Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego

Dyrektor: Tomasz Karczewski

Zastępca Dyrektora: Paweł Wojdyła

tel. 22 52 12 621
fax 22 52 12 349
adres e-mail: sekretariat.bo@ms.gov.pl

W strukturze organizacyjnej Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego wyodrębnia się:

 1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

 2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

 3. Wydział Ochrony;

 4. Wydział Bezpieczeństwa Cyfrowego;

 5. Kancelaria Tajna;

 6. Samodzielne Stanowisko do spraw Przeciwdzialania Korupcji;

 7. Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji.

Do zakresu zadań Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym w szczególności:
  a) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  b) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  c) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;

 2. prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa Sprawiedliwości;

 3. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 5. wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3, [1];

 6. koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;

 7. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez pracowników Ministerstwa na podstawie odrębnych przepisów;

 8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach;

 9. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 10. realizowanie przedsięwzięć z obszaru zarządzania kryzysowego, pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz koordynacja i nadzór nad ich realizacją w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

 11. koordynowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach powszechnych, pozostających w zakresie uprawnień Ministra Sprawiedliwości;

 12. realizowanie zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 13. wykonywanie zadań zapewniających prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach podległych, w tym wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;

 14. monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyrektor Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

 

O dokumencie