Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Dyrektor: Krzysztof Rybka

Zastępca Dyrektora: Jakub Jamka

ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa
Sekretariat:
tel. 22 23-90-854
fax 22 23-90-237
e-mail: sekretariat.bka@ms.gov.pl
 

W strukturze organizacyjnej Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Kontroli

  2. Wydział Skarg i Wniosków

  3. Wydział Kontroli Zarządczej i Analiz

  4. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru

  5. Zespół Radców Prawnych

  6. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

  7. Samodzielne Stanowisko - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do zakresu zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

1)   przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także wykonywanie innych działań wynikających z przepisów dotyczących kontroli w administracji rządowej;

1a) [1]) wykonywanie zadań kontrolnych Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie określonym w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli;

1b)  [2]) wykonywanie zadań kontrolnych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;

2)  [3]) koordynowanie kontroli prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne;

2a)  [4]) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

3)   opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

4)  [5]) koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

4a)  [6]) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień właściwego ministra w stosunku do fundacji;

5)   wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

5a)  [7]) prowadzenie ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;

5b)  koordynowanie zadań nadzorczych Ministra Sprawiedliwości poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zagwarantowania efektywnej wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnymi za poszczególne obszary nadzoru;
5c)  sprawowanie nadzoru nad Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

6)   sprawowanie zastępstwa procesowego:
a) Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, z wyłączeniem spraw, w których zgodnie z § 6 pkt 10 zastępstwo procesowe jest sprawowane przez inne komórki organizacyjne, w szczególności spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w tych komórkach,
b) Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

7)   koordynowanie działań związanych ze sprawowaniem zastępstwa procesowego przez inne komórki organizacyjne, zgodnie z § 6 pkt 10;

8)   wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa ‑ Ministra Sprawiedliwości i Skarbu Państwa ‑ Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

9)   opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oraz zabezpieczenia interesu prawnego Skarbu Państwa, a także wydawanie opinii prawnych w pozostałych sprawach dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy urzędu.

 

W strukturze Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego funkcjonuje niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, do której zakresu zadań należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[8]). Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem – Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

W strukturze Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego funkcjonuje administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.[9]). Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.[1]) Dodany z dniem 14 października 2015 r.
[2]) Dodany z dniem 14 października 2015 r.
[3]) W brzmieniu obowiązującym od dnia 14 października 2015 r.
[4]) Dodany z dniem 14 października 2015 r.
[5]) W brzmieniu obowiązującym od dnia 14 października 2015 r.
[6]) Dodany z dniem 15 marca 2016 r.
[7]) Dodany z dniem 14 października 2015 r.
[8]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
[9]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677.

O dokumencie