ࡱ> FH=>?@ABCDEK^WW]~ k D } {Jbjbjzz7h&((5555555585D:5|?T A"+A+A+ABHJ$4959NBB9N9N55+A+A6!^!^!^9N 5+A5+A!^9N!^!^^?+AYEX"L0|5 gXB?5?KvLT!^hLDLKKK\xKKK|9N9N9N9NKKKKKKKKK(+ G4:MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOZCI INFORMACJA o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw skierowanych do resortu sprawiedliwo[ci w 2012 roku Warszawa, wrzesieD 2013 SPIS TREZCI I. WSTP............................................................................................................................ 3 II. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOZCI.......................................................... 3 1. WpByw skarg i wnioskw do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci ............................... 3 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyk.................................................. 5 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw............................................ 9 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD....................................................... 22 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw........................................................................... 23 III. WIZIENNICTWO................................................................................................. 25 1. Wstp............................................................................................................................ 25 2. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg, pr[b i wnioskw................................. 28 3. Ilo[ciowa charakterystyka skarg pozostawionych bez rozpoznania .................. 37 4. Oglna charakterystyka tematyczna skarg rozpatrzonych i zaBatwionych przez organy SBu|by Wiziennej ................................................... 38 5. Oglna charakterystyka tematyczna pr[b i wnioskw ........................................ 44 6. Przyczyny i zrdBa skarg............................................................................................. 45 7. PrzykBady skarg uznanych za zasadne...................................................................... 52 8. Skargi badane na miejscu zdarzenia ........................................................................... 82 9. PrzykBady skarg skBadanych przez obcokrajowcw, czBonkw mniejszo[ci narodowych i etnicznych oraz dotyczcych dyskryminacji na tle wyznaniowym i orientacji seksualnej ....................................................................... 83 10. DziaBania podejmowane w celu likwidacji przyczyn skarg i poprawy dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej................................. 85 11. Podsumowanie i wnioski........................................................................................... 101 I. WSTP Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ka|dy ma prawo skBada petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wBasnym lub innej osoby za jej zgod do organw wBadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spoBecznych w zwizku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Instytucja skarg jest cennym zrdBem wiedzy o spoBecznym odbiorze wymiaru sprawiedliwo[ci i nieprawidBowo[ciach zaistniaBych w jednostkach organizacyjnych resortu oraz w organach nie zwizanych z dziaBalno[ci resortu. W zwizku z nowelizacj ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych ustaw z dnia 18.08.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych oraz niektrych innych ustaw Dz. U. z dnia 27.09.2011 r. Nr 203, poz. 1192 rozpatrywanie skarg na dziaBalno[ sdw powszechnych przejli prezesi sdw (art.- 41b). Od dnia 28.03.2012 r. takie skargi nadesBane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci s przekazywane do rozpatrzenia wBa[ciwym prezesom sdw. W 2012 r. wpBynBo do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci 27.904 skarg i wnioskw, a do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej i jednostek organizacyjnych wiziennictwa - 54.251 skarg. II. MINISTERSTWO 1. WpByw skarg i wnioskw do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci W 2012 r. skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci 27.904 skarg i wnioskw, tj. o 1.338 czyli o 4,5 % mniej ni| w poprzednim okresie sprawozdawczym (29.242). EMBED Excel.Chart.8 W Wydziale Skarg i Wnioskw Biura Ministra odnotowano wpByw 20.710 skarg i wnioskw, tj. o 1.703 (7,6 %) mniej ni| w 2011 r. (22.413), w Departamentach i Biurach 7.194, tj. o 365 (5,3 %) wicej ni| w 2011 r (6.829). Ponadto do WydziaBu Skarg i Wnioskw nadesBano 7.316 pism, zakwalifiko-wanych jako korespondencja oglna dotyczca m.in. dziaBalno[ci sdw. Skargi i wnioski kierowano w zasadzie bezpo[rednio do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci, tylko niewielka ich cz[ wpBynBa za po[rednictwem organw centralnych, co ilustruje poni|sze zestawienie. Nazwa organu2012 r.2011 r.Kancelaria Prezesa Rady Ministrw339322Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej5458Kancelaria Sejmu i Senatu42Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich42Najwy|sza Izba Kontroli23 PosBowie i senatorowie skierowali 444 interwencje na rzecz obywateli, tj. o 172 wicej ni| w 2011 r. Nadto wpBynBo 186 zapytaD poselskich, 889 interpelacji poselskich, 92 o[wiadczenia senatorskie i 4 dezyderaty. W Wydziale Skarg i Wnioskw Biura Ministra rozpatrzono 170 interwencji poselskich i senatorskich oraz 47 interpelacji i zapytaD. Niektrzy skar|cy kierowali wielokrotnie skargi np.: Tomasz G. 208, Marcin W. 183, BronisBaw U. 152, Regina N. - 111, Robert S. 105, WBodzimierz R. - 92. 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyk EMBED Excel.Chart.8 W skargach na : tre[ orzeczeD sdowych kwestionowano zarwno orzeczenia koDczce postpowania, jak i postanowienia wydawane w toku postpowania w kwestiach incydentalnych dot. m.in. zwolnienia od kosztw sdowych i ustanowienia peBnomocnika z urzdu, zabezpieczenia powdztwa, stosowania [rodkw zapobiegawczych. Zarzucano sdziom nieznajomo[ lub naruszenie przepisw prawa, zachowania korupcyjne. W tej grupie odnotowano skargi na dziaBalno[ e-sdu w zwizku z wydawaniem nakazw zapBaty w elektronicznym postpowaniu upominawczym, przewlekBo[ postpowaD sdowych zarzucano opznienia w wyznaczaniu pierwszego terminu rozprawy, znaczne przerwy midzy kolejnymi rozprawami i bezpodstawne ich odraczanie, nierozpoznawanie w terminie wnioskw o zabezpieczeniu powdztwa, brak dziaBaD dyscyplinujcych biegBych nie-terminowo sporzdzajcych opinie i [wiadkw nie stawiajcych si na rozprawy, odwlekanie wydawania merytorycznego rozstrzygnicia, nieterminowe sporz-dzanie uzasadnieD orzeczeD, wykonanie orzeczeD skazani kwestionowali odmow odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w karze lub warunkowego przedterminowego zwolnienia, podnosili zarzuty pod adresem kuratorw w zwizku z wykony-waniem orzeczeD w sprawach karnych. Natomiast pokrzywdzeni domagali si przyspieszenia wykonania orzeczonych kar, w tym naBo|onych na skazanych obowizkw naprawienia szkody. W sprawach rodzinnych wskazywano na trudno[ci w egzekwowaniu orzeczeD regulujcych kontakty rodzicw z maBo-letnimi dziemi, podnoszono zarzuty pod adresem kuratorw w zwizku z wykonywaniem orzeczeD, czynno[ci komornikw - dBu|nicy podwa|ali zasadno[ wszczcia postpo-wania egzekucyjnego kwestionujc tre[ tytuBu wykonawczego, wskazywali na wadliwy sposb dokonywania zaj oraz egzekwowanie nale|no[ci bez uwzgldniania przepisw dot. ochrony wynagrodzenia za prac. Cz[ skarg dotyczyBa nieprawidBowo[ci prowadzenia egzekucji z nieruchomo[ci, w tym odno[nie opisu i oszacowania, a tak|e wyceny nieruchomo[ci (zani|enie jej warto[ci). Podnoszono rwnie| zarzuty niewBa[ciwego traktowania stron przez komornikw i pracownikw kancelarii komorniczych. Wierzyciele sygnalizowali bezskuteczno[ oraz maB skuteczno[ egzekucji, opieszaBo[ organw egzekucyjnych, czynno[ci administracyjne kierownikw jednostek kwestionowano sposb rozpatrywania skarg i stanowisko zajte w udzielanych odpowiedziach, podnoszono zarzuty nieprawidBowo[ci w: polityce kadrowej, w zakresie delegowania sdziw i nadzoru nad kuratorami, podnoszono zarzuty wobec zastpcw rzecznikw dyscyplinarnych zwizane w nie do[ wnikliwym, zdaniem skar|cych, zbadaniem podstaw odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej sdziw, kultur urzdowania zarzucano sdziom niewBa[ciwe zachowanie w trakcie rozprawy, uniemo|liwianie swobodnej i peBnej wypowiedzi, faworyzowanie jednej ze stron, okazywanie negatywnych emocji (podnoszenie gBosu na skar|cych), notariuszy sygnalizowano nieprawidBowo[ci wykonywania czynno[ci oraz w funkcjonowaniu kancelarii notarialnych, dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich wychowankowie lub rodzice zarzucali niewBa[ciwe traktowanie, natomiast pracownicy sygnalizowali nieprawidBowo[ci w funkcjonowaniu placwek, zakwalifikowanych jako inne - podnoszono zarzuty braku prawa do sdu, krytykowano istniejce rozwizania prawne, zarzucano sdziom stronniczo[ i powizania towarzyskie z adwokatami i stron przeciwn, nieuwzgldnianie wnioskw dowodowych, faBszowanie protokoBw rozpraw, usuwanie lub ukrywanie dokumentw z akt spraw, nie udostpnianie do wgldu akt spraw. Domagano si inicjowania wobec sdziw postpowaD dyscyplinarnych, uchylenia immunitetu, zawieszenia w czynno[ciach, a tak|e wszczcia postpowaD karnych. Podnoszono zarzuty pod adresem: adwokatw (wysoko[ci pobieranych opBat), radcw prawnych, organw samorzdu adwokackiego i radcowskiego, biegBych sdowych (w zwizku z tre[ci merytoryczn opinii, dBugotrwaBym ich sporzdzaniem, zakresem posBugiwania si tytuBem biegBego oraz piecztk), tBumaczy przysigBych (nierzetelne wykonywanie czynno[ci lub odmowa wykonania tBumaczenia na rzecz uprawnionego organu), w sprawach wieczystoksigowych sygnalizowano brak odpowiedzi na korespondencj, nierzetelno[ informacji udzielanych przez pracownikw sekretariatu, nieuwzgldnienie wnioskw o wpis do ksigi wieczystej, w sprawach upadBo[ciowych podnoszono zarzuty pod adresem syndykw, w tym dot. sposobu likwidacji masy upadBo[ci, niezaspokojenia zgBoszonych wierzytelno[ci, w sprawach rodzinnych kwestionowano opinie biegBych sdowych i rodzinnych o[rodkw diagnostyczno-konsultacyjnych, w oparciu o ktre wydawane byBy orzeczenia, osadzeni w jednostkach penitencjarnych podnosili zarzuty przeludnienia tych jednostek, niewBa[ciwych warunkw bytowych, braku opieki medycznej, niewBa[ciwego traktowania przez sBu|b wizienn, niewBa[ciwe zaBatwianie skarg, sygnalizowano rwnie| nieprawidBowo[ci w sferze finansowo-gospodarczej jednostek wymiaru sprawiedliwo[ci, nieprawidBowo[ci w funkcjonowaniu jednego z sdw apelacji biaBostockiej (anonimowa skarga pracownikw sdu) polegajce na zlecaniu urzdnikom i asystentom pisania projektw orzeczeD i uzasadnieD oraz finansowania studiw podyplomowych praco-wnikom nieposiadajcym wy|szego wyksztaBcenia. Odnotowano tak|e skargi zwizane z odbywaniem aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej dot. wynikw kolokwium z r|nych dziedzin prawa oraz dot. odmowy wydania aplikantom notarialnym za[wiadczeD o ukoDczeniu aplikacji, zasad przeprowadzania egzaminu notarialnego w 2012 r. (trudno[ci i obszerno[ci zadaD egzaminacyjnych w porwnaniu do zadaD z lat ubiegBych). Nadto skBadano skargi na dziaBanie przegldarki ksig wieczystych i portalu S24, nieliczne skargi dotyczyBy tempa obsBugi interesantw w Biurze Informa-cyjnym Krajowego Rejestru Karnego, opBat za wydanie informacji, przetwarzania skazaD, ktre powinny ulec zatarciu, skargi w sprawach pracowniczych dotyczyBy polityki kadrowej, mobbingu, zasad wynagradzania, przyznawania podwy|ek i nagrd, wypowiedzenia umw o prac, trybu zawarcia grupowego ubezpieczenia spoBecznego. Skargi tego rodzaju byBy co do zasady anonimowe, w skargach niedotyczcych dziaBalno[ci resortu podnoszono zarzuty pod adresem prokuratury, policji, organw administracji rzdowej i samo-rzdowej, ZUS, KRUS, firm ubezpieczeniowych, spBdzielni mieszka-niowych, wsplnot mieszkaniowych, bankw i parabankw, sdownictwa administracyjnego itp. Kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci wnioski dotyczyBy m.in.: zmiany w zakresie art. 212 kk, tzw. wykroczeD przepoBowionych, przestpstw seksualnych, karania rowerzystw za jazd pod wpBywem alkoholu, przeciwdziaBania wyj[cia na wolno[ niebezpiecznych przestpcw, uchylania mandatw karnych, wynagradzania biegBych, nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych, nowelizacji kodeksu postpowania administracyjnego, powoBywania biegBych sdowych, zniesienia przymusu adwokacko-radcowskiego w postpowaniu przed Sdem Najwy|szym, charakteru normatywnego stosowania Europejskich ReguB Wiziennych wobec osb osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych, publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo[ci tre[ci wybranych orzeczeD Europejskiego TrybunaBu Praw CzBowieka, zmian organizacyjnych w sdach. Odnotowano rwnie| protesty p-ko likwidacji maBych sdw, w tym kilka zbiorowych oraz protesty dot. deregulacji zawodw. 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw Kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci skargi i wnioski byBy rozpatrywane w oparciu o: przepisy DziaBu VIII ustawy Kodeks postpowania administracyjnego, ustaw Prawo o ustroju sdw powszechnych znowelizowan ustaw z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. z dnia 27.09.2011 r. nr 203, poz. 1192), rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg iwnioskw (Dz. U. nr 5, poz. 46), regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwo[ci. W 2012 r. rozpatrzono w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci 27.436 skarg i wnioskw, tj. o 1.229 mniej ni| w 2011 r. (28.665). We wBasnym zakresie zaBatwiono 12.631 skarg, tj. o 2.492 mniej ni| w 2011 r. (15.123), w tym 7.634 skargi - na dziaBalno[ sdw, 4.700 - organw pozaresortowych, 218 komornikw, 58 - kancelarii notarialnych, 21 zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich. W[rd skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci za zasadne uznano 215 (1,7 %), w 2011 r. 268 (1,8 %), bezzasadne 2.155 (17,1 %), w 2011 r. 4.191 (27,7 %), a w inny sposb zaBatwiono 10.261 (81,2 %), w 2011 r. 10.664 (70,5 %). W 2010 r. odsetek skarg zasadnych wynisB 3,9 %. EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 Odsetek skarg zasadnych w poszczeglnych grupach problemowych EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 EMBED Excel.Chart.8 W[rd rozpatrzonych we wBasnym zakresie skarg dotyczcych kultury urzdowania w sdach i czynno[ci administracyjnych kierownikw jednostek nie odnotowano skarg zasadnych. Komrki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwo[ci przekazaBy 14.805 skarg do rozpatrzenia prezesom sdw i organom pozaresortowym. Z uwagi na zmian sposobu zaBatwiania skarg na dziaBalno[ sdw powszechnych, byBy one od dnia 28.03.2012 r. przekazywane prezesom sdw wBa[ciwych do ich rozpatrzenia w oparciu o przepisy art. 41b ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych. Stosownie do art. 41b 4 cyt. wy|ej ustawy prezes sdu apelacyjnego, w terminie do koDca kwietnia ka|dego roku, informuje Ministra Sprawiedliwo[ci o nieprawidBowo[ciach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesw sdw dziaBajcych na obszarze apelacji. ZBo|one przez prezesw sdw apelacyjnych informacje za rok 2012 byBy przedmiotem analizy WydziaBw Departamentu Departamencie Sdw, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo[ci, do kompetencji ktrych nale|y prowadzenie spraw zwizanych z realizacj uprawnieD Ministra Sprawiedliwo[ci z zakresu zewntrznego nadzoru administracyjnego nad dziaBalno[ci administracyjn sdw powszechnych. Przeprowadzona dotychczas analiza nie dostarczyBa podstaw do podjcia przez Ministra Sprawiedliwo[ci czynno[ci zwizanych z zewntrznym nadzorem nad dziaBalno[ci administracyjn sdw. W Departamencie Sdw, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo[ci badano natomiast zgBoszone w skargach zarzuty pod adresem sdziw pod ktem istnienia podstaw do odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej sdziw. W wyniku rozpoznania takich skarg Minister Sprawiedliwo[ci skorzystaB z uprawnienia przewidzianego w art. 114 1 usp w zakresie zBo|enia do wBa[ciwego zastpcy rzecznika dyscyplinarnego |dania podjcia czynno[ci dyscyplinarnych tylko w jednym przypadku (DSO-IV-051-174/12) wobec sdziego Sdu Okrgowego w Czstochowie, ktry w ocenie Ministra Sprawiedliwo[ci dopu[ciB si przewinienia dyscyplinarnego polegajcego na oczywistej i ra|cej obrazie przepisw prawa w postaci doprowadzenia do przewlekBo[ci postpowania odwoBawczego, skutkujcej przedawnieniem karalno[ci przestpstwa, ktrego dotyczyB nieprawomocny wyrok skazujcy w I instancji. W dwch innych przypadkach, co do ktrych istniaBy podstawy do ewentual-nego zainicjowania czynno[ci dyscyplinarnych wobec sdziw, w momencie zBo|enia skargi trwaBy ju| czynno[ci wyja[niajce prowadzone przez wBa[ciwych zastpcw rzecznikw dyscyplinarnych. W sprawie DSO-051-98/12, w ktrej w wyniku rozpoznania skargi stwierdzono uchybienia w zakresie kontroli umocowania peBnomocnika proce-sowego pozwanego - spBki z o.o. przez sdziego jednego z sdw rejonowych w okrgu kieleckim postpowanie dyscyplinarne zostaBo wszczte z wBasnej inicjatywy przez zastpc rzecznika dla okrgu Sdu Okrgowego w Kielcach. W sprawie DSO-051-209/12 dotyczcej nieprawidBowo[ci w funkcjono-waniu jednego z sdw rejonowych w okrgu nowosdeckim w zakresie udzielenia informacji publicznej ostatecznie ustalono, |e osob odpowiedzialn za nie-udostpnienie informacji byB pracownik sekretariatu. Spraw nr DSO-051-379/12 dotyczc sdziego jednego z sdw rejonowych uznano za zakoDczon, w zwizku z prawomocnym wyrokiem dyscyplinarnym orzekajcym wobec sdziego kar przeniesienia na inne miejsce sBu|bowe. PrzykBadem zasadnych skarg s tak|e sprawy: DSO-051-17/12 (poprzednio DSP-I-051-39/12), w ktrej stwierdzono zasadno[ zarzutu niedorczenia stronie odpisu wyroku nakazowego w postpowaniu w sprawie o wykroczenie. W ramach nadzoru polecono wiceprezesowi sdu podjcie czynno[ci celem wyeliminowania w przyszBo[ci podobnych uchybieD. DSO-051-22/12 (poprzednio DSP-I-051-358/11), w ktrej stwierdzono zasadno[ zarzutw przewlekBo[ci postpowania sdowego toczcego si przed jednym z sdw rejonowych okrgu gdaDskiego. Wadliwe czynno[ci podejmowane przez sd miaBy bezpo[redni zwizek z wydaniem w dniu 24.04.2003 r. zarzdzenia stwierdzajcego prawomocno[ wyroku. BBd ten zostaB konwalidowany dopiero w pazdzierniku 2008 r. Prezes sdu okrgowego w ramach czynno[ci nadzorczych zobowizaB sdziw wizytatorw do spraw karnych do wzmo|enia kontroli nad prawidBowo[ci wykonywania obowizkw przez przewodniczcych wydziaBw, w szczeglno[ci w zakresie zarzdzeD dotyczcych prawomocno[ci i wykonalno[ci wydanych orzeczeD w kontek[cie rozstrzygni sdu II instancji. Wszczto postpowanie wyja[niajce przez rzecznika dyscyplinarnego, ktry odmwiB wszczcia postpowania dyscy-plinarnego wobec jednego z sdziw z powodu upBywu terminu przedawnienia, a wobec drugiego sdziego z powodu uznania braku przewinienia sBu|bowego. DSP-II-051-1/12, w ktrej potwierdzono zasadno[ zarzutu przewlekBo[ci postpowania w sprawie cywilnej rozpoznawanej przez jeden z sdw okrgo-wych w okrgu apelacji warszawskiej, spowodowanej brakiem koncentracji materiaBu dowodowego oraz nierozpoznaniem przez okres jednego roku wniosku dowodowego. Sprawa zostaBa objta nadzorem Prezesa Sdu Apelacyjnego w Warszawie, ktry poleciB Prezesowi Sdu Okrgowego podjcie czynno[ci majce na celu zapewnienie sprawno[ci postpowania i przestrzegania zasady koncentracji materiaBu dowodowego oraz skBadania okresowych sprawozdaD o przebiegu postpowania. DSP-II-051-35/12 na skutek skargi stwierdzono opieszaBo[ w podejmowaniu czynno[ci procesowych w sprawie cywilnej jednego z sdw rejonowych okrgu krakowskiego. Departament Sdw Powszechnych (przed reorganizacj Ministerstwa Sprawiedliwo[ci) zobowizaB prezesa Sdu Okrgowego w Krakowie do wyja[nienia przyczyn opznieD i bezczynno[ci oraz poinformowania Departamentu o wynikach ustaleD i podjtych dziaBaniach. Polecono rwnie| objcie nadzorem toku postpowania. DSO-III-051-285/12, dotyczca przewlekBo[ci postpowania upadBo[ciowego toczcego si przed jednym z sdw rejonowych apelacji gdaDskiej. W wyniku podjtych dziaBaD kontrolnych ustalono, |e obok obiektywnych przyczyn dBugotrwaBo[ci postpowania, zachodzi potrzeba zintensyfikowania nadzoru sdziego komisarza nad syndykiem w zakresie likwidacji masy upadBo[ci. W zwizku z powy|szym zwrcono si do prezesa sdu apelacyjnego o rozwa|enie objcia sprawy nadzorem. W zwizku ze zmian modelu sprawowania nadzoru administracyjnego nad dziaBalno[ci administracyjn sdw powszechnych z dniem 28.03.2012 r., tj. z chwil wej[cia w |ycie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych Departament Sdw, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo[ci zakoDczyB nadzr administracyjny nad sprawami objtymi tym nadzorem do dnia 28.03.2012 r. i wszystkie skargi dot. dziaBalno[ci sdw (w tym dotyczce przewlekBo[ci postpowaD i zawierajce pro[b o objcie spraw nadzorem) s obecnie przekazywane prezesom sdw wBa[ciwym do ich rozpatrzenia na podstawie art. 41b powoBanej wy|ej ustawy oraz do rozwa|enia celowo[ci objcia merytorycznym nadzorem administracyjnym w trybie art. 37a i b. ustawy. PrzykBadem skarg zasadnych badanych w Departamencie Sdw, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo[ci na dziaBalno[ komornika sdowego s sprawy: DSO-I-052-296/12, w ktrej na skutek ujawnienia nieprawidBowo[ci zaistniaB-Bych w toku postpowania eksmisyjnego sformuBowano wniosek o wszczcie p-ko komornikowi postpowania dyscyplinarnego, podobnie w sprawie DSO-051-216//12 na skutek skargi anonimowego czytelnika gazety Chwila dla Ciebie zawierajcej zarzuty dotyczce egzekucji prowadzonej przez komornika z alimentw zgromadzonych na koncie bankowym przedstawiciela ustawowego, ujawniono nieprawidBowo[ci w postpowaniu egzekucyjnym, podjto stosowne dziaBania nadzorcze, ktrych skutkiem byBo sporzdzenie przez Prezesa Sdu Okrgowego w Szczecinie wniosku dyscyplinarnego wobec komornika. Zasadno[ skarg odnotowano nadto w sprawie DSO-III-051-6/12 doty-czcej r|nej praktyki pracownikw biur podawczych (sekretariatw) sdw prowa-dzcych ksigi wieczyste, informujcych petentw o wysoko[ci opBaty sdowej pobieranej od wniosku o wykre[lenie oraz o zmian pierwszeDstwa ujawnionych w ksidze wieczystej hipotek. Minister Sprawiedliwo[ci wystpiB do wszystkich prezesw sdw okrgowych o rozwa|enie przeprowadzenia niezbdnych szkoleD dla pracownikw biur podawczych oraz sekretariatw sdw prowadzcych ksigi wieczyste, bowiem r|na praktyka sdw w zakresie wysoko[ci opBat sdowych pobieranych od tego samego rodzaju wnioskw o wpis do ksigi wieczystej podwa|a zaufanie obywateli dla paDstwa prawa i dla samego wymiaru sprawiedliwo[ci. PrzykBadem zasadnych skarg na dziaBalno[ notariuszy s sprawy: DZP-IV-052-8/12 Departamentu Zawodw Prawniczych i Dostpu do Pomocy Prawnej, w ktrej stwierdzono nienale|yte pobranie przez notariusza podatku od czynno[ci cywilnoprawnych przy sporzdzaniu umowy objtej aktem notarialnym. Departament zwrciB si do Prezesa Sdu Apelacyjnego w GdaDsku o przeprowadzenie lustracji kancelarii notarialnej w zakresie prawidBowo[ci poboru podatku od czynno[ci cywilnoprawnych. Po przeprowa-dzeniu lustracji skierowano do notariusza zarzdzenia, ktrych wykonanie powinno przyczyni si do eliminacji stwierdzonych nieprawidBowo[ci. DZP-IV-052-27/12, w ktrej stwierdzono nieprzesBanie wBa[ciwemu sdowi wniosku wieczystoksigowego zawartego w akcie notarialnym. Na skutek skargi wniosek zostaB bezzwBocznie przesBany do wBa[ciwego sdu, za[ notariusz przeprosiBa skar|cego za zaistniaB omyBk i wycignBa konsekwencje sBu|bowe w odniesieniu do pracownika kancelarii winnego tego zaniedbania. DZP-IV-052-33/12 w wyniku rozpatrzenia skargi zawierajcej jednocze[nie wniosek o wszczcie postpowania dyscyplinarnego wobec notariusza potwier-dzono zasadno[ zarzutu niedopeBnienia przez notariusza obowizku zabezpie-czenia praw i sBusznych interesw stron przedwstpnej warunkowej umowy sprzeda|y objtej aktem notarialnym oraz umowy sprzeda|y nieruchomo[ci i ustanowienia sBu|ebno[ci gruntowej. Przeciwko notariuszowi skierowano wniosek dyscyplinarny, a stan tego postpowania jest monitorowany przez Departament. Skargi na dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich badane w Departamencie Wykonania OrzeczeD i Probacji, (w tym anonimy), powodowaBy wszczcie stosownych postpowaD wyja[niajcych. Odno[nie anonimw podejmowano czynno[ci majce na celu sprawdzenie informacji, ktre mogByby [wiadczy o naruszeniu prawa, wykonywano czynno[ci kontrolne, przyjmowano wyja[nienia od dyrektorw placwek. W tej kategorii jedna skarga okazaBa si zasadna (DWOiP-III-051-10/12). DotyczyBa jednego z ZakBadw Poprawczych i Schroniska dla Nieletnich, gdzie doszBo do bjki wychowankw podczas nieobecno[ci wychowawcy. W ramach rozpoznawania skargi kontrol w placwce przeprowadzili wizytatorzy Okrgowego ZespoBu Nadzoru Pedagogicznego. Ustalono, |e pracownik opu[ciB stanowisko pracy i pozostawiB wychowankw bez nadzoru. W konsekwencji nakazano dyrektorowi placwki wprowadzenie stosownych zmian organizacyjnych i konsekwentn realizacj nadzoru oraz polecono [cisBe przestrzeganie porzdku i organizacji pracy. W Departamencie Informatyzacji i Rejestrw Sdowych odnotowano zasadne skargi na niepoprawne dziaBanie przegldarki ksig wieczystych i portalu S 24 z powodu nadmiernego przeci|enia. W przypadku potwierdzenia zasadno[ci skargi Departament dokonywaB modyfikacji systemu i monitorowaB postp prac naprawczych. Natomiast uznanie zasadno[ci skargi dot. opieszaBo[ci w udzieleniu informacji przez Centraln Informacj o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sdowego oraz Ksig Wieczystych spowodowaBo ponowne przesBanie dokumentu ( duplikatu wystawionego dokumentu) poczt i udzielenia stronie stosownych wyja[nieD. W Biurze Kadr i Logistyki odnotowano jedn skarg zasadn zwizan z prowadzonym naborem na stanowisko specjalisty w Departamencie Strategii i Deregulacji, dotyczc niewBa[ciwej oceny przez komisj rekrutacyjn zBo|onych przez kandydata do pracy dokumentw. Dokonano ponownej weryfikacji doku-mentw i dopuszczono kandydata do dalszej procedury rekrutacyjnej. Na skutek skargi kandydata na stanowisko podreferendarza w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, ktry zgBosiB swoje wtpliwo[ci w stosunku do oceny zBo|onej przez niego aplikacji na to stanowisko zostaBa zmieniona procedura ISO C.2.1.2.V.6.0 Prowadzenie rekrutacji czBonkw korpusu sBu|by cywilnej. Procedura ta po zmianach ma zapewni lepsz kontrol nad wpBywajcymi do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci ofertami pracy, a tak|e zapewni nadzr Biura Kadr i Logistyki nad przeprowadzaniem kolejnych rekrutacji. Departament Zawodw Prawniczych i Dostpu do Pomocy Prawnej dostrzegajc zasadno[ postulatu zgBoszonego przez osob niepeBnosprawn i inne podmioty dotyczcego przedBu|enia czasu trwania egzaminu praktycznego wystpiB do Departamentu Prawa Karnego o podjcie prac majcych na celu nowelizacj rozporzdzeD Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 24.09.2009 r. w sprawie przeprowa-dzenia egzaminu radcowskiego i adwokackiego poprzez wydBu|enie czasu trwania egzaminu w stosunku do osb niepeBnosprawnych. W dniu 8.01.2013 r. weszBy w |ycie rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 12.12.2012 r. zmieniajce rozporzdzenia w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i odpowiednio radcowskiego. 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD W 2012 r. stwierdzono niewielkie pogorszenie terminowo[ci zaBatwienia skarg w porwnaniu do ubiegBego roku. 4. Terminowo[ zaBatwienia skarg i wnioskw skierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci w latach 2010-2012 EMBED Excel.Chart.8 Przyczyn nieterminowego zaBatwiania skarg byBy opznienia w prze-kazywaniu skarg midzy komrkami organizacyjnymi Ministerstwa, konie-czno[ analizy licznych dokumentw przekazanych przez skar|cych (czsto nadesBanych w sposb nieuporzdkowany, bdz zbdnych do rozpoznania skargi), wielowtkowo[ zarzutw, sporzdzanie skarg w sposb maBoczytelny, a tak|e dokonywanie ustaleD w innych komrkach organizacyjnych. Nie bez wpBywu na terminowo[ rozpoznawania skarg miaBy przeksztaBcenia strukturalne i organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwo[ci, zmiany kadrowe, lokalowe, nowy podziaB kompetencji i zakresu obowizkw poszczeglnych pracownikw. 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw Pracownicy WydziaBu Skarg i Wnioskw Biura Ministra, podobnie do lat ubiegBych, przyjmowali osobi[cie interesantw w sprawach skarg i wnioskw w poniedziaBki od 1000 do 1700, od wtorku do pitku od 1000 1400 oraz peBnili dy|ury telefoniczne w godz. od 1000 1400. Podczas dy|urw przyjmowano ustne i telefoniczne skargi oraz udzielano skar|cym wskazwek i wyja[nieD. W 2012 r. Bcznie przyjto osobi[cie w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci i wysBuchano telefonicznie - 5.437 osb. EMBED Excel.Chart.8 Ewidencja przyj interesantw i rozmw telefonicznych prowadzona jest w odrbnych repertoriach. Skar|cy byli przyjmowani w Ministerstwie w warunkach uwzgldniajcych w szczeglno[ci potrzeby osb w podeszBym wieku i niepeBnosprawnych, ktre mogBy korzysta z windy i specjalnego wzBa sanitarnego. Dla bezpieczeDstwa interesantw oraz przyjmujcych ich pracownikw jest zainstalowana kamera i bramka do wykrywania metalu. Problematyka ustnych skarg jest zbie|na ze skBadanymi na pi[mie. Skar|cy podnosili zarzuty w sprawach sdowych, prokuratorskich i w sprawach nie le|cych w kompetencji resortu sprawiedliwo[ci. Kwestionowali tre[ prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeD sdowych, kwestionowali opinie biegBych, domagali si zajcia merytorycznego stanowiska w konkretnej sprawie w oparciu o przed-stawion przez siebie dokumentacj (czsto wybircz), podnosili zarzut stronniczo[ci i korupcji sdziw, domagali si tak|e udzielenia porady prawnej bdz wskazwek co do dalszych czynno[ci lub dokonania oceny dziaBaD ich peBnomocnikw procesowych. Wielu skar|cych bardzo krytycznie odnosiBo si do nowego modelu zaBatwiania skarg na dziaBalno[ sdw powszechnych oraz zasad sprawowania przez Ministra Sprawiedliwo[ci nadzoru zewntrznego nad dziaBalno[ci administracyjn sdw powszechnych. Do Ministerstwa zgBaszaBy si rwnie| osoby niezrwnowa|one, agresywne, ktre nie przyjmowaBy do wiadomo[ci |adnych przekazywanych im argumentw i domagaBy si podjcia interwencji na ich rzecz. Skar|cym udzielano stosownych wskazwek w sprawach sdowych i pouczeD m.in. odno[nie obowizujcych regulacji prawnych, a zwBaszcza nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych, wyja[niano zakres uprawnieD Ministra Sprawiedliwo[ci, Prokuratora Generalnego, wskazywano organy wBa[ciwe do rozpatrzenia skargi, co czsto spotykaBo si z caBkowitym niezrozumieniem ze strony skar|cych i skutkowaBo kierowaniem pod adresem pracownikw Ministerstwa inwektyw, oskar|eD o dziaBanie niezgodne z prawem, itp. Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo[ci pod adresem: http:/www.ms.gov.pl/, obok szeregu istotnych informacji dotyczcych jego bie|cej dziaBalno[ci, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo[ci, projektw aktw prawnych itp. zawarte s rwnie| niezbdne informacje na temat sposobw wnoszenia skarg i wnioskw do Ministerstwa oraz pouczenia dla osb pokrzywdzonych i ofiar przestpstw. III. WIZIENNICTWO 1. Wstp Instytucja skargi jest prawnym [rodkiem obrony i ochrony praw osb pozbawionych wolno[ci. Stanowi rwnie| wa|ny element kontroli dziaBalno[ci administracji wiziennej. Funkcjonowanie osb pozbawionych wolno[ci w warun-kach izolacji wiziennej nie pozostaje bez wpBywu na ich nastroje i postaw, przejawiajc si w tre[ci skarg wnoszonych przez nich do organw SBu|by Wiziennej i instytucji pozawiziennych. Skargi, pro[by i wnioski w sprawach osb pozbawionych wolno[ci w 2012 r. zaBatwiane byBy przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej wtrybie okre[lonym w obowizujcych przepisach rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych. Tematyka wnoszonych skarg stanowi dla organw SBu|by Wiziennej jedno ze zrdeB informacji w zakresieoceny dziaBaD funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej, wskazuje nieprawidBowo[ci wystpujce w pracy administracji, okre[la potrzeby osb osadzonych wzakBadach karnych iaresztach [ledczych, a tak|e pozwala na monitorowanie obszarw ewentualnych zagro|eD wystpujcych w[rodowisku wiziennym oraz ich szybkie eliminowanie. Rzetelne, wnikliwe i obiektywne rozpatrywanie skarg w sprawach osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych jest najtaDszym sposobem likwidacji patologii w ich funkcjonowaniu oraz wystpujcych w nich napi ikonfliktw. Zarwno dyrektorzy jednostek podstawowych, jak i organy sprawujce nadzr nad ich dziaBalno[ci, przywizywaBy szczegln uwag do spraw podnoszonych przez wizniw w adresowanych do nich pismach. Tematyka podnoszonych zarzutw, stanowic m.in. element kontroli dziaBalno[ci administracji wiziennej, wskazuje kierunki i dziaBania jakie nale|y podj w celu wyeliminowania w przyszBo[ci przypadkw naruszania prawo-rzdno[ci lub interesw osb osadzonych. Samo sporzdzenie skargi przez osadzonych rozBadowuje ponadto wiele napi ikonfliktw, ktre mog pojawi si w warunkach izolacji wiziennej, wpBywajc po[rednio na zapewnienie prawidBowych relacji pomidzy wizniami apersonelem jednostek penitencjarnych. Z dniem 25 stycznia 2012 r. weszBo w |ycie nowe rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych, zachowujc regulacje, ktre sprawdziBy si w praktyce w okresie poprzedniego ich obowizywania, ale iwprowadzajc nowe zapisy zwizane ze zmian tre[ci art. 6 kkw. W niniejszej analizie omwiono m.in. ogln charakterystyk ilo[ciow skarg, pr[b i wnioskw, a tak|e charakterystyk ilo[ciow i tematyczn najcz[ciej wystpujcych zarzutw. Uwzgldniono przy tym zarwno sprawy podlegajce rozpatrzeniu i merytorycznemu zaBatwieniu przez organy SBu|by Wiziennej, jak i przekazane wiziennictwu przez organy pozawizienne w celu udzielenia informacji i wyja[nieD co do zasadno[ci podnoszonych zarzutw. Przedstawiono tak|e przyczyny i zrdBa powstawania skarg, a tak|e dziaBania podejmowane w celu likwidacji ujawnionych bBdw i poprawy funkcjonowania jednostek organiza-cyjnych SBu|by Wiziennej. W tegorocznym ujciu statystycznym rozpatrywanych izaBatwianych skarg przez organy SBu|by Wiziennej ujto te skargi, na ktre kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa udzielali informacji i wyja[nieD organom wymie-nionym w 3 ust. 1 ww. rozporzdzenia. W ubiegBym roku usystematyzowano sposb rejestracji i odzwierciedlania czynno[ci zwizanych ze sposobem zaBatwiania skarg w jednostkach organiza-cyjnych wiziennictwa w Module Prawnym Centralnej Bazy Danych Osb Pozba-wionych Wolno[ci. Konsekwentnie prowadzona we wszystkich jednostkach orga-nizacyjnych SBu|by Wiziennej elektroniczna ewidencja wpBywu skarg w 2012 r. oraz ilo[ci postpowaD wyja[niajcych wszcztych wzwizku z nimi, pozwala kierownikom jednostek organizacyjnych wiziennictwa przedstawi dane ilo[ciowe podjtych w zwizku z wyja[nianiem skarg dziaBaD. Ponadto w rozdziale 3 przedstawiono dane dotyczce zastosowania w praktyce nowych regulacji prawnych wprowadzonych ww. rozporzdzeniem Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 2stycznia 2012r. W rozdziale 8 omwiono skargi badane na miejscu zdarzenia, a w rozdziale 9 zamieszczono przykBady skarg skBadanych przez obcokrajowcw, czBonkw mniejszo[ci narodowych i etnicznych oraz dotyczcych dyskryminacji na tle wyznaniowym iorientacji seksualnej. Z obserwacji i analiz fluktuacji ilo[ci skarg w porwnaniu do liczby osb osadzonych w aresztach [ledczych i zakBadach karnych, dokonywanych na podstawie do[wiadczeD z szeregu lat wynika, i| jednym z wielu czynnikw majcych wpByw na ilo[ skBadanych przez osadzonych skarg jest zaludnienie jednostek penitencjarnych. Wraz ze wzrostem stanu zaludnienia, nierozBcznie wzrasta dekapitalizacja obiektw, maszyn, urzdzeD i sprztu, potrzeba wymiany lub uzupeBnienia specjalistycznej aparatury medycznej, a tak|e konieczno[ realizacji praw osb osadzonych w zapewnieniu im potrzeb kwaterunkowych, zwizanych m.in. ze stanem po[cieli, rcznikw i kocw, wydawanych osadzonym do u|ytkowania, czy zapewnieniem interesujcej oferty kulturalno-o[wiatowej. Niezadowalajcy wstosunku do faktycznych potrzeb stopieD finansowania wiziennictwa i brak z tego powodu niezbdnych funduszy, jak iprzestarzaBa infrastruktura budynkw oraz uwarunkowaD architektonicznych niektrych jednostek penitencjarnych, wi|e si zograniczonym komfortem oraz trudnymi warunkami pobytu w warunkach izolacji wiziennej, co ma niewtpliwy wpByw na nastroje w [rodowisku osb pozbawionych wolno[ci i ich postaw przejawiajc si wtre[ci skBadanych skarg. Zamieszczony wykres przedstawia jak ksztaBtowaBa si populacja osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych w latach 2006 2012 na koniec ka|dego roku kalendarzowego. Wykres 1: Populacja osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych w latach 2006 2012 na koniec ka|dego roku kalendarzowego EMBED Excel.Chart.8 Ta sytuacja ma rwnie| bezpo[rednie przeBo|enie ze wzgldu na komfort pracy, jak i postaw samych osadzonych na wykonywanie w niezwykle trudnych iuci|liwych warunkach przez funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej powierzonych im obowizkw, ale i na fakt, i| nurtujce osadzonych problemy, nie znalazBy zrozumienia bdz skutecznego rozwizania przez personel jednostek organiza-cyjnych wiziennictwa. Pomimo tej sytuacji, w wyniku wielu przedsiwzi, podejmowanych zarwno przez kierownikw jednostek podstawowych, jak i organy sprawujce nadzr nad ich dziaBalno[ci, przywizywano szczegln uwag do zarzutw podnoszonych przez wizniw w swoich pismach, a stwierdzone nieprawidBowo[ci wpostpowaniu administracji, ktrej zarzut dotyczyB, byBy eliminowane. 2. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg, pr[b iwnioskw 2.1. Dane oglne W 2012 r. do organw SBu|by Wiziennej wpBynBo 54.197 spraw: 6.886 spraw to skargi przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych wiziennictwa przez organy i instytucje pozawizienne w celu udzielenia informacji iwyja[nieD, a 55 skarg nie dotyczyBo wiziennictwa. Dodatkowo, w 2012 r. pozostaBo do zaBatwienia 1.940 spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Przedstawione we wstpie dziaBania zwizane z funkcjonowaniem ModuBu Prawnego Centralnej Bazy Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET, pozwoliBy zobrazowa wnikliwo[, rzetelno[ i czasochBonno[ w obszarze przeprowadzanych procedur skargowych. W 31.110 skargach osb pozbawionych wolno[ci rozpoznanych bezpo-[rednio przez organy SBu|by Wiziennej przeprowadzono 54.091 postpowaD wyja[niajcych zawarte w nich zarzuty. Dodatkowo, w obszarze 56.137 spraw zaBatwianych przez organy SBu|by Wiziennej w 6.946 przypadkach prowadzono postpowania wyja[niajce na |danie organw i instytucji pozawiziennych. Dane te potwierdzaj wielowtkowo[ zarzutw zawartych w skargach, odnoszcych si niejednokrotnie do dziaBalno[ci kilku jednostek penitencjarnych lub okrgowych inspektoratw, co w konsekwencji powoduje konieczno[ przeprowadzenia zBo|onych postpowaD wyja[niajcych i anga|owania wielu organw wiziennictwa w ich wyja[nienie. W przypadku 48 prowadzonych spraw przekazano je, zgodnie z przepisami Kodeksu postpowania administracyjnego, organom wBa[ciwym do ich zaBatwienia, bdz wskazano je autorowi skargi, gdy| nie dotyczyBy wiziennictwa. Do rozpatrzenia w 2013 r. pozostaBo Bcznie 2.046 spraw (w tym 136 wymagajcych udzielenia informacji iwyja[nieD instytucjom spoza wiziennictwa). SzczegBowe dane, dotyczce m.in. ilo[ci prowadzonych postpowaD wsprawach skarg, pr[b i wnioskw rozpatrzonych i zaBatwionych w wizien-nictwie w 2012 r. przedstawia tabela nr 1. Tabela 1: Zestawienie ilo[ci prowadzonych postpowaD w sprawach skarg, pr[b iwnioskw, dotyczcych osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych rozpatrzonych, zaBatwionych i pozostaBych do zaBatwienia przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej w 2012 r. WyszczeglnienieIlo[1232Sprawy ogBem (skargi, pro[by i wnioski)1137013 Skargi ogBem561374w tym zaBatwionepozytywnie363negatywnie19624w inny sposb341045PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny20466 Pro[by ogBem575587w tym zaBatwionepozytywnie22351negatywnie16874w inny sposb175758PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny 7589Wnioski ogBem610w tym zaBatwionepozytywnie0negatywnie3w inny sposb311PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny0 Przedstawione dane, obejmujce skargi przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej przez organy i instytucje pozawizienne, uprawnione do zaBatwiania skarg osadzonych we wBasnym zakresie - w celu udzielenia informacji iwyja[nieD niezbdnych do zaBatwienia skargi, stanowi 12,7 % ogBu zaBatwianych w wiziennictwie spraw. Najcz[ciej wyja[nieD |daBy organy sdowe w 5.395 przypadkach, Rzecznik Praw Obywatelskich w 1.278 przypadkach, prokuratury w 116 przypadkach oraz inne organy w 97 przypadkach. Do zaBatwienia w nastpnym okresie sprawozdawczym pozostaBo 2.046 spraw. S to sprawy, ktrych wpByw zarejestrowano w ostatnich dniach roku 2012 r., bdz ktrych zaBatwienie wymaga dBu|szego okresu czasu, powodujcego konieczno[ przedBu|enia terminu na udzielenie skar|cemu odpowiedzi. