Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor: Tomasz Karczewski

tel. 22 52 12 621
fax 22 52 12 349
adres e-mail: sekretariat.bo@ms.gov.pl

W strukturze organizacyjnej Biura Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego wyodrębnia się:

 1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

 2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

 3. Wydział Ochrony;

 4. Kancelaria Tajna;

 5. Samodzielne Stanowisko do spraw Przeciwdziałania Korupcji.

Do zakresu zadań Biura Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym w szczególności:
  a)  opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  b)  prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontroli ewidencji,
       materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  c) 
  zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji
       niejawnych;

 2. prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa Sprawiedliwości;

 3. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 5. koordynacja zadań związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych;

 6. koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym w szczególności:
  a) 
  identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych oraz wypracowywanie i monitorowanie
       wdrażania rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych,
  b)  opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem przejrzystości i możliwych zagrożeń korupcyjnych,
  c) 
  wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem informacji o podejrzeniu wystąpienia w Ministerstwie
       Sprawiedliwości zjawisk o charakterze korupcyjnym;

 7. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez pracowników Ministerstwa na podstawie odrębnych przepisów;

 8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach;

 9. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 10. realizowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych i współpracy cywilno-wojskowej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

 11. monitorowanie i analizowanie przypadków agresji skierowanej w stosunku do sędziów i innych pracowników sądów;

 12. koordynowanie we współpracy z Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sądach;

 13. realizowanie zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektor Biura Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

O dokumencie