczcia oraz zakoDczenia powszechnej taksacji nieruchomo[ci, a tak|e zrdBa jej finansowania okre[li odrbna ustawa. Dotychczas ustawa ta nie zostaBa uchwalona, wic obawy wnioskodawcy wydaj si przedwczesne. 4Generalny Inspektor Ochrony Danych OsobowychArt. 193 ust. 3 Rozwa|enie celowo[ci wpisywania do centralnych rejestrw: rzeczoznawcw majtkowych, po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami, zarzdcw nieruchomo[ci adresw zamieszkania tych osb w sytuacji, gdy podaBy one adres prowadzonej dziaBalno[ci zawodowej, o ktrym mowa w projektowanym art. 193 ust. 7. Uwaga zasadna. 5Polska Izba UbezpieczeDArt. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4, art. 186 ust. 4Uwaga o charakterze redakcyjnym. Delegacja ustawowa dla ministra wBa[ciwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporzdzenia okre[lajcego zasady obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej powinna przyj nastpujce brzmienie: Minister wBa[ciwy do spraw instytucji finansowych, po zasigniciu opinii (samorzdu zawodowego lub gospodarczego) oraz Polskiej Izby UbezpieczeD, okre[li, w drodze rozporzdzenia, szczegBowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w art& .., termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglno[ci pod uwag specyfik wykonywani zawodu, zakres realizowanych zadaD, zakres potrzeb osb poszkodowanych, a tak|e koszt wykonania obowizku ubezpieczenia i mo|liwo[ci zakBadw ubezpieczeD w zakresie zawierania umw ubezpieczenia i [wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej .Nie uwzgldniono. Zgodnie z propozycj, rozporzdzenia w sprawie ubezpieczeD odpowiedzialno[ci cywilnej rzeczoznawcw majtkowych, po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcw nieruchomo[ci bd wydawane przez ministra wBa[ciwego do spraw instytucji finansowych bez porozumienia (jak to jest obecnie) z ministrem wBa[ciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Dodatkowo propozycja zawiera rezygnacj z uwzgldniania (w stosunku do obowizujcego brzmienia) przy wydawaniu rozporzdzenia sposobw uznawania ubezpieczeD i gwarancji zawodowych wydanych w paDstwach, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z pzn. zm.). Poniewa| resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie otrzymaB |adnego uzasadnienia merytorycznego przedstawionej propozycji, a jest ona niewtpliwie propozycj o charakterze merytorycznym, brak jest mo|liwo[ci pozytywnej oceny zaproponowanego rozwizania. 6Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa LubuskiegooglnaProponowane uproszczenie procedury w zakresach uprawnieD jest to zmiana idca w dobrym kierunku, jednak|e zasadnym byBoby utrzymanie obowizku posiadania praktyki zawodowej. Posiadanie praktyki zawodowej nie stanowi bariery w uzyskaniu uprawnieD, a daje kandydatom mo|liwo[ sprawdzenia posiadanej wiedzy w praktycznym jej zastosowaniu. Nie uwzgldniono. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow.Wydaje si, |e osoby zainteresowane [wiadczeniem usBug w zakresie po[rednictwa w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdzania nieruchomo[ciami bd podejmowaBy wysiBek na rzecz doskonalenia kwalifikacji zawodowych, choby w celu zwikszenia swoich szans na rynku nieruchomo[ci. 7Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa ZlskiegooglnaWtpliwo[ci budzi fakt zniesienia obowizku jakiegokolwiek przygotowania do zawodu po[rednika i zarzdcy (zarwno przygotowanie praktyczne jak i teoretyczne).Uwaga niezasadna. jak wy|ej 8Rzecznik Praw AbsolwentaoglnaPozytywna opinia w zakresie deregulacji przedmiotowych zawodw, nie uzasadnione jednak zostaBo pominicie w projektowanej ustawie zawodu rzeczoznawcy majtkowego. Nie wymaga ustosunkowania si.9Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejArt. 179, art. 182 ust. 2, art. 187 ust. 2, art. 183 ust. 1 pkt 2-4, art. 188 ust. 1 pkt 20-4Pracodawcy RP dostrzegaj mo|liwo[ wystpienia negatywnych skutkw deregulacji zawodw po[rednika w obrocie nieruchomo[ci i zarzdcy nieruchomo[ci. Istnieje obawa |e deregulacja mo|e si przyczyni do wyeliminowania maBych firm z rynku i powstania monopolu firm sieciowych bdcych cz[ci grup kapitaBowych. Jak stwierdziB TrybunaB Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 marca 2008 r. (sygn. akt SK 17/2005) licencja po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami powinna by traktowana jedynie jako wymg, a nie ograniczenie podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej, gdy| nie jest ona elementem polityki reglamentacyjnej paDstwa. Licencja potwierdza jedynie posiadanie prze osob zajmujc si po[rednictwem niezbdnym do tego kwalifikacji . Ponadto wtpliwo[ci budzi zmiana art. 179 ust. 2 w zw. z art. 181 oraz art. 184 ust. 2 w zw. z art. 187 ust. 1. Je[li bowiem wymogi w stosunku do osb wykonujcych zawd po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdcy nieruchomo[ci zostan ograniczone jedynie do posiadania peBnej zdolno[ci do czynno[ci prawnych oraz niekaralno[ci za wskazane przestpstwa, mo|e to doprowadzi do sytuacji |e nie bd one miaBy wymaganej wiedzy do wykonywania tych zawodw. Pracodawcy RP negatywnie oceniaj propozycje brzmienia art. 182 ust. 2 i art. 187 ust. 2, bowiem jedyn umiejtno[ci jaka miaBby si wykaza obcokrajowiec, aby uzyska licencj, to biegBa znajomo[ jzyka polskiego. Wydaje si, |e powinien wykaza si tak|e podstawow znajomo[ci przepisw w zakresie dotyczcym nieruchomo[ci. Pracodawcy RP, natomiast pozytywnie oceniaj proponowane zmiany art. 180 ust. 3 art. 185 ust. 2, ponadto wskazuj na potrzeb rozwa|enia rozszerzenia katalogu przestpstw (zawartego w art. 182 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 187 ust. 1 pkt 2) o przestpstwa przeciwko |yciu i zdrowiu, przeciwko wolno[ci seksualnej i obyczajno[ci oraz przeciwko czci i nietykalno[ci. Ponadto Pracodawcy RP maj wtpliwo[ci co do zlikwidowania instytucji odpowiedzialno[ci zawodowej, co bdzie skutkowaBo tym, |e brak kompetencji, lekcewa|enie standardw zawodowych i naruszanie zasad etyki, brak doskonalenia zawodowego czy nieposiadanie obowizkowego ubezpieczenia OC nie bd w praktyce sankcjonowane.Nie uwzgldniono. Brak jest uzasadnienia dla tezy wnioskodawcw, zwracajcej uwag, i| projektowane regulacje nios ryzyko bankructwa maBych i [rednich firm, [wiadczcych przedmiotowe usBugi. Wydaje si, |e zwikszenie dostpu do zawodu po[rednika i zarzdcy bdzie torowaBo drog poprawie konkurencyjno[ci [wiadczonych usBug. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy nie maj na celu, jak twierdz uczestnicy konsultacji spoBecznych, likwidacji zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcy nieruchomo[ci. Oba zawody pozostan bowiem w sferze regulacji prawnych, natomiast znaczcemu uproszczeniu ulegn zasady dostpu oraz kontroli wykonywania tych zawodw. Tym samym zaproponowane regulacje w |adnym stopniu nie stoj w sprzeczno[ci z przytoczonym wyrokiem TrybunaBu Konstytucyjnego. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow.Wydaje si, |e osoby zainteresowane [wiadczeniem usBug w zakresie po[rednictwa w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdzania nieruchomo[ciami bd podejmowaBy wysiBek na rzecz doskonalenia kwalifikacji zawodowych, choby w celu zwikszenia swoich szans na rynku nieruchomo[ci. Proponowana regulacja wynika z obowizujcej w krajach Unii Europejskiej swobody [wiadczenia usBug. Poniewa| od obywateli Polski nie wymaga si znajomo[ci przepisw w zakresie dotyczcym nieruchomo[ci, tym samym brak jest mo|liwo[ci wprowadzania takiego obowizku wobec obywateli innych paDstw czBonkowskich UE. Obecny katalog przestpstw jest wystarczajcy. Proponowane zmiany nie zwalniaj po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdcw nieruchomo[ci z odpowiedzialno[ci cywilnoprawnej. W tym kontek[cie nastpi przeniesienie dotychczas rozpatrywanych przez organ administracji publicznej spraw dotyczcych ich odpowiedzialno[ci zawodowej do kompetencji sdw powszechnych. 10Rada Federacji StowarzyszeD Naukowo- Technicznych NOT w BiaBymstoku oglna Negatywna opinia, w ktrej wyra|ono pogld, i| funkcjonujcy dotychczas system licencji nie stwarza ograniczeD oraz nie zamyka dostpu do zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami, zarzdcy nieruchomo[ci a stawiane warunki uzyskania licencji przyczyniaj si do zwikszenia bezpieczeDstwa obrotu gospodarczego. Nie uwzgldniono. Dotychczas obowizujce regulacje nie przyczyniBy si w sposb znaczcy do poprawy bezpieczeDstwa obrotu gospodarczego, o czym [wiadczy mo|e du|a ilo[ skarg kierowanych do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 11Instytut Gospodarki Nieruchomo[ciami oglnaNegatywna opinia, zwracajca uwag, i| zwikszenie liczby osb uprawnionych do wykonywania danego zawodu nie zwiksza liczby miejsc pracy, poniewa| to sam rynek zgBasza zapotrzebowanie na przedmiotowe usBugi. W opinii podkre[lono, |e dopuszczenie do zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami osb, nieposiadajcych odpowiednich kwalifikacji zawodowego mo|e powodowa istotny uszczerbek dla interesu majtkowego obywateli. Z chwil zniesienia licencji, jak podkre[laj wnioskodawcy znacznego zwikszeniu ulegn skBadki z tytuBu obowizkowego ubezpieczenia OC. We wniosku podkre[lono tak|e, i| deregulacja zawodu zarzdcy nieruchomo[ci wpBynie na obni|enie standardw zarzdzania nieruchomo[ciami oraz mo|e si przyczyni do zagro|enia |ycia ludzkiego i mienia. W przedmiotowej opinii wyra|ono tak|e pogld, wielu funkcjonujcych na rynku po[rednikw i zarzdcw poniosBo du|e nakBady finansowe w celu uzyskania stosownych licencji zawodowych. Prowadzi to zdaniem wnioskodawcw do podwa|enia zaufania do organw paDstwa oraz zakwestionowana zasady tzw. rzetelnej legislacji. Wnioskodawcy proponuj rozwa|enie mo|liwo[ci przyjcia rozwizania, wprowadzajcego dwutorowy model uzyskiwania licencji. Pierwsza mo|liwo[ zakBada utrzymanie obowizujcych regulacji. W drugim modelu wnioskodawcy proponuj natomiast uwzgldnienie mo|liwo[ci wpisu do rejestru MTBiGM. Nie uwzgldniono. Wdro|enie projektowanych zmian przyczyni si do wzrostu zatrudnienia w skali oglnopolskiej oraz doprowadzi do zmniejszenia kosztw usBug, zwizanych z obsBug rynku nieruchomo[ci. CaBkowicie bezzasadny jest argument o rzekomym uszczerbku dla interesu majtkowego obywateli. Wnioskodawca nie przedstawiB |adnego konkretnego dowodu na prawdziwo[ swojej tezy. SkBadki z tytuBu OC nie ulegn w ocenie resortu podwy|szeniu, poniewa| zwikszy si liczba osb zainteresowanych wykupieniem przedmiotowego ubezpieczenia co skBoni towarzystwa do rozszerzenia oferty oraz zastosowania konkurencyjnych cen. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow.Wydaje si, |e osoby zainteresowane [wiadczeniem usBug w zakresie zarzdzania nieruchomo[ciami bd podejmowaBy wysiBek na rzecz zwikszania jako[ci [wiadczonych usBug, by tym samym mie mocniejsz pozycj rynkow. Projektowana regulacja nie narusza gwarantowanych przez Konstytucj RP praw nabytych, poniewa| nie ogranicza w |aden sposb swobody dziaBania po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci, ktrzy dziaBaj obecnie na rynku w oparciu o nabyte wcze[niej uprawnienia. Model dualistyczny nie jest zasadny poniewa| niesie ze sob ryzyko dezorientacji potencjalnych odbiorcw usBug. 12Dolno[lskie Stowarzyszenie Po[rednikw w Obrocie Nieruchomo[ciami oglnaNegatywna opinia, w ktrej wyra|ono protest przeciwko praktyce nowelizowania aktw prawnych bez analizy i wiedzy o sytuacji panujcej na rynku nieruchomo[ci. Wnioskodawcy podkre[laj tak|e, i| projektowana deregulacja przyczyni si do obni|enia poziomu [wiadczonych usBug.Nie uwzgldniono. W poBowie krajw czBonkowskich UE brak jest regulacji ustawowych, okre[lajcych kryteria uzyskania licencji zawodowych. W chwili obecnej nie s znane przypadki, potwierdzajce zasadno[ tezy o obni|eniu poziomu [wiadczonych usBug.13Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Zarzdcw Nieruchomo[cioglnaNegatywna opinia, w ktrej wnioskodawca wyra|a pogld, i| dopuszczenie do zawodu osb nie posiadajcych uprawnieD oraz niezbdnego przygotowania zawodowego jest caBkowicie nieuzasadnione. W opinii, zwrcono rwnie| uwag na fakt zaw|enia odpowiedzialno[ci zawodowej zarzdcw tylko do przypadkw popeBnienia przez nich czynu zabronionego. W zwizku z tym podkre[la si mo|liwo[ braku prawidBowej obsBugi nieruchomo[ci, nadzoru nad stanem technicznym budynku oraz naruszenia interesu majtkowego wBa[cicieli.Nie uwzgldniono. Wydaje si, |e osoby, ubiegajce si o prawo do wykonywania zawodw nieruchomo[ciowych bd zainteresowane podniesieniem konkurencyjno[ci swojej oferty rynkowej, a co za tym idzie bd zainteresowane ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Proponowane zmiany nie zwalniaj po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdcw nieruchomo[ci z odpowiedzialno[ci cywilnoprawnej. W tym kontek[cie nastpi przeniesienie dotychczas rozpatrywanych przez organ administracji publicznej spraw dotyczcych ich odpowiedzialno[ci zawodowej do kompetencji sdw powszechnych.14Biuro Nieruchomo[ci PomorzeoglnaNegatywna opinia, w ktrej wnioskodawca zwraca uwag na niekonstytucyjno[ proponowanych rozwizaD legislacyjnych. W opinii podniesiono tak|e zarzut wobec przedstawionego projektu ustawy, wskazujcy, i| zaproponowane regulacje nie zapewni nale|ytej ochrony wBasno[ci i praw konsumenta. Wskazano tak|e, i| projektodawca nie przedstawiB ujemnych skutkw zaproponowanych rozwizaD deregulacyjnych. Nie uwzgldniono. Brak uzasadnienia dla podniesionego przez wnioskodawc zarzutu niekonstytucyjno[ci. Projektowana regulacja nie likwiduje zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdcw nieruchomo[ci a jedynie znosi obowizek posiadania licencji zawodowej wprowadzajc w zamian obowizek wpisu do centralnego rejestru po[rednikw obrocie nieruchomo[ciami bdz zarzdcw nieruchomo[ci. Nie mo|na rwnie| podzieli pogldu o braku nale|ytej ochrony wBasno[ci i praw konsumenta. w obu zawodach nadal pozostawiona jest odpowiedzialno[ cywilna i karna i w razie jakichkolwiek sporw bdz wtpliwo[ci w zakresie prawidBowo[ci wykonania usBugi, konsumentom przysBugiwa bdzie droga sdowa i mo|liwo[ zaspokojenia roszczeD z ubezpieczenia cywilnego przedstawicieli ww. zawodw. 15Federacja Gospodarki Nieruchomo[ciami w Katowicach Oglna Negatywna opinia, w ktrej wyra|ono zaniepokojenie zniesieniem obowizku jakiegokolwiek przygotowania do zawodu po[rednika i zarzdcy (zarwno przygotowanie praktyczne jak i teoretyczne). Nie uwzgldniono. W ocenie projektodawcy weryfikatorem kwalifikacji po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcw nieruchomo[ci powinni by sami odbiorcy usBug po[rednictwa i zarzdzania nieruchomo[ciami. Obie usBugi maj charakter ekonomiczny, a tym samym wystarczajc ochron dla klientw stanowi bdzie obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywilnej po[rednikw i zarzdcw za szkody wyrzdzone w zwizku z wykonywanymi czynno[ciami.16Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomo[ci Oglna Negatywna opinia, w ktrej oprotestowano brak rzeczywistych konsultacji spoBecznych, dialogu merytorycznego z uczestnikami rynku nieruchomo[ci. Wyra|ono tak|e pogld, i| licencja zawodowa jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych a nie ograniczeniem dostpu do zawodu. Wnioskodawcy powoBali si tak|e na przedmiotowe orzeczenie TK, w ktrym uznano, i| wymg posiadania licencji nie sBu|y reglamentacji administracyjnej dostpu do zawodu lecz zapewnia jedynie, i| wspomnian dziaBalno[ wykonuj osoby, dysponujce fachowymi uprawnieniami. Do wniosku zaBczono ekspertyz prawn, oceniajca zakres materialnej zgodno[ci proponowanych rozwizaD z Konstytucj RP.Nie uwzgldniono. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy nie maj na celu, jak twierdz uczestnicy konsultacji spoBecznych, likwidacji zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcy nieruchomo[ci. Oba zawody pozostan bowiem w sferze regulacji prawnych, natomiast znaczcemu uproszczeniu ulegn zasady dostpu oraz kontroli wykonywania tych zawodw. Tym samym zaproponowane regulacje w |adnym stopniu nie stoj w sprzeczno[ci z przytoczonym wyrokiem TrybunaBu Konstytucyjnego. 17Konferencja Rektorw Zawodowych SzkB PolskichOglnaW przedmiotowej opinii, podkre[lono poparcie dla samej idei deregulacji. Jednocze[nie sformuBowano propozycje rozwa|enia przez projektodawcw mo|liwo[ci uwzgldnienia zapisw zawierajcych wymg posiadania przez zarzdcw nieruchomo[ci kierunkowego wyksztaBcenia wy|szego.Nie uwzgldniono. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow. Nie stoi to oczywi[cie w sprzeczno[ci z mo|liwo[ci ukoDczenia przez kandydata na zarzdc nieruchomo[ci studiw kierunkowych, szkoleD specjalistycznych itp., co jednak nie powinno stanowi warunku dopuszczenia do wykonywania zawodu zarzdcy nieruchomo[ci.18Kancelaria Prawna Solski i Partnerzy Oglna Pozytywna opinia, wyra|ajca peBne poparcie dla projektu ustawy deregulacyjnej. W uzasadnieniu podkre[lono konieczno[ likwidacji barier w dostpie do zawodw zwizanych z rynkiem nieruchomo[ci oraz potrzeb ograniczenia wpByww korporacji i grup zawodowych. W swoim stanowisku wnioskodawcy podkre[lili, i| swoboda prowadzenia dziaBalno[ci w tym segmencie gospodarki przyczyni si do poprawy cenowej konkurencyjno[ci [wiadczonych usBug. Nie wymaga ustosunkowania si.19Polska Federacja Zarzdcw Nieruchomo[ci OglnaNegatywna opinia, w ktrej zwrcono uwag na sprzeczno[ proponowanych przepisw prawa z orzecznictwem TK. Wskazano tak|e, i| projekt nie odnosi si do sytuacje prawnej osb, ktre nabyBy uprawnienia zawodowe pod rzdami obowizujcych obecnie przepisw prawa. Rodzi to tym samym uzasadnione wtpliwo[ci z punktu widzenia ochrony gwarantowanych przez Konstytucj RP praw nabytych. Przedstawiciele Federacji podkre[lili tak|e, |e uzasadnione jest utrzymanie dotychczasowych przepisw w zakresie wykonywania zawodu zarzdcy nieruchomo[ci poniewa| wynika to z konieczno[ci zapewnienia bezpieczeDstwa dla zdrowia i |ycia ludzi. Projekt zakBada pozostawienie licznych obowizkw dotyczcych doskonalenia zawodowego przy jednoczesnej likwidacji odpowiedzialno[ci zawodowej zarzdcw i braku jakichkolwiek narzdzi sBu|cych weryfikacji wykonywania przez zarzdcw przedmiotowych obowizkw w tym zakresie. Nie uwzgldniono. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy nie maj na celu, jak twierdz uczestnicy konsultacji spoBecznych, likwidacji zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcy nieruchomo[ci. Oba zawody pozostan bowiem w sferze regulacji prawnych, natomiast znaczcemu uproszczeniu ulegn zasady dostpu oraz kontroli wykonywania tych zawodw. Jednocze[nie, na zasadzie praw nabytych, osoby, ktre posiadaj dotychczasowe licencje zostan wpisane do nowych centralnych rejestrw po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci. Tym samym zaproponowane regulacje w |adnym stopniu nie stoj w sprzeczno[ci zarwno z Konstytucj RP jak i orzecznictwem TrybunaBu Konstytucyjnego. UsBuga po[rednictwa i usBuga zarzdzania maj charakter wyBcznie ekonomiczny i nie mog by uto|samiane z dziaBalno[ci zwizan z bezpieczeDstwem lub zdrowiem publicznym. Rozstrzygnicie, ktre zawody, oprcz zawodw objtych unijnymi dyrektywami sektorowymi, s w Polsce uznawane za zawody zwizane z bezpieczeDstwem lub zdrowiem publicznym znalazBo swe odzwierciedlenie w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrw, wydanego na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paDstwach czBonkowskich Unii Europejskiej. Ani zawd po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami ani te| zawd zarzdcy nieruchomo[ci nie zostaBy objte tym rozporzdzeniem. Rezygnacja z odpowiedzialno[ci zawodowej po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcw nieruchomo[ci nie oznacza, i| przedstawiciele obu zawodw nie bd ponosi rwnie| odpowiedzialno[ci cywilnej i karnej. Tym samym kwestia realizacji obowizku doskonalenia zawodowego mo|e by przedmiotem zainteresowania sdu, przed ktrym toczy si bdzie sprawa o niewBa[ciwe wykonanie czynno[ci zawodowych przez po[rednika czy zarzdc nieruchomo[ci, i mo|e stanowi czynnik decydujcy o ostatecznym rozstrzygniciu sdu.20Polska Izba Rzeczoznawstwa Majtkowego OglnaNegatywna opinia, w ktrej zaprotestowano przeciwko nieuwzgldnieniu przedmiotowej organizacji w toku konsultacji spoBecznych. Zwrcono uwag na brak rzetelnej analizy skutkw proponowanych regulacji dla rynku nieruchomo[ci i rynku pracy. Wyra|ono niepokj, i| wykre[lenie z katalogu odpowiedzialno[ci zawodowej rzeczoznawcw majtkowych obowizku ustawicznego ksztaBcenia doprowadzi do obni|enia rangi zawodu oraz jako[ci, [wiadczonych przez rzeczoznawcw usBug. Nie uwzgldniono. O randze zawodu nie [wiadczy fakt, i| przedstawiciele zawodu ponosz odpowiedzialno[ zawodow za brak realizacji obowizku doskonalenia zawodowego. Ranga zawodu wynika z przydatno[ci danego zawodu dla obywateli oraz jako[ci pracy przedstawicieli zawodu, ktrzy z wBasnej, nieprzymuszonej woli stale doskonal swoje kwalifikacje, by [wiadczy usBugi na jeszcze wy|szym poziomie. 21Polskie Towarzystwo Rzeczoznawcw Majtkowych Oglna Negatywna opinia. Uzasadnione wtpliwo[ci [rodowiska zawodowego rzeczoznawcw majtkowych wzbudza brak uwzgldnienia sankcji za niewypeBnienie obowizku doskonalenia zawodowego. Podkre[lajc, i| projektowana regulacja rodzi najdalej idce konsekwencje dla po[rednikw i zarzdcw, wyra|ono jednocze[nie obaw, i| selekcja osb [wiadczcych wspomniane usBugi, tylko w oparciu o mechanizmy rynkowe doprowadzi do licznych patologii, szczeglnie w systemie zamwieD publicznych, w ramach ktrego najcz[ciej stosowanym kryterium wyboru usBugodawcy jest najni|sza cena. Uwagi niezasadne. jak wy|ej Nie mo|na zgodzi si rwnie| z pogldem, i| proponowane regulacje doprowadz do licznych patologii, szczeglnie w systemie zamwieD publicznych. PTRM nie zauwa|a, i| zanim zamawiajcy dokona wyboru oferty (np. wedBug kryterium najni|szej ceny), w pierwszej kolejno[ci powinien dokona oceny potencjalnych wykonawcw pod ktem dopuszczenia ich do udziaBu w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego. To na tym etapie potencjalni wykonawcy powinni wykaza, i| dysponuj odpowiednimi zasobami, zarwno w zakresie osobowym (osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje), jak i sporztowym, ktre pozwalaj wykona zamwienie w sposb prawidBowy. 22Polska Federacja StowarzyszeD Rzeczoznawcw Majtkowych OglnaNegatywna opinia, w ktrej podkre[lono, i| proponowane regulacje s nieprzemy[lane oraz poddaj w wtpliwo[ zaufanie obywateli do paDstwa oraz jako[ci stanowionego prawa. Wnioskodawcy wskazali w szczeglno[ci uwag na brak uwzgldnienie przez projektodawc sankcji za nieprzestrzeganie wymogw doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Wyra|ono rwnie| niepokj zwizany z projektowanym zniesieniem obowizku posiadania przez po[rednikw i zarzdcw wyksztaBcenia wy|szego. Wnioskodawcy uwa|aj, i| projekt ustawy jest sprzeczny z Konstytucj RP poniewa| dzieli po[rednikw i zarzdcw na dwie kategorie osb: posiadajcych licencje oraz osb, ktre nie bd miaBy mo|liwo[ci uzyskania takich licencji.Nie uwzgldniono. Kwestia realizacji obowizku doskonalenia zawodowego nadal pozostaje w zakresie odpowiedzialno[ci cywilnej i karnej, a tym samym fakt niewypeBniania przez osob uprawnion ww. obowizku mo|e by jednym z czynnikw decydujcych o ostatecznym rozstrzygniciu sdu Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow. Nie stoi to oczywi[cie w sprzeczno[ci z mo|liwo[ci ukoDczenia przez kandydata na po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami lub zarzdc nieruchomo[ci studiw kierunkowych, szkoleD specjalistycznych itp., co jednak nie powinno stanowi warunku dopuszczenia do wykonywania ww. zawodw. Projekt nie dzieli osb, na te, ktre posiadaj licencje i na te, ktre tych licencji nie bd mogBy ju| uzyska. Na zasadzie praw nabytych osoby, ktre posiadaj dotychczasowe licencje zostan wpisane do nowych centralnych rejestrw po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci. Jednocze[nie o wpis do tych rejestrw bdzie si mgB ubiega ka|dy inny obywatel, ktry dotychczas nie posiadaB licencji. 23Polska Federacja Rynku Nieruchomo[ci Oglna Negatywna opinia, w ktrej wyra|ono opini, i| zniesienie obowizku posiadania przez po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcw nieruchomo[ciami licencji zawodowych przyczyni si do zakBcenia konkurencyjno[ci [wiadczonych usBug oraz mo|e prowadzi do monopolizacji rynku przez du|e podmioty (jak np. banki, towarzystwa finansowe), ktre zdaniem wnioskodawcw aktywnie lobbowaBy za projektem ustawy deregulacyjnej. W stanowisku Federacji podkre[lono tak|e, i| trudno oczekiwa aby projektowane rozwizania przyczyniBy si do spadku bezrobocia. Optujc za utrzymaniem obowizujcych obecnie rozwizaD, Federacja zwrciBa uwag, i| licencja jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych a koszt uzyskania licencji jest kosztem jednorazowym, rozBo|onym w czasie wieloletniej dziaBalno[ci. Federacja wskazaBa rwnie|, i| TK, dokonujc wykBadni przepisw ustawy UGN wyraziB opini, i| licencja po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami powinna by traktowana jako wymg, a nie ograniczenie podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej.Uwaga niezasadna. jak w poprzednich punktach 24Stanowisko 9 Federacji Polska Federacja Rynku Nieruchomo[ci Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomo[ci Polska Federacja StowarzyszeD Zawodw Nieruchomo[ciowych Polska Izba Rzeczoznawstwa Majtkowego Polska Federacja Zarzdcw Nieruchomo[ci Polska Konfederacja Rynku Nieruchomo[ci Polska Federacja StowarzyszeD Rzeczoznawcw Majtkowych Polska Federacja Organizacji Zarzdcw, Administratorw i WBa[cicieli Nieruchomo[ci Federacja Gospodarki Nieruchomo[ciami Oglna Negatywna opinia, w przedstawionym stanowisku wnioskodawcy dokonali analizy zgodno[ci z konstytucj proponowanych zmian ustawowych. W tym kontek[cie zwrcili uwag na sprzeczno[ zapisw projektowanej regulacji z konstytucyjnymi zasadami: ochrony praw nabytych, zaufania obywateli do organw paDstwa, ochrony interesw w toku, ochrony konsumentw, u|ytkownikw i najemcw oraz prawa do sdu. Uwaga niezasadna. jak w poprzednich punktach 25Stowarzyszenie Ekspertw i Doradcw Rynku Nieruchomo[ci Polonia OglnaNegatywna opinia, w stanowisku Stowarzyszenia zwrcono uwag, i| bezpo[rednim skutkiem wej[cia w |ycie proponowanej regulacji bdzie znaczce obni|enie jako[ci usBug [wiadczonych przez nieposiadajcych odpowiednich kwalifikacji zarzdcw, po[rednikw i rzeczoznawcw. W przedmiotowym stanowisku wyra|ono tak|e sprzeciw wobec zapisw projektowanej ustawy, ktre pozwalaj na wykonywanie usBug w zakresie doradztwa na rynku nieruchomo[ci tylko w oparciu o wpis do centralnego rejestru. Doprowadzi to zdaniem sygnatariuszy do sytuacji w ktrej osoby nie posiadajce wBa[ciwych kwalifikacji oraz nale|ytego przygotowania zawodowego bd mogBy [wiadczy usBugi w zakresie po[rednictwa i zarzdzania nieruchomo[ciami, co mo|e powodowa szkody finansowe dla klientw. Kolejn negatywn konsekwencj przyjcia proponowanych rozwizaD bdzie ryzyko sprawowania przez niedo[wiadczone osoby zarzdu nad zasobem nieruchomo[ci Skarbu PaDstwa. W stanowisku podkre[lono tak|e i| na skutek wej[cia w |ycia przedmiotowej regulacji deprecjacji ulegn standardy zarzdcw i po[rednikw. Podkre[lono tak|e, |e zawd zarzdcy nieruchomo[ci powinien pozosta nadal zawodem regulowanym. Zarzdca nieruchomo[ci jest bowiem gwarantem ochrony interesw mieszkaDcw i wBa[cicieli budynkw. Uwaga niezasadna. jak w poprzednich punktach26Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarzdcw Nieruchomo[ci Silesia w Katowicach Oglna Negatywna opinia, w przedstawionym stanowisku zwrcono uwag, i| na podstawie szczegBowych przepisw prawa wymaga si od zarzdcy nieruchomo[ci posiadania szerokiej wiedzy merytorycznej, praktycznej i prawnej w zakresie ochrony u|ytkowanych obiektw budowlanych, prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej oraz znajomo[ci procedur przeciwpo|arowych, bardzo szerokie spektrum wykonywanych czynno[ci zawodowych powoduje, i| zarzdca nieruchomo[ci mo|e zdoby potrzebn wiedz tylko koDczc kierunkowe studia wy|sze lub studia podyplomowe, ktrych cennym uzupeBnieniem jest praktyka zawodowa. Obni|enie przez projektodawc przedmiotowych wymogw we wspomnianym wy|ej zakresie mo|e skutkowa obni|eniem bezpieczeDstwa mieszkaDcw oraz obiektw, ktrych administrowanie zostaBo powierzone zarzdcom. Uwaga niezasadna. jak w poprzednich punktach27Stowarzyszenie Po[rednikw w Obrocie Nieruchomo[ciami Polski Centralnej SPONPCOglna Negatywna opinia, w stanowisku wyra|ono pogld, |e licencje zawodowe nie ograniczaj prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie po[rednictwa w obrocie nieruchomo[ciami. Podkre[lono, |e wspomnian dziaBalno[ci mo|e prowadzi ka|dy przedsibiorca zatrudniajcy po[rednika z odpowiednimi uprawnieniami W opinii stowarzyszenia zniesienie licencji zawodowych spowoduje spadek jako[ci [wiadczonych usBug. Nie uwzgldniono. