ࡱ> l_UK'`bjbj"9"91 @S@S4N8%4%4%4% >% J%J%J%^%8 ^%x."PPP+I|Ţhqjqjqjqjqjqjq${h9~q-J%:++::qJ%J%PPw:^ J%PJ%Phq:hq&8`J%J%AP T-?n;dC.w0x"<~~A~J%A>ã,$'qq.jx::::^%^%&DA$M^%^%^%"A^%^%^%J%J%J%J%J%J% MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOZCI INFORMACJA o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw skierowanych do resortu sprawiedliwo[ci w 2011 roku Warszawa, maj 2012 SPIS TREZCI I. WSTP............................................................................................................................ 4 II. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOZCI.......................................................... 4 1. Charakterystyka ilo[ciowa zaBatwionych skarg i wnioskw.................................. 4 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyk.................................................. 5 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw............................................. 8 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD....................................................... 16 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw........................................................................... 17 6. Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wnioskw................................... 18 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji zrdeB skarg........................................ 20 III. SDY............................................................................................................................... 33 1. Charakterystyka ilo[ciowa zaBatwionych skarg i wnioskw................................... 33 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe & ............................................................................................................. 34 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw............................................. 35 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD.......................................................... 43 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw.................................................................................... 44 6. Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wnioskw.................................... 45 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji zrdeB skarg......................................... 47 IV. WIZIENNICTWO..................................................................................................... 49 1. Wstp............................................................................................................................... 49 2. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg i pr[b...................................................... 53 3. Oglna charakterystyka tematyczna skarg................................................................ 61 4. Oglna charakterystyka tematyczna pr[b............................................................... 66 5. Przyczyny i zrdBa skarg.............................................................................................. 67 6. PrzykBady skarg uznanych za zasadne....................................................................... 73 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji przyczyn skarg i poprawy dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej................ 92 8. Podsumowanie i wnioski............................................................................................. 100 V. PODSUMOWANIE.................................................................................................... 101 I. WSTP Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ka|dy ma prawo skBada petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wBasnym lub innej osoby za jej zgod do organw wBadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spoBecznych w zwizku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Z tego uprawnienia w omawianym okresie sprawozdawczym obywatele korzystali sygnalizujc nieprawidBowo[ci w resorcie sprawiedliwo[ci, jednostkach organizacyjnych wiziennictwa i organach nie zwizanych z dziaBalno[ci resortu. W okresie objtym niniejsz informacj wniesiono Bcznie do resortu sprawiedliwo[ci 83.011 skarg i wnioskw, tj. o 6.294 mniej ni| w 2010 r. 89.305 W 2009 r. wpBynBo ich 77.015, w 2008 r. - 75.450, w 2007 r. 70.523. Spadek wpBywu skarg odnotowano: w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci o 4.279 i w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej o 2.498. Natomiast w sdach zwikszyB si wpByw skarg o 561. Terminowo[ zaBatwiania skarg ulegBa dalszej poprawie, bowiem z przekro-czeniem ustawowego terminu rozpatrzono 3,8 % skarg (w 2010 r. 4,1 %, w 2009 r. 6,4 %, w 2008 r. 6,3 %, w 2007 r. 11,2 %). Zmniejszeniu ulegB tak|e wskaznik zasadno[ci skarg i wynisB 3,7 % (w 2010 r. 3,8, w 2009 r. 5,1 %, w 2008 r. 5,2 %, w 2007 r. 6,5 %,). II. MINISTERSTWO 1. Charakterystyka ilo[ciowa zaBatwionych skarg i wnioskw W 2011 r. skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci 29.242 skarg i wnioskw, tj. o 4.279 czyli o 12,8 % mniej, ni| w poprzednim okresie sprawozdawczym (33.521). W 2009 r. wpBynBo 28.778 skarg, w 2008 r. 30.145, w 2007 r. - 28.026. W Wydziale Skarg i Wnioskw Biura Ministra odnotowano wpByw 22.413 skarg i wnioskw (tj. o 11,6 % mniej ni| w 2010 r.), a w pozostaBych komrkach organizacyjnych Ministerstwa 6.829 (tj. o 16,3 % mniej). Ponadto do WydziaBu Skarg i Wnioskw nadesBano 8.052 pisma, ktre zakwalifikowano jako korespondencj ogln dotyczc dziaBalno[ci sdw. Cz[ korespondencji zostaBa przekazana za po[rednictwem organw centralnych: Nazwa organu2011 r.2010 r.Kancelaria Prezesa Rady Ministrw322324Kancelaria Prezydenta RP5866Kancelaria Sejmu i Senatu20Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich29Najwy|sza Izba Kontroli34 Niektrzy skar|cy kierowali swoj korespondencj wielokrotnie. Na przykBad: Regina N. 182, Jakub G. i Dariusz K. po 90, Barbara P. 82, Adam Z. 77. PosBowie i senatorowie skierowali 272 interwencje na rzecz obywateli (w 2010 r. 444) oraz 417 interpelacji i zapytaD (w 2010 r. 367) oraz 94 o[wiadczeD i dezyderatw (w 2010 r. 73). 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe ze szczegBow ich charakterystyk Rozpatrzone skargi obejmowaBy takie zagadnienia, jak: tre[ orzeczeD sdowych 5.873 przewlekBo[ postpowaD sdowych 1.290 wykonanie orzeczeD 1.435 czynno[ci komornikw 728 czynno[ci administracyjne kierownikw jednostek 441 kultura urzdowania w sdach 164 czynno[ci notariuszy 69 dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich 16 sprawy pracownicze 32 inna dziaBalno[ sdw i organw pozaresortowych (w tym prokuratury) 18.330 W skargach na : tre[ orzeczeD sdowych kwestionowano zarwno orzeczenia koDczce postpo-wania, jak i postanowienia wydawane w toku postpowania w kwestiach incydentalnych dot. m.in. zwolnienia od kosztw sdowych i ustanowienia peBnomocnika z urzdu, zabezpieczenia powdztwa, stosowania [rodkw zapobie-gawczych. Zarzucano sdziom nieznajomo[ lub naruszenie przepisw prawa, zachowania korupcyjne, przewlekBo[ postpowaD sdowych zarzucano opznienia w wyznaczaniu pierwszych i kolejnych terminw rozpraw i bezpodstawne ich odraczanie, nie-rozpoznawanie w terminie wnioskw o zabezpieczeniu powdztwa, brak dziaBaD dyscyplinujcych biegBych nieterminowo sporzdzajcych opinie i [wiadkw nie stawiajcych si na rozprawy, nieterminowe sporzdzanie uzasadnieD orzeczeD, wykonanie orzeczeD skazani kwestionowali odmow odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w karze lub warunkowego przedterminowego zwolnienia, podnosili zarzuty pod adresem kuratorw. Natomiast pokrzywdzeni domagali si przyspieszenia wykonania orzeczonych kar, w tym naBo|onych na skazanych obowizkw naprawienia szkody. W sprawach rodzinnych wskazywano na trudno[ci w egzekwowaniu orzeczeD regulujcych kontakty rodzicw z maBo-letnimi dziemi oraz nieskuteczno[ postpowania sdowego, a tak|e nie w peBni zrozumiaBe dla stron decyzje sdu, czynno[ci komornikw wierzyciele podnosili zarzuty przewlekBo[ci postpowania lub opieszaBo[ci organw egzekucyjnych, braku kierowania egzekucji do okre[lonych skBadnikw majtkowych dBu|nika, nadmiern ochron interesw dBu|nikw, bezskuteczno[ lub maB skuteczno[ egzekucji. DBu|nicy podwa|ali zasadno[ wszczcia postpowania egzekucyjnego kwestionujc tre[ tytuBu wykonawczego, wskazywali na wadliwy sposb dokonywania zaj oraz egzekwowanie nale|no[ci bez uwzgldniania przepisw dot. ochrony wynagrodzenia za prac. Cz[ skarg dotyczyBa prawidBowo[ci prowadzenia egzekucji z nieruchomo[ci, w tym odno[nie opisu i oszacowania, a tak|e wyceny nieruchomo[ci. Podnoszono rwnie| zarzuty niewBa[ciwego traktowania stron przez komornikw i pracownikw kancelarii komorniczych, czynno[ci kierownikw jednostek kwestionowano sposb rozpatrywania skarg i stanowisko zajte w udzielanych odpowiedziach, podnoszono zarzuty nieprawi-dBowo[ci w: polityce kadrowej, w zakresie delegowania sdziw i nadzoru nad kuratorami, kultur urzdowania zarzucano sdziom niewBa[ciwe zachowanie w trakcie rozprawy, uniemo|liwianie swobodnej i peBnej wypowiedzi, faworyzowanie jednej ze stron, okazywanie negatywnych emocji, notariuszy sygnalizowano odmow dokonania czynno[ci, kwestionowano wa|no[ aktu, pobieranie nienale|nych opBat, dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich zarzucano niewBa[ciwe traktowanie wychowankw, sygnalizowano nieprawidBowo[ci w kierowaniu zakBadem, zakwalifikowanych jako inne podnoszono zarzuty braku prawa do sdu, krytykowano istniejce rozwizania prawne, zarzucano sdziom stronniczo[ i powizania towarzyskie z adwokatami i stron przeciwn, nieuwzgldnianie wnioskw dowodowych, faBszowanie protokoBw rozpraw, usuwanie lub ukrywanie dokumentw z akt spraw, nie udostpnianie do wgldu akt spraw, odmow sporzdzania fotokopii z akt. Domagano si inicjowania wobec sdziw postpowaD dyscyplinarnych, uchylenia immunitetu, zawieszenia w czynno[ciach, a tak|e wszczcia postpowaD karnych. Podnoszono zarzuty pod adresem adwokatw (wysoko[ci pobieranych opBat), radcw prawnych, organw samorzdu adwokackiego i radcowskiego. W sprawach wieczystoksigowych sygnalizowano brak dokumentw w aktach, faBszerstwa dokumentw i wpisw , bBdy migracji, zmiany numeru ksigi wieczystej podczas migracji, brak odpowiedzi na korespondencj mailow, nierzetelno[ informacji udzielanych przez pracownikw sekretariatu. W sprawach upadBo[ciowych podnoszono zarzuty pod adresem syndykw, w tym dot. sposobu likwidacji masy upadBo[ci, niezaspokojenia zgBoszonych wierzytelno[ci i niewBa[ciwego nadzoru sdziego-komisarza nad syndykami. W sprawach rodzinnych kwestionowano opinie biegBych sdowych i rodzinnych o[rodkw diagnostyczno-konsultacyjnych, w oparciu o ktre wydawane byBy orzeczenia. Osadzeni w jednostkach penitencjarnych podnosili zarzuty przeludnienia cel, niewBa[ciwych warunkw bytowych, braku opieki lekarskiej, skargi w sprawach pracowniczych dotyczyBy polityki kadrowej, zasad wynagra-dzania, przyznawania podwy|ek i nagrd, wypowiedzenia umw o prac, warunkw lokalowych sdw, w skargach niedotyczcych dziaBalno[ci resortu (6.586) podnoszono zarzuty pod adresem prokuratury, organw administracji rzdowej i samorzdowej, policji, ZUS, KRUS, firm ubezpieczeniowych, spBdzielni mieszkaniowych, wsplnot mieszkaniowych, bankw, sdownictwa administracyjnego itp. Kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci wnioski dotyczyBy m.in. noweli-zacji kodeksu karnego wprowadzenia definicji tre[ci pornograficznych , usunicia art. 212, kar za prowadzenie pojazdw mechanicznych przez kierowcw pod wpBywem alkoholu, zmian w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolno[ci, swobodnego dostpu geodetw do ksig wieczystych oraz ujawniania nieruchomo[ci w ksigach wieczystych, nowelizacji rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 21.12.2000 r. w sprawie szczegBowego prowadzenia rejestrw wchodzcych w skBad Krajowego Rejestru Sdowego oraz szczegBowej tre[ci wpisw w tych rejestrach (Dz. U. nr 117, poz. 1237 ze zm.), wyeliminowania z sdw elektronicznych systemw prawnych, ktre zawieraj bBdy, likwidacji wydziaBw gospodarczych w sdach rejonowych. Wnioski dotyczyBy rwnie| problematyki zwizanej z aplikacj adwokack, radcowsk i notarialn, w tym mo|liwo[ci przeprowadzenia egzaminw przy u|yciu komputerw, mo|liwo[ci powoBania komisji egzaminacyjnych na obszarze poszcze-glnych izb radcw prawnych, zapewnienia odpowiednich warunkw podczas zdawania egzaminw przez osoby niepeBnosprawne. 