Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Zastępca Dyrektora: Iwona Łapińska

Zastępca Dyrektora: Lucyna Oleszek

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Petryna

Zastępca Dyrektora: Jacek Przygucki


 

adres e-mail: dso@ms.gov.pl

tel. (22) 52-12-502

fax. (22) 62-51-521

 

W skład Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny Sekretariat (tel. 22 52 12 616)
Wydział Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karny Sekretariat  (tel. 2252 12 255)
Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy i Rejestrów Sekretariat (tel. 22 52 12 263)
Wydział do spraw Osobowych Sekretariat  (22 52 12 528, 22 52 12 455)
Wydział Organizacji Sądów Sekretariat (tel. 22 52 12 843)
Wydział Etatyzacji Sądów i Analiz Sekretariat (tel. 22 52 12 497)
Wydział do spraw Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sekretariat (tel. 22 52 12 696)
Wydział do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów  
Wydział do spraw Wsparcia Systemów Kadrowych  
Wydział do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych  
Samodzielne Stanowisko do spraw Projektów ze Środków Europejskich Sekretariat (tel. 22 52 12 775)

 

Do zakresu zadań Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości należy:

 1. [1] prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:
  a)[2] administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1 i § 21a pkt 1,
  b) zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1,
  c) zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;
 2. [3] opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych i izb morskich;
  2a)[4] opracowywanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;
 3. analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy;
 4. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem wolnych stanowisk sędziowskich oraz wolnych stanowisk referendarza sądowego i asystenta sędziego, w tym przygotowywanie obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich;
 5. prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw osobowych:
  a) sędziów sądów powszechnych i wojskowych,
  b) sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,
  c) referendarzy sądowych,
  d) dyrektorów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
  e) dyrektorów sądów i ich zastępców,
  f)[5] asesorów sądowych;
 6. prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów i innych pracowników sądów do wykonywania obowiązków w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości albo innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, a także przenoszenia sędziów i referendarzy sądowych pomiędzy sądami;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności karnej sędziów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, referendarzy sądowych i mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;
 8. prowadzenie spraw dotyczących delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości albo innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej;
 9. [6] prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 10. prowadzenie spraw związanych z wnioskami sędziów o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, do których rozpatrzenia właściwy jest Minister Sprawiedliwości;
 11. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
 12. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień dotyczących zwoływania zebrań przedstawicieli organów samorządu sędziowskiego;
 13. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury;
 14. realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z naborem na aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską, nadzorem nad tymi aplikacjami oraz przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich;
 15. zatwierdzanie programów zajęć teoretycznych staży urzędniczych w sądach;
 16. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o wykreślenie z rejestru związku zawodowego, którego organ prowadzi działalność niezgodną z ustawą;
 18. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych dotyczących potwierdzenia okresów osadzenia osób represjonowanych;
 19. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów w sprawach nieletnich;
 20. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1203).


[1] W brzmieniu obowiązującym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci od dnia 1 stycznia 2016 r.
[2] W brzmieniu obowiązującym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci od dnia 27 czerwca 2016 r.
[3] W brzmieniu obowiązującym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci od dnia 27 czerwca 2016 r.
[4] Dodany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci z dniem 27 czerwca 2016 r.
[5] Dodany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci z dniem 1 stycznia 2016 r.
[6] W brzmieniu obowiązującym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwosci od dnia 25 listopada 2016 r.

O dokumencie