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow.Wydaje si, |e osoby zainteresowane [wiadczeniem usBug bd podejmowaBy wysiBek na rzecz zwikszania jako[ci [wiadczonych usBug, by tym samym mie mocniejsz pozycj rynkow. 28Uniwersytet GdaDski Oglna Negatywna opinia, w opinii [rodowiska akademickiego procedowany projekt ustawy deregulacyjnej stoi w ra|cej sprzeczno[ci z tre[ci rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2010 r. w sprawie wymogw programowych w zakresie dla studiw podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomo[ci, po[rednictwa w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdzania nieruchomo[ciami. Uczelnie podniosBy du|y wysiBek organizacyjny oraz znaczce nakBady finansowe w celu wdro|enia wspomnianych zmian programowych. Autorzy stanowiska stwierdzaj, |e po upBywie 2 lat, rzd podejmuje dziaBania na rzecz obni|enia standardw rynku nieruchomo[ci i jednocze[nie lekcewa|y stanowisko uniwersytetw realizujcych programy ksztaBcenia w ww. specjalno[ciach. Nie uwzgldniono. PaDstwo mo|e w sposb dowolny ksztaBtowa wymogi stawiane osobom, ktre bd chciaBy wykonywa zawd po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami lub zarzdcy nieruchomo[ci. Biorc pod uwag rodzaj wykonywanych czynno[ci zawodowych wydaje si, |e wystarczy, aby kandydaci do zawodu posiadali peBn zdolno[ do czynno[ci prawnych i nie byli karani za przestpstwa wymienione w ustawie. Inne dotychczas istniejce wymogi, tj.: rodzaj wyksztaBcenia, czy odbycie praktyki zawodowej nie s niezbdne do prawidBowego wykonywania zawodu. Oczywi[cie nie ma przeszkd, aby osoba wpisana do centralnego rejestru zarzdcw nieruchomo[ci albo po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami posiadaBa wy|sze wyksztaBcenie, czy te| ukoDczyBa studia podyplomowe, ale ww. okoliczno[ci nie powinny decydowa do mo|liwo[ci wykonywania zawodu. 29Uniwersytet Adzki Prof.zw.dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Oglna Negatywna opinia, w stanowisku podkre[lono, i| nadrzdny cel deregulacji jakim jest stworzenie rynku pracy dla mBodych ludzi, absolwentw gimnazjw i szkB licealnych nie bdzie zrealizowany. Osoba bez wy|szego wyksztaBcenia specjalistycznego z zakresu gospodarki nieruchomo[ciami nie bdzie w stanie wBa[ciwie zdefiniowa praw do nieruchomo[ci, oceni ekonomicznej zasadno[ci inwestowania w nieruchomo[. Wskazano rwnie| i| nieuchronn konsekwencj wprowadzenia w |ycie proponowanej regulacji bdzie obni|enie jako[ci usBug [wiadczonych w zakresie po[rednictwa i zarzdzania nieruchomo[ciami. Deregulacja poprzez obni|enie poziomu [wiadczonych usBug zwikszy ryzyko inwestowania w Polsce. Autorka stanowiska wskazuje tak|e na liczne przykBady dobrych praktyk w zakresie uregulowania dostpu do zawodw nieruchomo[ciowych, ktre obowizuj w Wielkiej Brytanii. W[rd pozostaBych mankamentw projektowanych rozwizaD, zwrcono uwag na ryzyko wystpienia licznych zjawisk patologicznych, zagra|ajcych bezpieczeDstwu transakcji, zawieranych na rynku nieruchomo[ci. Nie uwzgldniono. WyksztaBcenie kierunkowe nie jest niezbdne do prawidBowego wykonywania zawodu. Selekcja osb [wiadczcych swoje usBugi w zakresie rynku nieruchomo[ci bdzie opieraBa si na mechanizmie swobodnej, wolnorynkowej konkurencji, ktra zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedz fachow. Nie stoi to oczywi[cie w sprzeczno[ci z mo|liwo[ci ukoDczenia przez kandydata na po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami lub zarzdc nieruchomo[ci studiw kierunkowych, szkoleD specjalistycznych itp., co jednak nie powinno stanowi warunku dopuszczenia do wykonywania ww. zawodw. Zmniejszenie wymogw w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu wcale nie spowoduje zmniejszenia jako[ci [wiadczonych usBug, wpBynie natomiast na wiksz konkurencyjno[. Wydaje si, |e osoby zainteresowane [wiadczeniem usBug bd podejmowaBy wysiBek na rzecz zwikszania jako[ci [wiadczonych usBug, by tym samym mie mocniejsz pozycj rynkow. Deregulacja nie spowoduje zwieszenia ryzyka inwestowania w Polsce. Gdyby tak byBo to w krajach UE, w ktrych nie ma ustawowych wymogw w zakresie wykonywania zawodu po[rednika lub zarzdcy nieruchomo[ci (tj. Niemcy, czy Wielka Brytania) ryzyko inwestowania w nieruchomo[ci byBoby obecnie wiksze ni| w Polsce, a tak nie jest. Zwieszenie liczby po[rednikw lub zarzdcw nieruchomo[ci nie spowoduje zwikszenia, w stosunku do obecnie istniejcej sytuacji, zaistnienia zjawisk patologicznych, zagra|ajcych bezpieczeDstwu transakcji, zawieranych na rynku nieruchomo[ci. Ewentualne szkody powstaBe w wyniku wykonywania czynno[ci zawodowych, bd pokrywane przez ubezpieczycieli, z ktrymi po[rednik lub zarzdca nieruchomo[ci zawrze umow obowizkowego ubezpieczenia.30Uniwersytet Zlski Prof. StanisBawa Kalus Oglna Negatywna opinia, w stanowisku podkre[lono, i| projektowane rozwizania przyczyni si do obni|enia standardw [wiadczenie usBug przez po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci. Zwrcono tak|e uwag na zasadnicze znaczenie interdyscyplinarnego przygotowania do wykonywania zawodu po[rednika i zarzdcy. W stanowisku podniesiono tak|e argument, i| projektowana deregulacja rynku, prowadzca do obni|enia ceny [wiadczonych usBug mo|e przyczyni si do swoistego dumpingu cenowego oraz wyeliminowania z rynku osb, posiadajcych wysoki poziom fachowych kwalifikacji. Uwagi niezasadne. jak wy|ej jak wy|ej Zwieszenie liczby po[rednikw lub zarzdcw nieruchomo[ci nie spowoduje zwikszenia, w stosunku do obecnie istniejcej sytuacji, zaistnienia zjawisk patologicznych, zagra|ajcych bezpieczeDstwu transakcji, zawieranych na rynku nieruchomo[ci. Nie wydaje si, aby proponowana regulacja doprowadziBa do wyeliminowania z rynku osb, posiadajcych wysoki poziom fachowych kwalifikacji. To konsumenci decyduj, o tym czy skorzystaj z usBug danego po[rednika lub zarzdcy nieruchomo[ci. Zwieszenie konkurencyjno[ci na rynku usBug jest zjawiskiem po|danym przez usBugobiorcw, gdy| w dBu|szej perspektywie czasu spowoduje zmniejszenie cen i wzrost jako[ci [wiadczonych usBug.31Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa ZachodniopomorskiegoOglnaNegatywna opinia, w stanowisku zwrcono uwag na konieczno[ utrzymania wymogu posiadania przez po[rednikw wyksztaBcenia wy|szego kierunkowego.Uwaga niezasadna. jak wy|ej32Warszawskie Stowarzyszenie Po[rednikw w Obrocie Nieruchomo[ciamiOglna W przedstawionym stanowisku zaproponowano zorganizowanie spotkania z Ministrem Sprawiedliwo[ci.Nie wymaga ustosunkowania si.33WoliDski Park Narodowy OglnaNegatywna opinia, zdaniem wnioskodawcy brak jest uzasadnienia dla zniesienie wymogu uzyskania licencji zawodowych przez po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci. Nie uwzgldniono. Zmniejszenie wymogw w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu spowoduje zwikszenie liczby osb wykonujcych zawody zwizane z gospodark nieruchomo[ciami34World Nieruchomo[ciOglna Negatywna opinia, w ktrej podkre[lono, i| zapisy przedmiotowego projektu ustawy, a zwBaszcza zapowiadana likwidacja licencji zawodowych, nie stanowi wiarygodnego panaceum ma zjawisko bezrobocie. W tym kontek[cie wskazano, i| w |adnym z krajw UE nie udowodniono wystpowania bezpo[redniego zwizku pomidzy wzrostem poziomu zatrudnienia a ilo[ci zawodw regulowanych. W niniejszym stanowisku zwrcono tak|e uwag, i| deregulacja niesie z sob tak|e ryzyko bankructwa maBych i [rednich firm, ktre stanowi filar polskiej gospodarki. Wskazano tak|e na zwikszenie poziomu ryzyka transakcji zawieranych na rynku nieruchomo[ci, zwizane z mo|liwo[ci [wiadczenia usBug po[rednictwa i zarzdzania nieruchomo[ciami przez osoby nie posiadajce nale|ytego przygotowania fachowego. Nie uwzgldniono. Nie ma wtpliwo[ci, |e zmniejszenie wymogw wobec kandydatw na po[rednika lub zarzdc nieruchomo[ci spowoduje zwikszenie liczby osb wykonujcych ww. zawody. W ten sposb zwikszy si konkurencyjno[ na rynku usBug z zakresu po[rednictwa i zarzdzania nieruchomo[ciami, a wiksza konkurencyjno[ mo|e spowodowa zmniejszenie cen oferowanych usBug. Czy ww. okoliczno[ spowoduje bankructwo maBych i [rednich firm? Nie wydaje si, aby sam fakt zwikszenia liczby po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci wpBynB na bankructwo przedsibiorcw. Ewentualne bankructwo mo|e by spowodowane brakiem konkurencyjno[ci i elastyczno[ci na rynku. Je|eli chodzi o ewentualne ryzyko sfinalizowania transakcji na rynku nieruchomo[ci, to nale|y wskaza, |e w przypadku gdyby klienci ponie[li szkod w wyniku dziaBaD po[rednika lub zarzdcy nieruchomo[ci, to jej naprawienia bd mogli dochodzi z obowizkowego ubezpieczenia zawodowego, warunkujcego prowadzenie dziaBalno[ci zawodowej w zakresie po[rednictwa lub zarzdzania nieruchomo[ciami. 35Powszechne Towarzystwo Ekspertw i Doradcw Rynku Nieruchomo[ciNegatywna opinia. Zaproponowane zmiany, w szczeglno[ci uchylajce obowizek posiadania uprawnieD zawodowych licencji przez po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci, nie maj nic wsplnego ze zniesieniem ograniczeD dziaBalno[ci gospodarczej i zawodowej nie mieszcz si w idei zawartej w projekcie ustawy. DziaBalno[ gospodarcza w zakresie po[rednictwa w obrocie nieruchomo[ciami i zarzdzania nieruchomo[ciami jest swobodna niczym nie ograniczona mo|e j prowadzi ka|dy przedsibiorca o ile do wykonywania wysoce specjalistycznych czynno[ci po[rednictwa i zarzdzania dopu[ci tego, kto ma okre[lon wiedz potwierdzon paDstwowym [wiadectwem uzyskania tej wiedzy, czyli licencj. W opinii TrybunaBu Konstytucyjnego, licencja po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami powinna by traktowana jedynie jako wymg, a nie ograniczenie podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej, gdy| nie jest ona elementem polityki reglamentacyjnej paDstwa. Licencja potwierdza jedynie posiadanie prze osob zajmujc si po[rednictwem niezbdnym do tego kwalifikacji (wyrok TK z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt SK 17/2005). Wynika z tego dobitnie, |e zakwalifikowanie licencji po[rednika do ograniczeD dziaBalno[ci gospodarczej i zawodowej jest nadu|yciem ze strony autorw projektu ustawy. Konsekwencj likwidacji licencji jest dopuszczenie na rynek nieruchomo[ci w wyniku realizacji tego szkodliwego projektu osb bez |adnego wyksztaBcenia (przy obecnym wymogu wyksztaBcenia wy|szego plus studia podyplomowe). Rzecz niebagateln jest istnienie praw nabytych, moc ustawy o gospodarce nieruchomo[ciami przecie| ustawa ta zagwarantowaBa ochron tytuBu po[rednika i zarzdcy nieruchomo[ci, kierujc si zaufaniem do PaDstwa Polskiego wiele osb podjBo |yciowe decyzje o studiach w zakresie rynku nieruchomo[ci.Nie uwzgldniono. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy nie maj na celu, jak twierdz uczestnicy konsultacji spoBecznych, likwidacji zawodu po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami oraz zarzdcy nieruchomo[ci. Oba zawody pozostan bowiem w sferze regulacji prawnych, natomiast znaczcemu uproszczeniu ulegn zasady dostpu oraz kontroli wykonywania tych zawodw. Jednocze[nie, na zasadzie praw nabytych, osoby, ktre posiadaj dotychczasowe licencje zostan wpisane do nowych centralnych rejestrw po[rednikw i zarzdcw nieruchomo[ci. Tym samym zaproponowane regulacje w |adnym stopniu nie stoj w sprzeczno[ci zarwno z Konstytucj RP jak i orzecznictwem TrybunaBu Konstytucyjnego. PaDstwo mo|e w sposb dowolny ksztaBtowa wymogi stawiane osobom, ktre bd chciaBy wykonywa zawd po[rednika w obrocie nieruchomo[ciami lub zarzdcy nieruchomo[ci. Biorc pod uwag rodzaj wykonywanych czynno[ci zawodowych wydaje si, |e wystarczy, aby kandydaci do zawodu posiadali peBn zdolno[ do czynno[ci prawnych i nie byli karani za przestpstwa wymienione w ustawie. Inne dotychczas istniejce wymogi, tj.: rodzaj wyksztaBcenia, czy odbycie praktyki zawodowej nie s niezbdne do prawidBowego wykonywania zawodu. Oczywi[cie nie ma przeszkd, aby osoba wpisana do centralnego rejestru zarzdcw nieruchomo[ci albo po[rednikw w obrocie nieruchomo[ciami posiadaBa wy|sze wyksztaBcenie, czy te| ukoDczyBa studia podyplomowe, ale ww. okoliczno[ci nie powinny decydowa do mo|liwo[ci wykonywania zawodu. Mog natomiast mie znaczenie je|eli chodzi o konkurencyjno[ na rynku usBug. Natomiast je|eli chodzi o osoby, ktre rozpoczBy studia podyplomowe, to do koDca 2013 r. bd mogBy uzyska licencje zawodowe wedBug starych zasad. Zatem wszelkie zarzuty w tym zakresie nale|y uzna za nietrafne. Art. 9. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia 1Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaPKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczce regulacji pracownikw ochrony fizycznej i pracownikw zabezpieczenia technicznego, gdy| znosz one tzw. podwjna reglamentacj. W obecnym stanie prawnym ka|dy pracownik ochrony fizycznej czy zabezpieczenia technicznego, musiaB legitymowa si licencj, cho czsto osoba taka byBa zatrudniona u przedsibiorcy i wykonywaBa prace pod jego nadzorem, ktry to przedsibiorca musi mie koncesj na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia. Nie wymaga ustosunkowania si.2Prokuratura Apelacyjna w PoznaniuoglnaZastrze|enia wniesiono w zakresie zniesienia licencji i wprowadzenia w jej miejsce wpisu na list kwalifikowanych pracownikw ochron oraz ograniczenia mo|liwo[ci wpisu na t list jedynie do osb nie posiadajcych orzeczenia o niepeBnosprawno[ci lub grupy inwalidzkiej.Nie uwzgldniono. Pracownicy kwalifikowani pracuj z broni, mog u|ywa [rodki przymusu bezpo[redniego, std konieczno[ posiadania przez nich zdolno[ci psychicznej i fizycznej. Zgodnie z obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki SpoBecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badaD lekarskich i psychologicznych osb ubiegajcych si o wydanie licencji oraz posiadajcych licencj pracownika ochrony fizycznej, badanie lekarskie obejmuje ocen ukBadu kr|enia, oddechowego i ocen narzdu ruchu, ponadto badanie okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne. Wyklucza to posiadanie orzeczenia o niepeBnosprawno[ci lub grupy inwalidzkiej.3Generalny Inspektor Ochrony Danych OsobowychArt. 19 ust. 2Rozwa|enie czy kwestia czasu (okresu) przechowywania dokumentacji zwizanej z ochron nie powinna by uregulowana w przepisach rangi ustawowej, nie za[ w rozporzdzeniu wykonawczym do tej ustawy. Nie uwzgldniono. W tym zakresie projekt nie przewiduje zmian w stosunku do stanu obecnego.4Polska Izba UbezpieczeDoglnaPolska Izba UbezpieczeD uwa|a, |e zmiany zmierzajce do zrezygnowania z licencjonowania pracownikw ochrony i jednocze[nie stworzenie nowego obowizkowego ubezpieczenia dla przedsibiorcw wykonujcych dziaBalno[ w zakresie usBug ochrony osb i mienia mog z ubezpieczeniowego punktu widzenia generowa liczne problemy, poniewa| wiksza dostpno[ do tego zawodu spowoduje, ze ryzyko ubezpieczeniowe mo|e wzrosn. Przeniesienie na ubezpieczycieli znacznej cz[ci odpowiedzialno[ci za szkody spowodowane przez osoby niepowoBane do wykonywania zawodu pracownika ochrony mo|e wiza si z konieczno[ci ustalenia skBadek za projektowane, nowe ubezpieczenia, na poziomie, ktry nie bdzie akceptowalny ekonomicznie dla przedsibiorcw.Nie uwzgldniono. Deregulacja zawodu pracownika ochrony tj. poszerzenie dostpu do zawodu powinna zapewni skuteczne dochodzenie odszkodowania za ew. zawinione dziaBania przedsibiorcy, w ktrego imieniu dziaBaj pracownicy ochrony. 5Pracodawcy RPArt. 30 pkt 3, art. 31 ust. 1Wtpliwo[ci Pracodawcw RP budzi projekt likwidacji licencji pracownika ochrony i zastpienie istniejcego systemu weryfikacji kwalifikacji pracownikw ochrony wpisem na list kwalifikowanych pracownikw ochrony, gdy| jest to zastpienie jednego obowizku administracyjnego drugim. Ponadto nowe przepisy wprowadzaj dodatkowe obowizki archiwizacyjne. Negatywnie za[ oceniaj Pracodawcy RP caBkowite wyBczenie mo|liwo[ci wpisania osb niepeBnosprawnych na list pracownikw kwalifikowanych. Jest to przepis dyskryminujcy i nie znajduje |adnego uzasadnienia np. w ochronie technicznej. Pracodawcy RP pozytywnie oceniaj wprowadzenie obowizkowego ubezpieczenia OC. Nie uwzgldniono. Kwalifikowanych pracownikw ochrony technicznej nie dotyczy wymg nieposiadania orzeczenia o niepeBnosprawno[ci czy grupy inwalidzkiej.6Polska Izba Systemw Alarmowychoglne oraz art. 3 art. 27PISA podkre[la, |e dostp do zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego nigdy nie byB ograniczony. Wskazuje jedynie na ograniczenie dostpu pracownika zabezpieczenia technicznego do obiektw i obszarw podlegajcych z mocy prawa obowizkowej ochronie, czyli wa|nych dla gospodarki i bezpieczeDstwa PaDstwa. Przypomina o przygotowanym, jesieni 2011 r., projekcie zmian ustawy o ochronie osb i mienia zmierzajcym do jej udoskonalenia, ktry zostaB uzgodniony przez wszystkie organizacje bran|y. Wnosi zastrze|enia do proponowanego zapisu art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osb i mienia, ktry ogranicza ochron osb i mienia realizowan w formie zabezpieczenia technicznego do monta|u, eksploatacji, konserwacji i napraw podkre[lajc, |e projekt ustawy, tak jak i obowizujca ustawa o ochronie osb i mienia, nie uwzgldnia charakteru i znaczenia projektowania systemw. PISA podkre[la brak mo|liwo[ci wykonywania zadaD monta|u bez wcze[niejszego opracowania projektu systemu zabezpieczenia. Podkre[la, |e opracowanie projektu musi by poprzedzone procesem oszacowania i okre[lenia poziomu ryzyka wynikajcego z uprzedniej analizy zagro|eD. Proces projektowania systemu zabezpieczenia technicznego wymaga szczeglnego dostpu do informacji najcz[ciej poufnych lub technologii objtych wBasno[ci intelektualn. Przypomina, |e projektowanie systemw nie wymagaBo dotychczas posiadania licencji. Wskazuje, |e projekt ustawy obni|a wymagany dotychczas poziom wyksztaBcenia i kwalifikacji niezbdnych do wykonywania zBo|onych zadaD zabezpieczenia technicznego. Wyposa|a osoby z wyksztaBceniem zasadniczym zawodowym, tj. przygotowane do wykonania zadaD opisanych w ustawie. Zauwa|a, |e argumenty zawarte w uzasadnieniu projektu nie maj zastosowania do realiw wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego i aktualnych warunkw uzyskiwania stosownych uprawnieD. Argumentuje, |e nie mo|e by tym samym mowy o znoszeniu barier, ktrych nigdy nie byBo. Domaga si aby wyksztaBcenie i do[wiadczenie zawodowe byBy wymogiem nieodzownym dla kompetentnego i profesjonalnego wykonywania tego zawodu, a nie traktowanym jako bariery utrudniajce dostp do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego. Proponuje dokonanie zmiany definicji zabezpieczenia technicznego w nastpujcy sposb: Art. 3 Ochrona osb i mienia realizowana jest w formie: 1) bezpo[redniej ochrony fizycznej: a) staBej lub doraznej, b) polegajcej na staBym dozorze sygnaBw przesyBanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urzdzeniach i systemach alarmowych, c) polegajcej na konwojowaniu warto[ci pieni|nych oraz innych przedmiotw warto[ciowych lub niebezpiecznych; 2) zabezpieczenia technicznego, polegajcego na projektowaniu systemw zabezpieczenia technicznego oraz monta|u, eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania: a) monta|u elektronicznych urzdzeD i systemw alarmowych sygnalizujcych zagro|enie chronionych osb i mienia i urzdzeD systemw transmisji alarmu, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, b) monta|u urzdzeD i [rodkw mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i a tak|e ich awaryjnemu otwieraniu w miejscach zainstalowania. Proponuje rwnie| modyfikacj ust. 1 pkt 4) i ust. 4 nowego brzmienia art. 27 ustawy o ochronie osb i mienia projektowanego w ustawie o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw. Proponuje zapis Art. 27 w brzmieniu: 1. wpis na liste kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego uprawnia do wykonywania czynno[ci, o ktrych mowa w art. 3 pkt 2. 2. Na list kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego wpisuje si osob, ktra: 1) ukoDczyBa 18 lat; 2) speBnia warunki, o ktrych mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1, 4-6, 10 i 11; 3) posiada zdolno[ fizyczn i psychiczn do wykonywania zadaD, stwierdzon wa|nym orzeczeniem lekarza medycyny pracy; 4) posiada wyksztaBcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalno[ci elektronicznej, elektrycznej, Bczno[ci, mechanicznej, informatycznej lub ukoDczyBa kurs pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o o[wiacie albo zostaBa przyuczona do wymienionych zawodw na podstawie odrbnych przepisw. 3) na list kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego wpisuje rwnie| si osob, ktra uzyskaBa w trybie przepisw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paDstwach czBonkowskich Unii Europejskiej decyzj pozytywn w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego. 4) Osoba wpisana na list kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego posiadajca wyksztaBcenie co najmniej [rednie techniczne o specjalno[ci okre[lonej w ust. 2 pkt 4) lub co najmniej [rednie i ukoDczony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania systemw oraz legitymujca si potwierdzonym co najmniej 3-letnim do[wiadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynno[ci, o ktrych mowa w ust. 1, jest upowa|niona do: 1) opracowywania projektw systemw zabezpieczeD technicznych; 1) 2) opracowywania planuw ochrony w zakresie okre[lonym w art. 3 pkt 2; 2) 3) organizowania i kierowania zespoBami pracownikw zabezpieczenia technicznego. Proponowane rozszerzenie art. 3 definicji zabezpieczenia technicznego o zadanie projektowania systemw uzasadnia rozwinicie w art. 27 ust. 4 katalogu upowa|nieD. Uwa|a za celowe otwarcie dostpu do wykonywania zadaD ujtych w w/w katalogu osobom nie posiadajcym wyksztaBcenia technicznego, ktre na drodze wieloletniej praktyki i doskonalenia zawodowego nabyBy niezbdn wiedz i kwalifikacje do wykonywania zadaD, do ktrych upowa|niono osoby posiadajce wyksztaBcenie co najmniej [rednie techniczne. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy nie obejmuje zmian tego przepisu. Uwzgldnienie propozycji spowodowaBoby poszerzenie obszaru koncesjonowanej dziaBalno[ci w stosunku do stanu obecnego.7Oglnopolskie Stowarzyszenie In|ynierw i Technikw ZabezpieczeD Technicznych i Zarzdzania BezpieczeDstwem POLALARM Art. 3 pkt 2, Art.17 ust. 1a pkt 6 lit. f, Art. 20 ust. 1 pkt 3W art. 3 pkt 2 proponuje zapis: 2) zabezpieczenia technicznego, polegajcego na projektowaniu systemw zabezpieczenia technicznego oraz monta|u, eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania: a) urzdzeD systemw alarmowych sygnalizujcych zagro|enie chronionych osb i mienia i urzdzeD systemw transmisji alarmu, b) urzdzeD i [rodkw mechanicznego zabezpieczenia, a tak|e ich awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania Wskazuje, |e proponowany w projekcie ustawy zapis pomija caBkowicie kwestie projektowania, niezwykle istotna dla bezpieczeDstwa. Wskazuje, |e dodanie wyra|enia urzdzeD systemw transmisji alarmu stanowi niezbdne dopeBnienie istoty systemw alarmowych. Kwestionuje proponowany w projekcie ustawy zapis art. 17 ust. 1a pkt 6 lit. f dotyczcy wpisu na list kwalifikowanych pracownikw ochrony lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego argumentujc, |e osoba wpisana na list, na wniosek przedsibiorcy lub kierownika jednostki nie bdzie mogBa zBo|y wniosku o udzielenie koncesji, gdy| posiadaczem za[wiadczenia o wpisie bdzie wnioskujcy. ZgBasza uwag, |e zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 pracownik ochrony czy zabezpieczenia technicznego mo|e mie kilka legitymacji od jednego pracodawcy. Proponuje wprowadzenie zmian w projekcie lub opracowanie nowego projektu ustawy, z udziaBem organizacji samorzdowych. Nie uwzgldniono. Propozycja to|sama z wcze[niej nieuwzgldnion propozycj Polskiej Izby Systemw Alarmowych. Uzasadnienie jw. Uwzgldniono. Wpis na list kwalifikowanych pracownikw bdzie dokonywany na wniosek pracownika a nie pracodawcy. Uwaga niezrozumiaBa. Pracodawca wystawia pracownikowi legitymacje zabezpieczenia technicznego albo ochrony fizycznej zgodn z kwalifikacjami. 8Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych Art. 26 ust. 3 pkt 10 OPZZ opowiada si za uBatwieniem dostpu do zawodw. W przedmiotowym projekcie dostrzega nie tylko szanse na ograniczenie bezrobocia, ale rwnie| mo|liwo[ci dla mBodych pracownikw. Wtpliwo[ci OPZZ budzi zapis art. 26 ust. 3 pkt. 10 dotyczcy kwalifikacji pracownika ochrony, ktry brzmi nie posiada orzeczenia o niepeBnosprawno[ci lub innej grupie inwalidzkiej wydanych na podstawie odrbnych przepisw . Zdaniem OPZZ istnieje obawa niezgodno[ci z art. 32 Konstytucji RP, ktry wyra|a zasad rwno[ci. W ocenie OPZZ powy|szy zapis dyskryminuje osoby niepeBnosprawne. OPZZ stoi na stanowisku, |e dopuszczalno[ ograniczeD do wykonywania zawodu pracownika ochrony mogBaby ewentualnie ograniczy si w zakresie umiarkowanego i znacznego stopnia niepeBnosprawno[ci. speBnianie wymogw okre[lonych w ust. 3 pkt 4,5 i 10(& ) . Zdaniem OPZZ powinien by skre[lony pkt 10. Nie uwzgldniono. Pracownicy kwalifikowani pracuj z broni, mog u|ywa [rodki przymusu bezpo[redniego, std konieczno[ posiadania przez nich zdolno[ci psychicznej i fizycznej. Zgodnie z obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki SpoBecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badaD lekarskich i psychologicznych osb ubiegajcych si o wydanie licencji oraz posiadajcych licencj pracownika ochrony fizycznej, badanie lekarskie obejmuje ocen ukBadu kr|enia, oddechowego i ocen narzdu ruchu, ponadto badanie okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne. Wyklucza to posiadanie orzeczenia o niepeBnosprawno[ci lub grupy inwalidzkiej. 9Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych Art. 26 ust.7 Art. 30 ust. 1,2,3 Art. 33 ust. 5 W ocenie OPZZ powinno si wykre[li zapisy umowa zlecenie pozostawiaj wyBcznie zapis o umowach o prac, co zdaniem zgBaszajcego uwagi zminimalizuje zatrudnienia na umowy cywilnoprawne. Zgodnie z brzmieniem ww. artykuBu pracodawca jest obowizany do skierowania na badania, o ktrych mowa w ust. 4, osob bdc kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, nie rzadziej ni| co 3 lata. Zdaniem OPZZ nale|aBoby w ww. artykule dokona zapisu, |e koszty badaD bdzie pokrywaB pracodawca. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy eliminuje umowy o dzieBo . Umowa zlecenie przy np. krtkotrwaBych zadaniach jest wBa[ciwa. Pozbawienie takiej mo|liwo[ci godzi w swobod zawierania umw. Nie uwzgldniono. Po uwzgldnionej wcze[niej zmianie projektu to pracownik bdzie wnioskowaB o wpisanie go na list kwalifikowanych pracownikw ochrony. To przede wszystkim w jego interesie le|y utrzymanie statusu pracownika kwalifikowanego. 10Prokurator Generalny Art. 26 ust. 3 pkt 6 Zdaniem Prokuratora Generalnego w proponowanym brzmieniu ww. artykuBu okre[lono jako jedn z przesBanek warunkujcych wpis osb na list kwalifikowanych pracownikw do ochrony fizycznej posiadanie nienagannej opinii wydanej przez Komendanta Komisariatu Policji, nie wskazujc jednocze[nie czym owa nienaganno[ jest, i jakie kryteria powinny by uwzgldnione przy opracowywaniu opinii. Niewyraznie zdaniem Prokuratora Generalnego zakre[lone kontury tego pojcia stwarzaj mo|liwo[ci odmiennego ksztaBtowania rodzaju i skali ocen ze strony autora opinii, jaki i pracodawcy, ktry bdzie dokonywaB interpretacji opinii. Nie uwzgldniono. Projekt ustawy nie przewiduje zmian w tym zakresie w stosunku do stanu obecnego.11Prokurator Generalny Art. 26 ust. 3 pkt 7W art. 9 projektu w pkt. 11, nadajcym nowe brzmienie rozdziaBowi 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia art. 26 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ,,7) posiada zdolno[ fizyczn i psychiczn do wykonywania zadaD, stwierdzon wa|nym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym nie starszym ni| 3 lata . W ocenie Prokuratora Generalnego pojcie o nie starszym orzeczeniu, a wic personalizujce dokument, nie jest znane systemowi prawnemu, w ktrym najcz[ciej w takich sytuacjach u|ywa si okre[lenia: orzeczeniem wydanym nie wcze[niej ni| w okresie trzech lat, liczc od dnia w ktrym zostaB zBo|ony wniosek o wpis bdz ktrego wa|no[ nie upBynBa albo ,,ktrego termin wa|no[ci, wynoszcy 3 lata, nie upBynB . Uwzgldniono Zmiana na ,,ktrego wa|no[ nie upBynBa .12Ryszard DobiDski STRZELMISTRZoglnaPropozycja stworzenia nowego zawodu pracownik dozoru obiektu pracowaBby tam gdzie licencja nie jest wymagana. Uwaga dotyczca braku predyspozycji do wykonywania zawodu, odporno[ci na wiedz i umiejtno[ci, ktre trzeba przyswoi w zakresie broni, technik interwencyjnych, konwojowania i kultury osobistej. Uwaga dotyczca szkoleD strzeleckich dla pracownikw ochrony i kwestii nadzoru. Uwaga dotyczca kwestii dostpu do zawodu (obalenie mitu o trudno[ci dostania si do zawodu, o [rodowisku zamknitym i korporacyjnym).Nie uwzgldniono. Termin dozr nie wystpuje ani w ustawie obowizujcej ani w projektowanej. Obszar ochrony gdzie pracuj pracownicy nie wpisani na list kwalifikowanych pracownikw jest zdecydowanie wikszy, ni| ten gdzie ustawowo zobowizana jest wykonywa czynno[ci tylko ochrona kwalifikowana. 13StanisBaw Toczony funkcjonariusz SW w stanie spoczynkuoglnaWniosek o rwne traktowanie funkcjonariuszy SW w sprawie dostpu do licencji pracownika ochrony. Uwaga niezasadna na tym etapie. Projekt ustawy nie przewiduje szczegBowych wyBczeD grup zawodowych. Mo|e zosta zgBoszona przy pracach nad rozporzdzeniem w sprawie szkoleD. 14Organizacja MidzyzakBadowa NSZZ Solidarno[ Pracownikw Firm Ochrony Cateringu i SprztaniaoglnaZastrze|enia dotycz braku funduszy zwizanych ze szkoleniami zawodowymi. OpBaty wi|ce si z uzyskaniem za[wiadczeD lekarskich potwierdzajcych zdolno[ do wykonywania zawodu dodatkowo obci| pracownikw.Nie uwzgldniono. W interesie osoby zainteresowanej wykonywaniem okre[lonego zawodu le|y zdobycie i utrzymanie okre[lonych kwalifikacji.15Prokuratura Apelacyjna w TarnowieZastrze|enia dotycz rezygnacji z egzaminu na licencj i zastpienia go szkoleniem. Sytuacja taka spowoduje konieczno[ wzmo|enia kontroli przedsibiorcw dziaBajcych na rynku usBug ochrony. Deregulacja mo|e wiza si ze zbytni liberalizacj przepisw dotyczcych uzyskiwania uprawnieD, co mo|e prowadzi do zagro|enia dla bezpieczeDstwa m.in. u|ytkownikw lotnisk. Projekt zawiera przepisy idce w kierunku wzmo|enia kontroli przedsibiorcw wykonujcych usBugi ochrony. Liberalizacja przepisw dot. uzyskiwania uprawnieD jest celem nowych regulacji. 16Oglnopolskie Stowarzyszenie In|ynierw i Technikw ZabezpieczeD Technicznych i Zarzdzania BezpieczeDstwem POLALARM , Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA , POLSKA IZBA SYSTEMW ALARMOWYCH, POLSKA IZBA OCHRONYRezygnacja z egzaminw dla pracownikw ochrony jest pozornym uBatwieniem i niesie niebezpieczeDstwo zwizane z oddaniem [rodkw przymusu bezpo[redniego niedostatecznie wykwalifikowanym pracownikom. OpBaty wi|ce si z uzyskaniem za[wiadczeD lekarskich potwierdzajcych zdolno[ do wykonywania zawodu dodatkowo obci| pracownikw. Pomimo likwidacji licencji utrzyma si podziaB na kategorie pracownikw ochrony (kwalifikowani i niewykwalifikowani). Zaproponowane zmiany mog prowadzi do wzrostu biurokracji oraz obci| przedsibiorcw. Zmiany nie uwzgldniaj specyfiki trudnego rynku ochrony a mog wrcz dezorganizowa prac przedsibiorcw.Nie uwzgldniono. Rezygnacja z egzaminw zgodna z deregulacj. OpBaty za badania i tak byBy ponoszone przez pracownikw i pracodawcw17Adam Szczepka (niepeBnosprawny, zatrudniony w zakBadzie pracy chronionej)ZgBasza naruszenie elementarnych zasad rwno[ci, czyli wyeliminowanie mo|liwo[ci wykonywania pracy osobom niepeBnosprawnym o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepeBnosprawno[ci w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony. Pracownicy niepeBnosprawni zostaliby pozbawieni mo|liwo[ci zatrudnienia zarwno z zakBadach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy. Wnosi o pozostawienie dotychczasowego porzdku prawnego.Nie uwzgldniono. Zawd pracownika ochrony fizycznej jest zawodem bardzo szczeglnym, gdzie zdolno[ fizyczna i psychiczna jest niejako elementem kwalifikacji osoby niezbdnym do wykonywania tego zawodu. Dotyczy to tylko pracownikw kwalifikowanych. Projekt ustawy nie zmierza poszerza tego warunku na pracownikw ochrony wykonujcy czynno[ci, co do ktrych ustawa nie przewiduje kwalifikowanej ochrony.18Jerzy JurgielewiczOglna Pozytywne ocenia propozycje zmian. Spowoduj Batwiejszy dostp do zawodw, m.in. pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia. Obecna procedura ubiegania si o licencj jest bardzo dBuga, program szkoleD zbyt oglny i teoretyczny, koszty wysokie. 19MichaB LabochaOglna Brak przepisw o honorowaniu dyplomu ukoDczenia szkoBy wy|szej na kierunku prawniczym lub administracyjnym. Osoby posiadajce takie wyksztaBcenie powinny mie uBatwiony dostp do tytuBu zawodowego bez egzaminu Nie uwzgldniono. Projekt przewiduje odstpienie od egzaminw zastpujc go specjalistycznym szkoleniem. 20MichaB LabochaArt. 26 ust. 3Kandydat musi speBni Bcznie jedena[cie wymagaD. Pkt 9 zostaBa dopuszczona do posiadania broni w trybie przepisw ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji nie uwzgldnia najczstszej formy ochrony fizycznej, tj. posterunkw recepcyjnych, gdzie broD absolutnie nie jest wymagana, a wrcz zabroniona. Nie uwzgldniono. Warunki okre[lone tym przepisem dot. kwalifikowanych pracownikw ochrony, a wic tych, ktrzy s upowa|nieni do u|ycia [rodkw przymusu bezpo[redniego, broni i amunicji.21Polska Izba OchronyArt. 2 pkt 6 Propozycja nowego brzmienia: 6) pracownik ochrony osoba wpisana na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub list kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego, wykonujca zadania ochrony w ramach wewntrznej sBu|by ochrony albo na rzecz przedsibiorcy, ktry uzyskaB koncesj na wykonywanie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia i pod jego nadzorem albo osoba wykonujca zadania ochrony w zakresie niewymagajcym wpisu na listy kwalifikowanych pracownikw ochrony na rzez przedsibiorcy, ktry uzyskaB koncesj na wykonywanie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia i pod jego kierownictwem (co byBoby zgodne z art.22 kodeksu pracy). Nie uwzgldniono. Pracownik niewpisany na list pracuje pod kierownictwem pracownika wpisanego na list , co nie jest to|same z prac pod nadzorem pracodawcy22Polska Izba OchronyArt. 2 pkt 9 Wykre[lenie przepisu. Nie ma gwarancji egzekwowania. Wystarczajcym jest dodanie obowizku powiadomienia o zaprzestaniu wykonywania dziaBalno[ci gospodarczej. Uwzgldniono.23Polska Izba OchronyArt. 17 Propozycja nowego brzmienia: 1. Koncesj wydaje si na wniosek: 1) przedsibiorcy bdcego osob fizyczn, je|eli na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego, jest nieprzerwanie od 3 lat wpisana ta osoba lub peBnomocnik ustanowiony przez ni do kierowania dziaBalno[ci okre[lon w koncesji, 2) przedsibiorcy innego ni| osoba fizyczna, je|eli na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego, jest nieprzerwanie od 3 lat, wpisana co najmniej jedna osoba bdca wsplnikiem spBki jawnej lub komandytowej, czBonkiem zarzdu, prokurentem lub peBnomocnikiem ustanowionym przez przedsibiorc do kierowania dziaBalno[ci okre[lon w koncesji. Zmiana umo|liwia ustanowienie przez przedsibiorc osob fizyczn peBnomocnika do kierowania koncesjonowan dziaBalno[ci gospodarcz. Nie uwzgldniono. W stosunku do przedsibiorcy indywidualnego ktry osobi[cie nie wykonuje czynno[ci przewidzianych dla pracownikw kwalifikowanych odstpiono od wymogu uzupeBniania szkolenia. 24Polska Izba OchronyArt. 17 ust. 3 pkt 6 lit. f Propozycja nowego brzmienia: f) za[wiadczenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego oraz speBnianiu warunku, o ktrym mowa w art. 26 ust. 2 lub art. 27 ust. 4; . Nie uwzgldniono w zwizku z rezygnacj z 3 lat do[wiadczenia dla opracowania planw ochrony. 25Polska Izba OchronyArt. 19 ust. 1 pkt 6 Propozycja nowego brzmienia: 6) speBnia w sposb nieprzerwany warunek, o ktrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2. . Nie uwzgldniono. Warunek, o ktrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 dotyczy przedsibiorcy indywidualnego natomiast okre[lony w pkt 2 przedsibiorcy innego ni| osoba fizyczna. Wykre[lenie przedsibiorcy indywidualnego z listy kwalifikowanych pracownikw ochrony wszczyna procedur cofnicia koncesji. Natomiast przedsibiorca inny ni| osoba fizyczna mo|e zmienia osoby bdce w skBadzie reprezentacji lub powoBane na peBnomocnikw. 26Polska Izba OchronyArt. 20 ust. 1 pkt 1 ust.3 Skre[lenie zapisu ust 1 pkt 3 oraz ust 2 i 3 wynika to z propozycji aby legitymacje wystawiaBy organy Policji. Nie uwzgldniono. Konsekwencja pozostawienia wydawania legitymacji przez pracodawcw. 27Polska Izba OchronyArt. 21 ust 3 Skre[li, gdy| zapis jest nieprecyzyjny i zbdny. Uwzgldniono poprzez doprecyzowanie przepisu. 28Polska Izba OchronyArt. 21a, art. 21b. Skre[li, jest to zbdna ingerencja w przepisy kodeksu cywilnego. Zwyczaj ubezpieczania usBug jest w praktyce utrwalony. Mo|e stworzy problem przy realizacji delegacji np. odno[nie sumy minimalnej ubezpieczenia. Nie uwzgldniono. Uzasadnienie jak dla PiU 29Polska Izba OchronyArt. 22 ust. 2 pkt 3 Przepis nale|y przenie[ do ust. 3 dotyczcego fakultatywnych przesBanek cofnicia koncesji. Mog wydarzy si sytuacje losowe, niezale|ne od przedsibiorcy. Uwzgldniono. Przeniesiono do przesBanek fakultatywnych. 30Polska Izba OchronyArt. 22 ust. 2 pkt 4 Skre[li, co jest konsekwencj uwagi dot. obowizkowego ubezpieczenia.Nie uwzgldniono. Uzasadnienie jak dla propozycji Polskiej Izby UbezpieczeD.31Polska Izba OchronyArt. 22 ust. 3 pkt 2 Skre[li. Jest to nieuzasadnione rozszerzanie podstaw cofania koncesji, idce dalej ni| ustawa o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej. Nie uwzgldniono. Przepis ma na celu zobligowanie przedsibiorcw do zgBaszania zmian. Dlatego zostaB wprowadzony w przesBankach fakultatywnych a nie obligatoryjnych.32Polska Izba OchronyArt. 23c Skre[li, gdy| jest to zbdne powtrzenie art. 57 ust 2 ustawy o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej. Nie uwzgldniono. Projekt zawiera uszczegBowienie art. 57 ust. 2 ustawy o swobodzie ze wzgldu na specyfik dziaBalno[ci.33Polska Izba OchronyArt. 24 ust 2 Skre[li, gdy| jest to pozbawianie przedsibiorcw [rodkw ochrony prawnej w przypadku kontroli, co nie ma uzasadnienia w odniesieni do tego typu dziaBalno[ci. Ponadto stanowi bezpo[rednie naruszenie konstytucyjnej zasady rwnego traktowania przedsibiorcw. Nie uwzgldniono. Organ kontrolny w zwizku z deregulacj zawodu zostaB wyposa|ony w narzdzia do niezwBocznej kontroli.34Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 1 pkt 1 Propozycja nowego brzmienia: Wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynno[ci, o ktrych mowa w art. 3 pkt 1, przez: 1) czBonkw wewntrznych sBu|b ochrony; 2) czBonkw zespoBw konwojujcych warto[ci pieni|ne oraz inne przedmioty warto[ciowe lub niebezpieczne; grup interwencyjnych i uzbrojonych stanowisk interwencyjnych, dziaBajcych na zasadzie odrbnych przepisw; Nie uwzgldniono. Dotychczasowy zapis nie byB kwestionowany.35Polska Izba OchronyArt. 26 ust 2 Wyraz upowa|niona zastpi wyrazem uprawniona . Uwzgldniono.36Polska Izba OchronyArt. 27 ust. 4 Wyraz upowa|niona zastpi wyrazem uprawniona . Uwzgldniono. 37Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 3 pkt 2 Zastpi limit wieku 21 na 19 lat, gdy| do zawodu powinni mie dostp absolwenci szkB [rednich ksztaBccych w zawodzie pracownika ochrony. Nie uwzgldniono z uwagi na przepisy ustawy o broni i amunicji.38Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 3 pkt 3 Skre[li wyraz o[mioklasow . Nie uwzgldniono. Aktualnie szkoBa podstawowa to 6 klas.39Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 3 pkt 5 Skre[li: i nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo Nie uwzgldniono. 40Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 5 pkt 7 Zastpi wyraz 3 lata wyrazem 5 lat , co pozwoli na ujednolicenie dBugo[ci okresw pomidzy kolejnymi badaniami w przypadku pracownika wpisanego na list i osoby posiadajcej pozwolenie na broD na oglnych zasadach ustawy o broni amunicji. Nie kre[li: uwzgldniono. Projekt ustawy nie wprowadza zmian w tym zakresie w stosunku do stanu obecnego41Polska Izba Ochronyoglna Wprowadzenie regulacji, i| badania zwizane z wpisem na list pracownikw kwalifikowanych ochrony fizycznej s uznawane jako rwnorzdne z badaniami wymaganymi na prywatne posiadanie broni do np. ochrony osobistej. Natomiast w cz[ci dot. badan psychologicznych badania przedmiotowe byByby uznawane zgodnie z wymogiem art. 89 ust. 1 lit. f ustawy ustaw z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaBami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nie uwzgldniono. Taki zapis mo|e by rozwa|any przy zmianie ustawy o wykonywaniu & ., gdy| ustawa o ochronie nie jest miejscem zmian dla innych przepisw szczegBowych.42Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 3 pkt 10 Przepis jest zbyt restrykcyjny, mo|e nasuwa wtpliwo[ci pod wzgldem jego zgodno[ci z prawem (zasada rwnego traktowania). W praktyce mog wystpowa sytuacje posiadania takich jednostek chorobowych, dajcych podstaw do orzeczenia niepeBnosprawno[ci lub grupy inwalidzkiej, ktre nie dyskwalifikuj osoby ani na gruncie badaD w zakresie medycyny pracy na stanowisku pracownika realizujcego zadania z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie osb i mienia oraz nie stanowice przeszkody w speBnieniu warunkw badaD psychicznych, warunkujcych dostp do broni na podstawie ustawy o broni i amunicji. Nie uwzgldniono. Kwalifikowany pracownik ochrony mo|e u|ywa broni oraz [rodkw przymusu bezpo[redniego co wyklucza mo|liwo[ ich u|ycia przez osoby niepeBnosprawne. 43Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 3 pkt 11Skre[li. Zgodnie z proponowan now koncepcj listy kwalifikowanych pracownikw. Uwzgldniono. 44Polska Izba OchronyArt. 26 ust. 5 Propozycja nowego brzmienia: 5. Wymogu, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 7 w zakresie zdolno[ci fizycznej, pkt 8 w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych, pkt 8, oraz pkt 10, nie stosuje si do osb wymienionych w art. 17 ust. 1, je|eli osobi[cie nie wykonuj |adnej czynno[ci w zakresie wymienionym w ust. 1. . Nie uwzgldniono. W zwizku z wykre[leniem art. 26 ust. 5 w caBo[ci.45Polska Izba OchronyOglna Uwzgldnienie osb legitymujcych si wyksztaBceniem technika ochrony, aby nie doszBo skrzywdzenia tych osb oraz aby stan prawny nie ograniczaB ich praw Zawd ten legitymizuje Centralna i Okrgowa Komisje Egzaminacyjne poprzez przeprowadzenie egzaminu paDstwowego potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Powinny by okre[lone wymagania dla podmiotw prowadzcych szkolenia, niezbdne do uzyskania wpisu na list kwalifikowanych pracownikw ochrony, a tak|e zasady weryfikacji poziomu wiedzy kwalifikowanych pracownikw ochrony. Zastosowa ustawowy obowizek przynale|no[ci i posiadania certyfikacji organizacji bran|owych jak izby gospodarcze, zwizki pracodawcw czy stowarzyszenia zawodowe. Cz[ciowo uwzgldniono poprzez zmian delegacji okre[lonej w art. 26 ust. 7 projektu ustawy o ochronie osb i mienia. Technik ochrony bdzie legitymowaB si przeszkoleniem specjalistycznym Natomiast powinien on tak jak i inni kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej podnosi swoje umiejtno[ci i wiedz co 5 lat. 46Polska Izba OchronyArt. 27, art. 28 Konstrukcja, powinna by zbudowana na zaBo|eniu, |e podmiotem i gBwn stron postpowania o wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej powinna by osoba speBniajca kryteria z art. 26 ust. 3 lub art. 27 ust. 2. a nie pracodawca. Propozycja Powinna opiera si na zasadach: - osoba speBniajca kryteria z art. 26 ust. 3 pkt 1-10 lub art. 27 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3 powinna by stron postpowania i skBada wniosek, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1; - organ policji powinien wydawa osobie wpisanej nie za[wiadczenia, a legitymacj pracownika; - wzr legitymacji okre[liBby minister wBa[ciwy do spraw wewntrznych; - w legitymacji wpisw dokonuj pracodawcy, w tym bdcego stron umowy zlecenia. Wpisy dotyczyByby zatrudnienia i przeszkolenia; - na pracodawcw zostaBby naBo|ony obowizek przeprowadzania przeszkoleD raz w roku w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz szkolenia w zakresie przepisw prawa zwizanych z wykonywaniem ochrony osb i mienia, je|eli w ostatnim roku zmieniBy one tre[; zakres sprawdzianw okre[liBby minister w rozporzdzeniu o rozszerzonej i zmodyfikowanej delegacji z nowego art. 38a; - wzory legitymacji obejmowaByby m. in. wpisy o zatrudnieniu i przeszkoleniach; - pracodawca wpisywaBby tak|e w legitymacjach, co lata 3 (proponujemy 5 lat) dane dot. wa|nych badaD lekarskich i miaBby obowizek przechowywania za[wiadczeD lekarskich i psychologicznych; - legitymacje skBadane byByby w organie Policji co 5 lat liczc od daty wydania w celu sprawdzenia speBniania warunkw na gruncie obowizkw organu wynikajcych z art. 29 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 dot. podstaw wykre[lenia z listy; - niezBo|enie legitymacji w tym terminie dawaBoby podstaw do skre[lenia z listy z obowizkiem zwrotu legitymacji. Wykre[leniu podlegaBy zapis w art. 30 pkt 1 i pkt 3. Rwnie| tre[ art. 38a ust. 1 dot. szkolenia co 3 lata powinna by zmieniona w kierunku obowizku o corocznego przeszkolenia, o ktrym wy|ej mowa.Uwzgldniono cz[ciowo, wpis na list na wniosek pracownika. Legitymacj bd wydawa pracodawcy i oni bd dokonywa wpisw. Szkolenia maj przeprowadza podmioty uprawnione do szkoleD. Szkolenie bdzie obowizany przej[ co 5 lat.47Polska Izba OchronyArt. 29 ust. 5 pkt 1 Skre[li lub wszczto w stosunku do niego postpowanie karne lub postpowanie karne skarbowe Nie uwzgldniono. Z uwagi na brak instytucji zawieszenia wpisu.48Polska Izba OchronyArt. 29 ust. 6 pkt 1Skre[li lub wszczto w stosunku do niego postpowanie karne lub postpowanie karne skarbowe Nie uwzgldniono. j. w.49Polska Izba OchronyArt. 30 Upro[ci procedur poprzez przyjcie, |e wpis o posiadaniu wa|nych badaD lekarskich i psychologicznych w legitymacji pracownika jest rwnoznaczny z dopuszczeniem do posiadania broni. Nie uwzgldniono. Wpisy w legitymacji dokonuje przedsibiorca co nie mo|e by to|same z dopuszczeniem do posiadania broni. 50Polska Izba OchronyArt. 38 ust. 1 pkt 6Skre[li wyra|enie broD gazowa . Konieczno[ korekty wynika z braku spjno[ci midzy ustaw a aktem wykonawczym tj. rozporzdzeniem Ministra SWiA z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkw przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.Nie uwzgldniono. Zmiana nie jest przedmiotem deregulacji.51Polska Izba OchronyArt. 38b Powinna by dodana osoba bdca przedsibiorc osob fizyczn. Uwzgldniono. 52Polska Izba OchronyArt. 50 Wyra|enie upowa|nienia nale|y zastpi wyra|eniem uprawnienia oraz wyra|enie lat 5 nale|y zastpi wyra|eniem lat 3 . Uwzgldniono w cz[ci dot. wyra|enia uprawnienia .53Polska Izba OchronyArt. 50b Skre[li. Uwzgldniono cz[ciowo poprzez wykre[lenie osoby przybranej do pomocy .54Polska Izba OchronyoglnaNale|y w zwizku z deregulacj zmieni przepisy ustawy o bezpieczeDstwie imprez masowych. Dostosowa terminologi odnoszca si do licencji pracownika ochrony fizycznej.Uwzgldniono. Opracowano projekt zmiany. ustawy o bezpieczeDstwie imprez masowych.55Komisja Krajowa NSZZ Solidarno[ oglnaNegatywna opinia propozycji zmian w ustawie w odniesieniu do zawodu pracownika ochrony. Kierunek zmian powinien by dokBadnie odwrotny, je|eli wezmie si pod uwag specyfik pracy (dostp do broni palnej, potrzeba utrzymania stabilno[ci emocjonalnej). Ustawodawca powinien rozpocz swoje dziaBania od ograniczenia prekaryjnego charakteru zatrudnienia w tym zawodzie (nadu|ywanie zatrudnienia cywilno-prawnego, wymuszone samozatrudnienie, powszechne Bamanie przepisw o czasie pracy), wynikajcego wBa[nie z braku barier kwalifikacyjnych.Ustawa o ochronie osb i mienia jest ustaw szczegln i nie zawiera przepisw z zakresu prawa pracy. Zatrudnianie pracownikw ochrony odbywa si oglnych zasadach. Projekt, poprzez wyrazne zapisanie, |e pracownik ochrony pracuje pod nadzorem eliminuje umowy o dzieBo.56Katarzyna KaBu|yDskaoglna Zmiany objte projektem w zakresie wymagaD dot. kwalifikowanych pracownikw ochrony, wpByn na znaczne ograniczenie krgu osb. Szczeglnie powa|ne konsekwencje mo|e mie wprowadzenie wymogu by kwalifikowany pracownik ochrony nie posiadaB orzeczenia o niepeBnosprawno[ci. Osoby te (je|eli tylko posiadaj licencj pracownika ochrony w dniu wej[cia w |ycie ustawy) zostan wpisane z urzdu na list pracownikw kwalifikowanych (art. 31 ust. 1). Tak wic osoby te znajd si na li[cie kwalifikowanych pracownikw, mimo |e nie speBniaj warunkw do wpisu i bd pracownikami kwalifikowanymi tak dBugo jak nie zmienia zatrudnienia. Powy|sze unormowania neguj realizacj tego celu poprzez uniemo|liwienie osobom niepeBnosprawnym wpis na list pracownikw kwalifikowanych. Przeszkolenie mo|e przej[ ka|dy, w tym tak|e osoby, ktre tego zawodu nie powinny nigdy wykonywa. Projekt zakBada likwidacj licencji pracownika ochrony i zastpienie istniejcego systemu weryfikacji kwalifikacji pracownikw ochrony wpisem na list kwalifikowanych pracownikw ochrony. Jest to wic w istocie zastpienie jednego obowizku administracyjnego drugim. Nie uwzgldniono. Osoby niepeBnosprawne mog wykonywa zadania ochrony niezastrze|one dla pracownikw kwalifikowanych majcych dostp do broni palnej oraz [rodkw przymusu bezpo[redniego. Kwestie te reguluje art. 31 ust. 2 57Katarzyna KaBu|yDskaArt. 2 wnosi o skre[lenie zmiany uchylajcej art. 2 pkt 2, Wnosi o zmian brzmienia art. 2 pkt 6 na:: 6) pracownik ochrony osoba posiadajca legitymacj pracownika ochrony fizycznej lub legitymacj pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonujc zadania ochrony w ramach wewntrznej sBu|by ochrony albo na rzecz przedsibiorcy, ktry uzyskaB koncesj na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie ochrony osb i mienia, lub osoba nie posiadajca legitymacji pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego wykonujca zadania ochrony na rzecz przedsibiorcy, ktry uzyskaB koncesj na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie ochrony osb i mienia.; ; Nie uwzgldniono. Ka|dy zatrudniony pracownik ochrony bdzie posiadaB legitymacj, ze wskazaniem w jej tre[ci czy jest pracownikiem kwalifikowanym czy te| nie. 58Katarzyna KaBu|yDskaArt. 17 Wnosi o skre[lenie zmiany art. 17 ust. 1 wnosi o skre[lenie proponowanego brzmienia art. 17 ust. 3 pkt 6 lit. f, oraz uchylenia w ust. 5 pkt 1, Nie uwzgldniono. Proponowane zmiany s konsekwencj rezygnacji z wymogu posiadania licencji. 59Katarzyna KaBu|yDskaArt. 18 Wnosi o skre[lenie proponowanego art. 18 ust. 1 pkt 2 Nie uwzgldniono. Proponowane zmiany s konsekwencj rezygnacji z wymogu posiadania licencji. 60Katarzyna KaBu|yDskaArt. 19 Stwierdza, |e nie sposb odnie[ si do zmiany przepisw okre[lonych w art. 19 nie znajc projektu rozporzdzenia. Art. 19 ust. 1 pkt. 3 zmiana brzmienia na: 3) prowadzi i przechowywa dokumentacj obiektow dotyczc organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne; Nie uwzgldniono. Projekty aktw wykonawczych bd opracowywane po zakoDczeniu prac nad ustaw. Z uwagi na konieczno[ wydania wielu aktw wykonawczych przewidziano, |e zmiany ustawy o ochronie osb i mienia wejd w |ycie z dniem 1 stycznia 2014 r. 61Katarzyna KaBu|yDskaArt. 