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z wielowtkowej, odnoszcej si niejednokrotnie do dziaBalno[ci kilku jednostek penitencjarnych tre[ci skarg, co w konsekwencji powoduje konieczno[ przeprowadzenia bardziej zBo|onych postpowaD wyja[niajcych. Poza tym zdarza si, |e dokumentacja niezbdna do rozpatrzenia tych zarzutw jest przedmiotem badania rwnolegle przez kilka organw, co powoduje znaczne wydBu|enie terminu zaBatwiania konkretnej skargi. Zainteresowani co do zasady byli informowani ookoliczno[ciach, ktre miaBy wpByw na przedBu|enie prowadzonego postpowania oraz o przewidy-wanym terminie jego zakoDczenia. W analizowanym okresie, jednostki organiza-cyjne wiziennictwa zaBatwiaBy skargi w terminach okre[lonych obowizujcymi przepisami. Spo[rd 54.091 wszystkich rozpatrzonych i zaBatwionych w 2012 r. spraw jedynie w 33 przypadkach, w sposb nieuzasadniony, nie dotrzymano terminu udzielenia odpowiedzi na skarg. 2.2. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg zaBatwionych przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej Do wszystkich organw wiziennictwa, swoje pisma zawierajce zarzuty dotyczce dziaBalno[ci administracji jednostek organizacyjnych wiziennictwa, skierowaBo 8.762 osadzonych. Stanowi to 10,4 % ilo[ci wszystkich osadzonych przebywajcych na dzieD 31.12.2012 r. wzakBadach karnych i aresztach [ledczych. 6.777 osadzonych skargi swe kierowaBo bezpo[rednio do organw SBu|by Wiziennej, a3.851 do innych organw uprawnionych do zaBatwiania skarg. 7.509 osadzonych byBo autorami 22.883 skarg rozpatrywanych i zaBatwianych przez dyrektorw okrgowych inspektoratw SBu|by Wiziennej lub dyrektorw jednostek podstawowych SBu|by Wiziennej. 5.310 skarg osadzeni wnie[li bezpo[rednio do tych organw, a na 3.815 skarg ich kierownicy udzielali informacji iwyja[nieD innym organom uprawnionym do zaBatwiania skarg na podstawie odrbnych przepisw. W analizowanym okresie oglna liczba postpowaD prowadzonych wokrgowych inspektoratach SBu|by Wiziennej oraz podlegBych jednostkach organizacyjnych wiziennictwa wsprawach 22.883 skarg, ksztaBtuje si w na poziomie 47.837, z czego zakoDczono 45.881 postpowaD wyja[niajcych, a 1.956 spraw pozostaBo do zaBatwienia na nastpny okres sprawozdawczy. Dane te wskazuj na wielowtkowo[ skarg oraz konieczno[ anga|owania w ich wyja[nianie kilku jednostek jednocze[nie. Nie jest mo|liwe przedstawienie zbiorczej informacji na temat sposobu zaBatwienia skarg przez organy pozawizienne, uprawnione do zaBatwiania skarg osb pozbawionych wolno[ci we wBasnym zakresie, na ktre kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej udzielili jedynie wyja[nieD i informacji (poza ich ogln ilo[ci). Nie wka|dym przypadku bowiem organy te informowaBy wiziennictwo osposobie ich zaBatwienia. Zbiorcze zestawienie danych na ten temat zawiera tabela nr 2. Tabela nr 2: Zestawienie ilo[ciowe skarg na dziaBalno[ jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej rozpatrzonych i zaBatwionych w poszczeglnych okrgowych inspektoratach SBu|by Wiziennej w2012 r. OISW w:Skargi rozpoznane i zaBatwione przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by WiziennejSkargi, na ktre udzielono wyja[nieD i informacjiSprawy przekazane wg KpaSkargi ogBem OgBemW tym zasadne% skarg zasadnych12345671BiaBymstoku1101121,09%1201123032Bydgoszczy2095291,38%2000340983GdaDsku212300,00%1247533754Katowicach2045130,64%2052040975Koszalinie119170,59%1041022326Krakowie100440,40%1179021837Lublinie1856241,29%1199330588Aodzi1897231,21%1968238679Olsztynie 1292332,55%13201261310Opolu1318352,66%9920231011Poznaniu 1129211,86%15144264712Rzeszowie68291,32%5841126713Szczecinie1483251,69%12455273314Warszawie3255531,63%21413539915WrocBawiu1877120,64%18220369916Razem:243483001,23%215052845881 W 2012 r. w okrgowych inspektoratach oraz jednostkach podstawowych za zasadne uznano 300 skarg. Kierownicy jednostek podstawowych oraz okrgowych inspektoratw SBu|by Wiziennej zanotowali wiksz ni| w pozostaBych jednostkach ilo[ spraw, dotyczcych funkcjonowania administracji tych jednostek. Tabela nr 3 ilustruje zestawienie tych jednostek, w stosunku do ktrych odnotowano najwiksz ilo[ skarg na ich dziaBalno[, wniesionych do ich kierownikw bdz dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej, peBnicych nadzr nad ich funkcjonowaniem. Tabela 3: Zestawienie niektrych zakBadw karnych i aresztw [ledczych pod wzgldem ilo[ci skarg, ktre rozpatrzono na ich dziaBalno[ w 2012 r. Lp.ZakBad karny/areszt [ledczyIlo[ skarg w 2012 r.Ilo[ skarg zasadnych w 2012 r.1WBocBawek ZakBad Karny1094112Wronki ZakBad Karny867103Lublin Areszt Zledczy68994Czarne ZakBad Karny62415Tarnw ZakBad Karny57606Goleniw ZakBad Karny52317Kielce Areszt Zledczy49508Rzeszw ZK 44469Siedlce ZakBad Karny429610KamiDsk ZK 2841011IBawa ZK 2751512Szczecin Areszt Sledczy269413Koronowo ZakBad Karny249314Brzeg ZK 2351015MysBowice Areszt Sledczy217016Warszawa-Grochw Areszt Sledczy192217Gi|ycko Areszt Sledczy185118Garbalin ZakBad Karny181319PrzytuBy Stare ZakBad Karny135220Opole AZ 125521SuwaBki Areszt Sledczy124422Stargard Szcz. ZakBad Karny91723Zabrze Areszt Zledczy77124Lubsko Areszt Zledczy70625Szczecinek ZakBad Karny50026PBoDsk Areszt Zledczy41127KoziegBowy ZK 36628LubaD Areszt Zledczy36329Choszczno Areszt Sledczy250 * dane obejmuj tak|e skargi, na ktre kierownicy jednostek udzielili tylko informacji i wyja[nieD organom uprawnionym do zaBatwiania skarg osadzonych Powy|sza tabela przedstawia jednostki podstawowe, na ktrych dziaBalno[ wniesiono najwiksz liczb skarg w roku 2012. Generalnie mo|na przyj, i| im jest wiksza pojemno[ danej jednostki, tym odnotowuje si w niej wicej skarg. Ilo[ osadzonych w danej jednostce nie stanowi jednak kryterium warunkowego, bowiem w populacji osadzonych znajduj si osoby, ktre sporzdzaj kilkadziesit, a nawet kilkaset skarg rocznie, co znacznie generuje liczb skarg. W omawianym okresie w 5.247 przypadkach wiziennictwo poinformo-waBo o sposobie zaBatwienia skarg w sprawach osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych organy wBadzy publicznej, instytucje albo organizacje spoBeczne, w tym m.in. Kancelari Prezydenta (69 skarg), Kancelari Premiera (59), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (1036, w 2011 r. - 581) oraz posBw (17), senatorw (2), sdy (1597), prokuratury (286), a tak|e inne organy i instytucje (2181 skarg). 2.3. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg, pr[b i wnioskw zaBatwionych w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej W analizowanym okresie w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej zarejestrowano wpByw 8.227 skarg, ktrych autorami byBo 3.307 osadzonych. W3.239 przypadkach skierowali oni swoje skargi do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej (lub zostaBy one przekazane do zaBatwienia wedBug wBa[ciwo[ci przez inne organy), a w przypadkach 115 skarg Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej udzielaB informacji i wyja[nieD organom uprawnionym do zaBatwiania skarg na podstawie odrbnych przepisw. W 2012 r. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej rozpatrzyB i zaBatwiB ogBem 12.289 spraw, w tym 8.210 razy prowadziB postpowania wyja[niajce w sprawach skarg, 4.076 w sprawach pr[b i w 3 przypadkach w sprawach wnioskw. Tabela 4: Zestawienie skarg pr[b i wnioskw w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych rozpatrzonych i zaBatwionych przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w 2012 r. WyszczeglnienieIlo[12Sprawy zaBatwione ogBem (skargi, pro[by, wnioski)122891. Skargi ogBem8210w tymZaBatwiono we wBasnym zakresie1264Przekazano do zaBatwienia dyrektorom okrgowym, dyrektorom z.k. i a.[. oraz sdom penitencjarnym6854Udzielono wyja[nieD i informacji innym uprawnionym organom72Przekazano innym wBa[ciwym organom wg Kodeks postpowania administracyjnego202. Pro[by ogBem4076w tymZaBatwiono we wBasnym zakresie164Przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych SW3912Przekazano innym wBa[ciwym organom wg Kodeks postpowania administracyjnego03. Wnioski3 Zgodnie z przepisami rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych, Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej zaBatwiaB gBwnie skargi dotyczce dziaBalno[ci dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej, w tym sposobu rozpoznania i zaBatwienia przez te organy wniesionych do nich skarg. Spo[rd ogBu 8.210 postpowaD w sprawach skarg, 6.854 przekazano organom wiziennym do ich zaBatwienia. Merytorycznie zbadano 1.264 sprawy, wktrych osadzeni podnie[li ogBem 1.193 zarzuty, w tym 1.094 zarzuty na zaBatwienie skargi przez poszczeglne organy SBu|by Wiziennej: na dziaBalno[ dyrektorw jednostek podstawowych 11 zarzutw, na dziaBalno[ dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej - 928 zarzutw i 155 zarzutw na dziaBalno[ CZSW. W 2012 r. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w 915 przypadkach poinformowaB o sposobie zaBatwienia skarg w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych organy wBadzy publicznej, instytucje albo organizacje spoBeczne, w tym m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 27 przypadkach, prokuratury w 105 przypadkach, posBw 16, senatorw 2, oraz inne organy wBadzy publicznej, instytucje oraz organizacje spoBeczne w 683 przypadkach. Wykres 2 przedstawia sprawy wpBywajce i zaBatwione przez CZSW wlatach 2008 2012 w rozbiciu na: - ogB zaBatwionych spraw, - w tym skargi, - skargi zaBatwione merytorycznie Wykres 2: Sprawy wpBywajce i zaBatwione przez CZSW wlatach 2008 2012 EMBED Excel.Chart.8 2.4. Przyjcia interesantw przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej W 2012 r. przyjto w wiziennictwie ogBem 8.528 interesantw w sprawach dotyczcych osb pozbawionych wolno[ci (7.484 w 2011 r.). Najcz[ciej zwracano si do dyrektorw zakBadw karnych i aresztw [ledczych, ktrzy przyjli Bcznie 5.428 osb oraz do dyrektorw okrgowych (74 osoby). Pozostali funkcjonariusze jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej przyjli 3.042 interesantw, w tym 2.998 wjednostkach podstawowych, 16 w okrgowych inspektoratach oraz 28 wCentralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej. 3. Ilo[ciowa charakterystyka skarg pozostawionych bez rozpoznania 3.1. Zmiana przepisw i ich stosowanie w praktyce Z dniem 25 stycznia 2012 r. weszBo w |ycie rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych, zachowujc regulacje, ktre sprawdziBy si w praktyce w okresie poprzedniego ich obowizywania oraz wprowadzajc nowe przepisy usprawniajce tryb zaBatwiania przez organy SBu|by Wiziennej skarg, pr[b i wnioskw osb pozbawionych wolno[ci. Zmiany w zakresie 7 ust. 4-6 i 10 wymienionego rozporzdzenia umo|liwiBy organowi rozpatrujcemu skarg, pro[b lub wniosek pozostawienie ich bez rozpoznania wprzypadkach: przesBania ich do wiadomo[ci organu (przy zaadresowaniu do innego organu), nieuzasadnienia swych |daD pomimo wezwania do usunicia tego braku, braku mo|liwo[ci identyfikacji osadzonego, braku mo|liwo[ci ustalenia przedmiotu skargi, pro[by bdz wniosku i nie usunicia brakw pomimo wezwania, cofnicia skargi, pro[by bdz wniosku przez wnoszcego, oparcia ich na tych samych podstawach faktycznych, co poprzednio zBo|ona skarga, pro[ba bdz wniosek, zawarcia w nich wyrazw lub zwrotw powszechnie uznawanych za wulgarne lub obel|ywe albo gwar przestpcw. 3.2. Ilo[ciowa charakterystyka skarg pozostawionych bez rozpoznania Z 32.466 spraw rozpatrzonych przez organy SBu|by Wiziennej 7,86% stanowiBy skargi pozostawione bez rozpoznania, z czego ponad poBowa (4,37% wszystkich spraw) to skargi pozostawione bez rozpoznania z uwagi na wycofanie skargi przez wnoszcego (1.420 skarg). 2,09 % skarg pozostawionych bez rozpoznania to skargi, ktre stanowiBy wswej tre[ci powtrzenie zarzut LISTNUM w uprzednio rozpatrywanych przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej w ramach swoich zadaD. Zaledwie 0,41 % skarg (134) pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na fakt, |e w swej tre[ci zawieraBy wyrazy lub zwroty powszechnie uwa|ane za wulgarne lub obel|ywe lub gwar przestpcw. 4,37 % wszystkich spraw pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na wycofanie skargi przez wnoszcego. Wskaznik ten pozwala stwierdzi, i| byBy to sprawy wnoszone przez osoby pod wpBywem emocji, chwili, wktrej obiektywna ocena sytuacji byBa zaburzona. Dopiero ochBonicie, zmniejszenie wzburzenia najcz[ciej w przecigu kilku pierwszych dni po wydarzeniu pozwala na zdystansowanie si i dopuszczenie szerszego spectrum oceny przeszBych wydarzeD oraz ocen prawdziwego powodu zBo|enia skargi lub dezaktualizacj roszczeD. 4. Oglna charakterystyka tematyczna skarg rozpatrzonych i zaBatwionych przez organy SBu|by Wiziennej Spo[rd ogBu spraw, rozpatrzonych i zaBatwionych w 2012 r. przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej, 363 uznano za zasadne (w tym 300 wokrgowych inspektoratach i podlegBych im jednostkach, 63 wCentralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej); 19.624 spraw zaBatwiono negatywnie, a12.479 w inny sposb. W wyniku ustaleD dokonanych w zwizku zprzeprowadzeniem 14.631 postpowaD wyja[niajcych, udzielono wyja[nieD iinformacji organom SBu|by Wiziennej zaBatwiajcych skargi zgodnie zwBa[ciwo[ci, w wyniku 6.946 postpowaD udzielano ich organom i instytucjom uprawnionym do zaBatwiania skarg we wBasnym zakresie. Wiziennictwo od wielu lat gromadzi dane pozwalajce na dokBadn analiz rodzaju itematyki skBadanych za|aleD, zarwno tych, ktre ostatecznie zaBatwiaj wramach posiadanych kompetencji poszczeglne organy SBu|by Wiziennej, jak itych na ktre udzielaj jedynie informacji i wyja[nieD innym organom. Z badanych, czsto wielowtkowych skarg, ka|dorazowo wyodrbnia si zarzuty i poza badaniem ich zasadno[ci, grupuje si je tak|e w zale|no[ci od tematyki. Pozwala to na zobrazowanie nastrojw panujcych w[rd osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych, a tak|e na okre[lenie ewentualnych najpilniejszych potrzeb wiziennictwa. W 2012 r. kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa Bcznie zbadali 46.231 zarzutw podnoszonych w skargach. Spo[rd ogBu zarzutw kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa rozpatrzyli 36.456 zarzutw, uznajc 395 znich za zasadne. Najcz[ciej podnoszona w skargach osb pozbawionych wolno[ci problematyka dotyczy traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw LISTNUM SBu|by Wiziennej, sprawowanej nad nimi opieki zdrowotnej, warunkw bytowych. Problematyk t ilustruje tabela nr 5. Tabela 5: Zestawienie najcz[ciej podnoszonych zarzutw zawartych w skargach wsprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych, rozpatrzonych i zaBatwionych przez jednostki organizacyjne SBu|by Wiziennej w 2012 r. w porwnaniu do roku 2011. LpWyszczeglnienieRokR|nica (r. 1:3)R|nica %2011W tym zasadne2012W tym zasadne01234561Przepustki i zezwolenia na opuszczenie zakBadu214030929544,39%2Decyzje Komisji penitencjarnej58115796621537,01%3Traktowanie przez wspBosadzonych4210540111928,27%4Widzenia i rozmowy telefoniczne879231119724027,30%5Sposb zaBatwienia pro[by11783814763529825,30%6Depozyty699288301713118,74%7Warunki bytowe52754561226884716,06%8Zatrudnienie66110767410616,04%9DziaBalno[ kulturalno-o[wiatowa i sportowa594668228814,81%10Zapoznawanie z opiniami i udostpnianie dokumentacji444449064610,36%11Traktowanie przez funkcjonariuszy i pracownikw SW7682238415207339,54%12Paczki3212434413237,17%13Korespondencja162439169429704,31%14Opieka zdrowotna586744591945520,89%15Kary dyscyplinarne806137926-14-1,74%16ZaBatwienie skargi266385255695-107-4,02%17Przetransportowanie16131014198-194-12,03% W 2012 r., w przypadku zarzutw dotyczcych przetransportowania, sposobu zaBatwienia wcze[niejszych skarg i kar dyscyplinarnych odnotowano spadek ich ilo[ci odpowiednio o: -12,03 % (z 1613 zarzutw wniesionych w zakresie przetransportowania w 2011 r. do 1419 w 2012 r.), -4,02 % (z 2663 zarzutw wniesionych w zakresie sposobu zaBatwiania skarg w 2011 r. do 2556 w 2012 r.), -1,74 % (z 806 zarzutw dotyczcych karania dyscyplinarnego do 792). Najwikszy wzrost ilo[ci zarzutw stawianych przez osoby osadzone w zakBadach karnych iaresztach [ledczych o 44,39 % odnotowano w zakresie przepustek i zezwoleD na opuszczenia zakBadu. Zanotowano r LISTNUM wnie| wzrost wporwnaniu do 2011 r. zarzutw dotyczcych: decyzji komisji penitent-cjarnych o 37,01 %, traktowania przez wspBosadzonych o 28,27 %, widzeD i rozmw telefonicznych (27,30 %), sposobu zaBatwienia pro[by (25,30 %), depozytw (18,74 %), warunkw bytowych (16,06 %), zatrudnienia (16,04 %). Tematyka skarg kierowanych bezpo[rednio do organw SBu|by Wiziennej wgrupie udzielania przepustek i zezwoleD na opuszczenie zakBadu , dotyczyBa przede wszystkim zarzutw: zezwolenie na opuszczenie zakBadu wtrybie losowym 161 zarzutw, zezwolenie na opuszczenie zakBadu w trybie nagrodowym 42, zezwolenie na opuszczenie zakBadu pod konwojem 21, innych dotyczcych przepustek i zezwoleD 95. W 2 przypadkach spraw zarzut dotyczcy zezwolenia na opuszczenie zakBadu w trybie losowym oraz w zakresie zezwolenia na opuszczenie zakBadu pod konwojem, zostaB uznany za zasadny. Najcz[ciej stawiane przez osadzonych zarzuty dotycz trzech grup zagadnieD: traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SW, gdzie odnotowano 8.415 zarzutw, w tym 20 uznano za zasadne, warunkw bytowych, gdzie odnotowano 6.122 zarzuty, z ktrych 68 uznano za uzasadnione oraz opieki zdrowotnej, w zakresie ktrej osadzeni podnie[li 5.919 zarzutw, zktrych 45 uznano za uzasadnione. W[rd zarzutw dotyczcych traktowania przez funkcjonariuszy i praco-wnikw SBu|by Wiziennej ich problematyka dotyczyBa: u|ycia [rodkw przymusu bezpo[redniego 78 (w tym jeden zarzut uznano za zasadny), pobicia 290, agresji werbalnej 636, zaniechania okre[lonego dziaBania 821 (wtym 7 zarzutw uznano za uzasadnione), sporzdzenia wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej 788 (w tym 6 zarzutw uznano za uzasadnione), zapewnienia bezpieczeDstwa 553, sposobu przeprowadzania kontroli osobistej/celi mieszkalnej 684 (w tym jeden zarzut uznano za uzasadniony), dyskryminacji na tle rasowym ietnicznym 14, dyskryminacji na tle wyznaniowym 51, dyskryminacji na tle orientacji seksualnej 6, innych form niewBa[ciwego traktowania 4494 (w tym 5 zarzutw uznano za uzasadnione). Dodatkowo organy SBu|by Wiziennej udzieliBy wyja[nieD i informacji w zakresie 1521 zarzutw dotyczcych traktowania osadzonych przez funkcjonariuszy i pracownikw SW, m.in. w zakresie u|ycia [rodkw przymusu bezpo[redniego (44), pobicia (80), agresji werbalnej (107), zaniechania okre[lonego dziaBania (121), sporzdzenia wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej (240), zapewnienia bezpieczeDstwa (90), sposobu przeprowadzania kontroli osobistej/celi mieszkalnej (98), dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym (4), dyskryminacji na tle wyznaniowym (11), innych form niewBa[ciwego traktowania (72). W zakresie warunkw bytowych osadzeni skar|yli si: 326 razy podajc zarzut przeludnienia (z czego 1 zarzut uznano za zasadny), 1457 razy podajc zarzuty zwizane z warunkami panujcymi w pomieszczeniach mieszkalnych (z czego 9 zarzutw uznano za uzasadnione), 224 razy podajc zarzut przebywania z osobami palcymi wyroby tytoniowe (12 zarzutw uznano za zasadne), 1396 razy podajc zarzuty zwizane z wy|ywieniem (18 zarzutw uznano za zasadne), 866 razy podajc zarzuty zwizane z rozmieszczeniem w oddziaBach i celach mieszkalnych (15 zarzutw uznano za uzasadnione), 322 razy podajc zarzuty odno[nie realizacji spacerw (5 zarzutw uznano za zasadne), 270 razy podajc zarzuty zwizane z realizacj kpieli (3 zarzuty uznano za zasadne), 725 razy wskazywali zarzut w zakresie innych spraw, dotyczcych warunkw bytowych (z czego 5 uznano za uzasadnione). Osadzeni podnosili zarzuty w zakresie [rodkw do utrzymania czysto[ci i higieny osobistej 354 razy, a 182 razy osadzeni skar|yli stan po[cieli, materacy, bielizny wtym zakresie nie uznano |adnych zarzutw za zasadne. Ponadto organy SBu|by Wiziennej udzieliBy wyja[nieD i informacji wzakresie 1301 zarzutw dotyczcych warunkw bytowych, w tym: przeludnienia (102), warunkw panujcych wpomieszczeniach mieszkalnych (354), przebywania z osobami palcymi wyroby tytoniowe (60), wy|ywienia (218), rozmieszczenia w oddziaBach i celach mieszkalnych (176), [rodkw do utrzymania czysto[ci i higieny osobistej (57), stanu po[cieli, materacy, bielizny realizacji spacerw (27), realizacji kpieli (35), w zakresie innych dotyczcych warunkw bytowych (193). W grupie wszystkich zarzutw na opiek zdrowotn (6999) najwiksz ilo[ zarzutw osadzeni zgBosili do organw SBu|by Wiziennej 5919. Wyja[nieD iinformacji kierownicy jednostek organizacyjnych SW udzielili w zakresie tej problematyki 1080 razy. Najliczniej podnoszonymi zarzutami w tej grupie byBy dotyczce niewBa[ciwego leczenia 3638, z czego 3040 zarzutw osadzeni skierowali do organw SBu|by Wiziennej, a w zakresie 598 zarzutw kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa udzielali informacji i wyja[nieD innym organom uprawnionym do zaBatwiania skarg. Zaledwie 4 zarzuty z tej grupy potwierdziBy si. Uznano natomiast za uzasadnione 11 zarzutw z 478 zarzutw skierowanych do organw SBu|by Wiziennej, dotyczcych odmowy skierowania, dBugiego okresu oczekiwania na zabieg, konsultacje i badania. Do organw zewntrznych osadzeni podnosili ten zarzut 83 razy. 532 razy osadzeni skar|yli si kierownikom jednostek organizacyjnych SW na traktowanie przez personel medyczny (1 zarzut zasadny), a61 razy kierownicy ci udzielali informacji i wyja[nieD organom uprawnionym do zaBatwiania skarg na podstawie odrbnych przepisw. Na brak lekw osadzeni skar|yli si ogBem 525 razy (458 razy podnosili zarzuty do organw SW, w tym 6 uznano za zasadne, 67 razy innym organom). Zarzuty zawarte w skargach kierowanych przez osadzonych do organw pozawiziennych przedstawiono w tabeli nr 6. Tabela 6: Zestawienie zarzutw zawartych w 2012 r. w skargach przekazanych kierownikom jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej przez podmioty uprawnione do zaBatwiania skarg we wBasnym zakresie w celu udzielenia informacji i wyja[nieD w porwnaniu do roku 2011 r. WyszczeglnienieRokR|nica (r. 1:2)20112012Ilo[ (+/-)% (+/-)012341Przepustki4641040576124%2Sposb zaBatwienia pro[by142317175123%3Warunki bytowe826130147558%4Widzenia i rozmowy telefoniczne1862637741%5DziaBalno[ k-o i sportowa941283436%6Zapoznawanie z opiniami i udostpnianie dokumentacji971313435%7Korespondencja2433278435%8Depozyty761012533%9Kary dyscyplinarne920119527530%10Traktowanie przez funkcjonariuszy1178152134329%11Opieka zdrowotna905108017519%12Paczki4857919%13Zatrudnienie1721952313%14Decyzje komisji penitencjarnej1287141412710%15Przetransportowanie181172-9-5%16Traktowanie przez wspBosadzonych7968-11-14%17Sposb zaBatwienia skargi15388-65-42% Zarzuty zawarte w skargach, ktrych kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej nie zaBatwiali merytorycznie, a jedynie udzielali na nie wyja[nieD iinformacji organom uprawnionym do zaBatwiania skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci we wBasnym zakresie, dotyczyBy najcz[ciej przepustek izezwoleD na opuszczenie zakBadu karnego. Tego typu spraw w 2012 r. byBo 1040 (ich wpByw zwikszyB si o124 %), przy czym kierowano je gBwnie do sdw penitencjarnych (1013), atylko w niektrych przypadkach do innych organw (27). Podobnie je[li chodzi o zarzuty dotyczce sposobu zaBatwienia pr[b ich wzrost nastpiB o 123 %, z czego 262 razy podniesiono je do sdw penitencjarnych, aw 55 przypadkach do innych organw. WpByw zarzutw na warunki bytowe zwikszyB si o 58 %: wnoszone byBy one przewa|nie do organw sdowych (742) iRzecznika Praw Obywatelskich (493). Niemal wyBcznie do sdw zwracali si skar|cy wsprawach dotyczcych karania dyscyplinarnego (1117 zarzutw na 1195 ogBem wniesionych) oraz decyzji komisji penitencjarnych (1361 na 1414 wniesionych). W grupie spraw dotyczcych traktowania osadzonych przez funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej (1521) kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej udzielali wyja[nieD gBwnie sdom (971) i Rzecznikowi Praw Obywatelskich (461), a ich wpByw wzrsB o 29 %. Spadek ilo[ci podnoszonych zarzutw skBadanych organom zewntrznym odnotowano jedynie w zakresie traktowania przez wspBosadzonych (o 14 %) oraz sposobu zaBatwienia skargi (o 42 %). 5. Oglna charakterystyka tematyczna pr[b i wnioskw W 2012 r. do organw SBu|by Wiziennej wpBynBy ogBem 57.532 pro[by, zczego 4 nie podlegaBy zaBatwieniu przez wiziennictwo (w liczbie tej nie ujto 814 pr[b, ktre pozostaBy do zaBatwienia z 2011 r.). Z oglnej liczby 58.346 pr[b zaBatwiono w okresie sprawozdawczym 57.405, w tym: 4.076 zaBatwiono w Zespole do spraw Skarg Osb Pozbawionych Wolno[ci w Biurze Prawnym CZSW, a 53.329 zaBatwili dyrektorzy okrgowi oraz kierownicy podlegBych im jednostek organizacyjnych; 4 pro[by w sprawach, ktre nie nale|aBy do kompetencji SBu|by Wiziennej przesBano do zaBatwienia innym wBa[ciwym organom. Do zaBatwienia w 2013 r. pozostaBo - wg stanu na dzieD 31 grudnia 2012 r. 941 pr[b. Problematyk pr[b przedstawia tabela nr 7. Tabela 7: Problematyka pr[b w sprawach osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych podlegajcych rozpatrzeniu i zaBatwieniu w 2012 r. w porwnaniu do roku 2011 r. RokR|nicaLp.Wyszczeglnienie20112012Ilo[ (+/-)% (+/-)1234562Przetransportowanie2276122523-238-1%3Udzielenie informacji11662119602983%3Inne sprawy2555623859-1697-7%4Razem (w. 1 do 3)5997958342-1637-3%5Sprawy nie dotyczce wiziennictwa przekazane wg Kodeks postpowania administracyjnego134-9-69%6OgBem (4 + 5)5999258346-1646-3% W stosunku do ilo[ci pr[b zBo|onych w 2011 r. zanotowano spadek o 3 %. Wszystkie organy SBu|by Wiziennej w analizowanym roku sprawozda-wczym odnotowaBy wpByw 9 wnioskw (1 wniosek pozostaB do zaBatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego), z czego 7 zaBatwiono przez kiero-wnikw okrgowych inspektoratw LISTNUM SBu|by Wiziennej i jednostek podstawowych. {aden wniosek nie pozostaB do zaBatwienia na nastpny okres sprawo-zdawczy. 6. Przyczyny i zrdBa skarg Przeprowadzane w bie|cej pracy, a tak|e coroczne analizy wnoszonych skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, opracowywane na szczeblu jednostek podstawowych oraz okrgowych inspektoratw SBu|by Wiziennej, jak rwnie| sporzdzane w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej wskazuj, |e ich zrdBa i przyczyny le| zarwno po stronie sposobu peBnienia sBu|by przez funkcjonariuszy i pracownikw, jak i w zachowaniach i postawach osadzonych. Przebywanie w izolacji penitencjarnej, brak mo|liwo[ci decydowania o sobie oraz konieczno[ podporzdkowywania si okre[lonym normom, ale i ograniczenie kontaktu z osobami bliskimi, niepewno[ zwizana z wynikiem postpowania przed organami [cigania bdz przyszBym uBo|eniu relacji rodzinnych, powoduje frustracj, lk, oglne napicie, ktre znajduj uj[cie w eksponowaniu r|nego rodzaju zachowaD. Obok stosowanych samouszkodzeD, uczestniczenia w konfliktach ze wspBosadzonymi i przedstawicielami SBu|by Wiziennej jednym ze sposobw redukowania napi jest pisanie skarg. Innym elementem wpBywajcym na to zjawisko jest brak krytycyzmu osb osadzonych wzakBadach karnych iaresztach [ledczych w ocenie wBasnej postawy isytuacji, bowiem niewtpliwie cz[ skarg jest efektem wygrowanych roszczeD skar|cych, azgodne z regulaminem postpowanie funkcjonariuszy i konsekwentne egzekwowanie dyscypliny, odbierane jest jako prowokacja i szykany. Brak obiektywnej oceny wBasnego postpowania generuje zBo|enie skargi, w ktrej podawane s subiektywnie odbierane opisy zdarzeD, a bagatelizowane popeBnione przekroczenia dyscyplinarne. Napisanie skargi jest tak|e sposobem na rozBadowanie negatywnych emocji, zasygnalizo-waniem trudno[ci w radzeniu sobie zwBasn sytuacj |yciow, w zaakceptowaniu zmian, jest reakcj na nagBe zdarzenia losowe czy te| odizolowanie od [wiata zewntrznego. Za znaczny wzrost skarg na dziaBalno[ administracji jednostki, w ktrej ilo[ skarg dotychczas utrzymywaBa si na umiarkowanym poziome (adekwatnym do populacji i przeznaczenia jednostki), odpowiadaj najcz[ciej przetransportowani do tej jednostki osadzeni, przejawiajcy postawy roszczeniowe. Osadzeni ci, swoje niezadowolenie z warunkw iwymogw wjakich musz funkcjonowa oraz negatywne nastawienie do dziaBaD podejmowanych przez SBu|b Wizienn manifestuj pisaniem nawet kilkuset skarg rocznie. Ta grupa osadzonych nie przyjmuje argumentw wskazujcych na ich bezpodstawne pretensje, a stosowanie wobec niej oddziaBywaD wychowawczych najcz[ciej nie przynosi oczekiwanych rezultatw. Nie ukrywaj przesBanek jakimi si kieruj wtre[ciach swych skarg. Jest to ich swoisty sposb na |ycie i przetrwanie w warunkach izolacji. Problemem stanowicym o ilo[ci zBo|onych skarg s skargi jednocze[nie kierowane do wielu podmiotw. Nie czekajc na rozpatrzenie skargi przez jeden podmiot, osadzeni kieruj kolejne w tym samym przedmiocie do innych instytucji powodujc, |e ta sama skarga jest w tym samym czasie rozpatrywana przez kilka instytucji. 6.1. Najczstsze przyczyny powstawania skarg Niezmiennie od lat, pod wzgldem ilo[ci zgBaszanych przez osadzonych nieprawidBowo[ci wpostpowaniu administracji jednostek penitencjarnych, wskazywana jest problematyka dotyczca traktowania ich przez funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej (9936 zarzutw, co stanowi 21 % ogBu zarzutw), opieki zdrowotnej (6999 zarzutw, co stanowi 15 % ogBu zarzutw), warunkw bytowych (7423 zarzuty, co stanowi 16 % ogBu zarzutw). Znaczny odsetek ponad 99% zarzutw, dotyczcych traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SBu|by Wiziennej nie znajduje potwierdzenia w toku prowadzonych czynno[ci wyja[niajcych. W wikszo[ci przypadkw osadzeni, wbrew oczywistym faktom i obowizujcym przepisom, staraj si udowodni organom prowadzcym postpowania swoje pretensje wnoszc kolejne skargi, nie poparte nowymi faktami, ktre mog stanowi o zmianie raz przyjtego stanowiska. Skargi swe kieruj wobec osb, ktre konsekwentnie egzekwuj od osadzonych obowizujce wymogi w zakresie zapewnienia wBa[ciwego porzdku idyscypliny i stanowczo reaguj na popeBniane przez nich wykroczenia. Osoby osadzone wzakBadach i aresztach [ledczych, w zale|no[ci od wBasnego konstruktu osobowo[ciowego, reaguj w r|ny sposb na ograniczenia wynikajce zizolacji wiziennej oraz na naBo|one na nich obowizki, zakazy i nakazy. Narastajca frustracja i sprzeciw wobec obowizujcych reguB, postrzeganie dziaBaD administracji wiziennej jako utrudniajce im |ycie, powoduje podjcie dziaBaD, ktre mog umo|liwi uwolnienie nagromadzonych, negatywnych emocji. W tre[ci skarg czsto nie mo|na doczyta si obiektywnych opisw zdarzeD i sytuacji, a np. jedynie nieobiektywne oceny przygotowania zawodowego funkcjonariuszy lub ich wiedzy. Na skBadanie za|aleD na opiek medyczn maj wpByw wystpujce problemy z zapewnieniem peBnej obsady etatowej w sBu|bie zdrowia. SBu|ba Wizienna, ze wzgldu na ograniczony bud|et, nie stanowi dla lekarzy atrakcyjnego pracodawcy. Problem ten w szczeglno[ci dotyczy jednostek mieszczcych si poza wielkimi miastami. Aatwiejszy dostp do specjalistw, trudno dostpnych w powszechnej sBu|bie zdrowia powoduje, i| osadzeni przy wizycie ulekarza pierwszego kontaktu, |daj natychmiastowego skierowania do lekarza specjalisty. Kwestionujc dziaBania medyczne podjte przez wizienn sBu|b zdrowia, usiBuj wymusi na organach SBu|by Wiziennej uzyskanie leczenia wplacwkach spoBecznej sBu|by zdrowia, bdz uzyskanie skierowania na kosztowne konsultacje lub badania specjalistyczne poza funkcjonujcymi w jednostkach penitencjarnych zakBadami opieki zdrowotnej. Kiedy lekarz nie znajduje uzasadnienia medycznego do podjcia takiej decyzji iodmawia skierowania, pisz skarg, dotyczc rzekomo niewBa[ciwej opieki lekarskiej. W jej tre[ci podwa|ane s zalecenia lekarskie i oferowane im leczenie farmakologiczne bdz specjalistyczne oraz jest negowana mo|liwo[ zapewnienia im prawidBowej opieki medycznej wwarunkach izolacji wiziennej. Wskaza nale|y, |e podobnie jak w latach ubiegBych wiziennictwo dysponuje bardzo starymi budynkami zakwaterowania, a tak|e zbyt maBymi wstosunku do potrzeb [rodkami finansowymi na zapewnienie nale|ytego stanu technicznego i wyposa|enia obiektw niektrych jednostek penitencjarnych. Potrzeba zapewnienia sobie komfortu, lepszych warunkw odbywania kary pozba-wienia wolno[ci powoduje d|enie osadzonych do zmiany miejsca przebywania iwkonsekwencji wystpowania ze skargami, zarwno na nieuwzgldnienie tego oczekiwania (po negatywnie zaBatwionej pro[bie), jak i na warunki panujce w zakBadzie karnym. Z uwagi na brak obowizku odbywania kary pozbawienia wolno[ci w pobli|u miejsca zamieszkania, czsto by uzasadni potrzeb transportu osadzeni pisz skargi na warunki bytowe, ale i traktowanie przez funkcjonariuszy, zagro|enie bezpieczeDstwa. Konieczno[ transportowania skazanych do jednostek zgodnych z nadan osadzonym podgrup, dysponujcych wolnymi miejscami, lecz nie zawsze poBo|onych najbli|ej ich miejsca zamieszkania jest kolejnym powodem dla niektrych osadzonych do napisania skargi, w szczeglno[ci gdy organy SBu|by Wiziennej nie zado[uczyniBy wcze[niej zBo|onej pro[bie. Dodatkowo, zasByszane w r|nego rodzaju mediach informacje o orze-czeniach w sprawach wniesionych przez osadzonych do sdw krajowych iinstytucji europejskich, daj skBadajcym skargi prze[wiadczenie opowszechnie wystpujcych nieprawidBowo[ciach w funkcjonowaniu wiziennictwa. Do takiego rodzaju dziaBania zachca osadzonych mo|liwo[ zdobycia korzy[ci finansowych wpostaci zado[uczynienia lub odszkodowania, co szczeglnie dotyczy tematyki zwizanej zwarunkami bytowymi, przeludnieniem i opiek medyczn. Niektrzy osadzeni pisz ponadto swoje skargi w wielu kopiach iprzesyBaj je do wszelkich mo|liwych instytucji i organw. W efekcie wic kolejna skarga, zawierajca to|same zarzuty jest po raz kolejny, w swej kolejnej kopii, rejestrowana w organach SBu|by Wiziennej, wpBywajc jednocze[nie na ilo[, odzwierciedlan w danych statystycznych, wpBywajcych w wiziennictwie skarg oraz na ilo[ zawartych w nich zarzutw. Jako najczstsze przyczyny generujce powstawanie skarg niezmiennie nale|y wymieni przede wszystkim: traktowanie instytucji skargi jako instrumentu wywierania nacisku, bdz nadzwyczajnego [rodka odwoBawczego w kierunku zmiany niekorzystnych dla skar|cego decyzji; traktowanie skargi w sposb instrumentalny, co przede wszystkim mo|na odnie[ do skarg dotyczcych opieki zdrowotnej, majcych najcz[ciej na celu uzyskanie skierowania na leczenie w placwkach wolno[ciowych, uzyskanie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolno[ci lub uchylenia [rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz uzyskanie szeroko rozumianych ulg w procesie wykonywania kary pozbawienia wolno[ci; postrzeganie skBadanych skarg jako sposobu na osignicie wBasnego celu irealizowanie |daD, jak rwnie| jako formy odwetu na administracji jednostek penitencjarnych oraz dezorganizowanie pracy SBu|by Wiziennej; wBasna interpretacja przepisw prawa, brak obiektywizmu i krytycyzmu w ocenie wBasnego postpowania i realizacji okre[lonych przepisami uprawnieD oraz subiektywne przekonanie o wBasnych racjach; wynikajca cz[ciowo z asocjacyjnej i patologicznej osobowo[ci roszczeniowa postawa skar|cych, wyra|ajca si m.in. w skBadaniu skarg tej samej tre[ci do r|nych podmiotw uprawnionych do zaBatwiania skarg, a tak|e wielokrotne powracanie do kwestii ju| wyja[nionych; niecierpliwo[ i brak konsekwencji w oczekiwaniach kierowanych pod adresem administracji jednostek oraz stawianie sprzecznych |daD; zamiar zdyskredytowania, poprzez opisywanie rzekomych zdarzeD czy faktw, funkcjonariuszy lub pracownikw wiziennictwa w oczach ich przeBo|onych przy jednoczesnym poczuciu peBnej bezkarno[ci w pisaniu skarg zawierajcych obelgi, oszczerstwa i wulgaryzmy w stosunku do funkcjonariuszy i pracownikw SBu|by Wiziennej; konsumpcyjne i konformistyczne nastawienie cz[ci osadzonych, polegajce na bezkrytycznym oczekiwaniu od administracji zaBatwienia spraw przy braku jakiejkolwiek aktywno[ci z ich strony. 6.2. Przyczyny wynikajce z postaw i zachowaD funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej W 2012 r. ilo[ zarzutw formuBowanych wzwizku z traktowaniem przez funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej wzrosBa o 1076. Do takiej ilo[ci skarg niewtpliwie przyczyniaj si tak|e same niewBa[ciwe zachowania funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej, zwizane z bagate-lizowaniem zgBaszanych przez osadzonych pr[b i okresem oczekiwania na zaBatwienie monitowanych spraw. Wbie|cej pracy penitencjarnej stwierdza si rwnie| przypadki niewBa[ciwych form traktowania osadzonych tj.: nierzetelne wywizywanie si z obowizkw sBu|bowych przez funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej, wynikajce niejednokrotnie z braku umiejtno[ci stosowania przepisw kkw oraz regulaminw w bezpo[redniej pracy z osadzonymi, brak umiejtno[ci bie|cego rozwizywania konfliktw powstaBych na linii funkcjonariusz osadzony, niejednolita dyscyplina panujca w poszczeglnych jednostkach penitencjarnych, zbyt biurokratyczne i formalistyczne podej[cie administracji wiziennej do spraw i problemw zgBaszanych przez osadzonych, zaludnienie jednostek penitencjarnych i zwizane z tym warunki socjalno-bytowe, szczeglnie w starych i zdekapitalizowanych jednostkach, upatrywanie w utrzymujcym si zaludnieniu jednostek pozamerytorycznego tBa odmowy przetransportowania skazanego do innej jednostki, a tak|e zwizana z tym mo|liwo[ zagospodarowania czasu wolnego osadzonym, rutyna w wykonywaniu obowizkw przez funkcjonariuszy z dBugim sta|em, sztywne i formalistyczne przestrzeganie przepisw, a tak|e nadmierny rygoryzm funkcjonariuszy niedo[wiadczonych z krtkim sta|em zawodowym, co w konse-kwencji skutkuje brakiem indywidualnego podej[cia do spraw osadzonych oraz bagatelizowaniem ustnie zgBaszanych przez osadzonych pr[b i skarg, niewystarczajce objcie opiek wychowawcz czy psychologiczn osb z zabu-rzeniami osobowo[ci, prezentujcych postawy pieniacze, ktre sporzdzaj znaczne ilo[ci skarg, zawierajce te same zarzuty, rozsyBajc je do r|nego rodzaju organw paDstwa. 6.3. Inne przyczyny powstawania skarg Czynnikiem majcym wpByw na ilo[ skarg skBadanych przez osadzonych s patologiczne zachowania niektrych osadzonych, ich zaburzenia w sferze emocjonalnej i osobowo[ciowej, brak krytycyzmu w ocenie wBasnej postawy, konsumpcyjne nastawienie, jak rwnie| niewystarczajce objcie opiek wycho-wawcz i psychologiczn osb prezentujcych postawy roszczeniowe, majcych na celu utrudnienie pracy administracji jednostek penitencjarnych. Od kilku lat na ilo[ skarg w danej jednostce penitencjarnej niezmiennie wpBywa bez wtpienia populacja osadzonych. Najwicej skarg wnosz skazani recydywi[ci, ktrzy bardzo dobrze znaj realia wizienne, potrafi walczy ostworzenie sobie optymalnie najkorzystniejszych warunkw odbywania kary pozbawienia wolno[ci, a ich skargi s wielowtkowe iwielopBaszczyznowe, przez co w swej tre[ci dotykaj wielu aspektw odbywania przez nich kary. Ponadto nale|y podnie[, |e ilo[ osadzonych, ktrych skargi zaBatwiane i rozpatrywane byBy przez organy wiziennictwa stanowi 10,4 % ogBu wszystkich osadzonych, ktrzy przebywali wzakBadach karnych i aresztach [ledczych na dzieD 31.12.2012 r. (84.156 populacji osadzonych). Z informacji nadesBanej przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Warszawie wynika, |e na wzrost ilo[ci skarg w Areszcie Zledczym w Warszawie-BiaBoBce miaBo wpByw siedmiu osadzonych, ktrzy Bcznie zBo|yli w tej jednostce 311 skarg, co stanowi 39% ilo[ci wszystkich wniesionych w analizowanych okresie skarg. