Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2017 r.

2017-03-27

Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...

więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2017 r.

2017-03-27

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości...

więcej

Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Prawa...

2017-03-24

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi...

2017-03-16

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie...

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu przeprowadzenia w dniu 3 kwietnia 2017 r. egzaminu dla osób...

2017-03-15

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o...

więcej

Ogłoszenie

2017-03-15

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości –...

więcej

Konsultacje programu studiów „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne,...

2017-02-16

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza sądy i prokuratury z całej Polski do konsultacji Programu studiów podyplomowych, jakie mają zostać uruchomione przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w związku z realizacją projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru...

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na...

2017-02-15

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej
Konkurs Ministra Sprawiedliwości dla młodych adeptów prawa

Konkurs Ministra Sprawiedliwości dla młodych adeptów prawa

2017-02-08

Możliwość realizacji projektu badawczego a także nagrody pieniężne – to niecodzienna szansa, która otwiera się przed studentami i absolwentami prawa. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza prawniczą młodzież do udziału w naukowym konkursie....

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc pokrzywdzonym

2017-01-13

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na...

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

2017-01-04

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2017 zadania...

więcej

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 6 – 8 września 2016r.

2016-12-27

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...

więcej

Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2017 r.

2016-12-15

Minister Sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2017 roku.

więcej

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2016-12-15

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2017

więcej

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2016-12-08

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...

więcej

Konkurs na stanowisko Dyrektora CKU przy Zakładzie Karnym we Włocławku oraz w Wołowie

2016-12-01

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włocławku oraz w Wołowie.

więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2017 r.

2016-11-30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2017 r.

2016-11-30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...

więcej

Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy...

2016-11-28

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1. Lokal o powierzchni 11,97 m2 znajduje się na parterze budynku przy ul....

więcej

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

2016-11-23

Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 33(10) ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego...

więcej

Ogłoszenie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

2016-11-18

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o...

więcej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach powtórnego ogłoszenia na usługę kontroli ex-post zamówień publicznych

2016-11-17

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru...

więcej

Komunikat

2016-11-16

Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że w związku z przepięciem do infrastruktury nowego operatora telefonii stacjonarnej zaplanowanym na wieczór 18 listopada 2016 r. istnieje ryzyko wystąpienia przerw w łączności telefonicznej w obiektach przy ul....

więcej

Komunikat

2016-11-07

Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że w związku z przepięciem do infrastruktury nowego operatora telefonii stacjonarnej zaplanowanym na wieczór 10 listopada 2016 r. istnieje ryzyko wystąpienia przerw w łączności telefonicznej w obiektach przy Al. Ujazdowskich...

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2016-10-31

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i...

więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-10-27

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach...

więcej

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2017 r.

2016-10-25

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o...

więcej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na usługę kontroli ex-post zamówień publicznych

2016-10-12

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia zamieszczonego w dniu 27 września br. na stronie www.nmf.ms.gov.pl oraz stronie www.ms.gov.pl, na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach...

więcej

Informacja w sprawie Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań...

2016-10-12

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały, ustanawiającej dzień 25 kwietnia Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej oraz podjęcia działań mających na celu wprowadzenie ustawowych zmian,...

więcej

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2016-10-05

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z § 38 ust. 1 i §7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe, (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z póź. zm. )...

więcej
1 2 3 4 5  ...  18