Departament Legislacyjny

Dyrektor: Tomasz Darkowski

Zastępca Dyrektora: Wojciech Ulitko
Zastępca Dyrektora: Jan Bołonkowski
Zastępca Dyrektora: Andrzej Ryng

tel. 22 52 12 423

e-mail: sekretariat.dl@ms.gov.pl

1. Do zakresu zadań Departamentu Legislacyjnego należy:

 1. zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości;

 2. organizowanie i koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegu procesu legislacyjnego.

2. Do zadań Departamentu Legislacyjnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących przygotowania, uzgodnienia lub zaopiniowania przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów normatywnych, projektów założeń projektów ustaw, innych projektów dokumentów rządowych, projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów umów międzynarodowych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, z wyłączeniem umów dotyczących ochrony praw człowieka oraz umów dwustronnych dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;
 2. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych na zasadach określonych w § 7, w tym tworzenie zespołów roboczych i organizowanie ich pracy;
 3. monitorowanie i analizowanie:
  a)   rządowych projektów ustaw i przebiegu prac nad tymi projektami,
  b)   przebiegu prac nad projektami ustaw w Sejmie i Senacie,
  c)  
  wniosków, skarg i pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, przebiegu postępowań
        przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz jego orzeczeń,
  d)   orzeczeń organów sądowych Unii Europejskiej,
  e)   projektowanych aktów prawnych Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz przebiegu prac nad
        nimi
  – w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości;
 4. reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 5. wydawanie opinii na wniosek naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości o treści obowiązujących przepisów prawa;
 6. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;
 7. współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz zapewnienie ich obsługi techniczno-organizacyjnej;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących działalności prokuratury wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270 poz. 1599, z późn. zm[1])).

3. Do zadań Departamentu Legislacyjnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, komitetów Rady Ministrów oraz innych organów państwowych i społecznych;
 2. organizowanie współpracy z innymi uczestnikami procesu legislacyjnego, w szczególności z Rządowym Centrum Legislacji, Komitetem do Spraw Europejskich, komitetami Rady Ministrów, Sejmem i Senatem;
 3. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz planie pracy Komitetu do Spraw Europejskich, a także prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości;
 4. prowadzenie kalendarza prac legislacyjnych, monitorowanie ich przebiegu i egzekwowanie terminowego wykonywania czynności od komórek organizacyjnych, zespołów roboczych i osób, którym je powierzono;
 5. koordynowanie inicjatyw legislacyjnych komórek organizacyjnych;
 6. prowadzenie bazy wzorców kontroli stosowanych przez Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 7. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 8. prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości;
 9. redagowanie i obsługa techniczna wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości;
 10. wypracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430,  Nr 203, poz. 1192, z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1623 oraz z 2014 r. poz. 504.

O dokumencie