Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Dyrektor: Mikołaj Pawlak

Zastępca Dyrektora: Dariusz Cieślik

Zastępca Dyrektora: Izabela Bogucka

tel.  22 23-90-740
fax: 22 23-90-366
 

W skład Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Pomocy Pokrzywdzonym i Funduszu Sprawiedliwości. w skład którego wchodzi Zespół Planowania Budżetowego i Analiz;

 2. Wydział Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich;

 3. Wydział Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich. w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla nieletnich;

 4. Zespół do spraw Edukacji Prawnej.

Do zakresu zadań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;
 2. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 3. opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 4. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;
 5. opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 6. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem oraz przenoszeniem nieletnich do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich;
 8. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 9. podejmowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności związanych z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 10. opracowywanie założeń rozwiązań prawnych w zakresie prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich;
 11. promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów rodzinnych z organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, służbami pomocniczymi oraz innymi instytucjami.

O dokumencie