III Sprawozdanie Okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od sierpnia 1994 r. do lipca 1998 r.

– Tekst sprawozdania:


- Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

– Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania:

 

O dokumencie