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw Kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci skargi i wnioski byBy rozpatrywane w oparciu o: przepisy DziaBu VIII ustawy Kodeks postpowania administracyjnego, rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmo-wania i rozpatrywania skarg iwnioskw (Dz. U. nr 5, poz. 46), regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwo[ci, regulamin wewntrznego urzdowania sdw powsze-chnych oraz rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 22.10.2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dziaBalno[ci administracyjn sdw (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.). Centralna ewidencja skarg i wnioskw jest prowadzona w Wydziale Skarg i Wnioskw w systemie komputerowym. W 2011 r. rozpatrzono w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci 28.665 skarg i wnioskw, tj. o 2.910 mniej ni| w 2010 r. (31.575), z czego we wBasnym zakresie zaBatwiono 15.123 skargi, tj. o 2.124 wicej ni| w 2010 r. (12.999) w tym 10.867 skarg - na dziaBalno[ sdw, 4.055 - organw pozaresortowych, 176 komornikw, 9 - kancelarii notarialnych, 16 zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich. W[rd skarg zbadanych bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci za zasadne uznano 268 (1,8 %), w 2010 r. 509 (3,9 %), bezzasadne 4.191 (27,7 %), w 2010 r. 3.704 (28,5 %), a w inny sposb zaBatwiono 10.664 (70,5 %), w 2010 r. 8.786 (67,6 %). W 2009 r. odsetek skarg zasadnych wynisB 1,7 %. Odsetek skarg zasadnych w poszczeglnych grupach problemowych: PROBLEMATYKASkargi rozpatrzoneSkargi zasadne% skarg zasadnych przewlekBo[ postpowaD sdowych61012019,7 % kultura urzdowania w sdach6722,9 %T tre[ orzeczeD4924111,2 % wykonanie orzeczeD262415,3 %C czynno[ci administracyjne kierownikw J jednostek14674,8 % dziaBalno[ zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich1616,2 %S sprawy pracownicze3226,2 %I inne dotyczce dziaBalno[ci sdw i organw P pozaresortowych8718640,7 %C czynno[ci komornikw17610,6 W[rd rozpatrzonych we wBasnym zakresie skarg dotyczcych: dziaBalno[ci kancelarii notarialnych (9) - nie odnotowano skarg zasadnych. Komrki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwo[ci przekazaBy 13.542 skargi do rozpatrzenia, midzy innymi, prezesom sdw i organom pozaresortowym. W sprawach przekazywanych prezesom sdw |dano kopii odpowiedzi udzielonych skar|cym, w celu dokonania oceny prawidBowo[ci i terminowo[ci ich rozpatrzenia. Skargi przekazywane przy interwencjach poselskich i senatorskich, zawierajce zarzuty ra|cego naruszenia prawa, zgBaszane w sprawach bulwersujcych opini publiczn rozpatrywano w zasadzie bezpo[rednio w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w oparciu o akta spraw sdowych pozostajcych w toku postpowania i wyko-nawczych lub sprawozdania prezesw sdw, zawierajce szczegBowe informacje odzwierciedlajce przebieg postpowania i czynno[ci podejmowane przez sd. Sprawozdania te analizowano pod ktem sprawno[ci postpowania, wBa[ciwej koncentracji materiaBu dowodowego oraz dyscyplinowania uczestnikw procesu. Departament Sdw Powszechnych w przypadku zgBoszenia zarzutu ra|cego naruszenia prawa analizowaB wag uchybienia jakiego dopu[ciB si sd przy rozpoznawaniu sprawy, celem ustalenia, czy nie miaBo ono charakteru ra|cej i oczywistej obrazy prawa, ktra mogBaby skutkowa zainicjowaniem przez Ministra Sprawiedliwo[ci postpowania dyscyplinarnego w trybie okre[lonym przepisami art. 107 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.). W przypadku stwierdzenia uchybieD Departament Sdw Powszechnych zobowizywaB prezesw sdw do ustalenia winnych zaniedbaD i poinformowania o podjtych wobec nich dziaBaniach dyscyplinujcych, a tak|e o dziaBaniach nadzor-czych zapewniajcych sprawny bieg spraw i likwidacj ujawnionych nieprawidBowo[ci. Potwierdzenie zasadno[ci skargi na przewlekBo[ postpowania powodowaBo wdra|anie nadzoru administracyjnego. Departament Sdw Powszechnych kierowaB do prezesw sdw wystpienia nadzorcze z |daniem nadsyBania okresowych informacji o toku postpowania, w tym o terminach rozpraw i podejmowanych przez sd czynno[ciach. W Departamencie Sdw Powszechnych pozostawaBo w nadzorze w 2011 r. - 511 spraw, w tym 174 karnych, 259 cywilnych, 18 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeD spoBecznych, 30 rodzinnych, 29 gospodarczych, 1 wieczystoksigowa. Nadto, w zwizku z wdro|eniem nowej ksigi wieczystej, w bezpo[rednim nadzorze Departamentu pozostawaBy wszystkie wydziaBy Ksig Wieczystych (347). Kontynuowano tak|e nadzr w sprawach upadBo[ciowych trwajcych ponad 3 lata (605 spraw). Monitorowane s tak|e sprawy gospodarcze trwajce ponad 5 lat. Kontrolowano tak|e bieg spraw karnych, w ktrych Bczny okres tym-czasowego aresztowania wobec 544 oskar|onych przekroczyB 2 lata. PrzykBady skarg zasadnych: DK-V-051-90/11 Departamentu Kadr skarga dotyczyBa uchybieD zwizanych z organizacj konferencji sdziw i ostatecznie zakoDczyBa si ukaraniem dyrektora jednego z sdw apelacyjnych kar porzdkow. DK-V-051-170/11 Departamentu Kadr skarga dotyczyBa nieprawidBowo[ci podczas przebiegu konkursu na aplikacj kuratorsk w jednym z sdw okrgowych zwizanych z podejrzeniem ujawnienia pytaD konkursowych, ewentualnie korzystaniem przez jednego z kandydatw z urzdzeD pozwalajcych na Bczenie si z Internetem. Pomimo stwierdzonych nieprawidBowo[ci nie udaBo si ustali osb odpowiedzialnych za uchybienia. DK-V-051-89/11 i DK-V-051-76/11 Departamentu Kadr skargi dotyczyBy zarzutw popeBnienia przez sdziego, sprawujcego funkcj prezesa jednego z sdw rejonowych, przestpstw o charakterze seksualnym. W sprawie tej sdzia zostaB odwoBany ze stanowiska prezesa sdu rejonowego, a nadto zapadBa wobec niego uchwaBa o zezwoleniu na pocignicie do odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - skarga dotyczyBa braku odpowiedzi na pisma kierowane przez osadzonego w zakBadzie karnym, dotyczce udzielenia informacji o danych przetwarzanych w Rejestrze na jego temat. Skar|cy w przecigu dwch miesicy dwukrotnie zwrciB si do Biura z pro[b o nadesBanie wykazu skazaD podlegajcych rejestracji w Kartotece Karnej KRK. Informacja zostaBa udzielona dopiero po wystosowaniu skargi. Przyczyn zaistniaBej sytuacji byBy trudno[ci kadrowe, z jakimi boryka si Biuro. Przy wzro[cie liczby spraw wpBywajcych do Biura nastpiB spadek liczby pracownikw zajmujcych si ich realizacj, co doprowadziBo do znacznych zalegBo[ci w zaBatwianiu korespondencji kierowanej do Biura. Departament Sdw Wojskowych skarga zBo|ona przez Wojskowego Prokura-tora Garnizonowego w Zielonej Grze, ktry zarzuciB sdziemu z Wojskowego Sdu Okrgowego w Poznaniu niewBa[ciwe zachowanie (sdzia poza rozpraw, podczas rozmowy telefonicznej, zbyt emocjonalnie odnisB si do sposobu zadysponowania przez prokuratora dowodami rzeczowymi, ktre pozostawaBy w dyspozycji sdu). Prezes Wojskowego Sdu Okrgowego zwrciB uwag sdziemu na niewBa[ciwy (nieformalny) sposb zaBatwienia sprawy dowodw rzeczowych, o czym zawiadomiono skar|cego. Jednocze[nie poinformowano skar|cego, i| w sposb bezprawny zadysponowano przekazanymi do dyspozycji sdu dowodami rzeczowymi, albowiem nie uzyskano zezwolenia sdu na ich wykorzystanie w innym prowadzonym przez prokuratur postpowaniu przygotowawczym. Departament Sdw Wojskowych skarga dotyczyBa udzielonej skar|cemu odpowiedzi na zBo|ony przez niego wniosek o wszczcie postpowania dyscyplinarnego w stosunku do jednego z sdziw Wojskowego Sdu Okrgowego w Warszawie. Odmowne stanowisko w tej sprawie zajB Prezes tego Sdu, ktry jednak go nie uzasadniB. Zarzut ten uznano za zasadny i nakazano Prezesowi Sdu niezwBoczne usunicie tego bBdu formalnego. DSP-I-051-169/11 Departamentu Sdw Powszechnych na skutek skargi Radcy Ambasady Republiki Czeskiej ujawniono nieprawidBowo[ci przy rozpoznawaniu wniosku prokuratora o zastosowanie wobec obywatelki ww. Republiki [rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zasadny okazaB si zarzut naruszenia art. 5 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomidzy paDstwami czBonkowskimi Unii Europejskiej, sporzdzonej w Brukseli dnia 29.05.2000 r., jak te| zarzut odnoszcy si do nieprawidBowej tre[ci odpowiedzi kierowanych z Sekcji Postpowania Przygotowawczego Sdu Rejonowego do ww. Ambasady. Nadto w wyniku badania skargi ujawniono, |e sd odwoBawczy nie pouczyB podejrzanej o prawie do zaskar|enia wydanego w sprawie postanowienia. W ramach dziaBaD nadzorczych Prezes Sdu Okrgowego w Warszawie zwrciB si do Przewodni-czcej IX WydziaBu Karnego tego Sdu o wydanie, w oparciu o art. 5 wymienionej konwencji, zarzdzenia majcego na celu spowodowanie dorczenia odpisu postanowienia sdu na wskazany przez podejrzan adres na terytorium Republiki Czeskiej wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia za|alenia. Wystpiono rwnie| o zwrcenie uwagi prezesom i sdziom podlegBych sdw, aby w kontaktach bezpo[rednich oraz w korespondencji z przedstawicielami placwek dyploma-tycznych, kierowali si szczegln wnikliwo[ci i staranno[ci. DSP-I-051-360/11 Departamentu Sdw Powszechnych na skutek skargi (z listopada 2011 r.) skar|cej (zawieszonej w peBnieniu obowizkw sBu|bowych otrzymujcej jedynie poBow wynagrodzenia) podjto czynno[ci wyja[niajce, ktre potwierdziBy zasadno[ zarzutu nierozpoznania przez sd rejonowy okrgu ostroBckiego (od lutego 2010 r.) za|alenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu postpowania i braku powiadomienia o tre[ci postanowieD w przedmiocie wBa[ciwo[ci. Tok procedowania szeregu sdw rejonowych w zwizku z przedmiotowym za|aleniem byB na tyle nieprawidBowy, |e Wiceprezes Sdu Apelacyjnego w BiaBymstoku wystosowaB do nadzorujcych dziaBalno[ tych sdw prezesw sdw okrgowych pisma nadzorcze celem eliminacji stwier-dzonych uchybieD i wykorzystania w bie|cej pracy orzeczniczej i przy ocenie pracy sdziw. Nadto wydane zostaBy stosowne polecenia zmierzajce do niezwBocznego merytorycznego rozstrzygnicia, co nastpiBo w dniu 19.12.2011 r. DziaBania nadzorcze doprowadziBy te| do wydania przez jednego z prezesw sdw okrgowych zalecenia zakre[lajcego maksymalny miesiczny termin dla zbierania o[wiadczeD sdziw w przedmiocie wyBczenia od rozpoznania w danej sprawie. W jednym z sdw zarzdzono lustracj dorazn prawidBowo[ci rejestrowania spraw Kp . Zagadnienie prawidBowo[ci i sprawno[ci rozpozna-wania wnioskw o wyBczenie sdziw zostaBo umieszczone w Kierunkach nadzoru nad dziaBalno[ci sdw powszechnych w 2012 r. apelacji biaBostockiej. DSP-I-051-358/11 Departamentu Sdw Powszechnych - na skutek skargi zbadano tok postpowania w sprawie rozpoznawanej przez jeden z sdw rejonowych okrgu gdaDskiego. Stwierdzono uchybienia nie tylko w zakresie sprawno[ci postpowania, ale tak|e w zakresie czynno[ci, ktre miaBy bezpo[redni zwizek z wydanym w kwietniu 2003 r. przez przewodniczcego wydziaBu karnego zarzdzeniem stwierdzajcym prawomocno[ wyroku (dopiero w pazdzierniku 2008 r. bBd ten zostaB naprawiony). Ra|co dBugi okres pozostawania sprawy bez biegu (od kwietnia 2003 r. do grudnia 2008 r.), po cz[ciowym uchyleniu przez Sd Okrgowy w GdaDsku orzeczenia sdu I instancji, byB przyczyn skierowania do Zastpcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sdzie Okrgowym w GdaDsku wniosku o podjcie czynno[ci dyscyplinarnych wobec sdziego, ktry wydaB zarzdzenie o uprawomocnieniu si wyroku w caBo[ci i skierowaB orzeczenie do wykonania, bez nale|ytej analizy orzeczenia sdu odwoBawczego. Jednocze[nie Prezesi Sdw Apelacyjnego i Okrgowego w GdaDsku podjli dziaBania nadzorcze majce na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszBo[ci. W sdzie, w ktrym doszBo do nieprawidBowo[ci polecono przeprowadzenie kontroli spraw zakoDczonych w 2011 r. wyrokami, co do ktrych sd II instancji orzekB o cz[ciowym uchyleniu wyroku sdu I instancji i przekazaniu sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania, a w cz[ci wyroki te utrzymaB w mocy, pod ktem poprawno[ci zarzdzeD przewodniczcych wydziaBw karnych dotyczcych uprawomocnienia si wyroku i skierowania go do wykonania oraz sprawno[ci postpowania w takich sprawach (od daty zwrotu akt z sdu okrgowego do dnia wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy). DSP-II-051-128/11 Departamentu Sdw Powszechnych skar|cy zarzucili m.in. przewlekBo[ postpowania sdowego w sprawie jednego z sdw rejo-nowych okrgu zielonogrskiego. Rozpoznajc skarg ustalono, |e przedmiotowe postpowanie toczy si szczeglnie dBugo. Zasadnicz przyczyn tego stanu rzeczy byBo to, |e postpowanie administracyjne, od wyniku ktrego uzale|nione byBo rozstrzygnicie w niniejszej sprawie, trwaBo pitna[cie lat. Niemniej jednak stwierdzono rwnie| uchybienia w zakresie sprawno[ci tego postpowania le|ce po stronie sdu, polegajce na jego niepodjciu po zakoDczeniu postpowania administracyjnego oraz opznieniu w rozpoznaniu wniosku o ustanowienie peBnomocnika z urzdu. Z tych wzgldw Departament zobowizaB Prezesa Sdu Okrgowego w Zielonej Grze do objcia postpowania nadzorem administracyjnym i przesyBania sprawozdaD z czynno[ci w niej podejmowanych oraz sprawowanego nadzoru w okresach co trzy miesice. Sprawozdania Prezesa Sdu Okrgowego w Zielonej Grze s przedkBadane systematycznie. Nadzr jest sprawowany prawidBowo. DSP-II-051-552/11 Departamentu Sdw Powszechnych skar|cy zarzuciB przewlekBo[ postpowania sdowego w sprawie jednego z sdw rejonowych okrgu warszawskiego. Po zapoznaniu si z aktami tej sprawy stwierdzono, |e toczy si ona w sposb opieszaBy. Oprcz przyczyn natury obiektywnej, tamujcych jej zakoDczenie, takich jak [mier kolejnych uczestnikw postpowania, opznienia w rozpoznaniu sprawy wynikaBy tak|e z uchybieD Sdu np. nienadanie biegu wnioskowi o dorczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. W zwizku z powy|szym