Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

Dyrektor: Mirosław Przybylski

Zastępca Dyrektora: Rafał Reiwer

Tel.  22 52 12 231
        22 52 12 344
Fax. 22 52 12 844

adres e-mail: sekretariat.dwoip@ms.gov.pl


W skład Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji  wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 


Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych

Kaczor Roman (tel. 22 52 12 313)

Magdalena Kowalczyk (tel. 22 52 12 439)

Wydział Kurateli Henryk Pawlaczyk (tel. 22 23 90 243)
Wydział do spraw Służby Więziennej dr Witold Mazurek (tel. 22 23 90 580)
Wydział do spraw Komorników Sądowych Sekretariat: tel. 22 52 12 547 / 22 52 12 839
Wydział Egzekucji Sądowej Kazimierz Orłowski (tel. 22 52 12 628)

 


Do zakresu zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych;

 2. zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości w zakresie wykonywania czynności związanych z podległością Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości;

 3. zapewnienie obsługi prac Rady Polityki Penitencjarnej;

 4. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z europejskimi nakazami aresztowania;

 5. wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;

 6. zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;

 7. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej;

 8. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego;

 9. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem, zawieszaniem w czynnościach oraz przenoszeniem komorników sądowych, a także przygotowywaniem obwieszczeń o wolnym stanowisku komornika sądowego;

 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych oraz aplikantów i asesorów komorniczych;

 11. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

 12. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

 14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

 15. wydawanie kwartalnika „Probacja”.

 

O dokumencie