Petycje załatwione w 2016 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2016 r.

 W 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpatrzono 47 petycji.

Pod względem przedmiotowym rozpatrzone petycje były różnorodne. Dotyczyły one:

 • zmian legislacyjnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (m.in. wykonywanie kontaktów z dziećmi), prawa rzeczowego, ochrony konsumentów, prawa spółdzielczego, umów agencyjnych, prawa spadkowego,

 • zmian legislacyjnych z zakresu prawa karnego (wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym, wsparcie świadka w tym postępowaniu, wprowadzenie prawnokarnej ochrony w przypadku przestępstw dyskryminacyjnych, legalizacja marihuany do celów leczniczych, zmiana art. 152 § 1 kk, zaostrzenie kary pozbawienia wolności za ten czyn),

 • zmian legislacyjnych z zakresu kodeksu karnego wykonawczego w zakresie przepisów art. 110a § 2 i art. 113a § 3,

 • zmian legislacyjnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, działalności biegłych sądowych, kuratorów sądowych, przepisów regulujących sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego,

 • sytuacji agentów sektora bankowego (postulat uregulowania w Kodeksie cywilnym problematyki umów sieciowych funkcjonujących pod nazwą umów o współpracę bądź umowy franczyzy,

 • wysokości opłat za aplikację radcowską

 • wysokości opłat za aplikację notarialną.

 • wdrożenia systemu szkoleń dla kadry sędziowskiej w sądach gospodarczych dotyczących umów agencyjnych,

 • stosowania ustawy z dnia 25 lutego 2016 r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

 • przeprowadzenia szkoleń dla sędziów sądów powszechnych z zakresu problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w umowach kredytowych,

 • przestrzegania praw dziecka,

 • zmodyfikowania pouczeń przesyłanych przez sądy,

 • wsparcia przez Ministra Sprawiedliwości osoby fizycznej w jej działaniach dotyczących oddalenia wniosku o wydanie dziecka,

 • postulatu wystąpienia „przeciwko naruszeniu praw polskich rodzin przez RFN oraz wniosek o niezwłoczne doprowadzenie do powrotu dziecka uprowadzonego z Polski do Belgii”,

 • zawieszenia stosowania Konwencji haskiej z 1980 r. w stosunku do „Państw nierównoprawnie lub nierzetelnie traktujących rodziców”,

 • petycja przeciwko odbieraniu polskich dzieci od ich biologicznych rodziców.

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach petycje były załatwiane poprzez odniesienie się do zgłaszanych postulatów i przesłanie podmiotowi wnoszącemu petycję stosownej odpowiedzi. W przypadku petycji wielokrotnych udzielano odpowiedzi, zgodnie z art. 11 ust. 4 cyt. ustawy, poprzez jej ogłoszenie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W odniesieniu do petycji dotyczącej zmodyfikowania pouczeń przesyłanych przez sądy zwrócono się do prezesów sądów apelacyjnych, sygnalizując podniesione w petycji problemy oraz wskazując na potrzebę ujednolicenia pouczeń.

Jedna petycja została pozostawiona bez rozpoznania.

O dokumencie