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Rzeszowie wskazuje natomiast na jedenastu osadzonych, ktrzy Bcznie wnie[li 280 skarg na dziaBalno[ ZakBadu Karnego wRzeszowie i okrgowego inspektoratu SBu|by Wiziennej w Rzeszowie, przy oglnej liczbie 581 skarg dotyczcych tych jednostek organizacyjnych. PrzykBad postawy roszczeniowej i braku obiektywizmu wobec wBasnych postaw mo|e stanowi 281 skarg sporzdzonych przez jedynie dwch skazanych, przebywajcych w ZakBadzie Karnym we Wronkach na oddziale terapeutycznym (co stanowi 28 % ogBu skarg zanotowanych na dziaBalno[ tej jednostki). Inny osadzony - w Areszcie Zledczym w Bartoszycach zBo|yB 156 skarg na funkcjonowanie tej jednostki. Ze zgromadzonych danych ewidencyjnych skarg w Centralnej Bazie Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET ModuB Prawny wynika, i| niemal 12 % ogBu zarejestrowanych w systemie skarg to skargi zBo|one przez osadzonych, ktrzy wanalizowanym okresie sporzdzili ich ponad 100. Dla przykBadu jeden osadzony w2012 r. zBo|yB ich 529, inny 310, kolejny 292. W[rd pozostaBych przyczyn powstawania skarg organy SBu|by Wiziennej wymieniaj zB sytuacj finansow SBu|by Wiziennej. Powy|sze wymusiBo na administracji jednostek penitencjarnych programy oszczdno[ciowe, skutkujce m.in. ograniczeniem wydawanych zezwoleD na posiadanie dodatkowego sprztu RTV dla osadzonych, okresowym wyBczaniem prdu do gniazd wtykowych w celach mieszkalnych. Sytuacje te miaBy negatywny wpByw na nastroje panujce w[rd osadzonych i ksztaBtowanie relacji zfunkcjonariuszami. Z uwagi na [ladow ilo[ skarg zgBaszanych przez osoby pozbawione wolno[ci podczas prowadzonych z nimi rozmw w trakcie wizytacji cel w ramach przeprowadzanych kontroli zewntrznych mo|na przyj, |e znaczny odsetek ilo[ci skarg spowodowany jest wystpieniem nagBego zdarzenia, zmian sytuacji |yciowej wiznia. Sporzdzenie w takim przypadku skargi jest szybkim sposobem na rozBadowanie napicia. 7. PrzykBady skarg uznanych za zasadne 7.1. PrzykBady skarg uznanych za zasadne przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w zakresie rozpatrzenia ich przez dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej (SZS-002) Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadny zarzut dotyczcy niewBa[ciwego rozpatrzenia poprzedniej skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w BiaBymstoku w sprawie tre[ci projektu oceny okresowej postpw w resocjalizacji oraz decyzji komisji penitencjarnej Aresztu Zledczego w OstroBce. Projekt oceny okresowej, sporzdzony przez wycho-wawc jednostki penitencjarnej, nie stanowiB obiektywnego odzwierciedlenia postawy i zachowania skazanego, wynikajcego z analizy akt osobo-poznawczych. Skazany w trakcie pobytu w jednostkach penitencjarnych byB 50 razy nagradzany regulaminowo i tylko 3-krotnie karany dyscyplinarnie. Ostatnie ukaranie dyscyplinarne miaBo miejsce dwa lata przed kwestionowan przez skazanego negatywn ocen postpw w resocjalizacji. Do czasu kwestionowanej oceny skazany byB 23 razy nagradzany regulaminowo. Pomimo tego wychowawca okre[liB postpy skazanego w resocjalizacji jako negatywne. Decyzj komisji penitencjarnej skazany zostaB skierowany do odbywania kary w zakBadzie karnym typu zamknitego. Uzasadnieniem decyzji byBa negatywna ocena postaw i zachowania skazanego, w ktrej zdaniem Biura Penitencjarnego, tre[ i konkluzja nie stanowiBy obiektywnego odzwierciedlenia postawy i zachowania osadzonego. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadn skarg dotyczc sposobu zaBatwienia wcze[niejszej skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w GdaDsku w przedmiocie zagubienia lekw w trakcie realizowanych czynno[ci transportowych. Jak ustalono, do jednostki docelowej nie dostarczono lekw wBasnych osadzonego pomimo, i| potwier-dzono fakt przekazania ich do dziaBu ewidencji w jednostce inicjujcej transport, celem doBczenia do pakietu transportowego. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadny zarzut dotyczcy odmowy wykonania badania na nosicielstwo wirusa HIV. Administracja Aresztu Zledczego w Gliwicach odmwiBa wykonania badania na obecno[ wirusa HIV z uwagi na brak wskazaD medycznych. Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej z dnia 17.11.2009 r. badanie na obecno[ wirusa HIV wykonuje si nieodpBatnie u wszystkich osadzonych, ktrzy wyra| tak wol (w tym przypadku byBa to pisemna pro[ba osadzonego) bez konieczno[ci uzasadnienia jej wzgldami medycznymi. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadny zarzut dotyczcy niewBa[ciwego rozpatrzenia poprzedniej skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Katowicach w sprawie odmowy pokrycia kosztw wysBania korespondencji osadzonego kierowanej do kancelarii adwokackiej. Zgodnie z obowizujcymi przepisami art. 102 pkt. 7 kkw osadzony ma prawo w szczeglno[ci do komunikowania si zobroDc, peBnomocnikiem, wBa[ciwym kuratorem sdowym oraz wybranym przez siebie przedstawi-cielem, o ktrym mowa w art. 42. Potwierdzono fakt stosowania niejedno-litych kryteriw postpowania z korespondencj wysyBan poza limitem okre[lonym 18 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci zdnia 25 sierpnia 2003 r., wsprawie regulaminu organizacyjno - porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolno[ci. Za zasadny uznano zarzut odmownego zaBatwienia pro[by skar|cego o udostpnienie adresw Stra|y Miejskiej w Koszalinie oraz Ministerstwa Ochrony Zrodowiska. W opinii CZSW nale|aBo udostpni skar|cemu adresy wskazanych instytucji, kierujc si oglnymi zasadami wynikajcymi z kkw, ktre daj osadzonemu prawo do prowadzenia korespondencji m.in. z organami [cigania, wymiaru sprawiedliwo[ci iinnymi organami paDstwo-wymi. Ponadto nale|aBo to uczyni z uwagi na ograniczon mo|liwo[ pozyskiwania danych adresowych przez osoby pozostajce w izolacji wiziennej. Za zasadny uznano zarzut niedowiezienia osadzonego na wyznaczon w Szpitalu Aresztu Zledczego w Warszawie-Mokotowie konsultacj ortope-dyczn. W wyniku postpowania prowadzonego przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej potwierdzono niestaranno[ przygotowania zastpczej dokumentacji medycznej osadzonego - nie zamieszczono w niej informacji zawartej w oryginalnej dokumentacji medycznej osadzonego, dotyczcej terminu konsultacji, co byBo bezpo[redni przyczyn nie zrealizowania cigBo[ci przyjtego procesu leczenia. Za zasadny uznano zarzut dotyczcy ka|dorazowego przeprowadzania kontroli osobistej osb odwiedzajcych osadzonego przez administracj ZakBadu Karnego w Tarnowie. Administracja nie przedstawiBa argumentw uzasadniajcych racjonaln podstaw takiego dziaBania. Przepisy rozporz-dzenia Rady Ministrw z dnia 5.08.1997r. w sprawie szczegBowego trybu dziaBaD funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej w sposb wyrazny wskazuj na obowizek stopniowania mo|liwych form kontroli osb ubiegajcych si o wstp na teren jednostki penitencjarnej, jedynie w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszczajc poddawanie osb odwiedzajcych kontroli osobistej. Administracja ZakBadu Karnego w Tarnowie, kierujc si obowizkiem zapewnienia bezpieczeDstwa jednostki, nie korzystaBa z innych przewidzianych prawem form kontroli np. kontroli odzie|y i obuwia. W ocenie Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej dziaBania takie nale|aBo uzna za nieproporcjonalne do celu, dla ktrego zostaBy wprowadzone. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadn skarg dotyczc sposobu zaBatwienia przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Aodzi wcze[niejszej skargi w zakresie nie otrzymania wynagrodzenia za wykonywan prac. Jak ustalono, osadzony zostaB skierowany do pracy w Przedsibiorstwie PrzemysBu Metalowego w PBocku. Z uwagi na fakt, i| to dyrektor zakBadu karnego byB stron umowy zawartej przez niego z Przedsibiorstwem PrzemysBu Metalowego w PBocku, zaspokojenie roszczeD osadzonego z tytuBu nale|nego wynagrodzenia byBo zobowizaniem Skarbu PaDstwa, wtym przypadku zobowizaniem ci|cym na ZakBadzie Karnym w PBocku. Ponadto w analizowanej sprawie za nieprawidBowe uznano zbyt pzne podjcie przez dyrektora ZK wPBocku decyzji o cofniciu zgody na zatrudnienie skazanych w PPM wPBocku w sytuacji nie realizowania przez wskazany podmiot obowizkw wynikajcych z zawartej umowy, tj. przekazywania do administracji [rodkw finansowych na wynagrodzenie zatrudnionych skazanych. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadny zarzut dotyczcy nieprawidBowej zabudowy kcika sanitarnego wceli mieszkalnej Aresztu Zledczego w Prudniku. Za niewBa[ciwy uznano brak rozwizaD technicznych umo|liwiajcy zachowanie intymno[ci w celach wieloosobowych w trakcie wykonywania czynno[ci higienicznych, co stanowiBo naruszenie 28 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci w sprawie regulaminu organizacyjno porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolno[ci. Kciki sanitarne, znajdujce si w celach mieszkalnych, winny by wygrodzone w sposb staBy, bdz oddzielone od reszty pomieszczenia zabudow lekk. Za zasadny uznano zarzut dotyczcy nie podjcia przez administracj ZakBadu Karnego w Aupkowie dziaBaD w celu skierowania osadzonego do nauczania. Jak ustalono, mimo zBo|enia przez osadzonego wniosku Administracja ZakBadu Karnego w Aupkowie nie podjBa dziaBaD w celu zgBoszenia go do innej szkoBy dysponujcej wolnymi miejscami, a tym samym nie wypeBniBa ci|cego na niej obowizku. Pro[by osadzonego w sprawie skierowania go do nauczania byBy przekazywane zgodnie z obowizujcymi przepisami do jednostek penitencjarnych, przy ktrych funkcjonuj szkoBy, ale nie wykazano przy tym wBa[ciwego zainteresowania spraw po uzyskaniu trzykrotnej odmowy przyjcia do szkoBy z braku miejsc w szkole w ZK w WoBowie oraz z powodu braku naboru na pierwszy semestr w AZ w Warszawie Mokotowie. Informacje o zakoDczonej rekrutacji, zczerwca czy grudnia danego roku, powinny by przez wychowawc ponownie zweryfikowane w pzniejszym czasie (w miesicach lutym i wrze[niu pojawiaj si czsto wolne miejsca w szkoBach przywiziennych, m.in. z powodu przetransportowania, zwolnienia, uzyskania przedterminowego warunkowego zwolnienia, choroby itp.). Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadn skarg w cz[ci dotyczcej zwBoki w dostarczeniu osadzonemu preparatw leczniczych podczas jego pobytu w Areszcie Zledczym wWarszawie-BiaBoBce. W opinii Biura SBu|by Zdrowia Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej zapotrze-bowanie do apteki okrgowej na brakujce leki administracja wskazanej jednostki penitencjarnej zBo|yBa zbyt pzno, w konsekwencji czego nastpiBa zwBoka w podaniu osadzonemu lekw. Za zasadn uznano skarg osadzonego dotyczc sposobu stosowania wobec niego [rodkw przymusu bezpo[redniego podczas pobytu w Areszcie Zledczym wWarszawie-BiaBoBce. Pomimo wielokrotnie zgBaszanej przez osadzonego potrzeby skorzystania z toalety w trakcie sprawowanej przez funkcjonariuszy kontroli zachowaD osadzonego, uniemo|liwiono skar|cemu zaBatwienie potrzeb fizjologicznych, a tak|e spo|ycie posiBku w przezna-czonym do tego miejscu. Za zasadn uznano skarg dotyczc wymierzenia kary dyscyplinarnej. Przekroczeniem, za ktre wymierzono osadzonemu kar dyscyplinarn, byB fakt odmowy wyj[cia na zajcia lekcyjne. Podczas rozpatrywania wniosku nie wzito pod uwag zBo|onego przez osadzonego o[wiadczenia o rezygnacji z nauczania. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. osystemie o[wiaty jednoznacznie okre[la, |e nauka jest obowizkowa do ukoDczenia 18 roku |ycia. Poniewa| skar|cy nie speBniaB tej przesBanki (w dacie sporzdzenia zBo|enia rezygnacji z nauki miaB 27 lat), w jego przypadku nauczanie, jak i jego przerwanie, byBo dobrowolne w dowolnym czasie na wBasn pro[b. A zatem rezygnacja z nauczania, niezale|nie od jej formy, nie dawaBa podstaw do zastosowania wobec osadzonego odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej. Za zasadn uznano skarg dotyczc terminu realizacji pro[by skar|cego oprzelew [rodkw tytuBem opBaty sdowej od wniesionego za|alenia. Uznano, i| pro[ba skar|cego o przekazanie [rodkw pieni|nych w zwizku z konieczno[ci wniesienia opBaty od za|alenia powinna zosta zrealizowana przez administracj zakBadu karnego w czasie pozwalajcym na zachowanie terminu okre[lonego w otrzymanym przez osadzonego wezwaniu sdowym. Wskazane przez administracj jednostki penitencjarnej okoliczno[ci organiza-cyjne remont pomieszczeD depozytowych, jak i formalno-prawne siedmiodniowy termin dokonania operacji finansowej okre[lony w instrukcji dyrektora zakBadu karnego w sprawie sporzdzania, obiegu i kontroli dowodw ksigowych, nie uwzgldniaBy obowizujcych wtym zakresie przepisw oraz indywidualnego charakteru pro[by osadzonego oraz dyspozycji przepisu 8 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych wskazujcego, i| wnioski, skargi i pro[by niewymagajce zebrania dowodw, informacji lub przeprowa-dzenia postpowania wyja[niajcego oraz zbadania akt, powinny by zaBatwione bez zbdnej zwBoki. 7.2. PrzykBady skarg uznanych za zasadne przez dyrektorw okrgowych i podlegBych im dyrektorw zakBadw karnych iaresztw [ledczych 7.2.1. W zakresie traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SW (STF) Skar|cy zBo|yB skarg do administracji Aresztu Zledczego w Bytomiu na niewBa[ciwe zachowanie funkcjonariusza dziaBu ochrony. Przeprowadzone czynno[ci wyja[niajce pozwoliBy na stwierdzenie faktu bezprawnego u|yci:NPf, . 0 < R f x | ~ ó|obRFF7hVh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhbh@5CJ$OJQJaJh!X5CJ OJQJaJh@5CJ OJQJaJh55CJ OJQJaJhbh@5CJ OJQJaJh5CJ OJQJaJ h@5CJ OJQJaJ hC,ch@5CJ OJQJaJ hC,ch@CJ OJQJaJ hh@CJOJQJaJhh@5CJOJQJaJhC,ch@CJ$OJQJaJ$:<>@BDFHJLNPf< > @ B D F H J L N P $dha$gd@$a$gd@ $dha$gd@]gd@P R l & x B| ]^`gd@ $]a$gd@ $d]a$gd@$h]`ha$gd@$\]^\`a$gd@h]^h`gd@ dh]gd@ $dha$gd@ $dha$gd@ L ` d f h j l r ~ " $ & j r t ﹩ȗ}ȩnbnbVhN9PCJOJQJaJh@CJOJQJaJh8*h@CJOJQJaJh55CJOJQJaJhS5CJOJQJaJ"h8*h@5>*CJOJQJaJh8*h@5CJOJQJaJhVh@CJOJQJaJho5CJOJQJaJhN9P5CJOJQJaJh@5CJOJQJaJhVh@5CJOJQJaJt v $<>@bhlvx|ٵ|o``h6h@CJOJQJaJhz5CJOJQJaJhN9P5CJOJQJaJh@5CJOJQJaJh6h@5CJOJQJaJhbh@CJOJQJaJh!XCJOJQJaJhzCJOJQJaJhN9PCJOJQJaJh@CJOJQJaJh8*h@CJOJQJaJhoCJOJQJaJ%B~J~jjj2,h d ],^h` gd@2xd ]x^`gd@)$,\ dh],^\` a$gd@ $,],a$gd@ ,h],^`hgd@ ,d],^`gd@ x ]x^` gd@ xd]x^`gd@ (*,6L ",BDHJL"$fhrNPTVX(*0FHLNPTV\f(*.0>@df···ͩ···͞͞h55OJQJaJh/h/5OJQJaJhz5OJQJaJhN9P5OJQJaJh/5OJQJaJh6h@5OJQJaJh@5OJQJaJh6h@CJOJQJaJ>VN00h\^`bdfdhgdo $dha$gd@]gd@2, H],^ `Hgd@2, Hd],^ `Hgdo2, Hd],^ `Hgd@2, Hd ],^ `Hgd@2,d ],^`gd@f|b "`bfhl8<>۷۷~q~d~h@5OJQJ\aJhN9P5OJQJ\aJh6h@5OJQJ\aJh6h@5NHOJQJaJho5OJQJaJh6h@5OJQJaJh@5OJQJaJh6hN9P5OJQJaJhz5OJQJaJhN9P5OJQJaJh6h/5OJQJaJh/5OJQJaJ#>Z\^dflvxz b "V"X"h""6###P$R$~$$&&&&ʾʫsgsg[OH hrh@h!XCJOJQJaJhWMCJOJQJaJhAKCJOJQJaJheCheC6CJOJQJaJheCCJOJQJaJheCheCCJOJQJaJh@5CJOJQJaJ h5h5h5CJOJQJaJhoCJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJh6h@5OJQJaJhz5OJQJ\aJfxz !`%&&&`'b'(((*+0-2-L- $$Ifa$gdtkdPgd- dP`gd@dhgd@ dxxgdogd@ $dPa$gdAK$dP`a$gdAKgd5dgd5&&&&'^'j'l'n'r't'''''''' ( ((((((*(,(.(0(2(>(L(((((((((((ʾʲʲʦʲʲʲ}i&jHU hghLUVmHnHuhghLmHnHu jhghLUmHnHuhFbCJOJQJaJh?SCJOJQJaJhCJOJQJaJhgCJOJQJaJh@CJOJQJaJhLCJOJQJaJhh@CJOJQJaJhkh@CJOJQJaJ(((((((.)P)R)T)V)X)^)))))))))))))) *$*&*(***,*0*<*F*H*L*T********+ +&+,+R+T+`+b+t+v+x+++ƺƺƮh!XCJOJQJaJhh@CJOJQJaJhCJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJhLmHnHu jhghLUmHnHu jhghXUmHnHu9+v,~,,,0-2-R-T-b-d-l-n-----".$.(.2.f.h.p.......*/:/@/F/H/\/ɼɼɭuiZiiZhh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJh!X5CJOJQJaJhhnMCJOJQJaJh?SCJOJQJaJhhnM5CJOJQJaJhh@CJOJQJaJhnM5CJOJQJaJhh@5CJOJQJaJhh@CJOJQJaJh#E{CJOJQJaJhnMCJOJQJaJ#L-\-l-n----g[O $$Ifa$gd} $$Ifa$gdtkkdM/$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkT $$Ifa$gdtk--$.*.0.sg[O $$Ifa$gd} $$Ifa$gdtk $$Ifa$gdtkkd/$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkT0.2.f.j.n.sg[O $$Ifa$gd} $$Ifa$gdtk $$Ifa$gdtkkd0$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkTn.p....sg[O $$Ifa$gd} $$Ifa$gdtk $$Ifa$gdtkkd-1$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkT.....sg[O $$Ifa$gd} $$Ifa$gdtk $$Ifa$gdtkkd1$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkT.../01222sfZZZNNF$a$gd@ dh`gd!X dP`gd@ ^`gd@kdm2$$IfTFF1 H0  4 Fa/yttkT\/^//////////0406080N0P0R0T0V0j00000001222R3T333333344zf&jHU hgh?SUVmHnHuhgh?SmHnHu jhgh?SUmHnHuh@5CJOJQJaJhh@5CJOJQJaJhWM5CJOJQJaJhTCJOJQJaJh!XCJOJQJaJhnMCJOJQJaJhh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJ(2T3333 4,4<8;d@EHJKL@TU & F 8dP^gd!X & FedP^e`gdM & FdPgd@dhgd@edP^e`gd?SedP^e`gd@ $h^ha$gd@$a$gd@44 4 4*4,4Z4(7777777:8<8|8~8888888*9:9>9N9V9|999999T:d:l:n:; ;µrrrfrfrfrfrrfrfrh 4CJOJQJaJhrdqh@CJOJQJaJheCCJOJQJaJhXCJOJQJaJh@CJOJQJaJhoh@5CJOJQJaJh@6CJOJQJaJhAh@6CJOJQJaJh?SCJOJQJaJ jhgh?SUmHnHu j 3hgh?SUmHnHu( ;t;;;;;4<<H===T>`>z>|>>?.@0@>@B@`@d@@@@@@@~AABBBBCCCCXDbDDDDDآ~rhwCJOJQJaJh!XCJOJQJaJhXCJOJQJaJhoCJOJQJaJh]h@CJOJQJaJhfsZCJOJQJaJheCCJOJQJaJhh@CJOJQJaJhoh@5CJOJQJaJh@CJOJQJaJh 4CJOJQJaJ,DEEEEEFFGFHHHJHnHpHrHHHHHIINIIII*JdJJJJJJ K2KKKKKKKKKLLL&L*L^LL衒zzhtCJOJQJaJhoCJOJQJaJhJvh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJh!XCJOJQJaJhs:CJOJQJaJhoh$pr5CJOJQJaJhoh@5CJOJQJaJh@CJOJQJaJh 4CJOJQJaJ0LLLLLL6M8MT@TBTfUUUUUU`VbVWWWWWWRXTXVXXXZZ̨h=u<CJOJQJaJh]CJOJQJaJh!XCJOJQJaJhfsZCJOJQJaJhXCJOJQJaJhs:CJOJQJaJhoh@5CJOJQJaJhtCJOJQJaJh@CJOJQJaJ5UWXXZ2]``4b0d|fgBggghhhixiijjkl & FdPgd] dP`gd@ dP^gdfsZ & F 8dP^gd!XZ[[[[\\0]2]H]T]D^F^^^T_V___`````````JaLaa0b4bbbbbbbfc.dddddDeFeeef f"f4f|fиЬРh!XCJOJQJaJh@CJOJQJaJh]CJOJQJaJhsCJOJQJaJh uCJOJQJaJh=u<CJOJQJaJhfsZCJOJQJaJhMCJOJQJaJhs:CJOJQJaJh<CJOJQJaJ5|ffg@gBg8h:h0itiFj,kFkllmmmmfnhnnnnnnnnoo(o*o,o奙奙~r~cr~r~r~r~r~h1bh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJhTCJOJQJaJh=CJOJQJaJhgCJOJQJaJh]h]6CJOJQJaJhoCJOJQJaJh uCJOJQJaJhMCJOJQJaJh]CJOJQJaJhh+h@CJOJQJaJ lmmmfnBrPuwwwwxLxMxexfx~xxxx "dh^gd)N$a$gd)N "dh^gd"dP^`gd@ ^gdo dP`gdg & FdPgd],oPooooopppqbqdqqqqrr>rBrJrLrNrrrrrrrrrrrrrssƶƪᐁrfrZrfZrfZrZrfrZrZrfrhlYCJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJh<h@CJOJQJaJh@6CJOJQJaJh u6CJOJQJaJh!XCJOJQJaJhh u6CJOJQJaJh uCJOJQJaJh uh uCJOJQJaJh1bh@6CJOJQJaJhqh@CJOJQJaJ#sss$s(s*s.s0s2s4s6s8svsxszs|s~ssssssssssssssssssst t tt8t@tDtJtzt~tttttttuuJuNuRuhu|uuuuuuuvv v vvv v"vhCJOJQJaJh!XCJOJQJaJh uCJOJQJaJhh@CJOJQJaJhlYCJOJQJaJh@CJOJQJaJG"v.v4v8v:vv@vbvdvfvhvlvnvpvrvtvxvzv|vvvvvvvvvvvvvvvvvvwww w wwww w"w.w2w4w6w:w>w@wBwDwFwHwNwXwZwwwwwwwwwwټh"chmHnHu jh"chUmHnHuhCJOJQJaJh@CJOJQJaJhCJOJQJaJhh@CJOJQJaJEwwwwww x x x xxKxLxMxNxaxbxcxʾ|p`S`?. jh"ch)NUmHnHu&jl6\U h"ch)NUVmHnHuh)N5CJOJQJaJhh)N5CJOJQJaJh)NCJOJQJaJ jh"ch)NUmHnHu&jy6\U h"ch)NUVmHnHuh"ch)NmHnHu jh"ch)NUmHnHuhCJOJQJaJ jh"chUmHnHu jzh"chUmHnHu&j6\U h"chUVmHnHucxdxfxgxzx{x|x}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxȷחraM&js6\U h"ch)NUVmHnHu jCh"ch)NUmHnHu&jr6\U h"ch)NUVmHnHu j7h"ch)NUmHnHu&jo6\U h"ch)NUVmHnHuhoCJOJQJaJ j+h"cheCUmHnHujtU heCCJUVaJh"ch)NmHnHuh)NCJOJQJaJ jh"ch)NUmHnHuxxxxxxxxxxxxyyyyX{`|J~$dh7$8$H$`a$gdB$dh7$8$H$`a$gd^"dP^`gd@"dh^`gd@ "dh^gdxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyzƲҕƁp\K?hMCJOJQJaJ jh"ch)NUmHnHu&jw6\U h"ch)NUVmHnHu juh"ch)NUmHnHu&ju6\U h"ch)NUVmHnHuhoCJOJQJaJ jh"ch)NUmHnHu&jt6\U h"ch)NUVmHnHuh"ch)NmHnHuh)NCJOJQJaJ jh"ch)NUmHnHu j$h"ch)NUmHnHuzrzzz{{X{{{{{{{{{|,|.|\|`|}~~ ~~F~J~v~|~~~~嵥wfwUw hBhBCJOJQJ^JaJ hl'hl'CJOJQJ^JaJ hBhl'CJOJQJ^JaJh)N6CJOJQJaJh)Nh)N6CJOJQJaJh{h{6CJOJQJaJh)NCJOJQJaJh@CJOJQJaJh!XCJOJQJaJh:CJOJQJaJh- UCJOJQJaJhh@CJOJQJaJ~~~~z܄x….TŹxll`l`l`l`lTl`lh!XCJOJQJaJh:CJOJQJaJh\CJOJQJaJh CJOJQJaJh- UCJOJQJaJ hBh^CJOJQJ^JaJhZ CCJOJQJaJhSCJOJQJaJh6 !CJOJQJaJh6 !CJOJQJ^JaJhl'CJOJQJ^JaJ hl'hl'CJOJQJ^JaJh^CJOJQJ^JaJ Ƌ̍bdʞ4تܱ` " & FdPgdyN"dP^`gdyN"dP^`gd< " & FdPgdA"dPxx^`gdo"dP^`gd@TVʌ̌؎ڎprڏ܏HrLNʒPR`bdĸ謠РĔwjwhuU6CJOJQJaJhF6CJOJQJaJh<hA6CJOJQJaJh>CJOJQJaJhACJOJQJaJhFCJOJQJaJhuUCJOJQJaJhSCJOJQJaJh<CJOJQJaJh:CJOJQJaJh\CJOJQJaJhMCJOJQJaJ)•z|6VƗ.0ؙ$&.0j|ȞʞJLȠʠ46|~и踬ĬĬĬ謔Ĭ謠h=u<CJOJQJaJh{CJOJQJaJhs}RCJOJQJaJh5CJOJQJaJh2CJOJQJaJhLCJOJQJaJh<CJOJQJaJhuUCJOJQJaJhFCJOJQJaJhACJOJQJaJ4~24 ت&Z\dƭȭxzԯܯޯްڱ􄬄xh|CJOJQJaJhyNCJOJQJaJhLCJOJQJaJh<hkw6CJOJQJaJh?CJOJQJaJhFCJOJQJaJhMCJOJQJaJhs}RCJOJQJaJh<CJOJQJaJh{CJOJQJaJhkwCJOJQJaJ*ڱܱ $:<X^`bDF~FJLvxFHRj詚܁uu܁ih>CJOJQJaJhMCJOJQJaJhvgCJOJQJaJhs}R6CJOJQJaJh{h|CJOJQJaJh{hvgCJOJQJaJh{CJOJQJaJhACJOJQJaJhLCJOJQJaJh|CJOJQJaJhyNCJOJQJaJh5CJOJQJaJ%ftJ 2prh^hgd[ ex^egd@" & F 8hdP^hgdSW"dP^`gd@"dP^`gds}Rdf.0^`fhprt^`|~|~ӻӯӣӗӣӋӋsh=u<CJOJQJaJhBm CJOJQJaJhF/HCJOJQJaJhs}RCJOJQJaJh|CJOJQJaJhLCJOJQJaJh7CJOJQJaJh- UCJOJQJaJha[CJOJQJaJha[h\6CJOJQJaJha[ha[6CJOJQJaJ(RTXvHJrt.LNFHN\fhRT 8:иЬЬЬРЬРРРРДЬРЈЬyh=u<hLCJOJQJaJhtCJOJQJaJhs}RCJOJQJaJh"CJOJQJaJhLCJOJQJaJha[CJOJQJaJh7CJOJQJaJhCJOJQJaJh=u<CJOJQJaJhF/HCJOJQJaJhQdCJOJQJaJ/02nnprzĸĬĠĔyymaQhh@5CJOJQJaJh7CJOJQJaJh[CJOJQJaJhWMCJOJQJaJhh@CJOJQJaJh>CJOJQJaJhCPCJOJQJaJhs}RCJOJQJaJhtCJOJQJaJh=CJOJQJaJh"CJOJQJaJhoCJOJQJaJhGCJOJQJaJhLCJOJQJaJz|~ FHJLR"$&(*PRTVXuaH<hV8fH q 1jh8hSUfH mHnHq u&jgkU hWMUVfH q hWMfH q jhWMUfH q hhWM5CJOJQJaJhWMOJQJhWMhWMOJQJhWMhWM5OJQJhMJCJOJQJaJh7CJOJQJaJhh@CJOJQJaJh[CJOJQJaJh@CJOJQJaJrJL&(Xhjl"$ dP`gd@ $dha$gd@ $h^ha$gd@ $ex^ea$gd 8$dP]`a$gdV8]gdV8$a$gdS h^h`gdWM dP`gd@Xdfhjl$&:@BDhlpz|͵{يo{{_{__{_hh@CJH*OJQJaJhs}RCJOJQJaJhh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@5CJOJQJaJhhMJCJOJQJaJhMJCJOJQJaJh2CJOJQJaJh| CJOJQJaJh7CJOJQJaJhV8CJOJQJaJhShV8CJOJQJaJ%&,248 $ 024 vjjh 8CJOJQJaJ jvh"ch'UmHnHujVU h'CJUVaJhLzjhLzUh| CJOJQJaJhs}RCJOJQJaJhh@CJOJQJaJh2CJOJQJaJhh@CJOJQJaJhh@CJH*OJQJaJh@CJOJQJaJ) ~znZ 4Fx .zx!$dP`a$gd+t&dgd+t& 1$dha$gdIddPgd@ dP`gd@dPgdLzN*68<>NT^`rx|,8:JLz&ftvFJdp,.l嵩hGCJOJQJaJh>-CJOJQJaJh2CJOJQJaJh 8CJOJQJaJh2+CJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJBlZ\^ | \^bXZ~\((иܬܜЍЍuh0CJOJQJaJhCJOJQJaJhh@CJOJQJaJh2+h>-6CJOJQJaJh 8CJOJQJaJh;CJOJQJaJh7CJOJQJaJh@CJOJQJaJh>-CJOJQJaJh2+CJOJQJaJh2CJOJQJaJ.(>@Bb|~p 4FlH;nn#hIh+t&6CJOJQJ^JaJh2+CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ h+t&h+t&CJOJQJ^JaJhP@h@OJQJ^JaJ h2+OJQJ^JaJ hMJCJOJQJaJh@CJOJQJaJhh@CJOJQJaJ**`hnp@D@B:<hj@B^`.!0!!!!!!!& &<->-~//Ϳͱͱͱͱ͕͕ͣͣͣͣͣͣ̀ͣͣͣͿl'hgh+t&0Jb6CJOJQJ^JaJ)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh2+CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh 8CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#hIh+t&6CJOJQJ^JaJh%S6CJOJQJ^JaJ(!$.~/0006*7L7.: <A8Cs dP^`gd+t&$dP`a$gd+t&$dP`a$gd 8$ & F*$1$a$gd+t& ^`gd+t& $dha$gd+t&gd+t&$ & Fdx*$1$a$gd0$d8`a$gd%S$dP`a$gd+t& ////,0.000000000IJĔycE*y4jШhgh+t&CJOJQJU^JaJmHnHu:j KU hgh+t&CJOJQJUV^JaJmHnHu+hgh+t&CJOJQJ^JaJmHnHu4jhgh+t&CJOJQJU^JaJmHnHuhgh+t&CJOJQJaJh00Jb56OJQJ^J"h0h+t&0Jb56OJQJ^J*hgh+t&0Jb56CJOJQJ^JaJ'hgh+t&0Jb6CJOJQJ^JaJ!h+t&0Jb6CJOJQJ^JaJ 03344n5t556*77799999::;;;; <<<B<h<z<<<>>AAAzE|EEEEEHH´¦¦¦yqh+t&OJQJhSh+t&5OJQJ^JhSh+t&OJQJ^J h0h0h+t&5OJQJ^Jh0CJOJQJ^JaJh2+CJOJQJ^JaJ h+t&h+t&CJOJQJ^JaJh%SCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ*8CdDEEEHHHH H"HDHPH $$Ifa$gd+t&gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t&gd0 $d*$1$a$gd0 $dPa$gd+t&$dP`a$gd+t& HH H"HPHRHZH^H`HdHHHHHHHH4II@IXIdIfIhIIIIIIIIIJ J$J&J*JbJnJpJrJJJJJJJJJK&K(K,KλλՠλλՠλՠλՠλՠλՈλՠλՠλՠλՠλ/h h+t&5OJQJ\^JfHq h h+t&OJQJ^Jh h+t&6OJQJ^J$h h+t&56OJQJ\]^J h h+t&h h+t&5OJQJ\^Jh h2+OJQJh0OJQJh2+OJQJ5PHRHVHZH^H~~~ $$Ifa$gd+t&tkdW$$IfTF)0@Hw&/ t7644 Fapyt+t&T^H`HdHHHl``` $$Ifa$gd+t&kd`$$IfTF,F@Hw&c&/ t76  44 Fapyt+t&THHHHHl`W` $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd$$IfTFF@Hw&c/ t76  44 Fapyt+t&THHHI4II@IBIXIMA8, $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd$$IfTF4w\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&TXIdIfIhIjIIIA88 $Ifgd+t&kd_$$IfTF4w\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&T $$Ifa$gd+t&IIIIIMAAA $$Ifa$gd+t&kd$$IfTF4\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&TIIIJ$Jl`W` $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd/$$IfTFF@Hw&c/ t76  44 Fapyt+t&T$J&J*JLJbJnJl`WK` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kdj$$IfTFwF@Hw&c/ t76  44 Fapyt+t&TnJpJrJtJJMA8, $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd$$IfTF4;\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&TJJJJJJJA88 $Ifgd+t&kd$$IfTF4J\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&T $$Ifa$gd+t&JJJK&KMA8A $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kda$$IfTF4\@~Hw&/ t(7644 Fap(yt+t&T&K(K,KJKNKl`T` $$Ifa$gd+t& $$Ifa$gd+t&kd$$IfTFF@Hw&c/ t76  44 Fapyt+t&T,KNKPKVKKKKKKKKKKKKK2L6L8L:LnHnLnVnXn\nnnxn~nnnFfFf $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&Ffnnnnnnnnnnnnnnooo o*o.o8o:o@oLoVo\oFf7 Ff, $Ifgd+t&Ff! $$Ifa$gd+t&\ohopoto~ooooooooooooooop pppp p6pFfX FfM $Ifgd+t&FfB $$Ifa$gd+t&6p@pFpRp\p`pjplprpppppppppppppppq q qFfy# Ffn $Ifgd+t&Ffc $$Ifa$gd+t& qq q,q4q@qLqRq^q`qbq&ruuvvv w8wxw$ & Fd*$1$a$gd+t&gd+t& dP^`gdB dP^`gdB `gd+t&Ff' $$Ifa$gd+t&uuuuvvRwTwxwzw~wwwwwwwwwwwx(x6x8x $$IfTF\N ''&N&3 t# 644 FaApyt+t&T||| }&}*}ocZcc $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd? $$IfTF\N ''&N&3 t # 644 FaAp yt+t&T*},}2}b}h}l}dXOXX $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kdr@ $$IfTF\N ''&N&3 t# 644 FaApyt+t&Tl}n}t}}}}ocZcc $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kdsA $$IfTF\N ''&N&3 t # 644 FaAp yt+t&T}}}}}}dXOXX $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd^B $$IfTF\N ''&N&3 t# 644 FaApyt+t&T}}} ~~~dXOXX $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd_C $$IfTF\N ''&N&3 t# 644 FaApyt+t&T~~~P~V~Z~dXOXX $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd`D $$IfTF\N ''&N&3 t# 644 FaApyt+t&TZ~\~^~`b(ogWRBBB dP^`gdB gd+t& Vd^`Vgd+t& dgd+t&kdaE $$IfTF\N ''&N&3 t # 644 FaAp yt+t&T\~b~^bʇ̇BDDF̻{fTfB#h+t&B*CJOJQJ^JaJph#hBB*CJOJQJ^JaJph)hBh+t&B*CJOJQJ^JaJph%hgh+t&B*OJQJ^JaJph hgh+t&CJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJhIdCJOJQJ^JaJ hBh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&OJQJaJhvh+t&OJQJhvh+t&OJQJ^Jhgh+t&5OJQJaJ(ʇ̇FH̎ΎЎҎԎ֎ $$Ifa$gd+t&gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t& dP^`gdB `gd+t&$ & F0*$1$^`0a$gd dP^`gdBFHVXZ̎Ύ֎jlv \^ؐڐXZŹviiiZiZiiiPihIdOJQJ^Jh h+t&NHOJQJ^Jh h+t&OJQJ^J"h h+t&5NHOJQJ\^Jh h+t&6OJQJ^J h h+t&h h+t&5OJQJ\^JhIdCJOJQJaJhCJOJQJaJhSh+t&5OJQJ^JhBOJQJ^JhSh+t&OJQJ^J)hBhBB*CJOJQJ^JaJph }} $$Ifa$gd+t&ukdLF $$IfTF10&$  t44 FaApyt+t&Tvt $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&ukdG $$IfTF*0&$  t44 FaApyt+t&T $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&jkdG $$IfTF/0&$  t 44 FaAp yt+t&T}t} $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&ukdH $$IfTF0&$  t44 FaApyt+t&T ΐؐull` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdI $$IfTF4F&$  t  44 FaApyt+t&TؐڐܐRXull` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdJ $$IfTF4F&$  t  44 FaApyt+t&TXZ\ull` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdK $$IfTF4:F&$  t  44 FaApyt+t&T *ul` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kd M $$IfTF4:F&$  t  44 FaApyt+t&T*,~ҒԒD>@hFlhvxzo^^ hgh+t&CJOJQJ^JaJ)hBh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hBh+t&6CJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJ hBh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&6OJQJaJhIdOJQJ^Jh h+t&NHOJQJ^Jh h+t&OJQJ^Jh h+t&5OJQJ\^J h h+t&*,8v~}t} $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&ukd4N $$IfTF0&$  t44 FaApyt+t&T~ull` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdO $$IfTF4F&$  t  44 FaApyt+t&Tull` $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kd

*<8:ЭЭПБББЭЭЄvghgh+t&CJOJQJaJhSh+t&5OJQJ^JhSh+t&OJQJ^Jh%SCJOJQJ^JaJhUaCJOJQJ^JaJ)jh&Oh+t&CJOJQJU^JaJh&OCJOJQJ^JaJ h&Oh+t&CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ':Z*,*8:@bj $$Ifa$gd+t&gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t& dP^`gd%S dP^`gd & Fhdx*$1$^h`gdSW$dP`a$gd&O dP^`gd&O :@ "$&(*,.02hj "46NPNPFH rtvܰhgh+t&CJOJQJaJhh+t&NHOJQJ^Jhh+t&H*OJQJ^J hh+t&hh+t&5OJQJ\^Jhh+t&OJQJ^JD3** $Ifgd+t&kd $$IfF4;r.~R!&%& P t20%644 Fa<p2yt+t& FfC $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& 5, $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdb $$IfF4;ִ.~R!&% t0%6  44 Fa<yt+t& $(,.2"02Ff% Ff> $Ifgd+t&Ff6 $$Ifa$gd+t&26z "&ZdjtzFf Ff $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&&46:T\bjnFf Ff $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&Ff\ nv$*Ff FfP $Ifgd+t&Ff $$Ifa$gd+t&*4:BNPVdlrzFfD Ff $Ifgd+t&Ff $$Ifa$gd+t&$.4:FHNt| Ff{! Ff $Ifgd+t&Ff $$Ifa$gd+t& :DJTXbrtv6L*h & FdP*$1$gd dP^`gd&Ogd+t&FfF% $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&vNP"4vx<N\^,jz|*,68h̷̥̥̥̋̋y̥yk]]h{kCJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ#h B*CJOJQJ^JaJph2jh&Oh+t&B*CJOJQJU^JaJph#h&OB*CJOJQJ^JaJph)h&Oh&OB*CJOJQJ^JaJph)h&Oh+t&B*CJOJQJ^JaJphh&OCJOJQJ^JaJ h&Oh+t&CJOJQJ^JaJ#hjDF NP 2NPRh*FHJ\  xdf*,hj>@ Ŵh0CJOJQJ^JaJ h&OhUaCJOJQJ^JaJhUaCJOJQJ^JaJh{kCJOJQJ^JaJ h&Oh+t&CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJA FHJ\hj LNRT 6 8 x z   µqddddddUddddh!h+t&NHOJQJ^Jh!h+t&OJQJ^Jh!h+t&6OJQJ]^J hgh+t&h!h+t&5OJQJ\^Jhgh+t&CJOJQJaJhSh+t&5OJQJ^JhSh+t&OJQJ^J h&Oh CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ h&Oh+t&CJOJQJ^JaJhUaCJOJQJ^JaJ!hHJhj $$Ifa$gd+t&gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t& 7dP^`7gd&OofZZZZ $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&kdb' $$IfF4F~"< t"6  44 Fa<pyt+t&3''' $$Ifa$gd+t&kd( $$IfF4hrM~9"l1 t2"644 Fa<p2yt+t& (kd) $$IfFrM~9"l1 t2"644 Fa<p2yt+t& $$Ifa$gd+t&(0:BL $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&LNkdA+ $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&NR $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd, $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t& $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd. $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&4<DJR $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&RTkdT0 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&TX $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kd2 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt{o ( . 6 $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&6 8 kd3 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt{o8 < Z b j p x $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&x z kdg5 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&z ~    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kd7 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kd8 $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t& # ( - 1 5 $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& 5 6 [ \ r s    F H  68fhPRF H h j   F!H!!!!!>"̰̰̰̰̣̾̾݅uh!h+t&6OJQJ]^Jh!h+t&5OJQJ\^Jh&h+t&5OJQJ^Jh&h+t&OJQJ^Jh{kCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ h{kh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJ hgh+t&h!h+t&OJQJ^J.5 6 kdz: $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&6 9 J N S W [ $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&[ \ kd+< $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&\ _ f i l n r $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&r s kd= $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&s v    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kd? $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kd>A $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kdB $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t& ( . 4 < F $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&F H kdD $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t&H N    $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t& kdCF $$IfFֈwM~9"&jl1 t<"644 Fa<p<yt+t& $H"F H L P X h $$Ifa$gd+t& $$Ifa$gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t&$ & Fdx*$1$a$gd+t& dP^`gd{k 7dP^`7gd{kgd+t&h j r   RF:::: $$Ifa$gd+t& $$Ifa$gd+t&kdH $$IfFJ\"$j j  t($644 Fa<p(yt+t&   $$Ifa$gd+t& kd5I $$IfFֈ" $nn t<$644 Fa<p<yt+t&    $$Ifa$gd+t& kdJ $$IfFJֈ" $nn t<$644 Fa<p<yt+t& !(!4!>!F! $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&F!H!L!x!!!B6-66 $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kdK $$IfFJֈ" $nn t$644 Fa<pyt+t&!!!!!!6- $Ifgd+t&kdL $$IfFJֈ" $nn t$644 Fa<pyt+t& $$Ifa$gd+t&!!!!!!!6kdN $$IfFJֈ" $nn t$644 Fa<pyt+t& $$Ifa$gd+t&!""*"6">" $$Ifa$gd+t& $Ifgd+t&>"@"kdO $$IfFJֈ" $nn t<$644 Fa<p<yt+t&>"@"""##`#b#d#%%%%%%%%&&''((Z)\)<*>*@*B*D*H*L*001 111 4"4´´ŸŸ‘Ӏrrddddrddh+t&CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ)jh{kh+t&CJOJQJU^JaJh{kCJOJQJ^JaJ h{kh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJh0OJQJ^Jh!h+t&OJQJ^J hgh+t&'@"D"""### $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&###4#@#L#B6-66 $Ifgd+t& $$Ifa$gd+t&kdgP $$IfFֈ" $nn t$644 Fa<pyt+t&L#X#`# $$Ifa$gd+t&`#b#kdnQ $$IfFJֈ" $nn t<$644 Fa<p<yt+t&b#d##F&&''t5;v>>>8BbLNV_cf$dP`a$gd+t& & Fdx*$1$gd+t&$dP`a$gd+t&$ & Fdx*$1$a$gd+t& dP^`gd{kgd+t&"444f;h;>>AAAABBZC\C^C`CvLxL*N,NQQRRnTvTTTUU.W0WrXtXXXXXYZZZZZ]]___`` `eefh0CJOJQJ^JaJh^CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJh{kCJOJQJ^JaJhUaCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ7f ffg>h@hjjrmtmxnzn(o*opp:qZ\X·§h CJ^JaJh}h+t&CJ^JaJh+h+t&6CJNH^JaJh 6CJ^JaJh+h+t&6CJ^JaJh#eCJ^JaJh+t&CJ^JaJhgh+t&CJNH^JaJhgh+t&CJ^JaJ7XZnvxDFnp|$&"$24JLfh|ϼϼϠϠϠϒϠϼϼϼϼϼψ{{hgh+t&CJ^JaJh3CJ^JaJhCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh#eCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ!hgh+t&B*CJ^JaJph+@Bprtv`bDFtv02rtRTDFhTCJ^JaJh,`h+t&6CJ^JaJ!hgh+t&B*CJ^JaJphh?CJ^JaJh3h+t&6CJ^JaJh3CJ^JaJh+t&CJ^JaJhgh+t&CJ^JaJhgh+t&CJNH^JaJ4fFTLZmm\$ & Fd*$1$a$gd+t&W$ & F dP^`a$gdSWW$ & F dPx^`a$gdSW$ & F XXx*$1$^X`a$gdSW$ & Fd*$1$^`a$gd3j$ & FYdP^Ya$gdSWm$j$ & FSdP^S`a$gdTm$F(*pr:<&ﺥ~g~-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hPFh+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJUh3CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$a przez funkcjonariusza dziaBu ochrony [rodka przymusu bezpo[redniego w postaci siBy fizycznej. Winny funkcjonariusz zostaB ukarany kar dyscyplinarn ostrze|enia o niepeBnej przydatno[ci do sBu|by w SBu|bie Wiziennej. Ponadto na przeprowadzonej odprawie penitencjarno ochronnej uczulono funkcjonariuszy i przypomniano im zasady prawo-rzdnego traktowania osadzonych w szczeglno[ci z uwzgldnieniem zasad stosowania wobec nich [rodkw przymusu bezpo[redniego. Przypomniano tak|e zasady wBa[ciwej komunikacji i przekazywania informacji pomidzy poszczeglnymi dziaBami sBu|b istotnych ze wzgldu na zapewnienie bezpieczeDstwa w jednostce oraz skuteczno[ podejmo-wanych oddziaBywaD penitencjarnych. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Opolu uznaB za cz[ciowo uzasadnion skarg podnoszc zarzut braku reakcji administracji ZakBadu Karnego w Kluczborku na zgBaszany przez skazanego fakt dokonania samouszkodzenia. Na polecenie dyrektora jednostki przeprowadzone zostaBy czynno[ci wyja[niajce w zakresie nieprawidBowo[ci w postpowaniu funkcjonariuszy jednostki w zwizku z dokonanym przez skazanego samouszkodzeniem w postaci poBknicia ciaBa obcego. NieprawidBowo[ci w postpowaniu funkcjonariuszy dziaBu ochrony i penitencjarnego polegaBy gBwnie na braku jakichkolwiek zapisw w dokumentacji w dniu, w ktrym skazany zgBaszaB fakt dokonania samouszkodzenia, a tak|e na braku podjcia przez funkcjonariuszy w dwch kolejnych dniach dziaBaD zwizanych z weryfikacj uzyskanej od osadzonego informacji. Dopiero po dwch dniach skazanego objto opiek medyczn, co skutkowaBo potencjalnym zagro|eniem dla jego zdrowia i |ycia. Wzgldem funkcjonariuszy wszczto postpowanie dyscyplinarne. Dyrektor ZakBadu Karnego w Gorzowie Wlkp. uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc postpowania funkcjonariusza. W wyniku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e skazanemu zatrudnionemu w kuchni nie udzielono widzenia z najbli|szymi z winy szefa kuchni, ktry po zgBoszeniu si osb odwiedzajcych do zakBadu poinformowaB ich o tym, |e widzenie bdzie udzielone w godzinach pzniejszych, gdy| skazany przygotowuje obiad. W tej sytuacji osoby zrezygnowaBy z widzenia w tym dniu, oczym poinformowany byB skar|cy, ktry zdenerwowaB si sytuacj i odmwiB dalszej pracy. Na wskutek dziaBaD podjtych przez dowdc zmiany, widzenie zostaBo zrealizowane w tym samym dniu. Wobec szefa kuchni, ktry zawiniB w sprawie zostaBy wycignite konsekwencje sBu|bowe w postaci nagany. Ponadto skarga byBa omwiona podczas posiedzenia kierownictwa zakBadu. 7.2.2. W zakresie opieki zdrowotnej (SOZ) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadn skarg osadzonego w cz[ci dotyczcej niewykonania zleconego zabiegu chirurgi-cznego w Areszcie Zledczym w Szczecinie. W wyniku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e skar|cy podczas pobytu w areszcie zostaB zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Przed zabiegiem skazanego przetransportowano do innej jednostki penitencjarnej, bez odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej o terminie zabiegu operacyjnego i konieczno[ci wcze[niejszego skierowania go na konsultacj specjalistyczn, zgodnie z zaleceniami. Brak tej adnotacji spowodowaB niezrealizowanie zaleceD wydanych przez lekarza specjalist. W zwizku z zasadno[ci skargi do dyrektora jednostki skierowano wystpienie, w ktrym wskazano na stwierdzon nieprawidBowo[ i polecono podjcie stosownych dziaBaD majcych na celu uniknicie podobnych zdarzeD w przyszBo[ci. W jednostce zobowizano personel pielgniarski do odnotowywania w dokumentacji medycznej osadzonych wszelkich informacji o zaplanowanych zabiegach medycznych, w przypadku realizacji transportu osadzonych do innego zakBadu lub aresztu. Dyrektor ZakBadu Karnego w Nowogardzie uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc przetransportowania skazanego na konsultacj specjalistyczn w spoBecznej placwce sBu|by zdrowia bez wynikw badaD zleconych mu podczas wcze[niejszej konsultacji, co spowodowaBo konieczno[ oczekiwania skar|cego na kolejny termin. W zwizku z zasadno[ci skargi zkierownikiem ZOZ przeprowadzono rozmow instrukta|ow. Podjto natychmiastowe dziaBania majce na celu wykonanie skar|cemu wymaganych badaD i ustalono nowy termin konsultacji specjalistycznej, ktra zostaBa zrealizowana. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc braku lekw w ZakBadzie Karnym wNowogardzie. W wyniku prowadzonego postpowania skargowego ustalono, |e nie konty-nuowano leczenia zleconego przez specjalist i pozytywnie zaopiniowano i rozpatrzono pro[by skazanego o dostarczenie mu leku przez rodzin z zewntrz. Postpowanie w tym wzgldzie byBo nieprawidBowe tym bardziej, |e zlecony przez specjalist lek wydawany jest w aptece na recept. W zwizku z zasadno[ci skargi do dyrektora jednostki skierowano wystpienie, w ktrym wskazano na stwierdzon nieprawidBowo[ i polecono podjcie przez niego stosownych dziaBaD majcych na celu uniknicie podobnych zdarzeD w przyszBo[ci. W zwizku z zasadno[ci skargi z kierownikiem ZOZ przeprowadzona zostaBa rozmowa instrukta|-|owa w zakresie procedur, ktre powinny by stosowane w tego typu sytuacjach. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej we WrocBawiu uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc wydania mu w ZK w WoBowie przetermi-nowanych lekw. Jak ustalono, pielgniarka ZK w WoBowie bBdnie odczytaBa dat wa|no[ci leku znajdujc si na blistrze. Wydanie przeterminowanych lekw nie stanowiBo zagro|enia dla zdrowia lub |ycia osadzonego, gdy| rkojmia na leki wynosi dodatkowo kilka miesicy. Po uznaniu skargi za zasadn kierownik ambulatorium ZK w WoBowie wyznaczyB osob odpowiedzialn za systematyczne weryfikowanie daty przydatno[ci lekw, jakie s wydawane osadzonym. Nadto Naczelny Lekarz OISW we WrocBawiu sprawdza terminowo[ci do u|ycia lekw przez osadzonych ka|dorazowo, gdy kontroluje podlegBe jednostki penitencjarne. 