21 a Wnosi o wykre[lenie art. 21 a; Przepis przeczy zasadzie swobody umw; - ponadto nie sposb odnie[ si do zmiany przepisu art. 21 b nie znajc projektu rozporzdzenia dot. warunkw obowizkowego ubezpieczenia OC; Nie uwzgldniono. Deregulacja zawodu pracownika ochrony tj. poszerzenie dostpu do zawodu powinna zapewni skuteczne dochodzenie odszkodowania za ew. zawinione dziaBania przedsibiorcy w ktrego imieniu dziaBaj pracownicy ochrony. 62Katarzyna KaBu|yDskaArt. 22 Wnosi o zmian brzemienia art. 22 pkt. 3 na: 3) dopu[ciB do wykonywania zadaD legitymowanego pracownika ochrony, pracownika nie posiadajcego wymaganych ustawa uprawnieD ; Nie uwzgldniono. W zwizku z odrzuceniem proponowanej definicji kwalifikowanego pracownika ochrony. 63Katarzyna KaBu|yDskaArt. 22a Wnosi o skre[lenie zmiany art. 22a ust.1 pkt 3; Nie uwzgldniono. Przedsibiorca ubiegajcy si o zawarcie umowy na prowadzenie dziaBalno[ci w zakresie ochrony w portach lotniczych ma obowizek przedstawi informacj o liczbie zatrudnionych pracownikw ochrony posiadajcych licencj pracownika ochrony. W zwizku z likwidacj licencji i wprowadzeniem wpisu na list kwalifikowanych pracownikw ochrony nastpiBa konieczno[ zmiany tego przepisu 64Katarzyna KaBu|yDskaArt. 24 Wnosi o zmian brzmienia art. 24 ust. 2 na: 2. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, oraz nadzoru Komendanta GBwnego Policji nad dziaBalno[ci specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, o ktrym mowa w art. 43, nie stosuje si przepisw art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej. Proponowana zmiana caBkowicie niweczy ochron przedsibiorcw przed prowadzeniem kontroli. Sama ustawa nie wprowadza zasad prowadzenia kontroli przedsibiorcy. Przepis art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej daje organowi kontrolujcemu prawo do wszczcia kontroli z pominiciem zawiadomienia (patrz pkt. 5 ust. 2 art. 79 ustawy). Zaproponowano now tre[ rozdziaBu 5; Nie uwzgldniono. W zwizku z deregulacj zawodu pracownika ochrony nastpiBa konieczno[ nadania organowi kontrolnemu dodatkowych uprawnieD w celu natychmiastowej reakcji na wszelkie informacje o nieprawidBowo[ciach w ochronie wykonywanej przez SUFO. Nie uwzgldniono w konsekwencji odrzucenia innych proponowanych zmian. 65Katarzyna KaBu|yDskaArt. 36 Art. 36 - uzupeBnienie unormowaD dotyczcych uprawnieD pracownika ochrony w art. 36 poprzez dodanie pkt. 4a i pkt. 4b w brzmieniu: 4a. przeprowadzania badaD na zawarto[ alkoholu; 4b.przeprowadzania kontroli podrcznego baga|u oraz odzie|y wierzchniej. Uzasadnienie: realizacji tych zadaD przez pracownikw ochrony domaga si zdecydowana wikszo[ kontrahentw korzystajcych z usBug ochrony osb i mienia. Ze wzgldu na nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie wystpuj du|e r|nice interpretacyjne. Nie uwzgldniono. Propozycja wprowadzenia dodatkowych uprawnieD nie zawiera precyzyjnych zapisw kto, i gdzie mo|e by poddany takiej kontroli. Ponadto zaproponowana zmiana w tym zakresie nie jest zwizana z deregulacj zawodu pracownika ochrony fizycznej.66Katarzyna KaBu|yDskaArt. 38 a i art. 38b Wnosi o wykre[lenie proponowanego art. 38a i 38b Nie uwzgldniono. Kwalifikowany pracownik ochrony obowizany bdzie uaktualnia swoj wiedz i umiejtno[ci. 67Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA oglna Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA uwa|a, |e proponowane zmiany w ustawie o ochronie osb i mienia s propozycjami nietrafionymi. Ponadto wnoszcy uwag wskazuje, |e o wpis na list kwalifikowanego pracownika ochrony powinien wystpi osobi[cie zainteresowany a nie jego pracodawca. 68Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 2 pkt. 6 pkt. 6 6) pracownik ochrony osob wpisan na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub list kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego, i wykonujc zadania ochrony w ramach wewntrznej sBu|by ochrony albo na rzecz przedsibiorcy i pod jego nadzorem, ktry uzyskaB koncesj na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia, lub osob wykonujc zadania ochrony na rzecz przedsibiorcy i pod jego nadzorem, ktry uzyskaB koncesj na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia w zakresie niewymagajcym wpisu na listy kwalifikowanych pracownikw ochrony , Mo|e wydawa si, |e zmiana tego punktu jest techniczn korekt wynikajc z istoty deregulacji zawodu. Jednak nale|y pamita, ze wpis na list kwalifikowanych pracownikw w przeciwieDstwie do licencji jest przypisany do przedsibiorcy a nie pracownika i obowizuje tylko na czas zatrudnienia. Szczeglnie wyraznie wida skutki przyjtego rozwizania, gdy powy|szy przepis przeanalizujemy w zwizku z zapisem art. 15 ust. 2. ( Koncesji nie wymaga dziaBalno[ gospodarcza w zakresie, o ktrym mowa w art. 3 pkt 2, je|eli nie dotyczy obszarw, obiektw i urzdzeD okre[lonych w art. 5 ust. 5. ). Status pracownika zabezpieczenia technicznego nadaje mu tylko zatrudnienie go przez podmiot koncesjonowany, koncesja za[ mo|e skutkowa prawnie tylko wwczas, gdy [wiadczone s usBugi w zakresie zabezpieczenia technicznego na obiektach, obszarach czy urzdzeniach podlegajcych obowizkowej ochronie. Dlatego nale|y przyj, |e pracownik zabezpieczenia technicznego bdzie mgB by wpisany na list kwalifikowanych pracownikw tylko wwczas i na okres, kiedy bdzie wykonywaB zadania na obiektach, obszarach i urzdzeniach podlegajcych ochronie. PozostaBym czasie nie bdzie posiadaB statusu pracownika zabezpieczenia technicznego mimo wykonywania zadaD zwizanych z zabezpieczeniem technicznym. Negatywny skutek przyjtego rozwizania to midzy innymi graniczce z cudem zdobycie potwierdzenia przez pracownika zabezpieczenia technicznego 3 letniego do[wiadczenia, o ktrym mowa w art.27 ust.4. Dzi[ nie ponoszc dodatkowych kosztw finansowych i organizacyjnych, posiadacza licencji stosownego stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego po prostu zatrudnia si. Uwzgldniono. O wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony bdzie wnioskowaB kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. 69Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 2 pkt 9 Sytuacja w ochronie fizycznej jeszcze bardziej si komplikuje, bo jednorazowo[ czy okresowo[ umw jest jeszcze wiksza a na to nakBada si bardzo czste zatrudnianie pracownika w jednym czasie przez kilku przedsibiorcw. 9) trwaBe zaprzestanie wykonywania dziaBalno[ci gospodarczej objtej koncesj zaprzestanie wykonywania dziaBalno[ci gospodarczej objtej koncesj trwajce dBu|ej ni| 24 miesice. Analizujc caBy system prawny dotyczcy regulacji wykonywania dziaBalno[ci gospodarczej rwnie| tej objtej koncesj nie znajdujemy uzasadnienia wprowadzenia ograniczenia w postaci 24 miesicy. Uwzgldniono, poprzez usunicie art. 2 pkt 9. 70Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 17 ust. 3 pkt 6 lit. f Mo|na odnie[ wra|enie, |e przy okazji uwolnienia zawodu wprowadza si kolejn barier dla przedsibiorcw, bo trudno zaproponowane rozwizanie powiza z ide projektu ustawy. Art. 17 ust. 3 pkt. 6 lit. f 3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawiera: f) za[wiadczenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego; , To kolejny przykBad wydawaBoby si technicznej zmiany. Do wniosku o przyznanie koncesji zgodnie z postanowieniem przytoczonego przepisu doBcza si dokumenty w postaci za[wiadczenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownikw ochrony. Jest to konsekwencja zapisu ust.1 pkt 1 i 2 gdzie przedsibiorca ubiegajce si o koncesj lub osoba przez niego wskazana zobowizana jest do figurowania na takiej li[cie. Przypomnie nale|y, |e za[wiadczenie o wpisie na list wydaje si podmiotowi posiadajcemu ju| koncesj i dotyczy one pracownika przez niego zatrudnionego. W omawianym przypadku mamy dopiero prb uzyskania statusu podmiotu koncesyjnego. A zatem powstaje obowizek zatrudnienia si u ju| dziaBajcej przyszBej konkurencji w celu uzyskanie za[wiadczenia bez pewno[ci, |e pracodawca nam je udostpni, bo przecie| on jest adresatem za[wiadczenia i on wnisB stosown opBat. Ponownie zapomniano, |e wpis i za[wiadczenie przypisano do przedsibiorcy oraz zatrudnienia a nie do pracownika. Przy braku mo|liwo[ci wnioskowania o za[wiadczenie przez podmiot ubiegajcy si o koncesj wprowadza si obowizek nie do speBnienia. Na pewno nie s rozwizaniem tej sytuacji zapisy art. 26 ust. 3 pkt 5 oraz art. 28. ust. 2 pkt 5, bo i zaBo|eniem tych przepisw nie byBo rozwizanie tego problemu. Uwaga dotyczy tak|e art.18 ust. 1 pkt.2. Uwzgldniono. O wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony bdzie wnioskowaB kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.71Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 20 ust. 1 pkt 3 Art. 20 ust. 1 pkt. 3 1. Przedsibiorca jest obowizany: 3) wystawi zatrudnionemu pracownikowi ochrony legitymacj pracownika ochrony fizycznej lub legitymacj kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacj kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go do wykonywania zadaD zwizanych z ochron osb i mienia. Z zapisu wynika, ze ka|dy pracodawca wystawia legitymacj ka|demu pracownikowi ochrony. Biorc pod uwag fakt, |e legitymacja jest wystawiana na okres zatrudnienia a bardzo czsto przedsibiorcy zatrudniaj wielokrotnie pracownika ochrony do pojedynczych przedsiwzi, doprowadzi mo|e to do konieczno[ci wystawienia w pewnym przedziale czasowym co najmniej kilku legitymacji przez jednego pracodawc dla tego samego pracownika ochrony. A w przypadku jednoczesnego zatrudniania przez wicej ni| jednego pracodawc powstanie sytuacja posiadania przez pracownika ochrony w tym samym czasie jednocze[nie kilku legitymacji. Nie uwzgldniono. Posiadanie legitymacji, identyfikatora jest standardem. Takie rozwizanie w przypadku pracownikw ochrony posiadajcych uprawnienia wBadcze wobec obywateli jest konieczno[ci. Argument, i| pracodawca bdzie musiaB wystawi kilka legitymacji temu samemu pracownikowi jest niejasny. Natomiast fakt, i| pracownik zatrudniony u kilku pracodawcw bdzie posiadaB kilka legitymacji mo|e istotnie by faktem. W trakcie jednak wykonywania czynno[ci ochrony bdzie musiaB posiada i u|ywa legitymacj wystawion przez tego pracodawc, na rzecz ktrego aktualnie wykonuje zadania ochrony. 72Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 21b ust. 3 Art. 21 b ust. 2 2. Minister wBa[ciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wBa[ciwym do spraw wewntrznych, po zasigniciu opinii Polskiej Izby UbezpieczeD, okre[li, w drodze rozporzdzenia, szczegBowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w ust. 1, termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglno[ci pod uwag specyfik wykonywanej dziaBalno[ci oraz zakres realizowanych zadaD. Nie daje gwarancji poprawno[ci przyjcia rozwizaD w tworzeniu w/w rozporzdzeniu zasignicie opinii tylko od reprezentanta stron ubezpieczajcej (Polskiej Izby UbezpieczeD) pomijajc caBkowicie stron ubezpieczan. Proponujemy rozszerzy konsultacj na inne [rodowiska, w tym zwBaszcza zwizane z bran| ochrony. Nie uwzgldniono. Organizacje zrzeszajce pracodawcw i pracownikw bran|y ochrony bd mogBy przedstawi swoje stanowisko w toku konsultacji spoBecznych dot. projektu rozporzdzenia. 73Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 21 b ust. 3 Art. 21 b ust. 3 3. Pracownik ochrony nie mo|e u|ywa elementu odzie|y lub przedmiotu w celu uniemo|liwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji. Zapis jest nieprecyzyjny, trudny w interpretacji a jeszcze trudniejszy w praktyczny jego przestrzeganiu. Uwzgldniono. Doprecyzowano zapis art. 21b ust. 3. 74Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 22 ust. 2 pkt 3 Art. 22 ust. 2 pkt.3 2. Organ koncesyjny cofa koncesj albo zmienia jej zakres, w przypadku, gdy przedsibiorca: 3) dopu[ciB do wykonywania zadaD kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego osob niewpisan na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego; Zapis ten wprowadza obowizek (obligatoryjno[) dla organu koncesyjnego cofnicia koncesji albo zmiany jej zakres w przypadku, gdy przedsibiorca: dopu[ciB do wykonywania zadaD kwalifikowanego pracownika ochrony osob niewpisan na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego. Pamitajmy, |e art. 26 ust 1 okre[la szereg zadaD mo|liwych do wykonania przez pracownika wpisanego na list kwalifikowanych pracownikw ochrony, midzy innymi w pakt. 4) daje prawo powierzenia jemu nadzoru i kontroli pracy pracownikw ochrony fizycznej nieposiadajcych wpisu na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej. ZaB|my, |e w wyniku kontroli organ koncesyjny stwierdziB jednorazowe wykonanie takiej czynno[ci w przedsibiorstwie zatrudniajcym kilkaset pracownikw ochrony. Jednoznaczny i rygorystyczny zapis nie daje organowi koncesyjnemu |adnej mo|liwo[ci jak tylko cofnicie koncesji albo zmiany jej zakres, co wydaje si maBo zasadne. Proponujemy przesunicie w/w punktu do art. 22 ust. 3. (organ koncesyjny mo|e cofn koncesj), co umo|liwi dostosowanie decyzji do oceny konkretnej sytuacji a zarazem zobowi|e przedsibiorc do przestrzegania tego obowizku. Uwzgldniono. Pkt. 3 ust. 2 art. 22 zostaB przesunity do ust. 3 art. 22 ustawy o ochronie osb i mienia.75Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 23c Art. 23c Osoby upowa|nione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie usBug ochrony osb i mienia s uprawnione w szczeglno[ci do: 1) wstpu na teren nieruchomo[ci, obiektu, lokalu lub ich cz[ci, gdzie jest wykonywana dziaBalno[ gospodarcza objta koncesj, w dniach i w godzinach, w ktrych ta dziaBalno[ jest wykonywana lub powinna by wykonywana, w tym swobodnego wstpu na teren chronionych obszarw i obiektw, a tak|e innych miejsc, w ktrych jest prowadzona ochrona w ramach wykonywanej dziaBalno[ci gospodarczej; W naszej ocenie uprawnienie kontrolujcego do swobodnego wstpu na teren chronionych obszarw i obiektw, a tak|e innych miejsc, w ktrych jest prowadzona ochrona w ramach wykonywanej dziaBalno[ci gospodarczej jest zbyt daleko idce. Upowa|nia ono midzy innymi kontrolujcego do wej[cia na teren prywatny osb, ktre korzystaj z usBug ochrony osb i mienia, bez zgody i wiedzy tych osb. Tym samym mo|e to by sprzeczne z prawn ochron wolno[ci obywatelskiej. W naszej opinii wstp osb kontrolujcych powinien by w tym zakresie ograniczony do obszarw i obiektw podlegajcych obowizkowej ochronie, ewentualnie bez ograniczeD, jednak|e za zgod i wiedz wBa[ciciela obszaru lub obiektu. Nale|y podkre[li, i| kontrola dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie ochrony osb i mienia jest czynno[ci administracyjna, a nie wykonywana w oparciu kodeksu postpowania karnego. Proste przepisanie uprawnienia kontrolujcego z ustawy o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej jak wida nie ma racji bytu w sferze ochrony. Nie uwzgldniono. Wikszo[ ochranianych obiektw przez przedsibiorcw koncesjonowanych to obiekty prywatne. Organ koncesyjny nie mo|e by pozbawiony narzdzia kontrolnego ani uzale|nienia go od zgody wBa[ciciela obiektw, ktry mo|e mie inny adres kontaktowy. Nale|y podkre[li, |e kontrola ma dotyczy jedynie wykonywanej usBugi ochrony. Szybka reakcja na informacje o nieprawidBowo[ciach nie mo|e by uzale|niona od tego czy nieprawidBowo[ wystpiBa na obiekcie obowizkowej ochrony czy nie, gdy| prywatni przedsibiorcy lub obywatele tak|e maj prawo do wBa[ciwej ochrony. Ponadto kontrola wymagaBaby dodatkowych ustaleD czy obszar, obiekt lub urzdzenie jest na li[cie obowizkowej ochrony co tylko odwlekBoby czynno[ci kontrolne.76Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 24 ust. 2 Art. 24 ust. 2 2. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, oraz nadzoru Komendanta GBwnego Policji nad dziaBalno[ci specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, o ktrym mowa w art. 43, nie stosuje si przepisw art. 11 ust. 3-9, art. 79, art. 82 oraz art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej. Nie stosowanie si organw kontroli do art. 79, art. 82 oraz art. 84c ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej w znaczcy sposb ogranicza prawa przedsibiorcw prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz w zakresie usBug ochrony osb i mienia. Zapis ten jest sprzeczny z dotychczasowymi praktykami i w sposb jednoznaczny dyskryminuje przedsibiorcw z bran|y ochrony osb i mienia. Nie uwzgldniono. UsBugi ochrony osb i mienia s usBugami bezpo[rednio ingerujcymi w podstawowe prawa obywatelskie. Pracownik ochrony w uzasadnionych przypadkach ma prawo do naruszenia nietykalno[ci cielesnej obywatela, pozbawienia go wolno[ci a tak|e ma prawo do dziaBaD podjtych wobec obywatela, ktrych bezpo[rednim skutkiem mo|e by pozbawienie go |ycia. Nadanie wic nowego brzmienia art. 24 ust. 2 zapewni obywatelom ze strony PaDstwa wiksz ochron przed naruszajcymi przepisy prawa przedsibiorcami [wiadczcymi usBugi ochrony osb i mienia. 77Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 2 Art. 26 ust. 2. 2) Osoba wpisana na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej legitymujca si potwierdzonym, co najmniej 3 letnim do[wiadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynno[ci, o ktrych mowa w ust. 1, jest upowa|niona do: 1) opracowywania planu ochrony w zakresie okre[lonym w art. 3 pkt. 1; 2) organizowania i kierowania zespoBami pracownikw ochrony fizycznej. Zapis o 3 letnim do[wiadczeniem zawodowym , rodzi szereg pytaD: - Kto potwierdza posiadanie takiego do[wiadczenia? - W jakim trybie nastpuje to potwierdzenie? - Kto i w jakim trybie bdzie rozstrzyga spr, co do uznania tego okresu a tym samym posiadanych uprawnieD? - Czy utrata uprawnieD przypisanych wpisowi na list automatycznie uniemo|liwia wykonywanie czynno[ci nadanych omawianym artykuBem? - Jak i kto bdzie liczy czas pracy przy umowach zlecenie, ktre jest czstym sposobem zatrudnienia w ochronie? Jak ju| wspomniano omawiajc art. 2 pkt. 6, mimo identycznego wymogu dla pracownika ochrony fizycznej (atr 26 ust.2) i zabezpieczenia technicznego (atr 27 ust.4), to ten ostatni jest w nieporwnywalnie gorszej sytuacji? Przy o wiele rzadszym zatrudnieniu wymagajcym wpisu uzyskanie potwierdzonego Bcznego okres 3 letni w sposb istotny wydBu|y si lub bdzie wrcz niemo|liwe. Kolejny skutek przyjcie zaproponowanych zmian to nadal utrzymanie podziaBu pracownikw wpisanych na list kwalifikowanych pracownikw ochrony na dwie kategorie, co odno[nie licencji jest od dawna i powszechnie krytykowane. Utrzymanie zasady, |e tylko osoba wpisana na list (posiadajca licencj I stopnia) i speBniajca wymogi przypisane temu wpisowi mo|e opracowywa plany ochrony, organizowa i kierowa zespoBami pracownikw ochrony czy stanowi podstaw ubiegania si o koncesj powoduje wykluczenie z zawodu osb do[wiadczonych, ktre bdc w okre[lonym wieku lub stanie zdrowia nie wykonuj ju| bezpo[rednio zadaD ochronnych. Proponujemy wyodrbnienia tego uprawnienia. Zapis dotyczcy okresu do[wiadczenia zawodowego stanowi sztuczne ograniczenie praw osb posiadajcych odpowiedni wiedz i kwalifikacje, przez co rwnie| wypacza ide deregulacji zawodw. Uwzgldniono. Zrezygnowano z zapisu o 3 letnim do[wiadczeniu zawodowym pozostawiajc przedsibiorcy prawo do wyboru odpowiednich kandydatw do wykonywania zadaD polegajcych na sporzdzaniu planw ochrony oraz kierowania zespoBami pracownikw ochrony fizycznej. Analogicznie postpiono z zapisem art. 27 ust. 4. tym samym wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownikw zabezpieczenia technicznego uprawnia bdzie do wykonywania ww. czynno[ci bez konieczno[ci posiadania 3 letniego do[wiadczenia zawodowego. 78Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 3 pkt 5 Art. 26 ust. 3 pkt. 5 3. Na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej wpisuje si osob, ktra: 5) nie byBa skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umy[lne i umy[lne przestpstwo skarbowe i nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo; Propozycja rozszerzenia dotychczasowego wymogu o & nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo jest w naszej ocenie zbyt daleko idcym ograniczeniem. Godzi ono w podstawowe prawo obywatela, |e do czasu skazania prawomocnym wyrokiem sdu obywatel jest osob niekaran, nawet, je|eli toczy si przeciwko niemu postpowanie karne. Wprowadzenie tego zapisu wydaje si nadu|yciem, zwBaszcza w obliczu dBugo[ci toczcych si postpowaD karnych, ktre wielokrotnie koDczcych si wyrokami uniewinniajcymi. (Uwaga dotyczy tak|e art. 29 ust.5 pkt.1) Nie uwzgldniono. Wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony mo|e dotyczy wyBcznie osb w stosunku do ktrych nie jest prowadzone postpowanie karne. Musz to by osoby bez zarzutu. W zwizku z deregulacj zawodu takie ograniczenie jest niezbdne79Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 3 pkt 7 Art. 26 ust. 3 pkt. 7 3. Na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej wpisuje si osob, ktra: 7) posiada zdolno[ fizyczn i psychiczn do wykonywania zadaD, stwierdzon wa|nym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym nie starszym ni| 3 lata; Naszym zdaniem z uwagi, i| w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji okres przedstawiania podobnego orzeczenia lekarskiego przez posiadacza broni wynosi 5 lat, celowym byBoby w ramach ujednolicenia prawa wprowadzi do w/w artykuBu rwnie| okres 5 letni. (Uwaga dotyczy art.. 33 ust. 5) . Nie uwzgldniono. Uwaga nie dotyczy deregulacji zawodu pracownika ochrony. 80Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 3 pkt 9 Art. 26 ust. 3 pkt. 9 3. Na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej wpisuje si osob, ktra: 9) zostaBa dopuszczona do posiadania broni w trybie przepisw ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z pzn. zm.10)), zwanej dalej ustaw o broni i amunicji ; Wprowadzono obowizek poddania si caBej procedurze uzyskania dopuszczenia do posiadania broni z caBym szeregiem konsekwencji przyjcia takiego rozwizania np.: 1. Osoba posiadajca obecnie licencj pracownika ochrony fizycznej, ktra byBa skazana prawomocnym orzeczeniem sdu za niektre nieumy[lne przestpstwa (np. przeciwko |yciu i zdrowiu) bdzie wpisana na list kwalifikowanych pracownikw, natomiast osoba nie posiadajca w/w licencji, ktry w przeszBo[ci byBa skazana za ww. nieumy[lne przestpstwo nie bdzie mogBa zosta kwalifikowanym pracownikiem z uwagi na nie speBnienie wymogw dopuszczenia do posiadania broni (art. 15 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). 2. Osoba ubiegajca si o wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony bdzie zobowizana podda si badaniom lekarskim w trybie i zakresie okre[lonym w ustawie o broni i amunicji i zda egzamin dopuszczajcy do posiadania broni a nastpnie podda si ponownie badaniom lekarski, ale teraz w trybie i zakresie okre[lonym w ustawie o ochronie osb i mienia. Wprowadza si obowizek powtrzenia badaD, co 5 lat zgodnie z wymogami ustawy broni i amunicji i co 3 lata ustawy o ochronie osb i mienia. Nie trudno obliczy, |e pracownik ochrony bdzie poddawany ponownym badaniom za 3 lata nastpnie za 2, za rok, za 3 lata, za rok, za 2 lata i wreszcie w jednym roku bdzie musiaB podda si obydwm badaniom. Przytoczone przykBady wrcz prosz o synchronizacje stawianych wymogw dla pracownika ochrony i wprowadzenie np. jednego badania co 5 lat. (patrz uwagi do art. 26 ust. 3 pkt. 7) Nie uwzgldniono. Poniewa| pracownik kwalifikowany nie bdzie zdawaB egzaminu, obowizany bdzie do uzyskania dopuszczenia do broni na zasadach okre[lonych w ustawie o broni i amunicji. Wymg niezbdny przy deregulacji i rezygnacji z egzaminw. Uwzgldniono. Zmieniono art. 15 ustawy o broni i amunicji.81Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 3 pkt 10 Art. 26 ust. 3 pkt. 10 3. Na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej wpisuje si osob, ktra: 10) nie posiada orzeczenia o niepeBnosprawno[ci lub grupie inwalidzkiej wydanych na podstawie odrbnych przepisw; Jest to ograniczenie praw osb posiadajcych orzeczenia o niesprawno[ci lub grupie inwalidzkiej bez wzgldu na posiadan przez nich niepeBnosprawno[. Nie jest zrozumiaBe, dlaczego np.: w centrum monitoringu nie mo|e pracowa osoba nawet na wzku inwalidzkim, a planu ochrony nie mo|e opracowa osoba nawet bez nogi, czy rki. (patrz komentarz do art. 26. ust. 2). Nie uwzgldniono. Osoby niepeBnosprawne mog wykonywa czynno[ci, ktre nie s zwizane z u|yciem broni oraz [rodkw przymusu bezpo[redniego.82Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 26 ust. 3 pkt 11 Art. 26 ust. 3 pkt. 11. 3. Na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej wpisuje si osob, ktra: 11) jest zatrudniona, przez przedsibiorc posiadajcego koncesj lub przez przedsibiorc, ktry powoBaB wewntrzn sBu|b ochrony, o ktrej mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie umowy o prac lub, z ktr zawarto umow zlecenia. Tym zapisem okre[lono czas, w ktrym przedsibiorca ma podstaw prawn do wystpienia z wnioskiem o wpis a jest nim moment zatrudnienie pracownika ochrony na umowy o prac lub zawarcie z nim umow zlecenia. Sytuacja ta powoduje, |e od momentu zatrudnienia do czasu otrzymania za[wiadczenia o wpisie brak jest mo|liwo[ci wykorzystania peBni uprawnieD pracownika pod rygorem utraty koncesji (patrz art. 22 ust. 2 pkt 3), przy jednoczesnym ponoszeniu kosztw zatrudnienia. Przy tak postawionym wymogu dla wnioskodawcy brak jest te| Mo|liwo[ci skompletowania pracownikw pod realizacj przyszBej umowy bez ponoszenia kosztw. Uwzgldniono. Wpis na list bdzie dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej, czyli kandydata na kwalifikowanego pracownika ochrony. 83Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 29 ust. 3 Art. 29 ust. 3 3. OpBat za wydanie za[wiadczenia ponosi zgBaszajcy. Jest to kolejny koszt, ktrym ustawodawca chce obci|y przedsibiorc (wcze[niej art. 20 zobowizywaB przedsibiorc do wystawiania pracownikom ochrony stosownych legitymacji). Wprowadzenie tego typu obci|eD skutkowa bdzie wzrostem cen usBug ochrony osb i mienia. Proponujemy wykre[lenie tego ustpu w caBo[ci. Nie uwzgldniono. W zwizku ze zmian projektu wnioskujcym o wpis bdzie kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony. Majc na uwadze powy|sze wyraz zgBaszajcy zastpiono wyrazem wnioskodawca .84Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 30 pkt 3 Art. 30 pkt. 3 Przedsibiorca lub kierownik jednostki jest zobowizany do: 3) zawiadomienia wBa[ciwego komendanta wojewdzkiego Policji o zawarciu umowy o prac lub umowy zlecenia z osob wpisan na list kwalifikowanych pracownikw ochrony, zgBoszon przez innego przedsibiorc lub kierownika jednostki. Nale|y pamita, |e wiedz o wpisie oraz jego aktualno[ci posiada przedsibiorca, ktry wnioskowaB o wpis a nie pracownik ochrony a ju| na pewno nie przedsibiorca, ktry chce go dodatkowo zatrudni. Mo|e powsta sytuacja, ze zawiadomienie bdzie bezprzedmiotowe, bo w midzy czasie ju| wygasBo zatrudnienie i nale|y zBo|y wniosek o wpis na list a nie zawiadomienie oraz wnie[ opBat. Taka sytuacja powoduje odmienno[ kalkulacji dokonywanej przy zatrudnieniu, co do kosztw i czas peBnego zadaniowania pracownika. Mo|na mie nadziej, |e cz[ciowo te problemy rozwi|e legitymacja, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 3, cho przy obowizku wydania legitymacji przez ka|dego pracodawc wydaje si to wtpliwe. Kolejny problem to, co je[li wyga[nie zatrudnienie bdce podstaw wpisu a trwa nadal zatrudnienie u przedsibiorcy, ktry skBadaB tylko zawiadomienie, czy ma zBo|y wniosek, czy te| automatycznie otrzyma za[wiadczenie i czy w tej sytuacji bdzie musiaB wnie[ opBat.Uwzgldniono poprzez zniesienie obowizku zawiadamiania przez przedsibiorc organu Policji o zawarciu z kwalifikowanym pracownikiem ochrony umowy.85Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 31 Art. 31 Pracownikiem ochrony, co, do ktrego nie jest wymagany wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, mo|e by osoba peBnoletnia, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umy[lne przestpstwo lub umy[lne przestpstwo skarbowe. Z jednej strony w naszej ocenie zbyt daleko idce ograniczenie w zakresie karalno[ci. Proponujemy modyfikacj zapisu - Pracownikiem ochrony, co do ktrego nie jest wymagany wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, mo|e by osoba peBnoletnia, nie skazana prawomocnym wyrokiem za umy[lne przestpstwo przeciwko |yciu, zdrowiu i mieniu lub umy[lne przestpstwo skarbowe . Drugiej strony nale|y pamita, |e pracownik, co, do ktrego nie jest wymagany wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej posiada szereg uprawnieD ingerujce w dobra osobiste np. ma prawo do pozbawienia wolno[ci, czyli prawo do ujcia osoby. Czy w tej sytuacji mo|e nale|y si zastanowi nad ograniczonymi badaniami i podstawowymi szkoleniami przeprowadzonymi w trybie uproszczonym.Nie uwzgldniono. Pracownicy niewpisani na list kwalifikowanych pracownikw ochrony tak|e posiadaj (cho ograniczone) uprawnienia wBadcze wobec obywatela. Tym samym fakt ich niekaralno[ci nie jest bez znaczenia dla bezpieczeDstwa chronionego mienia oraz dla bezpieczeDstwa obywateli.86Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 33 ust. 3 Art. 33 ust. 3 OpBaty za badania lekarskie i psychologiczne, ktrym jest obowizana podda si osoba ubiegajca si o wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej oraz badania lekarskie i psychologiczne, ktrym jest obowizana podda si, osoba posiadajca taki wpis, a tak|e wydane na ich podstawie orzeczenia, ponosi osoba poddana badaniu, a w odniesieniu do pracownikw, pracodawca zatrudniajcy t osob. Proponowanym zapisem w sposb istotny zmieniamy aktualnie obowizujce w tym zakresie zasady, przerzucajc ci|ar opBat za badania zatrudnionego pracownika ochrony na pracodawc, co w sposb istotny zwikszy koszty zatrudnienia. (patrz uwagi do art. 26 ust. 3 pkt. 9)Uwzgldniono cz[ciowo. OpBat za badania przy wpisie bdzie ponosiBa osoba na wniosek ktrej s one prowadzone, w pozostaBych przypadkach pracodawca gdy| i tak ponosi opBaty zwizane z medycyn pracy. 87Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 38a ust. 1 Art. 38a ust 1. 1.Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowizek, co 3 lata przej[ szkolenie specjalistyczne w zakresie, o ktrym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8. Wyja[nienia wymaga: - czy okres trzech lat liczy od ukoDczenia ostatniego szkolenia czy wpisu na list, przyjmujc, |e ukoDczone szkolenie przed wpisem na list zachowuje zawsze swoj wa|no[ i nie jest ograniczone |adnym terminem, - kto ma szkoli, czy te| podmiot zewntrzny jak ma to miejsce przy szkoleniu przed wpisem na list, czy aktualny pracodawca. Je[li aktualny pracodawca to, ktry je[li w tym czasie jest ich kilku, - jak ma postpi pracownik, ktremu upBynB 3 letni okres a nie jest w tym czasie zatrudniony. Je[li przyjmiemy, |e bdzie szkoliB go przyszBy pracodawca to tworzymy sytuacje niechci zatrudniania takich pracownikw z uwagi na dodatkowe koszty.Uwzgldniono cz[ciowo. Zmiana na szkolenie co 5 lat Okres liczony od zakoDczenia szkolenia. Przez podmioty prowadzce dziaBalno[ szkoleniow. Na dodatkowe szkolenie mo|e si sam zapisa. 88Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 38a ust. 2 Art. 38a ust. 2 2. Z obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, zwolniona jest osoba peBnica funkcj czBonka organu zarzdzajcego, prokurenta lub peBnomocnika ustanowionego do kierowania dziaBalno[ci okre[lon w koncesji lub prowadzca koncesjonowan dziaBalno[ gospodarcz jako przedsibiorca indywidualny lub wsplnik osobowej spBki handlowej, je|eli osobi[cie nie wykonuje czynno[ci, ktrych mowa w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 Z przepisu tego wynika, |e wymienione osoby, ktre nie wykonuj bezpo[rednich czynno[ci ochronnych s zwolnione z obowizku poddania si szkoleniu, ktremu musi podda si pracownik wykonujcy takie zadania minimum raz na trzy lata. Wprowadzenie przedmiotowego zwolnienia wymaga wyja[nienia kilku kwestii. W przypadku wykonania przez wymienion osob bezpo[rednich czynno[ci ochronnych jak liczy 3 letni okres, czy od dnia wpisu na list czy te| od czasu wykonania takiej czynno[ci? Czy wykonanie bezpo[rednich czynno[ci ochronnych po upBywie 3 lat i wicej, ma by poprzedzone szkoleniem czy te| wymieniony pracownik bdzie musiaB podda si szkoleniu po wykonaniu tej czynno[ci za 3 lata. Nie uwzgldniono. Liczy si od daty ukoDczenia szkolenia co jasno wynika z projektowanego przepisu.89Polski Zwizek Pracodawcw OCHRONA Art. 38b Art. 38b Prawdopodobnie projektodawca powoBujc si na 26 ust. 2 pkt. 7 miaB na my[li art. 26 ust. 3 pkt. 7. Uwzgldniono. PomyBka: oczywi[cie odniesienie dot. art. 26 ust. 3 pkt 7. 90Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 2 pkt 6 Proponuje si aby pracownikami ochrony byBy wyBcznie osoby wpisane na list kwalifikowanych pracownikw ochrony. Uwaga niezasadna, zbyt daleko ingerujca w prawo do wykonywania zawodu pracownika ochrony przez osoby nie wpisane na listy kwalifikowanych pracownikw ochrony. 91Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 Zaproponowano aby w ust. 1 pkt 2 wykre[li spjnik i oraz wyraz Administracji w ten sposb dostosowujc okre[lenie ministra wBa[ciwego do spraw wewntrznych do aktualnego stanu prawnego oraz zaproponowano nowe brzmienie ust. 1 pkt 3 poprzez dodanie wyrazw Ministra Administracji i Cyfryzacji Uwaga niezasadna, niezwizana z przedmiotem deregulacji zawodu pracownika ochrony. Ponadto propozycja aby wyBczy wBadz ustawy nad obszarami i obiektami podlegBymi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji nie zasBuguje na uwzgldnienie, albowiem nie mo|na znalez merytorycznego uzasadnienia dla takiej propozycji.92Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 5 ust. 2 pkt 1 lit. d, pkt 3 lit. d Propozycja dodania w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. d w brzmieniu: d) obiekty wojskowe o znaczeniu strategicznym oraz pkt 3 lit. d w brzmieniu: d) obiekty handlowe, o powierzchni caBkowitej wikszej ni| 2000 m2 oraz galerie i centra handlowe; . Propozycja niezasadna, nie zwizana z deregulacj zawodu pracownika ochrony. Obiekty wojskowe jako podlegBe Ministrowi Obrony Narodowej s wyBczone z pod wBadzy ustawy o ochronie osb i mienia. Ponadto propozycja umieszczenia w[rd obiektw podlegajcych obowizkowej ochronie obiektw handlowych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia wprowadzenia takiej regulacji. 93Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 6 ust. 1 oraz art. 13 Propozycja wykre[lenia spjnika i oraz wyrazu Administracji w ten sposb dostosowujc okre[lenie ministra wBa[ciwego do spraw wewntrznych do aktualnego stanu prawnego. Uwaga niezasadna, niezwizana z deregulacj zawodu pracownika ochrony. 94Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 20 ust. 1 pkt 3 Propozycja wykre[lenia w ust. 1 pkt 3 wyrazw pracownika ochrony fizycznej . Uwaga niezasadna, zmierzajca do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu pracownika ochrony osb nieposiadajcych kwalifikacji do stosowania [rodkw przymusu bezpo[redniego i broni palnej. 95Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 23 Propozycja wykre[lenia spjnika i oraz wyrazu Administracji w ten sposb dostosowujc okre[lenie ministra wBa[ciwego do spraw wewntrznych do aktualnego stanu prawnego. Uwaga niezasadna, niezwizana z deregulacj zawodu pracownika ochrony. . 96Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 23b ust. 1 Propozycja dodania po wyrazie Cywilnego wyrazw PaDstwowej Inspekcji Pracy i PaDstwowej Inspekcji Sanitarnej . Uwaga niezasadna. Kontrola organu koncesyjnego dotyczy wyBcznie zagadnieD okre[lonych w art. 57 ustawy o swobodzie dziaBalno[ci gospodarczej i nie mo|e obejmowa swoim zakresem zagadnieD wBa[ciwych dla PaDstwowej Inspekcji Pracy oraz PaDstwowej Inspekcji Sanitarnej. 97Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 25 ust. 2 Zaproponowano nowe brzmienie art. 25 ust. 2 poprzez wykre[lenie spjnika i oraz cyfry 2 co w konsekwencji spowoduje, |e plany ochrony obiektw i obszarw podlegajcych obowizkowej ochronie sporzdza bd mogBy osoby nie wpisane na listy kwalifikowanych pracownikw ochrony. Uwaga niezasadna. Przyjcie proponowanego rozwizania w konsekwencji doprowadzi mo|e do pogorszenia stanu ochrony obiektw i obszarw podlegajcych obowizkowej ochronie. 98Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 26 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2, ust 3 pkt 2, 7, 11 i 12. Propozycja wykre[lenia w art. 26 w ust. 1 w caBo[ci pkt. 4 oraz w pkt. 5 po liczbie 1 caBo[ci zapisu i w caBo[ci ustpu 2. Ponadto zaproponowano aby na list kwalifikowanych pracownikw ochrony mogBa by wpisana osoba, ktra ukoDczyBa lat 18 oraz aby orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydawane w zakresie zdolno[ci danej osoby do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wydawane by mogBy na okres lat 5. Jednocze[nie zaproponowano aby w ust. 3 pkt 11 wykre[li wyrazy lub z ktr zawarto umow zlecenia. Ponadto zaproponowano aby doda w ust. 3 pkt 12 stanowicy, |e pracownikiem ochrony mo|e by osoba wBadajca jzykiem polskim. Propozycja zmierzajca do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu pracownika ochrony osb nieposiadajcych kwalifikacji do stosowania [rodkw przymusu bezpo[redniego i broni palnej. Ponadto propozycja wykre[lenia w caBo[ci ust. 2 w konsekwencji doprowadzi mo|e do pogorszenia stanu ochrony obiektw i obszarw podlegajcych obowizkowej ochronie. Jednocze[nie propozycja aby pracownikiem ochrony uprawnionym do posiadania i stosowania broni mogBa zosta osoba, ktra ukoDczyBa 18 lat jest propozycj zbyt daleko idc, mogc nie[ za sob negatywne konsekwencje dla bezpieczeDstwa obywateli. Odno[nie propozycji dotyczcej ograniczenia rodzaju zawieranej z pracownikiem ochrony umowy wyBcznie do umowy o prac nale|y uzna t propozycj za zbyt daleko ingerujc w swobod zawierania umw. Uwzgldniono propozycj dodania w ust. 3 pkt 12 wprowadzajcego wymg znajomo[ci jzyka polskiego przez pracownika ochrony jako w peBni zasadn. Propozycj wydBu|enia wa|no[ci orzeczenia lekarskiego i psychologicznego z lat 3 do lat 5 uznano za niezasadn, niezwizan z przedmiotem deregulacji zawodw. 99Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 30 pkt 3 Propozycja wykre[lenia w pkt. 3 wyrazw lub umowy zlecenia Nie uwzgldniono. Proponowane ograniczenie polegajce na mo|liwo[ci zawierania z pracownikami ochrony wyBcznie umw o prac jest propozycj zbyt gBboko ingerujc w zasad swobody zawierania umw. 100Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 31 Propozycja wykre[lenia w caBo[ci art. 31. Nie uwzgldniono. Propozycja zmierzajca do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu pracownika ochrony osb nieposiadajcych kwalifikacji do stosowania [rodkw przymusu bezpo[redniego i broni palnej. 101Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 33 ust. 3 i 5. Propozycja wykre[lenia z ust. 3 wyrazw a w odniesieniu do pracownikw, pracodawca zatrudniajcy t osob , a w ustpie 5 proponuje si aby badania lekarskie dla pracownikw ochrony fizycznej przeprowadzane byBy nie zadziej ni| co 5 lat. Nie uwzgldniono. NiezrozumiaBym i sprzecznym z przepisami Kodeksu pracy jest aby koszty za badania wykonywane w zakresie medycyny pracy ponosiB pracownik. Ponadto propozycja aby badania lekarskie i psychologiczne, dotyczce zdolno[ci do wykonywania zadaD kwalifikowanego pracownika ochrony byBy przeprowadzane nie rzadziej ni| co 5 lat jest propozycj, ktra tak|e jest sprzeczna z obowizujcymi przepisami dot. okre[lenia czasu w jakim badania lekarskie z zakresu medycyny pracy powinien przej[ pracownik. Obecnie ogln zasad jest okres 3 letni. 102Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 36 ust. 1 pkt 3 Propozycja rozszerzenia uprawnieD pracownika ochrony o prawo do przeszukania zatrzymanych osb, pojazdu i baga|u. Nie uwzgldniono. Propozycja niezwizana z deregulacj zawodu pracownika ochrony. 103Oglnopolski Zwizek Zawodowy Pracownikw OchronyArt. 38a ust. 1 Zaproponowano aby szkolenie specjalistyczne pracownik przechodziB nie rzadziej ni| co 5 lat, zamiast co 3 lata. Uwzgldniono. Cykliczne szkolenie pracownika ochrony fizycznej odbywajce si nie rzadziej ni| co 5 lat tak|e speBni swoj rol edukacyjn i wpBynie pozytywnie na poziom bezpieczeDstwa obywateli i paDstwa. Art. 10. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usBugach turystycznych Art. 22 ust. 2 pkt 4 Skre[li, co jest konsekwencj uwagi dot. obowizkowego ubezpieczenia.Nieuwzgldniona Uzasadnienie jak dla PiU1Prokurator GeneralnyArt. 1Wyrok TK z dnia 19.10.1999 gBosi, |e tre[ci wolno[ci wykonywania zawodu jest stworzenie sytuacji prawnej, w ktrej ka|dy bdzie mie swobodny dostp do wykonywania zawodu, warunkowany tylko talentami i kwalifikacjami . Wyrok z dnia 19.03.2001 r. gBosi, |e konstytucyjna gwarancja wolno[ci wykonywania zawodu nie tylko nie kBci si z regulowaniem przez paDstwo wielu kwestii zwizanych z samym wykonywaniem zawodu, jak i statusem osb go wykonujcych, ale wrcz stwarza potrzeb istnienia pewnej reglamentacji , gdy| ustawodawca kieruje si interesem innych podmiotw. Projekt zakBada spenalizowanie wyBcznie czynu polegajcego na odpBatnym wykonywaniu zadaD przewodnika turystycznego grskiego bez wymaganych uprawnieD. Oznacza to, |e podejmowanie si nieodpBatnie takiego zajcia, wi|cego si z przyjmowaniem odpowiedzialno[ci za zdrowie i |ycie innych osb, pozostawaBoby poza penalizacj, niosc ryzyko decyzji o korzystaniu z usBug takich osb. Zniesienie granicy wieku 18 lat oraz obowizku odbycia szkolenia i zdania egzaminu oznacza obni|enie poziomu usBug, co wydaje si pozostawa w sprzeczno[ci z konstytucyjn gwarancj ochrony |ycia i zdrowia obywateli oraz z konstytucyjn deklaracj ochrony konsumentw przed dziaBaniami zagra|ajcymi ich zdrowiu i bezpieczeDstwu. Ustawa o usBugach turystycznych implementuje przepisy dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podr|y, wakacji i wycieczek. Dyrektywa ta nale|y do pakietu dyrektyw konsumenckich, a jej wprowadzenie przyczyniBo si do podniesienia ochrony konsumentw, zapewniajc konstytucyjne standardy i poziom ochrony interesw konsumenta.Uwaga nie uwzgldniona2Art. 10 pkt 5 (art. 23 ust. 1 u.u.t.)Proponuje si uchylenie art. 23 ust. 1 u.u.t, podczas gdy ust. 2 tego artykuBu zostaB ju| wcze[niej uchylony, co wskazuje na konieczno[ uchylenia caBego art. 23.Uwaga niezasadna, niezgodna z technik legislacyjnB. Janickaoglna Negatywna opinia wobec deregulacji. Deregulacja spowoduje otwarcie rynku pracy dla pilotw i przewodnikw z innych paDstw UE. W to miejsce w muzeach, zamkach, ko[cioBach, parkach narodowych itp. bd oprowadza przewodnicy wyznaczeni przez gestora (dodatkowe szkolenia). Wskutek tego wydatki jakie poniesie turysta w trakcie zwiedzania zostan zwikszone. Nie spowoduje to planowanego obni|enia kosztw. Deregulacja utrudni Polakom wykonywanie zawodu przewodnika w krajach UE Dyrektywa 2005/36/WE. Propozycja zniesienia obowizkowych szkoleD, a pozostawienie egzaminu, ktry sprawdzaBby podstawow wiedz, aby bezpiecznie i sprawnie peBni t funkcj. Propozycja utworzenia uprawnieD przewodnika po Polsce, ktre to uprawnienia BczyByby zarwno funkcj pilota jak i przewodnika. Propozycja umo|liwienia uzyskania licencji przewodnika turystycznego-pilota wycieczek przez osoby, ktre ukoDczyBy studia turystyczne itp. Propozycja pozostawienia turystom oraz biurom podr|y swobody w korzystaniu z usBug osb z uprawnieniami bdz bez uprawnieD paDstwowych. Osoby z uprawnieniami wobec sdu, ubezpieczyciela ponosz odpowiedzialno[ za bezpieczeDstwo grupy czy te| realizacj programu, rwnie| w kwestii finansw. Biuro podr|y nie bdzie mogBo scedowa takiej odpowiedzialno[ci na osob bez uprawnieD.Nie uwzgldniono.3Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych LEWIATANoglnaPKPP Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczce zmian dotyczce przewodnikw turystycznych, miejskich, terenowych i grskich, w tym midzynarodowych. Jednak|e wtpliwo[ci budz propozycje dotyczce pilotw wycieczek, gdy| zawd ten jest regulowany w kilku krajach UE oraz poza UE. PKPP Lewiatan krytycznie ocenia karanie mandatami ludzi, ktrzy z zamiBowania, hobbystycznie i incydentalnie oprowadzaj swoje rodziny czy przyjaciB po swoim rodzinnym mie[cie, nie prowadzc przy tym faktycznej dziaBalno[ci gospodarczej. Obecny program szkolenia dla pilotw wycieczek powinien ulec skrceniu i powinien zosta lepiej dopasowany do realnych potrzeb zwizanych z wykonywaniem tego zawodu. Szkolenie powinno by dobrowolne dla wszystkich kandydatw, ktrzy chc podnosi kwalifikacje w tym zakresie i nie powinno si ono koDczy egzaminem. Zawd pilota wycieczek nie bdzie zawodem regulowanym.4Rzecznik Praw Dziecka Art. 1Przepis okre[la sankcje wobec osb wykonujcych zadania przewodnika grskiego. Pominicie pozostaBych rodzajw uprawnieD sprawi, |e nie bd oni podlega karze za brak stosownych kwalifikacji i nierzetelne wykonywanie zadaD, m.in. wykonywanych na szkod dzieci i/lub z naruszeniem ich praw.Nie uwzgldniono.5Art. 10Przyjcie proponowanych zmian spowoduje, |e przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek bdzie mogBa zosta osoba wcze[niej skazana prawomocnym wyrokiem np. za naruszenie nietykalno[ci cielesnej dziecka.Nie uwzgldniono. Do projektu wprowadzony zostaB zapis: Art. 22. 1. Przewodnikiem miejskim i terenowym lub pilotem wycieczek mo|e by osoba: 1) niekarana za przestpstwa umy[lne lub inne popeBnione w zwizku z wykonywaniem zadaD przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 6Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa WarmiDsko-MazurskiegooglnaZa celowe nale|y uzna zachowanie wymogu zdania odpowiedniego egzaminu w celu uzyskania uprawnieD przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.Uwaga nieuwzgldniona, niezgodna z koncepcj deregulacji7Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa AdzkiegooglnaW zakresie deregulacji zawodw pilota wycieczek i przewodnika turystycznego opinia negatywna, z uwagi na: zalecenia UE dot. standaryzacji ksztaBcenia kadr (norma EN 15565:2006 (E))EN 15565:2006 jest norm unijn majc charakter zalecenia, a nie charakter zobowizujcy. Kraje czBonkowskie maj wybr, czy d| do wdro|enia takiej normy, czy te| nie. {adna z obowizujcych Polsk dyrektyw unijnych nie reguluje standardw ksztaBcenia przewodnikw turystycznych ani pilotw wycieczek.8zawody s otwarte, nie obci|one naciskami korporacyjnymi, a jedyne kryterium to zdanie egzaminu paDstwowego.Uwaga nie wpBywa na tre[ projektu.9Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa PodkarpackiegooglnaUwaga dotyczca rezygnacji z obowizkowych szkoleD, chocia| rozporzdzenie MSiT z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek, zwikszaBo liczb godzin szkolenia zarwno teoretycznego jak i praktycznego. Negatywna opinia, z uwagi na: obni|enie jako[ci usBug [wiadczonych przez nieprzygotowanych usBugodawcw brak ochrony rodzimego rynku pracy, szerokie otwarcie na usBugodawcw z innych krajw UE preferowanie przez biura podr|y przewodnikw i pilotw posiadajcych uprawnienia, czyli ograniczanie dostpu do zawodu dla nowych usBugodawcw Uwaga nie uwzgldniona10Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa MaBopolskiegoArt. 10 pkt 3 Art. 22 ust. 1, ust. 2 u.u.t, Brak wytycznych dotyczcych zasad i organu odpowiedzialnego za kontrol w zakresie niekaralno[ci przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Prawo i obowizek sprawdzenia o[wiadczenia o niekaralno[ci usBugodawcy oraz ukoDczenia przez niego szkoBy [redniej bdzie nale|aBo do zleceniodawcy lub pracodawcy, najcz[ciej organizatora turystyki 11Art. 10 pkt 5 (art. 23 u.u.t)Brak przepisu dotyczcego wymogu posiadania stanu zdrowia umo|liwiajcego wykonywanie zadaD przewodnika turystycznego grskiego. Decyzja o podjciu zadaD przewodnika z uwzgldnieniem dobrego stanu zdrowia nale|y do samego usBugodawcy oraz do zleceniodawcy. W przypadku przewodnikw grskich szkolenie praktyczne zweryfikuje kondycj i stan zdrowia kandydata. 12Art. 10 pkt 8 lit. b (art. 25 ust. 6 u.u.t.)Nieprecyzyjnie opracowany zostaB art. 25 ust. 6. Pytanie, czy zostaB utrzymany obowizek organizowania egzaminw z jzykw obcych dla wszystkich rodzajw uprawnieD przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek, czy to omyBka pisarska?Art. 32 pozostaje bez zmian, mo|liwo[ przystpienia do egzaminu z jzyka obcego bdzie dotyczy wszystkich osb, ktre bd chciaBy wykonywa zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Nie bdzie ograniczeD w przystpowaniu do egzaminu. Certyfikat bdzie potwierdza znajomo[ jzyka w zakresie wymaganym od przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.13Rzecznik Praw AbsolwentaoglnaProjekt zostaB pozytywnie zaopiniowany w zakresie zmian dotyczcych postpowania kwalifikacyjnego. Wniosek o objcie procesem deregulacji tak|e zawodu przewodnika grskiego.Nie uwzgldniono. Zawd przewodnika grskiego pozostanie zawodem regulowanym, gdy| w istotny sposb wpBywa na bezpieczeDstwo wzgldem zdrowia i |ycia turystw przebywajcych w grach.14PoznaDski TraveloglnaOpinia pozytywna, deregulacja przyczyni si do polepszenia sytuacji mBodych ludzi na rynku pracy bez obni|ania jako[ci [wiadczonych usBug przez biura turystyczne.Nie wymaga ustosunkowania si.15Jednak rwnocze[nie powinno nastpi wzmocnienie samorzdw oraz stowarzyszeD pilotw i przewodnikw, ktrych rola w szkoleniu i podnoszeniu poziomu zawodowego swoich czBonkw jest bardzo wa|na.Realizacja tej uwagi nie le|y w gestii administracji publicznej16Federacja KonsumentwoglnaOpinia pozytywna, wprowadzenie zmian jest po|dane. Nie wymaga ustosunkowania si.17Art. 10 pkt 3Jednak nale|y doda wymg posiadania 18 lat, posiadania co najmniej [redniego wyksztaBcenia, posiadania biegBej znajomo[ci co najmniej jzyka angielskiego.Uwaga dotyczca znajomo[ci jzyka angielskiego wybr jzyka, ktry powinien zna usBugodawca, zale|y od ustaleD pomidzy kontrahentami i zapisw umowy. Utrzymany zostaje wymg po[wiadczania znajomo[ci wybranego jzyka na poziomie min. B2.18Stowarzyszenie Pilotw Wycieczek i Przewodnikw Turystycznych Gaudeamus oglnaPrzewaga negatywnych skutkw planowanych zmian. Uwolnienie zawodu mo|e doprowadzi do wej[cia na rynek korporacji turystycznych dziaBajcych w krajach nie posiadajcych regulacji prawnych w zakresie zawodu pilota i przewodnika. Wej[cie na rynek korporacji z zachodu Europy stosujcych dumpingowe ceny oznacza bdzie brak pracy dla polskich przewodnikw, brak wpByww do skarbu paDstwa z podatkw, a dodatkowo tak|e spadek jako[ci [wiadczonych usBug. Spadnie zainteresowanie usBugami przewodnickimi w turystyce przyjazdowej, gdy| grupy bd obsBugiwane przez zagranicznych pilotw, przedstawicieli biur czy kierowcw autokarw. Liczba miejsc pracy spadnie. Wzro[nie dziaBalno[ wielu przypadkowych pilotw i przewodnikw w szarej strefie . Obowizkowe szkolenia i egzaminy dla pilotw wycieczek zwikszaj bezpieczeDstwo turystw oraz przygotowuj ich do peBnienia funkcji nauczycieli i wychowawcw. Nieprzygotowani piloci i przewodnicy mog szerzy negatywne stereotypy o Polsce i burzy wizerunek kraju.Nie uwzgldniono.19Art. 10 pkt 14 (art. 33 ust. 1 u.u.t.)Brzmienie artykuBu mo|e okaza si sprzeczne z zapisami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Dyrektorzy muzew mog zastrzec, |e w muzeach oprowadza mog tylko osoby speBniajce okre[lone wymogi, niekoniecznie pracownicy etatowi. Po muzeach nie bd mogli oprowadza przewodnicy wynajmowani przez turystw, lecz bd musieli opBaca przewodnika muzealnego. Wzrosn koszty odwiedzania muzew, co mo|e spowodowa spadek zainteresowania wizytami w muzeach. Podobna sytuacja dotyczy parkw narodowych.Nie uwzgldniono. Uwaga wykracza poza zakres projektu regulacji.20Izba Turystyki Rzeczypospolitej PolskiejoglnaITRP negatywnie opiniuje projekt deregulacji, wskazujc na poni|sze zagadnienia i efekty: 1. przewodnik turystyczny i pilot turystyczny zapewniaj odpowiedni poziom usBug z zachowaniem warunkw bezpieczeDstwa uczestnikom imprez turystycznych. 2. obni|enie poziomu jako[ci usBug przewodnickich i pilockich. 3. negatywny wpByw na wizerunek miast 4. nierzetelno[ wykonywania zawodu Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.21 5. weryfikacja nie ma charakteru korporacyjnego gdy| dostp do tego zawodu nie jest reglamentowany, a otwarty dla ka|dego i wymaga jedynie zBo|enia egzaminu 6. bBdne karanie mandatem jest dowodem niekompetencji sBu|b miejskich, nie za[ bBdem przepisw prawa; ukara mo|na jedynie osoby [wiadczce t usBug odpBatnie.Uwaga nie wpBywa na tre[ projektu.22oglnaITRP sugeruje, aby przed podjciem decyzji deregulacyjnych: 1. przeprowadzi konsultacje tematyczne w [rodowisku turystycznym. 2. dokona w uzgodnieniu z resortem sportu i turystyki, bran|owym samorzdem gospodarczym, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi wnikliwej analizy dotyczcej przydatno[ci spoBecznej tego zawodu.Przeprowadzono odpowiednie konsultacje.233. uwzgldni Polskie i Europejskie Ramy Kwalifikacji przy prowadzonej analizie zasadno[ci i przydatno[ci zawodu przewodnika i pilota turystycznego.Uwaga nieuwzgldniona. 