Biuro Ministra

Dyrektor - Marek Łukaszewicz

tel.: 22 52-12-207
fax: 22 62-14-986

adres e-mail: bm@ms.gov.pl

Zastępca Dyrektora - Rafał Drzewiecki

tel.: 22 23-90-384
fax: 22 23-90-386


W skład Biura Ministra wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prezydialno-Protokolarny tel. 22 52 12 485, 22 52 12 223, fax. 22 52 12 361


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Obsługa dziennikarzy: 22 23 90 351
media@ms.gov.pl

Redakcja serwisu ms.gov.pl: internet@ms.gov.pl

Zespół Radców  
Zespół Analiz  

 

Do podstawowych zadań Biura Ministra należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra;
 2. wykonywanie zadań związanych z kontaktami członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych;
 3. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, dezyderatów i opinii komisji sejmowych oraz interwencji posłów i senatorów, a także koordynowanie ich załatwiania;
 4. koordynowanie załatwiania wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa;
 5. zapewnienie obsługi posiedzeń kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizowanie pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
 6. opracowywanie projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;
 7. organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;
 8. koordynowanie udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. ewidencjonowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali Ministra Sprawiedliwości, a  także koordynowanie załatwiania spraw w tym zakresie;
 10. ewidencjonowanie wniosków o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Ministra Sprawiedliwości oraz wniosków o udział w komitecie honorowym, a także udzielanie wnioskodawcom odpowiedzi w tym zakresie;
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

O dokumencie