Departament zobowizaB Prezesa Sdu Okrgowego w Warszawie do objcia sprawy nadzorem administracyjnym i przesyBania sprawozdaD z czynno[ci w niej podejmowanych oraz sprawowanego nadzoru w okresach co dwa miesice. Nadzr jest realizowany prawidBowo, a czynno[ci podejmowane s obecnie na bie|co. DSP-III-051-49/11 Departamentu Sdw Powszechnych skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpowania i uchybieD proceduralnych w sprawie rentowej toczcej si przed jednym z sdw okrgowych apelacji lubelskiej. W dniu 3.06.2011 r. skierowane zostaBo do Prezesa Sdu Apelacyjnego pismo o ustosunkowanie si do skargi i nadesBanie informacji niezbdnych do jej rozpoznania, za[ w dniu 15.07.2011 r. skierowano do Prezesa Sadu Apelacyjnego pismo nadzorcze wskazujc na zaistniaBe w sprawie uchybienia przepisom postpowania i zobowizujc do podjcia stosownych czynno[ci nadzorczych, ktrych celem ma by wyeliminowanie wadliwej praktyki oraz poinformowania Departamentu o podjtych czynno[ciach. W dniu 23.08.2011 r. wpBynBa informacja od Prezesa Sdu Apelacyjnego o zapoznaniu sdziw orzekajcych w sprawach z zakresu ubezpieczeD spoBecznych obszaru apelacji o tre[ci pisma nadzorczego. Tematyka poruszana w pi[mie nadzorczym bdzie objta zakresem zaplanowanych wizytacji i lustracji. DWOiP-IV-052-127/11 Departamentu Wykonania OrzeczeD i Probacji skarga wniesiona przez kilku skar|cych dotyczyBa jednego z sdw rejonowych okrgu wBocBawskiego. Jej przedmiotem byBa przewlekBo[ postpowania (nadzr sdu nad postpowaniem egzekucyjnym z nieruchomo[ci niemo|no[ ustalenia terminu licytacji). Spraw skierowano do Prezesa Sdu Okrgowego we WBo-cBawku. Przeprowadzono lustracj WydziaBu Cywilnego Sdu Rejonowego, ktra objBa tak|e spraw bdc przedmiotem skargi. Wnioski koDcowe protokoBu lustracji ujawniBy, |e skarga okazaBa si zasadna. Stwierdzono nieuzasadnion bezczynno[ sdu, ktra wyniosBa Bcznie 1 rok i 2 miesice. Departament Sdw Powszechnych poinformowaB, |e nie znaleziono podstaw do wszczcia postpowania dyscyplinarnego przeciwko sdziemu referentowi. Sprawa pozostaje pod nadzorem Prezesa Sdu Okrgowego we WBocBawku, ktry zostaB zobowizany przez Departament Wykonania OrzeczeD i Probacji do cyklicznego skBadania sprawozdaD z toku postpowania. DWOiP-IV-052-246/11 Departamentu Wykonania OrzeczeD i Probacji zarzuty skargi zostaBy zBo|one przez anonimowe osoby i dotyczyBy Komornika Sdowego jednego z sdw rejonowych okrgu szczeciDskiego. Przedmiotem skargi byBy szeroko pojte nieprawidBowo[ci przy egzekucji z zabudowanej nieruchomo[ci (opis i oszacowanie, zani|anie warto[ci prawa itp.). W trakcie badania sprawy objtej skarg ujawniBy si nieprawidBowo[ci w innych postpowaniach prowa-dzonych przez tego komornika. W zwizku z powy|szym Prezes Sdu Okrgo-wego w Szczecinie wystpiB w wnioskiem dyscyplinarnym przeciwko komornikowi. ZawnioskowaB o uznanie go winnym i wymierzenie mu kary finansowej. Wniosek dyscyplinarny przekazano do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa. DWOiP-IV-052-448/11 Departamentu Wykonania OrzeczeD i Probacji skarga wniesiona przez peBnomocnika wierzyciela dotyczyBa dziaBalno[ci jednego z sdw rejonowych okrgu warszawsko-praskiego oraz Komornika dziaBajcego przy tym Sdzie. Przedmiotem skargi byBa przewlekBo[ czynno[ci podejmowanych w toku egzekucji z nieruchomo[ci dBu|nikw. Skarga wierzyciela zostaBa uznana za zasadn. Wymienione powy|ej postpowanie egzekucyjne znajduje si pod staBym nadzorem administracyjnym Prezesa Sdu Okrgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ktry na bie|co skBada do Departamentu Wykonania OrzeczeD i Probacji sprawozdania ze sprawowanego nadzoru. Czynno[ci nadzorcze Departamentu polegaj na bie|cym monitorowaniu toczcego si postpowania objtego nadzorem oraz sprawdzaniu, czy nadzr ten przebiega prawidBowo. BM-III-R-052-259/11 Biura Ministra skarga dotyczyBa nieprawidBowego adresu jednego z sdw okrgowych na stemplu frankownicy pocztowej. Prezes Sdu Okrgowego wydaB polecenie wymiany wadliwego stempla w urzdzeniu. BM-III-R-052-1296/11/4 Biura Ministra skarga dotyczyBa sprawy cywilnej rozpoznawanej przez jeden z sdw rejonowych okrgu gorzowskiego. W wyniku badania skargi Prezes Sdu Apelacyjnego w Szczecinie uznaB za uzasadnione zastrze|enia co do podstaw zawieszenia postpowania z uwagi na tre[ przepisu art. 510 2 kpc oraz co do niepodjcia czynno[ci w zakresie wniosku o zabezpieczenie z uwagi na tre[ art. 179 3 kpc w zw. z art. 13 2 kpc i zwrciB si do Prezesa Sdu Okrgowego w Gorzowie Wlkp. o spowodowanie niezwBo-cznego podjcia czynno[ci w sprawie. BM-III-R-052-1863/11/5 Biura Ministra skarga dotyczyBa wprowadzenia na stronie internetowej jednego z sdw okrgowych symbolu godBa narodowego niezgodnego z ustaw z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. W odpowiedzi Prezes Sdu Apelacyjnego w Poznaniu poinformowaB skar|cego, |e strona internetowa Sdu Okrgowego zostaBa zmieniona (na stronie gBwnej zmieniono godBo zgodnie z ustaw z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej). BM-III-R-052-1210/11/4 Biura Ministra skarga dotyczyBa dorczenia skar|-cemu przez jeden z sdw rejonowych akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschd. W wyniku badania skargi stwierdzono, |e pracownik sekretariatu Sdu Rejonowego omyBkowo przesBaB powy|sze akta do skar|cego zamiast do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschd, nastpnie podjB dziaBania zmierzajce do odzyskania tych akt. Przedmiotowe akta zostaBy zwrcone przez skar|cego w Wydziale Wizytacyjnym Sdu Okrgowego w Kielcach. Prezes Sdu Rejonowego ukaraB pracownika winnego naruszenia obowizkw sBu|bowych kar upomnienia. BM-III-R-052-1062/11/2 Biura Ministra skarga dotyczyBa nieprawidBowo[ci w zatrudnieniu w Areszcie Zledczym w Poznaniu. Badanie skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Poznaniu potwierdziBo zarzuty okazjonalnego [wiadczenia pracy przez skazanych z OddziaBu Penitencjarnego nr 3 Aresztu Zledczego w Poznaniu, na rzecz najemcy pomieszczeD za przyzwoleniem funkcjonariuszy niezgodnie z zasadami zatrudniania skazanych okre[lonymi w Kodeksie karnym wykonawczym oraz rozporzdzeniu Ministra Sprawiedliwo[ci w sprawie szczegBowych zasad zatrudniania skazanych. BM-III-R-052-2060/11/2 Biura Ministra skarga dotyczyBa niewypBacenia biegBemu nale|no[ci za sporzdzon opini w sprawie jednego z sdw rejo-nowych okrgu warszawskiego. Wiceprezes Sdu Okrgowego w Warszawie poinformowaB skar|cego, |e opznienie wypBaty wynagrodzenia byBo spowo-dowane niedocigniciami organizacyjnymi po stronie sdu najpierw bBdnym ustaleniem przez pracownika OddziaBu Finansowego zapisw na kontach ksigowych sdu i w konsekwencji bezpodstawnym zwrotem polecenia wypBaty do IX WydziaBu Gospodarczego, a nastpnie bBdem pracownika sekretariatu IX WydziaBu Gospodarczego, ktry nie doBczyB zwrconego polecenia wypBaty do akt sprawy, co spowodowaBo z kolei, i| nie zostaBy podjte stosowne dziaBania przez sdziego referenta. BiegBy zostaB przeproszony za powstaBe opznienie, a wynagrodzenie zostaBo wypBacone. BM-III-R-052-2278/11/2 Biura Ministra skarga dotyczyBa postpowania przed jednym z sdw rejonowych okrgu gliwickiego w zwizku ze skarg na czynno[ci komornika. Wiceprezes Sdu Okrgowego w Gliwicach po dokonaniu ustaleD stwierdziB, |e w sprawie wystpuj okresy bezczynno[ci w podejmowanych przez sd czynno[ciach procesowych, a tym samym uznaB za uzasadnione objcie przedmiotowej sprawy nadzorem administracyjnym, tym bardziej, |e rozpoznanie skargi na czynno[ci komornika w [wietle art. 7672 kpc obwarowane jest krtkim terminem. O powy|szym zostaBa poinformowana skar|ca. 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD W 2011 r. stwierdzono w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci niewielkie pogorszenie terminowo[ci zaBatwienia skarg w porwnaniu do ubiegBego roku. W terminach okre[lonych przepisami kodeksu postpowania administracyjnego rozpatrzono 84,7 % skarg, w 2010 r. 90,8 %, w 2009 r. - 85,9 % skarg (w 2008 r. 87,7 %, w 2007 r. 76,8 %). Przeterminowano zaBatwienie 15,3 % skarg, w 2010 r. 9,2 %, w 2008 r. 12,3 %, w 2007 r. 23,2 %. Przyczyn nieterminowego zaBatwiania skarg byB ich wielowtkowy charakter wymagajcy dokonania ustaleD w r|nych jednostkach organizacyjnych resortu oraz analizy licznych dokumentw przesBanych przez skar|cych (niejednokrotnie niepeBnych i przedstawionych wybirczo), konieczno[ badania akt spraw czsto kilkutomowych, oczekiwanie na sprawozdania prezesw sdw, opznienia w przekazywaniu skarg midzy komrkami organizacyjnymi Ministerstwa. 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw Pracownicy WydziaBu Skarg i Wnioskw Biura Ministra przyjmowali osobi[cie interesantw w sprawach skarg i wnioskw w poniedziaBki od 1000 do 1700, od wtorku do pitku od 1000 1400 oraz peBnili dy|ury telefoniczne w godz. od 1000 1400. Podczas dy|urw przyjmowano ustne i telefoniczne skargi oraz udzielano skar|cym wskazwek i wyja[nieD. Acznie przyjto osobi[cie w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci i wysBuchano telefonicznie w 2011 r. - 4.474 osoby, w 2010 r. 4.765 osb, w 2009 r. - 6.475, w 2008 r. 6.552, w 2007 r. 8.815. Ewidencj przyj interesantw i rozmw telefonicznych prowadzono w odrbnych repertoriach. Skar|cy byli przyjmowani w Ministerstwie w warunkach uwzgldniajcych w szczeglno[ci potrzeby osb w podeszBym wieku i niepeBnosprawnych, ktre mogBy korzysta z windy i specjalnego wzBa sanitarnego. Dla bezpieczeDstwa interesantw oraz przyjmujcych ich pracownikw, jest zainstalowana kamera i bramka do wykrywania metalu. Problematyka ustnych skarg jest zbie|na ze skBadanymi na pi[mie. Osoby zgBaszajce si do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci w ramach skarg i wnioskw kwestionowaBy tre[ orzeczeD sdowych w wikszo[ci pozostajc w przekonaniu, |e Minister Sprawiedliwo[ci mo|e ingerowa w przebieg postpowania i wpBywa na wynik rozpatrzenia sprawy, kwestionowaBy opinie biegBych, domagaBy si zajcia merytorycznego stanowiska w konkretnej sprawie w oparciu o przedstawion przez siebie dokumentacj (czsto wybircz), podnosiBy zarzut stronniczo[ci i korupcji sdziw. Skar|cy domagali si rwnie| udzielenia porad prawnych lub oceny dziaBaD ich peBnomocnikw procesowych. Cz[ interesantw to osoby niezrwnowa|one, agresywne i nie przyjmujce do wiadomo[ci |adnych przekazywanych im argumentw, w tym o rozdziale funkcji Ministra Sprawiedliwo[ci i Prokuratora Generalnego oraz wynikajcym z tego braku kompetencji Ministra Sprawiedliwo[ci do badania skarg na dziaBalno[ prokuratury. Skar|cym udzielano stosownych pouczeD, m.in. odno[nie obowizujcych regulacji prawnych, wyja[niano zakres uprawnieD Ministra Sprawiedliwo[ci, wskazy-wano adresy instytucji udzielajcych bezpBatnych porad prawnych. W przypadkach, gdy zagadnienia bdce przedmiotem skarg nie nale|aBy do kompetencji resortu sprawiedliwo[ci informowano o tym skar|cych wskazujc organ wBa[ciwy do rozpatrzenia skargi. Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo[ci pod adresem: http:/www.ms.gov.pl/, obok szeregu istotnych informacji dotyczcych jego bie|cej dziaBalno[ci, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo[ci, projektw aktw prawnych itp. zawarte s rwnie| niezbdne informacje na temat sposobw wnoszenia skarg i wnioskw do Ministerstwa oraz pouczenia dla osb pokrzywdzonych i ofiar przestpstw. 6. Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wnioskw Na podstawie skarg skierowanych do resortu sprawiedliwo[ci nale|y w[rd ich przyczyn wymieni, z jednej strony uchybienia i nieprawidBowo[ci wystpujce w r|nych jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwo[ci, polegajce na nie-wBa[ciwym wykonywaniu obowizkw przez ich pracownikw, a z drugiej - niewielk [wiadomo[ prawn spoBeczeDstwa przejawiajc si midzy innymi w przekonaniu, |e Minister Sprawiedliwo[ci mo|e zmieni ka|de rozstrzygnicie sdowe, a nadto, |e sprawowany nad podlegBymi jednostkami nadzr administracyjny pozwala ingerowa wich dziaBalno[ merytoryczn. Nadto przyczyny najczstszych skarg, to: przewlekBo[ postpowaD sdowych i komorniczych na r|nych ich etapach, niezadowolenie z tre[ci orzeczeD, nieskuteczno[ lub maBa skuteczno[ egzekucji komorniczych, bBdne przekonanie skar|cych, |e Minister Sprawiedliwo[ci ma kompetencje, by zmieni niekorzystne dla nich orzeczenie sdowe, ewentualnie wpByn na sdziego w celu okre[lonego zaBatwienia sprawy (osoby takie niejednokrotnie domagaBy si ingerencji w toczce si postpowanie, |daBy udzielania porady prawnej, czy oceny dziaBania sdw); niezadowolenie osadzonych z warunkw socjalno-bytowych panujcych w jedno-stkach penitencjarnych oraz traktowania ich przez funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej, a tak|e brak dostpu do informacji prawnej dla osadzonych; niezadowolenie skar|cych ze sposobu zaBatwienia skargi, ktre skutkuj wnie-sieniem kolejnych skarg wraz z |daniem wycignicia konsekwencji sBu|bowych wobec osb funkcyjnych, ktre udzieliBy niesatysfacjonujcej skar|cych odpo-wiedzi; awarie systemu informatycznego przegldania ksig wieczystych oraz nieumiejtna obsBuga przegldarki ksig wieczystych przez u|ytkownikw; negatywne wyniki kolokwium rocznego na aplikacji radcowskiej; niewyznaczanie patrona przez poszczeglne Rady Izb Notarialnych na aplikacji notarialnej; Natomiast wnioski kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo[ci dotyczyBy m.in. kwestii: zwizanych z problematyk aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej; zapewnienia odpowiednich warunkw podczas zdawania egzaminu dla osb niepeBnosprawnych; terminw i mo|liwo[ci powoBania komisji egzaminacyjnych na obszarze poszczeglnych izb radcw prawnych; mo|liwo[ci przeprowadzenia egzaminw przy u|yciu komputerw wnioski w tym zakresie byBy skBadane za po[rednictwem izb notarialnych; zmiany nazwy miejscowo[ci w kontek[cie zmian w oznaczaniu nieruchomo[ci; swobodnego dostpu przez geodetw do ksig wieczystych oraz ujawniania nieruchomo[ci w ksigach wieczystych; wyeliminowania z sdw elektronicznych systemw prawnych, ktre zawieraj bBdy; kwestii likwidacji wydziaBw gospodarczych w sdach rejonowych. 