Petycje załatwione w 2015 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2015 r.

W 2015 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości złożono 6 petycji, w tym petycję wielokrotną.
Przedmiotem petycji były:

  • postulaty zmiany prawa rodzinnego,
  • postulat zmiany pouczeń o środkach zaskarżania w postępowaniu cywilnym (jedna petycja).

Petycje złożone w 2015 r. nie zostały rozpatrzone do dnia 31.12.2015 r.
Szczegółowe informacje na temat trybu składania petycji, jak również dotyczące petycji złożonych do Ministerstwa Sprawiedliwości, przebiegu postępowania oraz sposobu rozpatrzenia petycji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: „Kontakt- petycje".

O dokumencie