24Iwona MBodawska-WatersonoglnaOpinia negatywna, wej[cie na rynek zachodnich korporacji stosujcych ceny dumpingowe pozbawi miejsc pracy polskich przewodnikw i pilotw, brak wpByww do skarbu paDstwa z podatkw, spadek jako[ci [wiadczonych usBug. Grupy bd obsBugiwane przez zagranicznych pilotw, przedstawicieli biur czy kierowcw autokarw.Uwaga nieuwzgldniona 25Joanna Kasperska-SadowskaoglnaOpinia negatywna Uwolnienie zawodu nie zwikszy ilo[ci zamwieD, a rynek i tak jest nasycony usBugami przewodnickimi (wzrost poda|y nie spowoduje wzrostu popytu).Uwaga nieuwzgldniona 26Sprzedawanie usBugi przewodnika bez uprawnieD po ni|szej cenie bdzie odbywa si z pominiciem Urzdu Skarbowego.27Deregulacja odbierze prac polskim przewodnikom wcze[niej wycieczki byBy zobligowane konieczno[ci zatrudnienia lokalnego przewodnika. Inne kraje UE nie udostpni nam takiej mo|liwo[ci.28MaBopolskie Stowarzyszenie Pilotw WycieczekoglnaNegatywnie opiniuje projekt ustawy w zakresie zniesienia wymogu odbycia szkolenia i zdania egzaminu przed komisj urzdu marszaBkowskiego, z powodu: nara|enia turystw na niebezpieczeDstwo, spadku jako[ci usBug, skutkujcym skargami klientw. Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.29nie tylko braku wzrostu, ale wrcz spadku liczby miejsc pracy (niezatrudnianie przez biura niesprawdzonych osb, rezygnacja grup z obowizkowych dotychczas usBug), KsztaBcenie powinno pozosta ujednolicone, obowizkowe i poddane sprawdzianowi pod nadzorem paDstwowym.30Marzena PawBowiczoglnaSprzeciw wobec zniesienia wymogu uzyskania wyksztaBcenia [redniego oraz zdania egzaminu paDstwowego.Uwaga nieuwzgldniona 31Uwolnienie zawodu nie zwikszy zapotrzebowania rynku na pilotw i przewodnikw, czyli nie wzro[nie zatrudnienie, a wrcz zmniejszy to zapotrzebowanie (zagraniczni piloci bd w zamian [wiadczy te usBugi)Uwaga nieuwzgldniona 32Mazowiecka Komisja Egzaminacyjna Pilotw WycieczekoglnaStanowczy sprzeciw wobec projektu deregulacji i postulat utrzymania aktualnych przepisw. Ustawa przyczyni si do deprecjacji zawodu pilota i zmniejszenia, a nie zwikszenia rynku pracy dla polskich pilotw i przewodnikw. deregulacja obni|y dochody bud|etu paDstwa. utrudnienie w pracy pilotw polskich wycieczek za granic z powodu braku licencji; obywatele krajw czBonkowskich UE bd swobodnie [wiadczy usBugi w Polsce. zmniejszone zapotrzebowanie na usBugi polskich pilotw i przewodnikw na skutek przejmowania ich funkcji przez zagranicznych pilotw i kierowcw autokarw, zagranicznych studentwUwaga nieuwzgldniona 33obni|enie jako[ci usBug, a zatem i jako[ci caBego produktu turystycznego oferowanego przez biura podr|y zagro|enie dla bezpieczeDstwa turystw, szczeglnie w przypadku opieki nad dziemi odpByw turystw z turystyki grupowej w kierunku turystyki indywidualnejPoziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.34Michael SobczakoglnaWicej skutkw negatywnych ni| pozytywnych: zawd i stowarzyszenia przewodnickie i pilockie nie maj charakteru korporacyjnegoUwaga nie wpBywa na tre[ projektu.35spadek zapotrzebowania na usBugi polskich pilotw i przewodnikw na skutek przejmowania ich funkcji przez zagranicznych pilotw i kierowcw autokarw, zagranicznych studentw Deregulacja wyrzdzi szkody usBugodawcom, turystom i paDstwu.Uwaga nieuwzgldniona 36brak wpBywu na burzenie negatywnych stereotypw i budowanie przyjacielskich relacji z turystami z zagranicy spadek jako[ci usBugPoziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.37wzrost kosztw zwiedzania muzew, ktre zatrudni wBasnych pracownikw do oprowadzania po ekspozycjiUwaga nie wpBywa na tre[ projektu. 38MirosBaw Nie[pielskioglnaNegatywne stanowisko wobec caBej deregulacji. Dostp do zawodw nie jest limitowany. Obecne przepisy gwarantuj rzetelno[ przekazywanej wiedzy.Uwaga nie wpBywa na tre[ projektu.39Biuro podr|y Noble Krakw s.c.oglnaStanowczy protest wobec deregulacji. Egzamin i uprawnienia paDstwowe to dla klientw obecnie jedyne potwierdzenie wiedzy i przygotowania do zawodu. Odpowiedzialno[ za dobr odpowiednich usBugodawcw przejm na siebie biura podr|y, ktre bd selekcjonowa usBugodawcw wedBug wBasnych kryteriw, z uwzgldnieniem potrzeb imprezy i profilu turystw. 40Lokalna Organizacja Turystyczna Szlak JagielloDski oglnaNegatywna opinia wobec deregulacji. Osoby, ktre dotychczas uzyskaBy uprawnienia, utraciByby dobro nabyte.Zgodnie z zapisem art. 27 projektu ustawy osoby, ktre przed dniem wej[cia w |ycie niniejszej ustawy uzyskaBy uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek na podstawie ustawy o usBugach turystycznych w brzmieniu dotychczasowym zachowuj swoje uprawnienia. 41Zamiar pozbawienia tego atutu nie dotyczy przewodnikw grskich, co budzi wtpliwo[ co do rwnego traktowania. Pozbawienie nowych kandydatw mo|liwo[ci zdania egzaminu stawia ich w nierwnej i niekorzystnej sytuacji w konkurowaniu z osobami posiadajcymi te uprawnienia Ryzyko dochodzenia przestrzegania praw nabytych lub zasad rwnej konkurencji przed TrybunaBem Konstytucyjnym. Postulat utrzymania egzaminw paDstwowychRwne traktowanie obywateli dotyczy rwnych praw do wykonywania zawodu i do nabywania uprawnieD, za[ te prawa nie zostaj naruszone.42Alternatywa: dodanie zapisu Przewodnikiem turystycznym mo|e by rwnie| inna osoba speBniajca minimalne wymagania. Nie uwzgldniono43Park Narodowy Bory Tucholskie oglnaDopuszczenie oprowadzania po obszarach chronionych osb nieprzygotowanych stanowi zagro|enie dla celw ochrony [rodowiska, szczeglnie dla przyrodniczo cennych ekosystemw wra|liwych na antropopresj. Propozycja wprowadzenia obowizku poruszania si grup wycieczkowych po terenie parku narodowego wyBcznie pod przewodnictwem uprawnionego pracownika etatowego danego parku bdz osoby przeszkolonej przez dyrektora parku.Dyrektorzy parkw narodowych w wewntrznych regulaminw parkw mog ustanowi odrbne zasady dotyczce zwiedzania parku z wyznaczon osob, np. pracownikiem etatowym bdz osob specjalnie przeszkolon.44Paulina KlameckaoglnaNegatywna opinia wobec deregulacji. Ju| teraz rynek jest przesycony usBugami przewodnickimi i pilockimi. Deregulacja przyczyni si do zwikszenia bezrobocia w tej grupie zawodowej. Uwaga niezgodna z zaBo|eniami deregulacji.Konieczno[ zapewnienia serwisu usBug na najwy|szym poziomie w trosce o wizerunek polskiej turystyki. Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.45Brak jakichkolwiek ograniczeD administracyjnych czy biurokratycznych w dostpie do zawodu.Ograniczeniem jest konieczno[ zdania egzaminu paDstwowego.46Polska Izba Turystyki (opinia zamieszczona na stronie internetowej PIT)oglnaW gospodarce wolnorynkowej to przedsibiorca winien decydowa kogo zatrudni do obsBugi swoich klientw, ale deregulacja winna dotyczy caBej Unii Europejskiej, aby unikn sytuacji, |e w Polsce grupy oprowadza bd zagraniczni przewodnicy, a nasi przedsibiorcy bd karani np. w Pradze, czy Wiedniu za realizacj podobnej usBugi.Polscy przedsibiorcy bd mieli mo|liwo[ uznania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE na podstawie dwuletniego do[wiadczenia zawodowego, co gwarantuje dyrektywa 2005/36/WE47Biuro Podr|y Polan TraveloglnaNegatywna opinia wobec deregulacji. Deregulacja spowoduje: rozwj szarej strefy brak obowizku korzystania z usBug pilotw i przewodnikw spowoduje spadek liczby zleceD, a to prowadzi do spadku dochodw z turystyki dla paDstwa brak wpByww z podatku dochodowego i ze skBadek ubezpieczeniowych podejmowanie pracy przez niekompetentne osoby brak weryfikacji wiedzy i obni|enie poziomu usBugUwaga nieuwzgldniona 48utrudnienie dostpu do zawodu nowym kandydatom do zawodu, gdy| biura nie bd ich zatrudnia bez licencjiWyboru odpowiedniego usBugodawcy bdzie dokonywa organizator turystyki, w ktrego interesie bdzie zapewnienie obsBugi o wysokim standardzie. Osoba o wysokich kompetencjach, nie posiadajca uprawnieD nadanych na podstawie wcze[niej obowizujcych przepisw, mo|e by rwnie dobrym usBugodawc jak osoba posiadajca takie uprawnienia.49Uwolnienie zawodu nie spowoduje wzrostu liczby imprez turystycznych, czyli miejsc pracy.Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.50Art. 10 (art. 31 pkt 1 u.u.t.)Postulowane zBagodzenie wymogw art. 31 pkt 1 u.u.t dot. konieczno[ci znajomo[ci jzykw obcych.Uwaga nieuwzgldniona, wykracza poza zakres projektowanej regulacji Art. 31 ustawy o usBugach turystycznych dopuszcza zapewnienie opieki pilota wycieczek posiadajcego znajomo[ jzyka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub jzyka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Mo|e to zatem by jzyk polski, je|eli taki jzyk zostaB uzgodniony.51Polska Federacja Pilota|u i PrzewodnictwaoglnaNegatywna opinia wobec deregulacji, z uwagi na: trosk o bezpieczeDstwo klientw trosk o jako[ usBug turystycznych obni|enie presti|u przewodnictwaPoziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.52brak konieczno[ci i utrudnieD w przynale|eniu do organizacji zrzeszajcych pilotw i przewodnikwUwaga nie wpBywa na tre[ projektu.53spadek zapotrzebowania na usBugi polskich pilotw i przewodnikw na skutek przejmowania ich funkcji przez zagranicznych pilotw spadek wpByww do bud|etu paDstwa z podatkwUwaga nieuwzgldniona 54dziaBanie na szkod paDstwa otwarcie rynku pracy przewodnikom z innych krajw UE, zamknicie naszym przewodnikom mo|liwo[ci uznawania ich uprawnieD.Polscy przedsibiorcy bd mieli mo|liwo[ uznania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE na podstawie dwuletniego do[wiadczenia zawodowego, co gwarantuje dyrektywa 2005/36/WE55Polskie Stowarzyszenie Pilotw Wycieczek Zagranicznych w WarszawieoglnaZdecydowany sprzeciw wobec deregulacji, z uwagi na: obni|enie jako[ci usBug,Polscy przedsibiorcy bd mieli mo|liwo[ uznania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE na podstawie dwuletniego do[wiadczenia zawodowego, co gwarantuje dyrektywa 2005/36/WE56brak ochrony rynku dla polskich pilotw i przewodnikw - utrudnienie pracy pilotw wycieczek polskich za granic, gdy| brak licencji bdzie skutkowaBo nieuznawaniem uprawnieD za granic spadek wpByww z podatkw do bud|etu Polski (pienidze bd pByn za granic)Uwaga nieuwzgldniona 57obecnie nieskrpowany dostp do zawodu nieobowizkowe przynale|enie do organizacji czy instytucjiIstniejcym dotd utrudnieniem w dostpie do zawodu byBy egzaminy paDstwowe. W zwizku z powy|szym caBkowicie rezygnuje si z obowizkowych egzaminw na rzecz pozostawienia obowizku ukoDczenia odpowiednich szkoleD dla przewodnikw turystycznych, realizowanych w oparciu o uchwaBy jednostek samorzdu terytorialnego.58pogorszenie wizerunku polskiej turystykiDeregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw przez zleceniodawcw (biura podr|y, tury[ci).59Polskie Towarzystwo TatrzaDskie Zarzd GBwnyoglnaZdecydowany sprzeciw wobec deregulacji, z uwagi na: nieobowizkowe przynale|enie do organizacji czy instytucji nieskrpowany dostp do zawoduIstniejcym dotd utrudnieniem w dostpie do zawodu byBy egzaminy paDstwowe. W zwizku z powy|szym caBkowicie rezygnuje si z obowizkowych egzaminw na rzecz pozostawienia obowizku ukoDczenia odpowiednich szkoleD dla przewodnikw turystycznych, realizowanych w oparciu o uchwaBy jednostek samorzdu terytorialnego.60brak ochrony rynku dla polskich pilotw i przewodnikw utrudnienie pracy pilotw wycieczek polskich za granic brak licencji bdzie skutkowaBo nieuznawaniem uprawnieD za granicUwaga nieuwzgldniona 61zalecenia UE dot. standaryzacji ksztaBcenia przewodnikw zgodnie z norm EN 15565:2006 (E)EN 15565:2006 jest norm unijn majc charakter zalecenia, a nie charakter zobowizujcy. Kraje czBonkowskie maj wybr, czy d| do wdro|enia takiej normy, czy te| nie. {adna z obowizujcych Polsk dyrektyw unijnych nie reguluje standardw ksztaBcenia przewodnikw turystycznych ani pilotw wycieczek.62Pomorska Federacja PrzewodnickaoglnaZdecydowany protest przeciwko deregulacji, z uwagi na: brak mechanizmw weryfikacji wiedzy konieczno[ zapewnienia gwarancji jako[ci usBug szkodliwo[ deregulacji dla edukacji pozaszkolnej, promocji regionw i kraju oraz dla turystw i rynku usBug turystycznych jednorazowy kontakt usBugodawcy z turyst brak mo|liwo[ci weryfikacji przez rynek Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.63spadek zapotrzebowania na usBugi polskich przewodnikw na skutek przejmowania ich funkcji przez pilotw, kierowcw autokarw, przypadkowych osb, tak|e usBugodawcw zagranicznych zmniejszenie wpByww do bud|etu paDstwa z tytuBu podatkwUwaga nieuwzgldniona 64utrudnione warunki dla przewodnikw rozpoczynajcych dziaBalno[Osoby, ktre ukoDczyBy wBa[ciwe szkolenia, bd miaBy rwne szanse na rozpoczcie dziaBalno[ci, co osoby posiadajce uprawnienia paDstwowe.65Polsk obowizuje podpisana przez nasz kraj Dyrektywa Unii Europejskiej EN 15565, zobowizujca do standaryzacji usBug turystycznych, w tym przewodnickichEN 15565:2006 jest norm unijn majc charakter zalecenia, a nie charakter zobowizujcy. Kraje czBonkowskie maj wybr, czy d| do wdro|enia takiej normy, czy te| nie. {adna z obowizujcych Polsk dyrektyw unijnych nie reguluje standardw ksztaBcenia przewodnikw turystycznych ani pilotw wycieczek66regulacja zawodu utrzymana jest w paDstwach, gdzie przemysB turystyczny dostarcza du|ych dochodw do bud|etu paDstwaUwaga nie wpBywa na tre[ projektu.67nieobowizkowe przynale|enie do organizacji czy instytucji nieskrpowany dostp do zawodu nieistnienie korporacji przewodnickichIstniejcym dotd utrudnieniem w dostpie do zawodu byBy egzaminy paDstwowe. W zwizku z powy|szym caBkowicie rezygnuje si z obowizkowych egzaminw na rzecz pozostawienia obowizku ukoDczenia odpowiednich szkoleD dla przewodnikw turystycznych, realizowanych w oparciu o uchwaBy jednostek samorzdu terytorialnego.68Przedsibiorstwo Upowszechniania Postpu Technicznego i Organizacyjnego Atut Sp. z o.o.oglnaNegatywna opinia projektu deregulacji, z uwagi na spodziewane skutki: dziaBanie na szkod naszego paDstwa; deregulacja nie spowoduje zmniejszenia bezrobocia obni|y konkurencyjno[ obywateli polskich na rynku pracy w Unii Europejskiej i jest dziaBaniem na ich szkod grupy przyje|d|ajce do Polski nie bd korzysta z polskich przewodnikw/pilotw osoby prowadzce dziaBalno[ gospodarcz po deregulacji zmniejsz zakres pracy lub zamkn dziaBalno[; spadn podatki do bud|etu z pracy polskiej kadry turystycznej,Uwaga nieuwzgldniona 69spadek wpByww do bud|etu paDstwa kwot w wysoko[ci 200PLN/osob za egzamin zawodowySpadnie tak|e wydatek bud|etu paDstwa na organizacj egzaminw, w tym kosztw wynajcia sal, autokarw, wynagrodzeD dla egzaminatorw70powstanie korporacyjnych uprawnieD pilota/przewodnika w zamian za zderegulowane paDstwowe. Szkolenia zawodowe pilotw/ przewodnikw przejm izby turystyczne i inne organizacje te najsilniejsze w [rodowiskach regionalnychUwaga nieuwzgldniona 71Biura podr|y nie bd zatrudnia (tak dBugo, jak to mo|liwe) pilotw bez legitymacji i certyfikatw obni|enie presti|u zawodu pilota/przewodnikaOsoby, ktre ukoDczyBy wBa[ciwe szkolenia, bd miaBy rwne szanse na rozpoczcie dziaBalno[ci, co osoby posiadajce uprawnienia paDstwowe.72Polscy piloci i przewodnicy na terenie Polski generuj dodatkowy dochd dla podmiotw szeroko rozumianego rynku turystycznego i okoBo-turystycznego (wspBpracuj z lokalnymi przedsibiorstwami, sklepikami, zachcaj do konsumpcji w regionie)Do takich czynno[ci nie jest wymagane posiadanie paDstwowych uprawnieD, a jedynie praktyka w wykonywaniu zawodu lub ewentualne fakultatywne szkolenie dla nowych usBugodawcw.73Uprawnienia pilota i przewodnika w Polsce oraz egzaminy nigdy nie byBy korporacyjne. {adna z polskich organizacji skupiajcych przewodnikw czy pilotw nie blokuje mo|liwo[ci przynale|enia i dostpu do zawodu, bo nie jest to samorzd obowizkowy.Uwaga nie wpBywa na tre[ projektu.74Brak mo|liwo[ci szkolenia: wikszo[ uczelni nie ma wykBadw akademickich z przedmiotw omawianych na szkoleniach pilotw. Uczelnie wy|sze w Polsce w wikszo[ci nie posiadaj kadr praktykw z uprawnieniami pilota wycieczek/przewodnika, wykBadowcy nie uprawiaj tego zawodu.Je|eli uczelnie chc ksztaBci pilotw i przewodnikw problem mo|na rozwiza w obrbie danej uczelni: zatrudni odpowiedni kadr, przygotowa programy ksztaBcenia.75KoBo Przewodnikw Turystycznych PTTK w AugustowieoglnaZdecydowany protest przeciwko deregulacji, z uwagi na: obni|enie jako[ci usBug, pogorszenie wizerunku regionu.Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw. Deregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw Do ponoszenia odpowiedzialno[ci nie zobowizuj posiadane uprawnienia paDstwowe, a umowa cywilno-prawna ze zleceniodawc.76PTTK im. A. Patkowskiego w SandomierzuoglnaNegatywna opinia dotyczca deregulacji, z uwagi na: Stworzenie mo|liwo[ci unikania odpowiedzialno[ci moralnej i prawnej przez osoby nieuczciwe Poszerzenie wpBywu szarej strefy Do ponoszenia odpowiedzialno[ci nie zobowizuj jedynie posiadane uprawnienia paDstwowe, ale Kodeks cywilny, Kodeks, karny, prawo dotyczce ochrony praw konsumenta, a tak|e umowa cywilno-prawna ze zleceniodawc.77Uwolnienie zawodw nie sprzyja podnoszeniu kwalifikacji ani utrzymaniu wiedzy na odpowiednim poziomie.Uwaga nieuwzgldniona PTTK oddziaB Ziemia Sanocka oglnaPoparcie pozostawienia uprawnieD przewodnika turystycznego grskiego.Nie wymaga ustosunkowania si78OddziaB zwraca uwag na brak spodziewanego wzrostu miejsc pracy, gdy| wikszo[ usBugodawcw traktuje to zajcie wyBcznie jako sezonowe i dodatkowe, a nie gBwne zrdBo utrzymania. Powinno zosta utrzymane przeprowadzanie egzaminw paDstwowych.Uwaga nieuwzgldniona 79Nieprzygotowane osoby nie speBni swojej przewodnickiej misji rozbudzania pasji z poszanowaniem natury i kultury.Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw. Deregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw przez zleceniodawcw (biura podr|y, tury[ci).80PTTK Regionalny OddziaB w SBupskuoglnaOpinia negatywna, zmiana doprowadzi do obni|enia standardu i poziomu usBug [wiadczonych przez bran| turystyczn.Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw. Deregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw przez zleceniodawcw (biura podr|y, tury[ci).81PTTK OddziaB w SuwaBkachoglnaOpinia negatywna, z uwagi na: obni|enie poziomu, rzetelno[ci i profesjonalizmu usBug wa|n rol nauczyciela regionuj.w.82PTTK Zarzd GBwny, Krajowy Samorzd Przewodnikw Turystycznych PTTKNegatywna opinia, z uwagi na: zmian tre[ci rozumienia funkcji przewodnikw, obni|enie standardu usBug i poziomu bezpieczeDstwa, utrudnienia dziaBalno[ci organizatorw turystyki i destabilizacja sytuacji polskich biur podr|y nadmierne otwarcie rynku dla pilotw zagranicznych zmniejszenie wpBywu do bud|etu paDstwa.Uwaga nieuwzgldniona 83Art. 10 pkt 1 i 2 (art. 20 i 21 u.u.t.)Postulowane utrzymanie regulacji wobec wszystkich rodzajw przewodnictwa, z ewentualnym uBatwieniem drogi dla absolwentw pewnych kierunkw ksztaBcenia.Uwaga nieuwzgldniona84Art. 10 pkt 3 i 5 (art. 22, art. 23 u.u.t.)Postulowane pozostawienie warunku ukoDczenia szkoBy [redniej oraz dobrego stanu zdrowia.Uwaga nieuwzgldniona 85Art. 10 pkt 6-7 (art. 24-24a u.u.t.)Pozostawienie brzmienia w dotychczasowej formieUwaga nieuwzgldniona 86Art. 10 pkt 8 (art. 25 u.u.t.)Pozostawienie brzmienia w dotychczasowej formie. w ust. 4 nale|y usun zapis ...oraz organizacji zrzeszajcych organizatorw turystyki . Przedstawiciele tych organizacji w przypadku egzaminw praktycznych przewodnikw grskich nie s w stanie oceni specjalistycznej wiedzy, ani nawet uczestniczy w egzaminie ze wzgldw bezpieczeDstwa i trudno[ci tras.Uwaga nieuwzgldniona87Art. 10 pkt 9-14 (art. 26-30 i 33 u.u.t.)Pozostawienie brzmienia w dotychczasowej formieUwaga nieuwzgldniona, niezgodna z koncepcj deregulacji88oglnaNa kursy przyjmowani s wszyscy zainteresowani, speBniajcy minimalne wymagania. Egzaminy nie s trudne, rokrocznie wydawanych jest bardzo du|o uprawnieD. Uprawnienia pilota i przewodnika w Polsce oraz egzaminy nigdy nie byBy korporacyjne, nie ma obowizku przynale|enia do nich. Zawody pozostaj regulowane w krajach, gdzie turystyka stanowi istotn gaBz gospodarki. Tendencje regulacyjne w krajach UE w stosunku do zawodu przewodnika turystycznego.Uwagi nie wpBywaj na tre[ projektu.89Brak mo|liwo[ci uznania kwalifikacji polskich usBugodawcw w krajach UE.Polscy przedsibiorcy bd mieli mo|liwo[ uznania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE na podstawie udokumentowania odbytego szkolenia w Polsce, co gwarantuje dyrektywa 2005/36/WE.90Zmniejszenie liczby miejsc pracy z uwagi na otwarcie rynku na zagranicznych usBugodawcw. Zmniejszenie wpByww do bud|etu paDstwa.Uwaga nieuwzgldniona 91Obni|enie standardw usBug, nieskuteczne prby regulacji jako[ci usBug przez wolny rynek przed 1997 r. Ryzyko budowania bBdnego wizerunku Polski przez osoby bdce silnym przekaznikiem informacji.Poziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw. Deregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw przez zleceniodawcw (biura podr|y, tury[ci).92Biuro Turystyki OrionoglnaOpinia negatywna, z uwagi na: zamknicie rynku pracy dla polskich pilotw i przewodnikw w krajach UE otwarcie rynku polskiego dla usBugodawcw zagranicznych ograniczenie liczby miejsc pracy spadek wpByww do bud|etu paDstwa z tytuBu podatkw biura bd zatrudnia licencjonowanych pilotw i przewodnikw, zamykajc rynek dla tych bez uprawnieDUwaga nieuwzgldniona 93konieczno[ weryfikacji poziomu usBug pracownikw przez biura Taka weryfikacja mo|e by dokonana w oparciu o indywidualne potrzeby zleceniodawcy i profil jego klientw.94podnoszenie stawek gwarancji ubezpieczeniowych a w konsekwencji cen imprez turystycznych Uwaga niezasadna.95PTTK Samorzd Przewodnikw Turystycznych Wojewdztwa Kujawsko-PomorskiegooglnaNegatywna opinia, z uwagi na: deprecjacj zawodu i obni|enie jego presti|u pogorszenie standardu usBug licencjonowany przewodnik to to najlepszy ambasador swojego miasta, regionu i kraju uprawnienia stanowi gwarancj dla turystyPoziom jako[ci usBug mo|na ksztaBtowa poprzez zatrudnianie przez biura podr|y osb, ktre ukoDczyBy szkolenia lub selekcjonowanie najlepszych usBugodawcw.96psucie rynku usBug przewodnicko-pilockich niezdrow konkurencyjno[ci taDszych usBug oraz dyktat cenowy biur podr|y zajmowanie miejsc pracy przez kierownikw wycieczek, zagranicznych tour liderw odpByw pienidzy z bud|etu paDstwa za granic otwarcie rynku pracy przewodnikom z innych krajw UE, zamknicie naszym przewodnikom mo|liwo[ci uznawania ich uprawnieD.Uwaga nieuwzgldniona 97nieskrpowany dostp do zawodu nieobowizkowe i nieograniczone przynale|enie do organizacji zawodowych brak podej[cia korporacyjnegoIstniejcym dotd utrudnieniem w dostpie do zawodu byBy egzaminy paDstwowe. W zwizku z powy|szym caBkowicie rezygnuje si z obowizkowych egzaminw na rzecz pozostawienia obowizku ukoDczenia odpowiednich szkoleD dla przewodnikw turystycznych, realizowanych w oparciu o uchwaBy jednostek samorzdu terytorialnego.98Postulowane utrzymanie regulacji wobec wszystkich rodzajw przewodnictwa, z ewentualnym uBatwieniem drogi dla absolwentw pewnych kierunkw szkB.Uwaga nieuwzgldniona, 99Samorzd Przewodnikw Turystycznych PTTK w BytomiuoglnaZdecydowany sprzeciw, z uwagi na: spadek jako[ci usBug zburzenie wizerunkuWeryfikacji mo|e dokonywa pracodawca, sprawdzajc umiejtno[ci odpowiadajce potrzebom konkretnej imprezy turystycznej i profilu turystw. Deregulacja nie musi si wiza z pogorszeniem wizerunku, o ile zostanie dokonana selekcja rzetelnych usBugodawcw przez zleceniodawcw (biura podr|y, tury[ci).100S.A.S. TraveloglnaPoparcie deregulacji zawodu pilota wycieczek.Nie wymaga ustosunkowania si.101Negatywna opinia dotyczca deregulacji przewodnikw miejskich, z uwagi na zastpienie polskiego przewodnika zagranicznym pilotem, ktry przyjedzie z grup, a co za tym idzie, odpByw walut do innych krajw.Uwaga nieuwzgldniona102Sebastian TomalaoglnaNegatywna opinia doty*,Nprt T l 0 < | ~ n p > ǿ|nbVJh+hpC5CJaJh+h^V5CJaJh+h^V5CJaJh(`hJ5>*CJaJhJh^VhJhG>*hGhJh^V>* h+h^Vh+hJ56 h^V56h+h^V56 hG5h+h^V5h+h!5h+6CJaJh!6CJaJhJ6CJaJh+5CJaJh+h+5CJaJ,rt l n $$Ifa$gdy4 $IfgdW gdJ$a$gdh$a$gd!$a$gd+ ػn p z < ~ $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4ikd$$Ifl88 t0{@C44 layty \ *.0Flnpt<@B<@BR$Z$((\))),,00J5R55667`7b788 999j9<ļĴh+h^V0J5h+h^V0J CJh+h^V0J h+h7h4TCJaJh^VCJaJh+CJaJh+h+CJaJh+h^Vh4Th+h7CJaJ h+h^Vh+h^VCJaJ8 J>>>55 $IfgdJ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*,.0nprt $Ifgd+ $Ifgd4T $IfgdJ J>22> $$Ifa$gdJ $$Ifa$gdy4kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty>@D8, $$Ifa$gdy4kd-$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+ $IfgdJD> $Ifgd+ $IfgdChn $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdJ>@DJ>22 $$Ifa$gdChn $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty 8, $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+ $IfgdChn r~!N$P$R$T$V$X$Z$~$L&(( $Ifgdwn $IfgdChn $$Ifa$gdChn((())\)J>>>5 $IfgdJ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty\))))))A555 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+)0N5P5R5555555555555555566 $$Ifa$gdy4 $Ifgdwn666778J>>>5 $IfgdR' $$Ifa$gdy4kd`$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty8 999\9j9A555 $$Ifa$gdy4kd7$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+j9 <<L<N<8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+ $IfgdR'<J<N<P<<v====:>>>>>>?8?>(>J>>22 $$Ifa$gdH3 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty(>>>@>B>D>F>T>h>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> $$Ifa$gdH3>>>>>>>>>>>>>??????@?AABB$$d$1$If`a$gdH3 $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdH3BBRGJJJJJJJJJJJJJKKKKKQQRjRlR $IfgdH3 $IfgdR'$$d$1$If`a$gdH3lRnRpRrRRV8[:[^[[ $IfgdH3 [[[>\L\v`H<<<3 $IfgdR' $$Ifa$gdy4kd $$IflZr| *z)8`P t0{@C44 laytyv`x`aRdTdVdXdZd\d^d`dbdddfdhdjdldndhhh $$Ifa$gdChn$d$1$If`a$gd$d$1$Ifa$gdR'$d$1$If`a$gdJ $IfgdR'hhThVhXhZh\h^h`hbhdhhhhiilll\n $IfgdChn $Ifgd+ $$Ifa$gdChnRh^hh^nbnnpp}4З (D` ޠ:>ܤޤ4DF$&*68:V"$Nh+h^V0J#aJh+h^V0J<>*CJh+h^V0J<CJh+h^V>*h+CJaJh+h^V0J<5CJ&h+h^V0J85CJOJQJ\^Jh+h^V0J h+h7h+h^V5 h+h^V5\n^ndnnnnnH<<<<< $$Ifa$gdy4kd $$IflZr| *z)8`P t0{@C44 laytynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn $$Ifa$gdy4nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooo o oo $$Ifa$gdy4ooooooooo o"o$o&o(o*o,o.o0o2o4o6o8o:oo@oo $$Ifa$gdA# $$Ifa$gdy4ooooooooooBpDpFpHpppppppppp@t $Ifgd} $Ifgd{(N $$Ifa$gd{(N $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdA#@tDtFtHtJtLtuvvnypyry}} dfhjlV $Ifgd}VXjl ʏ̏Ώ^4XΗЗ $IfgdR' $Ifgd $$Ifa$gd $Ifgd m $Ifgd}ԙ֙ 8h $Ifgd> $Ifgd $$Ifa$gdy4 $IfgdR'hjlnprtvxz|~ $Ifgdy- $Ifgd m $$Ifa$gdy4 (02468:<>@BD` ޠ $Ifgd m $Ifgd $IfgdA# $$Ifa$gdy4 $Ifgdy-ޠ68:@6* $$Ifa$gdy4kdr $$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdA# $Ifgd{(N@ܤ $Ifgd8 $Ifgd} $$Ifa$gdy4 ܤޤ&4H<<<1 )$1$Ifgd8 $$Ifa$gdy4kdR $$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty?333 $$Ifa$gdy4kd2 $$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd8&(*68:V $Ifgdq $Ifgd8 $Ifgdk&!$d$1$If`a$gd8!