Rok 2012

BOF-II-3710-31/12

2012-12-28

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego „Elektroniczne Księgi Wieczyste”, zwanego dalej Systemem, wraz z modernizacją systemu Nowa Księga Wieczysta oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją, świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla Systemu i...

więcej

BOF-II-3710-30/12

2012-12-27

Przygotowanie i organizacja szkoleń dla kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z zakresu rozwijania umiejętności społecznych oraz psychologiczno-pedagogicznych

więcej

BOF-II-3710-9/12

2012-12-19

Zakup 29700 sztuk pamięci pendrive o minimalnym rozmiarze 2 GB wraz z wgraniem dostarczonych przez Zamawiającego plików.

więcej

BOF-II-3710-16/12

2012-12-12

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, ul. Czerniakowskiej100 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-29/12

2012-12-04

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego elementów i podzespołów środowiska Mainframe

więcej

BOF-II-3710-12/12

2012-11-14

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych.

więcej

BOF-II-3710-15/12

2012-11-09

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby rozbudowy OPD MS dla 1 fazy wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (ZSRK).

więcej

BOF-II-3710-6/12

2012-11-08

Odbiór i wywóz nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy.

więcej

BOF-II-3710-21/12

2012-11-08

Usługi hotelarskie oraz restauracyjne w związku z organizacją trzydniowej konferencji dla audytorów wewnętrznych wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników Wydziału Kontroli Biura Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-20/12

2012-10-26

Dostawa w roku 2013 prasy i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-17/12

2012-10-26

Utrzymanie i wsparcie techniczne dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją.

więcej

BOF-II-3710-18/12

2012-10-24

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej w postaci dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia serwerowego dla dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją (OZI), Centrali OZI, oddziałów OZI w ramach wdrażanego w Sądach Powszechnych Systemu...

więcej

BOF-II-3710-11/12

2012-10-18

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 4 wydań Kwartalnika - "Na wokandzie".

więcej

BOF-II-3710-14/12

2012-10-17

Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby rozbudowy OPD MS dla 1 fazy wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (ZSRK)

więcej

BOF–II–3710–4/12

2012-10-17

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z praniem wykładzin w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykonywanie usług sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-23/12

2012-10-04

Zakup kontynuacji usługi serwisu i wsparcia technicznego zespołu urządzeń komputerowych firmy HP oraz serwisu i wsparcia technicznego zespołu urządzeń komputerowych firmy IBM oraz kontynuacja serwisu, konserwacji i wsparcia technicznego macierzy dyskowych Hitachi Data...

więcej

BDG-II-3710-31/12

2012-10-02

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy

więcej

BDG-II-3710-16/12

2012-09-25

Uruchomienie wybranych procesów i narzędzia do zarządzania usługami IT, zakup oprogramowania, licencji oraz 5 sztuk serwerów

więcej

BDG-II-3710-26/12

2012-09-21

Dostawa bonów towarowych

więcej

BDG-II-3710-29/12

2012-09-17

Wykonanie modułu systemu informatycznego KRK do integracji systemów informatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru Sądowego

więcej

BDG-II-3710-27/12

2012-09-03

Dostawa, modyfikacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej

BDG-II-3710-28/12

2012-08-28

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie powyżej 50 gram, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do...

więcej

BDG-II-3710-22/12

2012-08-16

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym środków transportu

więcej

BDG-II-3710-19/12

2012-07-25

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-20/12

2012-07-25

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 498 osób przebywających w 17 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich rozmieszczonych na terenie całego kraju, w wieku od 15 do 21 lat

więcej

BDG-II-3710-17/12

2012-07-06

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie powyżej 50 gram, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do...

więcej

BDG-II-3710-13/12

2012-06-28

Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej POPD i ZOPD na potrzeby projektu eMS

więcej

BDG-II-3710-12/12

2012-06-12

Wykonanie modułu wstępnej selekcji zapytań nadsyłanych do Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną, do współpracy systemów informatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

więcej

BDG-II-3710-15/12

2012-06-04

Opracowanie fragmentów SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e- usługi w zakresie ksiąg wieczystych wraz ze wsparciem eksperckim na etapie przygotowania, prowadzenia...

więcej

BDG-II-3710-11/12

2012-06-01

Zakup oprogramowania wspierającego planowanie rozwoju Ośrodków Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości (OPD MS) wraz z licencjami

więcej
1 2  ...  2