Ogłoszenia

Główny specjalista w Wydziale Zagadnień Administracyjnych w Departamencie Prawa Administracyjnego

2017-11-10
Ogłoszenie nr: 17825
Data ukazania się ogłoszenia: 10 listopada 2017 r.
 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
główny specjalista w Wydziale Zagadnień Administracyjnych w Departamencie Prawa Administracyjnego
 
wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 2
miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
 
Adres urzędu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
WARUNKI PRACY
 
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- zagrożenie korupcją,
- stres wywołany pracą pod presją czasu (presja czasu wynikająca z wielości procedowanych przed Komisją spraw oraz koniecznością dochowania wyznaczanych przez Komisję/wynikających z przepisów prawa terminów),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
 
ZAKRES ZADAŃ
 
Przygotowywanie opracowań analitycznych dotyczących zagadnień o wysokim stopniu skomplikowania wynikających z regulacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa,
 
Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do organów i instytucji, a także innych pism o skomplikowanej tematyce prawnej w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału,
 
Przygotowywanie projektów zawiadomień, postanowień, zarządzeń, wniosków i innych dokumentów pozostających w kompetencji Wydziału w zakresie prowadzonych spraw, a także ustna prezentacja opracowań analitycznych dotyczących zagadnień wynikających z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa,
 
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych spraw,
 
Wykonywanie czynności w zakresie obsługi administracyjno-biurowej Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych
z naruszeniem prawa.
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie: wyższe prawnicze,
 
doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy związanej ze stosowaniem prawa i jego interpretacją,
 
doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zorientowanie na osiąganie celów,
 
bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
 
znajomość Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
 
korzystanie z pełni praw publicznych,
 
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
Życiorys/CV i list motywacyjny,
 
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 
Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
 
INNE INFORMACJE:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4871,98 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,6).
 
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
 
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 
Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.
 
 
powrót do listy aktualności

O dokumencie