Ogłoszenia

Podreferendarz do spraw obsługi kancelaryjnej w Zespole kancelaryjnym w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

2017-11-11
Ogłoszenie nr: 17922
 
Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2017 r.
 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
podreferendarz do spraw obsługi kancelaryjnej w Zespole kancelaryjnym w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
 
wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
 
miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
Adres urzędu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
WARUNKI PRACY
 
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- wysiłek fizyczny,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
ZAKRES ZADAŃ
 
Prowadzenie dziennika korespondencyjnego (w tym obsługa systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów) spraw wpływających do Wydziałów oraz dokonywanie adnotacji o biegu i sposobie załatwiania, wysyłanie do odpowiednich adresatów pism i dokumentów wychodzących z Wydziałów oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej spraw Wydziałów w celu zapewnienia sprawnego i terminowego obiegu korespondencji;
 
Prowadzenie repertoriów spraw Wydziałów;
 
Prowadzenie zestawień wniosków, skarg, odwołań etc.;
 
Sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz z zakresu właściwości Wydziałów;
 
Sporządzanie elektronicznych skorowidzów spraw wpływających do Wydziałów.
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie: średnie,
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kancelaryjnym w jednostkach sektora finansów publicznych,
 
dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
 
znajomość specyfiki pracy kancelaryjno-biurowej,
 
umiejętność obsługi programów komputerowych - MS Office,
 
doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 
posiadanie obywatelstwa polskiego,
 
korzystanie z pełni praw publicznych,
 
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
Życiorys/CV i list motywacyjny,
 
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 
Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 
List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do:  21 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
 
 
INNE INFORMACJE:
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 2998,14 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 1,6).
 
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
 
List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
 
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 
Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.
powrót do listy aktualności

O dokumencie