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji zrdeB skarg W Ministerstwie Sprawiedliwo[ci, w ramach pracy nadzorczej, uwzgldniane byBy wnioski pBynce z ubiegBorocznej Informacji o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw , wykorzystano je tak|e w toku czynno[ci nadzorczych (tak|e wizytacji i lustracji). Problematyk zawart w skargach poruszano rwnie| przy okazji narad, w czasie ktrych omawiano sprawy z zakresu jako[ci i terminowo[ci wykonywanych zadaD. Wszystkie zBo|one skargi byBy szczegBowo analizowane i podejmowano odpowiednie dziaBania, celem ustalenia ich przyczyn, a w przypadku potwierdzenia zasadno[ci zarzutw skargi inicjowano czynno[ci eliminujce uchybienia. Nadal szczegln uwag przykBadano do skarg dotyczcych sprawno[ci postpowaD. PrzewlekBo[ postpowania stwierdzona w wyniku rozpatrzenia skargi, skutkowaBa wdro|eniem bdz kontynuacj nadzoru administracyjnego, celem usprawnienia oraz zdynamizowania procesu i doprowadzenia do rozstrzygnicia sprawy bez zbdnej zwBoki. Obejmujc tok postpowania nadzorem administracyjnym kierowano do prezesw sdw wystpienia nadzorcze, niejednokrotnie polecajce intensyfikacj dziaBaD zapewniajcych sprawno[ postpowania. Systematycznie kontrolowano prawidBowo[ ustalania kolejnych terminw rozprawy, zasadno[ odroczeD oraz terminowo[ innych czynno[ci podejmowanych przez sd. Szczeglnie intensywny nadzr Departamentu byB sprawowany nad sprawami tzw. starymi, przede wszystkim tymi, gdzie wydane zostaBy orzeczenia uwzgldniajce skarg na przewlekBo[. Kontynuowano tak|e staBe zadania nadzorcze dotyczce np. w pionie karnym monitorowania m.in. biegu spraw, w ktrych okres tymczasowego aresztowania przekroczyB 2 lata, zjawiska przedawnienia, zaginicia akt, niedoprowadzeD na rozprawy osb pozbawionych wolno[ci przez sBu|by konwojowe Policji. W pionie cywilnym monitorowano wszystkie sprawy zwizane z roszczeniami obywateli niemieckich skierowanymi do nieruchomo[ci poBo|onych na terenie Polski oraz te dotyczce pozww wpBywajcych do sdw na podstawie przepisw ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeD w postpowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) (DSP-II-0320-2/11). Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeD spoBecznych nadal nadzorowano sprawy wszystkich kategorii, w ktrych strony domagaBy si zastosowania [rodkw przewidzianych w ustawie z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwBoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). W 2011 r. kontynuowany byB, rozpoczty w 2004 r. nadzr nad wszystkimi postpowaniami upadBo[ciowymi trwajcymi ponad 3 lata (605 spraw) oraz monitoring spraw gospodarczych ponad picioletnich. W ramach czynno[ci nadzorczych w sprawach wieczystoksigowych prowa-dzono nadal: bezpo[redni nadzr w zakresie sprawno[ci postpowania w odniesieniu do wydzia-Bw, ktre zakoDczyBy migracj ksig wieczystych, a w ktrych wskaznik pozostaBo[ci wynosiB powy|ej 1 miesica, bezpo[redni nadzr w zakresie sprawno[ci postpowania w odniesieniu do wydziaBw, ktre nie zakoDczyBy migracji ksig wieczystych, a w ktrych wskaznik pozostaBo[ci wynosiB powy|ej 1,5 miesica, nadzr w zakresie likwidacji spraw zalegajcych ponad 3 miesice, gBwnie w odniesieniu do sdw, w ktrych liczba spraw tej kategorii przekracza 500, ze szczeglnym uwzgldnieniem spraw ponad 6 miesicznych. W przypadkach niezadawalajcego wskaznika trwania postpowania obejmo-wano bezpo[rednim nadzorem sdy rejonowe, ktre nie byBy dotychczas w nadzorze. Kierowano rwnie| kolejne pisma nadzorcze do sdw, ktre nie speBniaBy zaBo|onych warto[ci wskaznika pozostaBo[ci lub w ktrych likwidacja zalegBo[ci byBa zbyt powolna. Tak wic w 2011 r. skierowano pisma nadzorcze w 66 sprawach wszcztych w 2011 r., wzgldnie wszcztych w poprzednich latach i kontyno-wanych w 2011 r. W liczbie tej nie uwzgldniono pism do kierownikw o[rodkw migracyjnych ksig wieczystych i prezesw sdw okrgowych nadzorujcych prac OMKW w zwizku z nadzorem nad procesem migracji ksig wieczystych. W 19 sprawach uchylono nadzr wobec osignicia zadawalajcych rezultatw pracy sdu w pionie wieczystoksigowym. Niezale|nie od powy|szego przeprowadzono analiz porwnawcz za okres pierwszych czterech miesicy 2011 r. celem skierowania na polecenie Ministra Sprawiedliwo[ci pism do dziesiciu najlepszych i dziesiciu najgorszych sdw rejonowych, spo[rd tych ktre nie zakoDczyBy jeszcze migracji ksig wieczystych. W tej sprawie Podsekretarz Stanu wystosowaB do prezesw poszczeglnych sdw okrgowych Bcznie 16 pism, w tym 8 pism z poleceniem zintensyfikowania dotychczasowych, a tak|e podjcia nowych dziaBaD nadzorczych w celu zapewnienia efektywnej wspBpracy wydziaBw ksig wieczystych z o[rodkami migracyjnymi ksig wieczystych oraz polepszenia dotychczasowych niezadowalajcych wskaznikw trwania postpowania. Nadto kontynuowano monitoring wszystkich 348 wydziaBw ksig wieczystych w Polsce, z uwagi na zakoDczony w pazdzierniku 2010 r. proces wdro|enia systemu Nowej Ksigi Wieczystej w sdach rejonowych prowadzcych ksigi wieczyste. Dodatkowo nadzorowano terminowo[ rozpoznawania przez wszystkie wydziaBy ksig wieczystych wnioskw o wpis prawa wBasno[ci Skarbu PaDstwa lub jednostek samorzdu terytorialnego w trybie ustawy z dnia 1.09.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wBasno[ci nieruchomo[ci Skarbu PaDstwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 365 ze zm.) w oparciu o przesyBane co kwartaB przez prezesw sdw okrgowych informacje. Monitorowano rwnie| prac wszystkich o[rodkw migracyjnych ksig wieczystych pod wzgldem przestrzegania przez nie ustawowego 10-dniowego terminu przeznaczonego na migracj, wynikajcego z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14.02.2003 r. o przenoszeniu tre[ci ksigi wieczystej do struktury ksigi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. W I kwartale 2011 r. przeprowadzono analiz dotyczc przyczyn opznieD w realizacji procesu migracji i w jej wyniku skierowano 11 pism do kierownikw wszystkich o[rodkw migracyjnych ksig wieczystych, jak rwnie| 28 pism do prezesw sdw okrgowych (DSP-V-5104-121/11) o podjcie wszelkich dziaBaD organizacyjnych i nadzorczych majcych na celu zapewnienie wBa[ciwej i efektywnej wspBpracy wydziaBw ksig wieczystych sdw rejonowych, w ktrych wdro|enie systemu NKW nastpiBo w 2010 r. z o[rodkami migracyjnymi ksig wieczystych. Nadto skierowano 11 pism do prezesw Sdw Okrgowych nadzorujcych OMKW o podjcie odpowiednich dziaBaD w ramach sprawowanego nadzoru nad poszczeglnymi o[rodkami w celu zwikszenia wydajno[ci ich pracy. Wystosowano rwnie| pisma do kierownikw wszystkich OMKW w zwizku z planowanym zakoDczeniem w perspektywie trzech lat migracji dotychczasowych ksig wieczystych i realizacj nowych zadaD wynikajcych ze zwikszenia wykorzy-stania systemw teleinformatycznych w wymiarze sprawiedliwo[ci (DSP-V-5104-156/11). Departament Sdw Powszechnych na bie|co analizowaB tak|e - pozyskane z sdw okrgowych sprawozdania z lustracji dotyczcej prawidBowo[ci, termino-wo[ci i efektywno[ci czynno[ci zwizanych z migracj ksig wieczystych podejmo-wanych w o[rodkach migracyjnych ksig wieczystych. Kierowano rwnie| pisma nadzorcze w sprawach indywidulanych, w ktrych stwierdzono inne uchybienia. PrzykBadem jest sprawa DSP-I-051-7/11, w ktrej poza przewlekBo[ci postpowania ujawniono nieprawidBowo[ci w zakresie organizacji pracy w jednym z sdw rejonowych okrgu gliwickiego, w szczeglno[ci w nadzorze sprawowanym przez przewodniczcego wydziaBu w zakresie kontroli pracy sdziw. Majc na uwadze powy|sze, zobowizano Prezesa Sdu Okrgowego w Gliwicach do dokonania kontroli wykonywania przez prezesa ww. sdu rejonowego obowizkw nadzorczych wynikajcych z 7 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporzdzenia Ministra Sprawie-dliwo[ci z dnia 25.10.2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dziaBalno[ci administracyjn sdw oraz przez przewodniczcego wydziaBu karnego tego sdu obowizkw wynikajcych z 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 powoBanego rozporzdzenia. Ponadto zobowizano do podjcia stosownych dziaBaD nadzorczych, ktre pozwol na wyeliminowanie stwierdzonych uchybieD w przyszBo[ci oraz do ponownej analizy toku postpowania w sprawie opisanej w skardze celem ustalenia, czy zaistniaBy okoliczno[ci uzasadniajce pocignicie sdziw do odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej w trybie art. 37 usp. Nadto Departament Sdw Powszechnych wystosowaB do wszystkich prezesw sdw apelacyjnych lub okrgowych pisma nadzorcze w sprawach, gdzie stwierdzono powtarzajce si na terenie caBego kraju nieprawidBowo[ci lub zachodziBa potrzeba zwrcenia uwagi na istotne z punktu widzenia sprawno[ci postpowaD, zagadnienia: DSP-I-070-38/11 dotyczce nieprawidBowej praktyki sdw zwizanej ze zbdnym powiadamianiem Stra|y Granicznej o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub wydaniu listu goDczego, w sprawach w ktrych wpisy s ju| nieaktualne; DSP-I-070-32/11 dotyczce wypracowania optymalnych rozwizaD w kwestii sposobu dorczania pism sdowych w postpowaniu karnym wobec wystpujcych w praktyce problemw w stosowaniu przez sdy przepisu art. 131 1 kpk i podjcia dziaBaD w celu spowodowania ograniczenia przypadkw korzystania z trybu dorczeD przez Policj jedynie do sytuacji wyjtkowych i uzasadnionych szczeglnymi wzgldami procesowymi; DSP-I-5105-41/11 dotyczce zapewnienia optymalnych warunkw funkcjo-nowania instytucji sBu|cych zwalczaniu przemocy w rodzinie; DSP-I-510-9/11 dotyczce zapewnienia prawidBowo[ci stosowania zmienia-jcych si przepisw prawa w bardzo krtkim czasie, ze wzgldu na uchwalenie dwch ustaw regulujcych odmiennie t sam materi; DSP-I-513-163/11 dotyczce usprawnienia pracy i zapewnienia jednolito[ci orzecznictwa w sferze Bczcych Polsk dwustronnych i wielostronnych instru-mentw prawnych z zakresu pomocy prawnej w sprawach karnych oraz ekstradycji. W Departamencie Sdw Powszechnych dwukrotnie przeprowadzono analiz pracy wszystkich sdw w ramach opracowywania pBrocznej informacji o dziaBal-no[ci sdw powszechnych oraz w miesicu grudniu 2011 r. typujc do lustracji sdy o najgorszych wynikach. Sdziowie wizytatorzy delegowani do wykonywania czynno[ci administra-cyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci w 2011 r. przeprowadzili Bcznie 6 lustracji: w pionie karnym dwch wydziaBw karnych Sdu Rejonowego w WoBominie oraz WydziaBu Karnego Sdu Okrgowego Warszawa-Praga w Warszawie; w pionie cywilnym WydziaBu Cywilnego Sdu Rejonowego w Piasecznie oraz II WydziaBu Cywilnego Sdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; w pionie pracy i ubezpieczeD spoBecznych w Sdzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty (przeprowadzono tak|e wizytacj w Sdzie Okrgowym Warszawa-Praga w Warszawie); w pionie gospodarczym postpowania upadBo[ciowego VVQFDE SpBki z o.o. w Malborku, toczcego si przed Sdem Rejonowym GdaDsk-PBnoc w GdaDsku (sygn. VI GUp 6/10). Przedmiotem lustracji byBa sprawno[ czynno[ci podejmo-wanych w sprawie, prawidBowo[ nadzoru sdziego komisarza nad syndykiem, zagadnienia zwizane z zaspokojeniem zastawnika zastawu rejestrowego oraz wypowiedzeniem i odstpieniem od umw dzier|awy i u|yczenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem okresu od 1 czerwca 2011 r. Nadto przeprowadzono wizytacje, w sdach w ktrych wyniki odbiegaBy od przecitnych wskaznikw w skali kraju. W 2011 r. przeprowadzono tak|e 4 lustracje w Rodzinnych O[rodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych: w Elblgu, GdaDsku, Toruniu i Siedlcach. Dla realizacji celw, o ktrych byBa mowa na wstpie, w kolejnych latach opracowuje si kierunki nadzoru nad dziaBalno[ci sdw powszechnych. Rwnie| na 2012 r., na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 25.10.2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dziaBalno[ci administracyjn sdw, Minister Sprawiedliwo[ci ustaliB nastpujce kierunki nadzoru wykonywanego przez prezesw sdw apelacyjnych i okrgowych, w zakresie postpowania rozpozna-wczego, polecajc objcie czynno[ciami nadzorczymi (w trybie lustracji lub wizytacji) tematyki dotyczcej: postpowaD toczcych si ponad trzy lata w sprawach karnych, cywilnych oraz upadBo[ciowych, ponad dwa lata w sprawach gospodarczych