Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na usługi doradztwa informatycznego

2017-02-10

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot.  Wzór umowy z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny w zakresie podanym w załączniku nr 1 do niniejszego. 

2. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 

3. Planowany termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do 1 lipca 2017 roku. 

4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży informatycznej oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych
z planowanym zamówieniem publicznym. 

5. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 14 lutego 2017 roku do godz. 12:00 w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wycenyioferty@ms.gov.pl. 

6. W razie potrzeby proszę o kontakt pod adresem e-mail: wycenyioferty@ms.gov.pl. 

UWAGA:

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących rozeznania rynku w terminie nie później niż do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 10:00 przesyłając zapytanie na adres:
e-mail:
wycenyioferty@ms.gov.pl.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ww. dokumentów wpłynął
do zamawiającego po upływie wyznaczonego powyżej terminu, zamawiający pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

powrót do listy aktualności

O dokumencie