7.2.3. W zakresie depozytw (SDT) Skazany, podszywajc si pod skar|cego napisaB do Dyrektora ZakBadu Karnego w Wojkowicach pro[b o wydanie z depozytu [rodkw pieni|nych Pani A. Przedmiotowa pro[ba trafiBa do wychowawcy oddziaBu II w pawi-lonie B. Wychowawczyni ds. postpenitencjarnych pozytywnie zaopiniowaBa pro[b skazanego i przekazaBa j do dziaBu finansowego. Nastpnie funkcjonariuszka dziaBu finansowego, po uzyskaniu zgody dyrektora na wydanie depozytu, pobraBa kopert z depozytem skar|cego i udaBa si do biura przepustek, gdzie wypBaciBa 120 funtw angielskich oraz 4 korony czeskie osobie oczekujcej na wydanie depozytu. Po dokonaniu wypBaty funkcjonariuszka udaBa si do skar|cego celem przekopertowania pozostaBego depozytu warto[ciowego. Skar|cy zaprzeczyB w tym momencie, |e pisaB pro[b o wydanie swoich pienidzy innej osobie. Rozpytany na t okoliczno[ skazany sporzdzajcy pro[b stwierdziB, |e to skar|cy poprosiB go o napisanie powy|szej pro[by w celu wymiany waluty obcej na polskie [rodki pBatnicze. Nastpnie, po dokonaniu wymiany, pienidze miaBy by wpBacone na konto depozytowe wBa[ciciela depozytu. Skar|cy zaprzeczyB, |e prosiB skazanego onapisanie wspomnianej pro[by i stwierdziB, |e mgB on wiedzie o posiadanych w depozycie pienidzach z rozmw, ktre prowadzili wceli. W trakcie telefonicznej rozmowy z wychowawc konkubina skazanego potwierdziBa fakt pobrania pienidzy i stwierdziBa, |e cz[ z nich ju| wydaBa i nie zamierza ich zwraca. W zwizku z zaistniaB sytuacj Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Katowicach uznaB skarg za zasadn ustalajc, i| dziaBania funkcjonariuszy zakBadu byBy sprzeczne z przepisami rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 27 pazdziernika 2003 r. w sprawie czynno[ci administracyjnych i rozliczeD finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw warto[ciowych i [rodkw pieni|nych osb pozbawionych wolno[ci. W zwizku z uznaniem zasadno[ci ww. zarzutu z funkcjonariuszkami winnymi zaniedbaD przeprowadzono rozmowy: instrukta|ow i dyscyplinujc. Dyrektor Aresztu Zledczego w SBupsku uznaB za zasadn skarg dotyczc niewydania skar|cemu dowodu osobistego, znajdujcego si wdepozycie Aresztu Zledczego w SBupsku, w dniu zwolnienia z jednostki penitencjarnej. Jak ustalono w toku czynno[ci wyja[niajcych, funkcjonariusz dziaBu ewidencji Aresztu Zledczego w SBupsku, przy przyjciu dokumentu to|samo[ci skar|cego odnotowaB ten fakt w systemie Noe.NET, jednak|e nie dokonaB stosownego wpisu w tre[ akt osobowych cz[ci A skazanego. Dlatego te| kolejny funkcjonariusz dziaBu ewidencji przygotowujcy dokumenty niezbdne do zwolnienia skar|cego, w dzieD wolny od pracy administracji (sobota), nie doBczyB ww. dowodu osobistego, z uwagi na brak stosownej adnotacji w aktach. Dowdca zmiany dziaBu ochrony Aresztu Zledczego w SBupsku, wykonujc stosowne czynno[ci w sobot, zwolniB skazanego, nie wydajc mu z przyczyn oczywistych dowodu osobistego. Kierownik dziaBu ewidencji Aresztu Zledczego w SBupsku przeprowadziBa z funkcjonariuszem rozmow, podczas ktrej przypomniaBa mu o obowizku sumiennego wykonywania czynno[ci sBu|bowych. Dyrektor Aresztu Zledczego w Kdzierzynie - Kozlu uznaB za uzasadnion skarg podnoszc zarzut wyrzucenia kurtki bdcej wBasno[ci osadzonego. Jako niezgodne z regulacjami prawnymi okre[lonymi w Zarzdzeniu Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego SW z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie gospodarowania skBadnikami majtkowymi, w zakresie obsBugi osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych uznano dziaBanie funkcjonariusza - magazyniera. Osadzony nie zBo|yB pisemnej informacji o chci wyrzucenia kurtki, afunkcjonariusz nie odnotowaB w karcie depozytowej osadzonego odpowiedniej uwagi. Funkcjonariusza zobowizano do przelania na konto osadzonego kwoty, na jak wyceniono kurtk ( w karcie depozytowej). Dyrektor Aresztu Zledczego w Lublinie uznaB za zasadn skarg dotyczc zaginicia telefonu komrkowego wraz zkartSIM. W toku postpowania wyja[niajcego stwierdzono, |e w dniu 15.05.2012 r. skar|cy zostaB prze-transportowany z ZakBadu Karnego wUhercach Mineralnych do Aresztu Zledczego wLublinie. Do wykazu transportowego zostaB doBczony wykaz przedmiotw niebezpiecznych iniedozwolonych, sporzdzony przez funkcjonariusza jednostki penitencjarnej w Uhercach Mineralnych. W ww. wykazie zostaB ujty telefon komrkowy Samsung wraz z kart SIM. Poszczeglne przedmioty zostaBy potwierdzone rwnie| podpisem osadzo-nego. Przyjcie przedmiotw znajdujcych si w ww. wykazie potwierdziB funkcjonariusz dziaBu ewidencji Aresztu Zledczego w Lublinie. W dniu 21.02.2012 r. skar|cy zostaB przetransportowany do ZakBadu Karnego w Hrubieszowie, jednak|e ww. telefon komrkowy oraz karta SIM nale|ca do osadzonego nie zostaBy przesBane do jednostki penitencjarnej w Hrubie-szowie. Jak ustalono funkcjonariusz dziaBu ewidencji byB ostatni osob, ktra potwierdziBa obecno[ ww. depozytu zastrze|onego nale|cego do osadzonego. Skar|cemu odkupiono telefon komrkowy, starter Orange oraz kart pamici 2 GM. 7.2.4. W zakresie decyzji komisji penitencjarnej (SDK) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg osadzonego dotyczc wycofania z nauczania, a nastpnie zastoso-wania indywidualnego toku nauczania (decyzje wadliwe pod wzgldem formalnym). Zastosowanie wobec osadzonego w ZK we WBocBawku indywidualnego toku nauczania uzgodnione z dyrektorem Centrum KsztaB-cenia Ustawicznego, oparte zostaBo na uregulowaniach art. 66 ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty, 4 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegBowych zasad itrybu nauczania w zakBadach karnych, 7.1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegBowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakBadach karnych. Konieczno[ weryfikacji decyzji komisji penitencjarnej wynikaBa z niedopeBnienia wymogw okre[lonych w art. 117 1 kpk. Z koordynatorem i wychowawc przeprowadzono rozmowy instrukta|owe oraz polecono kierownikowi dziaBu penitencjarnego przeprowadzenie szkolenia dotyczcego stosowania art. 117 kpk. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Warszawie uznaB za zasadn skarg osadzonego w cz[ci dotyczcej dziaBalno[ci komisji penitencjarnej. Osadzony zakoDczyB odbywa kar pozbawienia wolno[ci i wobec niego wykonywany byB wyBcznie tymczasowy areszt. W zwizku z kolejnym nieprawomocnym wyrokiem, przed podjciem decyzji klasyfikacyjnej, skazany powinien si okre[li w kwestii czy chce, aby stosowa wobec niego przepisy owykonywaniu kary pozbawienia wolno[ci, czy tymczasowego aresztowania, jednak|e ze zgromadzonego materiaBu wsprawie wynikaBo, i| ta procedura nie zostaBa zrealizowana wobec skar|cego. W zwizku z tym dokonano nieprawidBowej klasyfikacji osadzonego. Przeprowadzono postpowanie pogBbione, omwiono skarg na odprawie kierownictwa. 7.2.5. W zakresie przetransportowania (STR) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Warszawie uznaB za zasadne 3 skargi w przedmiocie nieuzasadnionego przetransportowania, ktre skutkowaBo uniemo|liwieniem osadzonemu udziaBu w posiedzeniu sdu wprzedmiocie udzielenia mu przerwy w odbywaniu kary. W zwizku z tym przeprowadzono szczegBowe postpowanie wyja[niajce, a kierownik dziaBu penitencjarnego zostaB zobowizany do przeprowadzenia rozmowy instruk-ta|owej z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zaistniaB sytuacj. Dyrektor ZakBadu Karnego w WoBowie uznaB za zasadn skarg dotyczc braku prowiantu na czas trwania transportu. Wwyniku przeprowadzonego postpowania ustalono, |e skar|cy, w zwizku z wyznaczonym terminem rehabilitacji, bez uprzedniego zgBoszenia, w trybie pilnym zostaB przetran-sportowany do ZakBadu Karnego nr 1 we WrocBawiu. Funkcjonariusze sBu|by zdrowia, jako organ wnioskujcy otransport, pomimo du|ego prawdopodobieDstwa, |e skazany pozostanie w ww. jednostce peni-tencjarnej, nie poinformowali o tym fakcie funkcjonariuszy odpowie-dzialnych za |ywienie osadzonych. Powy|sze spowodowaBo, |e skazany pozostaB w ww. dniu bez przysBugujcego mu wy|ywienia. W celu uniknicia w przyszBo[ci podobnych przypadkw przeprowadzono rozmow z funkcjo-nariuszami dziaBu sBu|by zdrowia i polecono bezwzgldne informowanie funkcjonariuszy dziaBu kwatermistrzowskiego o transportach osb wymaga-jcych specjalistycznej opieki medycznej. 7.2.6. W zakresie warunkw bytowych (SWB) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za cz[ciowo zasadn skarg skazanego dotyczc m.in. braku punktw [wietlnych w celach AZ w Bydgoszczy, w ktrych byB zakwaterowany |alcy si. Niezapewnienie osadzonym punktw [wietlnych w kcikach sanitarnych jest niezgodne z Wytycznymi programowo-funkcjonalnymi oraz wymaganiami technicznymi i ochronnymi dla pawilonw zakwaterowania osadzonych , okre[lonymi przez Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej, a tym samym stanowi naruszenie art. 102 pkt 1 kkw. Przedmiotowa skarga zostaBa omwiona na odprawie kadry kierowniczej. Dyrektor AZ w Bydgoszczy poleciB sBu|bie kwatermistrzowskiej realizowanie polecenia Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy, polegajcego na dostosowy-waniu, w miar posiadanych [rodkw, o[wietlenia do wymogw zawartych w wymienionych wytycznych Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Opolu uznaB za zasadn skarg podnoszc kwesti niezabudowanego kcika sanitarnego w ZakBadzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich. Po przeanalizowaniu caBo[ci materiaBw zgromadzonych w toku prowadzonego postpowania skargo-wego stwierdzono nieprawidBowo[ci w zakresie zabudowy kcika sanitar-nego, ktry pozostawaB odgrodzony od reszty celi mieszkalnej jedynie zasBon z tkaniny. PowodowaBo to brak mo|liwo[ci nieskrpowanego u|ytkowania przez osadzonych urzdzeD sanitarnych. Administracja jednostki rozpoczBa prace zwizane z przygotowaniem programu modernizacji oraz okre[leniem skutkw finansowych zmian majcych mie miejsce w powy|szym zakresie. Dyrektor ZakBadu Karnego w Gorzowie Wlkp. uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc wydania niewBa[ciwej ilo[ci suchego prowiantu na czas transportu. W wyniku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e osadzony powinien otrzyma na czas transportu 3 normy wy|ywienia, awydano mu 2. Po zgBoszeniu niezgodno[ci oddziaBowemu, funkcjonariusz ten nie podjB odpowiednich dziaBaD majcych na celu wydanie skar|cemu dodatkowego brakujcego prowiantu. Z funkcjonariuszem przeprowadzona zostaBa rozmowa dyscyplinujca. Skarga zostaBa omwiona podczas posiedzenia kierownictwa jednostki. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadn skarg osadzonego, w cz[ci dotyczcej sposobu rozpatrzenia pro[by o przyznanie wy|ywienia wegetariaDskiego w ZakBadzie Karnym w Goleniowie. W toku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e pro[by osadzonego o objcie go wy|ywieniem wegetariaDskim byBy rozpatrzone negatywnie, z uwagi na brak technicznych mo|liwo[ci do przygotowania skazanemu takiego posiBku. W jednostce ustalono limit ilo[ciowy do 25 posiBkw wegetariaDskich w jednym czasie. W momencie zBo|enia pr[b przez skazanego limit ten byB ju| wyczerpany. W trakcie badania zasadno[ci skargi uznano, |e ustalony w zakBadzie system organizacyjny przyznawania osadzonym posiBkw ze wzgldw religijnych, jak i kulturowych jest bezpodstawnie ograniczony. Biorc pod uwag stanowisko Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej okre[lone w pi[mie BKW-073/2/11/1893 z dnia 25.08.2011 r., pro[by osadzonych o mo|liwo[ otrzymania wy|ywienia uwzgldniajcego ich wymogi religijne, jak i kulturowe nie powinny spotyka si z jakimikolwiek ograniczeniami, dlatego te| przedmiotowa skarga w tym zakresie uznana zostaBa za uzasadnion. W zwizku z zasadno[ci skargi do dyrektora jednostki skierowano wystpienie, w ktrym wskazano na stwierdzon nieprawidBowo[ i polecono podjcie przez niego niezbdnych i skutecznych dziaBaD majcych na celu uregulowanie zasad przyznawania osadzonym wy|ywienia uwzgldniajcego ich wymogi kulturowe i religijne, z jednoczesnym zniesieniem ustalonych ograniczeD w dostpie osadzonych do takiego wy|ywienia. Dyrektor ZakBadu Karnego w {ytkowicach uznaB za uzasadnion skarg dotyczc nie otrzymania przez skazanego obiadu. W dniu 21 marca 2012 r. skazany zostaB przetransportowany z OddziaBu Zewntrznego w Pionkach na teren ZakBadu Karnego w {ytkowicach, jednak|e do pawilonu mieszkalnego, w ktrym miaB by zakwaterowany, zostaB doprowadzony po zapoznaniu si przez komisj penitencjarn z projektem oceny okresowej postpw w procesie resocjalizacji i podjciu decyzji o zmianie podgrupy klasyfikacyjnej. W momencie kiedy skazany dotarB do pawilonu obiad ju| zostaB wydany, z pominiciem skar|cego, poniewa| oddziaBowy sdziB, |e obiad otrzymaB w OZ Pionki. Zdarzenie zostaBo omwione podczas odprawy penitencjarno-ochronnej, natomiast funkcjonariusz winny zanie-dbania przeszedB na zaopatrzenie emerytalne. Dyrektor Aresztu Zledczego w Radomiu uznaB za zasadn skarg osadzo-nego w kwestii umieszczenia w celi wieloosobowej innego osadzonego chorego na gruzlic, co mogBo skutkowa zara|eniem si chorob przez innych osadzonych oraz nie podjcia czynno[ci zwizanych z wymian materacy. W zwizku z zaistniaB sytuacj dyrektor Aresztu Zledczego zarzdziB przeprowadzenie postpowania wyja[niajcego, w wyniku ktrego polecono stworzy procedur okre[lajc sposb przemieszczania osadzonych z oddziaBu, w ktrym znajduj si cele przej[ciowe w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie przemieszczenia przed upBywem 14 dni. Kierownicy dziaBw sBu|by zdrowia i penitencjarnego zostali zobowizani do przeprowadzenia szkoleD wewntrzdziaBowych, aby podana w skardze sytuacja nie miaBa w przyszBo[ci miejsca. Zdarzenie zostaBo tak|e omwione na odprawie penitencjarno-ochronnej z udziaBem kierownika dziaBu sBu|by zdrowia. Dyrektor Aresztu Zledczego wLublinie uznaB za zasadne dwie skargi w cz[ci dotyczcej sposobu realizacji spaceru. Stwierdzono, i| osadzony realizowaB spacer wgodzinach 1144 1256. Zgodnie z 4 porzdku wewntrznego Aresztu Zledczego w Lublinie spacery realizowane s w godz. 900 1200, natomiast od godz. 1200 1300 jest czas przeznaczony na wyda-wanie osadzonym obiadu. Zastpca kierownika dziaBu ochrony przepro-wadziB szkolenie dla funkcjonariuszy dziaBu ochrony z zakresu wBa[ciwej realizacji obowizujcego porzdku wewntrznego. Skargi omwiono na odprawie kierownictwa. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg skazanego dotyczc braku mo|liwo[ci skorzystania zBazni w AZ w Bydgoszczy i ZK w Bydgoszczy-Fordonie. W dniu 26.04.2012r. osadzony zostaB przetransportowany z ZK w Bydgoszczy-Fordonie, gdzie w dniu 24.04.2012 r. zostaB pozbawiony mo|liwo[ci skorzystania z Bazni, poniewa| uczestniczyB w czynno[ciach procesowych. Wkolejnym terminie, w ktrym realizowano kpiel, przetransportowano ww. do AZ w Bydgoszczy, gdzie rwnie| nie skorzystaB z tego uprawnienia. Mo|liwo[ doprowadzenia do Bazni pojawiBa si dopiero w dniu 30.04.2012 r. Powy|sza zwBoka zostaBa uznana za naruszenie uprawnieD skazanego, wynikajcych z 30 ust. 3 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolno[ci, gwarantujcego osadzonemu mo|liwo[ skorzystania, co najmniej raz w tygodniu, z ciepBej kpieli. Przyczyny powstania opisywanych nieprawi-dBowo[ci oraz rozwizania majce na celu ich uniknicie w przyszBo[ci, zostaBy omwione podczas odprawy zudziaBem funkcjonariuszy peBnicych sBu|b w oddziaBach penitencjarnych. W przedmiotowej sprawie wszczto czynno[ci wyja[niajce, majce na celu ustalenie osb odpowiedzialnych za powstanie opisanych nieprawidBowo[ci. W postpowaniu funkcjonariuszy nie dopatrzono si celowego dziaBania. Ztrzema funkcjonariuszami, ktrzy przyczynili si do nieprawidBowo[ci, przeprowadzono rozmowy instrukta|owo-dyscyplinujce. 7.2.7. W zakresie korespondencji (SKO) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg skazanego dotyczc postpowania z korespondencj. Osadzony przekazaB administracji AZ w Bydgoszczy do wysBania korespondencj prywatn. Na podstawie art. 90 pkt 8 kkw dokonano cenzury listu. W jej wyniku ustalono, |e skazany dopu[ciB si przekroczenia polegajcego na naruszeniu dyspozycji art. 116 a pkt 2 kkw poprzez u|ycie wyrazw wulgarnych i gwary przestpcw. Wzwizku z powy|szym skazany zostaB ukarany dyscyplinarnie. Ponadto, powoBujc si na tre[ art. 105 4 kkw, podjto decyzj o zatrzymaniu przedmiotowej korespondencji. Jak ustalono tre[ listu nie stwarzaBa zagro|enia dla bezpieczeDstwa jednostki, ani porzdku publicznego. Tym samym nie stwierdzono przesBanek, o ktrych mowa w powoBanym wy|ej przepisie. Skarga zostaBa omwiona na odprawie sBu|bowej dziaBu penitencjarnego oraz na odprawie kadry kierowniczej. Podczas odprawy dziaBu penitentcjarnego przypomniano funkcjonariuszom prawidBowe zasady postpowania z korespondencj skazanych. Omwiono tre[ art. 105 4 kkw, w kontek[cie wystpienia przesBanek, ktre mog skutkowa zatrzymaniem korespondencji skazanych. Ponadto przytoczono tre[ art. 242 7 kkw i wskazano sposb postpowania w przypadku ujawnienia w tre[ci listu wyrazw wulgarnych. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc niedorczenia adresowanej do niego przesyBki urzdowej w ZakBadzie Karnym w Nowogardzie. W toku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, i| korespondencja urzdowa, ktrej skazany byB adresatem, zostaBa omyBkowo wydana innemu osadzonemu o takim samym nazwisku. Po zgBoszeniu przez skar|cego tego faktu administracja zakBadu podjBa stosowne dziaBania majce na celu uzyskanie przez skazanego dokumentu znajdujcego si w przesyBce. Urzd Stanu Cywilnego przesBaB po raz kolejny odpis aktu urodzenia, ktry zostaB osadzonemu wydany. Natomiast do skazanego, ktremu wydano korespondencj, a nie byB on jej adresatem, zwolnionego z zakBadu po odbyciu kary, skierowano pismo z pro[b ozwrot bBdnie wydanej korespondencji. Funkcjonariusz, ktry zawiniB w tej sprawie zostaB zobowizany do rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowizkw. Dyrektor ZakBadu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich uznaB za zasadn skarg dotyczc niedostarczenia osadzonemu priorytetowej, poleconej przesyBki listowej. Przyczyn zaistnienia zdarzenia byBo niedopatrzenie funkcjonariusza OddziaBu Zewntrznego w Przywarach, ktry omyBkowo odnotowaB, |e skazany nie przebywa w tej jednostce, co skutkowaBo odesBaniem listu (do niego kierowanego) na adres nadawcy. Zdarzenie to nie byBo celowym zaniedbaniem obowizkw, lecz zwykBym bBdem ludzkim. W ramach zrekompensowania straty z tytuBu niedostarczenia listu osadzonemu funkcjonariusz odpowiedzialny za zaniedbanie pokryB koszty priorytetowej, poleconej przesyBki listowej w kwocie 5,70 zB. Nastpnie po otrzymaniu pisma od nadawcy listu z numerem konta bankowego, [rodki pieni|ne zostaBy zwrcone. Z uwagi na incydentalny charakter zdarzenia, sankcje dyscyplinarne ograniczono do przeprowadzenia rozmowy instrukta-|owej z pracownikiem. Obowizujce procedury w stopniu wystarczajcym pozwalaj na niedopuszczenie do zaistnienia podobnego zdarzenia w przy-szBo[ci, pod warunkiem ich [cisBego przestrzegania, to jest skrupulatnej weryfikacji danych skazanych. 7.2.8. W zakresie realizacji zakupw (SRZ) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg osadzonego dotyczc wysoko[ci cen artykuBw w kantynie ZK w Koronowie. Ustalono, i| herbata Bastek w cenniku z dnia 1.01.2012 r. wyceniona byBa na kwot 3,10 zB. Natomiast zgodnie z kolejnym cennikiem, obowizujcym od dnia 13.04.2012 r., ww. herbata kosztowaBa 4,50 zB. O tej i innych podwy|kach cen artykuBw, dostpnych w wiziennej kantynie, ksztaBtujcych si na poziomie 5-50 %, gBwna ksigowa poinformowaBa dyrektora jednostki. Zlecono porwnanie cen na rynku lokalnym. WynikaBo z niego, i| wprzewa|ajcej mierze ceny artykuBw w sklepach na terenie miasta Koronowa byBy ni|sze od tych oferowanych skazanym. Cennik z dnia 13.04.2012 r. zostaB podpisany, jednocze[nie podjto interwencj ze strony administracji jednostki, ktrej rezultatem byBa obni|ka cen. Powy|szy sposb postpowania zakwestionowaB Dyrektor Okrgowy SW w Bydgoszczy stwierdzajc, i| weryfikacja cen nastpujca po ich podwy|szeniu jest niezgodna z warunkami umowy zawartej w podmiotem prowadzcym kantyn i obni|a mo|liwo[ci negocjacyjne jednostki w relacjach z tym kontrahentem. Wzrost ceny herbaty Bastek o ok. 45 % w miesicu kwietniu 2012 r. uznano za nieuzasadniony, a w zwizku z faktem, i| skazany, w okresie zanim nastpiBa obni|ka cen, mgB ponie[ nieuzasadniony wydatek w zwizku z realizacj zakupw, skarg uznano za zasadn. Za wzrost cen artykuBw, dostpnych do sprzeda|y w wiziennej kantynie, odpowiedzialny byB podmiot j prowa-dzcy, tj. BaBtycka Instytucja Gospodarki Bud|etowej BALTICA z siedzib w GdaDsku, OddziaB w Potulicach. Tym samym nie wycigano konsekwencji dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy jednostki. Celem uniemo|liwienia powtrzenia si w przyszBo[ci nieuprawnionego wzrostu cen dokonano zmian wobowizujcych w tym zakresie procedurach. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg w cz[ci dotyczcej zawy|ania cen artykuBw sprzedawanych osadzonym w ZK w Opolu Lubelskim. W toku postpowania wyja[niajcego ustalono, |e niektre artykuBy byBy sprzedawane po cenie wy|szej ni| wynikajca z umowy zawartej w dniu 29.11.2011 r. pomidzy ZakBadem Karnym w Opolu Lubelskim a Podlask Instytucj Gospodarki Bud|etowej Bielik . Wystosowano pismo do Instytutu Gospodarki Bud|etowej Bielik wsprawie bezwzgldnego przestrzegania warunkw umowy wzakresie ustalania cen oferowanych produktw. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg w cz[ci dotyczcej dostarczania osadzonym artykuBw niezgodnych ze zBo|onym zamwieniem w ZK w CheBmie. W toku postpowania wyja[niajcego ustalono, |e w przypadku braku zamwionego przez osadzonego produktu wymienionego w ofercie przedstawionej osadzonym, wydawane byBy skar|cemu produkty inne ni| zamwione. Przedsibiorstwo PaDstwowe SETAR poinformowano o sposobie zaBatwienia skargi iwezwano do podjcia staraD majcych na celu uniknicie w przyszBo[ci podobnych nieprawidBowo[ci. 7.2.9. W zakresie wymierzenia kar dyscyplinarnych (SKD) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej we WrocBawiu uznaB za zasadn skarg w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej za odmow wykonania pracy nieodpBatnej na terenie ZK w GBogowie. Skazany porzuciB prac nieodpBatn na terenie zakBadu, a byB zatrudniony w oparciu o przepis art. 123a 2, a nie art. 123a 1 kkw. Inspektor ds. zatrudnienia bBdnie wpisaB wdokumentacji podstaw prawn zatrudnienia. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Opolu uznaB za zasadn skarg dotyczc wymierzenia osadzonemu w ZakBadzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia wcze[niej udzielonej ulgi (zgody na posiadanie sprztu RTV, na okres 3 miesicy) Powy|sze rozstrzygnicie podjte wzgldem osadzonego le|aBo w sprzeczno[ci z zapisami art. 143 1 pkt 2 kkw. Dyrektor jednostki uchyliB skutki ukarania poprzez anulowanie decyzji w sprawie ukarania skazanego. Sytuacj omwiono na posiedzeniu kierownictwa. Ze wzgldu na fakt, i| nie byBo to zaniedbanie celowe, dyrektor odstpiB od wycignicia sankcji dyscyplin-narnych. 7.2.10. W zakresie paczek (SPC) Dyrektor ZakBadu Karnego w WoBowie uznaB za zasadn skarg dotyczc zaboru mienia. W wyniku przeprowadzonego postpowania ustalono, |e skazany posBugujc si danymi innego skazanego, podrabiajc jego podpis, przekazaB pro[b o dokonanie wypBaty [rodkw w wysoko[ci 3300 zB zgromadzonych na jego koncie. Przedmiotowa pro[ba zostaBa przekazana za po[rednictwem oddziaBowego do wychowawcy oddziaBu. Ww. funkcjonariusz potwierdziB wBasnorczno[ podpisu bez obecno[ci wnioskujcego, czym naruszyB procedur okre[lon w 206 ust. 2 Instrukcji z dnia 10 listopada 2011 roku Dyrektora ZakBadu Karnego w WoBowie w sprawie sporzdzania, obiegu i kontroli dowodw ksigowych wZakBadzie Karnym w WoBowie. Przyczyna uznania skargi za zasadn byBa przedmiotem przeprowadzonego szkolenia wewntrzzakBadowego funkcjonariuszy w komrkach organizacyjnych jednostki odpowiedzialnych za pozytywne zaBatwienie skargi. Funkcjonariusz odpowiedzialny za uznanie skargi za zasadn zwrciB na konto osadzonego utracone przez niego [rodki finansowe. Z funkcjonariuszem przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Jednocze[nie powiadomiono Prokuratur Rejonow w WoBowie o podej-rzeniu popeBnienia przestpstw okre[lonych wart. 270 1 i 278 1 kk przez skazanego. Dyrektor ZakBadu Karnego w Czarnem uznaB za zasadn skarg dotyczc odesBania paczki |ywno[ciowej. OdesBanie powy|szej paczki spowodowane byBo bBdnym odnotowaniem w systemie NoeNet paczki higienicznej dostarczonej do ww. osadzonego. Zamiast odnotowa w systemie przyjcie paczki higienicznej, omyBkowo zostaBa zamieszczona informacja o wpBywie paczki |ywno[ciowej. W zwizku z tym, w systemie osadzony widniaB jako osoba, ktra otrzymaBa paczk |ywno[ciow, przez co nie mgB otrzyma nadesBanej paczki. Wzwizku z powy|szym nadawca paczki domagaB si zwrotu poniesionych kosztw. W wyniku tego uchybienia, funkcjonariusz odpowiedzialny za powy|sz omyBk dokonaB przekazu pocztowego do nadawcy paczki w wysoko[ci adekwatnej do produktw znajdujcych si w paczce. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB za zasadn skarg dotyczc postpowania z paczk. Ustalono, |e do ZakBadu Karnego wPBocku zostaBa dostarczona paczka |ywno[ciowa, przeznaczona dla skar|cego, a nastpnie na mocy decyzji dyrektora zakBadu karnego komisyjnie zniszczona. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB, i| postpowanie z paczk byBo niewBa[ciwe i nie znajdowaBo podstaw w przepisach regulujcych dziaBanie funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej m. in. w zakresie przesBanek zniszczenia artykuBw spo|ywczych, w zakresie podstaw iwarunkw odsyBania paczki oraz konsekwencji wynikajcych z przyjcia paczki do jednostki penitencjarnej. W zwizku z uznaniem skargi za uzasadnion dyrektor ZakBadu Karnego w PBocku zostaB zobowizany do podjcia dziaBaD w celu uniknicia w przyszBo[ci podobnych nieprawi-dBowo[ci oraz do zrekompensowania straty nadawcy paczki. 7.2.11. W zakresie sposobu zaBatwienia skargi (SZS) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Katowicach uznaB za zasadn skarg w zakresie dotyczcym sposobu zaBatwienia skargi przez Dyrektora ZakBadu Karnego w Raciborzu. Osadzony w odwoBaniu od sposobu zaBatwienia jego wcze[niejszej skargi przez dyrektora zakBadu podnisB zarzut nie wydania mu kuli Bokciowej w dniu realizacji czynno[ci transportowych do Aresztu Zledczego w Bytomiu. W wyniku przeprowa-dzonych do sprawy czynno[ci jednostka ustaliBa, i| w dniu 15 czerwca osadzony otrzymaB jedn kul Bokciow w Areszcie Zledczym w Bytomiu i w postaci takiego zaopatrzenia ortopedycznego opu[ciB ZakBad Karny w Raciborzu. Podjte natomiast przez Okrgowy Inspektorat czynno[ci wykazaBy, i| przedmiotowa kula nie byBa jednak wydana osadzonemu wczasie transportu, a zostaBa dostarczona do wspomnianego aresztu ju| po wytransportowaniu w terminie pzniejszym. W zwizku z powy|szym Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Katowicach skarg uznaB za zasadn. Z funkcjonariuszem winnym przedmiotowego niedopatrzenia przeprowadzono rozmow dyscyplinujc, zobowizujc go do unikania wprzyszBo[ci podobnych sytuacji w przypadku transportowania osadzonych do innej jednostki penitencjarnej. Powy|sze kwestie zostaBy szczegBowo omwione na odprawach oddziaBw penitencjarnych. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w BiaBymstoku uznaB za zasadn skarg w zakresie sposobu zaBatwienia skargi przez Dyrektora Aresztu Zledczego w Gi|ycku. Dyrektor Aresztu Zledczego w Gi|ycku pismem z dnia 25.05.2012 r. poinformowaB osadzonego o pozostawieniu bez rozpo-znania, (na podstawie 10 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. wsprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych skargi dotyczcej niewBa[ciwego postpowania funkcjonariusza AZ wGi|ycku. Uzasadniajc tak decyzj poinformowano osadzonego, |e zarzuty podnoszone w skargach oparte s na tych samych podstawach faktycznych. DziaBanie Dyrektora Aresztu Zledczego w Gi|ycku byBo niewBa[ciwe, gdy| skargi nie byBy oparte na tych samych podstawach faktycznych. Jedna z nich dotyczyBa odmowy przyjcia ustnej skargi do protokoBu przez dowdc zmiany oraz niewBa[ciwego postpowania funkcjonariusza wobec osadzonego (zastraszanie, sporzdzanie wnioskw o wymierzenie kary dyscyplinarnej), natomiast druga skarga dotyczyBa zastraszania osadzonego przez dowdc zmiany. W zwizku ze stwierdzeniem nieprawidBowo[ci Dyrektor Aresztu Zledczego w Gi|ycku zostaB zobowizany do dokBadania nale|ytej staranno[ci w celu zaBatwiania skarg osadzonych w sposb zgodny z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. 7.2.12. W zakresie zapoznawania z opiniami i udostpniania dokumentw iaktw prawnych (SDP) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc odmowy wykonania kserokopii dowodu osobistego w ZakBadzie Karnym w Stargardzie SzczeciDskim. W zwizku z zasadno[ci skargi do dyrektora jednostki skierowano wystpienie, w ktrym wskazano na stwierdzon nieprawidBowo[ i polecono podjcie przez niego stoso-wnych dziaBaD majcych na celu uniknicie podobnych zdarzeD w przyszBo[ci. W jednostce przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy dziaBu ewidencji i penitencjarnego, w zakresie zaBatwiania pr[b zwizanych z wydawaniem kopii dokumentw. 7.2.13. W zakresie udzielania widzeD i rozmw telefonicznych (SWI) Dyrektor ZakBadu Karnego w Wierzchowie uznaB za zasadn skarg dotyczc bezpodstawnego nie wpuszczenia na widzenie ze skar|cym osoby uprawnionej do widzenia. W wyniku przeprowadzonych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e w stosunku do osadzonego podjto dziaBania majce na celu weryfikacj karty ewidencji widzeD. W ich trakcie ustalono, |e kuzyn skazanego bdzie nadal widniaB jako osoba uprawniona do widzeD ze skazanym. W dniu 17.08.2012 r., w czBonek rodziny przyjechaB do skazanego na widzenie i mimo, |e byB do niego uprawniony nie zostaB wpuszczony na teren jednostki. Nie mo|na go byBo wpu[ci z uwagi na to, |e nie widniaB w systemie Noe.Net jako osoba uprawniona do widzenia ze skazanym. Po ponownej weryfikacji umieszczono kuzyna na li[cie osb uprawnionych do utrzymywania ze skazanym kontaktw w formie widzeD. W zwizku z tym, |e winnym zaniedbania okazaB si funkcjonariusz z krtkim sta|em (wwczas w sBu|bie przygotowawczej) poprzestano na przeprowadzeniu z wychowawc rozmowy bez wycigania konsekwencji dyscyplinarnych. Dyrektor Aresztu Zledczego we WrocBawiu uznaB za zasadn skarg dotyczc nieprzyznania dodatkowego widzenia. Funkcjonariusz AZ we WrocBawiu bBdnie zinterpretowaB przepisy kkw twierdzc, |e dodatkowe widzenie przysBuguje tylko wtedy, kiedy uczestniczy w nim dziecko skazanego. Osadzonemu przyznano dodatkowe widzenie, natomiast z funkcjonariuszem przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi za zasadn uznaB skarg osadzonego dotyczc odmowy udzielenia osadzonemu 7481widzenia z kon-kubin. Konkubina osadzonego nie zostaBa wpuszczona na widzenie z nim, gdy| nie znajdowaBa si na li[cie osb uprawnionych do widzeD z osa-dzonym w systemie Noe.Net. Ustalono, |e podczas wykonywania obowizkw sBu|bowych nie uwzgldniono dyspozycji zawartych w pi[mie Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej z dnia 17 sierpnia 2011 r. (BDG-070-64/11/582) wskazujcych, i| w [wietle art. 105a 4 kkw osobami najbli|szymi uprawnionymi do widzeD ze skazanymi bez zgody dyrektora s m.in. osoby pozostajce we wsplnym zwizku. Od pocztku izolacji skar|cy wskazywaB, |e zamierza utrzymywa kontakt z konkubin, powinna ona by zatem wpisana do systemu Noe.Net jako uprawniona do widzeD. W powy|szej sprawie z funkcjonariuszami winnymi niedopatrzenia zostaBy przeprowadzone rozmowy, podczas ktrych zwrcono im uwag na sposb zaBatwiania tego typu sytuacji. Powy|sza skarga zostaBa ponadto omwiona na odprawie kierownictwa ZakBadu Karnego w Aowiczu. 7.2.14. W zakresie zatrudnienia (SZT) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadne dwie skargi w cz[ci dotyczcej niewypBacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za2011rok. W 2011 r. w okresie od dnia 1stycznia do dnia 4 pazdziernika skar|cy byB zatrudniony odpBatnie w ZakBadzie Karnym w BiaBej Podlaskiej w kuchni jako pomoc kuchenna. W dniu 3 pazdziernika 2011 r. popeBniB on w oddziale mieszkalnym przekroczenie dyscyplinarne, wzwizku z czym zostaB ukarany, przeniesiony dozakBadu karnego typy zamknitego oraz wycofany z zatrudnienia odpBatnego. Zgodnie z obowi-zujcym do dnia 6 lipca 2011 r. 16 rozporzdzeniem Ministra Sprawie-dliwo[ci z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegBowych zasad zatrudnienia skazanych skazanemu zatrudnionemu przy pracach porzdkowych orazpomocniczych wykonywanych odpBatnie na rzecz jednostek organiza-cyjnych SBu|by Wiziennej przysBuguje dodatkowe wynagrodzenie roczne wedBug zasad okre[lonych dla pracownikw jednostek sfery bud|etowej. Powy|szy przepis tj. 16 cytowanego rozporzdzenia zostaB uchylony rozporzdzeniem Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniajcym rozporzdzenie wsprawie szczegBowych zasad zatrudnienia skazanych. W zwizku zpowy|szym od dnia 7lipca 2011 r. skazani nie maj prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Skazani, ktrzy do dnia 6 lipca 2011 r. przepracowali w tym roku co najmniej 6miesicy nabyli uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok. PopeBnione przez skar|cego przekroczenie dyscyplinarne miaBo miejsce wdniu 3pazdziernika 2011 r., a wic w okresie gdy skazani nie posiadali ju| prawa dododatkowego wynagrodzenia rocznego. Skazani mogli naby uprawnienie dododatkowego wynagrodzenia rocznego wyBcznie do dnia 6lipca 2011 r., wzwizku zpowy|szym pzniejsze dziaBania czy zaniechania skar|cego nie mogBy mie wpBywu nanabyte do dnia 6 lipca 2011 r. prawo dododatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. Z winnym zaistniaBej nieprawidBowo[ci funkcjonariuszem zostaBa przeprowadzona rozmowa. Skar|cemu wypBacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB za zasadn skarg osadzonego w cz[ci dotyczcej niewydania za[wiadczenia ozatrudnieniu nieodpBatnym w trakcie uprzedniego pobytu w ZakBadzie Karnym Nr 1 w Aodzi. W trakcie czynno[ci postpowania wyja[niajcego ustalono, i| istniaBa dokumentacja potwierdzajca nieodpBatne zatrudnienie skar|-cego, wobec czego niewydanie za[wiadczenia byBo dziaBaniem niewBa[ciwym. W celu uniknicia podobnych sytuacji w przyszBo[ci przeprowadzono z odpowiedzialnymi funkcjonariuszami rozmowy dyscyplinujce i polecono wnikliwe analizowanie rozpatrywanych przez nich spraw osb pozbawionych wolno[ci. 7.2.15. W zakresie przepustek (SPZ) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Warszawie uznaB za zasadn skarg skazanego w kwestii nie udzielenia zgody na uczestnictwo wymienionego w uroczysto[ci pogrzebowej wujka. Osadzony po przedsta-wieniu dokumentw potwierdzajcych zgon wskazanej osoby oraz dat pogrzebu i po wypeBnieniu stosownego wniosku zwrciB si do dyrektora Aresztu Zledczego w Radomiu o udzielenie zgody, ktry podjB decyzj odmow. OISW w Warszawie uznaB, |e dyrektor aresztu oddaliB wniosek skazanego bez wskazania merytorycznych powodw braku uznania sytuacji skazanego jako szczeglnie wa|n. W podjtej decyzji nie odniesiono si do innych [rodkw przewidzianych prawem, ktre mogByby umo|liwi izagwarantowa skazanemu pobyt poza aresztem podczas ceremonii pogrzebowej, chocia|by pod konwojem funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej. Wzwizku z powy|sz sytuacj dyrektor Aresztu Zledczego w Radomiu zarzdziB przeprowadzenie postpowania wyja[niajcego, zdarzenie zostaBo omwione na odprawie penitencjarno-ochronnej, przeprowadzono szkolenie wychowawcw z zakresu sporzdzania prognozy krymino-logiczno-spoBecznej oraz przeprowadzono rozmow instrukta|ow z mBodszym wychowawc dziaBu penitencjarnego na temat udzielania skazanym zezwoleD w trybie art. 141 a 1 kkw i sporzdzania prognoz kryminologiczno-spoBecznych. Osadzony zBo|yB do Okrgowego Inspektoratu SBu|by Wiziennej w Katowicach skarg na dyrektora Aresztu Zledczego w Bielsku BiaBej w zakresie odmowy udzielenia mu przepustki w trybie art. 141 kkw. W uzasadnieniu skargi wskazaB, i| wmiesicu kwietniu zBo|yB wniosek do dyrektora jednostki o udzielenie mu tej|e przepustki pod konwojem funkcjonariuszy celem odwiedzin sparali|owanej matki w hospicjum. W wyniku przeprowadzonych czynno[ci ustalono, |e decyzja dyrektora odmawiajca udzielenia skazanemu zezwolenia o ktrym mowa w art. 141 a 1 kkw pod konwojem funkcjonariuszy SW oparta zostaBa na prze-sBankach, ktre w |aden sposb nie powinny rzutowa na ww. decyzj. Fakt, i| skazany nie wskazaB we wniosku terminu, w ktrym chciaB skorzysta z zezwolenia powinien skutkowa podjciem dziaBaD administracji w celu jego uzupeBnienia, ewentualnie przyj nale|y, |e skazany w ten sposb pozostawiB w gestii dyrektora okre[lenie dogodnego ze wzgldw organizacyjnych terminu. Rwnie| powoBywanie si przez administracj aresztu na fakt, i| skazany nie utrzymywaB w ostatnim czasie kontaktu z matk w kontek[cie odmowy udzielenia zezwolenia na okoliczno[ jej choroby i pobytu w hospicjum stoi w jawnej sprzeczno[ci z tre[ci art. 102 pkt 2 kkw. W zwizku z uznaniem zasadno[ci zarzutu, kwestia ta omwiona zostaBa w trakcie odprawy pracownikw i funkcjonariuszy dziaBu penitent-cjarnego aresztu, zwracajc przy tym uwag na konieczno[ wnikliwej analizy wszystkich materiaBw osobopoznawczych oraz potrzeb prowadzenia bie|cej dokumentacji zawierajcej dane o kontaktach skazanych z bliskimi przed zaopiniowaniem wszelkich pr[b w zakresie udzielenia zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki w trybie art. 141 kkw. 7.2.16. W zakresie traktowania przez wspBosadzonych (STW) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Opolu uznaB za zasadn skarg dotyczc ZakBadu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich. Skarga zostaBa zBo|ona przez matk osadzonego, a odnosiBa si do braku reakcji administracji na zgBaszan przez osadzonego kradzie| karty telefonicznej przez innego osadzonego. Dyrektor ZakBadu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich na polecenie dyrektora okrgowego powiadomiB Prokuratur Rejonow w Strzelcach Opolskich o popeBnieniu przestpstwa, jak rwnie| przeprowadziB szkolenie caBej zaBogi jednostki z tematyki postpowania w powy|szych sytuacjach. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich odmwiBa wszczcia dochodzenia w tej sprawie. Dyrektor odstpiB od wycigania konsekwencji dyscyplinarnych wzgldem winnego zdarzenia, przeprowadziB rozmow z kierownikiem dziaBu terapeutycznego i poleciB omwienie zaistniaBej sytuacji z zespoBem. 7.2.17. W zakresie pomocy postpenitencjarnej (SPP) Skarga osadzonego zostaBa cz[ciowo uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Poznaniu. Osadzony nie uzyskaB wBa[ciwej pomocy ze strony funkcjonariuszy Aresztu Zledczego w Poznaniu w zakresie uzyskania dowodu osobistego. W celu wyeliminowania podobnych bBdw wprzyszBo[ci przeprowadzono szkolenie w dziale penitencjarnym na temat realizacji praw osadzonych, w szczeglno[ci kwestii bezwzgldnego dziaBania wsytuacji wpBynicia zgBoszenia od osadzonych o braku dowodu to|samo[ci. 7.2.18. W zakresie innych spraw (SIN) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w BiaBymstoku uznaB za zasadn skarg dotyczc sposobu zaBatwienia pro[by przez Dyrektora Aresztu Zledczego w BiaBymstoku. Ustalono, |e osadzony zBo|yB do dyrektora jednostki pro[b o udzielenie zapomogi. W odpowiedzi na pro[b skar|cy otrzymaB r|ne informacje dotyczce udzielania zapomg, nie uzyskaB jednak jednoznacznej informacji, z ktrej wynikaBoby czy pro[ba zostaBa zaBatwiona pozytywnie czy te| negatywnie. W zwizku z powy|szym tematyka skargi zasadnej zostaBa szczegBowo omwiona podczas odprawy kierownictwa jednostki. Zobowizano funkcjonariusza odpowiedzialnego za przygoto-wywanie projektw odpowiedzi na pro[by osadzonych do wBa[ciwego realizowania obowizkw sBu|bowych. W skardze osadzony zarzuciB administracji Aresztu Zledczego w Gliwicach niewBa[ciwe rozpatrzenie jego pro[by o wykonanie okularw na koszt administracji aresztu. Pro[ba ta zostaBa przez dyrektora aresztu zaBatwiona odmownie, pomimo jej poparcia przez lekarza jednostki. Zgodnie z poczynionymi przez Inspektorat ustaleniami, sposb rozpatrzenia pro[by nie znajdowaB uzasadnienia w przepisach rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu zaopatrzenia osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych wprotezy, przedmioty ortopedyczne i [rodki pomocnicze, gdy| w |adnym z jego zapisw nie okre[lono kryterium finansowego jako determinujcego odmow wykonania okularw przy rwnoczesnym speBnianiu przesBanek medycznych. Wynika to rwnie| z tre[ci art. 115 2 kkw. W zwizku z powy|szym poddano realizacji recept i wykonano osadzonemu okulary, ponadto na odprawie penitencjarno - ochronnej zostaBo przeprowadzone szkolenie dotyczce rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu zaopatrzenia osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i [rodki pomocnicze. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB za zasadn skarg dotyczc sposobu rozpatrzenia pro[by przez dyrektora ZK w PBocku. Z ustaleD wynikaBo, i| pro[ba osadzonego w sprawie umo|liwienia korzy-stania z dodatkowej kpieli zostaBa poddana prawidBowemu opiniowaniu, a odmowna decyzja mie[ciBa si w kompetencjach z-cy dyrektora zakBadu karnego inie budziBa zastrze|eD. O sposobie zaBatwienia pro[by osadzony zostaB jednak poinformowany ustnie. