Departament Nadzoru Administracyjnego

Dyrektor: Paweł Zwolak

Zastępca Dyrektora: Iwona Łapińska

Zastępca Dyrektora: Jacek Przygucki


Sekretariat:

tel.  (22) 52-12-690
fax. (22) 52-12-272

adres email: sekretariat.dna@ms.gov.pl
 

W skład Departamentu Nadzoru Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny
 • Wydział Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karny
 • Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy i Rejestrów
 • Wydział do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych
 • Wydział do spraw Projektów ze Środków Europejskich

Do zakresu zadań Departamentu Nadzoru Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:
  a) administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1 i § 21a pkt 1, [1]
  b) zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1, [2]
  c) zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;

 2. opracowywanie i realizowanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;

 3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

 4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o wykreślenie z rejestru związku zawodowego, którego organ prowadzi działalność niezgodną z ustawą;

 5. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych dotyczących potwierdzenia okresów osadzenia osób represjonowanych;

 6. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów w sprawach nieletnich;

 7. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

O dokumencie