$d$1$If`a$gdk&$P^H<<<3 $Ifgdq $$Ifa$gdy4kd$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyh4JLNPRTVXZ\^` $Ifgd76$$d$1$If`a$gdq$h$If`ha$gdq $$Ifa$gdq $IfgdqBFHJL&*HJ 24hXhxxmxixmhu#h+h+CJaJ h+h+h+h+5h+h+5CJaJh+h^Vh+h^V5CJaJh+h^VOJQJh+h^V5OJQJh+h^V0J'h+h^V5h+h^VCJaJh+h7CJaJh+h^V0J h+h^Vh+h^V0J#CJ%`bdfhjlnprtvx>@ $Ifgdq $Ifgd76@BHH<000 $$Ifa$gd76 $$Ifa$gdy4kd$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty ` $$Ifa$gdy4 $IfgdI $$Ifa$gd76&(* $$Ifa$gdy4&$d$1$If`a$gd76&d$1$If`gdy4 $$Ifa$gd76 $IfgdI 2 $Ifgd76 $$Ifa$gdy4 NJ>5) $$Ifa$gd $IfgdI $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyNP $IfgdoK $$Ifa$gd $IfgdI $$Ifa$gd "$&(*,.024hX $$Ifa$gdy4 $IfgdI $$Ifa$gd XZ\^`bdfhj $$Ifa$gdy4 &$Ifgdy47$3d$1$If^3`a$gd{(N7$d$1$If`a$gd 7d$1$If`gdy4 $IfgdIhj:<Tlnr*,FHJL(*Zfl"v|ļ˼ļİttm h+h7h+h^V0J5OJQJh+h^V0J#5aJh+h^V0J'h+h^V0J#CJ h+h^Vh+h^V5h+h^V5CJaJhu#h+ h+h+h+h+5CJaJh+h+OJQJhu#0J#CJh+h+0J#CJh+h+0J#aJ*nprtvxz|~,.02468:<>@BDF $Ifgd $$Ifa$gdy4 $Ifgd+FHJLzF:1% $$Ifa$gd $IfgdI $$Ifa$gdy4kd$$Ifl4r| *z)8```P t0{@C44 laytu#z $IfgdI $$Ifa$gd *Z\^`bdfhjl7$3d$1$If^3`a$gd73d$1$If^3`gdy47d$1$If`gd7d$1$If`gd 7$d$1$If`a$gd $$Ifa$gdvxz| $Ifgdex= $Ifgd $Ifgd $$Ifa$gdy4F:.. $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kd$$Ifl4r| *z)8 `P t0{@C44 laytu#vJLDFH"z $Ifgdex=($d$1$If`a$gdex=(d$1$If`gdy4 $$Ifa$gdex= $IfgdIDF"|(FHL N Z\248t vxZ^䬢qh+h^V0J 5@CJh+h^V0J @aJhu##h+h^V0J@CJOJQJ\hu#0J @CJh+h^V0J @CJh+h^VCJaJ h+h7h+h^VOJQJh+h^V0J%5CJ\h+h^V0J%CJ\ h+h^Vh+h^V5,z|J>5) $$Ifa$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytu# (*,.02468:<>@BDFH24($d$1$If`a$gd{s )5$1$Ifgd{s(d$1$If`gd{s $$Ifa$gd{s $Ifgd{s468vxz|~ $Ifgd{s $Ifgdu# $$Ifa$gd{sJ>5) $$Ifa$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gd{s($d$Ifa$gd{s $1$Ifgd{s $$1$Ifa$gd{s $Ifgd{s J>55 $Ifgd{s $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty  prtvx($d$Ifa$gd{s $$1$Ifa$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gd{sA5 $$Ifa$gdy4kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{s Z $$1$Ifa$gd{s $Ifgd{sZ\^VXZ\^`bdfhjlnprtvxz $Ifgd{s($d$Ifa$gd{s $1$Ifgd{s $$1$Ifa$gd{s dh$1$Ifgd{s^V\tvx """*"%%%'''''''-..///3333b4f455 = =====> EEEEEEF FjFxFzF2K¬·ѡѡєѡh+h^V0J,@CJ]h+h^V0J+@CJh+h^V0J+CJh+h^VCJaJh+h^VOJQJh+h^V5 h+h7 h+h^Vh+h^V0J 5@CJh+h^V0J @aJh+h^V0J @CJ48:^" " "Akd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{s """""""" """$"&"("*"%%%%%%%|'($d$Ifa$gd{s(d$1$If`gd{s $$1$Ifa$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gdy4|'~'''''A5 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{s''''-- -D-.($d$Ifa$gd{s($d$1$If`a$gd{s(d$1$If`gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gd{s.....J>2) $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty.///////// /33333P4R4T4V4X4 $Ifgd222 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty=======>>>>> > >>>>EEEEEE $Ifgd{s $Ifgd{s*$Fd$1$If]F`a$gd{s $$Ifa$gd{sEEEEEEEEEEEEFFF $$Ifa$gd{sFF FFFJ>2) $Ifgd{s $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyFjFlFnFpFrFtFvFxFzF|F2K4K6K8KTKKKKKKKK $Ifgd{s $Ifgd{s*$ ld$1$If]l`a$gd{s $$Ifa$gd{s2K4K8KTKKKKK>LLL>MRR~SSSJTLTNTjTnVVVVWWWW\ \*^,^.^b쳢o]#h+h^V0J.5@CJOJQJ#h+h^V0J/@CJOJQJ]&h+h^V0J/>*@CJOJQJ]h+h^V@OJQJ h+h^V0J.@CJOJQJ'h+h^V0J.5@OJQJ^JaJh+h^V0J+CJh+h^VCJaJ h+h7h+h^V5 h+h^Vh+h^V0J+@CJ!KKKKK5) $$Ifa$gdy4kdj$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gd{s $Ifgd{sKKKL&L>L@LBLDLFLHLJLLLZLpLLLLLM>MQ*$hC$1$If]h`a$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gd{sQQQRRRRRR~SSSLTNTjTTTTTTTTTT $Ifgd{s $Ifgd{s*$ <Dd$1$If]D`a$gd{sTjVlVnVVVV $$Ifa$gd{s $Ifgd{sVVVV6WJ>5) $$Ifa$gdH- $IfgdI $$Ifa$gdy4kdF$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty6W8W:WW@WBWDWFWHWJWLWNWPWRWTWVWXWZW\W^W`WbWdWfWhWxWW $$Ifa$gd222 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kd"$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyccdddd?3 $$Ifa$gdy4kd$$IflFr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{sddd0e2e4e6e8eegghhhh $Ifgd{s $$Ifa$gd{shhhhhhH<000 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kd$$Ifl'r| *z)8`P t0{@C44 laytyhhhhhhiiiii i iiiiiiiixjzj|j~jjjjj $Ifgd{s $$Ifa$gd{sjjjjjjjjjjjjlm`nbndn $$Ifa$gd{s*$d$1$If`a$gd{s $Ifgd{sdnfnlnnn|nH<3' $$Ifa$gd{s $Ifgd{s $$Ifa$gdy4kd$$Ifl'r| *z)8`P t0{@C44 layty|nnnooofp $Ifgd{s*$d$1$If`a$gd{s $$Ifa$gd{sfphpnppppH<3' $$Ifa$gd.3c $IfgdI $$Ifa$gdy4kd $$Ifl'r| *z)8`P t0{@C44 laytyppppqqq q"q$q&q(q*q,q.q0q2q4q6qtttpu $Ifgd3$$d$1$If`a$gdz&* $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gd.3c $IfgdIpurutuvuxuzu|u=kd~!$$Ifl43 r| *z)8````P t0{@C44 layty $Ifgd3|u~uuuNwPwRwyyyyyy~~RTjln $Ifgd3$$d$Ifa$gdz&*$$d$1$If`a$gdz&* $IfgdI $$Ifa$gdy4tuu~lnx~(ABY\ЈӈLR6<Z\`ګޫ&.02h+h^V0J5OJQJh+h^V@ hu#0Jh+h^V0Jh+h^VCJaJ h+h7hu#h+h^V0J#CJhu#0J#@CJh+h^V0J#@CJh+h^V5 h+h^V6 B $Ifgd3&(F:::: $$Ifa$gdy4kdp"$$Ifl4 r| *z)8 ` P t0{@C44 layty(6:6^`b $$Ifa$gdy4 $Ifgdz&*;$d$1$If`a$gdz&*;$d$1$If`a$gd?;$d$1$If`a$gdz&* $$Ifa$gdz&* J>5) $$Ifa$gd? $IfgdI $$Ifa$gdy4kdb#$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyЫޫ "$&(*,.02JL$$d$1$If`a$gdz&* $IfgdI $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gd?HJP:<~ȼ̼ vz68:j&(߹ߞߖߒߞߒߞߒߒ߹ߞߒߖߞ߇{{h+h^V5OJQJh+h^VOJQJhu#h+h^V5 h+h7h+h^VCJaJhu#5CJaJh+h^V5CJaJh+h^V0J#aJh+h^V0J5@OJQJ h+h^Vh+h^V5\h+h^V0J65OJQJ\,LNP<>dp $Ifgd $$d$If`a$gdiX$$d$1$If`a$gdz&*H?33 $$Ifa$gdy4 $IfgdEkd>$$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty̼ ~u $Ifgdu# $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdy4ikd%$$Ifl8y8 t0{@C44 layty <>vJ>>>2 $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdy4kd%$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyv"0>kd~&$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4=111 $$Ifa$gdy4kdZ'$$Ifl4r| *z)8``P t0{@C44 layty $Ifgdu#z41kdB($$Ifl4r| *z)8 `P t0{@C44 layty $Ifgdu# $$Ifa$gdy4468<hjxxo $Ifgd}^ $Ifgdu# $Ifgd ikd*)$$Ifl8y8 t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 F:::1 $Ifgd $$Ifa$gdy4kd)$$Ifl4r| *z)8````P t0{@C44 layty*Z\^` $Ifgd}^ $Ifgd nF:.. $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kd*$$Ifl4 r| *z)8 ` P t0{@C44 layty, $Ifgd}^$d$1$If`a$gd}^J|@(TVxtXLNfh>\^b~V\TX&jn𲪲h+h 5 h+h h+h 0Jh+h^V0J5h+h^V5h+h^V0J>*h+h^VOJQJ h+h7 h+h^Vh+h^V0JC<JJ>2& $$Ifa$gd}^ $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kd+$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJ $$Ifa$gdiS$d$1$If`a$gd}^0@J>>> $$Ifa$gdy4kdn,$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@ $Ifgd}^$d$1$If`a$gd}^&(H<<< $$Ifa$gdy4kdJ-$$Iflqr| *z)8`P t0{@C44 layty(RT-kd*.$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd5d$1$If`gdy4TXNPLl $Ifgd5$d$1$If`a$gd5 $$Ifa$gdy4TxJ>>> $$Ifa$gdy4kd /$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyx|)kd/$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gdrdftXZ\^`bdfhjlnd$1$If`gdy4d$1$If`gd $d$1$If`a$gd $IfgdkFw $$Ifa$gdy4&Nfh $Ifgd $Ifgdr.>H<00 $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kd0$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty>$&(*`b~ $Ifgd7v$d$1$If`a$gd7v H<<< $$Ifa$gdy4kd1$$Ifl0r| *z)8`P t0{@C44 laytyPR $Ifgd7vd$1$If`gdy4RTZH<<< $$Ifa$gdy4kd2$$IflYr| *z)8`P t0{@C44 layty&hj*kdb3$$IflYr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd7v$d$1$If`a$gd7vjp8LN $Ifgd7vd$1$If`gdy4 $$Ifa$gdy4NPVH<<< $$Ifa$gdy4kdB4$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 laytyPT  | (tx$&8<Rdf4PJf !!!B"Z"`"b"j"x"z""" $4$&&r)X+Z+\+^+b+d+++Ǽеh+h0Jh+h5 h+hh+h OJQJh+h 0J h+h h+h^V0J5h+h^V5h+h^V0J h+h7 h+h^V=      $IfgdM^v$d$1$If`a$gdM^vH<<< $$Ifa$gdy4kd"5$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 laytyxz $IfgdH$d$1$If`a$gd7vz|H<000 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd6$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 layty (r $$Ifa$gdH $IfgdHd$1$If`gd6/7rtzH<<<<< $$Ifa$gdy4kd6$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 layty68-kd7$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd d$1$If`gdy48>DR4P $Ifgd d$1$If`gdiS $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4JH<00 $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kd8$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 laytyJf $$Ifa$gdiS $Ifgd $d$1$If`a$gd  H<000 $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kd9$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 layty !6!!!*kdb:$$IflEr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $d$1$If`a$gd !!B"`"b"d"f"h"j"l"n"p"r"t"v"x"z""""" $$d$1$If`a$gd $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4 $"$$$&$($*$,$.$0$2$4$&&&p)r)t))\+ $Ifgd $IfgdCbe$d$1$If`a$gd d$1$If`gdiS\+^+d+++H<<< $$Ifa$gdUkdB;$$Ifl r| *z)8`P t0{@C44 layt ++$//0<000000135 555666888829<<<<=˻˪yj]S]Kh+h5h(0JCJaJh(h0JCJaJh(h0J"CJ^JaJh(0J"CJOJQJaJ h(h%0J"CJOJQJaJ#h(h0J"6CJOJQJaJ h(h0J"CJOJQJaJh+h0J">*CJOJQJh+h0J"CJOJQJ h+hXhu# h+hh+h0Jh+h0J5+,p-L."/$/&/ $IfgdCbe$d$1$If`a$gdU&/(/./v//H<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd"<$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layt/0>0@0*kd=$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layt $IfgdCbe$d$1$If`a$gdU@0F00000000000000000000 $IfgdU $$Ifa$gdU $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy401113355 566666 6 6666666666!$d$1$If`a$gd(!$d$1$If`a$gdU6888<<&<<<<<<<<<====>*d$1$If`gd( $IfgdU$d$If`a$gdU$d$1$If`a$gdU!$d$1$If`a$gd(===JBBBBRCCCCCCCD DHH$J.L2LLMPPPPPP QdQQ8R:RtR.SHWJWYYZ^XcмЅЅxЅmh+hX0J#CJh+h0J+@CJh+h5h+hXOJQJh+hOJQJh+h0J"CJOJQJh+h0J5h+h0Jhu# h+hX h+hh(0JF@hJh%0JF@h|uh%0JF5@h(0JF5@*>@BBBBBBB $IfgdU $$Ifa$gd(*d$1$If`gd(BBBBBH<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd=$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytBRCCCC6* $$Ifa$gdy4kd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layt $Ifgdu# $IfgdUCCCCCCTDVDDDDDHHH,L.L0L2L$d$1$If`a$gdX!$d$1$If`a$gdX!$d$1$If`a$gdU $IfgdU $$Ifa$gd $$Ifa$gdU2L4L"P$PPPPPP QbQdQQ,R.R0R2R4R6R8R:R $Ifgd $IfgdU $Ifgdu# $$Ifa$gdUd$1$If`gdU!$d$1$If`a$gdX:R^RdUfUUDWFWHWJWLWpWX $Ifgd XYYRY`YH<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd?$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layt`YYZ ZZ6* $$Ifa$gdy4kd@$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layt $Ifgdu# $IfgdUZ22 $$Ifa$gdiS $$Ifa$gdy4kdD$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytynwtxx{{{{A5 $$Ifa$gdy4kd^E$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{{{{l|||5kd:F$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $$Ifa$gdiS||}b}`Z\^`b~փ $Ifgdu# $Ifgd $$Ifa$gdy4 hjJ>>>55 $IfgdiS $$Ifa$gdy4kdG$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyj֍؍ $$Ifa$gdy4 $IfgdiS ؍ڍލJ>>> $$Ifa$gdy4kdG$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty֔ؔ $IfgdiS$d$1$If`a$gdiSfhJ>>> $$Ifa$gdy4kdH$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyh\^zҗԗ֗ $IfgdiS$d$1$If`a$gdiS J>>> $$Ifa$gdy4kdI$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*ĝ/kdJ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdiSd$1$If`gdy4ĝʝ6Zprz $Ifgd$d$1$If`a$gd $$Ifa$gdy4 (*0fA555 $$Ifa$gdy4kdbK$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd<`*kd>L$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd$d$1$If`a$gd*\ԯ֯دگ°İưȰʰ̰ΰа$ & Fd$1$Ifa$gd$d$1$If`a$gd $$Ifa$gdy4аҰ "$&(*,.0prtv $Ifgd$ & Fd$1$Ifa$gdd$1$If`gdy4$d$1$If`a$gdܱlnp^`|ԶֶXZ $Ifgd`|HzPt*<,6x(,J||Rz"`ù알h+hX@h+hX@h+hX@h+hX@"h+hX0J5CJOJQJ\h+hX\]h+hX]h+hX5CJaJh4Th+hX0Jh+hX5 h+hXh+hX0J+@CJ3Z\bH<00 $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdy4kdM$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyںܺ*kdM$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd$d$1$If`a$gdܺ:H "$&(*,.tv $Ifgd$d$1$If`a$gd $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdy4vxz?kdN$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdBP $Ifgdk$d$1$If`a$gd $$Ifa$gdy4H<<< $$Ifa$gdy4kdO$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyt'kdP$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gd$d$1$If`a$gd $$Ifa$gdy4*H<<< $$Ifa$gdy4kd~Q$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*>@F'kd^R$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gdFx.03kd>S$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $$Ifa$gdy4068 $Ifgd $$Ifa$gdy48:@jxH<<< $$Ifa$gdy4kdT$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyx*,.'kdT$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gd.0|~~~uuuu $Ifgd{s $$Ifa$gd{sikdU$$Ifl8y8 t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 ~J>22 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kdbV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty5kd>W$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{s $$Ifa$gd{sX| $Ifgd{s $Ifgd], $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4J>22 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kdX$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytypdRVz*"$ $Ifgd{s$dV$1$If`a$gd], $Ifgd], $&*>LJ>22 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kdX$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyL5kdY$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd{s $$Ifa$gd{s, $Ifgd{s$-DIfM gd], $Ifgd], $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4 ,   d f r 2  :HJ8縯{oh+hX6@]h+hX5@\h+hX@h+hX5\h+hX@h+hX5@\h+hX@h+hX@h+hX@]h+hX@]h+hX]h+hX5] h+hXh+hX@h+hX@(:HJ>..$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kdZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyH  0kd[$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty l$If^lgd{s l$If^lgdA  NR T l$If^lgd{s $-DIfM ^ `gd{s $-DIfM ^ gd], $Ifgd],$-DIfM gd],$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4 R "6"P"####j$l$%&&L'''L*|***|+~+&,(,p-r--....|/~/ 0"000R1T111L2N23333T4V455$5&5V5^6`69x:J;h+hX@h+hX@h+hX@h+hX@H*h+hX@h+hX@h+hX@h+hX@h+hX5]h+hX] h+hXh+hX@]:T V Z  J>..$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kdf\$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty "R"####=kdB]$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty l$If^lgd{s####''H*L* l$If^lgd{s$-DIfM gd{s$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4L*N*T*|*J>.$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty|***...~/T113V45$5&5ppp$$-DIfM a$gd{s$$-DIfM ^a$gd{s$$-DIfM ^a$gd{s$$-DIfM ^a$gd{sV$-DIfM ^Vgd{s $$Ifa$gd{s l$If^lgd{s &5V5`6899=kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty l$If^lgd{s9999T:|:H;J; $Ifgd{s l$If^lgd{s$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4J;L;R;;;J>..$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kd_$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJ;;;;B<D<<=B>>>.@AB\C^CCCD DNDDEFFHGH@HBH|HIIIK|LMNRRRޱwmh+hX6]h+hX@]h+hX@h+hX@h+hX5@\h+hX@h+hX@ h+hX@h+hX@h+hX5\h+hX]h+hX@h+hX@h+hX@h+hX@ h+hX';;D<>>>0@ l$If^lgd{s $Ifgd{s$-DIfM gd{s $-DIfM ^gd{s$-DIfM ^gd{s0@2@8@b@t@J>..$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kd`$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyt@AbAABBB=kda$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty l$If^lgd{sBB C.CLDNDII~KKKMN l$If^lgd{s$-DIfM gd{s $Ifgd{s$-DIfM ^gd{s$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4 NOOOTPbPJ>...$l$If^la$gd{s $$Ifa$gdy4kdjb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytybPQQRRRR l$If^lgd{sRR T TT|T~TTTUUzU|UUUUJVVVW X"XXXYYYZZZ_` ` ````,aaaazd|djȽȽȽȴȽȩznh+hX5CJaJh+hX6h+hX@h+hX\h+hX@RHjh+hX@RHjh+hX@RHjh+hXRHjh+hX@RHjh+hX@RHjh+hX@RHjh+hX@h+hX@ h+hXh+hX5+RRRFSJ>2 $$Ifa$gd{s $$Ifa$gdy4kdFc$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyFSSS TT~TTU|UUV(WX"XuuuE !!d $-DIfM ^!gd{s* & F$ !!d $-D1$7$8$H$IfM ^!`gd{sE !!d z$-DIfM ^!gd{s $$Ifa$gd{s$d$-DIfM a$gd{s "XXXLYYYZ]_` ` $Ifgd{s$d$-DIfM ]a$gd{s 5d $-DIfM gd{s ` ````JA5A $$Ifa$gdG $IfgdGkd"d$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty```a,a|dVgXg~ul $IfgdP $IfgdG $$Ifa$gdP $$Ifa$gdy4ikdd$$Ifl8y8 t0{@C44 laytyXgZg^gggJ>2& $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdP $$Ifa$gdy4kde$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytygg&hhh,kd^f$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdP $IfgdG $$Ifa$gd.zhhhhLkhkkkVlxpzp $IfgdP $IfgdG $$Ifa$gdP $$Ifa$gdy4 jjLkhkTlVl rruuT>@FH\|Xr̞<Xڠ,҂zo`Uzzh+hXmH sH h+hXCJaJmH sH h+hXCJaJh+hX6'h+hX0J:@OJQJ]^JaJ'h+hX0J8@OJQJ\^JaJ*h+hX0J85@OJQJ\^JaJ#h+hX0J95@CJOJQJ h+hX0J9@CJOJQJh+hX0J+@CJ h+hXh+hX5!zp|ppppJ>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd:g$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytypqqtttA5 $$Ifa$gdy4kdh$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdGtButuuvyy $IfgdG $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdPyyyz6zJ>2> $$Ifa$gdP $$Ifa$gdy4kdh$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty6z}}~~~~5kdi$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 $IfgdG~~ ~VX $IfgdB) $IfgdG7$d$1$If`a$gdG $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdIXZ\^`bdfhjlnprtvxz| $Ifgdy $$Ifa$gd.z|~J>22 $$Ifa$gdB) $$Ifa$gdy4kdj$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyVXz|~5kdk$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 $IfgdB)~žĞƞȞʞ̞Ξ(*,.02468: $$Ifa$gdB) $$Ifa$gdy4:<XZ\^`bdfhjln $$Ifa$gdB)ŸğƟȟʟ̟ΟПҟԟ֟؟ڟ |~ $Ifgd+C $$Ifa$gdB)&(*,.02ЪҪ $Ifgd+C¬ĬƬȬ(԰ְ $IfgdB) $Ifgd+C <46FH:<x|xhx*,j,.D  (DVLP@ &| 8$T$>*X*,,--Թh+h760J5h+h765h+h760J h+h76h4Th+hX0Jh+hX6 h+hXh+hX5IȲ <>@BDhvxz $Ifgd+C $IfgdB)BPJ>>>>> $$Ifa$gdy4kdbl$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyPprtz5kd>m$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 $Ifgd+Cz:<z|5kdn$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+C $$Ifa$gdy4|P\^ $Ifgd+C $$Ifa$gdy4^`fJ>>>>>> $$Ifa$gdy4kdn$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*,.024 $Ifgd+C $$Ifa$gdy4468:<>@BDFHJLNPRT^` $Ifgd+C`bh|.J>>>55 $Ifgd+C $$Ifa$gdy4kdo$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty.028A555 $$Ifa$gdy4kdp$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+Cvx*,.4A5 $$Ifa$gdy4kdq$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+C4h $Ifgdb $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gdy4$J>22 $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdy4kdfr$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyx*,.5kdBs$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdb $$Ifa$gd.z.4j $Ifgdb $$Ifa$gd.z $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdy4 &hvfJ>>>55 $Ifgdb $$Ifa$gdy4kdt$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyfhjpA5) $$Ifa$gd.z $$Ifa$gdy4kdt$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdb $Ifgdb $Ifgdok $$Ifa$gd.z 6J>>>55 $Ifgdok $$Ifa$gdy4kdu$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJLRT8 $Ifgdb $IfgdokJJ>>>55 $Ifgdok $$Ifa$gdy4kdv$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty  B D 5kdw$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4 $IfgdokD 6  J $Ifgdok$d$1$If`a$gdokJLRJ>>> $$Ifa$gdy4kdjx$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty8 $$Ifa$gdy4 $Ifgdok$d$1$If`a$gdok J>222 $$Ifa$gdok $$Ifa$gdy4kdFy$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty 9- $$Ifa$gdy4kd"z$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty$If $Ifgdok( $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gdok $$Ifa$gdok46DH<000 $$Ifa$gdok $$Ifa$gdy4kd{$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyDXZ`'kd{$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdy4$d$1$If`a$gd76`N $$Ifa$gdy4 $Ifgd76 $$Ifa$gd.zNPVH<<<< $$Ifa$gdUkd|$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty6* $$Ifa$gdy4kd}$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdU $Ifgd76@24 &( $IfgdU $$Ifa$gdU (*0H<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd~$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyP| V#X# $IfgdU$d$1$If`a$gdUX#Z#`###H<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kdb$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty#8$T$V$\$?3 $$Ifa$gdy4kdB$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdU\$$$%(( $IfgdU $$Ifa$gdU((())H<00 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd"$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty)>*++++?3 $$Ifa$gdy4kd$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdU+,,.,<,,, $IfgdU $$Ifa$gdU,,,8-:-J-H<000 $$Ifa$gdU $$Ifa$gdy4kd$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 laytyJ-----3' $$Ifa$gdy4kdƒ$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gdU $IfgdU-&.4.V1X122 $IfgdU $$Ifa$gdU-4../@1H1L1V12233558 9j::=>??`@b@AADDXJrJKKNNPPQ RRbUzU VVVWWWZZ[[b^z^``d.dmmVoXowwbydyyyzz,{.{ ||h+h766h4Th+h765h+h765CJaJh+h760J%CJ\h+h760J#5CJh+h760J#CJ h+h76H22222H<<< $$Ifa$gdy4kd$$Ifl6r| *z)8`P t0{@C44 layty2222V357x $Ifgd"M $Ifgdw $$Ifa$gdy4ikd$$Ifl8y8 t0{@C44 layty777888 9J>>>5> $Ifgdw $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty 999j99j:J>>>5 $Ifgdw $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyj:&<(<,<<<<A555 $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd"M<<= > >>5kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdw $$Ifa$gd"M>>>>?b@ $IfgdmV $Ifgdw $$Ifa$gd"M $$Ifa$gd@b@d@h@@@@J>2>> $$Ifa$gd@ $$Ifa$gd"Mkdv$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@ AAABB5kdR$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdw $$Ifa$gd"MBxBzBBBCDD $Ifgdw $$Ifa$gd"M $$Ifa$gd@DDDLE`EpEEJ>>>>> $$Ifa$gd"Mkd.$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyEXJKK K8, $$Ifa$gd"Mkd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdmV $Ifgdw KKKKKtLNNP $Ifgd $Ifgdw $$Ifa$gd"MPPPPPPQJ>>>>5 $Ifgdw $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyQQRRRBRTR5kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gd"M $IfgdwTRnR`UbUV $Ifgd $Ifgdw $$Ifa$gd"MVVVBVTVnVTWJ>>>>5 $Ifgdw $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyTWVWWWWWW5kdz$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $$Ifa$gd"M $IfgdwWWZZ[ $Ifgd $Ifgdw $$Ifa$gd"M[[[[[:\b^J>>>>5 $Ifgdw $$Ifa$gd"MkdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyb^` `&`P```b`A5555 $$Ifa$gd"Mkd2$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdwb`z`|``2d4dZdPe $Ifgdw $Ifgdd $$Ifa$gd"MPeReXeeegjJ>>>55 $Ifgdd $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyj|lmmXoZo8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdw $IfgddZo`opZpwwdy $Ifgdw $Ifgdd $$Ifa$gd"Mdyfylyyyz.{J>>>55 $Ifgdd $$Ifa$gd"MkdƓ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty.{0{6{{{J>>>55 $Ifgdd $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyd| $&B>,Rh8F ` Hhll!& ''"*000T255f666;???лЯЯЯЯЯЯh+h765OJQJh4Th+h766h+h76CJh+h76OJQJh+h760Jh+h765CJaJ h+h76h+h765EdA555 $$Ifa$gd"Mkd~$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdxD:dƅ҇8kdZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdP=_ $Ifgdd0>d $IfgdP=_ $Ifgdd $$Ifa$gd"M "(bpJ>>>5 $Ifgdd $$Ifa$gd"Mkd6$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,&(.ZhA555 $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdP=_h"$XA55 $$Ifa$gd"Mkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgddXf~5kdʙ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdd $$Ifa$gd"MPD $Ifgdc $$Ifa$gd"M@BJ>>> $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyBDH,P"$ttt $Ifgdk $Ifgdk $$Ifa$gd8ikd$$Ifl8y8 t0{@C44 layty$&*vxJ>>>55 $Ifgdk $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyxA5 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk:<>@BDFHJLNP(,.FH $Ifgdk $$Ifa$gd8HJNʾJ>>>55 $Ifgdk $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty>@DtA555 $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdkz $Ifgdk$d$1$If`a$gdkJ>>> $$Ifa$gd8kdv$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyC$$If`a$gdk$d$1$If`a$gdkJ>>> $$Ifa$gd8kdR$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,Rhj,kd.$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdkjt: $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8:<@FJ>>> $$Ifa$gd8kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyF$d$1$If`a$gdk\^npr&(RT $Ifgdk$d$1$If`a$gdk>@BAkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdkBH`RT $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $Ifgd8 $$Ifa$gd8 TV\J>>> $$Ifa$gd8kd£$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyZ\^`b.02468:$d$1$If`a$gdk\ ^ ` b d  46z| $Ifgdk$d$1$If`a$gdk:HJ>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyHl`b,kdz$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdkbhhjlnprtv! "$$& $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8&&&&&J>>> $$Ifa$gd8kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty&''''''''''''''"*F*8-:-J0L0 $Ifgdk$d$1$If`a$gdkL0N0T00000J>>>>> $$Ifa$gd8kd2$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty000J2L2N2P2R2T2z25 $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8 $Ifgd8 555V6f6J>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyf6;;??,kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdk????BDBE $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8?BEE@F`FbFIITJtJxJQQa.a0adBhbhfhlllrrr2x΁ЁP&(<t26T(,Lp^~ «­0PTxh+h765h+h766OJQJh4Th+h765OJQJh+h766 h+h76h+h76OJQJLEEE0F@FJ>>> $$Ifa$gd8kdƩ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@FIII,kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdkIIFJTJRMTMVMXMZM\M^M`MbMdMfMhMjMlMnMpMrMtMvM^O`ObO$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8bOdOfOhOjOlOnOpOrOtOvOxOzO|O~OOOOQQQWW\\` $Ifgdk$d$1$If`a$gdk```aaJ>>> $$Ifa$gd8kd~$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyaddgg,kdZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdkgg2hBhiillllllr $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8 rr rrrJ>>> $$Ifa$gd8kd6$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyr(u*u,u.u0u2u4uJvLvNvPvRvTvVvXvZv\v^v`vbvdvfvhv2xVxbz $Ifgdk$d$1$If`a$gdkbzdz.~0~HJLAkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdkLRLNPR $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $Ifgd8 $$Ifa$gd8 RTZ֊,J>>>>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@<rtv $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8 vx~J>>> $$Ifa$gd8kdʯ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyT $Ifgdk$d$1$If`a$gdkTV\J>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJLp $Ifgdk$d$1$If`a$gdk@N^J>>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty^ $Ifgdk$d$1$If`a$gdkتJ>>> $$Ifa$gd8kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyƭİ $Ifgdk$d$1$If`a$gdk"JJ>>>55 $Ifgd8 $$Ifa$gd8kd:$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty·ķƷȷʷ̷ηз $$Ifa$gd8 $Ifgd8зҷԷַطڷ  $$Ifa$gd8 $Ifgd8 $$Ifa$gd8 "$&(*,.0bdfhjln$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8 $Ifgd8nprtvxz|~ $&(*,.02$d$1$If`a$gdk2Z\  $Ifgdk$d$If`a$gdk 8hxJ>>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty :vxRT@R4TXt ,006v  N('*'????@>AHAVAAB\BBCDQQ0Q2QQQXYh+h76mH sH h+h76S*h+h765CJaJh+h760Jh4Th+h765h+h766 h+h76h+h76OJQJh+h765OJQJAx 468:<x $Ifgdk$d$If`a$gdkxzJ>>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@TV,kdε$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdk$d$1$If`a$gdkV\ $Ifgdk$d$1$If`a$gdk $$Ifa$gd8&4J>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty4rt $Ifgdk$d$1$If`a$gdk J>>> $$Ifa$gd8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty DFHJL6ZTVhj $Ifgdk$d$1$If`a$gdkjlrJ>.