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi wtej cz[ci uznaB skarg za uzasadnion, gdy| nie zostaBy speBnione przesBanki do odstpienia od pisemnego zawiadomienia o sposobie zaBatwienia pro[by, wskazane w 9 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych. W zwizku z uznaniem skargi za uzasadnion administracja ZakBadu Karnego w PBocku zostaBa zobowizana do podjcia odpowiednich dziaBaD, w celu uniknicia w przyszBo[ci nieprawidBowo[ci we wskazanym zakresie. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB za zasadn skarg dotyczc nieprzesBania przez administracj ZakBadu Karnego Nr 1 wAodzi, w wyznaczonym przez sd terminie, opinii dla Sdu Rejonowego w Lidzbarku WarmiDskim. Opinia zostaBa sporzdzona przez wychowawc wdniu 11 czerwca 2012 r. W dniu 12 czerwca 2012 r. opinia zostaBa zwrcona z dziaBu ewidencji do z-cy kierownika dziaBu penitencjarnego, jako przygotowana do druku i podpisu przez dyrektora. Przedmiotowa opinia zostaBa wydrukowana dopiero w dniu 19 czerwca, a w dniu 21 czerwca wpBynBa do sekretariatu jednostki. Do Sdu w Lidzbarku WarmiDskim zostaBa wysBana wdniu 22 czerwca 2012 r. Bezsprzeczny byB fakt, i| opinia nie zostaBa wysBana w terminie umo|liwiajcym jej dorczenie do sdu na dzieD 20 czerwca 2012 r., tj. na wyznaczony termin rozprawy. W celu uniknicia podobnych sytuacji w przyszBo[ci, przeprowa-dzono z odpowiedzialnymi funkcjonariuszami rozmowy dyscyplinujce i polecono wnikliwe analizowanie rozpatrywanych przez nich spraw osb pozbawionych wolno[ci. Dyrektor ZakBadu Karnego Nr 2 we WrocBawiu uznaB za cz[ciowo zasadn skarg osadzonego dotyczc dokumentowania i realizacji czynno[ci penitencjarnych. Powodem cz[ciowego uznania skargi za zasadn byB fakt omyBkowego przesBania do Sdu Penitencjarnego nieaktualnej opinii o skazanym, zamiast aktualnej, ktra byBa sporzdzona. W celu naprawienia omyBki przesBano do wBa[ciwego sdu aktualizacj opinii oraz przeproszono skar|cego za zaistniaB sytuacj. Aby wyeliminowa podobne bBdy w przyszBo[ci kierownicy dziaBw: ewidencji i penitencjarnego, odpowie-dzialnych za sporzdzanie i wysyBanie opinii o skazanych, przeprowadzili dla swoich podwBadnych stosowny instrukta| oraz zobowizali ich do szczeglnej staranno[ci w zakresie weryfikowania opinii pod ktem dat ich sporzdzenia, zgodno[ci zsygnatur danej sprawy oraz pod ktem aktualno[ci zawartych w nich tre[ci. 8. Skargi badane na miejscu zdarzenia W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zarzuty zawarte w skargach osadzonych byBy badane bezpo[rednio na miejscu zdarzenia przez przedstawicieli jednostki organizacyjnej nadrzdnej nad jednostk organizacyjn, ktrej dziaBalno[ci skarga dotyczyBa. W 2012 roku w taki sposb rozpoznanych zostaBo w wizien-nictwie Bcznie 26 skarg, w tym 2 uznano za zasadne. W Okrgowym Inspektoracie SBu|by Wiziennej w Koszalinie zbadano w tym trybie (lub w trybie kontroli uproszczonej) 3 skargi, wKatowicach 1, w Krakowie 7, w Olsztynie 2, w Opolu 1, w Poznaniu 5, wGdaDsku 4 i w Warszawie 3. Zasadno[ jednej ze skarg w przedmiocie zarzutu dotyczcego nie poinformowania osadzonej o sporzdzeniu wobec niej wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej w Areszcie Zledczym w Koszalinie, stwierdziB Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej wKoszalinie. Podjto stosowne dziaBania polegajce m.in. na omwieniu skargi na odprawie kierownictwa i poleceniu, aby funkcjo-nariusze niezwBocznie informowali osadzonych o sporzdzanych im wnioskach o wymierzenie kary dyscyplinarnej. W drugiej skardze, badanej przez wyznaczony przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Opolu zespB funkcjonariuszy OISW w Opolu, skazany podnosiB midzy innymi kwesti braku reakcji ze strony funkcjonariuszy ZakBadu Karnego w Kluczborku na zgBaszany przez niego fakt samouszkodzenia wpostaci dokonania poByku ciaBa obcego. W wyniku prowadzonych czynno[ci ustalono, |e funkcjonariusze dopu[cili si naruszenia dyscypliny sBu|bowej okre[lonej wart.230 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o SBu|bie Wiziennej poprzez zaniechanie ci|cej na nich czynno[ci sBu|bowej, jak rwnie| nie-dopeBnienia obowizkw sBu|bowych. 9. PrzykBady skarg skBadanych przez obcokrajowcw, czBonkw mniejszo[ci narodowych ietnicznych oraz dotyczcych dyskryminacji na tle wyznaniowym iorientacji seksualnej Z podanych przez dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej w prze-sBanych do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej informacjach o sposobie zaBatwiania skarg w 2012 r. wynika, i| w analizowanym okresie kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa wkilkudziesiciu sprawach zaBatwili bezpo[rednio lub udzielili informacji o tej tematyce innym organom uprawnionym do zaBatwiania skarg na podstawie odrbnych przepisw. {adnej skargi kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej nie uznali za zasadn. W okrgowym inspektoracie SBu|by Wiziennej we WrocBawiu w 2012 roku odnotowano kilka przypadkw skarg skBadanych przez czBonkw mniejszo[ci narodowych i etnicznych oraz wyznaniowych w kontek[cie przestrzegania praw czBowieka (dyskryminacji na tle narodowo[ciowym, rasowym i etnicznym, a tak|e wyznaniowym). M.in. skazany zwrciB si do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wWarszawie ze skarg zawierajc zarzut dyskryminacji na tle rasowym przez funkcjonariuszy SW w ZK w WoBowie. Przeprowadzone postpowanie wyja[nia-jce nie potwierdziBo zarzutu stawianego przez ww. osadzonego. Kolejna skarga innego osadzonego dotyczyBa niewBa[ciwego - zdaniem skar|cego - wy|ywienia w zwizku z wyznawan przez niego religi. Ustalono, |e osadzony wAZ we WrocBawiu |ywiony byB prawidBowo w ramach przyznanej diety. Kolejny osadzony wnisB zarzut, i| nie otrzymuje wBa[ciwego wy|ywienia w zwizku zwyznawan przez siebie religi muzuBmaDsk w ZK Nr 1 we WrocBawiu. Jak ustalono, osadzony |ywiony jest zgodnie z diet okre[lon przez lekarza jednostki, ktra nie zawiera misa wieprzowego. Skargi osadzonego w tym wzgldzie za bezzasadne uznaB Dyrektor Okrgowy SW we WrocBawiu. Obcokrajowiec z polskim obywatelstwem zBo|yB dwie skargi. W pierwszej skardze, rozpatrzonej przez Dyrektora ZK Wierzchowo, osadzony podnosiB, |e jeden z funkcjonariuszy tej jednostki, z uwagi na pochodzenie oraz wyznanie skar|cego, nie doprowadza go do telefonu oraz nie reaguje na zgBaszane potrzeby rozmowy zwychowawc. Takich samych podstaw osadzony doszukiwaB si w sporzdzanych mu wnioskach o wymierzenie kar dyscyplinarnych. W wyniku przeprowadzonych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, |e |aden z zarzutw zawartych w skardze osadzonego nie znalazB potwierdzenia w rzeczywisto[ci, a osadzony domagaB si uprzywilejowanego traktowania. Druga skarga tego osadzonego, rozpatrzona przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Koszalinie, zawieraBa zarzut dotyczcy dyskryminacji na tle wyznaniowym. Osadzony podnosiB, |e administracja ZK Wierzchowo bez-podstawnie negatywnie rozpatrzyBa jego pro[b o posiadanie w celi kuchenki elektrycznej oraz produktw spo|ywczych niezbdnych do obchodzenia postu Ramadanu. Dodatkowo zarzucaB, |e nie ma mo|liwo[ci spotkaD z przedstawicielem swojej religii Imamem. Skazany otrzymywaB wy|ywienie zgodne z wymogami religijnymi. Skazany oczekiwaB akceptacji pro[by o wydanie do celi mieszkalnej kuchenki elektrycznej oraz przetworw do szykowania posiBkw w zwizku z chci przygotowywania posiBkw ciepBych po zachodzie sBoDca w czasie Ramadanu. Zgodnie z art. 106 3 kkw korzystanie z wolno[ci religijnej nie mo|e narusza zasad tolerancji ani zakBca ustalonego porzdku w zakBadzie karnym. Pozytywne rozpoznanie zgBaszanych postulatw, w ocenie organu rozpatrujcego skarg, naruszaBoby porzdek wewntrzny oraz prawa innych osadzonych przebywajcych w celi mieszkalnej, m.in. prawo do ciszy nocnej. Nie byBo to rwnie| mo|liwe ze wzgldw bezpieczeDstwa. Odnoszc si do utrudnieD w kontaktach z Imamem ustalono, |e administracja nie utrudniaBa tego rodzaju spotkaD. Koniecznym do realizacji tego rodzaju wizyty jest indywidualny kontakt osadzonego z przedstawicielem wyznawanej wiary. Inicjatywa w tej kwestii nale|aBa zatem do zainteresowanego. Nie potwierdzono zarzutu dyskryminacji na tle wyznaniowym. Dwie skargi sporzdzone byBy przez obywatela Holandii, a przesBane zostaBy przez Ambasad Krlestwa Niderlandw. W tre[ci pierwszej skargi osadzony zarzucaB nieprawidBowy, jego zdaniem, sposb realizacji spacerw oraz niewBa[ciwe traktowanie go przez personel Aresztu Zledczego w SBupsku. WedBug twierdzeD podnoszonych przez skar|cego, miaB on zosta przymuszony do pozostania na polu spacerowym pomimo zgBoszenia chci wcze[niejszego zakoDczenia spaceru oraz miaB zosta zlekcewa|ony przez wychowawc dziaBu penitencjarnego Aresztu Zledczego w SBupsku, gdy prbowaB zgBosi ww. nieprawidBowo[ci. Przeprowadzone w sprawie czynno[ci wyja[niajce nie potwierdziBy zasadno[ci zarzutw osadzonego. W innej skardze osadzony zarzucaB nieprawidBowy, jego zdaniem, sposb leczenia wdro|ony w ambulatorium ZakBadu Opieki Zdrowotnej Aresztu Zledczego wSBupsku oraz bezpodstawne wymierzenie kary dyscyplinarnej w postaci wycofania zgody na dodatkowe spacery oraz kpiele. Przeprowadzone w sprawie czynno[ci wyja[niajce nie potwierdziBy zasadno[ci zarzutw osadzonego. Skarga innego osadzonego dotyczyBa przeniesienia do innego oddziaBu mieszkalnego, pozbawienia zaj kulturalno o[wiatowych oraz ograniczenia spacerw, zBo[liwego traktowania przez funkcjonariuszy jednostki. Skazany twierdziB, |e powodem zBego traktowania przez funkcjonariuszy jest fakt, |e ma on pochodzenie romskie. Po przeprowadzonym postpowaniu wyja[niajcym skarga zostaBa uznana za bezzasadn przez Dyrektora Aresztu Zledczego w SuwaBkach. Skarg zBo|on przez obywatela Nigerii przebywajcego w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, ktry podaB, |e jest dyskryminowany na tle rasowym - Dyrektor Okrgowy SW w Bydgoszczy uznaB za bezzasadn. W toku prowadzonego postpowania wyja[niajcego ustalono, |e zgBaszane przez tego osadzonego trudno[ci w relacjach ze wspBosadzonymi byBy wynikiem jego niewBa[ciwego postpowania, a nie dyskryminacji. Sam zainteresowany nie zgBaszaB wcze[niej przeBo|onym zagro|enia bezpieczeDstwa osobistego. 10. DziaBania podejmowane w celu likwidacji przyczyn skarg ipoprawy dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej Poniewa| instytucja skargi jest jedn ze [wiadomie wybieranych przez osadzonych form niwelowania negatywnych, nagromadzonych w warunkach izolacji wiziennej emocji lub te| caBkowicie nie[wiadomych sposobw rozBado-wania przez nich napi i agresji, zmniejszenie ich ilo[ci nigdy nie bdzie caBkowicie zale|e od podejmowanych przez SBu|b Wizienn dziaBaD. Nale|y mie wic na uwadze, |e niezale|nie od wprowadzonych korekt wpostpowaniu administracji wiziennej, najstaranniej ibezbBdnie wykonywanych obowizkw sBu|bowych, skargi osb pozbawionych wolno[ci bd wpBywaBy do organw wiziennictwa, a ich najczstsza problematyka niezmiennie bdzie zwizana z bezpo[rednim kontaktem funkcjonariusz-osadzony. Tym niemniej Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej, dyrektorzy okrgowi SBu|by Wiziennej, a tak|e kierownicy jednostek penitencjarnych, podejmuj szereg przedsiwzi idziaBaD skoncentrowanych na eliminowaniu przyczyn i zrdeB skarg le|cych po stronie popeBnianych bBdw przez administracj jednostek penitencjarnych. Problematyka skarg w jednostkach organizacyjnych SBu|by Wiziennej omawiana jest w trakcie odpraw penitencjarno-ochronnych, odpraw dowdcw zmian, posiedzeD Komisji Penitencjarnej, posiedzeD kierownictwa, szkoleD wewntrzdziaBowych, szkoleD oglno-penitencjarnych. W trakcie szkoleD przypomina si funkcjonariuszom o bie|cym odnotowywaniu w ksi|kach przebiegu sBu|b oddziaBowego i dowdcy zmiany wszystkich zdarzeD, ktre mog by przyczyn powstania skargi. Przeprowadza si egzaminy nowo przyjtych funkcjonariuszy zzakresu znajomo[ci przepisw regulujcych prawa i obowizki osadzonych oraz przepisw dziaBowych. Ponadto, w ka|dej z jednostek penitencjarnych uruchamia si szereg programw wspomagajcych i ukierunko-wujcych osoby osadzone wzakBadach karnych i aresztach [ledczych w bie|cym rozwizywaniu ich problemw, a tak|e dla zapewnienia wBa[ciwej atmosfery wychowawczej wramach przeprowadzanych szkoleD zawodowych, doskonalone s umiejtno[ci funkcjonariuszy w postpowaniu z osadzonymi, np.: w ZakBadzie Karnym w Tarnowie Mo[cicach w gazetce wydawanej przez osadzonych tamt. jednostki penitencjarnej Z Mo[cickiej 64 zamieszczane s informacje dotyczce zasad zaBatwiania spraw osadzonych. Analizowane s najczstsze problemy skazanych zwizane z podejmowanymi wobec nich decyzjami, w ZakBadzie Karnym w PiDczowie kierownictwo jednostki podjBo w 2012 r. szereg dziaBaD majcych na celu likwidacj przyczyn powstawania skarg. Kadra kierownicza jednostki systematycznie wizytowaBa pomieszczenia mieszkalne wjednostce, awyniki tych wizytacji odnotowywane byBy w zeszytach przyj osadzonych wposzczeglnych oddziaBach mieszkalnych oraz w ksi|ce przebiegu sBu|by dowdcy zmiany. Problematyka skargowa omawiana byBa na odprawach penitencjarno-ochronnych w jednostce, szkoleniach oglno-penitencjarnych oraz posiedzeniach kierownictwa jednostki, w ZakBadzie Karnym w Tarnowie prowadzono dziaBalno[ informacyjn dla osadzonych wyja[niajc wtpliwo[ci z zakresu przepisw regulujcych wykony-wanie kary pozbawienia wolno[ci w formie pogadanek i komunikatw zakBado-wego radiowzBa, a tak|e poprzez przyjmowanie osadzonych na rozmowy przez kierownictwo jednostki, w ZakBadzie Karnym w Nowym Wi[niczu kierownictwo jednostki i wycho-wawcy z poszczeglnych oddziaBw cz[ciej wizytuj cele mieszkalne, organizo-wane s r|nego rodzaju zajcia grupowe oraz kursy dla skazanych, administracja ZakBadu Karnego w Krakowie Nowej Hucie prowadzi akcje informacyjne adresowane do osb skazanych, gBwnie w postaci audycji radiowzBowych i rozmw z osobami pozbawionymi wolno[ci. Wychowawcy tak|e wrozmowach indywidualnych ze skazanymi wyja[niaj wtpliwo[ci osadzonych iodpowiadaj na pytania z zakresu przepisw dotyczcych odbywania kary pozbawienia wolno[ci, w Areszcie Zledczym w Krakowie-Podgrzu wychowawcy codziennie wizytuj cele mieszkalne, prowadz rozmowy wyja[niajce wszelkiego rodzaju wtpli-wo[ci mogce wpBywa na wBa[ciwy sposb rozumienia obowizujcych uregulowaD prawnych przez osadzonych, w ZakBadzie Karnym w Trzebini kontynuowano systematyczne wizytacje pomieszczeD mieszkalnych osadzonych oraz niezwBoczne zaBatwianie zgBaszanych przez nich pr[b, obejmowanie wzmo|on opiek wychowawcz ipsychologiczn osb wykazujcych postawy roszczeniowe, w Areszcie Zledczym w Kielcach dziaBania administracji majce na celu likwidacj przyczyn i zrdeB skarg s wielokierunkowe, tj. remontowana jest infrastruktura (wmiar posiadanych mo|liwo[ci finansowych jednostki penitencjarnej), prowadzone s oddziaBywania penitencjarne takie jak rozmowy psychologw, terapeutw iwychowawcw z osobami kierujcymi liczne bezzasadne skargi, w Areszcie Zledczym w Radomiu podczas odpraw kierownictwa zwracano uwag na potrzeb szczegBowego zapoznawania si przez kierownikw sBu|b zprzekazywanymi im skargami, rzetelnego sporzdzania wyja[nieD do skarg przez podlegBych im funkcjonariuszy oraz na potrzeb bie|cego reagowania na zawarte w skargach zarzuty, ktre dotycz pracy zatrudnionych w dziaBach sBu|b funkcjonariuszy; dla osadzonych wprowadzono mo|liwo[ zapoznawania si z tre[cikkw oraz regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i kar pozbawienia wolno[ci, a tak|e ztre[ci porzdku wewntrznego jednostki za pomoc radiowzBa; regularnie emitowano przez radiowzeB jednostki audycje, dotyczce m.in. informacji odno[nie zasad wysyBania korespondencji, w tym korespondencji urzdowej, w ZakBadzie Karnym w {ytkowicach organizowane s na bie|co r|norodne zajcia majce na celu rozszerzenie kontaktw ze spoBeczno[ci pozawizienn, aby zwikszy szanse readaptacji spoBecznej skazanych. Ponadto podejmowane s rozmowy z okolicznymi kontrahentami celem pozyskania nowych miejsc pracy pod ktem zatrudnienia skazanych, w ZakBadzie Karnym w Siedlcach dokonano zmiany w porzdku wewntrznym jednostki i dopuszczono mo|liwo[ wynoszenia przez osadzonych napojw na place spacerowe w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w ilo[ci jednej pBlitrowej butelki; zuwagi na skargi wielu osadzonych odno[nie zbyt krtkiego czasu korzystania zwody w Bazniach, przedBu|ono czas korzystania z wody podczas kpieli; wychodzc naprzeciw oczekiwaniom osadzonych zaplanowano zwikszenie dla osadzonych dostpu do ciepBej wody od dnia 1 lutego 2013 r., w Areszcie Zledczym w Warszawie-Mokotowie w ramach zagospodarowania czasu wolnego osadzonych odbywaj si zajcia i imprezy kulturalno-o[wiatowe oraz zajcia z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w zakresie aktywizacji zawodowej osadzonych w roku 2012 organizowano szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego "KapitaB Ludzki"; organizowano ponadto szkolenia wramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, a w ramach poprawy warunkw bytowych osadzonych prowadzono bie|ce remonty cel mieszkalnych oraz pomieszczeD u|ytkowych (do dnia 18.12.2012 r. przeprowadzono Bcznie prace remontowe w 39 celach mieszkalnych); funkcjonariusze jednostki uczestniczyli wkursach specjalistycznych majcych na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, na bie|co prowadzone s rwnie| kontrole stanowisk pracy w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidBowo[ci, w Areszcie Zledczym w Warszawie-SBu|ewcu systematycznie wizytowane s przez kadr kierownicz oddziaBy mieszkalne, podczas ktrych osadzeni mog uzyska wyja[nienia nurtujcych ich problemw. Przy poznawaniu przyczyn i przyrostu skarg wykorzystuje si prowadzone badania nastrojw i atmosfery panujcej w[rd osadzonych - zadanie to realizowane jest przez wychowawcw ifunkcjonariuszy dziaBu ochrony, a odbywa si przede wszystkim przez prowadzenie rozmw z osadzonymi oraz czBonkami ich rodzin, w Areszcie Zledczym w Warszawie BiaBoBce podjto dziaBania zmierzajce do wBa[ciwego wspBdziaBania poszczeglnych pionw sBu|b, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeDstwa i wBa[ciwej atmosfery w[rd osadzonych, w ZakBadzie Karnym w Warszawie BiaBoBce osadzonych objto programami readaptacyjnymi, ktrych zrealizowano 28, a w Oddziale Zewntrznym jednostki 22; koordynowano wspBprac osadzonych z grupami: Anoni-mowych Alkoholikw iAnonimowych Narkomanw; w jednostce funkcjonuje ponadto komisja, ktra raz wkwartale monitoruje ceny produktw sprzeda-wanych w kantynie, porwnujc je zcenami produktw w okolicznych sklepach, sprawdza, czy ceny produktw oferowanych na tzw. wypisce nie r|ni si od cen artykuBw sprzedawanych wkantynie; w ramach dziaBaD zmierzajcych do poprawy warunkw bytowych osadzonych przeprowadzono - w miar posiadanych [rodkw finansowych - remonty, naprawy, wymiany wyeksplo-atowanego sprztu kwaterunkowego i bytowego; organizowano zajcia Klinika Prawa , prowadzone przez studentw prawa Uniwersytetu Warszawskiego, byBy prowadzone dla skazanych zajcia antystresowe przez Stowarzyszenie Sztuka {ycia , administracja Aresztu Zledczego w Warszawie Grochowie organizowaBa narady, szkolenia oraz odprawy z funkcjonariuszami, w czasie ktrych omawiano sprawy zzakresu organizacji pracy, estetyki pism i dokumentacji organizacyjno prawnej, jak rwnie| jako[ci i efektywno[ci wykonywanej pracy, przeprowa-dzano kontrole dokumentacji organizacyjno prawnej a| do jej sfinalizowania, zwracajc uwag na terminowe i wnikliwe rozpatrywanie skarg oraz udzielanie na nie wyczerpujcych izrozumiaBych dla adresatw odpowiedzi; w celu zapew-nienia wBa[ciwej atmosfery w[rd osb przebywajcych w warunkach izolacji penitencjarnej problematyka zgBaszanych skarg jest przedmiotem cigBej analizy, a zarzuty zawarte w skargach s wnikliwie badane przez funkcjonariuszy, w Areszcie Zledczym w BiaBymstoku kwartalnie analizowano ilo[ i tematyk skarg wpBywajcych oraz omawiano na odprawach kierownictwa jednostki, prowadzono szkolenia w zakresie przepisw normujcych wykonanie kary pozbawienia wolno[ci, jak i tymczasowego aresztowania, bezzwBocznie zaBatwiano zgBaszane przez osadzonych problemy i sprawy, przyjmowano osadzonych na rozmowy i udzielano im wyczerpujcych wyja[nieD w zwizku ze zgBaszanymi przez nich wtpliwo[ciami i problemami. U[wiadamiano osadzonym, |e oprcz przysBugujcych im praw naBo|one s na nich rwnie| obowizki, ktre zobowizani s realizowa, w Areszcie Zledczym w Gi|ycku osadzonych, ktrzy przyjmuj postaw roszczeniow, obejmuje si wzmo|on opiek wychowawcz i psychologiczn; prowadzona jest [cisBa wspBpraca dziaBw sBu|b w sprawie przepBywu informacji, szkolenia dziaBowe i oglnozakBadowe np. dot. praw i obowizkw skazanych, interpretacji przepisw; dokonywane s kontrole sposobu wywi-zywania si funkcjonariuszy z przestrzegania przepisw normujcych wykony-wanie kary pozbawienia wolno[ci i tymczasowego aresztowania, szczeglnie monitoruje si relacje osadzonych przyjmujcych postaw roszczeniow z innymi osadzonymi, gdy| mog oni inicjowa ww. postawy. Podejmowane s rwnie| dziaBania zmierzajce do zagospodarowania czasu osadzonym poprzez realizacj programw edukacyjnych wsposb cigBy, np.: ART - program treningu zastpowania agresji, zajcia informacyjno-edukacyjne dla osadzonych dotyczce problemu uzale|nieD, zzakresu pomocy prawnej, program readaptacji spoBecznej Czytam z Tat , program edukacyjny zzakresu wiedzy i ochrony przyrody sBu|cy szerzeniu [wiadomo[ci proekologicznej, zajcia aktywizacji zawodowej realizowane w ramach Klubu Pracy, w Areszcie Zledczym w Hajnwce w ramach projektu systemowego Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej pt. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny sBu|cy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osb pozbawionych wolno[ci oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakoDczeniu odbywania kary pozbawienia wolno[ci , wspBfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpoBecznego w ramach Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki, przeprowa-dzono 5 cykli szkoleniowo aktywizacyjnych dla skazanych: stolarz meblowy, technolog wykoDczenia wntrz, kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej, posadzkarz glazurnik. W 2012 r. zorganizowano ponadto trzy kursy ze [rodkw funduszu celowego pomoc postpenitencjarna oraz 31 edycji r|nych programw readaptacyjnych oraz szereg wystpw i spektakli ocharakterze profilaktycznym, w ZakBadzie Karnym w PrzytuBach Starych kierownictwo jednostki wizytuje na bie|co cele mieszkalne jednostki, sprawy osadzonych zwizane z pobytem zaBatwiane s na bie|co, bez zbdnej zwBoki; szczeglnym nadzorem objty jest sposb wykonywania czynno[ci sBu|bowych oraz realizacja powierzonych obowizkw przez osoby majce bezpo[redni kontakt z osadzonymi, awszczeglno[ci sposb traktowania osb pozbawionych wolno[ci, w Areszcie Zledczym w SuwaBkach cele mieszkalne jednostki byBy codziennie wizytowane przez wychowawcw, osadzeni mieli mo|liwo[ bezzwBocznego zgBoszenia swoich spraw czy te| problemw, prowadzono dziaBania zmierzajce do zagospodarowania czasu wolnego osadzonych poprzez opracowywanie i realizacj programw resocjalizacyjnych zmierzajcych do spoBecznej readap-tacji osb pozbawionych wolno[ci, niezwBocznie informowano osadzonych o zmianach wprzepisach porzdku wewntrznego na antenie radiowzBa, w ZakBadzie Karnym w BiaBymstoku wszystkie sprawy osadzonych rozwizy-wane byBy na bie|co, skazani byli objci fachow opiek wychowawcz i psychologiczn, prowadzono dziaBalno[ szkoleniow ukierunkowan na podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy oraz szeroko pojte dziaBania prewencyjne ukierunkowane na wspBprac, wBa[ciwy obieg informacji pomidzy poszczeglnymi sBu|bami, skutkujcy rozpoznawaniem atmosfery w[rd osadzonych, w ZakBadzie Karnym w Czerwonym Borze szkolono kadr oraz na bie|co omawiano i eliminowano przyczyny wnoszenia skarg przez osadzonych, systematycznie prowadzono szkolenia funkcjonariuszy peBnicych sBu|b wbezpo[rednim kontakcie z osadzonymi, organizowano wiele imprez o charakterze kulturalno-o[wiatowym m.in. wydanie kolejnych numerw Echa C-boru , kwesta wramach XX FinaBu WOZP, akcja sadzenia lasu w kompleksie Czerwony Br, sprztanie [wiata , wyjazdy na koncerty do Aom|yDskiej Filharmonii Kameralnej, organizacja koncertw na terenie jednostki penitent-cjarnej, szereg konkursw. Wramach Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki zorganizowano rwnie| szereg kursw zawodowych dla osadzonych. W zwizku z Cyklem szkoleniowo-aktywizacyjnym sBu|cym podniesieniu kwalifikacji zawodowych osb pozbawionych wolno[ci oraz przygotowaniu ich powrotu na rynek pracy po zakoDczeniu odbywania kary pozbawienia wolno[ci zorganizowano pi kursw, w ktrych przeszkolono 64 osadzonych. Kursy organizowane byBy w zakresie: pracownika oglnobudowlanego, podstaw obsBugi komputera z komputerowym fakturowaniem, ogrodnika terenw zielonych, w ZakBadzie Karnym w Grdach Woniecko trzy razy w tygodniu odbywaj si odprawy funkcjonariuszy i pracownikw wchodzcych w skBad oddziaBu penitencjarnego oraz wykonujcych zadania na rzecz oddziaBu, ktre maj m.in. zapewni lepszy przepByw informacji dotyczcych zaBatwiania potrzeb osadzonych, raz w miesicu odbywaj si odprawy penitencjarno ochronne, na ktrych wprzypadku wzrostu skarg omawiana jest szeroko rozumiana profilaktyka skargowa, przedstawiane s problemy osadzonych oraz propozycje ich rozwizaD, a tak|e dziaBania ukierunkowane na usprawnienie organizacji pracy oraz wspBpracy dziaBw penitencjarnego i ochrony. Omawiane s przypadki skazanych tzw. trudnych, ktrzy wymagaj szczeglnej uwagi oraz indywidualnego oddziaBywania, systematycznie wizytowane s oddziaBy mieszkalne przez kierownictwo jednostki, przynajmniej raz wmiesicu odbywaj si spotkania rzecznikw skazanych z kierownictwem jednostki, na ktrych przedstawiciele osadzonych przedstawiaj swoje wnioski oraz omawiaj z kadr kierownicz propozycje zmian, upowszechnia si w[rd osadzonych przepisy normujce wykonywanie kary pozbawienia wolno[ci oraz obejmuje si wzmo|on opiek wychowawcz i psychologiczn osoby wykazujce postawy roszczeniowe. DziaBania podejmowane przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej oraz dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej skupiaj si przede wszystkim na: organizowaniu odpraw instrukta|owo-szkoleniowych dla funkcjonariuszy zajmujcych si problematyk skarg, pr[b i wnioskw, szkoleniu kadry, szczeglnie wykonujcej obowizki w bezpo[rednim kontakcie ze skazanymi, podnoszeniu wymagaD wobec funkcjonariuszy w zakresie znajomo[ci przepisw iprawidBowego ich stosowania, prowadzeniu monitoringu ilo[ci i problematyki skarg wpBywajcych do poszczeglnych organw SBu|by Wiziennej, a tak|e omawianiu uzyskanych danych i wskaznikw podczas odpraw, omawianiu problematyki skarg na odprawach sBu|bowych, posiedzeniach kierownictwa, szkoleniach, staBym monitorowaniu w bie|cej dziaBalno[ci rzetelnego zaBatwiania skarg, wszechstronnym wyja[nianiu podnoszonych zarzutw i udzielaniu wyczerpu-jcych odpowiedzi ze wskazaniem podstaw faktyczno prawnych dotyczcych podnoszonych kwestii, doskonaleniu, w ramach przeprowadzanych szkoleD zawodowych, umiejtno[ci funkcjonariuszy w postpowaniu z osadzonymi oraz w rozwizywaniu wystpujcych problemw, przeprowadzaniu kontroli zewntrznych w trybie zwykBym i trybie uproszczonym, wizytowaniu cel mieszkalnych i umo|liwianiu osadzonym wnoszenia wnioskw, skarg ipr[b podczas kontroli realizowanych przez przedstawicieli Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej i okrgowych inspektoratw SBu|by Wiziennej, bez wzgldu na ich zakres tematyczny. W ka|dej jednostce organizacyjnej wiziennictwa tre[ci skarg poddawane s wnikliwej analizie. Je[li przedstawiony zarzut zostanie uznany za uzasadniony, czy wwyniku przedstawionych faktw zostanie wykryta nieprawidBowo[ w dziaBaniu SBu|by Wiziennej, postpowanie naprawcze koncentruje si m.in. na usuniciu uchybieD inieprawidBowo[ci ujawnionych w toku prowadzonych postpowaD wyja[niajcych. Przeprowadzone analizy oraz obserwacje obszarw inicjujcych ewentualne tematyki skargowe pozwalaj na niezwBoczne korygowanie bBdw lub wprowadzanie rozwizaD organizacyjnych, czasem i zmian legisla-cyjnych, usprawniajcych prac penitencjarn. Niewtpliwie wa|nym elementem poprawy dziaBalno[ci jednostek penitent-cjarnych s systematyczne odprawy poszczeglnych dziaBw sBu|b, na ktrych omawiane s najistotniejsze problemy przedstawiane w skargach przez osoby skazane i tymczasowo aresztowane, a tak|e szkolenia funkcjonariuszy majce na celu eliminacj popeBnianych przez nich bBdw, ksztaBtowanie ich [wiadomo[ci o wpBywie ich postpowania na niwelowanie negatywnych skutkw izolacji wiziennej na osadzonych. 10.1. Podejmowane dziaBania profilaktyczne Ka|da skarga opisuje zwykle zdarzenia, ktre miaBy miejsca wcze[niej, jest reakcj skar|cych na nieprawidBowe ich zdaniem dziaBania personelu jednostek penitencjarnych. Majc na celu ograniczenie zrdeB skarg prowadzi si wic wielokierunkowe dziaBania profilaktyczne, polegajce m.in. na: badaniu zasadno[ci zarzutw zawartych w skargach i usuwaniu uchybieD stwierdzonych w wyniku uznania ich zasadno[ci poprzez dziaBania naprawcze oraz realizacj przedsiwzi zapewniajcych prawidBow dziaBalno[ jednostek organizacyjnych na wszystkich odcinkach ich funkcjonowania; prowadzeniu monitoringu skarg w jednostkach penitencjarnych poprzez analizowanie tematyki skarg, ustalanie ich przyczyn i zrdeB; omawianiu na posiedzeniach kadry kierowniczej jednostki wnioskw z analiz skarg, zuwzgldnieniem ewentualnych zale|no[ci pod ktem oceny prawidBo-wo[ci dziaBaD administracji jednostek penitencjarnych; przeprowadzaniu systematycznych szkoleD w zakresie przepisw normujcych wykonanie kary pozbawienia wolno[ci i tymczasowego aresztowania, zmian w tych przepisach oraz egzekwowanie tych|e przepisw od funkcjonariuszy i pracownikw cywilnych; wizytowaniu cel mieszkalnych osadzonych oraz niezwBocznym zaBatwianiu zgBaszanych przez nich problemw oraz wyja[nianiu przez kadr kierownicz jednostki powstaBych nieprawidBowo[ci; zintensyfikowaniu dziaBaD wobec osadzonych przejawiajcych trudno[ci adaptacyjno wychowawcze; dostarczaniu podstawowych aktw prawnych osadzonym i zapewnieniu im dostpu do informacji na temat praw i obowizkw; d|eniu w ramach posiadanych [rodkw do systematycznej poprawy warunkw socjalno-bytowych osadzonych poprzez systematyczne prowadzenie remontw cel mieszkalnych i innych pomieszczeD, z ktrych korzystaj osadzeni; praworzdnym traktowaniu osadzonych i wymierzaniu kar dyscyplinarnych adekwatnie do przewinieD; bardziej efektywnym zagospodarowaniu czasu wolnego osadzonym poprzez wprowadzenie ciekawych ofert jego spdzenia konkursy, koncerty, koBa zainteresowaD, organizacj kursw zawodowych, praktycznym zastosowaniu zmian przepisw art. 6 ust. 2 kkw w zakresie oceny zasadno[ci wniesionych zarzutw. 10.2. Stosowane sposoby postpowania w przypadku zasadno[ci skargi Od wielu lat we wszystkich jednostkach organizacyjnych SBu|by Wiziennej obowizuje jednolity, sprawdzony w praktyce, sposb postpowania w przypadku stwierdzenia zasadno[ci skargi. Realizacja zasad postpowania w tej kwestii polega na: W ka|dym przypadku uznania skargi za zasadn organ nadzoru, ktry rozpatrzyB j pozytywnie wysyBa odrbne pisma do dyrektorw jednostek, wskazujc na popeBnione uchybienia, |dajc ich wyeliminowania iprzeprowadzenia czynno[ci wyja[niajcych, majcych na celu ustalenie przyczyn i osb winnych zasadno[ci skargi. DziaBania takie podejmowane s rwnie| w przypadku gdy skarg uznano za bezzasadn, ale w toku postpowania skargowego stwierdzono inne, nie objte przedmiotem skargi uchybienia w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej. W razie uznania skargi za uzasadnion prowadzone s czynno[ci zmierzajce do ustalenia osb winnych stwierdzonych nieprawidBowo[ci oraz do skute-cznego przeciwdziaBania powstawaniu ich w przyszBo[ci, podejmowane s odpowiednie dziaBania profilaktyczne, a w razie potrzeby dyscyplinujce. Skargi zasadne podlegaj szczegBowej analizie, s omawiane na posiedzeniach kierownictwa jednostki oraz odprawach penitencjarno-ochronnych. Organizuje si odpowiednie szkolenia funkcjonariuszy w dziaBach, w ktrych stwierdzono uchybienia, a w pracy bie|cej, w bezpo[rednim kontakcie zosadzonymi uwzgldnia si wnioski wynikajce z analiz dotyczcych skargowo[ci osadzonych. 10.3. Zastosowanie [rodkw dyscyplinujcych wobec osb winnych zaniedbaD, ujawnionych w wyniku uznania skargi za zasadn Uznanie skargi za zasadn powoduje podjcie czynno[ci zmierzajcych do - poza likwidacj przyczyn i zrdeB skarg - okre[lenia stopnia zawinienia poszczeglnych funkcjonariuszy i pracownikw, a tak|e ustalenia przyczyn nieprawidBowego postpowania kadry wiziennej. Administracje obwinianych wskardze jednostek maj obowizek podjcia niezbdnych iskutecznych dziaBaD profilaktycznych, awrazie potrzeby dyscyplinujcych. Z informacji dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej wynika, |e w 2012 r. - w zwizku z pozytywnym zaBatwieniem skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci - wobec 122 funkcjonariuszy i pracownikw wiziennictwa zastosowano r|nego rodzaju [rodki dyscyplinujce, w tym wobec: kierownikw jednostek i ich zastpcw 3, wobec kierownikw dziaBw i ich zastpcw 9, wobec dowdcw zmiany i ich zastpcw 1 oraz wobec funkcjonariuszy peBnicych sBu|b na innych stanowiskach lub posterunkach ochronnych 97. W stosunku do pracownikw cywilnych zastosowano [rodki dyscyplinujce w 12 przypadkach. W analizowanym okresie z 51 osobami, ktre przyczyniBy si do powstania skarg zasadnych przeprowadzone zostaBy udokumentowane rozmowy dyscypli-nujce, 1 osoba otrzymaBa nagan, 1 osoba otrzymaBa ostrze|enie o niepeBnej przydatno[ci do sBu|by w SBu|bie Wiziennej, a wobec 69 osb wycignito inne [rodki dyscyplinujce. 10.4. Szkolenia funkcjonariuszy i pracownikw zajmujcych si problematyk skargow Niezbdnym warunkiem prawidBowego wykonywania przez personel penitencjarny powierzonych mu czynno[ci sBu|bowych i profesjonalnego przygotowania go do realizacji zadaD SBu|by Wiziennej, jest szkolenie kadry iegzekwowanie od funkcjonariuszy ipracownikw znajomo[ci przepisw normu-jcych wykonywanie kary pozbawienia wolno[ci i tymczasowego aresztowania oraz przepisw oglnie obowizujcych, dotyczcych m.in. dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej. W 2012 r. prowadzono szkolenia funkcjonariuszy zajmujcych si problematyk skargow, zarwno na szczeblu okrgowych inspektoratw, jak ijednostek podstawowych. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej zorganizowaB dla tych osb narad instrukta|owo szkoleniow w dniach 21-25 maja 2012 r. wO[rodku Doskonalenia Kadr SBu|by Wiziennej w Suchej, w ktrej oprcz funkcjonariuszy Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej brali udziaB funkcjo-nariusze zajmujcy si problematyk skargow w okrgowych inspektoratach i niektrych jednostkach podstawowych. W trakcie szkolenia omwiono m.in. sposb zaBatwiania skarg osb pozbawionych wolno[ci, zmiany przepisw normujcych tryb rozpatrywania izaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych oraz praktyczn ich realizacj. Osoby szkolone zaznajomiono tak|e zaktualnym stanem prac wzakresie rozwoju ModuBu Prawnego Centralnej Bazy Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET, prawidBowo[ci wprowa-dzania danych z zakresu ewidencji skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci,czynno[ci zwizanych z ich zaBatwianiem, a tak|e procedur zgBaszania bBdw u|ytkownika i systemu, jak rwnie| ze sposobem odzwierciedlania w sprawozdaniach statystycznych ilo[ci zaBatwianych skarg oraz prawidBowo[ci sporzdzania analiz dotyczcych sposobu zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw przez kierownikw jednostek organizacyjnych wiziennictwa. W analizowanym roku sprawozdawczym wszyscy dyrektorzy okrgowi SBu|by Wiziennej zorganizowali 26 szkoleD dla funkcjonariuszy z podlegBych im jednostek organizacyjnych, ktrym powierzono wykonywanie zadaD zwizanych zrozpatrywaniem i zaBatwianiem skarg, pr[b iwnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, przy czym w OISW wWarszawie przeprowadzono pi takich szkoleD, wOISW w Olsztynie i Opolu trzy, w OISW w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie po dwa, wOISW w Bydgoszczy, GdaDsku, Koszalinie, Lublinie, Aodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, oraz WrocBawiu po jednym. Acznie w 2012 r. szkoleniami po[wiconymi problematyce skargowej objto 402 osoby, podczas gdy w roku 2011 takimi szkoleniami objto 376 osb. W trakcie szkoleD i narad instrukta|owo-szkoleniowych, organizowanych przez dyrektorw okrgowych dla funkcjonariuszy podlegBych im jednostek organizacyjnych, omawiano m.in. informacj o sposobie zaBatwiania skarg i wnioskw w resorcie sprawiedliwo[ci, ustalony przepisami rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci tryb rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb przebywajcych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych, stwierdzone wtoku kontroli zewntrznych nieprawidBowo[ci w tym zakresie, przykBady skarg zasadnych, jakie miaBy miejsce w poszczeglnych jednostkach organizacyjnych, atak|e sposb prowadzenia i dokumentowania czynno[ci wyja[niajcych w toku postpowaD skargowych oraz zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczo[ci wzakresie rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, jak rwnie| omawiano funkcjonowanie ModuBu Prawnego systemu Noe.NET. 10.5. Kontrole zewntrzne W 2012 r., obok przedsiwzi podejmowanych w celu zapewnienia rzetelnego rozpatrywania skarg, pr[b i wnioskw osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano wwiziennictwie dziaBania ukierunkowane na zapewnienie wBa[ciwego nadzoru nad dziaBalno[ci podlegBych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. poprzez prowadzenie planowej isystematycznej kontroli zewntrznej, ktra dostarczaBaby informacji o prawidBowo[ci dziaBania, doborze [rodkw i wykonywaniu zadaD przez te jednostki, zarwno wzakresie przestrzegania praw osb pozbawionych wolno[ci, jak i realizacji caBoksztaBtu zadaD wiziennictwa. Zakresem kontroli obejmowano rwnie| tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania oraz zaBatwiania skarg, pr[b iwnioskw wsprawach osb pozbawionych wolno[ci, a tak|e dorazn rzetelno[ iprawidBowo[ wprowadzania danych z zakresu ewidencji skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci i czynno[ci zwizanych z ich zaBatwianiem w Module Prawnym systemu Centralna Baza Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET. W analizowanym okresie funkcjonariusze ZespoBu do spraw Skarg Osb Pozbawionych Wolno[ci w Biurze Prawnym Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej skontrolowali w powy|szym zakresie Okrgowy Inspektorat SBu|by Wiziennej wWarszawie (kontrola uproszczona). Kontrola nie wykazaBa nieprawidBowo[ci, wzwizku z czym nie wydano poleceD pokontrolnych. Z informacji zawartych w opracowaniach analitycznych problematyki skargowej, nadesBanych do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej przez dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej wynika, |e w 2012 r. zarzdzili oni kontrol trybu i sposobu zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w wikszo[ci nadzorowanych zakBadach karnych i aresztach [ledczych, na ktrych dziaBalno[ wnoszone byBy skargi. OISW przeprowadziBy 85 kontroli jednostek podlegBych (72 zwykBe, 13 uproszczonych). W 2012 r. 86 razy w jednostkach podstawowych wiziennictwa sprawy zwizane zzaBatwianiem skarg, pr[b iwnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci byBy przedmiotem kontroli zewntrznych przeprowadzonych przez organy nadzoru SBu|by Wiziennej (OISW, CZSW). Zakresem kontroli obejmo-wano prawidBowo[ przyjmowania, rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b iwnioskw przez kierownikw podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej, jak rwnie| prawidBowo[ i rzetelno[ wprowadzania danych zwizanych z zaBatwianiem skarg do uruchomionego w dniu 3.01.2011 r. ModuBu Prawnego Centralnej Bazy Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci. W toku czynno[ci kontrolnych szczegln uwag zwracano m.in. na sposb zaBatwiania przez dyrektorw jednostek penitencjarnych spraw przekazanych im wtrybie przepisu 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych, zgodnie z ktrym skarg zawierajc zarzuty dotyczce funkcjonariusza lub pracownika zakBadu karnego lub aresztu [ledczego organy wy|szego szczebla mog przekaza do zaBatwienia kierownikowi tej jednostki, z obowizkiem zawiadomienia osposobie zaBatwienia skargi. Kontrole problemowe przeprowadzone w zakBadach karnych iaresztach [ledczych potwierdzaBy, |e skargi przekazywane do zaBatwienia na podstawie omawianych przepisw s wnikliwie badane i rozpatrywane przez kierownikw jednostek penitencjarnych. Zarwno ustalenia kontroli Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej, jak i okrgowych inspektoratw, nie wykazywaBy w 2012 r. istotnych nieprawidBowo[ci w zaBatwianiu skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci w wikszo[ci jednostek objtych kontrol. W nielicznych przypadkach stwierdzono powtarzajce si rokrocznie uchybienia dotyczce zwBaszcza: niezawiadamiania skar|cego o ostatecznym terminie zaBatwienia jego skargi wprzypadku niemo|no[ci dotrzymania terminu przewidzianego obowi-zujcymi przepisami z przyczyn niezale|nych od organu rozpatrujcego skarg, czy te| przekraczania wyznaczonego pierwotnie terminu zaBatwienia skargi, o ktrym wcze[niej poinformowano skar|cego, zaBatwienia skargi przez dyrektora aresztu [ledczego lub dyrektora zakBadu karnego, pomimo i| wBa[ciwym do ich zaBatwienia byB dyrektor okrgowy SBu|by Wiziennej, sprawujcy bezpo[redni nadzr nad dziaBalno[ci jednostki, ktrej skarga dotyczyBa, nieobejmowania postpowaniem skargowym niektrych, podnoszonych w skargach zarzutw, bdz niedokumentowania wBa[ciwymi dowodami istotnych okoliczno[ci badanej sprawy, naruszania terminw zakre[lonych przez organ nadrzdny na zbadanie skargi bez uzyskania na to zgody tego organu oraz przekraczania 7-dniowego terminu na przekazanie sprawy wg wBa[ciwo[ci do innej jednostki organizacyjnej, kwalifikowania pism jako pr[b, cho zawieraBy zarzuty dotyczce dziaBalno[ci jednostki organizacyjnej, niewBa[ciwego bdz niezgodnego z dokumentacj wprowadzania danych do systemu Noe.Net, nieodnotowywania w systemie dat obligatoryjnego zaBatwienia sprawy, skutkujce wykazaniem spraw zaBatwionych w terminie, jako przetermi-nowanych, nieodnotowywania w systemie wszystkich badanych w skardze zarzutw. W razie ujawnienia nieprawidBowo[ci, zarzdzajcy kontrol ka|dorazowo kierowaB do jednostki kontrolowanej wystpienie pokontrolne z |daniem ich wyeliminowania w okre[lonym terminie. 