procesowych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeD spoBecznych wraz z ustaleniem przyczyn ich przewlekBo[ci, w szczeglno[ci z zakresu organizacji pracy oraz wskazanie dziaBaD naprawczych; postpowaD w sprawach o wpis hipoteki do ksigi wieczystej i w sprawach o wpis do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego toczcych si ponad 3 tygodnie z ustaleniem przyczyn ich przewlekBo[ci; wybranych postpowaD, w ktrych przeprowadzono dowd z opinii biegBego w kontek[cie ustalenia terminowo[ci jej sporzdzenia, prawidBowo[ci i szybko[ci wykorzystania przez sd w stosunku do biegBego [rodkw ponaglajcych i dyscyplinujcych wraz z ustaleniem przyczyn opznieD w sporzdzaniu opinii majcych wpByw na dBugotrwaBo[ postpowaD sdowych i ich zrdBa zarwno po stronie biegBych, stron jak i sdu; wybranych postpowaD, w ktrych rozpoznane byBy wnioski o wyBczenie sdziego w celu ustalenia stopnia ich zasadno[ci, przyczyn dBugotrwaBo[ci rozpoznania oraz wpBywu na sprawno[ postpowania; sposobu zarzdzania przez prezesw wybranymi sdami osigajcymi najgorsze wskazniki sprawno[ci postpowania w obszarze apelacji, w tym zarzdzania kadrami, sprawami oraz ustalenie nieprawidBowo[ci toku wewntrznego urzdo-wania sdu w zakresie organizacji pracy i struktury ze wskazaniem kierunku usprawnienia funkcjonowania danej jednostki; sprawno[ci czynno[ci podejmowanych w postpowaniu upadBo[ciowym w zakresie sporzdzenia planu podziaBu, rozpoznania zarzutw od planu podziaBu, jego zatwierdzenia i wykonania; postpowaD z zakresu prawa pracy, w ktrych wyznaczenie terminu rozprawy nastpiBo z naruszeniem art. 471 kpc z ustaleniem przyczyn niedotrzymania terminu; sprawno[ci postpowaD w sprawach o rozwd w kontek[cie przestrzegania zasady koncentracji materiaBu dowodowego, terminowo[ci sporzdzenia opinii przez rodzinny o[rodek diagnostyczno-konsultacyjny oraz sprawno[ci dla postpowania mediacyjnego. W 2011 r. Departament Wykonania OrzeczeD i Probacji, podobnie do roku poprzedniego, inicjowaB i aktywnie uczestniczyB w pracach legislacyjnych majcych na celu zwikszenie sprawno[ci i skuteczno[ci egzekucji sdowej oraz popraw efektywno[ci nadzoru nad dziaBalno[ci organw egzekucyjnych. W roku 2011 r. Departament braB rwnie| udziaB w dalszych pracach nad opracowanym w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania cywilnego oraz niektrych innych ustaw. W 2011 r. w Departamencie Wykonania OrzeczeD i Probacji podjto tak|e szereg dziaBaD o pozalegislacyjnym charakterze majcych na celu popraw stanu egzekucji. Zorganizowano narad z udziaBem prezesw sdw okrgowych i sdziw wizytatorw do spraw egzekucyjnych, po[wicon problemom egzekucji sdowej. Opracowano nowe zasady sporzdzania planw zadaD nadzorczych w zakresie nadzoru nad dziaBalno[ci organw egzekucyjnych, konstruowanych przez prezesw sdw okrgowych oraz czynno[ci zwizane z analizowaniem nadsyBanych planw i sprawozdaD z ich realizacji. Ww. Departament obejmowaB tak|e nadzorem administracyjnym tok postpowaD egzekucyjnych, w ktrych stwierdzono przewlekBo[ postpowania, dokonywaB analizy nadsyBanych przez prezesw sdw okrgowych, a sporzdzanych przez prezesw sdw rejonowych protokoBw z kontroli kancelarii komorniczych, analizowaB nadsyBane przez prezesw sdw okrgowych, a sporzdzane przez sdziw wizytatorw protokoBy z wizytacji i lustracji kancelarii komorniczych oraz sdw rejonowych. Ponadto oceniaB zarzuty podnoszone w skargach pod ktem odpowiedzialno[ci dyscyplinarnej komornikw i je|eli zachodziBa taka potrzeba przekazywaB stosowne wnioski i materiaBy do Departamentu Organizacyjnego, celem rozwa|enia mo|liwo[ci wszczcia postpowania dyscyplinarnego. W sprawach dotyczcych funkcjonowania zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich przeprowadzono przez pracownikw Departamentu Wykonania OrzeczeD i Probacji wizytatorw wizytacje zakBadw. W kilku przypadkach konieczne byBo rwnie| przeprowadzenie kontroli doraznych z udziaBem sdziego delegowanego do Departamentu. Zwracano si rwnie| o informacj do wBa[ciwego okrgowego zespoBu nadzoru pedagogicznego (OZNP), ktry przeprowadzaB stosowne postpowanie wyja[niajce, a nadto uzyskiwano informacje i wyja[nienia u dyrektora placwki. W wyniku rozpoznania skarg wpBywajcych do Departamentu Kadr w 2011 r. Minister Sprawiedliwo[ci w |adnym przypadku nie skorzystaB z uprawnienia przewidzianego w art. 114 1 usp w zakresie zBo|enia do wBa[ciwego zastpcy rzecznika dyscyplinarnego |dania podjcia czynno[ci dyscyplinarnych wobec sdziw. W dwch przypadkach, co do ktrych istniaBy podstawy do ewentualnego zainicjowania czynno[ci dyscyplinarnych wobec sdziw stwierdzono nieterminowe sporzdzanie przez sdziego uzasadnieD orzeczeD oraz uczestniczenie przez czBonka rodziny sdziego w licytacji przez niego nadzorowanej - w momencie uzyskania przez Departament Kadr takich informacji, trwaBy ju| czynno[ci wyja[niajce prowadzone przez wBa[ciwych zastpcw rzecznikw dyscyplinarnych. W trzech przypadkach: w sprawie dotyczcej przekroczenia terminu odroczenia ogBoszenia wyroku, w sprawie dotyczcej bezprawnego pozbawienia wolno[ci oraz w sprawie dotyczcej tre[ci postanowienia sdu niezgodnego z dotychczas prezentowan lini orzecznicz, Minister Sprawiedliwo[ci uznaB, |e istniej przesBanki do odstpienia od zBo|enia wniosku w trybie art. 114 1 usp. Decyzje Ministra Sprawiedliwo[ci w tym zakresie miaBy oparcie w pogldach wyra|anych w literaturze wskazujcych, |e podmioty usytuowane poza stosunkiem sdziego, w tym Minister Sprawiedliwo[ci, jako organ wBadzy wykonawczej, ze szczegln ostro|no[ci powinny korzysta z uprawnienia okre[lonego w art. 114 1 usp do wystpowania z |daniem podjcia czynno[ci dyscyplinarnych, gdy| ich wiedza o ewentualnym przewinieniu jest z reguBy mniejsza. Ich dziaBania powinny si raczej ograniczy do przekazywania zawiadomieD o mo|liwo[ci popeBnienia przewinienia podmiotom majcym lepsz wiedz lub lepsz mo|liwo[ oceny. Korzystanie przez Ministra Sprawiedliwo[ci z prawa inicjowania postpowania dyscyplinarnego wobec sdziego powinno by ograniczone do sytuacji, gdy popeBnienie przewinienia dyscyplinarnego staBo si publicznie znane, lub gdy inne wzgldy zwizane z pozycj Ministra Sprawiedliwo[ci, przemawiaj za bezpo[rednim wystpieniem z |daniem do rzecznika dyscyplinarnego. Departament Praw CzBowieka udzielaB osobom przebywajcym w jednostkach penitencjarnych informacji o obowizujcych przepisach prawnych oraz przesyBaB zainteresowanym materiaBy, dotyczce mo|liwo[ci i sposobu wniesienia skargi do Europejskiego TrybunaBu Praw CzBowieka. W Departamencie Informatyzacji i Rejestrw Sdowych wykonano aktualizacj elektronicznej skrzynki podawczej udostpnionej na ePUAP. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, na wniosek Prezesa Sdu Okrgowego w Lublinie zawierajcy pro[b dotyczc utworzenia Punktu Informa-cyjnego KRK przy nowopowstaBym Sdzie Rejonowym Lublin-Zachd, niezwBocznie podjBo prace legislacyjne. Zaprzestanie dziaBalno[ci przez Punkt Informacyjny KRK w Lublinie byBo konsekwencj likwidacji Sdu Rejonowego w Lublinie, na podstawie 1 pkt 1 rozporzdzenia MS z dnia 14.12.2010 r. w sprawie zniesienia Sdu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego WydziaBu Karnego Sdu Rejonowego w Trzciance z siedzib w Czarnkowie, utworzenia Sdu Rejonowego Lublin-Wschd w Lublinie z siedzib w Zwidniku i Sdu Rejonowego Lublin-Zachd w Lublinie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie sdw apelacyjnych, okrgowych i sdw rejonowych oraz ustalenia ich siedziby i obszarw wBa[ciwo[ci (Dz. U. z 2010 r., Nr 245, poz. 1640). W dniu 21.04.2011 r. weszBo w |ycie rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 15.03.2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 73, poz. 396), ktre stworzyBo warunki prawne dla utworzenia Punktu Informacyjnego KRK przy Sdzie Rejonowym Lublin-Zachd w Lublinie. W przypadku skarg dotyczcych niewyznaczenia patrona na aplikacji notarialnej Minister Sprawiedliwo[ci wystpiB do wBa[ciwych Rad Izb Notarialnych o podjcie uchwaB o wyznaczeniu patronw. W zwizku natomiast ze skargami dotyczcymi wydawania za[wiadczeD o ukoDczeniu aplikacji notarialnej, na skutek skargi skierowanej przez Ministra Sprawiedliwo[ci na uchwaB Krajowej Rady Notarialnej do Sdu Najwy|szego, Krajowa Rada Notarialna uchyliBa zaskar|on uchwaB. W ramach sprawowanego przez Departament Sdw Wojskowych zwierz-chniego nadzoru nad sdami wojskowymi, na bie|co monitorowano sprawno[ postpowaD sdowych w poszczeglnych sdach. Prezesi sdw garnizonowych co kwartaB sporzdzali pisemne informacje o sprawach trwajcych dBu|ej ni| 2 miesice i przesyBali je do prezesw wojskowych sdw okrgowych, ktrzy opracowywali zestawienia zbiorcze, uwzgldniajce rwnie| tego rodzaju sprawy w ich sdach. Nastpnie materiaBy te byBy przesyBane do Departamentu Sdw Wojskowych, gdzie je szczegBowo analizowano. Ponadto na ka|dego sdziego, w ktrego referacie znajdowaBy si sprawy karne trwajce dBu|ej ni| 9 miesicy (w przypadku wykroczeD 6 miesicy), naBo|ono obowizek skBadania pisemnego meldunku o powodach przewlekBo[ci postpowania, ktry po ustosunkowaniu si przez prezesa danego sdu do wskazanych przez sdziego przyczyn przewlekBo[ci, byB rwnie| przesyBany do Departamentu Sdw Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwo[ci. Analiza tych materiaBw nie wykazaBa zawinionych przyczyn przewlekBo[ci postpowania, wymagajcych podjcia okre[lonych dziaBaD nadzorczych. Zgodnie z planem zadaD Departamentu Sdw Wojskowych w zakresie nadzoru nad sdami wojskowymi w 2011 r., zespB inspekcyjny Departamentu Sdw Wojskowych przeprowadziB inspekcje wojskowych sdw garnizonowych w Olsztynie, Szczecinie i Gdyni. W ramach inspekcji dokonano tak|e oceny sprawno[ci postpowania przed sdami wojskowymi. Ponadto zgodnie z procedur B.13.0.2 opracowan w ramach Systemu Zarzdzania Jako[ci PN-EN ISO 9001:2009 w Ministerstwie Sprawiedliwo[ci, prezes inspekcjonowanego sdu w przypadku stwierdzenia nieprawidBowo[ci w jego funkcjonowaniu podejmowaB [rodki naprawcze zmierzajce do ich usunicia, o ktrych powiadamiaB Dyrektora Departamentu Sdw Wojskowych. Z kolei zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministra Sprawiedliwo[ci harmonogramami czynno[ci w zakresie nadzoru wojskowych sdw okrgowych nad wojskowymi sdami garnizonowymi, w ubiegBym roku wojskowe sdy okrgowe przeprowadziBy Bcznie 7 wizytacji podlegBych im sdw, podczas ktrych szczegln uwag zwrcono tak|e na sprawy przeterminowane. Tematyka zwizana z usprawnieniem postpowaD sdowych poruszana byBa rwnie| podczas szkolenia kadry kierowniczej, ktre odbyBo si w czerwcu 2011 r. W zwizku z anonsami prasowymi lub telewizyjnymi programami informa-cyjnymi dotyczcymi m.in. spraw sdowych, w Wydziale Spraw Karnych Departa-mentu Sdw Powszechnych odnotowano 20 spraw. Publikacje prasowe dotyczyBy gBwnie kontrowersyjnych medialnie orzeczeD sdowych, niektrych spraw sdowych w toku lub zakoDczonych prawomocnie w ubiegBych latach, za[ zapytania kierowane za po[rednictwem WydziaBu Informacji Biura Ministra m.in. odszkodowaD zasdzanych w trybie ustawy z dnia 24.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu przygotowawczym rowadzonym przez prokuratora i postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwBoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), dowodw rzeczowych, [cigania przestpstw przeciw wBasno[ci intelektualnej, zaginionych lub zniszczonych akt sdowych i spraw o ich odtworzenie, praktyki sdowej w zakresie badaD psychiatrycznych, uprawnieD pracownikw ochrony do legitymowania osb wchodzcych do gmachu sdu, publikacji tre[ci wyrokw osb skazanych za popeBnienie przestpstwa prowadzenie pojazdw w stanie nietrzezwo[ci. Dokonywano tak|e stosownych ustaleD, m.in. w aspekcie istnienia podstaw do formuBowania wniosku, |e w toku postpowania w sprawie doszBo do oczywistej i ra|cej obrazy przepisw prawa. Wyniki tych ustaleD byBy przekazywane Kierownictwu Resortu lub do WydziaBu Informacji. TytuBem przykBadu nale|y wskaza spraw DSP-I-0605-5/11 w zwizku z artykuBem prasowym Sd bardzo rodzinny zamieszczonym w tygodniku NIE , zawierajcym krytyczne uwagi odno[nie procedowania przez jeden z sdw okrgo-wych w przedmiocie wyBczenia sdziego od udziaBu w sprawie. Wbrew zarzutom zamieszczonym w artykule, nie stwierdzono istnienia okoliczno[ci skutkujcych wyBczeniem sdziego w tej sprawie z mocy prawa, bowiem sama okoliczno[ peBnienia funkcji kierowniczej w prokuraturze okrgowej m|a sdzi referent, w sytuacji, gdy nie prowadziB on |adnych czynno[ci z udziaBem oskar|onego nie mo|e [wiadczy o tym, |e sdzia przy rozpoznawaniu sprawy nie bdzie bezstronny. Ponadto w Departamencie Sdw Powszechnych podejmowano dziaBania w zwizku z artykuBem Gazety Warszawskiej Lukratywny kryzys , dotyczcym postpowania upadBo[ciowego Avena-Argo E. Wjcik i s-ka w Ciechowie prowadzonego przez Sd Rejonowy dla WrocBawia-Fabrycznej we WrocBawiu i korupcji syndyka, komornika i sdziego komisarza. Kopi artykuBu wraz ze skarg MichaBa P. przekazano do Prokuratury Generalnej, a ponadto zwrcono si do Prezesa Sdu Okrgowego we WrocBawiu o stosowne wyja[nienia i informacje o przebiegu wymienionego postpowania upadBo[ciowego. Na podstawie uzyskanych wyja[nieD nie