Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Cele i zadania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanym przez Prezesa Rady Ministrów w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywania kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej (art. 40 §1 Kodeksu karnego wykonawczego[1]). Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu, działalność ta obejmuje nie tylko samych skazanych, ale również ich rodziny, które wymagają pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, zapewnienia miejsca zamieszkania, poszukiwania pracy i porady prawnej.

 

O dokumencie

Zakres działań Rady Głównej

Rada Główna działa w szczególności przez:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

O dokumencie

Program działalności Rady Głównej na lata 2013 – 2016

Rada Główna przyjęła uchwałą z dnia 21 maja 2013 roku program działalności na lata 2013-2016. Wśród priorytetowych celów, które określiły kierunki jej działań należy wymienić między innymi:

 1. podniesienie stopnia transparentności działalności Rady Głównej i promocję jej działań, m.in. poprzez:
  • szeroką współpracę z radami terenowymi oraz uczestniczenie w określaniu kierunków ich działań,
  • inicjowanie i udział w organizowanych konferencjach, udzielanie patronatu dla przedsięwzięć zgodnych z celami działalności Rady Głównej.
 2. podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie możliwego uczestniczenia w wykonywaniu orzeczeń, między innymi poprzez:
  • prowadzenie działań mających na celu aktywizację władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych a także rad terenowych w działalności informacyjnej, promocyjnej oraz organizacyjnej, służących szerzeniu idei społeczeństwa odpowiedzialnego i współuczestniczącego
   w wykonywaniu orzeczeń sądów,
  • zapewnienie udziału w posiedzeniach Rady Głównej przedstawicieli instytucji oraz organizacji, które mogą wspierać jej działania.
 3. działania na rzecz powoływania rad terenowych w województwach, w których jeszcze nie funkcjonują,
 4. analiza skuteczności programów resocjalizacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych prowadzonych na terenie jednostek penitencjarnych, w tym z udziałem organizacji pozarządowych (instytucji zewnętrznych), między innymi poprzez:
  • zebranie informacji na temat programów prowadzonych na terenie jednostek penitencjarnych,
  • promowanie kontynuowania oddziaływań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych i pomocy rodzinom skazanych, którzy opuszczają zakłady karne - przez organizacje pozarządowe.
 5. promowanie pracy skazanych w środowiskach lokalnych, za pośrednictwem rad terenowych, sądów okręgowych, zakładów karnych i aresztów śledczych oraz instytucji zajmujących się działalnością w zakresie promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości, we współpracy z przedstawicielami administracji rządowej w zakresie ułatwienia pracodawcom zatrudniania skazanych.

O dokumencie

Skład Rady Głównej

Zgodnie z treścią przepisu art. 40 §2 k.k.w. w skład Rady Głównej wchodzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Policji i Służby Więziennej. W skład Rady Głównej mogą też wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 38 § 1, kościołów i innych związków wyznaniowych, a także związków zawodowych i samorządu zawodowego, przedstawiciele nauki oraz osoby godne zaufania, mogące przyczynić się do realizacji celów wymienionych w §1.

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, kadencja Rady Głównej trwa 4 lata. W dniu 17 marca 2012 roku dobiegła końca kadencja Rady Głównej 2008-1012. Radę Główną kadencji 2012-2016 Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 1 maja 2012 roku.

 

Skład Rady Głównej w kadencji 2012 – 2016.
Prezydium Rady Głównej:

Wojciech Węgrzyn - Przewodniczący Rady Głównej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Ks. dr Paweł Wojtas - Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego,
Leszek Podolecki - Prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta w Świnoujściu.

 

Członkowie Rady Głównej:

 1. Prof. dr hab. Marek Konopczyński - Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
 2. Beata Wołosik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
 3. Krystyna Wyrwicka - przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 4. Ewa Zalewska-Steć - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
 5. Jakub Bednarek - przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych,
 6. płk. Jerzy Gutowski - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
 7. ppłk. Luiza Sałapa - przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
 8. Jolanta Rucińska - przedstawiciel Prokuratury Generalnej,
 9. Dorota Pater - przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,
 10. Małgorzata Grygoruk - zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie,
 11. Roman Wojnar - Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Bielsko – Biała,
 12. Paweł Kubiak - Stowarzyszenie „Alter Ego” Warszawa,
 13. Jan Ciborski - Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na RzeczBezrobotnych „Wszyscy Razem-In Corpore”,
 14. dr Jarosław Matwiejuk - Bractwo Młodzieży Prawosławnej
 15. Ks. Mieczysław Puzewicz - Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie,
 16. Ks. Piotr Janik - Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
 17. Ks. Mikołaj Lenczewski - Naczelny Kapelan Więziennictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

O dokumencie

Akty prawne

 

O dokumencie

Rady terenowe do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym

Zgodnie z treścią przepisu art. 40 §3 k.k.w., stosownie do potrzeb, wojewoda może powołać terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Do składu rady terenowej zaprasza się również przedstawicieli organów odpowiedniego szczebla, o których mowa w § 2, a także organów samorządu terytorialnego. Do uczestniczenia w pracach rady terenowej można zaprosić również przedstawicieli innych podmiotów, o których mowa w § 2. Rady terenowe wykonują zadania tożsame z zadaniami rady głównej zgodnie ze swoją włąściwością miejscową.

Rady terenowe w kraju

1. Województwo kujawsko – pomorskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Mirosław Kędzierski - Wiceprezes  Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

2. Województwo lubelskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Jerzy Krzysztof Rodzik - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

3 . Województwo lubuskie

Rada Terenowa Okręgu gorzowskiego

Przewodnicząca rady terenowej SSA Danuta Jezierska - Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Rada terenowa Okręgu zielonogórskiego

Przewodniczący rady terenowej SSO Bogumił Hoszowski - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

4. Województwo łódzkie

Przewodniczący rady terenowej SSO Krzysztof Kacprzak - Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

5. Województwo małopolskie

Przewodnicząca rady terenowej SSO Barbara Baran - Prezes SO w Krakowie

6. Województwo mazowieckie

Przewodnicząca rady terenowej SSO Beata Najjar - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

7. Województwo podkarpackie

Przewodniczący rady terenowej Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Tomasz Wojciechowski

8. Województwo podlaskie

Przewodniczący rady terenowej SSA Krzysztof Chojnowski - Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

9. Województwo Śląskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach

10. Województwo warmińsko – mazurskie

Przewodniczący rady terenowej SSO Wacław Bryżys - Prezes SO Olsztyn

11. Województwo wielkopolskie

Przewodniczący rady terenowej SSA Henryk Komisarski - Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

12. Województwo zachodniopomorskie

Rada terenowa Okręgu koszalińskiego

Przewodnicząca rady terenowej Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie SSO Ewa Dikolenko - Przewodniczący

Rada terenowa Okręgu szczecińskiego

Przewodnicząca rady terenowej SSA Halina Zarzeczna - Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

O dokumencie

Kontakt

dr  Sławomir Stasiorowski
Sekretarz Prezydium Rady Głównej

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa,
Stasiorowski@ms.gov.pl,
telefon: (22) 23-90-796

 

O dokumencie