11. Podsumowanie i wnioski Skarg nale|y rozumie jako prawny [rodek obrony i ochrony interesw osb pozbawionych wolno[ci, pewien element oceny nastrojw w populacji wiziennej, ale i kontroli administracji wiziennej. Sposb korzystania przez osoby osadzone wzakBadach karnych i aresztach [ledczych z instytucji skargi wynika ze specyfiki [rodowiska wiziennego. Podejmowane natomiast przez SBu|b Wizienn dziaBania majce na celu zmniejszenia ilo[ci skarg nieznacznie wpBywaj na eliminacj samego procesu tworzenia skargi. Ustalenia w wyniku zasadno[ci skargi wpBywaj jednak wsposb zdecydowany i trwaBy na jako[ funkcjonowania administracji wiziennej oraz prowadzonych oddziaBywaD wychowawczo-penitencjarnych wstosunku do osadzonych. W roku 2012, podobnie jak i w poprzednich okresach sprawozdawczych, jednostki organizacyjne SBu|by Wiziennej realizowaBy wnioski wynikajce zresortowej Informacji o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw obywateli skierowanych do resortu sprawiedliwo[ci w 2011 r. . Zarwno Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej, jak i okrgowe inspektoraty zorganizowaBy szereg szkoleD dotyczcych przestrzegania przez administracj wizienn przepisw normujcych wykonywanie kary pozbawienia wolno[ci itymczasowego aresztowania oraz zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych, a tak|e kontynuowaBy dziaBania kontrolne w celu ujawniania ieliminowania zrdeB i przyczyn skarg. DziaBania te powinny by prowadzone tak|e w2013 r. Ponadto niezbdne jest: Kontynuowanie przez dyrektorw okrgowych i dyrektorw jednostek podsta-wowych okresowego analizowania danych statystycznych, dotyczcych ilo[ci i problematyki skarg oraz przyczyn wzrostu skarg wnoszonych przez osoby pozbawione wolno[ci na dziaBalno[ zakBadw karnych i aresztw [ledczych i podejmowanie skutecznych dziaBaD eliminujcych przyczyny izrdBa tych skarg. Kontynuowanie przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej i Okrgowe Inspektoraty SBu|by Wiziennej prowadzenia systematycznych czynno[ci kontrolnych ukierunkowanych na ujawnianie nieprawidBowo[ci i uchybieD wfunkcjonowaniu jednostek penitencjarnych, m.in. w zakresie przestrzegania w nich praw osb pozbawionych wolno[ci i egzekwowanie od administracji wiziennej nale|ytego wykorzystywania ustaleD tych kontroli i prawidBowego wykonywania poleceD, zaleceD i wnioskw pokontrolnych. Obejmowanie wzmo|on opiek wychowawcz i oddziaBywaniem psycholo-gicznym tych osadzonych, ktrzy prezentuj zaburzenia osobowo[ci przeja-wiajce si w ich postawach roszczeniowych oraz tendencji do negatywnego nastawienia do dziaBaD podejmowanych przez SBu|b Wizienn. Wypracowanie wBa[ciwej atmosfery pracy w celu poprawy wspBpracy pomidzy funkcjonariuszami i pracownikami poszczeglnych dziaBw sBu|b, skutkujcej lepsz komunikacj, a tak|e bie|cym przekazywaniem informacji o atmosferze panujcej w[rd osadzonych. D|enie do wypracowania jak najlepszego modelu postpowania w przypadku zgBaszania przez osadzonych ich problemw, skutkujcego udzieleniem im niezbdnych wyja[nieD, przekazaniem zrozumiaBych informacji, czy umo|li-wieniem natychmiastowej reakcji w celu wyeliminowania zgBaszanych przez nich nieprawidBowo[ci wystpujcych w pracy administracji jednostek peniten-cjarnych. WBa[ciwe stosowanie dyspozycji art. 6 2 i 3 kkw znowelizowanego z pocztkiem roku 2012, w zakresie mo|liwo[ci pozostawienia skarg, pr[b bez rozpoznania. Wcelu zapewnienia wBa[ciwej atmosfery wychowawczej w [rodowisku osb pozbawionych wolno[ci, problematyka zgBaszanych skarg jest przedmiotem analizy, a zarzuty w nich zawarte s wnikliwie badane przez organy SBu|by Wiziennej. FormuBowanie natomiast przez osadzonych swoich oczekiwaD w tre[ciach skarg, kierowanych do instytucji nadrzdnych oraz pozawiziennych, [wiadczy mo|e otym, |e nurtujce ich problemy nie zawsze s zrozumiane, bdz skutecznie (zgodnie z ich oczekiwaniami) rozwizywane przez administracj jednostek organizacyjnych. Trudne warunki ze wzgldu na sytuacj finansow jednostek organizacyjnych wiziennictwa nierozBcznie wi| si z brakiem mo|liwo[ci realizacji potrzeb adaptacyjnych iremontowych wiziennictwa. PrzestarzaBa infrastruktura budynkw oraz uwarunkowania architektoniczne niektrych jednostek penitencjarnych, niewtpliwie wi| si zograniczonym komfortem oraz trudnymi warunkami pobytu wwarunkach izolacji wiziennej, co znajduje swoje przeBo|enie wtre[ci skBadanych skarg. Organy wiziennictwa podejmuj szereg dziaBaD zmierzajcych do wprowadzenia rozwizaD, ktre w sposb komplementarny pozwol godzi realizacj ustawowych obowizkw SBu|by Wiziennej, w tym rwnie| obowizku zapewnienia wBa[ciwych standardw wykonywania kary pozbawienia wolno[ci, tymczasowego aresztowania, a zwBaszcza humanitarnych warunkw bytowych. Sprawozdanie sporzdzono: w Wydziale Skarg i Wnioskw z tym, |e RozdziaB III opracowano w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej AKCEPTOWAA: Dyrektor Biura Ministra Marek AUKASZEWICZ   PAGE PAGE 78 &(4<"$68BD68\^rt@BJLܳܳܳܳܞ܌ܳܳܳ܌ܳܳziV$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ#h3B*CJOJQJ^JaJph)hgheB*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphhgh+t&CJOJQJaJ!xz Zxz (*,. "\^ﺥ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH'hgh+t&0J85CJOJQJ^JaJh3CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ1ZLJ\  ).P/3W$ & F#dP^`a$gdSWW$ & F& dP^`a$gdSW$ & Fd*$1$a$gd+t&W$ & F"dP^`a$gdSW$ & Fdh*$1$a$gd+t&W$ & F!dP^`a$gdSWlnpNP,B(BDFTVjlp̾߰߾߾߾߾߾߰߾߰߰ߢ߾̰ߍy'hgh+t&CJKHOJQJ\^JaJ(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtHhVuCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhz5CJOJQJ^JaJ,  &(ln*,>JPnpnp *,@BDFHv+h6h+t&6CJKHOJQJaJnHtH"h?CJKHOJQJaJnHtH"hOCJKHOJQJaJnHtH,hgh+t&CJKHNHOJQJaJnHtH"hzCJKHOJQJaJnHtH"h+t&CJKHOJQJaJnHtH(hgh+t&CJKHOJQJaJnHtH* & ( * 2 4 B H   n r 0 2   PR^~~~~p]O]]~]ho=CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJhVuCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ"hzCJKHOJQJaJnHtH"h+t&CJKHOJQJaJnHtH(hgh+t&CJKHOJQJaJnHtH+h6h+t&6CJKHOJQJaJnHtH%hz6CJKHOJQJaJnHtH^` HJ\lnl lᷥ~~gSg:g0hJh+t&6B*CJNHOJQJ^JaJph&h;0)6B*CJOJQJ^JaJph,hJh+t&6B*CJOJQJ^JaJph#h;0)B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph,hgh+t&CJKHOJQJ^JaJnHtH$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJlbd .0LNꪙxj\NxNxx\xh;0)CJOJQJ^JaJhwCJOJQJ^JaJhVuCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ,hgh+t&CJKHOJQJ^JaJnHtH-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h;0)B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph "dfDFZ \ !!t"v"""j#l#~##$ᩔq\\L\hVuCJOJQJaJnHtH(hgh+t&CJNHOJQJaJnHtHh;0)CJOJQJaJnHtH$hgh+t&CJOJQJaJnHtH(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH,hgh+t&CJKHOJQJ^JaJnHtHhwCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ$$$z% &&&&$'&'z'|'(() )))))**8+:+++V-X--Į؞؍|i|W|i|i|i|I|h;0)CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJKHOJQJaJh;0)CJOJQJaJnHtH+hJh+t&6CJNHOJQJaJnHtH'hJh+t&6CJOJQJaJnHtH$hgh+t&CJOJQJaJnHtH(hgh+t&CJNHOJQJaJnHtH--......P///d0f011z2|22233V3b3x3333"5$5D5F5L5N5^6`666666666N7P77788Ὠzzzzzh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJhxWCJOJQJ^JaJ(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH hgh+t&CJKHOJQJaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh;0)CJOJQJ^JaJ0899::\:^::;;;;D<F<T<V<<<b=d===v>x>>G|cOccccc'hxWCJOJQJaJfHq 1hgh+t&CJNHOJQJaJfHq 'h;0)CJOJQJaJfHq -hgh+t&CJOJQJaJfHq (hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH#hgh+t&5CJOJQJ^JaJh;0)CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ3^::AGKWD^leiuoo# & F J &dP*$1$^`gd\bnM$ & FdP^`a$gdSWW$ & FdP^`a$gdxWW$ & FdP^`a$gdSW$ & Fd*$1$a$gd+t&W$ & F#dP^`a$gdSW >@@@@AAAAAAABBB*B4B@BBBBBBBC枉r````N`N`#h;0)B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph,hgh+t&B*CJOJQJ\^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&CJOJQJaJfHq 5hgh+t&CJKHNHOJQJaJfHq +h;0)CJKHOJQJaJfHq 1hgh+t&CJKHOJQJaJfHq CCCC:DP'-hgh+t&@ B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph'h+t&@B*CJOJQJ^JaJph1hgh+t&@B*CJNHOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph'h\bn@B*CJOJQJ^JaJph'h+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJphccddddeeLejeeefffϸybQCQ4Qh+t&CJH*OJQJ^JaJh"vCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph'h+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph'h\bn@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@ B*CJOJQJ^JaJph1hgh+t&@ B*CJNHOJQJ^JaJphffffggggggggggggggggg.h0hhhikkmmmmop*q,qq់w^w0heMh+t&6CJOJQJaJfHq 'h\bnCJOJQJaJfHq 'h"vCJOJQJaJfHq -hgh+t&CJOJQJaJfHq h CJOJQJ^JaJh\bnCJOJQJ^JaJh+t&CJH*OJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ$qqssss u uu"v$v$w&wxxxxxx(y*yDyFyyyrztz||l||Ԭԛy``y``y`O hgh+t&CJKHOJQJaJ1hgh+t&CJNHOJQJaJfHq 'h+t&CJOJQJaJfHq h+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ'h\bnCJOJQJaJfHq 'h CJOJQJaJfHq -hgh+t&CJOJQJaJfHq 'h"vCJOJQJaJfHq u$vR~lu`KE & F~dP1$^`~gdSWE & F~dP1$^`~gd,ukM$ & F~dP[$^`~a$gd,uk$ & Fdhxx*$1$a$gd\bn$ & F%dP^`a$gdSWm$W$ & F%dP^`a$gd,ukW$ & F%dP^`a$gdSW$ & Fdx*$1$a$gd C||2}4}@}n}~}}}F~H~`bPRր؀pr.0JLڅ܅íÒÒÒÀoaoNooNoaoNoNoN$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh&ACJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ5hgh+t&CJKHNHOJQJaJfHq +h&ACJKHOJQJaJfHq 1hgh+t&CJKHOJQJaJfHq hgh+t&CJKHOJQJaJ$hgh+t&CJKHNHOJQJaJ܅6868@BPVƈȈ\^rtҍԍȎ~w-hgh+t&CJOJQJaJfHq h,ukCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ#hbh+t&CJOJQJ\^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh&ACJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ.24npȓʓޕ,4—ėژܘ "24 <>PR`bpr~h,ukCJOJQJ^JaJhJzpCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJh&ACJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ5~ĠƠȠʠ,.hj jlܨᵥra hgh+t&CJOJQJ^JaJh\h+t&OJQJ^JaJh+t&OJQJ^JaJhJzpOJQJ^JaJh&AOJQJ^JaJh&AB*OJQJ^JaJph%hgh+t&B*OJQJ^JaJphhgh+t&OJQJaJh\bnOJQJ^JaJhgh+t&5OJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJ"lܨNn^Nt & F~dh*$1$^`~gdlM & F~dP*$1$`~gdlM$ & Fdx*$1$a$gd+t&M$ & FdP^`a$gdSW$ & Fx*$1$a$gd+t&M$ & F$dP^`a$gdSW$ & Fx*$1$a$gd\bn ܨ"<>FH^`bjl >@BDHN&(N\굧~jV&h&AB*CJOJQJ\^JaJph&h+t&B*CJOJQJ\^JaJph,h\h+t&B*CJOJQJ\^JaJph#hzB*CJOJQJ^JaJphh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#h&AB*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph!\|ȬάҬެDFln XZȲ{m{m{_{h&ACJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJ#h&AB*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph'h+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph!Ȳʲ.0VX 68<>(*NPln޺248DFH68ܾ޾ܲܲܲܤܲܲܲ܉5hgh+t&0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtHhJzpCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh%WTCJOJQJ^JaJhlMCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ5@B68`bn̯̗̯̯̯g̯gV hgh+t&CJOJQJ^JaJ/hlM0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtH/h%WT0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtH/h+t&0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtH9hgh+t&0J8B*CJNHOJQJ^JaJnHphtH5hgh+t&0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtH/hz0J8B*CJOJQJ^JaJnHphtHn ln.0`bhx볥o"h%WTCJKHOJPJQJ^JaJ"hlMCJKHOJPJQJ^JaJ"hzCJKHOJPJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ(hSh+t&CJKHOJPJQJ^JaJ"h+t&CJKHOJPJQJ^JaJ(hgh+t&CJKHOJPJQJ^JaJ$T\^~~HJL,XvvdvdvM,hSh+t&6B*CJOJQJ^JaJph#h%WTB*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ"h+t&CJKHOJPJQJ^JaJ(hgh+t&CJKHOJPJQJ^JaJ-hgh+t&B*CJKHOJQJ^JaJph$hgh+t&CJKHOJQJ^JaJXxt~LN "p|@BdfDFطwii[K[h+t&CJNHOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJhlMCJOJQJ^JaJh%WTCJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJ#hlMB*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#ht B*CJOJQJ^JaJphN4fpB t$ & Fdhxx*$1$a$gd t$ & F(dP*$^`a$gdSWW$ & FdP^`a$gdSW$ & Fd*$1$a$gd+t&W$ & F idPxx^`a$gd8{$ & FSx*$1$^S`a$gdz 68&68dfttbSh+t&CJOJQJ\^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJhlMCJOJQJ^JaJhJzpCJOJQJ^JaJ hghJzpCJOJQJ^JaJ hJzphJzpCJOJQJ^JaJh8{CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh%WTCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ>@BDfhxznp\dxzᾯvfvVFvh%WT0J8CJOJQJ^JaJh+t&0J8CJOJQJ^JaJh8{0J8CJOJQJ^JaJ$hgh+t&0J8CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ'hgh+t&CJNHOJQJ\^JaJh#4CJOJQJ\^JaJ#hgh+t&CJOJQJ\^JaJ!h+t&CJNHOJQJ\^JaJh+t&CJOJQJ\^JaJh%WTCJOJQJ\^JaJ02 ">@dfZb,.|ظظبظؘظ؄sa#hgh+t&CJOJQJ\^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ'hgh+t&0J85CJOJQJ^JaJhlM0J8CJOJQJ^JaJh#40J8CJOJQJ^JaJh%WT0J8CJOJQJ^JaJh+t&0J8CJOJQJ^JaJ$hgh+t&0J8CJOJQJ^JaJ(hgh+t&0J8CJNHOJQJ^JaJ#|~hj" ,.p$fݿݿݿݿݰݡݍݡݡݍݰ~~ݰݰohJzpCJOJQJ\^JaJh+t&CJOJQJ\^JaJ&hY0h+t&6CJOJQJ\^JaJh#4CJOJQJ\^JaJhKCJOJQJ\^JaJhlMCJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJ#hgh+t&CJOJQJ\^JaJhgh+t&CJOJQJ\aJ*fZ`. 0 2 4   F H P R ^ ` b d  ~  ʺʪʪʚʚʚʺʚʊsZC-hgh+t&@ B*CJOJQJ^JaJph0hgh+t&5@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJphh+t&0J8CJOJQJ^JaJhJzp0J8CJOJQJ^JaJh#40J8CJOJQJ^JaJhK0J8CJOJQJ^JaJ$hgh+t&0J8CJOJQJ^JaJ#hgh+t&0J8CJOJQJ\aJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ  dfvxHJ褓~l~UA~'h+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph#hKB*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph hgh+t&CJOJQJ^JaJ-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph'h t@B*CJOJQJ^JaJph1hgh+t&@B*CJNHOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJphJRT24$迨nW@W-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph hgh+t&CJOJQJ^JaJ-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph'hK@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph @B@ϸy`OAO3Oh+t&CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ1hgh+t&@B*CJNHOJQJ^JaJph'h~>@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph'h~>@ B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@ B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph1hgh+t&@B*CJNHOJQJ^JaJph $$+6,(0v0*6?H:PW}}}}}W$ & FdP^`a$gdSW$ & Fd*$1$a$gd+t&W$dP^`a$gdK$ & Fdx*$1$a$gd+t&M$dP`a$gdK$ & F*$1$a$gd;%QW$ & FdP^`a$gdSW ".02BD8:NP v x !!!!""ܼܟܟܑܟܟܟܟ܃uh~>CJOJQJ^JaJh;%QCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh#4CJOJQJ^JaJhK5CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ."$$$$$$$%%T%%%%V&v&&&''((Z*\*|*~*+++2,4,H-﬚ttbtt#hKB*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJphhgh+t&CJOJQJaJ#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJH-J---r0t0v00001223 3 33(3*344P5b5(6*6n6p6$7&777V8ܹ~~~l^^hKCJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ#h~>B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJV8X8 9$9p9r9999 :::::T;V;P<R<<==>>x>ᮚwewNw-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphhKCJOJQJ^JaJ'h|h+t&6CJNHOJQJ^JaJ#h|h+t&6CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh;%QCJOJQJ^JaJx>???@@HAJALAAABBnBpBVD\D^D|E\F`FbFGGGGH¯zzjZFz'hNTh+t&0J86CJOJQJ^JaJh+t&0J8CJOJQJ^JaJh~>0J8CJOJQJ^JaJh;%Q0J8CJOJQJ^JaJ(hgh+t&0J8CJNHOJQJ^JaJhZ0J8CJOJQJ^JaJ$hgh+t&0J8CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph,h|h+t&6B*CJOJQJ^JaJphHHIIIIJJ6K8KKKL^L`LLLHMJMRM0N2N0J8CJOJQJ^JaJhZ0J8CJOJQJ^JaJ(hgh+t&0J8CJNHOJQJ^JaJh#40J8CJOJQJ^JaJ$hgh+t&0J8CJOJQJ^JaJ'hgh+t&0J85CJOJQJ^JaJ'PPPPRQTQQQbRdRfRhRlRnRTTTTRTTTTT2U4UUUFVHVWWfWYYZددد؝د؋zk_kh;`OJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJ hZh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&5CJOJQJ^JaJ#h;%QB*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&B*CJNHOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hZB*CJOJQJ^JaJph!WfW\_d"f$jnVshx@ܓ$ dPa$gd+t& $dPa$gd+t&$dP`a$gd+t&$dP`a$gdw & F hdx*$1$^h`gdZ 4dP`gd+t&$ & Fd*$1$a$gd+t&ZZ[[8\F\&](]f^l^^^__bbccccddd"fffffhLhhhl唃uudS hgh~>CJOJQJ^JaJ hgh;CJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ hZh+t&CJOJQJ^JaJh;`OJQJ^JaJhNTh+t&6OJQJ^JaJh~>OJQJ^JaJh+t&OJQJ^JaJhZOJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJh;%QOJQJ^JaJ ll2n4nooqqqq"r$rrrJtLtttvt>v@vwwxxzz}}p~x~ԁցr|Ȅʄڄ.0Ȉʈᔂ#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh+t&CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhE CJOJQJ^JaJh~>CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh:%CJOJQJ^JaJ-ΌҌ "ړر؋u`N`<*<`"hE CJOJQJ^JaJnHtH"h/OCJOJQJ^JaJnHtH"h:%CJOJQJ^JaJnHtH(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH+hgh+t&CJOJQJ\^JaJnHtH hgh+t&CJOJQJ^JaJ)hgh:%B*CJOJQJ^JaJph)h:%h:%B*CJOJQJ^JaJph#hE B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#h:%B*CJOJQJ^JaJphړܓؔȗʗ$&DFԤ֤4~&(|j\h+t&CJOJQJ^JaJ#h:%B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh:%CJOJQJ^JaJ hgh/OCJOJQJ^JaJh/OCJOJQJ^JaJh;`CJOJQJ^JaJ h:%h+t&CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ"ܓؔp* ƿbnI & F)edP^e`gd;` & F)edP*$1$^e`gd;`$ & F)dP*$1$a$gd+t&$dP`a$gd+t&$dP`a$gd/O $dPa$gd/O & Fdxx*$1$^`gd/OΫDFҮ*,djxzdfijƳܹܻܻ܍}f,hgh+t&6@B*OJQJ^JaJphhgh+t&6OJQJ^JaJh/OCJOJQJ^JaJh;`@CJOJQJ^JaJh:%@CJOJQJ^JaJ$hgh+t&@CJOJQJ^JaJh;`CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$hgh+t&@CJOJQJ^JaJ :(*»ĻֻRT^`ҾҥҎzaO?-?#hgh+t&6NHOJQJ^JaJhgh+t&6OJQJ^JaJ#hgh+t&6@OJQJ^JaJ0hgh+t&6@B*NHOJQJ^JaJph&h;`6@B*OJQJ^JaJph,hgh+t&6@B*OJQJ^JaJph0hgh+t&6@B*NHOJQJ^JaJph&h;`6@B*OJQJ^JaJph,hgh+t&6@B*OJQJ^JaJph,hgh+t&6@ B*OJQJ^JaJph@xz̽ 68Rƿ fzмЪr[D3D3 hgh+t&CJOJQJ^JaJ-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph,hgh+t&6@B*OJQJ^JaJph#hgh+t&6NHOJQJ^JaJh;`6@ OJQJ^JaJ#hgh+t&6@ OJQJ^JaJ'hgh+t&6@NHOJQJ^JaJ#hgh+t&6@OJQJ^JaJhgh+t&6OJQJ^JaJh6OJQJ^JaJz|p`,.~jXjFj#h:%B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphhCJOJQJ]^JaJh;`CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ#hgh+t&CJOJQJ]^JaJ-hgh+t&@B*CJOJQJ^JaJph hgh+t&CJOJQJ^JaJh:%CJOJQJ^JaJn,LmP & F) nedP*$1$^e`gdr$ & F) nedP*$1$^e`gd/O & F) ndP*$1$gd/O & F) nedP*$1$^e`gdv & F) nedP*$1$^e`gd & F) ndP*$1$gd$ & F)dP*$1$a$gd+t& fXZ0rt@Bbصصm__QQ_mhvCJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJ"hiCJOJQJ^JaJnHtH$hgh+t&CJOJQJaJnHtH(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtHh:%CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#h:%B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#h+t&B*CJOJQJ^JaJphbdfh$0prtxǹ{fTfBf/fB%hgh+t&B*CJOJQJaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#h;B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphh8{0JpCJOJQJaJ hgh+t&0JpCJOJQJaJh8{CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJ"h+t&CJOJQJ^JaJnHtH(hgh+t&CJOJQJ^JaJnHtH"hvCJOJQJ^JaJnHtHBDTV~02FHp괦{m{mX)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph hvCJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJh+t&CJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJh8{CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ%hgh+t&B*CJOJQJaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJphprln xӻӧӐ{d{R{=,= hgh+t&CJOJQJ^JaJ)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph ,hgh+t&B*CJOJQJ]^JaJph )hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph ,hh/OB*CJOJQJ]^JaJph &hB*CJOJQJ]^JaJph /hh+t&6B*CJOJQJ]^JaJph ,hh+t&B*CJOJQJ]^JaJph )hh+t&B*CJOJQJ^JaJph ,."$RTjl 68HJ. 0  T V  | ~  صص||hgh+t&CJOJQJaJh+t&CJOJQJ^JaJhr$CJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ#h+t&B*CJOJQJ^JaJph)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph#hr$B*CJOJQJ^JaJph0L<<ZP6!%$dP`a$gd+t&$ & F*dP*$1$a$gd+t& ndPgdg & F) ndP*$1$gdg & F) nedP*$1$^e`gdr$  <>Z 46z|VX "l!|!T"ﳤﳤﳤtfh/OCJOJQJ^JaJhiCJOJQJ]^JaJ#hghiCJOJQJ]^JaJhDrCJOJQJ]^JaJh+t&CJOJQJ]^JaJ#hgh+t&CJOJQJ]^JaJh+t&CJOJQJ^JaJhDrCJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ$T"f"##&$($J$L$$$((H)J)n)p)**,,,,--$.&.....X/\/r/t////0B0D00011223355N6P6@7 hgh/OCJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh/OCJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhr$CJOJQJ^JaJ4%%4(f*l+-.X0123l456@7B79$dP`a$gdr$gd+t&$dx^`a$gdr$$ & F,dPa$gd~$ & F,dPa$gdg $edP`ea$gdg & Fdx*$1$gd/O@7B799B:D:n;p;.=0=n>p>v>x>>>\B^BBBCC\D^DtDvDJGLG`GbGdGHHJJ|K~KLo(h~h+t&CJOJQJ^JaJnHtH hgh+t&OJQJaJnHtHhr$CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh/OCJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJhgh+t&CJOJQJaJ%9L=?@BvCxCF|KNNXRVxh dP^`gd7FY dP^`gd7FY$ & F|dx*$1$^`|a$gdDr dP^gd~$dP`a$gd+t& $dha$gd+t&$ & F0d*$1$^`0a$gd~W$ & F' phedP^e`a$gdSW LLN|NNNPPSSUULVNVZZl[[[[[[[[[^^aaddpjjll$q&qXqȺȩpdpdph~OJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJh'RCJOJQJ^JaJh7FYCJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ h~h+t&CJOJQJ^JaJhDrCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ(h~h+t&CJOJQJ^JaJnHtH"h~CJOJQJ^JaJnHtH%Vn]b$cpjj suy~jT$ & F+dPa$gd+t&$dP`a$gd+t& $dPa$gd+t& dP^`gd~ EdP`gd7FY$ & Fdx*$1$a$gd'R dP^gd~ dP^`gd~XqZqvqxqPrRr sttttuuuByDyZy\yyy{{ȺȺȥqcqQ#h;`#h+t&6CJOJQJ^JaJh+t&CJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJ)hgh+t&B*CJOJQJ^JaJph)h~h+t&B*CJOJQJ^JaJphh'RCJOJQJ^JaJ h~h+t&CJOJQJ^JaJh~OJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJh+t&OJQJ^JaJJLNP pr$&(*:@BP48ᡒvjjjh"UOJQJ^JaJhh+t&6OJQJ^JaJh`bOJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJ h`bh+t&CJOJQJ^JaJh'RCJOJQJ^JaJ$hgh+t&CJNHOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh7FYCJOJQJ^JaJ):Ph0PL8x4 & F dP*$1$gd+t&4 & F edP*$1$^e`gdSW4dPxx`gd"U 4dP`gd+t&$ & Fdx*$1$a$gd"U dP^`gd`b$ & F+dPa$gd+t&8ƢȢBDNP"PRxʱ̱:<B񰢰xtph{oh8h2/CJOJQJ^JaJh7FYCJOJQJ^JaJh'RCJOJQJ^JaJh`bCJOJQJ^JaJ hgh+t&CJOJQJ^JaJh+t&OJQJ^JaJh7FYOJQJ^JaJh`bOJQJ^JaJh"UOJQJ^JaJhgh+t&OJQJ^JaJ,xv:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhj$dP`a$gd+t&BPjnܺ޺"vxzʻ̻ػ "$&*,8:ɽٽّyuyuyuyukekeakekh"U h"U0Jjh"U0JUh#|5jh#|5Uh{oh{o5CJ OJQJaJ h{o5CJ OJQJaJ h{oh{oCJOJQJaJh{oh{o5CJOJQJaJh{oCJOJQJaJh{oh{o6CJOJQJaJh{oh{oCJOJQJaJh{oh{o5CJOJQJaJhMJhDr!jlnܺ޺"vxzʻ̻ &( &`#$gdk4$a$gd{o $`a$gd{o $^a$gd{odhgd{o(*BDFHJ$a$gd{o & F gd! & F&`#$gd!:>@BFHJh{oh{o5CJ OJQJaJ h#|5h"U h"U0Jjh"U0JU*h(No0JmHnHu*5 01h:p<. A!"#$% M/Dd 5   c 6A?Wykres 1c"$`bs.I&940^DO.D nG.I&940^DPNG IHDRsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?yIDATx^iĽ]:'ON$$L1xm;!'f0؀13 $@HHv0&f&6C.WKw|n#ZK-RUiIZ[yk'<@ @ @( ,l0 d 2@ d 2@ d % @ @ @`# @ @ Q# @ @ e@ @ @ K#@ @ @@.@ @ @(M\@ @ @r @ @ @@i8 @ @d @ @J@.F @ @ \& @ @ Pr42 @ @ 2 @ @ ˥q @ @  @ @ &\. @ @ @L @ @ @4rid@ @ @e2@ @ @ K#@ @ @@.@ @ @(M\@ @ @r ty'öG<666t٨}gy7믿J?.۶mkSdjjJ;&M&'O\7{_]+9-<}1¹=Z9U^^>.g}UǴO@܋빠*}ټǚO}uv_wk>2KF}k}R 57gէeKM=V?7MfR_mshkǀ6rtžzLW/7>Zf@^@& ʔ}aS}cV&/MYWlCl;&W_[$ze{!S֫7m/j1oȑ#VrE[}>(294xo14+d|λiUgق˛f{lSھ_Zbr_}4 TU^]}~`+o>evn̵Ϻ^Ǿ{羚i!P#/>yپǚ E3 2Ki/ܚS9WwֆaϿaǚilHualY7..9G[Eܯeotfy6{31Ĝj߬E(rPSzn[k,Fej{߮yY,sd+`}f/oVRs+o>s.cF]?Ў*ȲYGw|y٧ }q5.}b붫l))Sް}u0ܼ{Q"7eAUMf@^K?.ٖ&gmauj˄ rT)907{\XC԰fs`. $4ΩYX!lY4i>0~@>k鼎*VBnU'`kOt>^K}R-/ ,qmoz}yksM)m 6mq6bn&|> Cҿ}bk.07[+-Wf3l>;8k{ғFlrU]`M&\{}zoO`5R},ws`~ɗ@\h~rZ~̴I{^N/žrGPݧMg5/Xs!}B7mt=ՎEr9-9weki"ve~l\Eeذ/@.žH=5Ld]yԲȓyVX9S5rj̎]def/fNV~0K8ݭ=u>fM.!}wCѸgNHʾg:=Yyx>9IE&9Em͎ %\&L{^via3GmeER53 ž|ٛeNl9o_py2ƨnXۆ*II>jtf, ߰,iL)Z썖 -?A1 m~/vL/{Γ2}` Ӽ{xf+{O,cjl8=sXEn*=y9Yv*z﫾ʵ6s4_^y㑭=Qq.ieEXZװbi\-^weL߿HV?s{M^LeK=l=.wEG<6`c^YQX'AS9q6.msѹ^Em-[C5k(ȓoc7f %ؖ}k_iogZy}r@FGc>j=Fc E7Z[/yj]< i=rمWMfcXa2JUپ7Z7yar҇dzw:_+auTQzLV.^6_lY7&׾ϡ*/R}8li*MyVZU5zG<ѝY8좯 MW^.F47 F˼6hYڦ Moz87,o/:T6'Z_:_yZ}k 1i;}hj<^)ɼ:(\f/7E[ZnQ}CM?fb M,}({*Qar'O`'*{˪1 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012346789:;<GJH MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0vI:Data 5R WordDocument7hObjectPool5U0v_1430820257!FUUOle CompObjsObjInfo "#$&'(),0124567:>?@BCDEHLMNPQRSVZ[\^_`adhijlmnorvwxz{|} !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q Oh+'0@Hh Czmoch Przemysaw (BM)Krystyna Janiszewska-DuduWorkbook Lj{OlePres000$SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8  \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =ZB6+ 9X@"1 Calibri1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Garamond1 Garamond1 @ Garamond7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1 RArkusz100" Seria 1Kolumna1 PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012Kolumna2 cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?3?3d23  MR R R RI3~S S4 3Q: Seria 1Q ;Q ;Q3_ M ff6 f O@"B ` MM< R R R R8]hS S4ES S 4 3Q: Kolumna1Q ;Q ;Q3_ M 3f f PM@"B ` MM<R R R R3YlS S4ES S 4 3Q: Kolumna2Q ;Q ;Q3_ M 7 f Y@"B ` MM<R R R R5S S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FA>G 3O@H 3 bR RR RV Vd&! ! M NM]u,LKws8 (QRS S43* &! ! ! NMR Rs3~su,su,-$͒S S43" :.d3_ M NM MM<4R R(7e G@xS S4S S4% @4 z3OD&Q eWpByw skarg i wnioskw do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci w latach 2008 - 2012 ilustruje poni|szy wykres'R R< , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS S4% ?@3O 5&PQ 30.145'R R<Np:?E6׿^[IJ xxxxxxS S4% /@3O <6&PQ 28.778'R R<1r?[wտ{ҙ xxxxxxS S4% @3O5&PQ 33.521'R R< Z?{3r|ؿ'C xxxxxxS S4% @3O >6&PQ 29.242'R R<5Z4V̅? ?SտP xxxxxxS S4% 6@3O J6&PQ 27.904'R R<B"v? +տ00 xxxxxxS S4% 3O&Q'R RS S4D@H -$͒&[YYS S 4eRok 2008Rok 2008Rok 2008Rok 2009Rok 2009Rok 2009Rok 2010Rok 2010Rok 2010Rok 2011Rok 2011Rok 2011Rok 2012Rok 2012Rok 2012e@p@@ ^@@@@e> &<3*vpl-PLB@"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333? PU} ,,,,,,, > > > > >~ >@p@ >> >~ >@ >> >~ > ^@ >> >~ >@ >> ~ @@  x8*****>@7ggDqqr7r@Tabela110 0Seria 10Kolumna10Kolumna2 Z4V̅? ?SտP xxxxxxS S4% 6@ 3O J6&PQ 27.90423 M NMR RR R9] S S4'<B"v? +տ00 xxxxxxS S4% 3O&Q23 M NMR RR R0]S S4'S S4-$͒&[YYS S 4eRok 2008Rok 2008Rok 2008Rok 2009Rok 2009Rok 2009Rok 2010Rok 2010Rok 2010Rok 2011Rok 2011Rok 2011Rok 2012Rok 2012Rok 2012e@p@@ ^@@@@e> *vpl-PLB@"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333? P&<3U} ,,,,,,, > > > > >~ >@p@ >> >~ >@ >> >~ > ^@ >> >~ >@ >> ~ @@  x8*****>@ ggDqqr7r@Tabela110 0Seria 10Kolumna10Kolumna2wDw? ww Microsoft Excel@)U@V՜.+,0 PXd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office9y]lcޫާ1^3 }K0r6Yy(CqQOk#}MˊUIvik1'\0DžӜ aM[ms@SMoSV}El o=þ';/p#[ed?dd/EpMYUסNʓ="mg^1Klq~^8eo`f idS}hrی]"o&8q˲.XU ۶$n26mtώcv&I9ucY%yy9劇M>&c󞨞]s&6 |:Yy񓮳h[y^s2yZU&5-a'ʞyb.X51s>zuK׀ka犹ۜU&8iGQ\Eu:>צe؛}b}g ?9Vۙ~hicz)t%hm_۶6Ŋr!`KlK:C +ҢC#t'lmm/wJ쬘ްf|zb>}~#;Bk#mڗQ{N}m)ꇋ27<ٰi}l( vN],d2+6m6 Z0}ʛ96ee|V5gX|]S^f_?s'*0eY59Ed(QoS>MS}-ysUG2}te*uh}e1Ua3Q4&[(yۘE\索%~e==&yr|quXeˬ2m;@I&Rvcoe>Ԙgzm"#lA7öe)e­pޯh:Nyh^+cy3H|`-{.YEn0.ӦQ6 6Ǧyc-ɜCiOWpUM>>dL?emr޲/>l/ZOYkUY}~ުâ~|Ըk}`iӶu+ ζ6}ok}Ucs>e؛eXlrl]*mLFJVcӿ27ײ_ᐽ_rNJ>9gW63eZ@%K@:m[77qV a @3xԃz>tgo,==FÈhm|Tk$<1w{PM`ֺ OZ^mSEYGІi67l6Llش>,rMgQ>|]S4.yش;ogc؇a1WrlW/ff)#>6u.k[YkUaR4 .+"&yOqv19o,s>dkN}ty (Vg|0+{6LlϺMZUÆy6X256߃k#wem]s>[-7>jpM(y#ܠzJ2OiH7iexCz[ѯJy);;;hv=p:EklAϛ<Vþ`%ˎa2mIH^Mj*6mt̩>456a R4.yش;~ތa-)f?d]7-2Z`[˾:]g.U<, 㼇04;yDbz m:烫Xqu1ؼdv>|eV|ʬM[,#AzkfJX6e?odJU}Uu\ OgWF.isfX+ʀ@U8u٭yL%1loͷ"1loloٴ?Ivݴհ=TcinVieHm_vUΒ᥉lpsll6xȩ>xڼRUgarV}Xָ8ʿkv<2>6qːŵ&yffR06D쒕1=c]~dP}=6e&8iCQ\Euh{c|mQ^3E7}/}&\QaT}X|2?osxԽhݶ¾pM(y%.#7 yfeT${_Ѐ Hm5ZިoMb~5[Y7 _ T<,w.N2mlش>(y[wX̩Q>ǹɑ2EWMKEmOuޚQbibǦ}Og~hOOz5'_.jz|}kjUUE9<]ٙ\\WDU6s>zi>M.u GߗWzh_YIT\( .K뉋z"V6㟕2λۻe"2^[m +66gn̸hkUNu r|LvqƙoʛٛzaMaƴ,dH쇡Qud!}'Ql d Ou F&3;cʈ9 9 Q;e_^ߴly6yޗ:yZl>eރu}fk{|v,{AF~fa{2욕1T6*烹w̻w1`7{3;ӰL_\.u UaVuYm⼴q6fQ+y^B'١KmǥHeϻ6٬Oۜ{s!9U[X!\Cc['`n.^z^sn,P8-{#RuֵA%Mۊ 7!MGQ8ueћ4+)Mש?OߨofI,SbïHͨ:]e8M907e1?w:m?SSX럣Dd,f}yVZU5ldsvvyT8fj mɼ!{lX{*}qy>&}_6hֲg-es_Z|M*6mɋaU~_f|m>bUf}/DYŴM]fU&M6gmd) QCzU!Y>$qղ9YH}ZQ pOT@ re@W>H7eg] vfl/!wQrGǎfAZ^ @] \(@ @ @@.6`4 @ @@ 0 @ @@`ˁ ͅ @ @ .m @ @ r`Fs!@ @ tr @ @ @ F؀\@ @ @] \(@@dN<)cccM}}W_ɱcd۶mryEFMw8%RprL|dSdjjjsas j @ 0B@@ c}>-} *Y{NGA u宏 Ͼt2r#43+(y0͌R%9r) rϣK @%nп罐3+&fef lʂ @}%\/@@ˁ ͇@`x lh. @ \0@B=fF@H9R ro#J @=!ѵZz=AO7 %Ps: @@g ;;44 7DYG5ZjeWuc4ʇ @e c@j?~\&&&DNk,O쓮رcgc=|=zTtvr555uξ7߈.g8=ͦ6*gyP٨}9rZ[PܴiZShYyu*״?ٰAugyheeT~acTfN&ymKy=S̴e~.Q$խ12{oLN@ s@(#׊DȢ}U3*JT=F8l,mym_-;sѯ2_*mM_gZ؍y">^i!ؼ>kX[#%+m*'O3cXUc:YԶy+//eZnL~22::F]-E?Ocn_W%')  @^ =>*M9yP',mWdmY_/+24O =)]GZ 院4g7+]Vll*l_<֭3aP&Y~iy_&d o l^i*{JNS @@.G3t EFܺ'ݖl[:b].Ƭ!wPQuVG6gr63]嵈kݜ!@ % @)s휑Vyn'lh+,ӀmuO {_62T᙮+6mq);U˶]ZJ֙i</'Vi}j֙_iJeݴ_Y{k*5M0l!eYHy M{@@+l>f ˓W>6(;VQ'E3Tmn~e'?-U~D7,Hپ tՑOzv٭6b,SW c_%u;'qƑyWv1/zР)Qksyr1v@ 2Y @+,U)Y7/o=ҼK @.wl @H]]׸r Եó<_ @.qb/@ }@^ZڳmmP_gf-+R @hr @Z%b3bɓz5ccc_Beګ/; @ nǟC C*˺֭.ő}XjoɎQ}ҏ@ o~/ @ B:BmY F^:sYHguphi @JL8 @ @ @4rid@ @ @e2@ @ @ K#@ @ @@.@ @ @(M\@ @ @r @ @ @@i8 @ @d @ @J@.F @ @ \& @ @ Pr42 @ @ 2 @ @ ˥q @ @  @ @ &\. @ @ @L @ @ @4rid@ @ @e2@ @ @ K#@ @ @@.@ @ @(M\@ @ @r @ @ @@i8 @ @d @ @J@.F @ @ \& @ @ Pr42 @ @ 2 @ @ ˥q @ @  @ @ &\. @ @ @L `Iĉ2992@ d 2@ d P HN:5x0' ~p2@ d 2@ P HJ&sU4 2@ d 2@ d`X*I@B.:p4yY|@ @ p +ZꑀY#_c @ @z@܃A 0[KJ @ @7rǗޕ X.]!@ @'\>P,A @ @ Pr/f+l@ @ @7eok]@ @ rHE[0bY@ @ '\.ό#&lC @ trSAc$Xn.eC @ FۈG2N݆ @ @;ew,)AI /9"w`ǏqEo۶L[L̟_ѣGell'OU)zl @ z#_-= $pر"W6U8gr~ KT:zPG.ی@ eK,aS T,_#lӳhͫq&ڣǤ fy3m~ @@.;~3V "2V0oٻdnlGCEpJq]"fV~}W%@f=}!@$\s{k)@wY6.V=.exXYÖP)mzvwT@ rpCFu!@j7jl9U֞*ryTY6k)#!@d"h,x@@qr|dH\\i @<r燈#2d te#Xue]2F2W=nT۵Zy ]٦ٵ=OB.e@ 42y`9l4 Yy3uU+ra}ؼG. ? @@.I`@\H?njjYÄnFYwFe͌t?F-aڂ\v$ʀ @q@.5Ae0>@@V0 `We8e0@ꫯ,aJQmIJ\a @H@. & @qͦYV,#{]:@@.{CMEU Fj@ iIUm eݷXF. @y䢳١a (en2i U+.w8>zh%\.!@d `BzI@9N\):Za BM:~9mIJ3l^8 @D˕qP&''E @hFVzرs8|6z)ìugE'FZVlk,lrSI\@ _mp=crpCF!@Af0\8fta~ybYg?gg=7>c^AC T&\]@,IY x*[u aiyP٫u gq@.yt=e0<¦*@zGHߴ^%17<&>t&ӾށC @ k`%:{ @Tyܖ4v!Mۍtf!@%\wke0j#@zF -Uu!t^= 3݁ @\,A* @5Wh& @'\;!`8GJ @ =+ٗ $s @&rM1216} @@ 5Cm$A rcg,'A Qfvr,k%ʒ @@? 9N{2Nqz)Lg9rD;611!Ǐ;{m䫯:vN_hʾ?Îն}lA@g(1#( @,e1JIѐ`cǎ Q'O|fn]9erZ:vX< cބ:rs rZW,Qa+@;#RRvc:~#gUg0(mJaʄ @`?3AA.sA ~@.s\k \ _=zTt ҙi:JggS2ZI ꢥ-k_er/ GW,_n|wN5z @@$ˑ M7YÆRx찥-CN3UL=r`?@RٯT˗\W.XC @P*IU6jUYަ=^*ִ"ԾMeMmܴ4޲f:-pNLgGWy bScl{,rp @,˗r-^ J.H>4Le}?+fwZ~dnjߦXnl>|Xt+zc+' b-Kۛ^XH _d>0qk 8 J.N6,+\ևeg/gg.}U`NԾMsrrR4'~ЙFjN&mmȕ)Cr~ON]ڦ@ ]?&]s܏Ӈ^@ +y=6W%sehFJUV:*ͫ}FNV.+]fAŨ4Ȝ;~79*6Lܻ\4 @Q*u5U=/o ak3畡#cݔz߲ 0:O+>+g7߆ Eϊ͛]t ? P3&?ߊ`.!*YY%Yp 8#;I^yTF#U.ghJ)h<,?jq_ef 6䲶˦^ GZp`f<&$sm7e7dɃ-dC.{Z @\3LgfڼtV(]B_6,1Ծ6GlC%kvy *:ձU1 =i|+6EvW":{>{?{OȪ}ɌD~?iMd}.ku{N_65?ZL-[кΕI݃6h[M]ɲ6o[j/6qQׅ^}~a^cL>̚8"3oyJ2k%l%wʅK7w,.Q|{@ UerWIPlrޟ*^z*pU45wȑJ ڞʴ > GWA, -Aa7QdrRN 3+IǏcǎ>nLC]252rs: DIiz"9=9󩩩3j{-ӏ~.,:t&\npG. rJ[ Ug:jйm۶3+CPx,arqڶ&Q2r9*ړ}ekdcg*[3j{gP> @rٖTC.;,у`F̣g j^watدBdt`~z\S,42rSԨNo佲װ>uu+}lhdiFAqU @r9G.=V(t"PuQzke_auC,cqMl?erIyb|fQd']^cu)#G\vQ_I r7C. b:(3k>.fkUkEq@.#L~\Sڒe(kK=eA>nl~ e?ryz&''C pUgFO/a>8}QJE\ZGQ?y M7=3k.g'엥E,T,,!@˶z_B=1]@ <:~Y3TR T*ȫgqm rfriu5ʴͮ\UkcQ{8fd_@@Y?fX84yd?NUɜYZv)8(vj?eeßOmJ~&kvsY#_ urӟ94}պ%ejZǪ}{O$Gbχ}Y,,xGƶ-K)K!K|Mo9&,,,QaRG2geySrM?&]sH.z\n\j\t|w2/`uiq'TUAh>.=W?ʴ}G\_!SA|z}J_kUF,5<\ eu5]V.W/@(C\V&x`i>""PfyPC[K?tzzlW<('Lerɥ6e .;TS60ض'=2}`_@@*=&&X44(3,'a>ḨiiSޯ"|#8 2ruIJ1]L{\23 Dܥh-e#u9 aٿMIѶKF.;t7lggWeFGy3* ,YQ׃mُf@.#jz*zU=b*7 d #D29O!| IۛiiV yWbCi].}Pq>QOer?olĪJb/{n a6p첾"> `KlKY.# JY3kK⸎6@87J.&`1]J<.yq07*ƶ`?(2r3?o]7x92*az n Ѭv"캾$@@m*YM شlvCR 0XμJϰʛQl>歓\4*Z@e;\A,2rlfؿTfSc-7L.hO(D}iZ@!@.8j7lA8}Xz6rh2hV M:(VYK]Yw5j؇۲7ӏ9eΊ~>H4Ic-C72 a_κhOD}H" )ҹ(vޙgv*/bIۓ0=:Lڕh_~ Cm\F, AzVrbOe#eԝydܧ7想0_缗\6CWv @.#9 @{ݼ{􃩋sٞ/\zl~;Po:/8=Hߎֶ*!r7\N_ekwU}m"bZN߄kz>vY*W B\4* Ӵ@N]#3ke'? N{PSW`NV`7fs#Jr9Q岾`u.: :)/@rfri5 هr=<$,\!sg<;I#=q"qy9I)=CV?r9,2` hf(?֨LhgB@ ]#m g*PJ]]FJۤZTv} u宏&Y_ &@> >F] p.q:rGa,Y܁F,3_bd2rEAhrb:rz/t*[7/@믿>#pˊesl-wŜ{Zv N|llLstuޒEC]UXp|Mo|Bf\(r 2rQoɛ$fkA轢OB$UjY}U٫ǦK|EZH63ϳxJe$@.wmDlO2`lAl&5:72ʉeO"|ߡh@m@.#uG@嬑mJcf;[lm}7b:>W\9@Nt fwLF.="rG6uI.3[xo rf[ueΝ۟A.ǐ= M\:41YBP9[U,%+_4u K&fW7RhDy 0}\F, Oo.?Xq?`sd{*9*s7L"^zA\ED-F$[g/9gDs- 27Vqy_}u-K7ÎI=˶A#9Mb \aO ryrrRЎ]wf_+?߆`:+y' ɋxU,"r9F@ @.#Ev@zYfF .uf2*uY>C%X0FҳZZ_zQ.E]'\9l_R-M_A.$sJ226Nʼ omoʒ˒_[\.9 ;erBM!`drے6̜Xu d(ZXEt:g#u汖k6b8; ̸־Βv#릋C \a-X6YGk%W"FLێ\I r9,62`̮E?-l\v!qr+n|"X}\)iu'f[YeYl+vC998%TV?'z dűaŴa2r@(3ʮ5wF.{6Ar+2bh$~^U.ϾY(suM{h-` {1?7Yxކd=f㟓,{c;ޖeɲvn"U'ۡen|16A.e %ay=@Uerp\T;ܸ:- j!X0x#Ф\^e>N Yd{{zD/Kf/K5W`$`ydUL:XgzgF4s!\F. vRٯTV5t##\nȪ7Il2H2k.O%v@zFrg#iFn$Vk`kǗt;6!e@%\(Mer3!B.#Iv(*A8-x}ݭ J$F\ZXE_5+6#95!@r-|a܄\N/qԩter#J*0cX+ʇ*T rÃ"bٯXqˮ9$:cC tr.232rQO!܇gf/LrXu!a%6r}lo|\f\\8O7z @FvPWrg|e?I& 䅟̿;M#eL\84iZ9_[+o̼D.?\̢@.czM.2`F2r_ڨ5fa5A9o <2r?ioOn uSeێ;~'s|Nf r= N Fԑ˺ f^@.#O5&Tvv #O<롤@.#{^ww%WE0sLD{*6$WD;IfEs4dl?dwel2-rOrO7%f3vgv{HKwehuT\F.w#bpG._<^g6ɯM?\洴&\F.[[#'f@0_{#2G%/G,,D){?JeŞd{YRI!ȓzޅuӴ3Dƴ #ʆ\f\Ni0]Y-DhμWLx̩Xr\:4@\e2r'd-uauۑzyS|NZ,,c؊ oɓ}Q.['hrG3 {3|OdV׬~\. !?I\>*ryGdʜ~/sۘI,%1?y>n?_~-YxkϾrɒ^LfuSa|sY#_ u=-x%X`;-ˮRA9]"\F.w)%r̹IJ_|-@.wDeI:YE:هQ[s}]스re?I:,Q'?<2rQC]er q?HeRYg,_X~p䲿SSyQcǎ% lf.~]طО{rEe FMU Uq~ ~F-u uñ K~@~8/T@䲊἗.q8s?=,af9uaߊ{ae\F.K5U%\F.W!\F.I!\F.!X+g\h~'~"N-5 J.,N<9X㫯Ç$rvY g1W9΃Ñ.(+\6jJ\C\4jC\C`ztݍx'rnx\~|a䲟hS#*,eĺJ㼗JeWԙ]ݷ#{Ö^c@waߪAD.W%qer;ɣ2\.O\:j,K\.Ody;<ʬێU ]"ǚ\vȨ7E!J2r9Z2r9k2r9R2r9w: LsdEmpZ:r9 l2r9Z2r9k2r9R2r9s/[.ymOܻ,7YYxKĞ \.+]a rVblmry7k.r]^wU.ڗ\SVXV?4٦dgl>=`[/?CnjLOY[Ruh]+HdŞeC$|qYݾl2,,,y1Yě2od22g_}VfM<Kqcr5䒫EvʅK7w,Swc߈ =خ\^|\Aq^2dqrp}Tt{r-ݖ\K.<\64 rZ\kgk\3\'\7<-/Xv@0_=2_$_,>h}32޿ f/j vCv&_HE.lZr\[\F.8[\F.Ǚpz\F.x[\F.Ǜpz'v@0_?ljddq"Bլk#pӋ0Ybl[ӿoVoIr9 C۽Q-B.#JlmU.'>-z7&7ӿr?>ɯܟ_?_?OO_1+:3"d+O~uoןKfyI>ݷO\q)ˏ=PV,X"}.r9& ۱ԩSkC.wG.sw~b\\v5y8jvPc*/KbSVh.r^'2Y#2Y~eOɬ۞NeyF$6{'YSRgH?=J?/| ~c;?'K,hzt^t?ek^g._sz]fkK._N,K\+{<I>?| B| ~5@Ë&1Dɷg} .Xuk@lrM@(95t|~ >ЄCy\חuf%N|f>Kr}@r}yU* z>d y ''?*%AJ;„κ=n7n=χ.2>(ں&8}-]~ֵ4Y]g̱@/JDח׎W%R{ 5qd9'\/;U[nX@.[aNeqV?ݞe䲻4QRS妲En nD)M@.#e!\F.Ir#/`Ų^n\F.='\F.ۧ= \F.;,G\.nrF3pƪvKˣ Fuer퓞'\F.72*E\ B\4*E\ =r"v@.*Y}Γ}O_v''O< |'OU,̿'Mp]˜;쉧zre??8;•?g]ѻ]-K\.K\8jB\K\8j r9^r>,\F.89%erKѣZKeeTحEerjKeeT-R|`2\T0wŲ,ѵLҞs ˜&\F.w;N ˜ '\F.w?M6{-..r-*@.#+ĆC<@.#=ƍ*@.#+F<@.#=ƍ$\pЪ6e%rS]E.# o$ G.##zD.#p$G.##:ݬH\\ C^#)2r9ڌ\F.ǖ\F.ۋ\F.ǘ\F.Yr/Vk\lt@V0܊rlvjrZؚrlvlrZ8 M#*(uđe7g>4I\n2_]r\?E42rQ~}erQB )gnIZֱj_r=lɊ=ʊ>He|{l2,,,y5Y,zoh+pKd=GeކI{e;YGd-O7Rf\\v!}rѺr-r y7Կк ˭ aa( #IJ\)خ"7#ˑD=n"A8#ˑDnV$\. `:u*an3rlvlrZ؊rlvjrj܊rlvr9Y.2[9G2r9`\F.H\F.G\F.H\F.GuYr" U.(5_er3\-\-1\1\-/_ޭ\il8V0܊rlvjrZؚrlvlrZ8 M#C˺ _ererherlererl zPr`dÅ\F.IHl7`QÑ_]    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\S`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~lW`Ký@.{܍JBic~!1?#ˡd5v"˱f?~#!5ֶ"˱f~@.q^],qnĐ^er#|CAb|CL%\no \f z5yeΌn@.#PZe΄@.#RZ&r=E2C\F.{~ eq0eq M\e0&''Eۤ׹e΋@.#Ҹ[\F.}{2r9J2r93@.ϻ"Y.Te]RثMerberqJأmerberqJ#fF rl82r>-2rQ2r.)&2rQ2r.)+rD#ߦ\fAC.#˧#|@.#}g@.#% \F.;,G\.r9oK.3[ZȐj(eyeߙመ #62bzH_e_Yjj(eyjjX c餟>2`r\?E42rQ~=erqe䲏QG=erqt >©Vv*2rM(Ier) Mg@.#마L͇\F, r.M2rlQe䲛$QJ&En nD)}%\i<99u鍾rerr> }w_\F.%}r|ӷSBSrD\n&Yr2Or>Ur:Sr>U'>fA_ˈ\F.7.JvE\v%irL(%2re(er3ɢԾ@.e$-Z. 5á ˞F5 a FU a@.G2MWr~B\F.I!\F.6O\n>ePr\7C<2rQC!^ɶˈk\F.׈z"\F.{T$\F.Wy$\F.{UU$\F.WEB@k7e#u9SNED"$Z@.#}@.#@.#f@.#C"\ij\frMG.#+F<@.#=ƍ*@.#+ĆC<@.#=G*@.#+ĆC""\luqb -"nEiM@.#e#\F.K%5E\n*[r.MG>>2\n7nC\ G\n/}lK\ G\n/}r䨍rYS6P̫er;ɣ22ya_eƲ岙aeƐ Cm,QÑeq Eb@.#Eb$\F.7/vD\v%)^ey{ҟm|M!'Oz5oXŭN8֞rllrV׎rljrfێrl@_-ry睵>|Uy[q29Xdnjߺ!&Y.fG.#I$\F.e'\F.O%&\F.'\F.O%@Ja_}`T6o۶m ;vָ<55uee~rYM"tyre0\m 2rdQKe.z_V@VPVHV;!%eß$ۧ2~`j9vsYkGɶ>=]'oPۑgЮ}αXۓ>lK_I߶$}LdAebAf;uo[\~l\eLϾ~p)J.-gYrv6?9rdPF|3CYy55cX-AyNM_;rטS~Y]n7n .;uv!1g_ n%_I~8U.ZK.z\~!\\KgTr-}:>\K~^nH]K{ARr-}%Mo9\Ok7^K\K\K?4}-]ҽ'uNwzk`4u=5WN_K?Z:yu&uڠm6u~{,}REi%}]%Y}~rO1/z&[+ner_䒫%wʅ=w,yt]nc;g,N3v`l{rO:'=)WN$'w&wMvϻewə{޷d=orMl{}zO}=or>OI4iw?y_ƣ֟䪻9w>z&“'du&}|ߋYor7< 2r)m@.IsowqleoTWr\!6r1nTUr\1:r1nT rVir]]̲Umkr^نrlirn݆rlr9G.- rQo\F.&=rh[er =6rDd,CX\}6M\62r uJ\L>2r)m@.IsݱP@.#=%Pe䲃QDEю ˎD1 @.#ErhۅrbYǔ@?s#\F.>j!\F.}%\F.@j!\F.}%\hc˺ hU0B.#CmlmF.#c|hE.#ClE.#c}h}F.#C,Kw"Cr[@.#N@.#[ [@.#Ž@.#[ A0id r/bYG\vsSJ&E SD M@.#'\F.O%rϣ[rF\)خ"7#ˑD=n"A8#ˑDnV$\.*4[9+2r9ڌ\F.ǖ\F.ۋ\F.ǘ\F.Yr/Vk\X֠ ˭aP2r*(2rQ52r:,2rQqA FM.ONNJi2r͙O)M@.#e'\F.O%4M\n:c_r\?Eg>no}}\TV?ڏ\)خ"7#ˑD=n"A8#ˑDnV$\. c˚/f.#C|erlerhererh~ nrߗȆ\n ʭ VAa ˭ aa ˭ \b42TlH#n|Jird(>2r~(ier)>@.yt3} Q.*uޞ*rlx#i8rIԃ&rt#i|#rWdE[_%[ߐ%ޔߒ;ޖʲ]eߓ廏ޗ{>{?{?NȪ}"6#>#ᥖ$\IB1VNG\n-- 1a -Ə- ˖Qa -Ə \`\51XveW>4G\n.]r"G,2rلQ e䲋QF ;r9e0\F.GlW`IÑHt7IHN7+@.Wa]VOrLlmF.#c|hE.#Cl!'Z<`̃v$<,,yWAaɃ<(² K[>(<,,釅 cC3rZfi_e[r<<eroTnE\ ;F\n-|TlM\ ;F\n-|Tr䦑]i|)7Q)erۮ ˽ wO:\F.$ʽrserOL7"\nl\VlW>2rs4"qa\#q\ EEz.erllrV׎rljrfێrlr9o[. F!m@.#u@.#žm@.#@.#ž1@.G4me22rZr8'2rgި<2r|j872rw樯<2r|j8"&F 2\F.WOG"\F.T#\F.WKG$\F.uU#\F.WKGBH'-Y^z he9H_e_Y c}%uɁV̫2rZr8'2rgި<2r|j872rw樯<2r|j8"&Fۇ\f wB.#ݥ"\F.7-uC\v$Jird( 2rM(}ٜ~5-nÄ\F.M5A\n"Wr.M2rlQ;e䲻4QR 8CԔ\ffB\F.7,JuI\v'rO\v*JtM\v)sO\v*JrF/Mef+7 2rtQ+e䲫,QN3fE. .DY@.#Ir/#irl.erp'e䲧QMEerpGeǸQUEerpX$ˑ vӥ\tZ^D`U2r:,2rQ2r*(*2rR2r*(-rDCB.3[_`ei8?e?I::X?e?IP C +8\D\5H\H\7H\r9n֑,?(eQcYer̰_eQ[erp_eQ[hˡXVVerqe䲇QE erp'e䲧QM erph bYXn7er veMNا=er{f[emVد=er{ C%Gm,#X0xC\n'yZr\&/r?uXr\63r?urHU6r5!;<\v'jrP(2rQ(AerhGeGQ\>u?~|G9y`_a\F,סX2r}(52ru(-2rm( erLe\ebbB;SÇ玛ccc (^Hm@.#^m@.#u@.#Sm@.# @.#S1\*l޶m@ ;vqV?S?m"yr.6SrL(%2re(=2r}(52ru(=2r}(Oz%B fG3Cyjj8wa_eIJ ͕\F.7.JvE\v%irL(%2re(er3ɢԾ\6(yr9xٟua_KepA2fF. .rD@.#K%"\F.4G\n.]f>6/].CѣGs0-6`]erwI 2rn')2r3Ir,i]YoYh{Ϻ2bA.#K%"\F.4C\n&Yr2O 2rdQj_Z.1]o ¸Lʆ-;C9oW O)-D.#9 M\vBi@.#9O\~Jiaz+u䱱}h؝K-Qryrrlq2rQm erk bG% %#-@.#[UDry۶mk&g_f:}\ns_WyJ?U2rtQ+e䲫,QN3fE. .DY@.#I@/(lN7L<ׅ}]삢2ei8?e?I::X?e?IP N.0VW_fz|z]."`e\F.K5U%\F.W!\F.I!\F.!\F.IJWrH`Ǐ?gKd|ɁLcKbA¾.\vA_e䲿QSUerpe䲟QKerpe䲟QKz%><öI˜?Fz.[7d\F.MU!\F.W #\F.K5U%\F.W#\F.K5HWr2¾U\JvGe e¾ SGe e3 SG!@.4Z5ۊ\ eQ]erpGeǸQUEerpGeǸQUZ&#k82rQkeCˊ=$ۇrGr Y/9,$>SmϦCZ=MuN[?2?h}zHڳ|nɲ]e;ߕoomoȒ˒-E_$ {A2?UwAf;uo[#W+Ka'-Mx2ƾ\>G)Ozn 1sSsS=g9irTѤyw<4yؕs۞ޔ[גs,zoy,t<09ʬ#2䊛~)3L.\r>hNp`e_(yt rypIAkQrMd>2=j\K\Oz:}\OZ:8OO_Kt<^ұR=Okz-}Ylz15Z̹9u3k̛o|Bf\\rOȏl,Nf2ƾ- fZׄ+'N$i&>O'} 2$כug^:d9Kfy;ɵ=}epϛ==k'uϻ>}_gOn/W`BxȒGwC!\e"eq0OeOQPO\5 r9Ёlrj\F.>j%\F.f!\F.j%\F.f!\F.j%\F.f!\F..z_V >{?NȪ} eOdßgl>=`[w3}.k9ZƧV?jw䲏^/Wݐkod~\r_s̟-U_r|&Vh.rʏ\~rEr-ySɵZLr-}Ny!u-YpKɵZ7YXr=M[Hz-}+s-}op-]t^Kk?;5Z^k}{-\Oh_!qQׅ^I'zz1k̼)_&% O.z_x\j\|wͲ8Oyk=f;sKyo 6!䡳yoz"ړrDr{{r{gr{=a[y}KH&@=O{ϖ7{ϫg&tޑmp_>8Ov'1z38O^_m/<|nxBf\hw@.g,NvQѡ@.wC.nӀSuH˱tOr-I\F.7aG.#9GM2D.wg2rJaQn\F.s:Wr~~{r㨎@.Xݑ@.wC.?˱D~$ݑSwcX,F759Yrrg_0z 0syƝ\n(&''[\F.K,{A\n#wiO\O {E\n+{kO\O {HѨ#"ve6 m揺 )a mg )a #}r`wE,kKIJG3H ˜#'\F.w?\,(\=F,rNj=er!CVHVeSVH'\k r9ef+[\F.;))erS٢\7e7I& M拲@.#$RJבr\(]R2r9`\F.HUr_rOYcY'2~d\mnlkM3~09>)gnIZֱ*kxd{_>.w'v+c;ޑomoҭoȒ_[ɢ&6" 7$ {AsTmwQ̾Y5qDf\q/eeK')", ߝwLߑn%\F. '\F.O5Dhl+rl][#;erS=@.#=Č*j@.#kćC=@.#=Ejj@.#kćC# \`M$<[9G2r9`\F.H\F.G\F.H\F.GuYr"C.#5_er3\-\-1\1\-/_ޭ\2p ˭aP2r*(2rQ52r:,2rQqA F*O:%&*Cy!ˡd5v"1?#!46"˱!\!={9Fya@.#IPaierpWeQY%erpWeQYp Y&bYg/B.#ClE.#c}H}F.#CkmE.#c~HF.#C+mOyk5"C]# 2r7 *&\F.[[!\F.<*-E\.vnrJ4`~Cc!/\TV?'zDzj?rYO M@.##\F.KG \F.u#\F.KGr#_r` eroӎ =v\F.*= rh-Gˎ@PL_.199)?}y,3>\sз?iMd}.ku{N_65?Z~ (9OHdŞeC$|qY=Y]m[n{Sn}C<,rL=7YY%Yp 22oä̽2geʬ#2䊛~)3L.\r>hNp`e_CCbE ˎ#Eq=#\ـNr`23#z;MWބA.3sU^A.#{mr\X<1s!F2r9sG.#Q'\F.str6 ۤ.ef.{~K:e1 Ƌ@.#Eb$\F.7/rѶ }}Kf.3sf m 69av &m 69ax #rLbYc\F.GlW`IÑHt7IHN7+@.Wa!I`\F.ǒ\F.ڎ\F.ǐ\F.ڏ\F.ǐsXr: Q.6[9*2r97\F.G\F.H\F.G\F.Xr;* M.,5%er{lK\ C\n'yZr\&/2rQk(ˡv$2g/2r9o2r9V2r9܇g2r9^2r9g{e{V\}r:dero:t\ Aw\:4\$Aw\:4qweYA.#AK@.#9;M\vBi@.#9O\~Jiam\w2`2r[U \F.W x$\F.{UU$\F.Wy$\F.{UHUmr2&r\\8ei**e**x k\F,rS]E.# o$ G.##zD.#p$G.##:ݬH\\uI.a:u*D\n5r;sWr\.12rQg9erİwlxrYS6!S˞rllrV׎rljrfێrlr9-Y^z he9H_e_Y c})bYg/*O\.M\9+G\.nrF2r\b;6F܇\f wB.#ݥ"\F.7-uC\v$Jird( 2rM(}ٜ~5-Yme& M2@.#ݥ"\F.7-uG\v&J#rGuH,>HeTQkeLQ[eDQZ&rEn nEi}#\ۈOrY-[3/wewi Mer@.#$R$\F.7/vC\v$J+r_G6_2`42rلQ e䲋QFsEɮ ˮD9@.#K%rhrl nerp'e䲧QMEerpGeǸQUEerpX$ˑ vӅ\f A.#@.#f@.#$Z@.#c@.#$ZB%\u*\fr5A.#kćC=@.#=Ej*@.#+F<@.#=ƍ*@.#+F"!\du2bPeƲ岙ae**e C"Y"5# bF5 5á ˞F55 5á@.G0Ȧe2 rn݆rlir^ٖrlkr^9FQeIJ#5A.#kćC=@.#=Ej*@.#+F<@.#=ƍ*@.#+F"!\dryrrz߈y*r=tTXr\:4r5pTVr\)8r5pTrpCVEr6q$rD(-2rm(52ru(=2r}(52ru(_z-at_ӟm|M1'OǏjj:%u6s,rL(%2re(=2r}(52ru(=2r}(Oz)U(o۶M;<9|pxT֟m*/}r%sS 02u6smwd,iI%}zүo[>&}]xK {2`1?U ̺r孿NJ.K_.nV{{ &g_t?z';vF*婩sf/gg.LOnX2]Pm 2rtQ+e䲫,QN3fE. .DY@.