Ogłoszenia

Główny specjalista – kierownik biura projektów w Wydziale Zarządzania Projektami w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

2017-11-14
Ogłoszenie nr: 17991
Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2017 r.
 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
główny specjalista – kierownik biura projektów w Wydziale Zarządzania Projektami w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
 
wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Adres urzędu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
WARUNKI PRACY
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
ZAKRES ZADAŃ
Kierowanie pracą zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów projektowych, sprawozdawczych oraz wniosków o płatność.
 
Nadzór nad bieżącą aktualizacją harmonogramów realizacji projektów, identyfikowanie zależności pomiędzy projektami w zakresie terminów wdrożeń elementów i produktów powiązanych ze sobą oraz uzgadnianie zagadnień integracyjnych.
 
Współpraca z zespołami projektowymi w zakresie definiowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy informatyczne, współudział w organizacji warsztatów analitycznych.
 
Identyfikacja, analiza i eskalowanie zagrożeń w realizacji projektów, zarządzanie ryzykiem, identyfikowanie zależności między projektami, przydzielanie zasobów niezbędnych dla realizacji projektów lub wnioskowanie o nie, przygotowywanie przekrojowych sprawozdań o stanie realizacji projektów.
 
Koordynacja prac związanych z udziałem Pana Ministra w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów do spraw cyfryzacji innych zespołów powołanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dot. realizacji projektu realizowanego ze środków POPC w celu zapewnienia właściwego reprezentowania interesów Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Współpraca z członkami zespołu projektowego, Kierownikami Projektów oraz z komórkami merytorycznymi, pracownikami sądów oraz zewnętrznymi wykonawcami w procesie realizacji wdrożeń.
 
WYMAGANIE NIEZBĘDNE
 
wykształcenie:  wyższe
 
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w biurze projektów w obszarze projektów informatycznych,
 
znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 
doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 
wiedza z zakresu zagadnień analityczno-projektowych dotyczących systemów informatycznych,
 
znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 
wiedza z zakresu zarządzania projektami i portfela projektów,
 
znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych,
 
posiadanie obywatelstwa polskiego,
 
korzystanie z pełni praw publicznych,
 
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami,
Certyfikat PRINCE 2 na poziomie foundation,
Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego  w zakresie zarządzania projektami informatycznymi finansowanymi ze środków europejskich
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
Życiorys/CV i list motywacyjny,
 
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 
Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego,
 
Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1.                            W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej.
 
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 
Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.
 
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 24 listopada 2017 r.
 
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
 
 
INNE INFORMACJE:
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 6558,44 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,5).
 
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.
 
Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
 
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
 
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 
Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.
powrót do listy aktualności

O dokumencie