stwierdzono podstaw do podejmowania czynno[ci nadzorczych. W Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich Departamentu Sdw Powsze-chnych w zwizku z informacjami prasowymi, ktre dotyczyBy nieprawidBowo[ci w dziaBaniach sdw - zarejestrowano 9 spraw. PrzykBadowo nale|y wskaza nastpujce: DSP-VI-0605-1/11 w zwizku z doniesieniami prasowymi dotyczcymi zastosowania [rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do obywatelki BiaBorusi matki maBoletniego dziecka jeden z sdw rejonowych w Warszawie, dziaBajc z urzdu wydaB postanowienie o umieszczeniu maBoletniej w placwce opiekuDczo-wychowawczej do czasu zakoDczenia postpowania w sprawie. Z uwagi na powy|sze sprawa pozostawaBa w zaintereso-waniu Ministerstwa Sprawiedliwo[ci, ktre prowadziBo bie|cy jej monitoring. Na skutek uchylenia [rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec matki dziecka sd umorzyB postpowanie opiekuDcze; DSP-VI-0605-2/11 w zwizku z informacj prasow dotyczc maBoletniej 15-latki, ktra prbowaBa popeBni samobjstwo przygotowano notatk urzdow dotyczc przebiegu postpowania opiekuDczego w sprawie wszcztej z urzdu przez sd rejonowy okrgu elblskiego o zmian sposobu ograniczenia wBadzy rodzicielskiej nad maBoletni. Wobec niestwierdzenia uchybieD w dziaBaniach sdu nie podejmowano dalszych czynno[ci nadzorczych; DSP-VI-0602-1/11 w zwizku z zapytaniem skierowanym przez media, doty-czcym postpowania prowadzonego przez sd rejonowy okrgu bydgoskiego podjto czynno[ci wyja[niajce, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidBowo[ci w toku prowadzonego postpowania, w szczeglno[ci w zakresie wykonania postanowienia o umieszczeniu maBoletnich w palcwce opiekuDczo-wychowawczej lub zawodowej rodzinie zastpczej. Z uwagi na powy|sze zwrcono si do Prezesa Sdu Okrgowego w Bydgoszczy o zbadanie sprawy, wskazanie przyczyn bezczynno[ci w wykonaniu orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia i zBo|enie wyja[nieD. Wobec nadesBania niewystarczajcych informacji wystosowano do prezesa kolejne pismo zobowizujce do podania przyczyn stwierdzonych nieprawidBowo[ci oraz wskazania osb odpowiedzialnych za zaistniaBe zaniedbania i podjtych wobec nich czynno[ci. UzupeBniajce informacje uznano za wystarcza-jce do zakoDczenia monitorowania sprawy; DSP-VI-0602-2/11 w zwizku z pytaniem dziennikarza tygodnika PuBaskiego przygotowywano informacj dotyczc gwaBtu dokonanego w czerwcu 2010 r. przez nieletnich w {ninie. Sprawa nieletnich zostaBa poddana analizie, w wyniku ktrej stwierdzono o konieczno[ci objcia jej nadzorem Ministra Sprawiedliwo[ci. Prezesa Sdu Okrgowego w Bydgoszczy zobowizano do skBadania sprawozdaD z przebiegu postpowania w terminie raz na dwa miesice. Sprawa nadal jest nadzorowana; DSP-VI-0602-6/11 w zwizku z zapytaniem redaktora Polsatu dotyczcym mo|liwo[ci rwnolegBego prowadzenia postpowaD o przysposobienie tego samego dziecka w zwizku ze spraw zawisB przed sdem rejonowym okrgu pBockiego za|dano informacji od Prezesa Sdu Okrgowego w PBocku i Prezesa Sdu Okrgowego w Czstochowie. Po uzyskaniu wyja[nieD przygotowano odpowiedz dla Biura Ministra, jak rwnie| dla Dyrektora Niepublicznego ZakBadu Pielgniarsko-OpiekuDczego Z ufno[ci w III tysiclecie w Czstochowie. II. SDY 1. Charakterystyka ilo[ciowa zaBatwionych skarg i wnioskw W 2011 r. odnotowano w sdach nieznaczny wzrost wpBywu skarg w porwnaniu do ubiegBego roku. WpBynBo ich 16.467, tj. o 561 (3,5 %) wicej ni| w 2010 r., w ktrym odnotowano wpByw 15.906 skarg (w 2009 r. - 17.455, w 2007 r. 19.691). Rozpatrzono 16.492 skargi, przy czym w sdach apelacyjnych 2.422 (w tym 35 na dziaBalno[ kancelarii notarialnych), (w 2010 r. 2.470), w sdach okrgowych 6.884, (w 2010 r. 6.480), w sdach rejonowych 7.142 (w2010 r. 6.943). Ponadto rozpatrzono 9 skarg na dziaBalno[ zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich. W okrgach poszczeglnych sdw apelacyjnych rozpatrzono nastpujc ilo[ skarg: APELACJE2011 r.2010 r.+ wzrost - spadekWarszawa18001210+ 590BiaBystok10231006+ 17GdaDsk13281374- 46Katowice25892719- 130Krakw10521093- 41Lublin899932- 33Adz15051519- 14PoznaD20791851+ 228Rzeszw916884+ 32Szczecin15821619- 37WrocBaw16881689- 1 Z powy|szej tabeli wynika, |e najwicej skarg rozpatrzono w okrgach apelacji: katowickiej, poznaDskiej, warszawskiej i wrocBawskiej za[ najmniej: lubelskiej i rzeszowskiej. Skargi na dziaBalno[ kancelarii notarialnych (35) rozpatrzono: w apelacji gdaDskiej - 1, Bdzkiej i warszawskiej - po 7, wrocBawskiej 3, biaBostockiej 4, krakowskiej 6, katowickiej 5 i poznaDskiej - 2. Skargi na dziaBalno[ zakBadw dla nieletnich odnotowano w okrgu apelacji: biaBostockiej 4, katowickiej 1, gdaDskiej - 1, lubelskiej - 3. PosBowie i senatorowie skierowali do sdw co najmniej 21 interwencji. W 2010 r. byBo ich 23. 2. Zestawienie zaBatwionych skarg i wnioskw w rozbiciu na grupy problemowe Kwestie podnoszone w skargach kierowanych do sdw s zbie|ne z wnoszonymi doMinisterstwa i dotycz: przewlekBo[ci postpowania 2786 czynno[ci komornikw 2626 tre[ci orzeczeD 3463 wykonania orzeczeD 574 kultury urzdowania 518 czynno[ci administracyjnych kierownikw jednostek 354 dziaBalno[ci kancelarii notarialnych 35 dziaBalno[ci zakBadw poprawczych i schronisk dla nieletnich 9 innej problematyki 6127 Bcznie 16492 Poni|sza tabela ilustruje ilo[ rozpoznanych skarg w rozbiciu na sdy: apelacyjne, okrgowe i rejonowe. Problematykasdy apelacyjnesdy okrgowesdy rejonoweprzewlekBo[ postpowania29712881201czynno[ci komornikw456111970tre[ orzeczeD8591860744wykonanie orzeczeD63221290kultura urzdowania24164330czynno[ci administracyjne kierownikw jednostek12214686Inne101225942521Razem242268847142 W sdach apelacyjnych i okrgowych rozpatrzono najwicej skarg (oprcz zaliczonych do kategorii inne ) na tre[ orzeczeD i przewlekBo[ postpowaD, w sdach rejonowych na czynno[ci komornikw. Najwiksza ilo[ skarg dotyczyBa spraw cywilnych, w dalszej kolejno[ci spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, najmniejsza rodzinnych i gospodarczych. 3. Informacja o sposobie zaBatwienia skarg i wnioskw WpBywajce do sdw skargi byBy badane przez prezesw i wiceprezesw sdw lub z upowa|nieD prezesw przez sdziw wizytatorw, zgodnie z powoBanymi na stronie 8-9 przepisami. Ewidencj skarg prowadzono w repertoriach skargowych i w systemie komputerowym. Skargi rozpatrywano w oparciu o szczegBow analiz akt spraw sdowych bdz egzekucyjnych, a tak|e wyja[nienia uzyskane od kierownikw podlegBych jednostek oraz o[wiadczenia osb, wobec ktrych byBy formuBowane zarzuty. Prezesi sdw podejmowali w razie potrzeby bezpo[rednie interwencje zmierzajce do przyspieszenia i usprawnienia postpowaD, niezwBocznego wyzna-czenia terminu rozprawy, zdyscyplinowania biegBych, komornikw lub podjcia innych niezbdnych czynno[ci organizacyjnych w sprawie. Kierowali do podlegBych jednostek pisma nadzorcze zwracajc uwag na dostrze|one uchybienia |dajc usunicia skutkw tych uchybieD w zakre[lonym terminie. W przypadku potwierdzenia zarzutu przewlekBo[ci postpowaD obejmowali ich tok osobistym nadzorem zobowizujc kierownikw podlegBych jednostek do skBadania okresowych sprawozdaD o przebiegu postpowaD, do czasu ich mery-torycznego zakoDczenia. DokBadano staraD, aby odpowiedzi byBy formuBowane w przystpnej i zrozu-miaBej dla skar|cych formie, zawieraBy ustosunkowanie si do wszystkich podniesionych zarzutw, a tak|e informacje o podjtych czynno[ciach w przypadkach skarg zasadnych, pouczenia w zakresie obowizujcych przepisw prawa. Z 16.492 skarg rozpatrzonych w sdach przekazano do zaBatwienia innym organom 1.712, a 14.780 zaBatwiono we wBasnym zakresie. Za zasadne uznano 1.729 skarg, tj. 11,7 %, za bezzasadne 11.032, tj. 74,6 %, a w inny sposb zaBatwiono 2.019 skarg - 13,7 %. Odsetek skarg zasadnych w 2010 r. wynisB 11,7 %, w 2009 r. 11,5 %, w 2008 r. - 11 %. Odsetek zasadno[ci skarg w poszczeglnych okrgach sdw apelacyjnych przedstawia poni|sza tabela: APELACJE2011 r.2010 r.+ wzrost - spadekWarszawa13,1 %14,4 %- 1,3 %BiaBystok12,4 %12,3 %+ 0,1 %GdaDsk14,7 %13,9 %+ 0,8 %Katowice10,6 %11,2 %- 0,6 %Krakw9,3 %13,8 %- 4,5 %Lublin11,3 %9,7 %+ 1,6 %Adz8 %10,4 %- 2,4 %PoznaD13,2 %9,9 %+ 3,3 %Rzeszw15,5 %10,7 % + 4,8 %Szczecin12,5 %12,3 %+ 0,2 %WrocBaw10,3 %10,7 %- 0,4 % Z powy|szego zestawienia wynika, |e najwicej skarg uznano za zasadne w apelacji rzeszowskiej 15,5 %, gdaDskiej 14,7 %, najmniej w Bdzkiej 8 %. W pozostaBych apelacjach wskaznik ten mie[ci si midzy 9,3 % do 13,2 %. W okrgu apelacji rzeszowskiej zwikszyB si w porwnaniu do roku 2010 wskaznik skarg zasadnych o 4,8 %. PrzykBady skarg zasadnych: Wiz-04-129/11/C Sdu Apelacyjnego w Warszawie w wyniku uwzgldnienia skargi na przewlekBo[ postpowania toczcego si w jednym z sdw rejonowych zwrcono si do Wiceprezesa tego Sdu z pismem dyscyplinujcym, wskazujcym na stwierdzone uchybienia. Wiz-04-100/11/K Sdu Apelacyjnego w Warszawie skarga obroDcy podejrzanego w przedmiocie tymczasowego aresztowania w sprawie jednego z sdw rejonowych. Zastrze|enia budziB sposb przekazywania instancji odwoBawczej za|alenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Odpis postanowienia nie zostaB dorczony obroDcy zgodnie z art. 100 2 kpk. Decyzja w trybie art. 463 1 kpk powinna by podjta bezzwBocznie, a tymczasem zapadBa po upBywie 7 dni, za[ akta wraz z za|aleniem zostaBy przesBane sdowi odwoBawczemu po upBywie miesica. Prezes Sdu Apelacyjnego opracowaB pismo nadzorcze w tej sprawie, zobowizujc prezesa sdu rejonowego do zmiany bBdnej praktyki w tym zakresie. WIZ-050-56/11 Sdu Okrgowego w Warszawie skarga dotyczyBa nie sporzdzenia uzasadnienia w terminie ustawowym. Dodatkowo z tego powodu w sprawie zostaBa stwierdzona przewlekBo[ postpowania. Sdzia zostaB ukarany dyscyplinarnie. WIZ-050-71/11 Sdu Okrgowego w Warszawie skarga dotyczyBa nieotrzymania przez stron odpisu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno[ci. Akta przez pomyBk pracownika zostaBy skierowane do dorczenia w sekretariacie, podczas gdy strona oczekiwaBa przesyBki pocztowej. Pracownika pouczono i zostaB mu zmieniony zakres czynno[ci. Wiz-041-236/11/C Sdu Okrgowego w Warszawie skarga na opznienie w wypBacie odszkodowania przyznanego stronie za naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwBoki postano-wieniem Sdu Apelacyjnego w Warszawie z 21.12.2010 r., ktre wypBacono dopiero po pi[mie nadzorczym Prezesa Sdu Okrgowego w Warszawie w dniu 28.03.2011 r. Wiz-041-147/11/C Sdu Okrgowego w Warszawie skarga na zwrot wniosku jako nieopBaconego opBat staB przez adwokata mimo zBo|enia wniosku o zwolnienie od kosztw, ktrego jednak nie wszyto do akt na dat badania speBnienia warunkw formalnych wniosku w sprawie. Wystosowano pismo nadzorcze do Prezesa Sdu o spowodowanie wzmo|enia dbaBo[ci o prawidBowe wszywanie do akt sprawy dokumentw i w szczeglno[ci rozpoznawanie wnioskw o zwolnienie od kosztw przed wydawaniem decyzji o zwrocie pisma z powodu jego nieopBacenia. Wiz-041-127/11/C Sdu Okrgowego w Warszawie skarga na rozpoznanie sprawy mimo niestawiennictwa strony, ktrej na wezwaniu na rozpraw nie podano numeru sali rozpraw. W ramach dziaBaD nadzorczych zwrcono uwag kierownikowi sekretariatu na to uchybienie. Wiz-041-592/11/K Sdu Okrgowego w Warszawie skarga biegBego tBumacza na zwBok w wypBacie wynagrodzenia w sprawie karnej Sdu Okrgowego. Wobec ujawnionych nieprawidBowo[ci w postaci opznienia w przyznawaniu wynagrodzenia biegBemu tBumaczowi w wyniku uchybienia sekretarza sdowego zostaBy wydane przez Wiceprezesa tego sdu zarzdzenia nadzorcze zobowizujce do zapobiegania takim przypadkom na przyszBo[. Wiz-041-22/11/E Sdu Okrgowego w Warszawie skarga dotyczyBa dokonywania przez komornika zaj wierzytelno[ci i potrceD ze [wiadczeD, ktre powstaBy i staBy si wymagalne po zawieszeniu przez Sd postpowania egzekucyjnego. Z uwagi na stwierdzone nieprawidBowo[ci zwrcono si do Prezesa Sdu Rejonowego dla Warszawy-Woli o wszczcie z urzdu postpowania w przedmiocie nadzoru nad czynno[ciami komornika w trybie art. 759 2 k.p.c. oraz wystosowano do komornika pismo dyscyplinujce. Wiz-041-495/11/E Sdu Okrgowego w Warszawie skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpowania w sprawie z nadzoru nad egzekucj z nieruchomo[ci i opznienia w sporzdzeniu uzasadnienia postanowienia o oddaleniu skargi dBu|nika. Wskazane w sprawie nieprawidBowo[ci zostaBy usunite, uzasadnienie sporzdzone i dorczone, tym niemniej sprawa zostaBa objta nadzorem Prezesa Sdu Okrgowego w Warszawie. SK 12/11 Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy - skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpowania. Radca prawny zBo|yB skarg na ponadtygodniowe opznienie w odbiorze pisma przesBanego do XIII WydziaBu KRS za po[rednictwem systemu elektronicznego dostpu do sdw KRS. Poinformowano skar|cego, |e opznienie, ktre nie powinno mie miejsca, wynikBo z ogromnego wpBywu spraw do WydziaBu z uwagi na okres sprawozdaD finansowych, a tak|e, |e skarga spowodowaBa podjcie ze strony prezesa czynno[ci w zakresie nadzoru administracyjnego w sprawie. Ponadto poinformowano skar|cego, i| na skutek podjtych dziaBaD sprawa zostaBa zakoDczona wydaniem postanowienia, na podstawie ktrego