Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Uwaga!
Sekretariat nie udziela informacji na temat zasad korzystania z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, elektronicznych ksiąg wieczystych.
 

W przypadku dalszych wątpliwości informacje telefoniczne można uzyskać pod odpowiednimi numerami:

 

Dyrektor: Michał Szczepański
 
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Raczkiewicz
 
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Sekretariat:
tel.:  22 39 76 600
        22 39 76 601
fax:  22 39 76 460

 

W strukturze organizacyjnej Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 

 1. Wydział Rozwoju Systemów;

 2. Wydział Realizacji Projektów;

 3. Wydział Utrzymania Aplikacji;

 4. Wydział Utrzymania Infrastruktury, w skład którego wchodzą:
   a)  Zespół Komputera Centralnego,
   b)  Zespół Serwerów,
   c)  Zespół Sieci;
   d)  Zespół Zasobów IT;

 5. Wydział Obsługi Administracyjnej;

 6. Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, w skład której wchodzą:
  a) 
  Zespół Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego,
  b) 
  Zespół Obsługi Administracji Państwowej, Uprawomocnionych Organów Państw UE i Wniosków Kierowanych
       Korespondencyjnie do Centralnej Informacji,
  c)  Zespół Obsługi Bezpośredniej Centralnej Informacji,
  d) 
  Zespół Obsługi Korespondencji Centralnej Informacji,
  e) 
  Stanowisko Pracy do Spraw Kolportażu i Archiwum;

 7. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji Przetwarzanych w Systemach Teleinformatycznych;

 8. Zespół Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej.

 

1. Do zakresu zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu sprawiedliwości;

 2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją systemów informatycznych resortu sprawiedliwości;

 3. wydawanie i rozpowszechnianie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

2. Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie informatyzacji
    resortu sprawiedliwości należy:

 1. opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii;

 2. udział w pracach legislacyjnych dotyczących informatyzacji, w tym prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

 3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań dotyczących informatyzacji;

 4. opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;

 5. organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów określonych w pkt 4;

 6. opiniowanie planowanych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań;

 7. współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i  rozwiązań informatycznych.

3. Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie eksploatacji
    systemów informatycznych resortu sprawiedliwości należy:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi systemów, urządzeń i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w  resorcie sprawiedliwości, w  tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją;
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości;
 3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego;
 4. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z eksploatacją i rozwojem Systemu Dozoru Elektronicznego;
 5. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt 1 lit. c;
 6. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych.

4. Zadania określone w § 23 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 1 są realizowane w Departamencie
     Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 13.

5. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 3 pkt 1, 5 i 6 w zakresie dotyczącym systemu
     teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, a także zadania określonego w ust. 3 pkt 3
     Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych współdziała z Biurem Informacyjnym
     Krajowego Rejestru Karnego, z uwzględnieniem wykonywania przez Biuro Informacyjne
     Krajowego Rejestru Karnego zadań administratora danych osobowych zgromadzonych w
     Krajowym Rejestrze Karnym.

6. W strukturze Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych funkcjonują wewnętrzne
     komórki organizacyjne: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna
     Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych,
     wykonujące zadania określone w odrębnych przepisach.

7. Wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 6, mogą być łączone.

8. Pracownicy kierujący wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określonymi w ust. 6 lub
    powstałymi w wyniku połączenia tych komórek mogą być zatrudniani na stanowisku naczelnika
    wydziału.

O dokumencie