Biuro Kadr i Logistyki

Dyrektor: Kamil Mroczka
Zastępca Dyrektora: Paulina Bijata

tel. 22 52 12 559
fax 22 52 12 523
 
W strukturze organizacyjnej Biura Kadr i Logistyki wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

Wydział Kadr i Płac  kadry@ms.gov.pl
Wydział Rozwoju Zawodowego

 szkolenia@ms.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

 wir@ms.gov.pl
Wydział Administracyjny  wa@ms.gov.pl
Wydział Transportu  wt@ms.gov.pl
Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  bhp@ms.gov.pl

 

Do podstawowych zadań Biura Kadr i Logistyki należy: 
 
 1. koordynowanie realizacji zadań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy, naborem, przeprowadzaniem ocen okresowych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 2. prowadzenie spraw osobowych:  
  a) osób zajmujących w Ministerstwie Sprawiedliwości kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem sędziów powołanych na stanowisko Podsekretarza Stanu,
  b) członków korpusu służby cywilnej,
  c) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi,
  d) pracowników zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra;
 3. zarządzanie środkami na wynagrodzenia osobowe, nagrody, premie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz sporządzanie dokumentacji płacowej;
 4. sporządzanie analiz i ocen stanu zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 5. analizowanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;
 6. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz organizowanie działalności socjalnej finansowanej ze środków funduszu;
 7. prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych pozostających w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz gospodarowanie nimi, z wyłączeniem gospodarowania sprzętem komputerowym;
 8. administrowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;
 9. planowanie i realizacja zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących nieruchomości pozostających w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;
 10. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
 11. zapewnienie obsługi oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie zakwaterowania, transportu, poligrafii, łączności telefonicznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;
 12. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i przekazywaniem do zniszczenia pieczęci urzędowych Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury, notariuszy i komorników sądowych oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych.
 
W strukturze Biura Kadr i Logistyki funkcjonuje wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także prowadząca inne sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nadzorem sprawowanym w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi resortu. W zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy komórka ta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

O dokumencie