#I@f 92Ylf(6-j36\n7nC\ G\n/}lK\ G\n/}^,pWryX9*?kj_a2rوe]F2@.#˧#|@.#}g@.#% \F.;,G\.r`沮߬ѣHuJ3 f^&\F.w;N ˜ &\F.w;N ˜ '\F.w?MC&&&$0?rCt-D;b,vG.#I!\F. '\F.O5%\F. '\F.O5D ZHaM 2 (Ka rFRn%r#O)-D.#9 O\~Jiay><̺ąl$J&u\I9@.#K%"\F.4C\n&Yr2O 2rdQj_ 3#3U.OMM ~bQ>rH筹z_WaC."2rOҨ2rN~8yer) ͧB&\"u Rm۶s9~M"de\F.K5U%\F.W!\F.I!\F.!\F.IJ97|s':9TѣGKgWSrEe FMU Uq~ ~F-u uñ~ ~F-\e-̦WeYGYkllL;v~'ONc/f4!]PWr/mTr\5;r'iRr\'?r'i*^eLJ߼ͬYsz?}҃R9\{5oݐ!{~dP֣ t; ڕO9Kڽt{҇mI_+ۖ_$ {A2?U ̺r孿+n\~k˥?/dp||ٽij/tj@ B"a%6"q&?^#5ޖ"?#ᤕAD. Xr|g򽅷K7Vn>[ˮ9$3T.qytκH2goB(s7Nʼ{{* 6|[,j /NM]|:vu{3N=g;\KIUw?/s7Ɍ̣ $mx0*f[}-Mf[̦N:Igl:l+fJf[M_KVu̶:s-MS3{mm+m\mN1#$}(Vl2/z&[Jf[2/ylpr;U[nG5Ȑgf,N3v`l{rO:'=)WN$'w&wMvϻeWgNy793"yG̈<3+̌{ȳyuFy:xH698O{umr38O^_m[2Z2c{sZ2K{@.jmswmreroTnE\ ;F\n-|TlM\ ;F\n-|Tr䦑9vY,kKe7g>4I\n2_]r\?E42rQ~}erQB [2Z2c{sZ2K{@.jmIJ\n ʭ VAa ˭ aa ˭ \b42flIJ.q)7@.\n8br F 2rxQ#e䲣(QLE= \ v!FlX"˶6G\n/}lC\ K\n7nC\ K&CK2r9`\F.H\F.G\F.H\F.GuYr"I. F6Ser3\-\-1\1\-/_ޭ\MU0B.#Co,mG.#czD.#CnL!o}]l{CnKx[v#c;ߕeޓeޗ{>Heޏdj_rXV?I}*ۚMo>lku{gg!=frU1=Ծ"ˡfv!\ù]. 3^}΍G}0_||H> >mokxe_^UsTnz^̾riyrOȌ~~P.rr򟳮K#I\f2i!\F.s6trB2r #GrZ,>>}@.#\F.ڏ\F.ǐ\F.a,r|;Uzr`23;Ac VAa ˭ aa ˭ \b4oro` ntJI\7*O\.M\9+O\.r9\2erDoG*rܛ0#erOݫn!˽ tO;\F.4t#!e0GheΉn@.#PZe΄@.#RZ&r=\2es@\v#hr`(2rQ(Aer@.`m\M,&/ ?XY~f\re?*̼Wr孿Yw<+s^GqRsTWYEYx˲p聿_[_%ސLel;2]YlqYbwBVKn,"TLMo?5f;/ۺ_٦sY|!=F2˶2urܝ4Ғ<e2gF O)-D.#9 0r9|(uIѶ`\Nh4+` '{ٮdY"B|[tۛDeJ-OR]J&媻9w>'oFx:O& qݣr?#?ZC.Ldκ&ג咑aweϑ eϑ : M.8[9=erc@.#$Z@.#f@.#@.#f \c I..uޞ*rlx#i8rIԃ&rt#iherpoeQ_9erİw6rG ޱ@.G4me#u9SNED^Wz he9H_e_Y c}-\/\erqe䲏QGuerp/e䲯QOuerpd 1r r\?XerQB3F > >rF }'\k2` r&I$2r|Qv}erQB3F SD }&\fִ\f0!nEiM@.#e#\F.K%5E\n*[r.MG>>5)\F.O%&\F.%\F.M5A\n"Wr6Q7徍4%Y!$R]@.#]扲@.#ݧ]@.#]g@.#ݧDܧ,k|)1R-2rm( erLwewi Mer@.#ݥHQ're0r|ʨ.2rn8Yer te9f &C'\}Kߕ\Ne̫er3ɢTey,eDeי<e>@.i4 RW. ߰ ~GmU Ur1 FMU Uq FM!@.8j\G. FE5C.#kćC=@.#=Ej*@.#+F<@.#=ƍ*@.#+F"!\dU2`2rQkereQcYer̰eQcH!VͶ˺ @J`r7qVr\%7r/mTr\5;r/m"rVe2`T02ra(!erCѢXGeGQ Ƌ@.#EbzJӁ떭\F,w#er7H+F@.#9CM\vBi@.#9O\~Jiam\w\f RPrܭDҚ<e2gF N(C.,#9O\~Jiaz-U~#~7rI9~Q.[',2mX2rdQKeU@rgVGlyf9{pJ~XOY\v'krL(/z';vF*:YZg$KOnI)Z.EݔQr\>5r;sWr\.123u#\F.K {FWra(|ȑ\NKd|3CyjjL`%2]m 2rلQ e䲋QFsEɮ ˮD9@.#K%@rv@Fa?SٜYu6#.h6_r|ʨ.2rn8Yer te9f &C'\5U=z4w2 lpErfF. .rD@.#K%"\F.4G\n.]QeLJe¾eyי˼O\~Ji!rYmerJr̙}erSJ $\ΡbrY+ erIerg@{\F.w?\,>2r)m@.\nz_Wa9 W$\F.I!\F.6O\n>ePr\7C<2rQCf#G]ޚm*`eW$\F.I!\F.6O\n>ePr\7C<2rQC:`*mv= rEe FMU Uq~ ~F-u uñ~ ~F-V.Ld*ӯG_0."`e\F.K5U%\F.W!\F.I!\F.!\F.IJwrb6ĺwZ$'Od/$."`e\F.K5U%\F.W!\F.I!\F.!\F.IJWr,i8o:kT*\{uaߺ!C.%x2ro⨭ 2rJn82r_ڨ*2rjv82r_ڨ)DU@tzQtaߪD.W%qer;ɣ22ya_*WKq),D|lS2~3YcCZb|͡c&'-)S:{O$Gbχ}Y,,xGƶ-K)K!K|Mo9&,,,QaRG2geySrM?&]sH.z\n\j\t|w25A\^uY Y-Y'_瀞 9bOrn$爞++;N>}&i]=OOߞzTiRZy:}ܛSmvy[۟ ӿ'髲eey z^̛̺o|Bf\\rOȏl,Nf B#!0Z._{XfZׄ+'N$KA&msѿz ,L/LrYy^:d9{,s&Itp-M_OyzzԜɵԜz-5穞~aIc;eL~s-ˀܻtkdmM_'~%?/dp||ٽij/j@rDA.5erXerer8ierer8im@.A:-X-r\1:r1nTUr\!6r9rTWr\!6rd=99Q*rvh=rG%rnzi9rO)rnzie;R3;2@.#-n-@.#[U[@.#-b.-@.#[ [@.#-b.@.G4\+q\3\'\7\' 6T'r%E.#+F<@.#=ƍ*@.#+ĆC<@.#=G*@.#+ĆC""\lYs9G.#Ik-E.#M=G.#HjܭD.#>=rFRie[mo^f.Ferp'e䲧QMEerpGeǸQUEerpX$ˑ v\oO8!>7rwq.Y]nM\77{>{?{OȪ}5n?eeßOmJ~&kvsY#_ urӟ94}պ%ejZ֥uLAۢm}\zO%my۲T}yAߴ.Ҡsc geySrM?&]s(a/aS.\E.XA;fy_sz >7wce/'_M>,=0|pܚ| FaX?@|L>|3X?g>''\>a~ ~>8)ғ@ߓ>:*T eΝ۟+'N=0|Bf\\HG~v\>zYx{_ ƍǒE܁\\^y=g,N3v`l{rO:'/2Lߒ{ۓ{;{޻y M wp8Mwy/XQeM7Ϟ%P=3]uK sϛ|tKoy/_%n{?睥{K~`7l)*%G.wC.nӀ1-K\;\~&s`ژܝ˾Ɯz_X#!u沫1QcƲݙW^ˣe0C.##z{ er፤er$Qerer$Q + 0QX֖"!f2r9̇_2r9^2r9܇g2r9^~yZr\]Z˟uDVXVG.AVeSkGe배ckGA@.1Ln\>cg+[e䲛3R$\F.7/ʮO\"Jhrt(>2r~(}LߐX֖"=U2r9Fp2r9M2r9Gx2r9͊xryz&''%er3\-\-1\1\-/_ޭPmPG.#<( 2rM()erS٢\wewi MerA܏qEr94\F.[*2rRy!2r0$:2rҀBeraH!j分?V2("=U2r9Fp2r9M2r9Gx2r9͊xXlr9\!!f2r9̇_2r9^2r9܇g2r9^~yZ[Lr9tAA.#[}àr+eUPة5erkbkeuXر5erk &7E.aB.#Co,mG.#czD.#CnLF.#c{}E.#C.Cs'j\ltPNqЈeNn@.#PZe΄@.#RZ&r=g7@.#=EP]erpGeǸQUEerpGeǸQUZ&U.8uTU<;\\(i9eNn@.#PZe΄@.#RZ&r=7H ˞"2rBl8#2rcܨ"2rbt8#2rcܨ*@j$.u:#\F.K5U!\F.W %\F.MU!\F.W CXK_r_F\)خ"7#ˑD=n"A8#ˑDnV$\.B˺ 澿gC.#>ryj?eeßOmJ~&kvsY#_ urӟ94}պ%ejZǪ}yD}$+|(+ ޗ廏]ɲ؎wdl۲tۛtdc聿ɢͯM/ɂ^y&e9/xVfM<%WKqcr5䒫EvʅK7w,SwFj@.#kćC=@.#=Ej%\t4;d2\@o >/O>* YlzQW| | eΝ۟+'7?)̸Q!,/^/9*DB\$v\65\(v\64 ݨ$T:{93KC'rr~ch;rCC#rzch?rCcu;242\frpo*4XeNn@.#PZe΄@.#RZ&r=\q 2r[9 \F.;E4H\n0^r(J 2rxQt {0]E.Ǻ rl{._w I#-#\F.sftrB2r #G.199)ṈXs5c?B?rBNcn#rsC;rJVcn'rs{1r1e2 \͛O;\F.8޽r܋ er#ދ!˽2hr1+r2r{"(K\62r uJ\L>2r)m@.Is],1:e@U=Y,}YdPVHV;!%eß$ۧ2~`j9vsYkGɶtmt-AZ77Ў=w,Y],,,,y,wYUYxKdy,s\udYV7rͿox\~|a~[~8M>^0z2r9G2r9 ~2r9wd2\F.=&\F.AM\>2r)e2gF@.GeIJ]eW6G┰G3H┰G~h;T0M\>2r)erg@G.#HjܭD.#>}rMlAB.#˧#|@.#}g@.#% \F.;,G\.r9oK.# \I\7*O\.M\9+O\.r9nC.e0O^ m@.#u@.#žm@.#@.#ž1@.G4>2 \"Jhrt(2r^82rGΨ2r^8}T|eIJP!nD)M@.#e'\F.O%4M\n:c_ypQ Zf;lccA !2x%2J( 2 A ,!l=f=]w[_W Un nzVxr\<m|epPe䲻h e!\F.$j)r\f|Qe䲛H@.ufL \vUr:-2rmDQ[2:@.#Frm3geQEm"\nlKr9˺ѣGYP@.#%\F.ar"\erFM'\n K9[n\F.[<@.#=MY@.#-†" ˞C, aC l}¸\`erHa* Um&\F.r\u `e(a }O. A.#E-@.#mcr~ ~"V@.#e@.#D4r3g"rYSE3 G-%\F.!ʗK\.7¨2rEQGr#ڛN[29 ;\vNTU2rТZGeGD5%@.#K /vD\vJTRNlaX֧#\F.6Z%\F.@.#D!\F.!\F.4Zi*rSg΢y2`Xv\\vRTW2rJeDU%@.#K -uH\vNTBNj!e,Q@.#2r 72rJrL&ԟr\(U@.WIsY2`x>!FzҋrLvԛr\w僲` rL?2rQJ$\֥};uNccc>em[$Xe(Ber9E. .㉺@.#G5&e1E} D X2uڴi]*퇆J沶-x2`%[Ny2rȢVeD] ]@.#]'\F.*jlÇ<~r9NrYEuˈed˩\.'%2reSֶE \e߈5eMP2r_ђ-2r6v(r/hdqr~,'b[@C.ےr\Mjerxa[eQGy yc@.#G-6@rIUG.#F@.#m2 l ˶C9eFKM$\nYl berEG9 9…M+ \F.Wv4r3dؼeraG "\nd*r(AeGk6e?e䲿h%[emP2r_R 8k}F.[r\Qlerpa M$\F. 6r\Ad 4YE\.Joy2roњ 2r&n(r/hɖrl;G\mD&Κe˖**\F.Wz4r#\شeraG9 9C+ \F.Wv4 MVѮ"[\qfC\#\F.6Z%\F.@.#E-5rfg%! \F.6r\AdNerΐa M6rAUE=\\9/\F.G.OhVe놷ߝCK嫳ϻAhpz?n_1430820262$!FUUOle CompObj sObjInfo ExcelBiff8Excel.Chart.89q Oh+'0@Hh Czmoch Przemysaw (BM)Krystyna Janiszewska-DuduMicrosoft Excel@;.U@NV՜.+,0 PWorkbookOlePres000$SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =ZA75%9X@"1Calibri1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1Calibri1h8Cambria1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H>Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1Calibri1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 @Garamond7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   @P 20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1XArkusz100"y kZestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyktre[ orzeczeD sdowychwykonanie orzeczeD/czynno[ci administracyjne kierownikw jednostekczynno[ci komornikw#dziaBalno[ Kancelarii Notarialnych#dziaBalno[ zakBadw dla nieletnichsprawy pracownicze przewlekBo[ postpowaD sdowychDinna dziaBalno[ sdw i organw pozaresortowych (w tym prokuratury)kultura urzdowania w sdach __cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?3?3d23  MR R R RI3~S S4 3Q: kZestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystykQ ; Q ; Q3_ M ff6 f O@"B ` MM< R R R R8]hS S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FAAU 3O?S 3 bR RR RV Vd&! ! M NM]u,Wn4"C (QR@S S43* &! ! ! NMR R"3~"u,"u,-$͒S S43" : 1d3_ M NM MM<4R R(7e H@xS S4S S4% 7! z3O(&Q LIlo[ skarg i wnioskw rozpatrzonych w 2012r. w rozbiciu na grupy problemowe'R R< xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS S4% 3O!#&Q'R R<)k~n?Pw⪿Ls8 S S4% a%3O #&Q'R R<xb?w:oLs8 S S4% %@3O)-&PQ 4.348'R R<)/*eL?њ<w xxxxxS S4% ! 3O!#&Q'R R<}VC6a?%XjALs8 S S4% 3O!#&Q'R R<2[\?8շLs8 S S4% 3O!#&Q'R R<!5?8iT=Ls8 S S4% :3O#&Q'R R<MnyAć?Ls8 S S4% cd3O#&Q'R R</*eL?I=C$Ls8 S S4% \d3O#&Q'R R<y5u?rgN#ILs8 S S4% <"@3O85&PQ 10.022' R R <; JR `b?u!ҿC xxxxxxS S4% 3O&Q'R RS S4D?S -$͒&[YYS S 4 eI przewlekBo[ postpowaD sdowychAkultura urzdowania w sdach7tre[ orzeczeD sdowych-wykonanie orzeczeDg/czynno[ci administracyjne kierownikw jednostek1czynno[ci komornikwO#dziaBalno[ Kancelarii NotarialnychO#dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich-sprawy pracownicze Dinna dziaBalno[ sdw i organw pozaresortowych (w tym prokuratury)eP@b@@8@@@\@5@,@ @e> &<3*vpl-PLD@"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP_2050_POK 317_CHOPd!C 4dXXA4DINU" P=N:SMTJHP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFOutputBinAutoHPImageShiftOffHPAutoDuplexScalingTrueColorMode24bppTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueHPBackSidePrintingTrueJPEGEnableBestSmoothingTruePrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpap6.xmlHPStaplingOpposedFalseHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNStaplingNoneHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPSendPJLUsageCmdCURIHPCoversOther_PagesFront_Cover_from_Feeder_InputBinNoneBack_Cover_from_Feeder_InputBinNoneJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPConsumerCustomPaperTruePSAlignmentFileHPZLSwn7HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_ColorprintingaccessusageTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEPSServices_PrintcolorusagejoblogTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265PIUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial6P d?CZMOCH<Automatyczny>`R 44dMicrosoft Excel Domy[lne ustawienia wydrukui j.k k m m EXCEL.EXE<"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" dXX333333?333333?U} ,,,,,,,,, ,  > > >> > ~ >P@ >> > ~ >b@ >> >~ >@ >> >~ >8@ >> ~ @ ~ @ ~ \@ ~ 5@ ~ ,@ ? ~ @ **********>@7ggDqqrr @Tabela110 0kZestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyk ҵdGJ/yw,klX6,[-KR#< O/rPK-!~[Content_Types].xmlPK-!"a )_rels/.relsPK-!͟>chartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP_2050_POK 317_CHOPd!C 4dXXA4DINU" P=N:SMTJHP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFOutputBinAutoHPImageShiftOffHPAutoDuplexScalingTrueColorMode24bppTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueHPBackSidePrintingTrueJPEGEnableBestSmoothingTruePrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpap6.xmlHPStaplingOpposedFalseHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNStaplingNoneHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPSendPJLUsageCmdCURIHPCoversOther_PagesFront_Cover_from_Feeder_InputBinNoneBack_Cover_from_Feeder_InputBinNoneJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPConsumerCustomPaperTruePSAlignmentFileHPZLSwn7HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_ColorprintingaccessusageTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEPSServices_PrintcolorusagejoblogTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265PIUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial6P d?CZMOCH<Automatyczny>`R 44dMicrosoft Excel Domy[lne ustawienia wydrukui j.k k m m EXCEL.EXE<"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" dXX333333?333333?&<3U} ,,,,,,,,, ,  > > >> > ~ >P@ >> > ~ >b@ >> >~ >@ >> >~ >8@ >> ~ @ ~ @ ~ \@ ~ 5@ ~ ,@ ? ~ @ **********>@ ggDqqrr @Tabela110 0kZestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystykwDw? ww Xd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q M/KnS~z.9{+3#g]Lv}ݨsc2ˌ+sW>+n'V W(_9k^кde7伛4߷dƷeަwd2Y7pAYx!Y]=,'#D}o32򦞅5ujƂ&OMvi~9o25WdADzhl:sXgd4s yQ@.G.-6OFq Ռ͘''D.cԑ @.D._uJtK;h4bҙskCyw.y9;͍;9ܜ^iyל9otsƵs^sEo;՛5s =th93G7:zNݹ @7UM osz9zλI'hk\[|c ʬ+􅗓h@.C./5iB5$rYUe;|Iw^E.e_sN;kr}䲫9a9<|w{;"erYs>睶7\%A.2f|'H;Ũ\9lr==Ov5\\>'9fMC".R1֜;w?s'CRl#Ovi*IJ\lY2rأllVU@.#?F\)anUT5yr3}r6CwlVU@.#?L\%lQ52rQμ#rɮztvO*r er a"ˍ@:\F.깆\x7F.nU#{H6!uۇПezG(Se2P-vI&\+9gwi/%g^yu2ڇ9?*qqÓ2srgܛɬU/dΚeWdhk2w2wrކroʼoɼMoMdf?[[ﻲhx{#$,1w|[x{gE:m}wCQڎN?L~i?ֽ*Cs֘1 ~ˌ&3F3֙7>)3Ϲшkz@θ~9]rһ ;Knx-r^/_LXsRGT5r3}rwu1 w4eI\ y"\F.{ 5)@\.>D\jojpgcɰu' eMY@.#-Cb ˞Bf @.# E=@.#=ZA,rCmy6a\F.P[2:@.#E5E\.+2r]45&"#;c@.#=hʒrl:D\j4Sr\ |(r)jLSQUπCe0t9(A.#Ƀz@.#N dB R=D,gg\Ϊ[,S@.# `era!"ˍ@:\F.&r?jƒ9WRֳPrŲFr\= J@.#Ɉz@.#'ʂ-e2G6}-e{v+\ֻLM7rܸLF.# F \nTY\F.6rܨ,b)\g׸M6۰S@.#mb2~ ~#@.# '\F.:ZK\3M^Q9F E.A,k!ˍi2r9opmF.# \n\fp[Qᖶr48e0\F.o/BezG(Se2Per4*\vDz5Y.q\F.~B\& M\w;_ryd2g2g+2UZ]ݰ_λM-}[ozGo> 6rPr|ߕE[G|K{L|;?lx_ݨ>W~A MӬ}L/SrFn\nXB.# erߘa#ˍ ր;e=rOSNr⏶w~Qx|c ʬ+[B>r<(F#Q.'h&2r, ˖C1OeOF3 Y@P2rS b<֮6v erv"th 2r72rJrL&ԟr\(C}&anuO}h\A,kH ˞v 4Sr\ |(r!h 2r`Q2rCD(x9*E.M uj2B.# erq1"MP\F.M'rE,5?֕dN\|A@.# TJ\4i<2r9SQJ7>-|VνiZ^~IyY}Eֽ&s׿.s7!m/|@l6,+n?"K=w_S~w<կh{Q'shݫ2d=gð̸n2c\̼I?"ӯyXκ9viKS.CNvE;n. ZZ>zesASO.&a^uO}h\Q,kH ˞v 4Sr\ |(r!h -ՄJK+#Tb-UU,Ҫ#"i\0(r!̜4?r@%Vr9cnrr7-Gep) eEP32rsќr=,f/"\{-7I.HSw!~icF.C.cBz"\\44@er6.#uz}/WB{0s\,xCS2w:\\g=e(4rĸ zoEHaXs@.C.?yΙc uwQ=f\yҋ&吗Hrz|ޗ&4rz|C/47y埬yf@.W/zsfgQG.W/OOtZ@,g{Rg2S\\KIh>rrךDTjWRy; rێL*wj n`,QIC.k>JM]2wO;r:|oTjoo?#)r:|o6T.2ʥ2G\F.9/Gr=祔^Q.c=eryK=*m/ߴ7ser>"]Os,m{^rٿ\GBr}y$Yc"Ͻ7xB] ϒ$a~erysGdO%'\'9 >ݬ o}K9e0T2rE.s)4#˕y& Ѓr\? `M\\Xj'X=Y,Gw|0HfmeV+ o!Y+Xc)Vr\yVpYԌyE.7crCmc3./ϼL:Zk 6wEwv9ǿr;䴥w闍W3L!|}ݨsc2'dOȹ+YY_/ʜ5/+2UZ]ݰ_λM-}[ozGo> 6`s"pˡĸslzhG'ON9~'üߊto\רk^9/lƫ+^?C^._Q r/N~G.: |̋9k;<ҝrӖs99ٽy9s^sθ6yk'sN\.s,%\@.Ry)e[r\J`0d 6_[|o˃~*c";x@F;w?)yYW^/\p|{:6ʉEIW9esAKμ~9 #ȣr77C47En;~A417OM ^gn sEo dJrVO_X'37O[iO[Mz)S7@5&+Y@:7ͮ7>)}O2Rg3#=?X*_}|} Ewqm!'_rbnԞ.s^s>svu̓эɉ&fg<}ıU&W7jMjNq,:ћiE7XިM<?%95O͍fӉ&Oıf1FS%Q/f7NXOKE[g%\yX~ѱUYcyg9Us6s+s.sތ8Kt,=y7uys^s,?ѣs^s,?v9r>^Uo\z<_\f`?G>e _<%!C.+wrfS_"seFx9\yc)|ysryC挸?4r䤗UeIJye1z,j?rZ `A$'{<-Rn|{xrYN=j)R7F-,:O.s˱:(@tλn&O.?&\]աr>rr 6~WYv5*} цG?|[D_>h3(O_0yzrݯ^ 4G;y :yX,r_DZ GFg:9/9Zea9y'w9GX9o֘~u/czy+ PQe7\v-.Smԗn={6wC^zb䐬0/ZyaY=#ym|_.}YwQq7o= +TO`ω}k0yC&G䩾zQsA|^ l򳓧y8Ɲ 0Xjtݝc_< s^u@o> cxr,m@:yΫҾ缽ı4yo&K9sdз:tΫץR=5ץ74ץs^z @ @@b\nN+N!a @ @@z L؀"L.ˈeWA= @ @GnB.3('1hmH9@ @ ^-r92Z[N!a @ @`}s&<Мer@P!@ @A.d" #\NX# a @ @a@,5"rB@AP!@ @2x0b [0YE.#d;@ @ &Qmcرc266&[g\f2S7 @ @h>r.iKei&}J̽B@ @ 4{N8$ >r8T<<<,~g*ee6$L] @ @}GSW#B."H.%r4Çs8x\f @ L;ry0RPcǎ)ul2`%Iy@ @ ~e0XJm3B eH vLOB8 @ @h!Vnᤖ4$rI`UrY')(cw€ b b b OD[;N9rs]UBݖ7_1@ 1@ 1@ 1B + l\e˖-sڳxm0 i=|a^1@ha~!b1O)*k-rS<22sYn/+Uv EQ~~8 OУ,'@Ϙ PyZ !P>|mj\lSZ?c%G9#@cMK%@ڒ Gp!@GY!@ܖVͤ>Yer3::\<KrpV$@I]pOuϔ!y(A==6׈\hvuum山H&߿?ˮ!chi99`)*"@Vf!9ABii AYD\a Tr'c(*uB--Oj@2R' Gݱ&E<-,BjB.`ui `ŎM 0yJ@= 93f O1O2liw @ @X @ @ xr9?3J@ @ @r9 @ @ Q @ @@ @ @ '\ό @ @'\>@ @ @ ?r~f @ @ <r!@ @ @ 3 @ @ @ @ @O% @ @ O| @ @@~(@ @ @ xCM&y;vÇرcE**@QݖcSNMlٲHy?lMk)7twB$yZN1/Zyg]gͿ 9O.$#_')<Y/vڐzVݞk˘r&5ngK#\m[k.u;[!hg[Δ@ լ3:Ok~1ө/ *r\#Ke#<] +(d ~&!DF0^N^pbk)n/'IkWO&N¿AUSǙ[sZ~ ty:ŜT_p ~䩻<+ߠ߷?:awYr(6ys ꎧ"nsʨ!0ry0#h ^'4dwH.I2e^d._D[\j#A< fEly3䍩Mvӊn?]PG%#F\.W6&r9"sʨ!0ry0#h ~dD?nZ.mw{}m^J"U,?|r>|џ3rilWy/IߌӿB]PEE*#&WռMIGj/^? 3bwN/inOwCkU$j?g:՗dyI&O}_\畧!v%OΧmٖQrr#]u4䩻<+v#@VysyE] G둣ڋ.: F6*cJ`>iikyrY;3KcIJ~b; .-ܓO(ږKn-!^Թ7r+) <42]Pe%@VysQFϋ G둣y7e!f6.cD`[7N/zv]6ĠH>-Oۖ$~x} S6l>ՋGፀ}f:/m"MKsw3s3s[~~w"l{_vu]wo㿽 @ @ @~b[vAv凁}>`}>`}>`qxD]y @ @ @d.ȞIAl @ @@ @ @dϺ<6 @ @ @ @ {q @ @ ȶ @ @ @ٳ.#@ @ @A} @ @f- Ȟuyl @ @ @ @ 0kAc @ @ @@m @ @ @Y g]G @ @l @ @Z@=8 @ @d @ @ @`Y;6?<@u}Uׯ_\r1a￿ywͬu֭ҥK?k~͹5yڶe8>%[._\]vyݸqb7ޫb޶XGyuh!vn:8ckSǾ{ө[ uNp_>2Kd/Jq@7/6rH6:v۬6O=O\:~zp8$0=JMym8j~hH+@;BcW c } }1򧯀5P無3/[C)kᾕ4ޣlPB7Tlk;w}7modcu^kmj?=qJm$l<~CkݚmC:b審Bsޗiy {^5=hbLcSg7\oOmG gN]ޚ揞9H[kjgem{?=qI{8vmky_\+iaA*Ã=}CJcZpCc_GD-:' ekzgV]L;T#s8>!vléڎsߞ鹏UT ؞sy߰!j9LH eMCbemmzA:' "@`{|u-&eڡL}w}כm6O}nmqZ=VX{0umRz?y_0y{)ۺ=m]xP無FlO@]L: bl O'^rcݪf8vVd>\C,cF&7E 7Yv&W`sPQ*' ^W.o]]T1 gI짓r?jeMCw=zF[r귔k-.:2czEb#;:ض_S[jJ 09a,6 0 {XOK;@7.{Q<iؕecLrXw0F笠;u jtlY>t̬C+ڸo|a!S>Cݾr71}͛47{X~֨mb}nك^vKhg>+1|W~٥8vOv]Lź])m=Qy&U?_涶m/Ilé2?TǦ}`]93cݱX^v;_<\7wSCkٞ.9zozNw;a>Mׇ1oS{K]m~oc٦ݦ!0 {JmE˛`i$,^oE}ihUx߼I{&L//rn1خhgLaTvE~f{s{ƲonS) \p\Vu5F[M{ˈ bzݵ:vOn}0v=O3}ڝaC3k3ǚ..YϾ59]sm"{[Ǵm>(>tvv&)$q9arSyX:{C}\MyDzdOl tl3m@,+qcwM5n cmCX)t,Cl:6Kܞz[z7MZ˫"9my1{5.ne˛rM=^hs;CS0V=[}S 7 m~Z净~\79<).CCCQK ]v_bL{.0ع)fY=].uk39kۧ:?;/ߌ)CC}.>f6YL3yx6=5tP}8=Pɐ然.ϕ)(Mi݋j;{S_c8 9@ c/z]) '1}}]SY~Xݴj71{rmM2v6~lg?yo 6m>vOhØ }^mز[R}|ohCLscgt6ĶYcR]N;Tu]!Uӟ<ݦNѮ!<\*i:湜+mg2M3{\mXݯ~oc}w9mgP6CYZi16e;{]m[@=.ʹCeisĩCݦ6vm=nZ ֦]kˈe׿_5c\1mk1Ʊ3~:DƮgcnz}Ӹ<:ϴuqi6 5M@ݧ <7wٖ܎8ڴ73km.N]=wm=]P6Aϱ\ql;g] {\moms|YPӴ8C-CY]6u;Ccmui,XMCXwS ԶQھqyhcԳWNMMf7ذ8ۼ$Cc]/bz[?".rc8k}G!i69ӡt>T=jOcFum4yvvmjhK_~$vگf.NN;c9{϶ 55C2uumԭ7{Skcjsdϡ $.'cӶ\ξ3`3~_.̡_]inWvl0;֝㥕At=8fmn{e>o,{X]ڴ4'}iӞc ykڴdOl {cr4VM!Ʊq뮏=4bۦCM=Vrk;]::28/ؖC]в:+{׿2=O6869!0V=,5Tv,ZNW?GNyiae yK6mrӞX0XWnsWowٞ}w YNֶu~ñ6>Wm1P>.A=ks9W6V}6<6qm}kcméu蚢{^[!P6tŷqf(}׍adkٓ{c)7شmz/$Ahc_Cizξ5.0 iȌ&t}7=l3~Zz;޼˧gGoߎ|lz4^KM7ǂ6844EO'j:ui;i>sا1]LS֨'ߎ}mmG=z<ݶC ylHhusE};یGgkSc eۇ>֦c}fǮ)rۺu1j;,g6pʽZfsuc..i K@}.yLK6Ӗ6(){5;ԃ*uӛVlCy!oDh)t̬~s+oycmMmGevԝ6YWj=֛.fα6O6rgKӞ+7CƎݼ6w:s)ò].݈tq9&]9ԮC)mm4]cmO=MCn֢5DS:ھԵr\4MM>WuyyMۏMS{6<56շg皢ܶk6Ǧj;8qmQ_8ǔטQkæk3}c75ߺX۟)kP(77Ӧ O" Y42qY9noC̾^jej uһ)/Cmz&z٥:vOħ Y.scv3?ؖo@-xbXFY tgbMmsr89^}oksf.OӴSMv z×}{I~#qTاSGv}٧Ϻ{.ώpmmB.}m4]_ywm4Cx;ֆ!CgkҪ{1kS ]˛&}X[}e c}=նoƸkf6 )Sj[`MgӅgMo~Mq!yh8xc^p-<}7%0㍰?sl(٦fn 3 Khoy^"z{BSvMws_65MS;C>bzv٧3~tܜOnǡyy4sScoyb;KlWn¥ua?o.R9T5}߇9 Y: ڮsh[Ky]l>m]=s<Ήe;qݶo?:u;tm9vm:ڽ\.̡" W{C"m{kCc'pA9ԭ|.qӞr>Z#,msӡf6%k1)xc;؂ { UFh{!))=n6ƫp378$ lsk D` c]S 7v#Xf, ȞqqlDPUڜNp3wLJC1}+Kb1L-Pem$!|0\}L&S6Ħ*fV 0K\CqM1{9F @``AGy<q!gyfp3;g.fr =5ycl=[doH`C$x}W xp3wkc[F>r=EX5S睺ݼLM" ~EReLL'ĞyQmjkW^01dżJ^=b[C ,zkZLl{ ,>ƃ]&^e5jIEY8fO8<[c @R=o @`V^ @ @ AB e3 @ @ UAV+ @ @X {! @ @ت {n @ @,D@BL @ @lU@k7 @ @" ^Hl& @ @* j嵛 @ @ d/P6 @ @[doM @ @R(I @ @ Zy&@ @ @B )$@ @ @V[v @ @ @`!f @ @ @`V^ @ @ AB e3 @ @ UAV+ @ @X {! @ @ت {n @ @,D@BL @ @lU@k7 @ @" ^Hl& @ @* j嵛 @ @ d/P6 @ @[doM @ @R(I @ @ Zy&@ @ @B )$@ @ @V[v @ @ @`!f @ @ @`V^ Y{? }>`}>`te쳰[)y]}>`}>`tͅK͕\ _ zc'zdlj}>`}>`';AyܭijO7]x'@ @d3`. @ @ Vq%pf\'@ @,P@dK{ @ @ o6%7ʭ @ @كQZƶ @ @d3eb @ @B@mw @`tG' @ @٫.󨃭 @ @,U@n {! @ @ g\F` zc@ @8 N`sO'׋ @ @@_Av_9 pP'ۋ @ @@_Av_9 pP {c^ @ @Ndg^؈ @ @* >UܸqXVnݺ6=k!#"@ @ 0 {la_@W\nlCLsiʟ}Gp]ҥKXU @ @66Jٔѫ:B§ c+z0Dz"E?UD @ @Rۄ@9ǡ 'By^z<͛5P{(I!@ @h+ n+eM 4ͳo9l6ִCPo!- @ @ 7%5ѫ:_1H,ڵkv:ƚv= @ @tdw29,HM`9>v@9ma߿]gz @ @O3X ˗ { @ @, -6Ȏ/]tSc PcM;T1, @ @@Av%lVm}ʕ;Ƹrrr1v @ @..Zݜ@ P`n_]>ri( {E @ @* *fM #iテ.zcR$_cM;DC(Z @ @@WAvW1ӯ^ƍUDWAtf4Mc_Dznݺu\tMAXQ8AA @ U@U#`nyiccr"%XӞZ @ @<󬋭"0KA,b @ @dH`8ApD @ ^@ʔ6/ . @ pAYح2ˬ&@ @,]@ ~ 'Ķ* @ @vZ [S @ @`@AE`WX @ @dϳ.,ٳ,"@ @^@k YZ @ @@{Av{+Sؼ { @ @YgaRd/n @ tA+h L( Ȟ۪ @ @dh- nMeB @ @bZ ^a#@ @x;cFuՇrJu},7ڵkեKޞᄏuh#L[@ݛΌ' ^͵ @\|uq1σ>x߸q7fˍMbޞWA`͖^ @ @`c8j#82O]R]no_C;v4W}v+%LA2f @ @)m!یMݴ}:d_ds2;A݀ @lOMx yzr;nKbAxL`uՕT @ @Q6Ai}F˭v5AkAvk* ȶ @ @ MsS#o;ηe dzddD @ MsS7o|xXCv( : ;qۮ @ @6ڄǦ)~ҥ֐C-buMZ@ݚʄ @ @`{meHyl_Ѯmo/ł񍭁j٫) @ @mk׮ |G=r3 buLI@݉- v @)&Ⱦu ֐.7!vZ7̄ٝ@`^ @ @`mй|ÁuWd4W1G_}&1cvo{4-dOl-V! ^E5 @thdGO뜶uC#Ԯr꘦A}{ƍVcbxW^}x ĽٽD`m] @ @`{ѣ:6߼yj Cޛ9{<|MccAvև#:^}q n) ^dl4 @,p,Ϳ7-8|PbL Z$ve0ަm}k^^lf"MA6 @ @s ]' AeS @ @+dB`l!{キ.w1p}>`}>p=rYFPAv=lo}>`}>`s|[%>lF` ;>9em0J @H@=؂Av{na?F @ @E-7vE @ @ i85.{c#%@ @ V@Vtdm'"@ @# f8Gi4 @ 0 {D Slh' @ @`xAH`}lWKh @ @`A$VB`}lQ @ @K@}.y%@>A ,M&@ @3*~>k7[3jM@@=E؊@ [oI @N(SW}ˊXr˭-'0@ [oKd @ @`1zrڋEeV8@ [o쳔J @ @l^ c{! ^Fl%Yt ƞEl @@m{LO=0{эd%2)%~C @9.saUAkd Fm7lJfC @ @bGf{[@=:hd= @ 0_v(K yzcozx @ p!08ק_Un@ ;{cGE @lS`yofjAeS [X#"@ @+{{e??T=U?Q Q'[I`ǂlgQ&A @._?W|6~k~zzd}oivN"@`'p(.B @@ɯeWff? X=͟_ V0KlY&@ @ =u0{4~k> UOΏUl+Y=]=][S}A @ @(/~۪/wUU_?X=~z,~~z[>Y=~=UV/߯^߫+^)^A5Tl @ @e _Փ^}z~z?ZŐO=#~>zѓ:~7|O\-볻U窗}O~OfqQ {Idw21m 4zco{z @ $%~.~[>U=m䷪yzGv=_?#Yl` Sk-%p@S7ɬ@ @V' ^]I AK`,Gd덽R @ 0 {JmK:k%AA؃Z @X {u%={g/ 2{9u @ @`jA_ {5B A؃Z @X {u%={g/ @:~n>Xݺuqſ^su^`_ch߮]؆r9L;tǡi9 @ @[$>wƍ{7^s+r9Hw] @ @m U)Z+ȞB:+ Ⱦd/v @ @lѯvłՖVÆ8%Ⱦ|&=CX21, @X {u=gԷ #իmh#-Jr @ @9Z'>u.F`_ ]rQmiz]=e @ @ _[(ȞZ%p(Ȏ׵k.~Ck/B2 @ @-dO-n}qF?Hehc_oݺu\tM^=e @ @ _[(ȞZf-ÂDsGlؗ.]zĴ#5iOd*h~ @ A6`kd/,v>AbKg L/0T'\=Sa`}>`uK F@AC=⦏Ǭ% dC,+N^ @ @d j몧U` =Z8 @ p6AWbAjKa"{X" @ {nY_C- 0Aؓʊ @ @Yg_٫,FG [oqb @ @`nUd#^~ d;l/ @ @`udC: ,T ;{cGE @[@us[' ^hm6 @) gl;zc&6! @X {eU#ٳ*!0o>A󮩭#@ @cP2ۮ$' @ @*٫(!ȞU9l y t ƞw=m @K@=v+n@gA؝@ @V! ^EgAac[K7ki @ @1ulA6z t El& @ A*8FgUC`ml]G[G @d- Ws-&[m7vob3 @ @UWQY5B=rhd=: @ 0 { mCzk-zcDlf @ A*8FgUC`ǂl]?[G @dO%Sk-%p [o쓉- @B@2ΪY [oy @ @)Sjoc]mY+ "p({b !@ @dj {V1-/{uu @ @`jA_ {5B ؂ @ @*٫(!ȞU9l y 4zcϻf @C@}uSjAl%0 @ A*8FgUC` [oy @ @s % [[-#0@={pb $@ @dj {V1-PzcϻV @S@}Nu[κjՄ>`uƍխ[}[Ḻ= >EҼ @ @`udC:W#pڵ;xOW>K.=>Ozc*i~ @ nA{ ϡn`:|E/˗/_e~wW\ygi@ChZ @X {=W璷 \z"bؐ}iÎdC=yˆ#"@ @4 C "e`~E`}>`oXboKm'0A=S{8}>`%K}k/A*N*Ȏm.+m? }>`}>}`AR{tg [;[N`r썽O'/ @ @3,1>Uvdw2) dgo @ @u YsJ}N}&0!lVtK @z{堀 B@kSl[S @,Z@rٳ,"0OSlYW[E @d-jylN nlB @ xAK8gWD`zcϷ @ - ZZ nMlB @ A*8FgUC`}l]W[G @d-jylzc5! @X {5MCٳ) !0>A-$@ @C @@k.AحYMH @V' ^]I AK`,GK7rjK @ @E-Om @@ [o֤&$@ @dgm VN`YmlUW[K @d-jylzc4! @X {=[gbhd덽b @ 0 {hQdh-p,5 @ @٫.Y'> X [oeV @ @CZ >@@kCAحMH @V/ ^}'o {rr+$\CA˭-'@ @C EҼ @ @`udC:W%p;xHWcM;TQ7PC @) ^g]*A9{1˗/:]c^GWkڮU @ @`m PMd=coDZ.ZcAv噞 @ؖ {[)ceO겁9M=5ִC OC-r @ @u YsJ}N}^@}1M^g]o-Jr @ @9Z'>uBm:8ִC P @ ~Ak1zc"._} )^=e @ @ _[(ȞZV%pҥ*~a^ʆ1v9m9HN?ִC P @ ~AkX7z-w}F @F)dOmU. ^zm?o} [Wv\^ @ , ȶg - ZX@j7o|TaI'K.W=ٞ[n=<Ûy^ @ # R^@mo @ 5 V =68B2P~XGWmi6e @[do}M-j٫-h-P8ӧM+,vS.;{6k aB @ C <+dF@α!>ڎe{^eolK oE @0a-Z [Ss~Av ? nO.9[;/P @L, Ȟ|doȚH`(APC`yb!Av.ǩ>S\_}Y˫-&@ 0?Aj-d/ 7s}؍[n=j\!FNٞXf}ۣwvl @ l{٭LH`5>#Ɇ dG@CzPS'$'&WS\ !@ 0 {D܍.Zk6>>j!lPAv]frǴlO-rʕFʇ@F ijz @ ʚ[v@@=EX@SCyBS>{fC&s^ @. >) ȶG Z@ݚʄV#78>\g._}yݴmrOv @ p[@mOZ@=X {4Z$6\v!6 # @l^@]`pAH`Vt8r 4v:c؏rmǬ>=1vNo1 @l{E-+.(p,8ŕyCD/Zk9^u6,cL@{; @L& Ȟz3+doJt{キ>} 1Se`}>`ܟ< \ {E%0d}=T<.k;~`v6]{K}>`,1Ȟ]b->W"h(0T'XVKvװ[%h>`} %K+ɂ -v 7?=ޢ[-٭j @K G'Z d#!0_7 @`zAk_ {> d=`A,q՗~C6 @`=r.-dϥN ^@m"^u; J}BJ @ I: ;qN W_koa_ꉗzҫ ׿;j! @g. W/^aQ5XzcU%03_]=U)ox-Ȟ>cK @+ ^om2A䭗N ^`m2d'~E%/}gؗǪyW>S=׫gWir @O3o ~A@kAحMH`eE/xK/{oW]#GG ڏT_OT}oV/|| {{'@X {՛ Y[E`}lgYNE`pAﮞm?V=i7>uOyVO>v>?']!?꟩piyVz˧gSճ+ Y\}TSV/?d^Y $@ ]@Z nkBhd? X=Mv'wC~|zw_T\~E0uX7wT/V/+^. @+dgj LVK`}lXiL @Q@ƪM[;E t *0ۋ _c-$@ V@VtmmLGE(?m_9} /E믱 @h+ n+eR#@S7۫ @' ȶo - ZXKlW#h=l @) ȶ/ - ZXm7wM#p@@m @ @@mK@=X@ [o_d@2 @葽BOLAVE`ml^eO 9 @M@=X@ [oŔӆ\@=8 @X { g[F`~ǂlW3[D`JAE @`yg['^bl33 >SaL3) @ 0A MdC`LCAc[6eQ'[I @` AZ {[Z' >V! ^E5 @ A-dh-/5 Z@j @NN\&n! ndn ƶ l @) ȶ/ - ZX){4LN @`LMd j ,QdҎ"@`m_ @lE-A=sdǿ^d @HA}ahAТG`e7 iz {™ @ +,ꙛ$>s ;{c^A @dd-jy^ʇƊ~[nU7nܸkiO)P0ا,ϼK@zj @S٧虷I@m 0w]q?MavҥKXӞ>j9$ ȶ@ AvW\uwdO.?ƴ4˴ # ^O- @S_d' aիW/ iߗu67o>cM;@3b{Q .A5 @Ndg&Aׯ_W ;B]E]XӞ̋B2W@j @b?& >&dvx"vZzi*b0JrK@zj @S٧虷I@m p@|Kh s| ?ǚkca lS@ͺk5 @&AbhAТQa 7S~ %@A@m @ @ CZf'v}Avn#ϴC%OC-rX {] @O3o ~A͛7:`;ΡDrW6i졧YCIZu YW"@ G@G<=2tK_rQkjzXhfdh+ ^om @@WAvW1dw٣u\k׮=jЌ P dZF @ ;:ƷuVkde6( `5 @A]chAТi =%n$zd7ƚ} [@j @..Zm# nd Dۼƚͺd3mQg$@ F@F4]]LK`O .B @@ C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+dF`AA @`%rFdϨ6s#p^Ay @s:E:jIٓ0[ [:N @`pAछ_ {LI`-V] @4 C <+2Ⱦ{キ{0dxsGO>-՗+^~woIzk?R= X=Mתgճ}z;?S]; FEキz]zzzoV/T/V/ܼ}=_P=XyW>S=woxIZ=үo%}>`,1^>io[6)0d]kdw:r }>`sdضD[8A` ;zbDz8a`X>ġE>ysA}>`%K7=!Y쬂ŖΆ^` ;O5N`A逬 @doO+cZ. @ Wo {}f$0D7 jS , @,X@t3-"0GSlXUD`8ApD @`Wp~/Ȟ_Ml d=0a @dj {V1-pJ7kk ! B2 @C@:Ω9Uö)A3/#0 {D @ AJ 9fgT B`}l^YG`A0B @` 5Tq^mdϫzcϺ6`(- @ً/ Ȟ]Il ƞo=mCZ @ [n {]f('{IFdk @( ^`fɂ@ [o9U϶_@=5 @X {)Zv S+[J]l^2@`RAVF @`Yg'^dl4t >O9Էn @dϫkA &hdjH@=b @gd+\ {E$c 瞋 ;"@`;ZK @db'a6AA4} @<, ȶ3 - ZXMcl/% V @!AchAТG`ǂ74=l @) ȶ/ - ZXX7iZ[ @F)dOmU.p({յNdnh @" ^K%A|jaK^P7g .  @,F@R-fCً) %p~}A篍- 0A` @C@=:i+kY`_7O`!f @@@=V!X5)MAا몧 @8E@}y Z 4zc3! W_b $@ Z@ݚʄ--LF@UՃll @) ȶ/ - ZXd덽bkhf!@ RAJ {f ψo&Pzc/z񍭁 @RKrSZRg(l^@`vٕ @8 l] {հg7.~|֭[ƿAv~zjc#oZ@X {5ŭo5ѫ:zw}m+W\_~{E0?'CXe |AkEXP͡7o>al=̞ze+z @v۩T-dO%m=(l\qϓ=# XQ2>6 % ^V[Âj5^L=߲m= @`;z 4M k! P-2,u ]rLx/ʐ;|M=߲m= @`;z Mdk1H7%F\5PZ AkYá ;-[ @# Nj {*iل@ R+cǘM ocM> 6ˮ{@=|V @SZ*ȞJzV/!t<|NwYnW51K/ 5+?|(fsZ |Hhژsms1c}o) @ ȞCֵ uSk$K.~tl8G%OC-oDX50&̣V1K& ړ:3DKj#0 {(,'<\ <:J U@UDŽ@ +4E)$izMh5ɒ!vmzd{h~0:v^V" ^HlfVϚJ<|˗ @-dO-n}8bgcs8}!w ȱ~Av|=/koؑ&[9o9|Ir}Xs ]as0<ưK ZK!@K@=v+n|{WmT 9ǚvVKP|HYXg@S~=rX2|g2T?Q7 0 {*C!}L=2H O@mZ@=mF FS7-~!v,97kS5m!B7Smksdϵ2oW9RPJ0| @d%i9) ȶ/)p!& 6-7ci{6ٶd7n3zTCAv책ϳKMσhڲ; @d7d-jyD+cM۷HKr}(c=f1aCbc;52s ϩ?޺ˡ 4| X2 @@Av5d?h- ;zȗq}\r.o߰ ǖwוֹbB3dϨlJ|Z 6Ğzj @#G@"4@% $BrیzAǂcR {.8m;'1>6zV&Js @- [x{doZL҃hx.t.ׯ4ކ1},gXP]="/kdE?_^[V @+ ^om2A䭗d7G2X>0P]~_b7( `5 @A]chAТG`k йM_?0,}]E W;i +,& 0@~ ^V7<#:Y\E|,j|X lF@ROPAdVD`k cMޡWCW ?xr{lU@k7]"tnb7}+/#Ԏk] _׿]eZ Pd'd-jyV, ԦGR>0ʹe}hJRAJ Y *P~l_]X\KkxH.fuGVxfP #@ W_(Ȟ ,W`MAv^*o$޼^*,{]_)>6w\s @`q-q#'p|Շ-!y,`iz/c6m#@y Y%o {ճ&XC7}pkm|(dq4yә7ۆd3#kC}(uAev0f* @ 7 A NXC7 dXOm.1-s ]'@`Kwй{9SNǖtOOdkdD`$5#X,;A݀y*o+Eѱ|J^gq {J" ^Jʖ8 %f- ȞuyF߸>k7y?Ub}cW} \6|_n`Xg}+Yeܴp4/Ȏ1}p1H#-6% T'i {f+!-eR5Ĭc_׊~~nK #o2lw;d 4c?04fw]_lo4/Ƿ.ʚ4{5Ȯߞ @책|Ajz l!`:C!L]Ό d/`67ύC,#Σj{84rӜ@ @,2mzCae߃cz$ˇOue(4Z @!C(ZF) ȶ? Z`AL΄ d/X-75Α}s~r#i2n%u}j_ s ϨɱWe".& i;" >EϼMldG03Ệ7ֻ ^@Zlb|6zg7k|l(c캾f'9<Їpaz9{ @`2AdԛY {3P ,=Ȟ[2ʜZ[0dyΌz@`KǶ: #rmÒԇϟ ʚNdg&AK ̴. T@=´ܬ+3n٬MM!fhCPMG !j6UaA;DﻞM2)dd-jyV, {I+>x64Ar seُ=׃oݺ5ild[gFlpkVomB/ 0 {(IIA}K 2vqcu-LH`9V6-|%/}gmhzܦ92DIQ_^._}׷nj֪ Ms9Ⱦ;>;jJ@=tXRcN 0c_~w{~sM4CܰL׶=ֺw.X˴Vr1AH/{-`9zfXsCo\/ 0 {(Id, }M^}x,C4+{v| ^n!_uG; a/T?} V:/ >zs׷mڦaWU/۫λCDSݦk @xldClMWe"y«~z+d!˯Nw v`|="^n)5wV_·l7]?/z"n}ףi%ư9^ @TA XZ/iLOyGՓw ~ GU];_i [^^}oϝOߝ_ݿ^=m">a*HǿsbW]2> ^^@=֗(:,-> W~MSgתg哂^ J0:!x}6_;_&zAr˛A?{k/zf~_W꫾&9Ƈzxǫ_W/߭. ]l]{`Ӧ]߉\zxZw:}}}Y!,R@Ȳzٳ.#0/%iyo_{=I S8>5$Ex}{~z;Csd_vʇu|=-g=~W{VOy+znHY ~z[ե;z]z{^}_='Ň~z<![9Ⱦ{h*ga<"{\M5*OlTwt<8Xf'@,쳰zUW + K^˿=c7O ghv3뗫}g}삙B;w.at|->nv޾ش.^n)ٯIsK3 oEgW.9=gvߺ_?^>'>y6bX,~譝ˉ硇E,!k%ÌLYbG}_[]ov\P'@`TA\ {ehdGX!+^=oכ0w__ʼ8B]X Wa.|DCAv\mUaLj3oZlf&d/ԂΖ/S [aS,K}{_hX1n - ȶ' - ZX@->&^";9=nAnLE`(ُ>tsC559v}Qoh=c5ج {h-قsmn↯k;9=nAn6U>d0Sz ?qo d7)Av?LA@ S]iỺλ[8mdjV) dsnsXg{Mf紙˺sDdw7[eh=v(P{^A?꫻~z~\]LK;޹ At]^1D)!xumZA*z_[@`1lA9w67}cdϱ*i {©G-~t#oտxgf?O_<o!d9^\h;vLxlXU܍oCpfm{j|kr#.A͛7{ϻ^-d2e;Av;'S d y kƾN\ [}uӺڏK2'O /,u{k~fZS=mZ=w- m܎#MC)~GjҦ{}] T60DFm5mA=ahAТG`lA9w67};9->id7`CX{;A՗{v\ُ-~k?R=>Q=^}^U|ҝ-ctNh3vt,€ǸQ2d6=%6^6â $x9xGg^- ȶ' - ZX@->}dywNs[}N->s]x{Uվ +_U~k>|1GOyUOSb':~{桟gճ<]^KՋGՋEwƮ m7ىE9a=cޛ7uj6٬ׯ_6k W_(Ȟ ,W@-ȞzA\H/ c9|mi[UArk!B>ݫ}!v 7bLŰ}oT緪_߭^_NGHau/T/^ ^'^=|.1㺳uvm};Mk{荝.󞶕[EsW ,H@-Ȟzwm{3wl^|VV-'v,{-o#[= zurOwraֿty&BLyg0 ''_ ٫/N@-no5 [UArkקW扇{~zn {@3.kuzA[:!X֮>:ͣNǶwƍ*z٫1vds2U{Av{+Sؼ [AArwArkwPzm?V}7}PЮ&^1wJ6Hk9euh1=1PWcknSТR$fc[xdgkV' dn֠AكrN0A܃ Y\?).*/0ta]u}MZG,oz)nU[sc(AEy'ڮłvNj/ noeJd 78( ^"^n|I/z)o ad/ oųɭxΫ~]?dh{tm|L=ZeKkv@@-Ȟ`7 [o3_]} R}[=wWOg?UEΧgZq}zw_wwnE@]f=⸋ccq;f/1+j7.{7`_}g?a\羼OzyϞ_˾]cvǽwa_gͨ;v k:g>| z]=<ų+S'Ǿ*z/k{O=l={}(jwoj{{߻^{x?8v~wvmzd?ީvc~'_]~k}:)_!>t b=kwq]:vy]딋!_OOmO)n}Xb}k/Az do d9צk os5cvAl딥_ZKsk"~򓟼xG_3wyg7ʺy_]omu(o^U\{ 0TƲ8_#{ gh%-sKZ1x\Ziܮnq ;zd;\SyvE׿Îoxk mkcmQ%s=ݞy bgd/t6Ceo1?= CEF ,1[3r {na4cd/nznzևB7n<Vw_Ax9͛7/o/[Xb=Ze[sCm dl {L]&, ^!^nˬ {utR ]/ vȎ[;4SF`SƎ"W+ܸY N Y7[MݼM؂c{ Szc F8_?꫾;<ˊezdsT9V6 9m*A*b{ @` Apzc߶#{}ʒ^ {؂70C>u߀[d/d/veN̺ 㚦0Ƿʆe 0 {8]MD`#yҍ'N2ӯ#oݱ~/Ȟj$_ {z!(Bq(뱮_ĵ2 [I`Ka7;=>e)6!7.{cO%ȞJzdǞ>˭ {d/nm->lo[% 0 {eIB`c}{cGY9Fp0 k8˭ {d/nk(ϴ٧WLoG}>e 6#'>GolA:v%y[GZ \W}9 >80{Rs|: d y{YMdY [t7O.zos{N YV/zekEp9χy0%Lͫ>؏#}6%5>WolAw˸8@d9b]'n ,ŝcJf*?xk&>nth ٧A&qAzc .wS^} ]NcO Y;A2[ݧG؁ڡ oq9vx몯*̎)ioEAvn&^'^nˬ {uجOOxOV1A#Q?!DtX2Ζ/!κ# LolAv=\؂6Zs荽 5Zv۱/~7@ob]|ۿڟ򺟭OU~\w}zzz]z{zA g>um^d_﯅v,-|rײv-'cAI ^e/}.~wz7dv|7]|c 5gE5eIav?8+{I\\ טzc?q}<$p,ȞKo?^ ;_?^K?'>?ۋ C=]o_䮷Gw_Hw}hd?eu٧}/n>A_ݿ^=ywEoU":GnW3ȯK =瑻wv ,-C K^7Ǿz7}zcOxOTO܍OWxWIŇo?qt/?nRo\c>r}՝ZO1Y%7A\zcgeO K^˿=cM_޼O0;3 9o07 C?w; }O C7UXJ߫]M?z7Toew2ދaam?vk>z2'Yܔ?mwgKw~w|=C{~_z?g.z=mz1dL?jWyß^^g~0[@qW_+ۍϏz{oRCvzC=#>@n7 {enu]-7/>z~bywv |kU}Ss~;+W}]jO~ꩻ>}3=gjҕn^7wnAl| ^|nQݾ݇Qw8g?jWo?yV_7Sqq&xNS_jDk)qk:Hŷh>pg~r6>ȡEG#쇾9ט?|Νߵ{ߋkso^Y)VGw|l<\4nw9\)ݏ|WTٯEo}6v=:IqN}1:rq)E'טyט]ܿ>5.LENPa\^?2 >[遹Pn;~~u7W"Kyi~?= o|l__i7ն__?+9m̏|S :E-qcdw owo;K<_d\:3>8K(z>]c>CC.#j]:pdoSovWivN"@H#ОnW}wlzds9z[W};~=;]'>}ύMMt?̦GڵTMlVoMNwo߀ O)5f9ȁcNi7Fu-ǽ_MFz9gtwm˿{Ǿ&[m{]۪ݞ']cΤGk7vIʔ6/G{c׋?U~/N>ȕ_O_oO_}/ƞ=N#v-nxk-v'U< lE.jyW1;_^~O>ȕ_uSݫ -)j׻tkwqn 5f{Qv?І{{O^<%!|טo7bKoU0Z_?2habxz5i;ܟu^c~lE~7v}Kʔ6//Ȟko}WoW^}cdc/ソ/CăvoW׫aj7t_F~z̠cdxp?_Wot:gڈ./fW{#ڍgݮݟݾNp.Ux3S1O:eZK,S2"Λ1yK= =/"!ƮB3nuJ\O]<R<8ݘwp9Q~(1YܝE]cm_dw25M 4K}h|w}>;fs>{wE?ۋ:~"?-Gwqoo.jjw}jwnj7bA:,Q wOյGO1{nÿsu0kGn7lK|=v:_{19VIZ/7kpjuw̃Ox:es:K{|{5f^\{:EzC0k:޼t2B):/5fg|kL킂n^&i {i7]@'@ @f!7v2fAzcoN @M@of Yz7fw '@ @z N\6)Pzcorh @ @S"cj/ noeJ(l7; @ @: dzudw25Y <խ[7n\;֫)Iw,i%@ @&7idgng;xϥKF 7n @ @ }Z٧Y⓼\REx"ȎP' @ @` zc^eA醖@lW^uҾyVH0( @ @+ O7g~#S6Z嘗 @ {GK!0}صU1``mv/ ogNgoܸ7Ȏ0ϫ4ޤ}>`}>` 'y٧ 5*On?2Peիcl"ً,&@ooU_VwqGuͶq7Q;X} Q˗/wմ3?e&YzŇ>\Pl""/5n-^L/A$_ {% |P{~lR@TD7<8C$ajWnqdj_Vl^7zG Ώ__DNPۋķZyVAR+g $c։lGzefQ!LL6?4c/ϺLo\ʮw[؎&5@x3z>1QvM1 V|"D+_qjrʚ# tոR?^ҼD#\̳ny37D}1Ŗ10"o#ڹwX(>;6S,!/㸋W~(9;Sw_G\ǽxcD\w-!bյ23qseӔ=i6ijF@˯zF zηŅiP+_;x|7~[Zw”):${_P_e|Z-C{\\!\\W |D=LkLCU[`]gf׏884AWqzueqތ{8}ug ű!Q=>{m#V&LyD3OKx3whZ^D>F-t:o؊|8gyU\_qa]'YA#[hc%ނ}AJ~;%bKiaDK83<ȡ3ʊkt͕ d>@:O ˵Ɛ^5dטM6uaa_!j+C8w>s{Tp96^!O8&NrK8E u~`6WtR:E} Qg$*`J7вZ|)7٦m3p'44z)Ej^嘒q؆z˜Pg%a\xzȔaZ쭝cf!P~3Γq,o =>hU@: /?Ι9A.zǹ5qY<{vmx><適9Dᖢh>?>*?Q8XZ~?d5 ǟy4΍TSRÆ,ӂ5>=x 2t\0Cy/aC~#cľ7+d?X@ٕC[+B I"Ny\\ ޡ0:ԛ#nVS.{0>H(Y;nN|j7΅}Ǎ`y,[-;w37}z #$qعx&רo Dm[6\7]BO|qDMkcyC=̎c,~q9n^cƱs,\5=C EƯ_kq?;;ԏu-[&,꘵(C_{w5=2bzy6Ü>j&0.q]hM[5}`q̎*>隆-cVmcq qq΍㜗mԿ=Bq{esx|ixJߣvYCǓ {-y-zd/z4 MɌ7cFS8ex QM͞MJ܌Eiq~,ƅh}LPʱ_}0Z+&i;1{4qűhhd~}:{?ع2,ZXy}0lhi Ztf߹/.n>{]xvٻ~C^>D A9,H}h,?Ϋqqlgo=*¯82ms}oƌc8j)[vűu?;%=یs B*Α{]ԭRԣ~ݙXn?LߴmSy]0}Ȫt}7 qfwz/e5ALӰXq#AipcFMFX 3q{Xqǹ{^s9Ó>bxwkZկ_oQVcհgoMKk͸cjqhZV\ /Oys@2kR㘋8>|o!Ds8fӾq[fKd/ZF 1n⢦:2XFZ$C KB5.tS~g W»!lj,o2ho7|Zy;10fe/8n"\ɛg s|,ڸX5u%ƱW.υvɰZdFmc?mԯO@4N׹!3/j]R/rޓ3GYVx}vqľa^QS\{5fy-RNڸ&`<usrn]ZDul=>D(;,\齮kUM" dٴ|^N1mn[eR # ~l'Uuo".ȶ_dw&ȱ(?.Ah=,.lB6n8r\_A8zE   !U#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTV"YZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~b2nʱƣyu{OdﳨW>]<g-5.6"u6n#<+/HeˋGڌ{ CM===l3{b_csFmދ~q<>ok>c9Wx}4lE},?wǚñ)co ?},Zטsav4AǪ˹"kDzvY_?~r6 i;e&qZ3c/ p}+Vi,;~ԯmUMeQ8߼!"Ki'qzP$MľqCv1՚k@/.&&ދn> .Μb9>u̇e6٣, _,.^! 컙Y$֌6:jU5*?eh 9c`&jA[S¸sfmXRJχe6 iՏm|h?ͣe+|aoaqyl`/.#C,s vqR!CՑoTu?`zlA–O`eqrCUFaf~(.FˀsWr+us" i+-qq2W=\cčE.nK ;֕7q3nW |Ԥ~YLUۘ3YolW|ׇ`e91n /zo7οM.ӵzdOqޢVzWEq16d8@-1Q"nz(qӇ|UYC_omoF7*Hdo?q4|]3:8Gn8Vf7kz#UBbSG=ËڒJKT#>jsMËZ^{da'=x骷mA: ąds+7ɸȭO.Ƿ>բ?dSL|T n(k,*u$ٍ6.rV>Q {:{18.JDxD*1aaŦhMkͱ Xnӱ;Vc)q{ݩ"{eX@"{q6:eݦ2Tћ_sg D?MoOa[<ߥŹ.v:8ޞ"wåَ-c8(f,}޼l%͡D1ޘD˨cg=Y!Œk>L _x/909Mar\ԯY=+=2]v9>([Z {KV TSvLojqA[xS,/V#d7ּa<#.?YS!ySX!j/qQq>al:<<Aͯo8t.UYC7>sYzھc7j7yu*öXv=<]4ϗqL|[.EZ[S9]hBA&&|Og`}kӹ^#Cub?a{-4ocz4cn9؜9yI]9|d}0gDX=j5k2֘Û9Ovi[.ݿ*A.Pb%Xx~_U!ƍaeAy\{kun_=km@Δ![LB~;Wz{~!|àM[.x:B=߯j^Mej&Q }[rr!n *rXq[2>ȱVC|ql$\OWS>o/r8){5}ka_o8/vqGmFe]roweMMl뛨WӇ|ǮA+}zjns[y-׌x1_ӼMCRP^wH[%dP]֭z0޿_Y݆2TΡ~VF[RY߲>jԶu} `kdF`D}qPrkyǂOAv"Ǎy#jY:i} krmyai=0SΙ5Zqԏ`=nqP"͐C<278񓽘ʛ (}6o&b_<>X:{?P>c˯}Wycssx>y9{uE-yZ=Շi~hqa}0ܾui[;4=.K+!_U91o,Ε}o=uKmXx֯}}=뜽Ok*~.CVOyR_kԽ>)ϳqluZYBAv;sش@>~!22.?ɏ ٦ݛ.ҁGr,)I1suӅN~;j3ׄ}y^ Ӧ$cQŅl\ y+ݷzV8Hqć +궯Ry=sL8iէ>w|W q,?@(m:r[y-Εq})$o,t:mo6=/8?Pϡ)׏>?!x]mne_}^5C./?Lg8Ku d@sb^[Դ~׋7V|B |hY5DYWgm>pa&Өk*yׯc>!`9V]>q`&zĹ-1sȗ|=/ |@YXv9b[%AN1XM>Aw7DomȳۉMZqARGNL3 'iL4N`qT~`P^d=xQ}c6.{iW1+j7 9K3ˊԱw?nNk}.8"k6{+ϟ!ەsmlng|xpԤt-5lzZ4-@,7clG|ؖuF^oD-})k9q eSb~2fkv5x_z0-9w:f sh}-?xc0>/nLuL qO\Կ.iycx8k{/L|1|{y˱>4㱼WoLuݵouQ+.7rB&/~8Mz ?c={ )6K..PMnzvKstC}Pü bZjm`>ekk?!IAߞh꡸L8N'tW }~`o8\c-[ލW Mv.Vb"eVvMÌ8=\Y~%Ǖto{pjZR8ǹ.۸DN懱1}#6G|h4n6?~`Co:g/&meʵ ^a#A n֚ns @-|DBPEh/O<,ÚkDfO1]=ncƍd9yNu5N9-ózS~s胄qXH|Ѳ(Fn_`KIzo|@}m٫^8/և58&놾}Lk߃nپy5}<99ú86}`83k,#v-11 Ql d_Qvpmy =K`\K.j3k>vqoc ak+i|tmSӇ"K深5VU|q ,/n&<1 {,qX469M,;7nc|x 0 iS,e7/3ξD)Q|\CaF! b]{u^jY9u'}X?1o>Çb9q:>4)A*oƽ^"ӸNvy绦+m vrhPms C6 j7lxaY-߯ Go3̎o ^Z9Nu~6sԉP<^qƱm_kl {Uզ7]qL+)ƛ`sn%7Q^Mur6t'b`_(mN09DYEgGR܈č}S/ b>mp{>+j/<0:r|XYy#u ] NP Qzt3 GeuLN }P({]7X>q憾] LLצQò'n\6 վsk>,?]=.qLeOy=KrLx_mzM,3xo<= SP=x'iqHאQiqt*;Tgn8 Pgdh YQoC6'?n]QcBfqï8FEÈeqlF͢Q8CX9.j5P4>Rԩ)s)b}A9C-Q{=sg击qbc>ח'o]+_v/? ?1;3?\76=vqI8 s+ǰ5;E.yqǺzwrm-g١H<#xscw\=%goy~jI'Wy,94_?ers~mc5n-P>l1grˇ"q{Ѹ{\Fq ud_sQ{8A O@="u},r!Ƙ_q3_~"o".n)`cv87 4 ȼ!ze/cfND8l{:cdo ǦoPDyȡDbu_ 4}S!n2)rh8fF-یKz+ֱ:5V [Wq<Ӗ#|!{ao,ð?Ўi؊k{Vߖ!CC︋<_\CUhM!gܕIg ~ʇZZ4oxM*[cQc4Mgk6R[<2|x?f]WtQZ4Fƭq"jz0뚞1[@*kuY83X:Z2"'19?D35ޘ'o7?.Lc91m-PЬ~Q_l4|Tߚ 롐'[\L kqgވQ߸Өw\;aKPm”XN>B8DO_vw9|U{u8^z@<M`9LV;ϖv؋ |SCL[e:i2%gz/|0Yk&`'۲wsMj[SD8kMR%Z#)й6CѦ.+ν\ƹ0؈s]fQϨMDq]J-ԫ\jA3y<9u+ ǯ5,K@zZ7qC_ OK<=,({uYr=Z .Zr24+Ϟjzvqq35ɐ9n "kĖMeneÛËF%Z,5\s<>̏}ؤ} C?ľ7q-X04c|%xb?8>퇊{vEMwaDGm_kc; *kDŽwWbӘBZ.K880X-z_7Q!cqehZ }Acs#YqZUJ8CC0\`qU.5?T7(MC&Vy7Ǥ{kg d/v|EΡMA7kqqs,7ko6nz5=.އ޽(yzCFľ-c7|^Oauč@!~WW9au0ݷjq DU b 21OqC^u.qk:e/2iNG~xNI3Af Qy< x{/Tol?o6X^6l,muUV gO4&Mþ99+` Qbb3/l0qUMgoX[ʸ8 xqT}G97n>bmڴylM`1Psh}؂&Q˛8}x ǧ|aj{~%P_΍9+ס1|/sT{Qq>?h*>H~&uCn9ǡkQ\1V5k x*ѦW[M6}}['wAy~:ga2({S k{;n_:IDsY9H,/q/jNFKAG6]uKSXs _7K܆ {uʅ ěZ6ep/Z'.v!2.@xZs4)?0n85 `E _c0CC$DaLǾ0^ ׿|(R+McgYSčIHР͘8^,X/|U,ދ0f?rQc{YYR8ף0{՗늚=^8|K$EC|XxƱRfexLO ;4Ss^0Z4Q`͇2@gq.됦[o7o9URK D|MP({:& >z ąK\Eg܄ƛex3xohM1Wiu^Jw>h/ñqG7q= cg3ys5l̯oÇ8F%9Nq˞uc_鬇Qϸ7z%^rԡ 5z )ϕa1MA],?.K Mǩ ݾwh6C5}7MV+բ>U}؏.K#77 Nys:^A=>ϯ6G^~}ܒHu|Kc!ova^⸫4kҊc1{38'Pw 4n.$=7QX^9SkQeqNnzcnAL_~[?Dc/L?XBQ8,ΣqiMCNR1XU8=|F} g}>>| Ħ8VS(X~̡Ҽύ{Pz}oG[xS[ Q&}87X1|,@ F xC3ˋx3m,{R~,!A)Fr䦭~QA47vM΋}Cl`OXp(Hg=8*/Hz{iXu[r~^Qٛ6n#Ь {4ǖ$~ ߬Sݾ;.ޫ⽫+~hJ>7zy9v|`a]׊4O_?EЇ:alu^|ȌfӇ;|bc1[,0\5*C[cMˌo{R\pt>-R5mMt(?|p4|,@]@m 0@śY~ȯ_ P&{c+̘-27&ae˚EM㦡4},4!k+.ȵ6ϨcԥS̟7Q@kK%o,*χ2yi1]Ԯo0N}AJ]So8ޚ"q}#΅,J9MsF<\1g;OVcsוq^5\%9p%bov84WP\כM0e9.=v{,s`|WOQCSrXr1|۞+8.m wmk=qZ2™]7qc_S4ހSco']_΅+1#Q7qs_]ae|W6>v5kfvVVF<Э#)Ψ z'uw(!pMnS}qDeÎ)_g<`-hCfDǩ+KO͝XTW} i*R-:9kH`jKSS.(O~cgޓJ5]bØw&Eo LΘzγTNǮGG7v RY@(I{x_ ߳b"ȈBss\bpL7Vco`•u[0tz3n4/[]+nS"#)t:m(_:>G/uQ-)B;hݤR@@Vyn%RW-)\֧ۚ^UTKx-MG=w&lHӴQ["1:͌ x(ᳺMVL$/k[N\R#bRbu3WR4uF^kGl4S_GAII_GiKB66ef:k9O 8ꐾK{| rߌO⌇ԝJV ٷs Z7j"Zwa-? c)ѡXheѾu{ܳfe@Er|#ج"EONd5Vym+XE98=S}q>n : LZ8gVPjĔ \mw#{kT~!:]}%Ғ>Wa.R\g7\ e}gV_@F9S&Ҝc0J2zo)1hQ[ 9p :oݲ87j[7~@f.rmG 4}Fe>s! ! u;$ H` 5G@zcf|GG`s0U_c'9 3s8 48KFКs 7fQH%ǁR{NI·Q.[Ru^iY6K>D渞'h8"W`}Ns"7Bnz?؅kϨ^!@ۡQ?}7uދs?Bm}Et{4Xi!;r}II7:޽<kww=p;MOm+#L9o,E.]ߏ dؐ^lZSuE{3Odf'8hL#lЩ\*Y$BJsYtic~PYbԉF̦ο?b11@qk7uXDa"m0pu={RYe<ؒ938#{u]8Z%*7N:SyVgg/LwxŽ"e!G!"f:h=9>ZĩNEaPwKϿcr4`ǻ2 3H>ek}P3S,X'@ǻ.%|(£P؂>`?.8WW'G};~%6#mFZR3k1 (ߘui :^C@!5=Ada5-NT$`_>{ 081#j|=u5sh5{݁G$A0PE^$F=?>3Q3ONL nXmFxGjM[3uC[5JD2\5KK%nw*}YRU~EF#,](uX֦9wN3߃Wz Bz=?Ꮿv!Ox_v=(dlHj 0z0p$aHb F+?њUpqQͩW1fcrϻ}?,h{seWf3qL=s4iWTi#RE5xM78~Q.m1 ť̊ e.͘yݝdޅ9a!K3/4uݢc'A.uj s5S:p3(m7O`>ʑUz%􁣞+^4IDAT"iu^5KOgf6h>PAi׬廮QY5(%HLNnzeGѯh|'ޣ0'g~}4Å>Enly"}nV ǀcF{N9 ~12J_6"p,4LWT$odrCi8)ɨN!sGHIv)=h"/FQfQ)+qפ=9%j7Q8f&ux=J@,і߿pBv,y?ۡg+ (dzY M>i Q~Y5~LSULHr]_E{!|:ϩǤClY܏1%fPq0h|Rj>D2.Jq k,kk$uM57B=|sw'>!`K)M@/DF ws3&v½Ǎ"RbkTڳdz6D8t%ѾY:-jgks|p{6F_Tz8,ҹ_:^$, "kF `Lұ|󃑋05?ʫ8=yJ}$]hzw<'>(F)_QM&\I8ֱXwE۠m!Œ~L׌( ԂUi=F-6lR,Hb6^g_Y1uȶuKц@mw8Sk@ -+/?2i 8CˤVz:Lm񮛳5 T"nDmdvJgq~Τ%/KIJn޽~¾ij? 6 uU)[`sMЫ!}55 ޱ%RDuF ⤱I̊ɻ^FN1X4"'F00t)˅=K`-ǂzKY^8rk9}C.kJޕW_ߑvןM.σ~KI: 8}g:8 hbh)vHދXuh `3}Rzּ'JYs ۞NawL{J[9-GJEAYKϹChEfЗ+wu=>L4r-˺=錣$pD G5 "\?(FOZ j `Lſ-8U#ɦy땆Ѕ) QDd88L%e@68 pt)9kQB soz]VG ֣觤Q88,X#} :$RK=1Yea3yuHɴ>ӫ1SS.%6|%/\Df-! /Gp}sk;Pԝ?_-{dq.BTJѻFҦS[ JMBn{~gpjI^s5e$p< ǫ3 1.M%QTF;hߤpT\ ]ѹ8\Y_+O9lz~OQw)[mn#yR'm9Ͼo#!;!F 5UBS#k%i*:Q٣[1pi_ˣ)}&m!?uaʻ,Q>3zK5uI@) ;쿵)FfWISS(`1YK%uCL d gI!?~<<㼷|w=5{rM3+Q!\~אw LP-::8~aCﻨ=bNhNq#cxvtaj⒨,KR8{*>`sG;fD N &oL -R̽C i?>A)A4USH6LCOqIA:Dm;:\ڛmwfulS=%)sS/]:k" elnLN ]qlNms)$/D.|?)Iٴ_"Zz[Smd.0))DF[\֜}C 3y_W0B7OI@!뻦ӫ&;]u"0>4{r$a?S}E鼫˹jF?6aQwXEDQW݀5BЮ]ȜLIW=I25ݓYP=RWh<apq2 YbH8v}].)SyO[xm{ȿ (K/_ J>Bϴ!ӏ[MZ{LG@/G{)пOgS&;f]Jߘϳ\rmux|p~65l9ߖfqaيY\:Ӕ;5(]Y$pf gKN gY +3}CJ00ewgi*?q2TH XSKB1:{T h'Sx4 ȹV٠TYsm9'nǡI>sEYnb'Nh0/:CV]qs L)=eTn׾XjU_eGݒOQhK= -"y@9YM8`eoKIÕ~9hШe=8Z0kYs nu29{037(ѥ}9s}mU"ElԺadjzh:GWS&Λ |HϹJWn (d_7g5Qq0<7$N@dw%'b-)eħl:HE +wPT pROO^Ⱦ|-"թ3 G\bJuR?S ׁ}XOky:r* faߴ6]-t2g)k%3_ѹKĮ%Kyo?jw?I`/R;) c)Zc1 jR:ޝ:e;Qg=}Lwgr`V$b QϾ,t;&G G|qG:-ʖBLRf!l"TG.U C}jD>tﭩqIOP#khd4Y.<e{mnz;Yv5^Q:(E}wRG*SkV:C|YӮi/oO{.fU>~-qQYޭo/ْMHm3$ cP>f1("0D tt~S4_ SΉLW~YD1.GcCB.1ϭC*$o)*<31|͂ZϽ3K55¯oI[ ўp鱸?88[E;{_,nU*ߨOS+SVy"DQKnj"knֈy}-ǝFR~!QZ :43p^׼פ2}IUSrIU6ec,1mH@xg=AYo)"mj%1L߬!%(?f FBKehvwC tEDDqp2ot0gis[#˗M m"9$]wsnw^M~k6:?I&}z{#[$?͏]M0Ko [j]PWA| -xXgRL>^qYXmg5ZGp9]z'1-+jsHYNp.¨.ZaJ7"p"]lJ^ut3BH~IGOqFƎNDyhaL@>=mp}6~Ocw8nFrG3pd$󟉤Z3 G>Cd )qtdgd `396uC_G;S3̏ іִ#(ٞ5BD{XsR;zuؖ}:8ߴ5iw՚wĶ$,M ף!L2!8%1,pWq3ij.҇hh:~s00L.F]QphDoM;wdÏD *ZcA5i@x5w(l;kr-QcJDK[ A_6}I`WUR ؎.ceW8/]_Л;9xo3X$pd G\{dqbW[ _xAH8EgaBVKqTd0p*m߾(zyhkEEP-B=pM8ϩ?K}5W@Tsh0ޛ4[{25}M D4n G[K >hsBi5Cr\wۓ6m_w[sm{q56M>>AD'" ,^[߱*Ux+`:vN)|n+ BjtJu{܈hvްZQ888tqAS#[0d5B6dnѵJpq {$DƏ`*f㼯cy-Y {u/ Q܀g;ɻ'>6s\3KYxX{h ) 9B(cw8>l*Lӎj[ʻ.S(2{,&-)y(d1(3[ù[6JDTN)煈QGoex6~ G5.uL h(%LƑ^iǦ1x]y%@Y6DgϪa]J9BY3Vyga}͠nN~'Zq ֤u'\m`*B=TmKsďfq9{]]9uvkzAtv?&]Z't} =] ʎ!Kh J@!57qt`kbH: w& \BAjkmM:/ Pn1=Z!>E䂩U^+G4"z*21DvF?8m8 R FsKnrC[t|JAD$W%!§ Ѓ_Cp];Wi?/<ɟ;a='˖* 񽟊1dnbLZu4$@`GP7GxI`)I_@=:N% $:,Qߥ)d]A=],bfI (d03NL4nE"WjҁN-u[: ,/2HKX?GL eYS[682ˈ6Ex1è `k5STorW*]!bwdm:Caн c$<@ Dsลn[tw~dH',usІ?ޗH,ՀߟTPX L z0vD[lKB!J@!@5E Yt]NTt I͵tD8Ey [FԮ"t=s)zR"88ԫ=,YxD:v1)!3Q#<2X: IvVGR"b?"d#t#cڐ:cfVܛ(wnyjK")Q{X 6 : ~x;޿|>ڒӺU̮l=q[:n]u/ H@K{:3D)aDY<52"eLu~t}!FQ*9)+FG NFmv;-9 q,֦|9B1'DphS"'vTdǦ?vs[T4(]-업5Gx(d%3qOW"̪q>C,3өR:+=r}ͣ`]9[hЁr!YsM# H`. È+F)F&6΢UX^3 13ЂMִ A N;sAއI`hWt4wS閒#m\Ÿg05ޙx}@@!j!fՉjaZIYrb O 1NPRoWK.F$%rG>ljMٮ,Ix_q988 ]#eє(>})xv F (pmI.u{c\AyEc>v Fs+4I؊S W.5Rf_x339ܺH|n+>ɳ-mQ^`Jӓ0i#I@؆B6*8)888+"(j{)&_2WNYGRF Uy|{|]x7+Vc`M\f/@"@uqsb 5 dƹ qbH慯"5`Lʐ.v'Y+KWi״Mm銄 ֽіigrYTE~d][-Qj _mj;uU{G H@! aI'Yw1bclt3Q [ǰҍ'܆E$@='9N 䨎0F9W$ <@nq݅žF$7&}hZ܍s=U@Y6 @T/,}jlJfߺJg_Ř; ޏ==H}^Z8=WJ=r YuO @z M-;@c:%V1 (doToth Vօ둣f ưE"/cdFq1bς KuzƧ8 H@/# G.!"2BH,K(b%}-gi!zӜVe'ڀv#/Ƀ]/ gPgZ``[=;~JmEu;J4<#Y:NcM.0gWIn3mK~6z HG:;:GD羪{nV!s}3qOg|Too '"J5J@&{.IsU q\IɩֻI` v9 r`DocҎQOv(J1tr\ 2ChKROלϻzK1 d=WA*L/yGeJޙudj H@!}c]bh|Wq'!=%y-1#ҡ7^"q0~ fxp-Ѭ f]GޕF_{"3 sޅKaWާu?zF=Xox0FPxY#(0R1:pt]$"vkvvY^$pQ:\u]ps iBPF__D-J;̂M?|b]ZFHr}Is F\k$pF˼6$svÞ¬$ H,W$@uT*xw=Fh++$ H`}Nܽbv^F9? ҟUa;Y3о·lrMܓ="uK#Hb4c6 e~$j~w皈C('1BL2@Ẳ<2(r:^Kw"mn]x1Dx_}Vޯpg;G@!{PgUf#4G̉tQ{+$ =Z#^чe@6%d1cHާ% }-6$9#@9:c"hk516riOksi yye8DD#8^8u o:$"uZo Qhcu#VKޟ|F[bWx<6?j*;xG (dof6QGsZG'nH޽$ =3u+]?#{HFi)/kl(?O;[͡dz99[GSO52?O ϫ;K>&dXw2J/~emrë$0ERB6Ng8 ,ӣ1 Ȃ;tDa8 LB NGfJ"Ho=:n;?#AR^`;2pRT;f ^3moϫedp:JUPuЁHIՔA7yg#}wdRagA;˱Y{!{b H@HxT&"j4%5S1# H@'@_H?BN^2\#GB;0g^?c}8% H}HA(fg$hDXy"r~W#S)!lOEUӖF$m-ŤkN1jO+ \l J DQiscә:E{$8Iq kKCVSP4Yz4 (C_6JhDLw{磍Ӈľ l]Wޝ#?lsTc "h@ټK0LJY0GNl~hG~Jv H@8QIG'FF'񉡉8;,3•)u!( H@eКE2PFŐF"9=ڐ?V)<hfH褤 Utyz*A$Q]`5>~SwuhB{3@o*k dTmw~>ޫ$JpF'}F:N0\ڽq\Gk4~, }b3hq >샘Mt6NMWc hG{ o68C;t}$꪿3sEk#YR$jy;x!=B62JA{Xx'fp MH@C tt8t1::oWVEgҼ H@8tD5!rTD8uWӁ T)q!y4!9; "h؟#$LzZ:Fè_fS8DL635zݰGYꌴ,~7{$0&ph![*5jh j fAL$ HҏtDm#W7f pRMSAޓ$ 8iPkHG H@!p!<[tps<^$ EGz85U-waād[k% H@@.3ύmtl~d9$ - FȦdeI@ 08f,J8sLy3iLҏut!د.T|Z% H@$MRB!)r[S(1gD3{c LR++ H@kFfEp# H@/Z"{Du`ehm"p4]gN$ boY$yab h5֖$ H`KGDfY$pmspq(H\u.Stq>G\#ǰiy$ Nt /mD^c0HHrkz({Z^$S eH@yıprI=]KcJ.gKtu-D7e$S;# H@8?ŧ~@Ψ 1ZT)Ir~ޡ$ l&m& H@x8>|BTTWI}?u˂HYqL"~"jsN~^$ H! #F ۃA:`bGN6k7bku? H@V"i9$p8pLi=.4)҄4Dk30* H@5쏾F.82fFXI{ۅAvDYp$ 9% HM4NkuY/ \QmJ@$"Br "6 klT# H@&}% \8y>MM$Sz[ɐ^'0OuJ.eȾUT$ `>Atli"kD5m2'$ H\޻$ Nqku©ܐ8ID:!bh/Q$CfdQ˓ }]6a?ғI@N@!O/ H`J"'g0MD'U" I9Yq4 H@vD$}E*Hc$-3Ju;Y\cGH@n(d* H@ppGDT)8[˔G:k/ H@%L.DNccOzk&C Xf% Z8 H@8;װ' H`p܈\¡#:`͔ھ$]؏L^`' H@`O`_ F3ȎsRt;g3'Q Cx7 H@P^ɽ$ H`C88s8r8D8SG_h-eHk>䇲}aY$ H F3tڱ9XYl|)&)֊I@ (d_ֽg H@D N9 GL|W_pqF?~|uߩR=$ H`g2=r9c{1;D[cDN"f왝r$ H@%۪$ _jK-yRL}F%2 |x^ H@HEQ`& 9aL qg$ 1l H@؜^=Bjte=XzQ!;#m~( H@%0N$u;%3}G6ap߱{ؗ2D7) H@O&d/ HJqXF[w9K2{$ \@U`s_A>KAь,Nw`$E b9 ?n$ DCw&ɼׇz$X H@n`_0Nm cLE]s#"c>in"Y:n@y!$ P>IEz$LD5d(u)$ SM[އeI@$o "s7Oh̀(75&uORm#)@2SVrK@n#}/$pz8ȤэTӊ N&>#Ox$ ``sYhkRw$Y=yJucP)nBw$ BKq{2 H@'۩zpDk9{$ L- Lfp]Dh&eEWy) i?[3< H@#KK$p -oq}H\D8MH@$0Kq[s)`*B3MfIzpgw6}މ$ H[ޙ$ AգRPq,ICBdR>I]A$ Ngj#r_7")'I=2:Bv_@p H@ (d_% t8DPU}"%!Qk6"YiI^SH@$p |dh}aF"fM$ P>{n&@dQN/y^H@$p.YAD56H&ҚuҊԍ?Oo!u,7 H@O@!uJ@%R8DBI@$ [ |7os=*+ 3fH& nSoV$ H`]?^$ H@$ C@f0bDXWl*MS Os ⸛$ H@#}:% H@$ </Y#UFFh#YO-򔋵P H@E@!PJ@$ H@'~a-Ml҆dc "3㻺>֫$ H_MI@$ H@8(҂ 4,5 C}H+B?WDjBc_~y-yP\^$ H@PEI@$ H@#|Է\+"3iCI]7_=ݧO~~}u$ H@ }z.% H@$ Ex^ _g#5Q։snRϲ?iGk}$ H@}$ H@$ ?>~xЈDO㲑2F[ፐ]SsUnQJ s H@$3 H@$ H梜FdN45B?;"8M!l#p9<gg$3@$~O[$ H@v֦AX=wIӔ1F(O6u^=<\$ PȾ@%{_1432106684!FUUOle CompObjsObjInfoWorkbook"aOlePres000 $SummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8% \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =8t"9X@"1 Calibri1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1;Arkusz100" PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.Rok 2010Rok 2011Rok 2012procent (%) skarg zasadnych cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?33d23  MR R R RI3~S S4 3Q: :procent (%) skarg zasadnychQ ;Q ;Q3_ ff6 NM  d R R R R\ "#S S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FAY1 3O< 3 bR RR RV Vd&! u,k .(QKR@S S43* &! ! R Ru,u,-$͒S S4523 M MR R͒n]S S43" 4S S4% bRz3O #&Q'R R< S S4% &3O,#&Q'R R<Kh/AA? S S4% @ 3O<#&Q'R R<_B{ %eYeY? S S4% 3OB#&Q'R R<_B{ %aa? S S4% 3O&Q'R R S S4D< -$͒ [S S 4eRok 2010Rok 2011Rok 2012e333333@?333333?e> 3333&<3*vpl-PL"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?iU} ,,,,,, > > >> >~ >`x@ >> >~ >f@ >> >~ >@e@ >>>>>> Xd****>@7ggDqqrr@Tabela110 0procent (%) skarg zasadnych "?> S S4'<Kh/AA? S S4% @ 3O<#&Q23 M NMR RR R] S S4'<_B{ %eYeY? S S4%  3OB#&Q23 M NMR RR R] S S4'<_B{ %aa? S S4% 3O&Q23 M NMR RR R]S S4' S S4-$͒ [S S 4eRok 2010Rok 2011Rok 2012e333333@?333333?e> 3333*vpl-PL"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?i&<3U} ,,,,,, > > >> >~ >`x@ >> >~ >f@ >> >~ >@e@ >>>>>> Xd****>@ ggDqqrr@Tabela110 0procent (%) skarg zasadnychwDw? ww Oh+'0@Hh Czmoch Przemysaw (BM)Krystyna Janiszewska-DuduMicrosoft Excel@| P`\@-`՜.+,0 PXd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q Oh+'0@_1432106617E,!FUUOle *CompObj +sObjInfo-Workbook"XOlePres000.$SummaryInformation(!