>$ $Ifa$gde $$Ifa$gd8kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyTV:tvhj $Ifgdk$d$1$If`a$gdk   J>>> $$Ifa$gdy4kd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty   N $Ifgd^h $$Ifa$gdy4ikd$$Ifl8y8 t0{@C44 laytyJ>>>5 $Ifgd^h $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty$\^bA555 $$Ifa$gdy4kdz$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdDd8kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdD $Ifgd^h"R` @ !! $Ifgd $Ifgd^h $$Ifa$gdy4!!!"N"''J>>>55 $Ifgd^h $$Ifa$gdy4kd2$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty''(((8, $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd} $Ifgd()))()8)*+- 00&2|3"4J678::;H;;;"<<=>?BAB $Ifgd '3 $$Ifa$gdy4BDfD|E8FbFFGfJMPQQ>22 $$Ifa$gdVu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyXYTYZ[\]^aabccddddddddddddde $Ifgd, $Ifgd '3 $$Ifa$gdVuYdemm؄406TXfhޫNPR|~N*hlrt,hj>n<h+h76B*phh+h76mH sH h+h765OJQJh+h76>*h+h76OJQJh+h765 h+h76JeeeeegggAkdƿ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd,ggfghggghlmmlnnnnss $IfgdK $Ifgd '3$d$1$If`a$gd. $Ifgd. $$Ifa$gd%+ $$Ifa$gd. $$Ifa$gdy4sss0t2tJ>2& $$Ifa$gd. $$Ifa$gd@ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty2tNtPtRtTtVtXtZt\tttttt&v(v*v,v.vxxxz $IfgdK $Ifgd '3 $$Ifa$gdy4 $IfgdQ_ $$Ifa$gd%+ $Ifgd.z z.z{{{{A5 $$Ifa$gdy4kd~$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdK{$|&|P|R|.0T $Ifgd $Ifgd '3 $$Ifa$gdn? $$Ifa$gdy4 $$Ifa$gd%+(*J>2> $$Ifa$gd@ $$Ifa$gdy4kdZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*V4 $IfgdVu $Ifgd '3 $$Ifa$gdn?ЈJ>22 $$Ifa$gd%+ $$Ifa$gdy4kd6$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyЈވ‰JPR $Ifgd%+ $Ifgd '3 $$Ifa$gdn? RTZ~ȏJ>22 $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyȏ֏ $Ifgd%+ $Ifgd '3 $$Ifa$gdn?ĒҒJ>2& $$Ifa$gdn? $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyҒr8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdMQ $Ifgd '3ҕԕT2 $Ifgdoz$d$1$If`a$gd '3 $Ifgd '3 $$Ifa$gdW24:*vJ>2>> $$Ifa$gdQ_ $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdoz$d$1$If`a$gd '3 $$Ifa$gdW$J>>>> $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdoz$d$1$If`a$gd '3 FVޫ$d$1$If`a$gdoz $Ifgdoz $$Ifa$gdWJ>>>>5 $Ifgdoz $$Ifa$gdWkd:$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdoz$d$1$If`a$gdozڮLNJ>>>55 $Ifgdoz $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyNPRvʲ $Ifgdoz $Ifgd@$d$1$If`a$gdozʲ̲ҲRJ>>>>5 $Ifgdoz $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyRԸ$d$1$If`a$gdoz $Ifgdoz8:J>>>> $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty:|~ $Ifgdozd$1$If`gdW $$Ifa$gdWʻڻܻJ>>2> $$Ifa$gdoz $$Ifa$gdWkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyܻ` 2 $Ifgdoz $$Ifa$gdW $7$8$H$Ifgdoz J>2& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty< $IfgdW$$7$8$H$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$Ifa$gdWJ>2& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyN&\^ $IfgdWd$1$If`gdW $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW^`fJ>2& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyXZ $IfgdWd$1$If`gdW >$$Ifa$gdW $$Ifa$gdWZ\bJ>2& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyln $IfgdWd$1$If`gdW >$$Ifa$gdW $$Ifa$gdWnpvJ>2& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyrt $IfgdWd$1$If`gdW >$$Ifa$gdW $$Ifa$gdW*J>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*,hj $IfgdAd$1$If`gdA >$$Ifa$gdA $$Ifa$gdA<J>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty<>h $IfgdA$d$1$If`a$gdA $$Ifa$gdAhjpJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty* $IfgdA$d$1$If`a$gdA >$IfgdA $$Ifa$gdA*,2ZlJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdf$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyln<>d6 $IfgdAd$1$If`gdA >$$Ifa$gdA $$Ifa$gdA<>r TVr*,JVX.6L*46b ^`02>BD \ ^ z h+h76OJQJh+h76CJh+h76CJaJjh+h76<Uh+h76<h+h765h+h76B*ph h+h76h+h765OJQJA68>fJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdB$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdA$d$1$If`a$gdP| >$IfgdP| $$Ifa$gdAJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty"r F $IfgdA$d$1$If`a$gdP| >$IfgdP| $7$8$H$IfgdP| $IfgdP| $$Ifa$gdAJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyTVr $IfgdA$d$1$If`a$gdP| $IfgdP| $$Ifa$gdArtzJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*,J $IfgdA$d$1$If`a$gdP| $IfgdP| $$Ifa$gdAJLRzJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@ $IfgdA >$IfgdP| $$Ifa$gdA@BHpJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyP $IfgdA$d$1$If`a$gdP| >$IfgdP| $$Ifa$gdAPRXJ>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdj$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyVX|~ $IfgdA$d$1$If`a$gdP| >$IfgdP| $$Ifa$gdA~J>2& $$Ifa$gdA $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdF$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdA >$IfgdP| $$Ifa$gdAJ>2& $$Ifa$gdP| $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd"$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,.R $Ifgdy[6 >$IfgdP| $$Ifa$gdAJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdYd$d$1$If`a$gdP| >$IfgdP| $$Ifa$gdYd(J>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty(6 $$Ifa$gdYd $IfgdYdd$1$If`gdYd >$$Ifa$gdYd $$Ifa$gdP|,JJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJL $Ifgd9d$1$If`gdYd >$$Ifa$gdYd $$Ifa$gdYdJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*46d$1$If`gdYd ?$$Ifa$gd9 $Ifgd9 $$Ifa$gdYdJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdn$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty Rl  4N p $Ifgd9 $7$8$H$Ifgd9 >$Ifgd9 $$Ifa$gdYd"$&(*,.02468:<>@BDF $Ifgd $Ifgd9 $$Ifa$gdYdJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdJ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyD $IfgdYd$d$1$If`a$gdrH >$IfgdrH $$Ifa$gdYdDFLtJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd&$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty^` $IfgdrH $IfgdYd$d$1$If`a$gdrH >$IfgdrH $$Ifa$gdYdJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyBDh<> $IfgdYd$d$1$If`a$gdrH $IfgdrH $$Ifa$gdYd>@FnJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty F $IfgdrH$d$1$If`a$gdrH $$Ifa$gdYdJ>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty\ ^ z | $IfgdrHd$1$If`gdYd$$7$8$H$Ifa$gdYd $$Ifa$gdYd| ~  J>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty !!$" $IfgdrHd$1$If`gdYd$$7$8$H$Ifa$gdYd $$Ifa$gdYd !!!""$"|"~""##N#$$$2,@,(5*5<<>B?D?8@H@@@AA D"DHHJ*JKKLLLLNP^P VVXX\\__ c"ccccc h+h766B*CJaJphh+h76>*^Jh+h765>*^Jh+h76mH sH h+h76OJQJh+h765h+h765OJQJ h+h76h+h765CJ:$"&","T"f"J>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdr$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyf"h"|"~"# $IfgdrHd$1$If`gdYd$$7$8$H$Ifa$gdYd $$Ifa$gdYd###@#N#J>2& $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdy4kdN$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyN#$$J%L%,kd*$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdrH$d$1$If`a$gdrHL%R%%%%), $IfgdrH $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4,,,2,@,B,J>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyB,f.21(5*5N5666 $IfgdYdd$1$If`gdYd $Ifgd+hT6667,7.7J>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty.7777<<<=d$1$If`gdYd $Ifgd+hT $$Ifa$gdYd=== >>>J>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty>D?j?@@ $Ifgd+hT$d$1$If`a$gd+hT@@@8@H@J@J>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyJ@@@@vAxA$d$1$If`a$gd+hT $Ifgd+hTxAzAAAAAJ>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kdv$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyAB D"DHDDFF $Ifgd+hTd$1$If`gdYd $$Ifa$gdYdFF$FNFbFdFJ>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kdR$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytydFFFHHH:HIId$1$If`gdYd$ \ $Ifa$gdYd $Ifgd+hTIIIJ*J,JJ>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd.$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,JKKKRLTLd$1$If`gdYd $Ifgd+hTTLVL\LLLLJ>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyLLL MPPP $$Ifa$gdYd $Ifgd+hTd$1$If`gdYd $$Ifa$gdYdPP$PNP^P`PJ>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty`PR222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyXYRZZZ\\]^d$1$If`gdYd $IfgdYd^^^_:_<_J>222 $$Ifa$gdYd $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty<____~`` $Ifgd_;d$1$If`gdYd $$Ifa$gdYd``````J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdz$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty`a c"c$c $$Ifa$gdud$1$If`gdu $IfgdA!$c&c,cvcccJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytycchTtuuuBw $IfgdA! $$Ifa$gdu $7$8$H$IfgdA! >$IfgdA! dh$IfgdA!cfddefhiillLmuuwpyz`|b|~|||N}~~~|.L@lnp2Խԧԯ}sԧ}sc}h+h766>*CJ^JaJh+h76>*^Jh+h765>*^Jh+h765OJQJh+h76OJQJ h+h76h+h765h+h766CJ^JaJh+h76CJ^JaJh+h766^Jh+h76^J#h+h766>*B*CJaJph h+h766B*CJaJph&BwDwJwwwwJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd2$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytywpyryz`|b||| $$Ifa$gdu $IfgdA!$d$1$If`a$gdA! $7$8$H$IfgdA! $7$8$H$IfgdA!|||}L}N}J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyN}~~Z| jŠ.0LŒ $$Ifa$gdu $7$8$H$IfgdA!$7$8$@&H$IfgdA! $IfgdA! ŒČʌ>@J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty@p( $Ifgd4- $$Ifa$gdu $$Ifa$gdu$$7$8$H$Ifa$gd4- $7$8$H$IfgdA!$7$8$@&H$IfgdA!&J>2& $$Ifa$gd4- $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty&(*,.02XҝJLN¡ơ $Ifgd4-$d$1$If`a$gd4-x$If^gd4- x$Ifgd4- x$@&Ifgd4- $$Ifa$gdu2RXҝt,JL<\bvJLj6b8<ޱ2X|VrtӺӺӳӳܳn h+h76>*B*CJaJphh+h765>*B*phh+h765OJQJh+h766aJh+h766h+h765 h+h76h+h765OJQJh+h76CJ^JaJh+h76^Jh+h766CJ^JaJh+h76>*^Jh+h765>*^J&ơȡΡ:<J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty<bvJLj $$Ifa$gdu $Ifgd4-$d$1$If`a$gd4- x$Ifgd4- $7$8$H$Ifgd4- x$@&Ifgd4- 46J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd~$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty6bd<ޱ $Ifgd4- x$Ifgd4- $7$8$H$Ifgd4-$7$8$@&H$Ifgd4- J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty2z~.H $Ifgd4-x$If`gdWu3x$If`gd4- x$Ifgd4- x$@&Ifgd4- HJPJ>2& $$Ifa$gd4- $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd6$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyXZ $Ifgdux$If`gd4- x$Ifgd4- x$@&Ifgd4- $Ifgd4- 6TVJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyVxz4NP8rz^ "$&( $Ifgdu$x$If`a$gdu$ d$-DIfM a$gdu $Ifgd4- $7$8$H$Ifgd4- >$Ifgd4- >$@&Ifgd4-tzbNP "$(F.0(&PR$vxz߼{r`{Th+h765OJQJ#h+h765CJOJQJ^JaJh+h76^Jh+h766CJ^JaJh+h76>*^JaJh+h765>*^Jh+h765CJaJh+h765 h+h76 h+h766B*CJaJph#h+h766>*B*CJaJph h+h766B*CJaJphh+h76B*CJaJph(F|~8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdu $Ifgd4-.0.&$x$Ifa$gdu$ d$-DIfM a$gdux$If^gd4- $Ifgd4- $@&Ifgd4- $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4$&J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty&RT$xz$x$Ifa$gdux$If`gdBR x$IfgdBR $IfgdBR x$@&IfgdBRhJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytylJF:<bd02468 $$Ifa$gdu$x$If`a$gdux$If`gdBR x$IfgdBR $IfgdBR x$@&IfgdBR:<D`:fj t  N P z TV$$4&D&÷ë盋ށwih+h765>*B*phh+h765^Jh+h766^Jh+h766>*CJ^JaJh+h766>*CJ^JaJh+h766>*^Jh+h76>*^JaJh+h765>*^J h+h76h+h765h+h76^Jh+h766CJ^JaJh+h76^JaJ&8:<>@BD` $IfgdBR $$Ifa$gdu 8:J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty:j   $IfgdW $ d$-DIfM a$gdux$If`gdW x$IfgdW x$@&IfgdW  F r t J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyt  P R > $$Ifa$gdu$ d$-DIfM a$gdu $7$8$H$IfgdR? $7$8$H$IfgdR? $IfgdR?$7$8$@&H$IfgdR? `~J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd:$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty" $IfgdR?$ $7$8$H$Ifa$gdux$If`gdR? x$IfgdR? x$@&IfgdR?"$*tJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty*"$% $IfgdR?x$If`gdR? $7$8$H$IfgdR?$7$8$@&H$IfgdR?%%%"&2&4&J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty4&D&^(+.. 1 $Ifgdu $IfgdR?x$If`gdR? >$IfgdR? >$@&IfgdR?D&F&^(..~11146789999J:??AAAAD`JbJKKKRL^LpLLrNtNRRUUWWǻǻ֣ǻ֋ǻ{phh+h76H*h+h76mH sH h+h766>*CJ^JaJh+h766CJ^JaJh+h76>*^Jh+h766CJ^JaJh+h765^Jh+h765>*^J h+h76h+h765h+h76^J h+h766B*CJaJphh+h76B*CJaJph( 111^1|1~1J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty~111467888 $$Ifa$gdu $Ifgdux$If`gdR? $7$8$H$IfgdR?$7$8$@&H$IfgdR?888888J>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty89J:r:<=?????@X@Z@\@@@@@$A $IfgdR? $$Ifa$gdu $Ifgdux$If`gdR? $7$8$H$IfgdR?$7$8$@&H$IfgdR?$A&A,AvAAAJ>222 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyAADH`JbJJ,K $IfgdR?x$If`gdR? $7$8$H$IfgdR?$7$8$@&H$IfgdR?,K.K4K~KKJ>2& $$Ifa$gdR? $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyKKKpLrLLM $IfgdR?$x$If`a$gdu x$@&IfgdR? $$Ifa$gduMMMrMMJ>2) $Ifgdu $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyMMrNtNOOO$x$@&Ifa$gdu $Ifgd_ $$Ifa$gduOOO&PVPJ>2& $$Ifa$gd_ $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyVPXPR$U&U8kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd_ $Ifgdu&U,UUUUWWZZ $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdu $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4WWW[:[B[V[]]v^x^``r`aabbcc\f|fhh(p*p^vvv4yRyyy{{6|8|8~b~@B42P؉d "NjXƘ8ڿ $@|<xh4T hFh76hFh+h765OJQJh+h76OJQJh+h765CJaJh+h76mH sH h+h765 h+h76GZZZ[T[J>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyT[V[\\@]B] $$Ifa$gdu $Ifgd_ $IfgduB]D]J]]]J>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty]]v^x^__8kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd_ $Ifgdu__``p`r`aa\bbb $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdu $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4bbdbjbbbJ>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdf $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytybbcce $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdueee\fzfJ>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdB $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyzf|fhh j j $$Ifa$gdu $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdu jjjxjjJ>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyjj(p*pqr\v^vwwxx $$Ifa$gdu $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdu xxx4yPyJ>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyPyRyyyy^{`{b{ $$Ifa$gdu $$Ifa$gdu $Ifgd_ $Ifgdub{d{l{{{J>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty{{6|8|}} $$Ifa$gdu $Ifgd_ $$Ifa$gdu $Ifgdu}}}8~`~J>22 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty`~b~@Bh $$Ifa$gdu $Ifgd_ $$Ifa$gdu $Ifgdu2J>2& $$Ifa$gd $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty24 $$Ifa$gdu $$Ifa$gdu $Ifgd $Ifgdu†ʆ.NJ>2& $$Ifa$gd $$Ifa$gdu $$Ifa$gdy4kdj$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyNP24P։ $$Ifa$gdu $Ifgd $Ifgdu։؉ډbdfJ>>>8$If $$Ifa$gdy4kdF$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyf"Dxd$1$If`gdW $$Ifa$gdWxz~J>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd"$$Iflr8HYjS{y8 t0{44 layty..•ȘʘAkd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7ʘΘИbʚ $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4ʚ̚ΚJ>222 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty<ޞ*&J $Ifgd6/7JLPƥJ>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyƥh֬جܬA5 $$Ifa$gdy4kdh$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7ܬ ^5kdD$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7<`Zl $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4lnr޳J>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyA5 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7ȵܵT & F,$If^,`gd6/7 $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7J>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty,kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 & F,$If^,`gd6/7*HV6rؿڿ $Ifgd6/7$,$If^,a$gd6/7$ & F,$If^,`a$gd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4 PlJ>222 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytytvx5kdl$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7x~ $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4J>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kdH$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyVA5 $$Ifa$gdy4kd$$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7Pv5kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7@~ $Ifgd6/7 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4~J>22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyA5 $$Ifa$gdy4kd $$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7<z|5kd!$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $$Ifa$gd| $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4VdJ>22 $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kdp"$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyxd$(pJ Z @ l t 0 F0 5 6 6 6 > ? hF F Q 0Q Z Z i i Tm m Ɓ ܂ ؄ Ј v Β b ؔ ڗ . D ^ j Ĺ  |$$7U h^zh^zh+h^zmH sH hKh+h^z5 h+h^zh^zh+h765 h+h76Nd2FjlAkdL#$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdlrtZ $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4Z\bJ>22 $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kd($$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyv&t $Ifgd $7$8$H$Ifgd J>22 $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kd%$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty H3kd%$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $7$8$H$Ifgdf $Ifgd $7$8$H$Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4J>22 $$Ifa$gd $$Ifa$gdy4kd&$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty :<B3' $$Ifa$gdy4kd'$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd $7$8$H$IfgdBt&(5kdt($$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgdti $$Ifa$gdti(.bp $Ifgd+X $IfgdU $$Ifa$gdti $$Ifa$gdy4J>22 $$Ifa$gdti $$Ifa$gdy4kdP)$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty8, $$Ifa$gdy4kd,*$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $IfgdU^` $Ifgd6/7 $IfgdsO $$Ifa$gdti`bhJ>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd+$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyL4kd+$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty & F$IfgdsO $IfgdsOH $IfgdsO & F$IfgdsO $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4"FTJ>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd,$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyTLNT8, $$Ifa$gdy4kd-$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X $Ifgd-TVX $Ifgd+X $Ifgd- $$Ifa$gdWO[ " ( J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kdx.$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty Z  Z $Ifgd+X & F $Ifgd- $Ifgd-   J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kdT/$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty h   4kd00$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd- & F $Ifgd-  j X & F ,$If^,`gd- $Ifgd- $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4X Z ` b d J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd 1$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyd @ n $Ifgd+X $Ifgd- & F ,$If^,`gd-n p v x z J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd1$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyz T ~  ,kd2$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd- & F ,$If^,`gd-    $Ifgd- & F ,$If^,`gd- $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4   J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd3$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty v >  A5 $$Ifa$gdy4kd|4$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdWO[  (   $IfgdWO[ $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdWO[  $ J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kdX5$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty$   8kd46$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $IfgdWO[   @ r | $Ifgd6/7 $IfgdWO[ $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4 | ~  J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd7$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty t  8, $$Ifa$gdy4kd7$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd6/7 $IfgdWO[  6! " " 5kd8$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdWO[ $$Ifa$gdWO[" " " # n$ $ $IfgdWO[ $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4$ $ $ $ $ J>22 $$Ifa$gdWO[ $$Ifa$gdy4kd9$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty$ % & & & A5 $$Ifa$gdy4kd:$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdWO[& & & ' ( ( 5kd\;$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $IfgdWO[ $$Ifa$gdWO[( ( ( ( P+ , $Ifgd[ $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4, , , , - J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd8<$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty- |- - X/ / 0 H0 $Ifgd+X & F ,$If^,`gd[ $Ifgd[H0 J0 P0 R0 T0 J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd=$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyT0 (1 3 3 ,kd=$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd[ & F ,$If^,`gd[3 3 3 3 4 5 $Ifgd[ $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy45 5 5 5 6 J>2& $$Ifa$gd[ $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd>$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty6 6 R7 9 9 9 A5 $$Ifa$gdy4kd?$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd[9 9 9 J: : : ; T< $Ifgd5 o & F ,$If^,`gd5 o $Ifgd5 o $$Ifa$gdGT< V< \< ^< `< J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd@$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty`< $= l= n= ,kd`A$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd5 o & F ,$If^,`gd5 on= t= v= x= z> > ? $Ifgd+X & F ,$If^,`gd5 o $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4? ? ? ? ? J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdC$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyTD E hF F F ,kdD$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X & F ,$If^,`gd5 oF F F F F hG I $Ifgd5 o & F ,$If^,`gd5 o $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4I I I I I J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdE$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyI @J K K ,kdF$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd5 o & F ,$If^,`gd5 oK K K K bL L M O & F ,$If^,`gd K $Ifgd K $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4O O O O O J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kddG$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyO P Q 2Q 4Q ,kd@H$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X & F ,$If^,`gd K4Q :Q Q Q VT $Ifgd K & F ,$If^,`gd K $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4VT XT ^T T T J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdI$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyT U bU U V dW X & F ,$If^,`gd-Z $Ifgd-ZX X X X X J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdI$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyX Z Z Z Z ,kdJ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X & F ,$If^,`gd-ZZ Z Z Z B[ Z\ $Ifgd-Z & F ,$If^,`gd-Z $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4Z\ \\ b\ d\ f\ J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdK$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyf\ ] _ _ ,kdL$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd-Z & F ,$If^,`gd-Z_ ` ` ` ` :a $Ifgd& & F ,$If^,`gd& $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4:a 22 $$Ifa$gd6/7 $$Ifa$gdy4kdhM$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyFa a a Hb d $Ifgd& & F ,$If^,`gd&d d d ze e J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdDN$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytye f `f f g i i $Ifgd+X & F,$If^,`gd& $Ifgd&i i i i i J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd O$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyi |j k k ,kdO$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd& & F,$If^,`gd&k k k k Tm m $Ifgd+X & F,$If^,`gd& $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4m m m m m J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdP$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytym \n n o o ,kdQ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd& & F,$If^,`gd&o o o o q s $Ifgd& $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4s s $s &s (s J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdR$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty(s s u ^u `u fu A5 $$Ifa$gdy4kdlS$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd&fu hu ju w x x 5kdHT$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd& $$Ifa$gdGx x Py ^y y y 22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd$U$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty} ~ ~  & F,$If^,`gd} $Ifgd} € Ȁ ʀ ̀ J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytỳ ȁ ʁ ,kdV$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X & F,$If^,`gd}ʁ ́  ނ $IfgdaS $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4ނ J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdW$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty X ؄  8kdX$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X $IfgdaS  2 v $Ifgd%g $$Ifa$gdG $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4v x ~ ˆ Ј J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdpY$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyЈ 8 : AkdRZ$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd%g: @ r * l v & F,$If^,`gd%g $Ifgd%g $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4v x ~ J>222 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd.[$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty H Џ 6 $Ifgd+X & F,$If^,`gd%g $Ifgd%g $$Ifa$gdG J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd \$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty @ l n t A5 $$Ifa$gdy4kd\$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd%gt v Β $Ifgd+X $Ifgd%g $$Ifa$gdG ؓ J>222 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd]$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty b 8, $$Ifa$gdy4kd^$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X $Ifgd%g ؔ З җ 5kdz_$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd%g $$Ifa$gdGҗ ؗ ڗ . $Ifgd%g $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4  J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdV`$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty N H Akd2a$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd%g $Ifgd%g $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4   J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty Ɵ F H 8kdb$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd+X $Ifgd%gH N P R ޡ ^ $Ifgd%g $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4^ ` f J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdc$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty ܤ n ( ^ $Ifgd+X & F,$If^,`gd!We $Ifgd!We J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdd$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty ,kd~e$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 layty $Ifgd!We & F,$If^,`gd!We Щ $Ifgd!We & F,$If^,`gd!We $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4Щ ҩ ة l z J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kdZf$$Iflr| *z)8`P t0{@C44 laytyz J J & F,$If^,`gd!We $Ifgd!We J>22 $$Ifa$gdG $$Ifa$gdy4kd6g$$Iflr| *z)8`P t0