dokonano wpisu zmian do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego. Sk 5/11 Sdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - skarga dotyczyBa zachowania i kultury urzdowania pracownika biura podawczego Sdu, w ktrej skar|ca domagaBa si wycignicia konsekwencji sBu|bowych oraz zwrotu kosztw podr|y. Pracownika pouczono o obowizku kulturalnej i uprzejmej obsBugi interesantw, za[ skar|c powiadomiono o powy|szym, informujc jednocze[nie, i| Sd formalnie nie ma mo|liwo[ci zwrotu kosztw podr|y interesantom. Sk 32/11 Sdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - skarga dotyczyBa zarzutw kierowanych pod adresem pracownika sekretariatu II WydziaBu Cywilnego w przedmiocie przesBania wezwania do usunicia brakw formalnych pisma procesowego i uiszczenia kosztw sdowych na nieprawidBowy adres, tj. adres przeciwnika procesowego skar|cej. Po interwencji petentki wszczto postpowanie wyja[niajce oraz usunito nieprawidBowo[ci w systemie elektronicznym i dokonano prawidBowego dorczenia. Interesantka zostaBa przeproszona za zaistniaB sytuacj. Sk. 20/11 Sdu Rejonowego w Pruszkowie - skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpo-wania w sprawie cywilnej w aspekcie przetrzymywania akt przez biegBego sdowego. Poinformowano skar|cego, |e zgodnie z postanowieniem sdu zlecono biegBemu wykonanie opinii uzupeBniajcej zgodnie z tre[ci postanowienia. BiegBa byBa kilkakrotnie ponaglana telefonicznie. W dniu 4.08.2011 r. wezwano j do zBo|enia opinii w terminie 7 dni pod rygorem ukarania grzywn. Prezes Sdu objB spraw nadzorem. W dniu 9.08.2011 r. zwrcono si o niezwBoczny zwrot akt pod rygorem powiadomienia Prezesa Sdu Okrgowego w Warszawie. Sk 3/11 Sdu Rejonowego dla Warszawy Pragi-PBnoc skar|ca podniosBa, |e do dnia zBo|enia skargi nie otrzymaBa uzasadnienia postanowienia Sdu z dnia 13.07.2010 r. w sprawie cywilnej. Prezes Sdu wystosowaB do sdziego referenta za po[rednictwem Przewodniczcego WydziaBu Cywilnego, pismo zobowizujce do sporzdzenia uzasadnienia w przedmiotowej sprawie. W tym samym dniu zostaBo rwnie| wystosowane pismo do skar|cej, informujce o tre[ci pisma, wystosowanego do sdziego referenta i czynno[ciach dyscyplinarnych, ktre w stosunku do sdziego zostaBy podjte. IV W-053-137/11/Sk. Sdu Apelacyjnego w Szczecinie skarga dotyczyBa sprawy karnej jednego z sdw rejonowych. Prezesowi Sdu Okrgowego w Szczecinie polecono objcie sprawy nadzorem administracyjnym i skBadanie raz na dwa miesice sprawozdaD z jej biegu. Jednocze[nie poinformowano Prezesa, i| wobec skali stwierdzonych w powy|szej sprawie nieprawidBowo[ci, wystpiono do Zastpcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sdzie Okrgowym w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie dyscyplinarnego postpowania wyja[niajcego celem ustalenia, czy w ww. sprawie po stronie sdziego Sdu Rejonowego doszBo do oczywistej i ra|cej obrazy przepisw prawa i uchybienia godno[ci urzdu, w rozumieniu art. 107 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Przedmiotem postpowania zalecono uczyni tak|e kwesti wydania skar|cemu protokoBu posiedzenia pojednawczego w brzmieniu nieodpo-wiadajcym protokoBowi znajdujcemu si w aktach sprawy oraz udostpnienia aplikantowi adwokackiemu niejawnych akt prokuratorskich. W przypadku za[ odpowiedzi pozytywnej, na podstawie art. 114 1 ww. ustawy, o wszczcie postpowania dyscyplinarnego. Prez.A-054-15/11 Sdu Okrgowego w Gorzowie Wlkp. skarga dotyczyBa sprawy o obni|enie alimentw. Powd osadzony w zakBadzie karnym bezskutecznie oczekiwaB na zawiadomienie o terminie rozprawy, jak i doprowadzenie na ten termin. Po przeprowadzeniu postpowania wyja[niajcego okazaBo si, |e nakaz doprowa-dzenia do zakBadu karnego nie zostaB dorczony. Prezes Sdu po wysBuchaniu pracownika i stwierdzeniu, i| pracownik nie doBo|yB nale|ytej staranno[ci przy wykonywaniu swoich obowizkw, ukaraB pracownika kar porzdkow. Prez.A-054-57/11 Sdu Okrgowego w Gorzowie Wlkp. skarga dotyczyBa omyBkowego wezwania oskar|onej na niewBa[ciwy termin. Nieobecno[ oskar|onej spowodowaBa decyzj sdziego referenta o doprowadzeniu na kolejny termin rozprawy oskar|onej przez Policj. Wobec skargi wezwanie doprowadzenia przez Policj odwoBano. Przewodniczcy przeprowadziB rozmow dyscyplinujc z pracownikami celem wyeliminowania takich uchybieD w przyszBo[ci. Wsk-051-9/11 Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie skarga dotyczyBa sprawy wykroczeniowej jednego z sdw rejonowych. Po zapoznaniu si z aktami sprawy sdzia wizytator stwierdziB, |e przy rozpoznaniu tej sprawy w jego ocenie doszBo do ra|cej obrazy prawa procesowego. Sdzia Sdu Rejonowego wydaB bowiem postanowienie prostujce oczywist omyBk pisarsk, przy czym tre[ tego postanowienia nie byBa sprostowaniem oczywistej omyBki, tylko zupeBnie nowym rozstrzygniciem w sprawie. Stwierdzajc ten fakt sdzia wizytator Sdu Apelacyjnego dorczyB odpis powy|szego postanowienia Prezesowi Sdu Apelacyjnego w Rzeszo-wie, celem sBu|bowego wykorzystania. Prezes Sdu Apelacyjnego w pi[mie skierowanym do Prezesa Sdu Okrgowego w Kro[nie zobowizaB go do rozwa|enia, czy w przedstawionej sytuacji nie nale|aBoby zgodnie z tre[ci art. 114 1 usp zarzdzi podjcie przez zastpc rzecznika dyscyplinarnego czynno[ci w tej sprawie. Na skutek postpowania wyja[niajcego wydane zostaBo postanowienie o odmowie wszczcia postpowania dyscyplinarnego przeciwko Sdziemu Sdu Rejonowego. W uzasadnieniu postanowienia sdzia zostaB pouczony o konieczno[ci przestrzegania prawa i nie doprowadzania do ra|cego naruszania prawa. W tym konkretnym przypadku to naruszenie prawa przez sdziego zdaniem Rzecznika zostaBo zBagodzone prawem strony do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego, z tego prawa strona skorzystaBa, a wyrok nakazowy i omwione postanowienie staBo si bezprzedmiotowe, poniewa| straciBy moc. Wsk-051-98/11 Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie skarga dotyczyBa braku merytorycznego rozstrzygnicia sdowego w sprawie wysoko[ci emerytury. Powy|sze, zdaniem Wiceprezesa Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie, byBo skutkiem nieudolno[ci procesowej sdziego referenta prowadzcego spraw po uchyleniu wyroku przez Sd Apelacyjny i stanowiBo naruszenie prawa procesowego o oczywistym charakterze. W zwizku z powy|szym odpis skargi przekazano Zastpcy Rzecznika Dyscyplin-narnego Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie celem ewentualnego wszczcia postpo-wania dyscyplinarnego. Niezale|nie od tego, aby unikn podobnych naruszeD prawa procesowego w przyszBo[ci, Wiceprezes Sdu Apelacyjnego przeprowadziBa z sdzi rozmow dyscyplinujc. O dostrze|onych uchybieniach w pracy sdziego zostaB rwnie| poinformowany prezes Sdu Okrgowego. Sk 2/11 Sdu Okrgowego w Sieradzu skarga dotyczyBa odmowy przejrzenia akt sprawy cywilnej jednego z sdw rejonowych. Prezes Sdu Okrgowego wydaBa zarzdzenie w trybie art. 37 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych, w ktrym poleciBa Przewodniczcej WydziaBu Cywilnego umo|liwienie skar|cemu przejrzenia akt ww. sprawy, na podstawie peBnomocnictwa znajdujcego si w aktach sprawy. Sk 261/11 Sdu Okrgowego w Aodzi skarga dotyczyBa bBdnego wezwania wierzyciela do uiszczenia nale|no[ci z tytuBu wydatkw na korespondencj komornik uchyliB skierowane do wierzyciela wezwanie w tym przedmiocie. IV WW-0511-87/11/C Sdu Apelacyjnego w BiaBymstoku skarga dotyczyBa postawionego przez radc prawnego zarzutu przewlekBo[ci przy zaBatwianiu w jednym z sdw rejonowych wniosku o nadanie ugodzie klauzuli wykonalno[ci. Po potwierdzeniu naruszenia w tym wzgldzie przepisu art. 7811 kpc, polecono Prezesowi Sdu Okrgowego w SuwaBkach wyja[nienie przyczyn tak znacznego opznienia w rozpoznaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalno[ci, niezwBoczne ich zaBatwienie oraz przeproszono skar|cego za opznienie. Prezes Sdu Okrgowego w SuwaBkach zarzdziB podjcie szeregu czynno[ci nadzorczych, dotyczcych funkcjonowania WydziaBu Cywilnego Sdu Rejonowego (m.in. przeprowadzono kontrol biurowo[ci, spraw starych itd.). Sk 65/11/egz Sdu Okrgowego w BiaBymstoku skarga dotyczyBa zarzutw co do czynno[ci egzekucyjnych. W toku egzekucji doszBo do dwukrotnego powoBania biegBego sdowego z zakresu szacowania nieruchomo[ci do wyceny tego samego skBadnika majtku dBu|nika w postaci ograniczonego prawa rzeczowego spB-dzielczego wBasno[ciowego prawa do lokalu mieszkalnego. Z wyja[nieD komornika wynikaBo, i| powy|sze byBo wynikiem przeoczenia, przy czym niezwBocznie po powziciu wiadomo[ci o zaistniaBym fakcie, komornik uchyliB postanowienie o powoBaniu biegBego. Tym samym uchybienie sygnalizowane w skardze zostaBo naprawione. Komornik wyja[niB nadto, i| z tytuBu zaistniaBej sytuacji nie wystpiBy w sprawie |adne koszty obci|ajce dBu|nika. Sk 81/11/R Sdu Okrgowego w BiaBymstoku skarga dotyczyBa nierozpoznania wnioskw skar|cego dotyczcych zwolnienia od kosztw sdowych oraz sprosto-wania protokoBu rozprawy. Analiza akt sprawy wykazaBa, i| rzeczywi[cie oba wnioski nie zostaBy rozpoznane, a ponadto wykazaBa, i| w aktach sprawy znajduj si wnioski pozwanego o zabezpieczenie , ktre mimo upBywu terminw z art. 737 kpc, tak|e nie zostaBy rozpoznane. Prezes Sdu Okrgowego zobowizaB przewodniczcego I WydziaBu Cywilnego Sdu Okrgowego do niezwBocznego nadania biegu wszystkim nierozpoznanym wnioskom i przypomniaB o tre[ci art. 179 3 kpc. IX W 051-11/11 Sdu Okrgowego w Bydgoszczy skarga dotyczyBa istotnego opznienia w rozpoznaniu wniosku o uchylenie postanowienia zabezpieczajcego w sprawie o rozwd oraz braku rozpoznania wniosku dowodowego o przesBuchanie [wiadka zamieszkaBego za granic. Z racji zasadno[ci stawianych zarzutw postpowanie objte zostaBo nadzorem Prezesa Sdu Okrgowego, w ramach ktrego naBo|ono na przewodniczc wydziaBu obowizek skBadania szczegBowych sprawozdaD z jego przebiegu oraz zwrcono uwag na zaistniaBe uchybienia i polecono niezwBoczne ich usunicie, co nastpiBo. VII W 051-12/11 Sdu Okrgowego w Toruniu skarga dotyczyBa otrzymania przez skar|cego dwch r|nobrzmicych odpisw wyrokw w sprawie ubezpie-czeniowej. W wyniku przeprowadzonego postpowania wyja[niajcego ustalono, i| zdarzenie to byBo wynikiem uchybienia sekretarza sdowego, ktry wysyBajc wyrok z uzasadnieniem wykonaB odpis wyroku nie z akt sprawy, ale drukujc wyrok z programu Currenda, w ktrym byBy wcze[niej przygotowane i wprowadzone dwie wersje wyroku przez sdziego referenta. Przewodniczcy wydziaBu podjB odpowiednie dziaBania majce na celu wyeliminowanie podobnych przypadkw w przyszBo[ci, a z pracownikami wydziaBu przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Za zaistniaB pomyBk przeproszono. 179/11/C Sdu Apelacyjnego we WrocBawiu skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpowania. Skar|cemu udzielono wyja[nienia, i| gBwn przyczyn przewlekBo[ci byBa dBugotrwaBa absencja sdziego referenta oraz zwBoka w sporzdzeniu opinii przez biegBego, ktry zostaB ukarany grzywn. Prezes Sdu Apelacyjnego, pozostajc w przekonaniu, |e sprawa zostanie zakoDczona w terminie, wyraziB ubolewanie z powodu dBugiego oczekiwania na rozstrzygnicie. Sk-0510-144/211 Sdu Okrgowego w Zwidnicy skarga wierzycielki dotyczyBa braku skutecznego dziaBania komornika celem wyegzekwowania jej roszczenia. Komornik umorzyB postpowanie egzekucyjne do nieruchomo[ci dBu|nika z mocy prawa (art. 823 kpc) w sytuacji, gdy nie byBo ku temu podstaw, co wydBu|yBo postpowanie egzekucyjne. Spraw objto nadzorem administracyjnym. R.Sk 241/11 Sdu Apelacyjnego w Katowicach skarga dotyczyBa przewlekBo[ci postpowania w sprawie cywilnej rozpoznawanej przez jeden z sdw rejonowych. Prezes Sdu Apelacyjnego stwierdziB, |e sprawa do chwili wpBywu skargi w 2011 r. nie zostaBa prawomocnie rozstrzygnita, mimo upBywu piciu lat pozew zostaB wniesiony 20.11.2006 r. oraz pomimo faktu, |e nie byBa skomplikowana pod wzgldem faktycznym i prawnym. Z powy|szych wzgldw Prezes Sdu Apelacyjnego uznaB jako zasadne objcie niniejszej sprawy nadzorem administracyjnym stosownie do przepisu art. 38 1 pkt 3 usp i zwrciB si do Prezesa Sdu Okrgowego w Katowicach o informowanie go o podjtych czynno[ciach procesowych co trzy miesice. Wiz.052-458/10/K Sdu Okrgowego w Kielcach skarga dotyczyBa zasadnego zarzutu nieprzesBania informacji o tre[ci orzeczenia do Krajowego Rejestru Karnego, w skutek czego nie zostaBa w nim ujawniona osoba ubiegajca si o mandat radnego, wobec ktrej warunkowo umorzono postpowanie karne. W wyniku dziaBania Prezesa Sdu Okrgowego ustalono przyczyny zaniedbania oraz osob za nie odpowiedzialn i zwrcono sdziemu uwag na uchybienie w wykonywaniu obowizkw sBu|bowych. Wiz. S.A.