Skargi i wnioski

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 (Wigilia) i 31 (Sylwester) grudnia 2014 r. osobiste przyjęcia interesantów oraz dyżur telefoniczny, w sprawach skarg i wniosków, będą się odbywały  w skróconych godzinach, tj.: od 10:00 do 12:00.

O dokumencie

UWAGA !!!

UWAGA

W związku z trwającym remontem elewacji budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, wejście interesantów do Wydziału Skarg i Wniosków będzie się odbywało przez Biuro Przepustek od strony Al. Ujazdowskich 11.

 

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    Ministerstwo Sprawiedliwości
    Al. Ujazdowskie 11
    00-950 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@ms.gov.pl,
  • faksem na nr 22 23-90-655.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Stosownie do §8 .1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 41c. § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

 

Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra) w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w pokoju przyjęć interesantów - wejście od ul. Koszykowej 6 (w głębi dziedzińca) w godzinach:

poniedziałek: 10.00 - 17.00

wtorek - piątek: 10.00 - 14.00

 

Nadto interesanci w sprawach skarg i wniosków mogą być wysłuchani  telefonicznie przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra (tel. 22 23-90-873), od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00. 

 

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

(22) 23-90-657

(22) 23-90-423

(22) 23-90-656

(22) 23-90-654

 

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

O dokumencie