Rok 2011

BDG-II-3710-49/11

2011-12-30

Badanie ewaluacyjne mid-term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

więcej

BDG-II-3710-62/11

2011-12-29

Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi

więcej

BDG-II-3710-61/11

2011-12-23

Usługa rozwoju i serwisu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości (EOD MS) wraz z nabyciem praw autorskich i praw zależnych do systemu EOD MS

więcej

BDG-II-3710-44/11

2011-12-16

Wykonanie usługi dotyczącej informatycznego opracowania sprawozdawczości statystycznej z działalności resortu sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-59/11

2011-12-02

Zakup artykułów biurowych

więcej

BDG-II-3710-55/11

2011-11-28

Opracowanie rozwiązań z zakresu podejścia procesowego, zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele i zarządzania wiedzą w Ministerstwie Sprawiedliwośc

więcej

BDG-II-3715-13/11

2011-11-25

Analiza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego

więcej

BDG-II-3710-51/11

2011-11-22

Dostawa 95 licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 24 miesięcy.

więcej

BDG-II-3710-58/11

2011-11-18

Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, propagującej alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne) w Polsce

więcej

BDG-II-3710-52/11

2011-11-04

Dostawa w roku 2012 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-57/11

2011-11-03

Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy

więcej

BDG-II-3710-53/11

2011-10-31

Utworzenie systemu SIS2-SAD oraz nadzór, wsparcie techniczne i serwis gwarancyjny, a także modyfikacje systemów SIS-SAD i SIS2-SAD

więcej

BDG–II–3710–48/11

2011-10-21

Obsługę serwisową kopiarek będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości: przeglądy konserwacyjne, dostawy i wymiany zużywających się części oraz materiałów eksploatacyjnych

więcej

BDG-II-3710-54/11

2011-10-18

Rozbudowa środowiska macierzy Celerra NAS NS41

więcej

BDG-II-3710-43/11

2011-10-13

Świadczenie usług monitoringu mediów : prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy.

więcej
1 2 3 4  ...  4