Biuro Administracyjno-Finansowe

Dyrektor: Jarosław Wyżgowski

Zastępca Dyrektora: Paulina Bijata


tel. 22 52 12 572, 22 52 12 619, 22 627 21 92
fax 22 52 12 245

W strukturze organizacyjnej Biura Administracyjno-Finansowego wyodrębnia się:

 1. Wydział Rachunkowości Budżetowej;

 2. Wydział Zamówień Publicznych;

 3. Wydział Inwestycji i Remontów;

 4. Wydział Administracyjny;

 5. Wydział Logistyki;

 6. Wydział Transportu.

Do zakresu zadań Biura Administracyjno-Finansowego należy:

 1. wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie rachunkowości Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym:
  a)   sporządzanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości,
  b)   sporządzanie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości po ogłoszeniu ustawy budżetowej na
        dany rok,
  c)  
  potwierdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości,
  d)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  e)   prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków
        budżetowych,
  f)  
  dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  g)  
  prowadzenie obsługi kasowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
  h)   sporządzanie dokumentacji płacowej,
  i)    prowadzenie rejestru zawartych umów, z których wynikają zobowiązania finansowe Ministerstwa
        Sprawiedliwości,
  j)   
  rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,
  k)   sporządzanie sprawozdań budżetowych;

 2. prowadzenie rachunkowości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w tym:
  a)
  dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania
      przekazanych środków, rozliczeń dotacji oraz dowodów księgowych przekazywanych przez Departament
      Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka,
  b) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
      Pomocy Postpenitencjarnej;

 3. przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173);

 4. opracowywanie planu zamówień publicznych;

 5. prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;

 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i gospodarowaniem rzeczowymi składnikami majątkowymi pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości;

 7. administrowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

 8. planowanie i realizacja zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących nieruchomości pozostających w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

 9. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;

 10. zapewnienie obsługi oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie zakwaterowania, transportu, poligrafii, łączności telefonicznej oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

 11. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i przekazywaniem do zniszczenia pieczęci urzędowych Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury, notariuszy i komorników sądowych oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych.

W strukturze Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonuje główny księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

O dokumencie