Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Dyrektor: Krzysztof Rybka

Zastępca Dyrektora: Jakub Jamka

ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa
Sekretariat:
tel. 22 23-90-854
fax 22 23-90-237
e-mail: sekretariat.bka@ms.gov.pl
 

W strukturze organizacyjnej Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Kontroli

 2. Wydział Skarg i Wniosków

 3. Wydział Kontroli Zarządczej i Analiz

 4. Zespół do spraw Koordynacji Kontroli

 5. Zespół Radców Prawnych

 6. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

 7. Samodzielne Stanowisko -Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 8. Samodzielne Stanowisko do spraw nadzoru nad fundacjami

Do zakresu zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

 1. przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także wykonywanie innych działań wynikających z przepisów dotyczących kontroli w  administracji rządowej;

 2. koordynowanie działań związanych z kontrolami dotyczącymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie działań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli, a dotyczących jednostek, o których mowa w pkt 1;

 3. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

 4. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

 5. wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 6.  sprawowanie zastępstwa procesowego:

  a) Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez
      Ministra Sprawiedliwości w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, z wyłączeniem spraw,
      w których zgodnie z § 6 pkt 10 zastępstwo procesowe jest sprawowane przez inne komórki
      organizacyjne, w szczególności spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w tych
      komórkach,
  b) Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Dyrektora Generalnego
      Ministerstwa Sprawiedliwości;
 7. koordynowanie działań związanych ze sprawowaniem zastępstwa procesowego przez inne komórki organizacyjne, zgodnie z § 6 pkt 10;

 8. wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości i Skarbu Państwa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

 9. opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oraz zabezpieczenia interesu prawnego Skarbu Państwa, a także wydawanie opinii prawnych w pozostałych sprawach dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy urzędu;

 10. koordynowanie procesu klasyfikowania wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości w układzie zadaniowym i kontrolowanie jego prawidłowości.

W strukturze Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego funkcjonuje niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, do której zakresu zadań należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z poźn. zm.[1])). Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem – Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

W strukturze Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego funkcjonuje administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i poz. 1662). Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

O dokumencie