#/DocumentSummaryInformation83# \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =X">9X@"1 Calibri1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Calibri1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1[FArkusz100" PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.YSposb rozpatrzenia skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w 2012r.zasadnych 215 (1,7 %)bezzasadnych 2155 (17,1 %))zaBatwionych w inny sposb 10261 (81,2 %) cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?3迳M3d23  MR R R RI3~S S4 3Q: YSposb rozpatrzenia skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w 2012r.Q ;Q ;Q3_ M ff6 f O@"B ` MM< R R R R8]hS S43_ M ff6 f O@"B ` MM<R R8]h S S43_ M 3f f PM@"B ` MM<R R3Yl S S43_ M 7 f Y@"B ` MM<R R5 S S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FA4l6 3O/gB 3" I3O Y% 053O&Q423 M NMR RR RR R R R]S S4< -$͒S S 4S S4S S4% J )z3O<&Q'R R< S S4% v)@3O]&P Q 215 (1,7 %)'R R<YXoz xxxxxxxxxxxS S4% ]@3Oq&P Q 2155 (17,1 %)'R R<LjL49[¿`u?ou| xxxxxxxxxxxxxS S4% @3OmA8&PQ 10.261 (81,2%)'R R<%A?Ieiqɿz] xxxxxxxxxxxxxxS S4% 3O&Q'R R S S4D/gB -$͒ [ S S 4e3zasadnych 215 (1,7 %)=bezzasadnych 2155 (17,1 %)[)zaBatwionych w inny sposb 10261 (81,2 %)ej@֠@ @e> &<3*vpl-PL"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP_2050_POK 317_CHOPd!C 4dXXA4DINU" P=N:SMTJHP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFOutputBinAutoHPImageShiftOffHPAutoDuplexScalingTrueColorMode24bppTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueHPBackSidePrintingTrueJPEGEnableBestSmoothingTruePrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpap6.xmlHPStaplingOpposedFalseHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNStaplingNoneHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPSendPJLUsageCmdCURIHPCoversOther_PagesFront_Cover_from_Feeder_InputBinNoneBack_Cover_from_Feeder_InputBinNoneJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPConsumerCustomPaperTruePSAlignmentFileHPZLSwn7HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_ColorprintingaccessusageTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEPSServices_PrintcolorusagejoblogTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265PIUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial6P d?CZMOCH<Automatyczny>`R 44dMicrosoft Excel Domy[lne ustawienia wydrukui j.k k m m EXCEL.EXE<"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" dXX333333?333333?U} } ,,,,,, > ? >~ >j@ >~ >֠@ >~ > @ >> d>@7ggDqqr|r@Tabela110 0YSposb rozpatrzenia skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w 2012r. MTJHP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFOutputBinAutoHPImageShiftOffHPAutoDuplexScalingTrueColorMode24bppTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueHPBackSidePrintingTrueJPEGEnableBestSmoothingTruePrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpap6.xmlHPStaplingOpposedFalseHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNStaplingNoneHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPSendPJLUsageCmdCURIHPCoversOther_PagesFront_Cover_from_Feeder_InputBinNoneBack_Cover_from_Feeder_InputBinNoneJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPConsumerCustomPaperTruePSAlignmentFileHPZLSwn7HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_ColorprintingaccessusageTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEPSServices_PrintcolorusagejoblogTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265PIUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial6P d?CZMOCH<Automatyczny>`R 44dMicrosoft Excel Domy[lne ustawienia wydrukui j.k k m m EXCEL.EXE<"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" dXX333333?333333?&<3U} } ,,,,,, > ? >~ >j@ >~ >֠@ >~ > @ >> d>@ ggDqqr|r@Tabela110 0YSposb rozpatrzenia skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w 2012r.wDw? ww Hh Czmoch Przemysaw (BM)Krystyna Janiszewska-DuduMicrosoft Excel@V4a\@-`՜.+,0 PXd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy$ H@y |׿zi#5!|6"I-B]&?SӉ,]K@$ [ (dJ% H@$ 1FT4IM/b;QfF75B6%ueS?"^$ H@g%}֚$ H@$ b:yG7Ќ&Gx}- R&@FF&M$ lM@!{k' H@$ H ]&t k.B#V׈oFX2)Iꂑk~$ H` 5G$ H@ 4 ?~fi҅H#B9l~[. q-XsT_)B./{Mx H@$ Z$ H@$ o)9H/2/Ԉݤ{mΆN>G ꫯr_3+ H@(dV H@$ H`Xϊ@NT߈uCFFf?r+ H@^I@!=$ H@$pjФ!jz)9iC8KT&r8}oN$ SP>E5z$ H@^5O?}vII9B&=)1|+?5eD\SvMI.^$ H@xB#{ {$ H@0,[nDOGfG'%H_ܑc71HBYW$ BO$ H@$piDK]MulY1ؤa!oۗK@$ (d% H@$ -M.,XiҊ ٧-a/?OoyzJN$ H@k (dg$ H@$@kbFtiҀԍ(k6>G5b5-Gr H@$p WeQ$ H@'@.4-rZ'GAĮha~ ٔ& H@$< ck$ H@Fv&17>HB9X1었Q53rn$ H@^G@!u=$ H@$ ?glDomYxq?b6iAF׉{҇I@$ Bky{6 H@$ HS)>FFhF‹5rzhO~Nzy,6D*?p* H@$p';y$ H@$zIхe"km~~=u 6R.ǏٯK( H@$ (dLH@$ H@"@kE&6@~uC&_6ċ$ H@ }J% H@$ptIhijrZg/yV=iBI=|K-R8:/_$ Bj$ H@ FMl[5h#}7fKlOjDv$ H@8cԓW) H@$ K ui "Mu͗MR b#~& H@$p, Ǫ/V$ H@"XMꏾe`p]7hLlkkRܼY H@$p6 gQG$ H@ 8[`Qqz3o"IG<@%J@$ P$ H@^Ja:"3b&_EXiR#B8?Dg#`:$ H@K(d'$ H@ Lv6R~R{\׍rHw|ⵏ$ H@89W' H@$ W :Hj~ ?w뿆 :f֤ ! lsiI^}ߞO$ Hy֒% H@$p ]=I_|&~-Fes!&Eb5}&$ H@8ԥw" H@$ E9jhrZ .?lϢDr#n+dU$ H@NM@!I@$ H`tU`]#9t!Ѥ }n} "$ H@$ (dLH@$ H@&Q&ƾ}0#B8!p( H@$D@!{K@$ H"&2n_҆nDY nAE؇?~|M$ H@k(d>$ H@;%Q"4uHkʩ6B6eIarޢ$ H@o$ H@8#҆ L}]7ҁLEYo9.iGz3>1ޓ$ H@x-l$ H@-R f DY7orb`#I9¾"绽a/L$ H0SU^$ H@OgA~駷l&ᚅޅ_GA$ \Bk{$ H@"k45':)G&I@$ HIײ% H@$p0!vW^$ H@ (d~ H@$ lL yS,6zc' H@$BjT( H@$ k ȃ& H@$ &5% H@$#,.K$ H@ V, H@$ H@$ HHT[^$ H@$ H@$ PȾ`{$ H@$ H@D@!HJ@$ H@$ H@ V, H@$ H@$ HHT[^$ H@$ H@$ PȾ`{$ H@$ H@D@!HJ@$ H@$ H@ V, H@$ H@$ HHT[^$ H@$ H@$ PȾ`{$ H@$ H@D@!HJ@$ H@$ H@ V, H@$ H@$ HHT[^$ H@$ H@$ PȾ`{$ H@$ H@D@!HJ@$ H@$ H@ V, H@$ H@$ HHT[^$ H@$ H@$ PȾ`{$ H@$ H@D@!HJ@$ H@$ H@ V, H@$ H@$ HHBv>M235{:IENDB`~WDd !   c 8A?Wykres 10S"bVu=k&dOKV n|Vu=k&dOKPNG IHDR %x2sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?UIDATx^%W~'lވ5HygG=S5$z!yo(iRrHEhDRvFNMQfϩ:7ވ'>7~Q'tb{,n!@ @nk"V^ }@}@}@>J8, @ W^5 @ @UP @ @9 @ FU @I@8 @ @e @T¡N@ @¡>@ @/s @ @p @ @C} @^T7 @ @P @ @# @pYn@ @¡>@ @F @x!R݀ @C} @ @ Be @Tuuuu5 E+^ @,#e @`rTQvvXq)8qurrRLqHǘ@Muyy9?9= p 0kK)ƟM#zˈ_|i0|wxc oYw>Wj}sn-C@8܏vVK4 Ha}ttu_|m~ΝF*}_n۶jF;2UoA"]Ro7vm٦}þbY_8O[))VJJF}|̺.yp/MA0BbZRl //-ROkozL (_@8,+6 KJPYUԿ U 2Ma{p?]miijo? |R=mP/k3ߦ>/ZQWUpӟ(gjU>vI3:o4|g:D@8D6l$OV_#HY%C}|o~#cF&cIrAHc5}lSI㯺d^|K8L~i׏ߧCCm_*F[V'm>}6xoݥMm]U燮HU~hy@F7]gź+ > Կ } 9GL'RT.0mF1O {~4‘^U.&{օU"bqQꩌifӺSf[gɃѺ_BGOl Qw񥿩Iеo/{Gpi5T͠\~a~r>獼 3]~ѳIنC] ŗb.AZ7 fŌ/k5~_/fl➶?*cyЪ.u/$YeIjku[v`tP>|c0cH^=,(CMM}`XgU8oe|>r5L4u2Sc#u.ml 7|$u݄MǩEבwm϶>Zש׾#QM׹ َ] ]Bտp t}ʯW(~.u*![M=4{'|MRjRM[w?_ zT,>Z.W̮Zoc=Naޟ!>r.e?O6 @P!@`2._ y2/SbRR8 Vq}>i69D@i lHﺑU#]f̃mLMFQ5E^.7__Xt Zc w>_ۥd8 ٌ]8Ql2*Kڪpez/0z=3|GSuWCô8nӌKE|{F-:˅^V|ty{ j/77=N1aԳ^Ggi!~mA¡Bd]FVMDTT&Ujpe>ՆܥNc]&,z<$uw׎_jT|.E?dkpX?~>Vۧ96_ӱWoz.?uu4u?W>tt2IX]îR#@`k<eoM32wʟqW?N}E0_ӗ7}.Q ]*.홇˰2r0\wж~}7=Ϊcܡ^&.}e'e; @@& L& W|k)M{T&ylOB6/ϋû_JE {|G`%鹍qnݚ{?OMMzm.Gx]VϼYEE>K3?]ou yWe8M?<5|ERNMN~yFҥU@UU4}e*4P"Җl_e6TUs'eF%}տT7v=vsI\Vܭ~){(׺zu䷭]i֕9G'=B^/K!Ka/RdpX]JA`}jmu%c/C%)@=xa}īiD2{]|m9/_Kך\}mo}}g]X?:mYw/Z[W25}i_깚YiCC=;^Wctۺu-;IozTߦCԭg9vi.?WMxYֻ7*㺾shYV<]"~'Xl|~*_mϾetq#r7BP|A_~uuG֏麺ny.ǩҶKeI68N}6hڮs#orEMMlCF].h6X`C7 6ݏ8qKo}4r|Rʾo}Q_) .]Պ@ayͲmcHͪ9wRɸ1FS#'G]Q:GRF @ᐚEJR_壛Ԧ~Ii%wN۬@(t9wel(N L@8Vl e vk-&Wr׏Ut*}qym:1zn7{*?].J!@`PnvF`1'd*ڳ(&&͢b IP @ @J8 @ @@8 @ @u @ @x!C݀ @C} @ @ Be @ @9 @ @Ju @ @0r @ @ @ @ `P @ @.+ @ @@8 @ @ȡ>@ @/FꪊW%yssu#@ @ F K@ugggT& @ U`pxqqqR@odeksZ @ *Fv UV @ &0x8<=="hp @ @`1R @ø&>Md4:) @,^^^>0~{4ͦTYeu}@}@8c,r1rX_æ OTB @t))O߃nG+~wcE8Z @ #)=>ޏL7Yc\n:"-j @U`pVU}]n;nFY @ $D31HL\\\Twܹ]/cPO @(0I8'Q}'''/"F@e1ƽ2 @ 0ᰭ.7G^r-p @XNat׈[ @(E`pƽ%,a @ 0y8,ҩ aI, @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @R@8ܥc @ @ᰐP @RpxuuUk%*o!@ @*6WpG @(2^\\܆Cݕ @ o @(spxss# @Hq9ibp^0 @@Q01<::z(O @L$PL8Cᅵu'U6y޽u.>>>Dc)&ƈa֗!*4K' @s("ߎ>x>JH ,-j @Upzg`:"-j @Up؆ҹv+&@ @`nZLy @ 0,Ung @ @Q^wp/0ᾴtz~ó꽏W[ @p8Si~?/_4w @;w /^ x'7^ @l nf H=qjH W^5Q7}}4K PpXz )Nb0F nq @ br֍"7ʫ @^{*9@V6"Yg q @ p':gxa\:z9WO @T@8ӆW"ngk @D2:99o TՃn}zzZ]\\t޵QTV$@(\@8,xQu}}1Q¶}qE|Ǎ~o7. @L% N%8"6YbE6)m @L" N }b0[ደ4uqYh%.Ν;Y>K@}ĬK PpXJK(+1bibzmQæ|Tq1m @v) R߱7Hio8 F̗|d뽇~G[4]fd6 @rt'3he\^n΅}G}SYcH|/B @`[{ zLH¸up|Q7(b^`e @11Ts0lø0]Qm>ʢp9a(`]Î @a734,,5͈~cq@"Lc'7vs @ V=0\gFnnnn90n 1M|X @L% N%8[ D9͐~3NU%RE{- @ǒQ;^}R%u%y>W<+1f; @C@8C>8==m&m4b$4NSo.錨|V1siSH|s۞ @'¡NQ@4:#yg:1L䗝?O~#D%gԣy"5 XpM;5$xMK}Aq XwFurL @ kХT'.ѼGNշb?%f~wϪ?|xw?>vWEs\ @ cL/^})vضm/u!֭ؾmwz(E0t/b @ u~V|Azy^~ԑML/IR(. \a| /i%FwҤ"]p9\nf/v=u58 @K`pĖ_/iݾn\F+sWqe֠_b2xEe(B @$Qy.e.SKyXϾ^{1$U<B @`0typNwO"nGhk @^ 3D4qi_ &.+뾿E\lӪ @`TAap3V&mPOܳpm o2?~絛̡H 00/w,f<t߯R%?ݻY6޿1Xc,֙C]q}N;i'}@}`>gep`tAcTrТW@"FKl5e"@L/0z8<==$C/ТW?Vu, @+0X8l37#]CnfY1J?lz.b"ƽ @,ƥq`<"_FPL'&Fӄ4tIj?"j 3هM1Z @O`p.EWۣ,c+1`?cckY8ܿC_uύ", @=,"]4M24IM\>mJ8Vs08T~ @puK[oυñ.1O/5QKU @`Ca\&s7gfᐚ5wxVƀo^E'@X!0y8,5ÒZCYJ61B @`yTl-`qkB; @N@8])0֍"Ƅ6 @ehG 0V1)Msx*& @_@8I>wC{YE 0p8XQ嵩 @p/ [(bo2 @o"$P/՛?j4MW* @FP @`cg>xuc@ lXB PpX~)!b(bͤ @¡B Fa @Ý;0e (b<鹈?*f< @' &JD`xaS@g%l @òCi,J_uύ".Up8T~ E, C]IuO/5Qx6I9 @Y@83L >n >v8 @¡AF#<EI P :;0v%@ :;QxEc/b1& @/ ox*&i oiİ @+ koZGK=,J+ > E @¡A@F=r+ @`\[N WOn7x/b[ @qF~c(HvK앀pWͭ+`qm @< WWW+> 0i+%%@'PL8W^wMU8֎ *oME%ƌ @~ń)<99"$rssSlE8C> L#wϫxaS@|흳*f; @t(&69.+p!qE8C> L+ů~kqZrG#@*0p#c,I`zӛ;" <nG/..FGaS;xw?ig|Q}ó́ @ 3D4o #=@o1 Fp|; @` T0FZñd""Fx46R @,aN.+q߿!lzݻwmlɅK}z?s@T&}@}} 2K0*0;KN^-jQxEc/~齃BwpT 仧['77GbX @,PL8nlp6gp=G}:_Eg*5 0@10=>[^^^VǷshi @ीQD Sba4J0^e 0@"6݇(?yx&@%PL8.+-/* |zG!1ޏ- @}(2N/N%8~:E, ^@8XQą4j @ و E\j˪ N@8\'sR {?l&3Z @KԚBOvҦ;gUvj!@,E@8\JK E֎ @ÂCQ(W(bmd @00B/S~KMqDB5 @ KkQ!@`tE񷣗 @C C{#!(4 @ ob$@`Lc7 0p8c XIhB(Y@8,uY @v- ~:E܋ @XئQ0(`qN @`2Q-@r(〉 @BÅ4j 0?xaK鳛F-Vo|x*a!@l"0X8W^ǝ06;p8} 0G}cq h @{$0X8A/;wnZ2zhp-C{LF,6pRmlng[J/׍ƽ'=* P`ᰭah,F'7՛?j ~|n!@5Ó`p- R F?xu(b|fQ'"@F cbm 4MH܌5Mek P( M @@o"hczF> }Kb07lz&b)Z @uQaLNsxxxv1nܿvu޽ڶ~%.@}_V1$/`t}Zh}@VqXF zEc41az'ogs2 @ 1^{LFX6F Ǹ0 $"@`v#6h1ata|G^rM ڞ%E\B+^`'0]B}ۃp XQ崥 @M&qhKX" @@IXxEӥ8B,S`pXpXRk( #-M1İ @צjDA"h' @`6lJA 0QJ@8ܕ @`F<2Ӹճ?Ψ6J4 tMCb[ @ m;%'@1Bj1>38y8 D@8N _FՖC@8܏vVK .#_ދZ @i+%%@@xasy1㩅(_@8, <꽏l sVE, T¡N@ EҎ @He (?"O v @`LN PV1$^#@{% Us,Ai - @@aXQE7 @BÅ4j @tuߔ^#@ݼ*GxKMq1^@8 O{Zuyc@|Ox$V@8 @&`Qw @崅 @`/"e4( (D}xꃇ_7^f&gO@8֞ @WOn7B# j Q lF9#`qW{%@m¡A (b<陈^vj!@qQ {?l ĘBl' ngkH"ΙQĉa @`Ņës[ @`^F^JK(&^__WGGG+4h (}e1 @ 1RA9;wn((vJ"~Ɛx6YY]pxsGPp8p8n`j"8EK @@7ba[qn i-컀Q}O ɶl(vJ (>u?^lLJ(:F(ËQQX;oR> m, @ņxŘpǁxꭓ~Z#1, @(24j4oC`޽{mfK.\}>A?w_dm\7>} 2K0a0g1bpL]&@@9FVI @ Sw;xꃇ_7 ƽYc!@*PT8LYJX)e |zG!1ޏ- @` ifggg?yqp]^ PݎE @ńI^烷p88 @`VFg\ K# Gg];&Qxa3YD pZY @`@<0y1㩅,Y@8\rxF{Y$ .5Յ08 @Ù5 @41[E|i ( @`"p"h!@y D|'!1? m, @`NZKY @('=mE|O}E_7߷~)Ca @`O @UMN޿meH_RRU!'7" @ᶂ'@/b1ؔoNzG+Cjn$o!567%xE~z/Rʐ 1k,sbKXbl]ѴU-hRChEê>7?YRM4ӅB(F@8,) / q?Ẑ% .}8ې_Yն/.W]  巑 @ ̪Bj̺. L'> caօԿVj݈?gI) k @@Q1qк.s,%}ú_G% %2 @u"FVI[dbDn_Cs{OEVN8,Y 0@ .=Bjܓ.ƽsk(k!0p8c @D fU]RcvU!5fw]Rc]MR@8R۱ @S u u1F[XS Sj; @ m"@ @ڎE @BBF @ 0p8c @l ϫzٿ @>a- @^ Dx;88x rrr>qmh{/p[m @@$mb< 6{U @@% @A -j0g}_q)i\^K|vxx3D-ƽ}m^c @&z c_\\rB<F sl}..HX1TIzS|dQ8\FR A`p.IRlcֶ|2 @`Cw}OTZ @TtX\˦#STq 0aH/W1RY?P̘ @ü 00nb~kEeTs @0#MɈL-P\8i5M@tx~oaӄl1[Y竫 P@100"qa=F6}P>Z%@~ Ӭi|$1m!@`myߴVqAߚ8OaSO7oG^km7[rKpL:+OO6>Dw蕟m!mߚwYId1azXp>FPP#[8ԱeԒ@qE\ӽ\N1o*W^6M8c:opnc;-K[mD_+1rB6?WΏ7K9J2a\-]#>WO8?0O2Z@>mjTzٶlAa4 6LÌ=oX҄4|xE8C> mp_}H~IX.a2Bg;#)M|i*T7Sǭ6?s(\89'羞<W_<O;_QbmSKc_aIf:lw!pOY%羞|pocU+g ;5q+p.![ء?/Z(dSrT+ 00/o%qp p ]X P@}Deإ0~r]۱%0y8,G8,5AfK0l_L َd鲮}塺u1a>y َ4P @I`p&zL7˱pm @t+U]7 VZe=n|U'@F`p3iDDVQ& @E qR*5EuTF8 @,Y `=揝/C_SLB`[p[A @bį-YuyfaP @509öGH BpW @F/5Hv( @ 8TF٣b{تJ PKQWRZn l[P @!f8=<<"(ZL- N-x @ZKAR@8R۱ @ PpXh( @v, @* 0E @)) @ 6b @ @`JpJm"@ @@a X @R@8R۱ @ PpXh( @v, @* 0E @)) @ Q٢ @a;wTm$k @Hpxzz2 3EJ @ qauqqq*ξo @3(&fz @ 0{pM @^@8 @ 0{Ňᅵ5U6y޽u.>>>DcY|8\Qct)$@ @`[M @ 0p80 @ @`[M @ 0@QJx___\vr @>E;8HLm%Nj @Tp ?pI @@aL @X@8 @ PpXb( @&'w8 @( *D @É @% %2 @ @`bpbp#@ @@aL @X@8 @ PpXb( @&'w8 @( *D @É @% %2 @ @`bpbp#@ @@aL @X@8 @ PpXb( @&'w8 @( *D @É @% %2 @ @`bpbp#@ @@aL @X@8 @ PpXb( @&'w8 @( *D @777Euvvvgjz>X @AaW^Bb|c,I @ )ݹsJ#}^xK۟dpݶ َ @ ONNnG F#ZR8?Zé @ RmWK*G @ ׷Vᒻ @ Aak8&M, iBYOZ\V: @ 07baE&˨*ᅵ5U6y޽u.>>>Dc,Fd# ƥC/F? @*0H8LƌM61ۯt7Q @K$Lxafj qЋp8 @ 0Waza~g`1~a}]a_1 @ Tam4\<>M*tIiM?:==}9!M#F"cxE8C> @`0*.B^ztE۳Sߣ06e @1 12_FZ/|i|%ۂ ڞ @KH׭7O @\&qhӬw @(0y8, A8,5 @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] wl @" A @] onn1 @pah!Q8#@ @ nC;w=%ދpސ 'i_ @YpxrrrFw'C @f*PL8`x||mmk.n+h{ @"PD8 z01(9L7Sm ,&YgMV$ pAYU&ph=hrÉ]Ĝ QJ|Ѧ|6="ݻrV4{jԫmü]Gp:#SǮ߃i{)M@8,E<#Le1_6QA_2@4N}_c6.^p9{1>|+wW}{Yjå+T|IKIf##"#ma~)H^ӳQ3+*Cfc3px{ X{ =^@\v)K_(XƱ*R핋?ނ& @ P : @ @T¡N@ @¡>@ @/s @ @p @ @C} @^T7 @ @P @ @# @pYn@ @¡>@ @F @x!R݀ @C} @ @ B?bB}@}@GNWIENDB`Dd !"   c 8A?Wykres 11S"b۷LJЫx? < nLJЫx? PNG IHDREsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?IDATx^mǙv.r$$w]ڐVlBȒa1MK(-(!G%$(iDCQ#;͡)`H}TrXU^k`_=]j͵=] @ Xտ_?0lllu1 @ |HH#&@ @^G @ 1@ @@8b @ P @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@u @$ '4 @@usw̬ygώ 늀lĉo[Е 'QN}FI[DKc{){8jAnϞ=yYfX~r-ٚ5kVv%ޤџ7p* {ٔÖ\mIyN?Θj<|^RfN!pN_RS}TڦH_>7{ɓ';ԿSwc v[6쵍Ϟpa0mkyƶgʼWng1ձo?U5u7H^SS7*F8Ƽu3p"7K m%Q3=ȇbHy,hNiע>i#ϔ6U2զʬOKc{UV7=yT)M_SheNMU8ւ{>ؔٴdnmOȳvCɠQS}^Hf%pmk=p*{ILMtLYe̚-M^1@}Sn馏"h*GL{O\_>U-2>/!YuMwuW 7#͵45edE4K q6.[nUW9v'{i9Y2kcˎ+em2Rz}e;e}^bM?63{lqe cRҌq\Xk\g=vа_C/:#E 9P6Su]UsS@E;eU"i_c\:V&O'fZv= _}"to޲,2KpԳn3r*uWy}s\Fem #;vuUʭj[ڒ+Fx,'Uqc~qM}\yWaXyjw|NUf r|Êk֣1M8kc3.{PsdU6f4yiZF\jus }-7·N8 U夶6//Xne26_]GײρR/hUXezlmAPαO99o 2 },s$W8V-ۛn>V䰆vBcs>;uǎ+ulʸkǺ&em[g8YԞJ)@8;=-oP7RAJsU7:v\Aot@|z-n{cQm;Ӧ6q#.׺4U]S{uW?2vN]^zns:\$J>/yqEo3b /.3%յWQHqV>|ړobm`bOcOӼ_PyLScaϢq/4um}>/um*fl۵Y9rw$}xvE-}0ļuyg?/vW`҈KI7la_'nT}Nd9F`wf[=MЍ-26}[o_8>Q_Cڴp::E*#NOmXcWyLCS>/g.LDϮG,Ǽ~Yil)FlEYG#ycf8e)y]숻_E3J|-!sMW6JvL%y/˰RCD]!gߔc{;ߏq}x= E򾌻N-;ۑnyu"MumN3,SZqЅ&*VuXc Ko>/ng--[jm#>Xvc>(?d+!336\[TюRScj_İ)g;.f[߅Mn}_nycsL~ԫzL݊x.{3ϓaÍȢ~w.pP4*:c_ES*Xĉ:fv_Tn{E6庢,ϱn1> Ή]UչPUeAWcl+3|8iQLQx6@cOu'9L}@8E~ p1/jw-bΘƑ̙7]#)*/u>Gz+I+rbYԯn?ϕ)t1ETBo EEVCϋ]:_jc8McƒP?J[4TecEVܘ VrpoӜ}D|+*˦m2qLM1VMU?ƾ޻/A޺޼:MEKL1u+[gBWvyfʭt/{yuUcO+_vt[8-l{C_b^JU˧S_К 7Xne-J1\aev˪Zc~ }L؊O8>w, lgŝZF8=1}n6m,'>1$sqmT[|ؔWa%Uq-o*w1b bX qz9]Yp#6>!4p_ӌ8$4Ϝan W ~\kukafs79urcT_ݍԋ+ԧ4-e.ec,[R}˘Tu.tR.wE)ZjSh}کel%O8ر*#w=޺m0mUˍQ뻼lv;L?7UǢgی\g\i&S}úKLuyجӷLкI pD7u_I 9Ͻ;9po:/]D̔:cj&@Ekh oԳ(ne؍cUKw$)'R:p4-LcAUFj0oSjrc&F8Bb2BLc1? >_&16U{%Uv-6|Oi_U7c. =}2/)]XCk|J?o?/P4eP<{@6/(j1 wEH;R_7nGߴY9{ r+n#Jl8csuXP%^cjP:3mGΎl em #Pc]7YUʍ"7} {7wCSu~:I);n2os|qۢ_\ykS1W}k^8WbW q}Y5?E}3y٬]KWXXUs)zgŪyk_cm)&Wg!6:갴˭T{Su6e*zO#soXiNU辘3 }u[Mm+MjocKU؏nҮ .#6(iHf_;L!UvD2o|nuۣ^^ {>ByQoqZN,MeOwӞc`263vXW{:A`jϋ*.iBk#ɤE'6hJdY*fYO>)Mh±q0f 0mJ֦Tyc)ydY+fqYd+htr:>cl5FCiS|ҶɸB/PqH+ @ FZ2 @ 0q#    !X$V&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@ ckh @8 я @@k%c@ @ pG? @ @@8!@ qH+ @ FZ2@Ξ=8q"ӟM_mt]ǜ^'sss\CcYGxDW՟z|p4)n/B n&`;9ٻ馛^zۢzi瑩6nSȧ~S;lao tUgCm݆ޖn(LTO7Kg"zfy…\ε; {|)ϻ׎"o䦮VL] MCw9EQ 9CתuO:V}ֹ*g> #cMF=&(I>Ƽģ}-ֹ {!@>c}R열W/^p4Ώ6)MTvsd?tmNιO?;z]􉯯 ǶNJQ١.;Ѯk_{0k;}PQAr;zOAfƁueC:@]v;n `܍3ώS]8}:\vv[+*l#K!e*LύJtlߡU wd+@+}Ցsnxcf9ML4zMu00##1f~|tČIR+GHU?wgu7u5G.}_W[Gb;S䭿-oOc1?Dxa#}v6'cG*'BĘgյWah6q?<[vQs̙t399ԘkWbcQ;Bu.3Ez@c9^@mpt %[fļ]@ 沨\ջh=o_{B5u3ۯ]-wZ}8P*B1fSnΊ-fd}$kluvU5\My4mM,3\4kCctK'$0/BXF I׎Pcǃ2H T#pƍ P+ho]Yc'bEeюz&oWNWxgDu2MnˮonSuwu}EF'BmU^!جc McgUegQjd[;\Th㎇eU!+г>#m*qg7we%Tq,+C 3" Gef;nJ_ݧ襭24~n\ HseG~YT@wNT\GÝzW+'Գky.ZOdvW23oN5t@6bQɵO?MmyV}c]5h>m*qϛ*n3mVW8ey(OXw@ptw)[/M G4LEڎfޗl\3~ϛkNuQwo/d nW0kD"ux [|QWNOoE9SzW'+vݱmrrG7meUo'Uc[6UE>E|=y±1T<Z[!88N@cZmaH5%}SnN m#1ѮĖ4cr;QW0.E_W~p[Yt^^lUC?:̖G]I^{zZ4g?Uc[6U cL}±cʰ&-L8ާ9Cd*۹ q"9M Ǽ <|1'v2cv\3Wwj_ݩE+SiME ߔ mFV'16c[Ӟ)e՘l/c{}mT4SU'oS|}u G{+ zq7JnF/Gk0E(rLx6*Qw1?o;MnwmM Ǫg0ý i+'1y[± N1s7Ngb+R`r -#&MX1I +@ 3$"PٿsaUQiQ !S!ccyPhA^3hH͋48ux2dǹ#15e#Ů}~k~!ILV}fCQRQ8S}OplUyt˔[6OL~}U'~4GKr@"6oxwQUqN+s7͉1k&&nr1oÞB&Ϸ!Rs[ѷ&iq6}Ӑs[ C铘JV+ڲݘx+zVcʋ}B|6UT^B<|ݏ}nǪu&$C!0c) (2bU7юONd#:1:ɛRwLe򵷨]uxB <_϶Q~cuje"k(}iOYWhjWնlmogO >EF$1Rhڦ^'M]_[[[PQ-+p'N'zW2@!9Su6窆glMǦYlfG\7NebN˼/n2V 1tL $c(/"y8U#>'noscNqs8vYwFkF3ǪG!Ŵ#yO&6CS=5>O8OܨV{( pn.> 7dg&&c|.®}#o)S=O]H+ 0)Iu7MΣr_4bG$/6a -_HA>Д':nˈ"C+`bk62\N9yŴK^|HE/n; bg;*ˎft>>͊m]]EvMI3qg=ҤM G8+L~/թsO.JO 0&1&m@$T՘]Wu6 tEiʁ P;̺SUw*,7SW׶ptFcE{Sҝn\J[uڒfDr@@#`$@pXѮveXh[ߘ^QRvwtR[+[X˫y1e $c4 @Chc칃M Gs Hxt^ iKqJEE[S[ 4EI 7J;lOUDks`嵎83xM̢dž ;CMA\#\Dj ;Ѿ?Egf--ՇpcM*@H1& g&ڴpT~n1445'ZD##GkVݼ1I@)@8,wMEb8*ϲB!iT}]*,ϬF9 @z6BбfSǏ7/A S$G{Y6~HnT EYFI@%_}4  @$%?EA2@ 0q#: {^Ү?-=3[%zyV^ @ p2e@'kFm r\]8=>yӟ=;#*^@Z!pl+Bc#7$?np,;6n2 @ 0n.]^ۢcuϔ\ @-ǶȒ/ 0?WE5Ҧc?҈p_jvtS.H} @?OaSUϬx1[Y>H i@8Ni- PJ4FMYm⒐+ܿ7NqZK@B!B4m#x7A­k^Mo=co4F2 @`\OZ4H@n ǺGpjZ5ϯ%٠ @`,cI4N{ުh'>XZcؤk;/u=AM8@> ǧzb4mVv4Ƙ @@8G/~U?hwpvk;ک @8i! P-ܲ*5]/pE":;s# EVP@%r +Wg]q3?KymM%M!}_ZC륥zl!@± tNߜ͚H޿Ъ}`43Et^"4 @'pL &Ec^^\S]8;36 @I@8&-T h@QХ.MulSYC!@@8&!Th@QUCSB-^ly2~@@ tU'Ѕp qZ\_uS쯘c@ q# 0$]_?]DU%ΆP8-!u LqL#!.S AkZ\ u{Å @ D:j@B8t(R|rA /c)@Sw?l#?qS%{xs} VF@@;p%W@ 1m ?=!ERA" F@@#%C@ Em ol9lHQ N@@7p@gm pWXqjVdH@MX!@C жp|hhdC Ov @@8b$-z !QRǞpA ,c< H@qkƆܹ_G@&,R-@&0ZC% -/-`C |coC @8b$-ϼRQQx·7~?[Y>3 [ 6 ۠J@rxl+±é>볟Y= q 0@m / pY81 t~p8g$ @wX 0 m ?ۼ?І"F@# @Yp IhS8ثAUcbQRWO` 0uǩ[D)⯏)>J3}5h$ @8Ni:DMoQewұAS& LqO!05m S:сB@ c %@'Цp?^|>@IXM-z> 4AE'Цp\ZTwA8&H+xjW7 M6a Цp\rڵs*QoI G }_ZǹA' qLI[ ΅pDXM]'@@8^ Hg=;{GwN>Jkڊ8<{,X>I"`؎#@@:&@-_*Oϭ}\']x5rڸ/]X+#G,؎6Z S \Ѩ,#.&珟)5 ?Sjͱc@@8vÙR ;h >s]oHHM8.{ou|Ôm`}0 qLI[ pŕ(ޞ@C/])SB8N`+5uݽ{ @!pMWҐX:{$;-dc43?G8NP8! q H&C@k/&5eP)'(xo4i{MC!qKNw2Ol5崪PpƖA{[wNZ4!?ͬ{ >*$ 7=:bCpۡʟ"'.$ 6 *ZܱFsFoHqcA#X 6n1ؐ$pLS L=88zBczyHk6|7}pAB8'MmVq37ObbՈ"{_{./--!6i̲.@ KqTZ$I8;u6_A8" m@Se'\ S!78o9HdqGyh"Cg+jxjWGc'xqpc i@8NimK$w9{xS:zߐcȜN<5(8s C @ UT{z%Or6w|[Ȯ[5"C= :hG7Hı ,n+@ p:evD}z~#bAhǡD@Ў_R#Gu-@@=@ X}b)C=jА|G"l . MY#pl.]ʡǿ#A{ś+"De|H@@8vbC`ʅlēltӡXT{&h@`]x[w"O @ .(S Ngl37aI4J@%ڵv+)Д+b 0^--$pܛlvӣPꮪZo#Yؘ ʟf+69 P±6nK/dO쿋bBqHǥK{4&<y hͬ"\ > Nx^LL,qcȈu״ CO "KI`dÛ({Є6<c?݂pdj+6x >~$ [JiX8,Ƅ#C\ Rh:D~D0 @adž]:È0Q8~/_ #8j0V" @!dž@M:{ogӛE6Uu8h!$Bض " @!dž@MÌ01o OHı9W/m :uqoɶ@#C/]h>vf6ʷD<&FK8޾}.,gOoD0D0bl;‘hc6xle S@S!qZDD xs@l@rA pl*yF#C8\Zh'$‘co6xlD&M8N>sRG,gg9>DG"#~S@@8E N D'"0UO|O9P cS$ɧqsǷqBq(SUkE#\e6@h± (y1N}s /C81 ym cvK R'eǙg]L#QGـ[A% @H[w߆hhǧ^xzyH19ś+'1S @&0m4^r!f##H}ꋯ.|!G/E6 @U PF,LF RN+'KQ4P',t4"@%plpEwD赁ԅ#6fpdj6}[/J @8Yqe|x:D#1RwⱭI"De9bЖI@ Nc괏؈=#qpˑM?@8qLi5(GLuOfA(c qƖ{N^4u$(`L@ 1V ̟x2{pvm`("x#) {5WDc|I@@8b =u^#Q6p|hhy D062Mu6ܧ?wf_@"pUwMM}b]CiLY8^<[v E#dԹ/ˮ^.> %C@}l>zqiRN#A[&@@mPPwk*SS4,C։ k>nwO= LqD߿z9FC-L/Zp܆烏αnA8q g2 Ci.=vD#Vl UgC;x@t^u# @ T&`lE0oJ𹑳^²6p|A' LuΟxU' ǿ#ghoF82UuT6 @"pp>#+p|7JوnrO8>Bm Dڙ *g_zYZY>3HSꂆu'_Zn q@8[iŕe6A0v&S_8Lsޱ7LS U+2 @8:sof캵stHIwmǥKϠξ# ] ݲ~ӟ.{ @ -Ǵ#,cT"}4HU8\Z|G"_$ST'py%.|6{pvmoH`&E|nutQn`Ƕ@8 ٯZ#m E >S7~Hq6) @`|J-ypSLQ8~gsjnG/uK+ߺ3<G8>-"DcBjjB7ExCjߗ!8NO>4$ A@8h|z~#F&e) Ǚg]dDCQ0m4tfWΟ>$ @8/KD&%YHoq /9n }dJwH @&pvU=)㋯.|tB!Ct]8\=M 0<Y\=v"LOMRN+|_A8q6َ^ @`PzE4iL9hꖢp<JwjW ]D~g׿o\LTqcw3wC Pzf=!F15 >}g~ޘޔ3?|_l͚5? 1&섳C qXD#q(1E%IHlr{([?W1yk"{:q P,7Fu5^E?OUя^6b\G6~v $ 0xw!qHE|jol9%^Fo9y9wmxPξO"H i6Z޼:W^`'wGUaU^ye[ԗӦt߷lPA@&ptW^nwG "jRo;%AHUqaߧbHjy"!1*O8ֹ7݆iUڅpR/E [M+7ԈxVKoHkv $ 0hAw_~9rQ6Tљp|hhp\Kk?oOL2G;"RlO`s5˛ZYej|eFP-,5U|@0 oF4"*S\}G2¢(TiN;A-Be"eDh*kY>*U*l[FkˮW=]vz;mO1cP, >3$ @8ς5~z~#S9q6Zqk>sJEbp7;'%z4шǾ/Oik^*6U/.yA)|Fk~ @`|#ӝ7 V0 9JFݛ&/-%_rcMRBD3Th;6V Pd4L17}5fUFiڧ{{ە@qD6hlN cp\ZT8Jh'ɦn_~ʘweĔVy9νn[ݨ_L;ˊd_w_SQ2}`>Įbj6lSRiblGqDM !HLa3D: HM8mm]8bhWUy/#ZBHEQ2m *MK(#ŠZzI- tb>d6UИ2:F~@`X/om-` _/%) /]$c:ihcقeDKH>X^; hGL;WU+]۪>#{$H ) X*EpAx ޗDGe) ?ۼ?8BV +3pZB%a~|GWso ŵIUD:l;2o]eQu}w3D@0[];*ѐR䋺MI8ث׾ښptEcڛ-ڿsc G=LT->p˰Yj|ٍ-"}v%:@ `NuF_7"s׍0eh-v4Lq0%m2ꖥ @`Õ+o` O/5) G38B"NU~x0wSѮbN+{+cEjնGc7Z/_Zi,stɷ+g 6csC޿z9{b]F"s[8B,i<ؔhޔh)X1:nU.sbў~jApt\Ocn[ܾm`o[ @.l EO?Д3#o7*}nԉŊ)M;~7euY;2vn1{iЬR/;r5vY5[E4uAu!@848!{JqiR#:Ҿ|ua6F1yN}˕2?R~nucg;oaնMՌxeⶡn|LlaU>N֚͹I;ƥ @q6pn"LO $W\-1NF8"FoOM;>W<|KW&/*Mߦ3ukɍDbģ-p}M>Lӻ @`8ߖϟ D$Dmx>8:F{`h EBS`hDF: wCYt_OVLC MuEڕ'S_v~'|H@i@8/J;>Ɉv;-4Eީ/h_pt8 6ؼA1׹=;R(co;5FխKa;H5V $Kl|P/o@4m "0I&TZ6}b6ѿةUj>;jph! $ *5w|ۤC/}4ÿ:}iڑM gmEyV=}_E@H1>Yg"4NR3 G< ejl:mPFMiOSSkGb.@cu;;MR4>—TKoWΟG4mE-o]ّ\h6u>&J PDᘘ}rmFT㋯..plY8v)d()E\;Fbo`@6OV0>D?S^(9~sE#asT8&dGOF4i "_R8:h }/E旖z S@ 8к-DCMѐb:u +gyS @ ☸ QN)C]i)ol95^֝G#6Ѐ xlky# Oc}tHZ#FlCHA8޿Ppd!DN{w~mvJ# K#Ȯ[ FlCG#î~@ 18N1X_o >s$ ~ {&pl o uI@mMrztF(@$c$q\Gr)ǽSDBg閌#90@;p-̕7) 떂pK$ @8vWOрpr 8*zNJ:ϳ3g 0<ǎ]TMgR~{58*hsx}[o_֝; @`>s&@ -⯏GB\/qd o-@8 ;ǝ7!"P"bԳqq q 3?}iGiG@'cxzшhJ@-tX9B#^hjQ]8!@ e{Gv݊h(!߾=<#/pjJ( 0 ;kCFD#6PK˗ GwA8m@sFYC(cKwܛa0~Dooh č8-bsA|-B8" 6Чp܆#1 4MeN*h$ [K/ *yGO 7~TAۀ6(N@p 6 mÙ!Tاp_}Т4#wqOM)' 0UӛCNC>*|܀vD|MW| mnQ8@`86Wg" ԰>̳ǂ# Qs#SU{mvQ5_>jk֬IBH`.UţSC$.s(_T{I_T/nff&Sg%\k&QpFXOc[v7)1'%:%* 8ySmA} Tl`n9J#*QzA8DFR{%~L0F8N{um@:嗱)S4L6y~ۦ4b'%JL%.Ӟ1E8VE\3 : (f$T6ud o-C 茜yv_9f*"B|]R*KAQ*# \%h#fblHuK8yop4дB{ÉWڅ4JdI&/Jg*.aq}?K`(O'P[/U}Q+XKL{x*&M1F=(fJ&@8;xV)6"$†X>~&8(biWsƥ÷F@)hD/:e*e9H;nQ4͎ͧ-h9]7#К&W^d4 "hv9:{Ldflq*#ڈhZ_@;_"m}ρ}nO $Дpw/RY3k0'/2U7(F#~3k]XV4.uc]q4Ә<+όa>kZ?{%zh#qh"lC8~cˁH=w#Yx h>:$H@8yQ)`"פ _>4m3UU Z.c!ʷ#u[$|UE8uyvU5kݺ{\l4{|*ш td}p$E\}4 0Vva3݈eJB͑0z:cBڵp_׸izc0k/n8J@ 18yAȂi t-}[מk9J[$ϟv9ۺ6@r =h!H/]XY>C1i.;'Wx՗$p^7_zd.$ @8zzzMDCLD4\v-珟);1AQܔ+پgwt @GPaSqDg۵p\|Bݽ{G5=LQ`rOeOo ~զp\ !¦8 ߸krjA ZG>J;3 xr!]=V RC$ nfSqDgۥp g~p!QAMpܛ\T=RMrN@c&pzMqQO<Z:""U(SbW/g 'ͶTt1oL}5 9 a6(Ax] ol.8ϭ:±sd&QAs!d{ʶR8޿PDθ'4Gi\9>$(&HMs{ ` ?$ |4D|?w)g=|`yD`Xathwx1Ȟnڸf7U) @G‘lK8ۅoE" Lmv8J1GiTyi8.@Ѳ}mK~G`: ] _?]6К;`hXz>{- 4ict @`SUA`4IeXةsW6#~]ZZU[ڮ67M1$C@:iN}U`km9ltpֱD#QQZL:tء@`&/qHӝt%?u3!]kۅA$LuNG oLWr!@LSMY 93;1%뮄u-Gpśm8J#hF7$X<=xy`_@|đi] jֆr xG1(ܐ@tyFҶ}wo0w@LZ82MYIG7] ZGLGi6 Z̍ t΃g&5 M`‘T+N}W٣_i׾QA+1W/g4瘮ZLZ82M5]ФC^箄=Χ(Q:ÒԎhrcj9[ 5 1pz&_5,qB_] ǽOS.;'›S;[ d!t+xxlP<$ 8J[]keXtvD`Q4B% پJ8.-_*˗9ZhXY>3Y'mQOoC; @`&+g{#>\O@;{}&cCȮ[1@( G@4-tȯYB8_ @f(Qu(`zhhry\ 0=Ѭߤ3B^l oG!FḾm!tPq3IL &H`r‘c8; 8V0/]8똊Tϯ͎<(olm;x- L#W; ]ʚ^u!_ۅ GҨ(ˡM @`Z&%9yaӦm Ḵ|pw$8مfjZlvsmwϨ[<=@/ e%vNkqqZ9UuߗqF7S3vnسP6@*I /o@8׾6m ?x}[:( M*Guス\'O`R‘!m : 8V6 ʍ 4]ŎĢ;h( Ldso\\ YP?6-ڬ_o]8zQ]+Q?Pg`rAtLF8Z܁pD8b*<Tk ۈ8( M4LC-5GihGO>!zV2 LF8rvWяs6̳ǂè6)|p##N>i=]n}c*ס Ap|d׭86uƼm8ۅQn8J#@pM'&Dk,ҵY=72}MB8 I9>;EQ?}Զp|ӅLm4W!UxȧC@5k)IA4OjOl+D[#qΞ={-t?_Z/[~}a=+;|;6333@|OçΈ5 (gЏ;@q sJІf'yŕn8Jcc&XiE8J8r-"ɻt3||}bLZNEb_,.1euw …U>|olϞ=7t}VIGT\y%0mֶp<JᠪGҨ~(?ot z,Q},'@>Q31F8J"eLZGL}_m+g^lUr#vPo72*1'%:%*ۼ&!Xa pئp3? Wug`^$Pj7Eckb?ܖ!/}SqǘiF8ƤE3 M-.<[| F QT G9*iyܦp?qjІ6>kg?cҨ#/?(qoD]#I\ 0s-LkL[FE喱"Qh[8_:ӘEXƖe( G#$M$W: GB_r T4vQW/%41x$ż1 4)%`hՙtrfx\ahMFy>ndL54"OkbQW:Lyk0vpvm6Q*SnjAFEʤ;2v)D o]+߇bӌ^818qږof ZQAL7$f71hhR8ahoWH# |"D~omTcW&jT[G_Z#\^Od[2 5F8D%ӞB˻LZ#Ck#Cm G# L]W(Ljƈ5昋Pڦ#f:WȡD7Mq㰾$_&lhS8^<[cDю͏a,9}i? h}ѝ*7UՇJn1EEb"kfݞEEF#~]^1\eEc]X[a7}SGצy2'f`6b1+ߎ foVIHMj aw&K}q*FqēGb6cqi%>2i'] 4); 9f-4~s ͽTV;hӘ1a6]cDҺ0|FL~]?fJaqQa|͔oǝYG8>cwڪFu'i.Cd=LZE4#N|O)ϝb$o7qʫMNJKr: TuSh(j6˳G;?,4)=:&!`ҙv~oD/Rh[Ԏ4!Mdޡֵ.|w9-TB}y&li.e#i#bi+/^,Ǽiyuom2#4E6eelLZSǼM{nd՟iyk8-.PyiG-][%gm {1s4y\i:?GiIaMqAs6Q.eQ澶*Nr‹:al-}X9{Q|X+gl׿l8J1cHcNsA8 R8_z-l`6peȍvf=qHQrA8 R8Οx0P0$O]8.( ƯæUU> 0Jqq ׶m`9J]2v!m;n¿ pAxv LI8.=fɔ2u{b]#uh R8UEGZ6l p4pF:6\_(j@$0Jt*Xvmc(-̇-= qpdBNb򚳹 ǣvĝh>xg9NwVA(#E}D6( l|㜎 p6՗5Q Y8(721u6i\ 0>96 jC+W.dwd晝33-"@9zaƁkCϽQDyxl W 0B8ꅅhh軔9Jc۾;g@ ,|vM Gl`6p= e1\bLR|q @> ǹD@JNxӀ ؝`40 脣^X8 ; 0yS6зpf7tS6=|v4>oA6 kj/iڋ;&K8.=QDy4`;^ހ{@#$0#5&5Ŷt)Q[w߆`h@0L^i'5Bw&Ag H:|kg&vD`GK@$0:F8^cp܆6v]( ƈ)?_]] 脣tvb OlhZ8( mu Dױl@KqA ;x"0p'צLt`'5~E8YEDpı:QpF7A8`B'#!)рc9 DzGa ti Giq@p|Lcou{-܌w@#$0:/8;0iW6( 9]Չrl _I&OTUol )GO8n؁W_60y FHhHJ4Pn:-/,g7Gi?<+E _I&OpD8bIـxz~cRqI>.@ G"8n8n6 `%Z@lӯl+@# `6 4jsh qu4il @8"6 `@60>wAjǗsc6 `6 @`||eFhc6 `q|"- GƜl`6p 0NG#lhti #BcX."C6 2'g$%MXrsii۠ztqM!06 `6Г h:.f͚lvv6P'SQ"X)(.>[O^)5±+_^ V6 )iթpl#Z933P:M7ݔm߾[l }pD8Ulh]qUsTu"2w_ дٔ"KAL ],ٳ'{rKG'>˯ =*N_W6 4oOoϢzK%B{ XܐH諑B_N8ƣGc6 `=ـJ@QE{EM{;wsl}Z5a[Go֒}kUWۣr55ܯ(-Q:8 =9 U^JCdqـfpGsV Gf4y G1!;FO8ĕi+wJ FQ,h<S/WUS/>&m,;K7JlɫҘ{M2v*L^ez.~tqI#lOxXU'#ФpELM%|=5F`"1OܫrS=TZH[+hR YkktU_d*f)k*#ַP :n|L_WPMؘ͍4:xqeg'gK{i?OlX:{-|kl˛~g(pH8wYfd:D_M8yΎbqަpêOFٮɣpTzfm5FZepll Nͷ8Am!'Z̷&7'|{oH8&Y;fY+ Tl(5S>&*c.lzSde˵ʪo. +T]څ[ܢ>1_CEb37#:b6 `=ʕ U}k@8Fھo=O8&r鮅3ew{>:fosGJSTKXU1]Q2vipTy6)cn=reTk8],,Ty)qO0!6 d5_*6V!1Qc9&=&?pDW$TpfVw'US>FMMyq G[ 1ȩ+xʔkSU 2LZS;[?٧P[Xؖo]Ĕd8EuliFq|b]G#6 `6б -WFdqm1qWt-3pGyo;SYFԚvi [fc"~-*_in,*R1ziէ͑V贱[&/cc1ulc$p|8 ; U^HCqݷ᫐grA`LtʥA8d*]p:r}RC;y"5X'N$gϮ (Q~J=tyEWL}uoRٳ6Ue6Va233z&̻rMĢDJ8Q禛nA@*[nto~Czۡ{+v%6ҙ{0}(AG>᫼-|F+߿z9{pv-CGCj_lsӚ#$ĝ"e`$XcGaT~;F4a1nDowCl}ݮ3o"rvjnj*,czOLmTpA`RQHn4xc60M(i8F(\pM{4ˎvF U4K_{Ġ[iV"Ou)[abcam]/qۖiX7!0ڈF"Dlm`۾;b|Ҍ@p~ES\ &_FVP{Lݍq4Uw,)쐉cDyp4B5)S(Ĝm8 -; D]wlm`k&H O9K2G7h"/v3r`F{uDk1qJNǐr G`‘UqlpnlڷvTӢ)׈ؘdbˮľ]\J6&?Ҍŕe"Dlm`xF$@[OtV#;8՟f3iL=;ĈZSie/bǮT Fu '0jӂ}60l`6r&x#:1/%ayՔ4c6͉oF8c"[d#e1 ٦xhq~w![Ҍ8]gl]N׋xCkD\RPB'o"Qgߛ̋8nv"-[ϤBLPYu '`4qCG#6 `6В xy^D vU;|^6ΉH]Gn!a} 0ɻZ#cP^q G-8_ılvl`3IHH un0H5bhĐiݴhaxjO ǜ-*L}$϶̴ZqtRhӴ腣,,6 `GOך 3#1-ʹHlbc"^(1"SBߗP5vܮ}Y/N=5NWӏ61][)Rnlnq#2q:婪_pliz##6 `8Z!`D٠ӎn }tI뛢jYl^y9ݍ袉e.ne6"^Z]w Vweq~-ڝv"N3=FqT{; `6 4lڹ !QyG[-QL#oMEFV᣺DWQ#\pdlhrL]KF{2ȿLyɃ%0 pY27y 0o<:^M}E[0457%5TC>Fips0 oZ@YKk E]DX{m$"0 (B:xh_r/lTmٵ6 ip:T_ l`h6 @`:&#O/ G`Qlp;6 `Ӵ/oD!@`$#rLutg}_aG;~ٗ٧?^?n7ϫگռK_g?e#7xO 0Q1'kRo͚5H s}v}(%-XDdQݪVa1QofCjQ=ϱpRr&%$lD{eţDa^T3nyʣ_l{F@&0Ɉc9w:RuܨZ5=US;<2WCJ'&U`IT*ڨQe1mCpXa9,m:[((U4%U}&F*55՝z"hʣ>"oWlF@&0Yn״@ST%̔؈cHQ?_dJȣ+Վ:k,a[c8/z@Uo Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Calibri1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1;Arkusz100"N PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu. PrzewlekBo[ postpowaD sdowychskargi rozpatrzone ogBem "skargi zasadne (% skarg zasadnych) cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?33d23  MR R R RI3~S S4 3Q: D PrzewlekBo[ postpowaD sdowychQ ;Q ;Q3_ M ff6 f O@"B ` MM<R R R R8]hS S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FAcM- 3OfL. 3 bR RR RV Vd&! ! M NM]u,k(QRS S43* &! ! ! NMR R3~u,u,-$͒S S43" :,d3_ M NM MM<4R R(7e F@elsS S4S S4% bz3O &#&Q'R R< S S4% 3O $#&Q'R R<XUUUUU?iiֿ S S4% c K|@3O\S&P Q 13 (6,8 %)'R R<N} %?qqmͅ'Y xxxxxxxxxxS S4% M3OQ'4DfL. -$͒&[YY`S S 4e=skargi rozpatrzone ogBem M"skargi zasadne (% skarg zasadnych)eg@*@e> &<3*vpl-PLC"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?iU} ,,,,,, > > >> >~ >g@ >> >~ >*@ >>>>>>>>>> @d***>@7ggDqqr r@Tabela110 0 PrzewlekBo[ postpowaD sdowych S S4% 3O $#&Q23 M NMR RR R] S S4'<XUUUUU?iiֿ S S4% c K|@ 3O\S&P Q 13 (6,8 %)23 M NMR RR R(] S S4'<N} %?qqmͅ'Y xxxxxxxxxxS S4% 3OQ'4-$͒&[YY`S S 4e=skargi rozpatrzone ogBem M"skargi zasadne (% skarg zasadnych)eg@*@e> *vpl-PLC"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?i&<3U} ,,,,,, > > >> >~ >g@ >> >~ >*@ >>>>>>>>>> @d***>@ ggDqqr r@Tabela110 0 PrzewlekBo[ postpowaD sdowychwDw? ww Microsoft Excel@<?]\@/-`՜.+,0 PXd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office> G7Z&o_6PNs tk;ne tqIDJv:ѕr7q)kV(s#߭#oxwi:Ɗ M`‘8^UŞk}y66qwU#bU<<#umoCLSH!LWSӴcasxzJrv_qN ~Cl ]`*N# #UuVr$cRݥU*)iᰣjH;}bTq!@ jǐ;UՎmfbptӸ# 9gLSY Z6t93m:B)&]LP[]R5T5リemm biTq!@hUtXr$cRL:;Ms\ OH4vx E%8b}=k1M 0]5}+'3F.Ȟ+o Zw="3msk,rxVnli8 `8UqD %w é vn4wFT;ow{Ƥ+,}/:c64UF@@8zlwr׌h;Cdn<;BN&3?;Ġ"c3\a;6#$IeN7w/YllNoJ?v\%@uK/LN4M *jgOh F,ǎ P,F՝.kQTQS<)60|?$ @g_=sqQ&] 5EOLEFlb%}Hlٵʕ K c {}pl )" 0Uա&9|' `mMqp!@il8ectmMq"A "Ng:M8=6 Lg M I&98Svi; L's" @8tl`j6gᡈ I @(ڏ-܌x1.?oww~qb~hqSϋ+QAA8FڀNSYfKwsx#~b9&۠-é؀ @8FWYC1vn/##5S߬ OI I0){~؏sWjbVĴjqFxO6m7#߀$ 0U <=dd*EgKBЈۧe0r.1j](O Oz-yPeiĩIWHvCȎ8E}wz @ı ,N( i>yJE)Y$d$,-5ۗ7TW?E.Ci^Gr@SUKQa;Xsf[Ip׺?[bWh*߮ě+frl{mqhgGc6 ˎI@C6~s \#@ıud pt#pT$ώR6q,rݩeiA`{OL3FߥwD+V +QǴ"rqSZ^/X3蛾 mDpn}GK[ @XauxNQv~J`j-}a]Gw#]#vDд*k bw:lME| 9gZϽ @ı p+W8m[7nB+n|Imv@'F@Lj|I3>K8 @c]سP:04*wZe.Ԑ;m G8v}uJkdLK") ǼyxsA XQa9ae=uw䅦}ƬlS8Sgc6гYi˼az/5^ @Dqb-$t9v.!oK81.nI̺H[0 [D"?q}E=y@ǚ6@q8Xpt;}hjfUNcpZG3ַ,q8pn_mv@ ؔ {}׎fH1uo-2esw1"~jA[ڂ؎:uD8o1vEv 4Ac߿z9{xԝB//hOe[9MFx؎ݩvG+Rgf@h± X8,1c0 at_Q&hOu؍Suvzc$DqSvn66#@@!ގxL\<;j}Ė~$OOh oGVo{Іvyu1 Cjoۀ`G m!ـfh6 @)ǦH^gą- }>0Oe+:tF4e5;NɍD vbVSe{BwgU_$"|>DݩEP7nѮW^ WJN}Pl@_ @M 0QH۹t(X"gPQA'/RWסt0VYXT Isel]MGzH@6]z.g8~;A*c pwb/܈ͫtvD0t6dSeǎ?͟}tfM- pl8#]JPb{S]׭<[Eď=N 8~W:B8d ژ`Tl6s Tئ`OSMA|7>C okF "B<&˪uL!Zjzpl6um!@c6|dCcsPhN76 `ig6#k@m@Sprd^ @D;5&'tc6 q^(Ql<.@@}߈x$ڀ `6p hI @ zAV~lc:zCK @)@8 8llD^TV 2iD8`6 荄^TGt0"l8&hWwc#d`60AMO&vJ 0uLUMޑ:yS|+Q%@kOm`0=@,<;A8&l;^ހxDu^#66 g@_ @1(Xr! `pm]f.3 q |8u; h؛B8ttOD} O C!@Djr>pϱg "9#8s"3 <=qo@ 8 S:'؍Qii q r&gr8$}E_a㷁ot @` ckm; pVH^4>"p1H@0"#|MB$@q.S' "MB<IpJ6pɼCh( @l@58)9{ #qB/O @3<Qm*6Ɖ4i. |D8Ac@<℧SlqH6h &Cq6p;#neÜ8Crܩ+ڗ h>qAJT{Z8}9ᔋ ~Qt@ |@rۉ<ylc|$ @ q dʕ GDh .@UqD<`6p4+ ;Dr&F6 L:pL .@@}LiҦԕMffm@ q"N>x$ `x7 @9F.s'lDҲgfX@@>#QH@^kgAݴ]}{A 1 ,Y88pұ}1.@aFF@; jAt^ۀ>]\Yf| @ 1ɲ՝,m@믵  cINhJؾgL[^l`M믹 @h±Y!sv13@D؀/|1 [Kԁ{DlUsa؅ @E-ȴQџDk+Ю\ O>cJF@Uqb+1A95mt+ @@8vb813~1Cwl =c'_|dnl d' Ds5SK[i@{6tV, @@8ÝR?$5JZݞ [4;ApA /c)^>xlX+ c:}1>&;",vL+ cbBuLq#+,.@"pL?͇]|'f8pnH6s^5 4 j!m! Z^u' @H1zl2}oDGf{t4 @@8GC:"t"tciO2A 0 uUv[z18дazi}R9 0LaF?}l@[2 @%pnQk>Js|)GRn6gf@ C:cMD}JYP>@xyk0BCFD8Τ)YlGD !@$pgNUHDO=8a 0rǑwԛ')AP]vE6:C$ '47B6 . Lq"M3? FD"OȀ @ ;&Ξ2/ѮO2|@ 0Qljv<΁?duH؀cr#& @#N>=vr6Ȯ[C;^f| @XOgd iÛK/0&@ 1 z]mf$QG ťG @@.#GOδ$QGp۾;2Mf:j@@ @ ƺ6! 9ȏFQtvG-ԓ @"D$X!6@>"p P:`儺vFYDk>@*# Iӎ)'tU#X<} @@kˉGDD|Zcd @@[8E|!`@D"E@&p8MDvf}|LgewhZE,N~ @^S(> pqey,7f:*ɨy ;lC;2m@$p>eC!t G!MTq @H12ypTLjDy!@H1~V׹@wo*ֵjԣv3' A@8,'Ro˞:p/k$JjZ=S˘/ @,`CFOF$V$Z4dIml$-Wi\.@ 0&1&mʕ ONALV&u􊫦sA @8ir(:5N*R&A"֓8EQ @`S}Zh CWY.@  @2;))!3%VQ;3 "Ȯ[?۔)k? @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @@8Vgǝ @&A8n @ G 0lllbK0vIENDB`!Dd !   s <A??Wykres 1S"bGwأ/{4d[!# nwأ/{4d[!PNG IHDR %x2sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?sIDATx^ ř3t_Op0B[I !\u\(v,(!riӶ2ˀRPFɽܶ}33:3sF3 &O f)'Ylvz(q @FG'rha@ 1@ 1@ xc(94l @ 0* pTB @8rHD@ @! @FLW>@ @@@ @[)1@ @9$ @ @9$ @ @ !C @Cb @h9$ @ @ !@R @Cb @h9$ @ @ !@R @Cb @h9$ @ @ !@R @Cb @h9$ @ @ !@R @Cb @h9$ 3{1Ѯj W_E+OVF8r>9hrLQ|4}}M-߿JT}NEn@ ȎF>vteɒ%GX2V'_<"MoG_^B*DŽKk򅋽l_# r>( 2 LMM%?xl1Su4rR'6PӞoff&1 B!a]9"JLi2;ȐCCI|ےCbX>6r>rpFO9l9g@%hK|/c| #qyR'߶P(/ _ T9Rv|b%>rpFO9l9g@%hwqHڱMPGڐC7"XJA4ƒVzC" B@PUuPd(C%N"c,rN6G&-6ζFfL+ȎHS5Mk[3|fg~rXR|-Q7Mw /BZeEaa[-vE9#e/Kw%ϐwfƒ߂kn<]2i~l$b3-CxHI yreϡrX6Ga`gKΛo&y ULC9Ñ\ 8"98t/-Rx'k|2(/yc!wWV릛_*"1n H$]ɡ|7ӿc|l_`ƞe^=` KrY%M5~|9d$ז_6|K{dH茺eJz̋g7߬JvS%˹ 3y?u?H% "9j9th]O%O^E b"xK6F,H7OZܗ" >/!/m/~Kڒhbn.sZۺ/{1m&mO" i 1Rlρrʰ۲_Uczt'rx֗mrme>:ϙI,pU˅ @/m[?+/e_Goiaw㋋b'Ǻ'I{_Λ'KRfJ/ib⋒_&}[|}ɖ|Zt{>Io_Cփ#udq㗹kׅ3>,۶4u?Y&iݍt林獔lW-wZ/vvԍ׿ԍz,z^Įz 'aj}Ѿun?!3ZػJ\̨7y-4usjk*[49%شXtӸݗ>.&%)hQ\0=l!ԉ箙bOE[yvh1q^i_"ys6 sSeZ ϋ^T|4G9l-9C *n:si:5;}!IFW^Zcח5K/g-=_S4ك{yA'K[*1m&~ĺ^wZKt.Rq^nǼr׍muy=By_['e꽨hr[r@T!r(|֘?~A.!ezyܖJ/V5mER]gZuNr5y;[o!+ ؐXڐ2ļP9i2$' r/MrXWyrf܄M֣+خS{oϋgrXs JBX.;E \vO4}[S^VnLr- gL9tN{fU^]9|9啫^5R]yMa^|4!EL!~J\5)K,AMkժRvU~k~4rXg%䰗FHk(ަ,k(k]r'ZY$8Y] ye_! uلpkkIORn񶺕rXMԣ^{=ln,)җ6KìDe(kvX7<9[BwMkr๜BWTgE/r|!ey͡rX'0}?х2yrĦ{_۱2Ku5mؐA|~@Yozâ T\~ڴIYvca Η'uʛo/В._G?k}8+BN;P(K}6>ͫkNôYZcGL,Sd卝 i].3lW-w!1nl7Us8k8@ϋ>?\2@T@>ПhŎitZ)lKhH43 ?^;v2k!4Ry/'uʛ??>30Lʮ=ׇuUU~>/W.r] }kYƄ5K)eugm3BɟJbI_xflI(U˝vظW?vS>+m"v>tG9=g@)MaַY㏏:>KևsdM^rRe'ReJ/Sai㘺洗vɽ6iRGLZ:(s?-_Ҕ~k/iϵJGER/Q{+(b\#!è8 '=/aY/E/a~w997ͽ(gu 鴱~i *-7o]h$guٕߧI}w.[޴+n>Yq5q6(>m*m2qc)dE>!ʓĊ+UiŽhr*q.Ǥ[nݤM$Vwr YUL b?H$,dž>/WzF:@ >0>Sr( خv+/nnO_BKsؼ/[\M[4q&^%]nU9ƏcrcbZɭ+VlW9WcְʫLH ! J@@5c/dfU%w[&RU舅[F<-YA=#(. M"֒46&]^$%ZOyh,/e!vÝBP8\ƤwA{~=Y+e{" H' D d҉z(mb1IեӟTdi,,in); r%9APʴqUؘ9L4떲N>@uauv @ @`0T%@ @::; @ 0` @ PrXGB @ p0UɅ@ @N9Ύ#!@ r8B @ T'VgǑ @C9LUr! @@H@ @!*@ @ q$ @ @S\ @ 8 @` J. @@uauv @ @`0T%@ @::; @ 0` @ PrXGB @ p0UɅ@ @N9Ύ#!@ r8B @ T'VgǑ @C9LUr! @@H@ @!*@ @ q$ @ @S\ @ 8 @` J.D#O><0 b b@a ȻC `}@ 1@ ha!1 ꫯ& gqC @VcW5P$ @}!(zV i-T_U @ rHX@& @* *Bۍþ" @!qFZA $ j!@ PrXGMn~. r8biL@ rF(Jt#Q-23d߿PFҊP>;8DBE @@|a|8/Q~kahˡ/w333VBʿ+iڱ @ p(5uD!@7(eʠ3 C0MVE"yAjhP 4D9l,Hՙt'ʡnvv []+KiAtH6@ 0jkMnA9GMv)ZVp@ r $HUoRVN&ZE(~Q @H-C̝4maVa4d[&_Qb@ D( Ѝ*1"p;]nyM]by, @## /D~C&o{ C_q@i!@h-p%Wn"l#*re"2S/_ahRj֤5K!@;p00*W,_n% !iA @`L1nêXRsR 9+@@6DBڝZ4ٌ/6@ 0jk8Hev!I3rv:L\ @c$|ҍ矟43i+9rwAGh7ۺ'"'yȄ3ӝHFML&mSGۉlO+ @t+%DjT^_lYK/a͛7gO?]xzv1@ mƀwF-j Qn taqJm۶{sI=SN1W^yea9lb$/kD,COr /x1@ t^Bv0r8 hFQVz2zCq=t @oþ=B@c7R @!@J9k͍[X:cAC @{^c,H5ck @N9Ύ#[&v#ղLH[N@ 1dƖ9Ƭa @ru pBt#-DD@ &FHMiSd @@ 4w#FA @`H!@n]_ߌM~㣿4eE @`Vj_/Ik7R:nV\1s;Wʬy|V 5\a LB@ @ Ѝ3N/ ouO_Ɩ9H]7߶HwCJ{g?|̤ir%).1] DYqa+Ӎ4+iq}1sݹr16)1@ m@8R"W֥34t@&AjxUO٥~C @pPhF?Bԥk~`μ'?@ @!4iU) 9Ds?6g_#PG @= (ۍTЍ4N$32\9ϛe̜{O8@ prH(C@s˜dҍ^Њw&sʦDŒx %[ @ rHxEnaq錰cˮ4߾!Q JWe7=;i\ukf坯wbVK04I@@-a-|9Xk7Rd5~rx뒅0H:3;[3ef-zM7̪ma'G@ Dc+ƥ34 t57ojN^sFhI˷%]BnY{fj;+枷*1 D'FGگ 5/2ԨFiYrxm植ɗt7=Œ(3롱 x ЬnǂYwa8@'6X 4D3t#m>^BM;ͩ=lNۜ$ZIO>KoxڬH&^2SI]~j.|sΏ'|6Μ È0V0H.Q7ʡmA<'&u͓vYp?9>i<7DV&wͺGEO"uÒ!@P@9TP mna]ֲtFXɋSŐóM_*Yjdg6MK&XI]6YtϺ懇d2YAn?{Zi}-Ee*T v?/ٽw_ݿL_'b(;rX] @>^Ӎ4F/}qʦP&^Y;uVDdiYau2_O&ay#L&dy+I:_;4s'e j{L2Tr܆NZ.=iѓ=8+t_K!;$waq @^iFe♡v#C\̝SLI[V$.d.]1|d|'IWO؜}ݏ&gJWߤt=>duɆN\9asyO?. 22zVc+2Ʉ8CFJQZ>)2 @ea:V0f#m+C!Ji9> F+"O f߾}3o+81ҵpEC䰍;s@G`trx3==m,YrԾgϞNMMJbM.LMń/r"mm /CiܿDgff&8??TI^>Aw"߇m"DFNU@~J9DG@"ɡ+tBEEcl ⑘(6v э41a 9Dx9AD`trUyir;9^dLژLEcLc֏ƼC9xgR&@@älˡMͥ֒+eƪrH5˪1J>!rVs8 0|aRǶK;o(c6;I|V&mSK+HFzl!!rXI1 Z2iTV/1t#MC9l#w@@_ Ze`̣$Fٴ YC7Ҫ;9D? @L`r(KTʘAqn1!icCr؍TZ5!rhPS\R] 1@!3Z9C[v,qt')6Ft),VAy]Uqgn2Xv9~u57ojNܰ͜q9M;ͩ=lNۼۜ~c;WmM2icVru H5 st+Es)L ʬvGղHKtf}X&mPjSFV["e/=r"a4 @c#0:9ZҢ`UӖjlc錪Qs89DC @*䰧5۴jFYVl}ؐC9ÝJ!@@gMʡLEhkiD}FcEC'CI9gMfʋin|Z69Dлt q@{Z߱Pk+fYK7RZeC95,O\9ad}O? @@Sæ6oL9 Tif#- =Zi9D> rz%[v#k u9D{ n*rH7(?6%r"u  rӺ#j]:cHGC䰧~ @hr0ল*[EY::_9D8 @>ZR*rL}laVh#!r?ņ 4L9lpSٗC3ҍ(9D 1@{ZreNZ2F~"!r}!@} R"t# \wcN"aaJ@hPZ8fqq,,,}&I˓CHզ\!rgH @ ʡ̌YdٳgOf}MtSSSYeɡnlt# CC} 1<9'h7i D8w"6V 49e.غTC9 {V 06C+l5/Oggg'oeT~ﶂٴZn17WFNVcjxDC0νD. 'KҶơ,ET .[F^k.m~vڪ37o,:sš7m5'nfNڸݜ|sʦ6mmN1+7g\9yҜ}96Ko|Ɯ{ӳf-ϙYe,sm/[_2+n٬Wͪ^3͛wn̼o5e2Scngx߬۱`#sN?6Ĭٰ3E?E/~_&?KvˎZ9l38.1/4\J@8-v\Znv%J0kh9DjIʡ@]P10^>G)2ݥOrgϞIQ?oDqp*,%r"a @c#Cna,=n>9DÞ rC`jA?nGNKvˎ"Z> PZ8PX+43 OWqyrLJƲr"c۹N@@9C™dgϞ\jtKHfjjj",9 lk^~!rֻ8 0TC+{"Erh?Z'ypVEȡY-U+M5x>-FYm r"mq C+l5/OE4֗@ۚXGҍ4F/}!rƹ 04CP!cYul`c+Q$Qj! !rG) @+aΘCV^ZPGC=j53f !r= @}!ȡHȿnv4mAa+)Y65vXq89DcM@0GI vS;)Mr!Fˀ"aBJ@ rFj' Cis3\$_$쿞?}osdȡCMqIYt=' ULJxr#2H]]НƮs/{!R(y^f+9tgI}MUo03kOj{"!rK!&b4cwǍRE.&}IeH:;"CMDR9oreNX(Z6[)rHR-O @E`trhڙHRU^M'w(R.ya0hSV0M߮hUMXCC!@$0:9Z"(E(CV-O[rLc7RGiJJ9C98@ =6Ps˜XZe5!rݤ rnRF!r%|@'䰧ޔjFu錾t#C9DÞ>)6 @aaÀʾ 9 .jO78ф"a{\ @C#FcˡV0aB!r׻rC%6˷cɡTv#(UC9rp @`Þq 9(;t#m> C9l> >@XkI!H*ޕհ#BCP}J !@]@UPk7Rd5BPf"aB2@ =*rL:f"!r"/@p =˲ry|M˦QcAC0]E~ a@{ZrLf#iw"awg h&jȡV0H.Th"!rE ~8p %Y;}gS[ҍ4ƥ3J^=r" hPpff,Yٳ'%=MET#% \X+C9lV$ P9gїC%)De!irg֍ԏ99Dc= 0,C+lgNg{_T...F_FwH/ŏ9DÞ Я9F%Y,lY F7Ҳ5^zZC䰽3AD9,shNP49"sssuߤJMf@jU۬\!rvuq^@na#&vȴIĪZɵi*t8ur"& r#?f|69t#R@C>! @`9Cr>uc#$H5j6 !rƝ9 @#fȡ.j.e! m7R;Pf,Mۚsei_:nс"aON @K9,CQ{2~UMVS54n9oo3o}ۋf֗̊_6+xŬUmfݯ53o$f=oo'Խ;7v,u`.xd\S?1w}j6lxssf#z_,cRߺIݞ.s-I_o~ͪR=BYt= C<9,ƯuEMZEL]!Hke7P۟!Z9l;8.1+45*e6rrvqw܅ʡTV$q1 9ލTͭ} "t+&@Nm7Ϭ20o—&";kúԶҍ4\:9DðT Q"MA[rLl:-ޑC9l/ rؿ: 9 ụtm k9D{ n*Pc+2IKfӭűb 9DXw@E9i}6%t# Rz9DC@G9i7!t# hcJo r"w @"cˡV0Kg!rO!@ @TPk7RͲڇIg9Dæ @7䰧Cݙ?iHi9\~nّC䰧~ @hr0ল+[DĴl.ZC] a@{ZUPd*eHi9[oNڸݜ.s-9郟bC&6 ȡV0HΆԍ9Dæ @䰧YV5iF:Ct+[)-=}Sl@@Æ7}ҍ44 txS"!r~ 0&aOk;D5v#պtƐ!"aO 0aMe_$[EY:(9D 18p %d/}MϦ<9 YV:0+C9lL ~̘%K={֢q"~کF$1M5I7R}9Dݗ (p~~ɡ߿RWPJ&$ypJl;CbU/[%5|4 tQc"a컊 @ 0:9f|aЉ(3;;;mM\\\1ҍ4 ;1aBCp6W@K`tr˓,id#XE부I%j7E5!rvR@FaΘô -Rh7n*877ZMʡFv?T&9Dޟ %䰤LvQL$5U+VRϪy>NC9L!@@Kȡ@1!H99Dæ. r(2v0k9%1bnycνYy},2g9͊/lVYyf]_7kfH7͚{2SN_{1k{73kwoX0\p~bl""Gdd/{{%eGwk baovHȡRىjEB9>]ȡv#(6~i9DV:?\% @,Qʡ*jw7hʝ>Dvܡ%3%]]JۖCZ/9r"a3 @c#0:9#1 f߻i B;-\rLj~ !rl N@-_6Pc+ne5+֑C9l/ rؿ:i9(;(E!"a] q@{ZM!HÂցӆ"aX @hrgjB5I7Rd5j9DS@ 䰧5[5эDC䰙{\!@}'cʡR6-+MO85#!rF @{Zw1nᕯQKtJ9D=@6䰧[WFVZ+}z*9DA @.䰧u[G5i.Ln~#!r?ņ 4L9lpSWC`FTrx_C~nّC{AB9KMy,+'S:&É"a; @!.ȡ.L@7!r6qg' @Þaҍ4r5 tx˥DC=Cj@X ="9 1M%r"Ma @/ˡ8p 4meM>ƨy !r"G@Nyr8;;;CWm (6FreNi4 tlC9 F'~ag"ge w TeUqP%9D9@>0c̡IᛛKWˤR[4v#c(ƐC9,K 0Na2Cif'ʤf~VɯcFJ׵"aOA r֎bFj!rzq2@@o 5pzzzR!-6m[09ѺtHk9DâCI9,s(micC F*4!rhPS\R] ĀXP70C]Ї6Mu+MRFV=yFUqgn2Xv9~u57ojNܰ͜q9M;ͩ=lNۼۜ~c;W C9l> >@XkI!H*մtFXɋS!!rX| 0FaOkҍ458%r" ) @c$ȡFѸtFn"#3IcT<9 F7Rhb9D [a@͙%KO;555Ř[j_iy3>BC䰭@E9,/+{"v-mR~733s;CZˆ/t# 'QK_?%r"#r rXP72*MKLksPc+nRW65bƊ|C9 [H@䰠mRW8pH={bgUmJ$;[\j89DzRn@@nWQ+i]M3@uSrM 6F!rƸ 0<a@ ʘA+xSZJt7M$5;&ZZy"a'1@O9 c;J/]a`MF7FF9DBA9,F.*2;eVRȡk[09Bi%]iC9uOR@aAM5v}f6>cÂZu EPޝ-Ԏ;2é_&ݥTܶҍ4(nC13)!@c"Զm3O@Ds> 8uf6na5%_a 9DiRAF9,Q]4t]2iKHҶPc+2nU괭cC9ln< ~@U_ɡnrg#(ya"aO 0aMedˡnZ&K7R?C9lL ~@{ZMɡV0eC7RP`) YwnI0ٛ{gPvh!j-Z[FZ20rH!rpp'Û4NogORK9lwŔCi;.$##c tٺ@C]CKQLCIzYJ*s]Kz^Bf-${s۲H\ͷ,Y"I~!ye䥬l@aK5w2P*וU-]5C9zp !rMMMuU p Kgem"yڪ&^"&~yѡ\yD% -c3ƶ m|rn%%;9D8Ch!9&Og"pe6Y#-kE.+qR4K;Ohޮhgɫm1+/iyUU2~ZH\u-{50ۥ6$xL9\;9e++Z[4˪119DØwy dd-eD+Tݱti]7jDbmEr,ƐC( B6W2C ɗ43䰧_F5itHGC䰧~r.E!J{0uMnnkhHeCi>E2 yA`,Þtjni7"a7grw )%L36Fe,O|Znn+۲ga'q3TWn@J ݱu"9i8^^)C9,pĸCtsg;r򲽇|a Y)/v cZw:q~n֕RyrE19S taAd!C͗@ۚXۻruO\$l =C9,K|ȕe/.y!r~WZ؟t^$[>}rg1Mkר{rK9, h!A˵Y]TnQDMF7Ңs9D9~1З4ɳH$]>h-ne=[XVUwLde/5r^#ԙ}dPKj!{y@B)1E\9r"cӹ: =?aLQ7Ŵ/|-Y"v;^㊫+!rruc!0FaACP4C>A]%l%b(ׯFY1AC0E^C$*2n.S,{ D4O˗;H(ܲ ;w C?֢29 p4 "RgC j! !r/4K[&Bv[5ikJ^-x!];a"^Lip"s$;i^"ƕ?~s{δkgGrhr(~2}؇aLe՝ah1ils<Ƹơ"j.thG eδtiEAt,ZCz2Y-"$X䰠1nrw_l&p]!KgTCC"*ym9]3&IBHI9e'칥LYV2)s]ͯX_E`5TuE@ PBج&.]!Hk.7nN[w&eWW^gNXs溭 I/aNٴӜzͻ?fs挫0g^}s5O5\YzfϘsoz,9sw7˷̙巾`οEbKf/wbVYukfy͚7M枷WfwMu;̺?05v}f6mٲ%79{޼ؒtnr1k5W^y),Y哼\ uf7aA7]vB,͘?sPo~Qu%t#-C!rhPKLR=BG][{~lݺH?x|zȵ.9u/U^aoͧBK4"wvܡwRG@$i8F햞n!JgRB ,q'|E6u;lݦD u98-ÀyP#-S!i؍T(B!!rXh.agFsVۋI-ZRy8Vx.乍rs h{BHW[Ěi,6b6 c6b(6 (6bN6 N% V0 B b % ( V0NbbNbV0bN bbN N b% '66Q% V0H%%PH'88U% V0P1%1\P%';;Y% V0\919d\1'>>]% V0dA9Ald9'@@a% V0lHAHslA'CCe% V0sOHOzsH' FFi% V0zVOVzO' HHm% V0k\Vk\kV' KKq% V0Nkak\NaNkk\' NNu% V0/NfNa/f/NNa' QQy% V0/j/fj//f'SS}% V0mjmj'VV% V0omom'YY% V0popo'[[% V0pppp'^^% V0eppenep'aa% V0LenenLlLeen'cc% V05LlLl5h5LLl'ff% V0 5h5h d 55hV0 d d_ d% ( V0__Y_% V0~YYS~Y% V0wSSLw~S% V0pLLEpwL% ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 'MMs% V1Ec!%).4:AHP\dlszkN/eL5 ~wph\ TL.EE>^7y1,'# E% % ( Wp%19AHOVk\Na/fjmoppenLl5h d_YSLE V1Ec!%).4:AHP\dlszkN/eL5 ~wph\ TL.EE>^7y1,'# EHEp% % % % % % % % " !% % %  OY Td^!I!@@^!LT2241;;;;% % % % % " !% % %  !! % '66Q%  V0 % % # '88U% V0 # 1 % 1 / # %';;Y% V0 / 9 1 9 7 / 1'>>]% V0 7 A 9 A ? 7 9'@@a% V0v ? H Av Hv F ? A'CCe% V0_ Fv Ov H_ O_ Mv Fv H'FFi% V0F M_ V_ OF VF T_ M_ O' HHm% V0+ TF \F V+ \+ ZF TF V' KKq% V0 Z+ a+ \ a _+ Z+ \' NNu% V0 _ f a f d _ a' QQy% V0 d j f j h d f' SS}% V0 h m j m k h j'VV% V0 k o m o m k m'YY% V0_ m p o_ p_ n m o'[[% V0A n_ p_ pA pA n_ n_ p'^^% V0% lA pA p% n% lA nA p'aa% V0 j% n% n l j% l% n'cc% V0f l lhf j l'ff% V0bhhdbfhV0]dd_]bd% ( V0W__YW]_% V0QYYSQWY% V0JSSLJQS% V0CLLECJL% ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 'MMs% V n1 # ? X o    # / 7 ?v F_ MF T+ Z _ d h k m_ nA n% l jfb]WQJC;/' 9 V u   % % ( W p % 1 9 Av H_ OF V+ \ a f j m o_ pA p% n lhd_YSLE V n1 # ? X o    # / 7 ?v F_ MF T+ Z _ d h k m_ nA n% l jfb]WQJC;/' 9 V u    EC% % % % % % % % % " !% % %  y %  TT3 !@@3LP5;T| 3m !@@ 3L\ (0,2 %)$;;U$% % % % % " !% % %  !! % % &%  6666>6>c6c6TTw!@@wLP0*T`#"!@@#LT500***TdG!@@LT1000****Tdl!@@LT1500****Td-!@@-LT2000****TdR!@@RLT2500****6B 66B 6B Ta_!@@aLskargi rozpatrzone ogBem &(',!,(!,,),',)BT1 _!@@"Lskargi zasadne (% skarg zasadnych) &('!( (,,); &('!( (,,&#,% % " !% %  4% % % % % % % " !% %  Pt$ Tod!@@oLhTre[ orzeczeD:*;/1?*/;1/;?% % % % " !% %  4% % " !% %  4% % " !% %  4%  +!! % % ( % " 4! " ! ( ( " F4(EMF+*@$??FEMF+@ ExcelBiff8Excel.Chart.89q Oh+'0@Hh Czmoch Przemysaw (BM)Krystyna Janiszewska-DuduMicrosoft Excel@]\@ cq՜.+,0 PObjInfo.2IWorkbookaOlePres00013J$SummaryInformation(4K \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= = ,<X@"1 Calibri1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Calibri1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1CArkusz100"( PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.Tre[ orzeczeDskargi rozpatrzone ogBem"skargi zasadne (% skarg zasadnych) cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?M Lexmark X644e pok. 301U PS3, 3dX+L@''''j-XX<-XX<-XX<-(None)(None)(None)(None) <+" dX333333?333333?33 d23  MR R R RI3~S S4 3Q: Tre[ orzeczeDQ ;Q ;Q3_ M ff6 f O@"B ` MM< R R R R8]hS S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FAgJ1 3OfL. 3 bR RR RV Vd&! ! M NM]u,k(QRph S S43* &! ! ! NMR R3~u,u,-$͒S S43" :-d3_ M NM MM<4R R(7e F@S S4S S4% *UAz3O .&Q'R R< S S4% &3O <.&Q'R R<#qq?hYeYտ S S4% @3Oh_(&P Q 5 (0,2 %)'R R<z} %?iil)ൢX xxxxxxxxxS S4% 3O&Q'R R S S4DfL. -$͒&[YYS S 4e;skargi rozpatrzone ogBemM"skargi zasadne (% skarg zasadnych)e@@e> &<3*vpl-PLC"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?iU} ,,,,,, > > >> >~ >@ >> >~ >@ >>>>>>>>>> @d***>@7ggDqqrr@ Tabela110 0Tre[ orzeczeD S S4-$͒&[YYS S 4e;skargi rozpatrzone ogBemM"skargi zasadne (% skarg zasadnych)e@@e> *vpl-PLC"3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg$g_r/eIy k"Y#ŭ֠wa-@R,ŒgL le0WЈ %k,/dnE%QLbꄹμ xTZ5/m E\t<aHWfVod: uQv֬5|#ev\/lB ~m,jeo@\7[Ϊ7 _].6|%fNhWH/!#v*k_9 ,2b3uJɥ.=i<ÊfHMs2!ThCAփ7vءP. iH|,p /}tt<8Yzg>K@袹{Ͽ|ϿVMD7!)8f[Nf L[Y,q ]xS̊xvX xur3%圵5 `c|P3/I,:+KNB<3I<1!ݡԋ. |ژVd@^5'2f6jsV69U? U w;\Dgm<4ߑs')y@z/bfQjuiz9aL'U74pf\}DUOp{zIJKs GG3\)[a$@$V<+zxv(bi5ZE+ZY\*o:1ptY؜!k0XF6vDU8kpD:6Ggd>\4ߋ9$je͑>F5GۺΒ$W]uIf<H;ގ,se7 q Fp\iYz;Y LOmf]3&EBm,[UQ,ӚMy9PFgbe _觖F$Tn;XP)("Itl"1_*Q hW>9Mޏ,OpAEglᆐJ̓cViq]1-Ne?sE'p p+0ҝ P w@m/i_aΒjHPXT"Z2wzvYd*1W!9 l9pUJ 4`p.:hMokzcylhf/M,U7gk~1f5f]/Eۿ ZZx931 !gu[A@U_ adm1iQ6IGmXN{,ڲ]n|u^/g{c'2{Eah4;Ϙx?mPK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!O0qitheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?i&<3U} ,,,,,, > > >> >~ >@ >> >~ >@ >>>>>>>>>> @d***>@ ggDqqrr@Tabela110 0Tre[ orzeczeDwDw? ww DocumentSummaryInformation8O_1432106607 7!FUUOle TCompObj69UsXd lt| ' Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q ObjInfoWWorkbook8;aOlePres000X$SummaryInformation(:<Y   \ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =t"9X@"1 Calibri1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri1 Calibri1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *   20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1<Arkusz100"0 PAby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.Wykonanie orzeczeDskargi rozpatrzone ogBem"skargi zasadne (% skarg zasadnych) cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?33d23  MR R R RI3~S S4 3Q: (Wykonanie orzeczeDQ ;Q ;Q3_ M ff6 f O@"B ` MM< R R R R8]hS S4ES S 4D$% 0P!3O&Q4$% MP!3O&Q4FAcM- 3OfL. 3 bR RR RV Vd&! ! M NM]u,k(QRh S S43* &! ! ! NMR R3~u,u,-$͒S S43" :,d3_ M NM MM<4R R(7e F@0S S4S S4% pbz3O #&Q'R R< S S4% 3O$#&Q'R R<} %?m۶mֿ S S4% x |@3OhI&P Q 1 (0,7 %)'R R<fK?iil帉X xxxxxxxxxS S4% 3O&Q'R R S S4DfL. -$͒&[YYS S 4e;skargi rozpatrzone ogBemM"skargi zasadne (% skarg zasadnych