Ogłoszenia

Starszy specjalista ds. Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz transgranicznych postępowań w sprawach rodzinnych w Wydziale ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

2017-11-11

 

Ogłoszenie nr: 17916
 
Data ukazania się ogłoszenia: 11 listopada 2017 r.
 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszy specjalista ds. Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz transgranicznych postępowań w sprawach rodzinnych w Wydziale ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
 
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 
 
wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Adres urzędu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
WARUNKI PRACY
 
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- działanie pod presją czasu i w warunkach stresu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
ZAKRES ZADAŃ
 
Prowadzenie spraw o powrót dziecka w trybie Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz spraw transgranicznych o wykonanie odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym ułatwianie komunikacji pomiędzy organami centralnymi oraz sądami w tym zakresie, udzielanie sądom oraz osobom zainteresowanym informacji o przepisach prawa międzynarodowego w sprawach rodzinnych transgranicznych, ułatwianie zorganizowania mediacji transgranicznych - w celu wykonania zadań pozostających w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości jako Organu Centralnego określonego przepisami prawa międzynarodowego.
 
Udzielanie niezbędnej pomocy rodzicom we wszczynaniu postępowania o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów z dzieckiem oraz wykonywanie władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych w celu uzyskania orzeczenia, uznania lub wykonania orzeczenia w powyższym zakresie.
 
Monitorowanie postępowań w sprawach o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów prowadzonych przez sądy polskie oraz organy państw obcych w celu udzielenia informacji zainteresowanym podmiotom.
 
Podejmowanie czynności związanych z ustaleniem miejsca pobytu i sytuacji rodzinnej uczestnika postępowania w sprawach rodzinnych na terytorium Polski w celu nadania jej biegu.
 
Podejmowanie działań związanych z ustalaniem kandydatów na opiekunów zastępczych w stosunkach transgranicznych oraz podejmowanie innych działań zmierzających do ustalenia sytuacji dziecka w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w celu wykonania obowiązków Organu Centralnego wskazanych w przepisach międzynarodowych.
 
Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie przyznania osobom uprawnionym prawa pomocy w postępowaniu przed sądem polskim lub zagranicznym w związku z toczącymi się postępowaniami transgranicznymi rodzinnymi.
 
Udział w międzynarodowych spotkaniach grup roboczych i spotkaniach przedstawicieli organów centralnych zajmujących się problematyką międzynarodowych spraw rodzinnych w celu wykonania obowiązków Organu Centralnego wskazanych w przepisach międzynarodowych.
 
Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego oraz sporządzanie analiz dotyczących obrotu prawnego z zagranicą, w tym także udzielanie odpowiedzi na interpelacje poselskie w zakresie właściwości wydziału.
 
 
WYMAGANIE NIEZBĘDNE
 
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo instytucjach UE na stanowisku związanym ze współpracą międzynarodową lub z obsługą prawną obywateli
 
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości jako Organu Centralnego w sprawach transgranicznych rodzinnych i alimentacyjnych,
znajomość zasad funkcjonowania instytucji międzynarodowych rozpatrujących sprawy transgraniczne rodzinne, znajomość przepisów z zakresu transgranicznego prawa rodzinnego
 
Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Otwartość na zmiany, Zorientowanie na osiąganie celów, Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, Pozytywne podejście do klienta, Umiejętność negocjowania, Komunikacja, Umiejętność współpracy
 
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
Ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka,
Znajomość innego języka roboczego ONZ lub Rady Europy na poziomie B2.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
Życiorys/CV i list motywacyjny,
 
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 
Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 
Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość innego języka roboczego ONZ lub Rady Europy na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość wymaganego języka wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego ONZ lub Rady Europy na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej (fakultatywnie),
 
Dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (fakultatywnie).
 
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 22 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
 
 
INNE INFORMACJE:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3935,06 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,1).
 
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
 
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 
Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.
powrót do listy aktualności

O dokumencie