Skargi i wnioski

UWAGA !!!

W związku z rozpoczynającym się remontem tarasu wejście interesantów do Wydziału Skarg i Wniosków będzie się odbywało przez wyjście ewakuacyjne „C” (drzwi od ul. św. Teresy naprzeciwko wejścia głównego).
Drzwi są stale zamknięte jednakże przy nich znajduje się dzwonek do przywołania funkcjonariusza. Interesant będzie wpuszczany i odprowadzany przez funkcjonariusza SW do pokoju przyjęć interesantów. Wyjście interesantów również będzie się odbywało w asyście funkcjonariusza SW po informacji telefonicznej od sędziego dyżurnego o zakończonym spotkaniu.
 

Uprzejmie informujemy, że wejście do Biura Skarg i Wniosków zostało dostosowane dla osób niepełnosprawnych, przez które osoby na wózkach inwalidzkich mogą zewnętrzną windą osobową dostać się na taras, a dalej przez poczekalnię dla interesantów przedostać się na korytarz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Miejsce dla postoju samochodu osoby niepełnosprawnej znajduje się w rejonie bramy wjazdowej od ul. Koszykowej 6A. Kolejne dwa miejsca znajdują się przed budynkiem przy ul. Koszykowej 10.

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    Ministerstwo Sprawiedliwości
    Al. Ujazdowskie 11
    00-950 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@ms.gov.pl,
  • faksem na nr 22 23-90-655.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Stosownie do §8 .1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 41c. § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

 

Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra) w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w pokoju przyjęć interesantów - wejście od ul. Koszykowej 6 (w głębi dziedzińca) w godzinach:

poniedziałek: 10.00 - 17.00

wtorek - piątek: 10.00 - 14.00

 

Nadto interesanci w sprawach skarg i wniosków mogą być wysłuchani  telefonicznie przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra (tel. 22 23-90-873), od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00. 

 

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

(22) 23-90-657

(22) 23-90-423

(22) 23-90-656

(22) 23-90-654

 

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

O dokumencie