Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

O dokumencie

VII Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Lista pytań pisemnych (list of issues) Komitetu przeciwko Torturom przyjęta przez Komitet w styczniu 2016 r.

Projekt VII Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmującego okres od 15 października 2011 r. do 15 września 2017 r. (ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 22 listopada 2014 r. do 15 września 2017 r.)

Projekt załączników – wersja polska

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 (liczba pobrań: 79)

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 (liczba pobrań: 63)

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 (liczba pobrań: 70)

Załącznik nr 4a Załącznik nr 4a (liczba pobrań: 65)

Załącznik nr 4b Załącznik nr 4b (liczba pobrań: 65)

Załącznik nr 4c Załącznik nr 4c (liczba pobrań: 67)

Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 (liczba pobrań: 77)

Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 (liczba pobrań: 73)

Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 (liczba pobrań: 65)

Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 (liczba pobrań: 70)

Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 (liczba pobrań: 59)

Załącznik nr 10 Załącznik nr 10 (liczba pobrań: 69)

Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 (liczba pobrań: 55)

Załącznik nr 12 Załącznik nr 12 (liczba pobrań: 57)

Załącznik nr 13 Załącznik nr 13 (liczba pobrań: 57)

Załącznik nr 14 Załącznik nr 14 (liczba pobrań: 64)

Załącznik nr 15 Załącznik nr 15 (liczba pobrań: 59)

Załącznik nr 16 Załącznik nr 16 (liczba pobrań: 61)

Załącznik nr 17 Załącznik nr 17 (liczba pobrań: 62)

Załącznik nr 18 Załącznik nr 18 (liczba pobrań: 74)

Załącznik nr 19 Załącznik nr 19 (liczba pobrań: 65)

Załącznik nr 20 Załącznik nr 20 (liczba pobrań: 58)

Załącznik nr 21 Załącznik nr 21 (liczba pobrań: 63)

Załącznik nr 22 Załącznik nr 22 (liczba pobrań: 68)

O dokumencie

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu sprawozdania

Tekst sprawozdania

Tekst załączników

O dokumencie

V i VI Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Lista pytań pisemnych (list of issues) Komitetu przeciwko Torturom przyjęta przez Komitet w listopadzie 2009 r.

Lista pytań pisemnych została przekazana Polsce zgodnie z nową procedurą rozpatrywania sprawozdań z Konwencji. Zgodnie z nią, list of issues przesyłana jest Rządowi przed opracowaniem kolejnego sprawozdania okresowego, a odpowiedzi na te pytania stanowią kolejne sprawozdanie okresowe, w tym przypadku – połączone V i VI sprawozdania Polski.

Projekt połączonego V i VI Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmującego okres od 1 października 2004 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu sprawozdania

Tekst sprawozdania

Tekst załączników

Tekst informacji dodatkowych

Komitet przeciwko Torturom po rozparzeniu V i VI sprawozdania okresowego Polski przyjął w dniu 19 listopada 2013 r. zalecenia końcowe, tzw. concluding observations.

Tekst zaleceń końcowych

Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

Komitet Przeciwko Torturom 27 listopada 2013 r. przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (w związku z rozpatrzeniem sprawozdania Polski z wykonania tej konwencji) „concluding observations”.

Dokument ten obejmował zarówno kwestie ochrony praw człowieka w Polsce, które Komitet ocenił pozytywnie, jak i zalecenia, które Polska powinna wprowadzić w życie. Komitet zobowiązał Polskę do przekazania, do 22 listopada 2014 r. informacji uzupełniających (follow-up) dotyczących zaleceń Komitetu nr 8, 13, 18 i 21 w zakresie podjętych działań w celu zapewnienia gwarancji prawnych osób zatrzymanych, szybszego i skuteczniejszego prowadzenia dochodzeń, również wobec sprawców przestępstw tortur i nieludzkiego traktowania, poprawy funkcjonowania systemu sądownictwa i podjętych działań na rzecz ograniczenia zaległości spraw w sądach oraz zagwarantowania praw cudzoziemców ubiegających się o azyl.

Ministerstwo Sprawiedliwości po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi resortami oraz Prokuraturą Generalną sformułowało odpowiedź za powyższe zalecenia i 19 listopada 2014 r. przesłało ją Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Dokument wraz z tłumaczeniem na język angielski jest dostępny w zakładce Prawa Człowieka - ONZ i Prawa Człowieka - Sprawozdawczość przed organami traktatowymi - Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Kolejne sprawozdanie okresowe Polski z realizacji postanowień Konwencji Przeciwko Torturom zostanie złożone do 22 listopada 2017 r.

Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

Załączniki (wersja polska) Załączniki (wersja polska) (liczba pobrań: 2077)

Załączniki (wersja angielska) Załączniki (wersja angielska) (liczba pobrań: 677)

O dokumencie

IV Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od dnia 1 sierpnia 1998 r. do dnia 30 września 2004 r.

Tekst sprawozdania

Lista pytań dodatkowych Komitetu przeciwko Torturom

Odpowiedzi Rządu RP na pytania dodatkowe Komitetu przeciwko Torturom

Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania


Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Informacja dodatkowa dotycząca realizacji kilku zaleceń Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu IV sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Odpowiedzi na dodatkowe pytania Komitetu przeciwko Torturom

- Publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. Realizacja przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania za okres. IV sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

O dokumencie

III Sprawozdanie Okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od sierpnia 1994 r. do lipca 1998 r.

Tekst sprawozdania


Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania:

O dokumencie