ࡱ> ?A>(bjbj..ee <0:))))0Hd.000000$xT9tttT))t")).t.)A'+@0---(tttttttTTttttttt-ttttttttt+ I: WNIOSKODAWCA: FORMTEXT .......................................... .......................................... .......................................... (imi i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail) Minister Sprawiedliwo[ci Biuro Ministra WydziaB Komunikacji SpoBecznej i Promocji Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa WNIOSEK O UDOSTPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze[nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) prosz o udostpnienie informacji w nastpujcym zakresie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Jednocze[nie, na podstawie art. 14 ust. 1 powoBanej ustawy, wnosz o udostpnienie mi powy|szych informacji w nastpujcy sposb *: przesBanie informacji poczt elektroniczn na podany powy|ej adres, PrzesBa przesBanie informacji w formie wydruku poczt na podany powy|ej adres, przesBanie poczt na powy|szy adres w formie zapisu na **: % dysku CD % dysku DVDudostpnienie dokumentw do wgldu w urzdzie, inny sp inny sposb: & .0DFHH J N  ѸoYoJ>JohfHCJOJQJaJh\WhfHCJOJQJaJ+h\WhfH5CJOJPJQJaJnHtH(h\WhfHCJOJPJQJaJnHtH7jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH.h\WhfH5CJOJPJQJ\aJnHtH1jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH h\WhfHOJPJQJnHtHh\Wh%5CJOJQJaJhfH5CJOJQJaJ.L 8 N t N dgdfH$Hd]Ha$gdfHHd]H`gdfH$ U"da$gdfH Hd]HgdfHgd% Tkdv$$Ifl09#u! t0644 lapyt%d$Ifgd%l dgdfHHJLN46JLNP , . 4 6 J L N ٝlP7jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH.h\WhfH5CJOJPJQJ\aJnHtH1jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH(h\WhfHCJOJPJQJaJnHtHUh%hfHCJ^JaJh%hfHCJ^JaJh%hfHCJaJ h%hfHh%hfHCJaJ(h%hfHCJOJPJQJaJnHtHHJLNL>kd$$Ifl09#u! t0644 lapyt%d$Ifgd%l ;d$If`;gd%l LNPv^^d$Ifgd%l kd$$Ifl09#u! t0644 lapyt%, v^> ;d$If`;gd%l d$Ifgd%l kdP$$Ifl09#u! t0644 lapyt%& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. FORMTEXT ..................................................... FORMTEXT .............................................. miejscowo[ i data podpis wnioskodawcy Pouczenie: Zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej - udostpnianie informacji publicznej na wniosek nastpuje bez zbdnej zwBoki, nie pzniej jednak ni| w terminie 14 dni od dnia zBo|enia wniosku. Je|eli informacja nie mo|e by udostpniona w tym terminie, Ministerstwo Sprawiedliwo[ci powiadamia w cigu 14 dni od dnia zBo|enia wniosku o powodach opznienia oraz o terminie, w jakim udostpni informacj, nie dBu|szym jednak ni| 2 miesice od dnia zBo|enia wniosku. W przypadku uchybienia przez Ministerstwo Sprawiedliwo[ci powy|szemu terminowi - wnioskujcy jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewdzkiego sdu administracyjnego. Uwagi: * prosz zakre[li jedno wBa[ciwe pole krzy|ykiem ** prosz wybra jeden z no[nikw przez zakre[lenie wBa[ciwego pola krzy|ykiem , . 0 2 4 6!!!!vii[[Mii d`gdfH dgdfH $da$gdfHkd$$Ifl09#u! t0644 lapyt%N 2!4!!&&'(ϺϺsoh5(+h\WhfH>*CJOJPJQJaJnHtH(h\WhfHCJOJPJQJaJnHtH7jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH(h\WhfHCJOJPJQJaJnHtH1jh\WhfHCJOJPJQJUaJnHtH.h\WhfH5CJOJPJQJ\aJnHtH!!!&&&`''( dgdfH d`gdfH $da$gdfH,1h. A!"#$% vDTekst1$$If!vh#v#vu!:V l t0655u!pyt%$$If!vh#v#vu!:V l t0655u!pyt%$$If!vh#v#vu!:V l t0655u!pyt%$$If!vh#v#vu!:V l t0655u!pyt%$$If!vh#v#vu!:V l t0655u!pyt%vDTekst4vDTekst5j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N fHNormalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy ~`~ fHTabela - Siatka7:V0 dPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl . N ( L, !( #&\^j FFFL# @0( B S ?Tekst1Tekst4Tekst5] ] ]^ fH%_k5( @4  UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriACambria Math"qB1B1II!0KHP $PfH2!xx Cie[la Witold (BM)Matusiak RafaB (BM)Oh+'08 px  (0Ciela Witold (BM) Normal.dotmMatusiak Rafa (BM)2Microsoft Office Word@@*R}'+@*R}'+I՜.+,0 hp|  Tytu !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F`['+BData 1Table -WordDocument..SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q