-051-51/11 Sdu Apelacyjnego w Krakowie skarga dotyczyBa postpowania karnego wykonawczego prowadzonego przez jeden z sdw okrgowych. Ujawniono powa|ne nieprawidBowo[ci podczas rozpoznawania za|alenia zBo|onego w tym postpowaniu i niewBa[ciwe zaprotokoBowanie przebiegu posiedzenia. W rezultacie kolegium sdu okrgowego zwrciBo si do zastpcy rzecznika dyscyplinarnego z |daniem wszczcia postpowania dyscyplinarnego wobec sdziego. Postpowanie to zostaBo wszczte. VIII-W-Sk-051-32/11 Sdu Okrgowego w Zielonej Grze skarga dotyczyBa sprawy karnej Sdu Okrgowego. Zdaniem Prezesa Sdu Okrgowego w sprawie doszBo do ewidentnego naruszenia prawa skar|cego do obrony, gdy| obroDca z urzdu nie braB mimo obligatoryjnego charakteru udziaBu w rozprawie odwoBawczej i tym samym, wobec naruszenia przepisw postpowania karnego, doszBo do sytuacji, o ktrej mowa w art. 439 1 pkt 10 kpk, co winno skutkowa uchyleniem wyroku Sdu Okrgowego w Zielonej Grze. Korzystajc z przysBugujcych uprawnieD Prezes Sdu Okrgowego pismem z dnia 12.05.2011 r. zwrciB si do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wniesienie kasacji od ww. wyroku. Pismem z 27.05.2011 r. Prokuratura Generalna powiadomiBa Prezesa, |e wniosBa do Sdu Najwy|szego kasacj od powy|szego wyroku. Wiz. IV 052-83/11/K Sadu Apelacyjnego w Lublinie skarga dotyczyBa spraw karnych rozpoznawanych przez jeden z sdw okrgowych i rejonowych. W zwizku ze stwierdzeniem ra|cego naruszenia przez sd rejonowy przepisu art. 13 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich wystpiono do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o rozwa|enie mo|liwo[ci wniesienia przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 521 kpk kasacji na korzy[ skar|cego. Prokurator Generalny w dniu 1.07.2011 r. wnisB kasacj na korzy[ skar|cego. 4. Informacja o terminowo[ci zaBatwienia skarg i wnioskw z uwzgldnieniem przyczyn przeterminowaD. W 2011 r. terminowo rozpatrzono 15.794 skargi i wnioski, tj. 95,8 % (w roku 2010 r. 96 %, w roku 2009 96, 4 %, w 2008 95,7 %, w 2007 94,6 %). Spo[rd 16.492 skarg zaBatwionych w 2011 r., przeterminowano rozpatrzenie 698. Odsetek przeterminowaD w okrgach sdw apelacyjnych przedstawia poni|sza tabela: APELACJE2011 r.2010 r.+ wzrost - spadekBiaBystok2,6 %0,9 %+ 1,7 %GdaDsk2,3 %3,8 %- 1,5 %Katowice2,7 %2,4 %+ 0,3 %Krakw4,1 %4 %+ 0,1 %Lublin3,3 %2,5 %+ 0,8 %Adz4,4 %4,4 %0PoznaD7,9 %6,2 %+ 1,7 %Rzeszw1,5 %2,9 %- 1,4 %Szczecin3,3 %3,9 %- 0,6 %Warszawa7,1 %7,3 %- 0,2 %WrocBaw3,8 %5,1- 1,3 % Nieznaczne pogorszenie terminowo[ci zaBatwiania skarg odnotowano w okrgu apelacji: biaBostockiej, poznaDskiej, lubelskiej, katowickiej i krakowskiej, w pozostaBych okrgach wskaznik przeterminowaD poprawiB si, w Bdzkiej utrzymaB si na tym samym poziomie. Jak wynika ze sprawozdaD prezesw sdw, przyczynami przeterminowania zaBatwiania skarg, byBy: konieczno[ [cignicia i badania akt spraw rozpoznawanych przez r|ne sdy, niemo|no[ zapoznania si z aktami spraw, z uwagi na przesBanie ich Rzecznikowi Praw Obywatelskich, biegBym, prokuratorom lub innym organom, potrzeba podjcia dodatkowych czynno[ci lub korespondencji w celu ustalenia nazwy sdu i sygnatury sprawy, sprecyzowania zarzutw, odebrania stosownych wyja[nieD i informacji od prezesw sdw, przewodniczcych wydziaBw, sdziw referentw, uczestnikw postpowaD itp., absencja sdziw zwizana z urlopami lub chorob i okresowe zwikszenie obci|enia obowizkami sBu|bowymi. 5. Charakterystyka ilo[ciowa i tematyczna przyj interesantw w sprawach skarg i wnioskw W sprawach skarg i wnioskw interesanci byli przyjmowani w sdach przez prezesw i wiceprezesw sdw, sdziw wizytatorw oraz przewodniczcych wydziaBw. Informacje o terminach przyj i osobach przyjmujcych umieszczone s, w widocznym miejscu, na tablicach informacyjnych w budynkach sdw, a tak|e na stronach internetowych sdw. W niektrych okrgach (okrg apelacji krakowskiej) kontynuowano praktyk wstpnego przyjmowania interesantw przez kierownika sekretariatu wydziaBu wizytacyjnego, ktry sporzdzaB protokB, a gdy charakter skargi tego wymagaB kierowaB skar|cego do prezesa, wiceprezesa lub sdziego wizytatora. Na skargi ustne, je|eli pozwalaB na to ich przedmiot, byBy udzielane ustne wyja[nienia, w przypadku zgBoszenia zarzutw wymagajcych zbadania akt spraw sporzdzano protokoBy, ktre rejestrowano w repertoriach skargowych. Cz[ interesantw wykazujcych zaburzenia natury psychicznej lub emocjonalnej, nie rozr|niajcych instytucji [rodkw odwoBawczych od skarg administracyjnych, zgBaszaBo si wielokrotnie do prezesw sdw podnoszc od lat te same zarzuty. Acznie w sdach przyjto 37.671 osb (w 2010 r. 44.933, w 2009 r. 68.324, w 2008 r. 72.117). Ilo[ przyjtych interesantw w poszczeglnych okrgach sdw apelacyjnych ilustruje tabela: APELACJE2011 r.2010 r.ogBemw tym przez kierownikw jednostek organizacyjnychogBemw tym przez kierownikw jednostek organizacyjnychBiaBystok574574465462GdaDsk1.5961.4661.5041.418Katowice2.7212.0772.4702.087Krakw6.5581.9526.6142.128Lublin465389491419Adz3.3502.3963.4191.957PoznaD6.1643.7255.2362.202Rzeszw1.0038591.1051.043Szczecin1.4098831.326792Warszawa5.9219957.121854WrocBaw7.9102.88515.1824.2356. Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wnioskw W roku 2011, podobnie jak w ubiegBych latach, zasadnicz cz[ skarg wpBywajcych do sdw zakwalifikowano do kategorii inne . Ich zrdBa, tak jak i innego rodzaju skarg, s r|norodne, wywoBane zarwno okoliczno[ciami le|cymi po stronie sdw, jak i czynnikami od nich zupeBnie niezale|nymi. Nadal jedn z przyczyn skBadania skarg pozostaje niska kultura prawna spoBeczeDstwa i brak znajomo[ci przepisw, prowadzce czsto do zupeBnie bezzasadnych skarg poBczonych z coraz czstszym |daniem wszczynania postpowaD dyscyplinarnych wobec sdziw. Ponadto skar|cy s przekonani o mo|liwo[ci ingerencji prezesa sdu w trybie nadzoru administracyjnego w merytoryczn dziaBalno[ sdw ni|szej instancji jako formy zastpczej do prawnych [rodkw odwoBawczych. Przyczyny skarg na przewlekBo[ postpowania to: bezczynno[ sdu wynikajca bdz z opieszaBo[ci sdu w podejmowaniu pierwszych czynno[ci, czy te| niewystarczajcej aktywno[ci sdu w przedmiocie dyscyplinowania stron, ich peBnomocnikw, biegBych, co do przestrzegania przez nich zakre[lonych terminw na dokonanie zleconych czynno[ci procesowych, nierytmiczno[ podejmowanych czynno[ci procesowych i zbyt pzne wyznaczanie pierwszych terminw rozpraw, zbyt dBugie okresy midzy rozprawami zwizane czy to z nadmiernym obci|eniem referatw sdziowskich, czy te| z konieczno[ci dorczeD zagranicznych lub ustanawianiem kuratorw dla nieznanych z miejsca pobytu, bBdne decyzje procesowe sdziw referentw, czsto wynikajce z niewielkiego do[wiadczenia mBodej kadry sdziowskiej, coraz to nowe typy spraw wymagajce wypracowania stosownej wykBadni, wielowtkowe i wieloosobowe sprawy karne, czsto wymagajce wiedzy z zakresu innych ni| prawo karne dziedzin (np. prawa gospodarczego czy bankowego), zbyt maBa w stosunku do zwikszajcego si wpBywu spraw i rozszerzajcego si zakresu kognicji sdw obsada kadry sdziowskiej i pracownikw administra-cyjnych i jej staBa rotacja oraz niedostateczna ilo[ asystentw sdziw, trudno[ci z dorczeniami, zbyt wolne wprowadzanie w sdach jednolitego programu do obsBugi prac biurowych. dBugi okres oczekiwania na opinie biegBych, niepeBno[ tych opinii bdz trudno[ci ze znalezieniem ekspertw w niektrych bardzo specyficznych dziedzinach, nieprzestrzeganie dyscypliny procesowej przez strony lub ich peBnomocnikw, niestawiennictwo stron, [wiadkw i wynikBe std odroczenia, niepouczanie lub niedokBadne i niezrozumiaBe pouczanie uczestnikw postpowaD, dziaBajcych bez peBnomocnikw o przysBugujcych im uprawnieniach, opznienia w nadawaniu pismom czy sprawom prawidBowego biegu, omyBki przy wykonywaniu zarzdzeD i innych czynno[ci sdowych, niepodkBadanie korespondencji do akt sprawy, nieterminowe sporzdzanie uzasadnieD, korzystanie przez strony ze zbyt rozbudowanego systemu [rodkw zaskar|enia orzeczeD, brak istotnego zaanga|owania ze strony ustanowionych z urzdu peBno-mocnikw, opieszaBo[ w dokonywaniu wpisw do ksig wieczystych, samodzielne wystpowanie stron i uczestnikw z powodu zbyt wysokich kosztw zastpstwa procesowego, prowadzce do podejmowania bBdnych czynno[ci, skBadanie przez strony oglnikowych pism wymagajcych dalszej korespondencji. Natomiast przyczyn skarg na czynno[ci komornikw nale|y upatrywa w: bezskuteczno[ci lub maBej skuteczno[ci egzekucji i bezczynno[ci komornikw, nieinformowaniu stron o toku postpowania, a tak|e o ich prawach i obowizkach, nieterminowym przekazywaniu nale|no[ci, zbyt du|ym formalizmie procedury egzekucyjnej, regulacjach ustawowych nie pozwalajcych komornikom na optymalne sprawne i skuteczne dziaBanie z uwagi na istniejce po jego stronie ograniczenia wynikajce z wymogw formalnych, maBym zainteresowaniem komornikw sdowych egzekucj niewielkich nale|no[ci i [wiadczeD alimentacyjnych, przedBu|ajcych si egzekucjach z nieruchomo[ci na skutek cigle wnoszonych przez dBu|nikw skarg na ka|d czynno[ komornika, niezale|nie od jej prawidBowo[ci, wysokich kosztach egzekucji obci|ajcych wierzycieli i sposobie rozliczenia tych kosztw, braku wiedzy wierzycieli o przepisach postpowania egzekucyjnego i mylnym przekonaniu, |e obowizkiem komornika jest dziaBanie z urzdu w zakresie ustalenia majtku nadajcego si do egzekucji, adresu zamieszkania dBu|nika, jego rachunku bankowego, miejsca pracy, trudno[ciach materialnych dBu|nikw ograniczajcych lub wpBywajcych na skuteczno[ egzekucji, uchybieniach w zakresie kultury urzdowania, kwestionowaniu przez dBu|nikw obowizku wynikajcego z tytuBu wykona-wczego. 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji zrdeB skarg NadesBane przez prezesw sdw apelacyjnych sprawozdania wskazuj, |e wnioski znajdujce si w ubiegBorocznej Informacji o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw uwzgldniano podczas narad i szkoleD oraz w bie|cej pracy nadzorczej. Wszystkie skargi i wnioski poddawano analizie, a gdy byBy zasadne powodowaBy dziaBania nadzorcze celem ustalenia zrdBa i eliminacji uchybieD. Zainteresowanym udzielano wskazwek i wyja[nieD co do przepisw postpowania, niejednokrotnie skBadajc przy tym sprawozdanie ze stanu sprawy. MiaBo to oczywiste znaczenie dla zrozumienia udzielanych wyja[nieD, je|eli skarga zainteresowanego wynikaBa z faktycznej nieznajomo[ci sprawy. W przypadkach stwierdzonych uchybieD bdz zaniedbaD organizacyjnych, stosownie do art. 37 usp prezesi sdw zwracali uwag na dostrze|one nieprawi-dBowo[ci i |dali usunicia ich skutkw, z jednoczesnym okre[leniem sposobu i terminu dziaBania. Ponadto, w konkretnych przypadkach prezesi sdw wy|szych szczebli polecali prezesom ni|szych szczebli objcie sprawy osobistym nadzorem administracyjnym, wzgldnie sami obejmowali sprawy osobistym nadzorem, wyznaczajc terminy przedstawiania informacji o podejmowanych czynno[ciach lub przedstawiania akt sprawy do kontroli. Innymi dziaBaniami podejmowanymi w nastpstwie rozpatrywania skarg i wnioskw byBo: usuwanie niedocigni organizacyjnych w jednostkach okrgu, podejmowanie [rodkw dyscyplinujcych sdziw, referendarzy i innych pracownikw, uwzgldnianie stwierdzonych uchybieD przy awansach i powoBywaniu na stanowiska sdziowskie, omawianie stwierdzonych uchybieD w ramach pracy wizytacyjnej, na naradach wydziaBowych oraz szkoleniach, przeprowadzanie lustracji i wizytacji, obejmowanie pracownikw administracyjnych szkoleniami z zakresu obsBugi tzw. trudnych interesantw , zarzdzanie okresowych kontroli akt postpowania rwnie| a| do jego zakoDczenia, polecania podjcia czynno[ci administracyjnych lub procesowych, |dania wszczcia postpowania dyscyplinarnego kierowane do rzecznika dyscyplinarnego, przewidziane kodeksem pracy kary dla urzdnikw sdowych i asystentw sdziw. W sprawach zwizanych ze skargami na komornikw prezesi sdw rejonowych bdz bezpo[rednio komornicy byli zobowizani do skBadania sprawozdaD z podejmowanych w sprawie czynno[ci. Cz[ ze skarg na czynno[ci komornikw kierowanych do prezesw sdw rejonowych byBa, oprcz rozpoznania w trybie administracyjnym, przekazywana do wydziaBu merytorycznego celem rozpoznania w trybie procesowym. Sdy zobowizywaBy tak|e komornikw do podjcia okre[lonych dziaBaD, m.in. majcych na celu zwikszenie skuteczno[ci egzekucji i ich terminowo[ci. Wydawano tak|e polecenia w trybie art. 759 2 kpc. Przeprowadzano wizytacje kancelarii komorniczych, a w przypadkach ra|cego naruszenia prawa kierowano wnioski o wszczcie postpowania dyscyplinarnego w stosunku do komornikw. WIZIENNICTWO 1. Wstp Skargi, pro[by i wnioski w sprawach osb pozbawionych wolno[ci w 2011 r. zaBatwiane byBy przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej wtrybie okre[lonym w obowizujcych przepisach rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467). Tematyka wnoszonych skarg stanowi dla organw SBu|by Wiziennej jedno ze zrdeB informacji w zakresie oceny dziaBaD funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej, wskazuje nieprawidBowo[ci wystpujce w pracy administracji, okre[la potrzeby osb osa-dzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych, a tak|e pozwala na monitoro-wanie obszarw ewentualnych zagro|eD wystpujcych w[rodowisku wiziennym oraz ich szybkie eliminowanie. yrdBa skarg mog stanowi element kontroli dziaBalno[ci administracji wiziennej, adla wnoszcych prawny [rodek obrony iochrony ich praw. Uznanie wniesionej skargi za zasadn wskazuje kierunek, jaki nale|y przyj przy podejmo-waniu dziaBaD majcych na celu wyeliminowanie w przyszBo[ci przypadkw naruszania praworzdno[ci lub interesw osb osadzonych, ale irozBadowuje wiele napi ikonfliktw pojawiajcych si w warunkach izolacji wiziennej. Po[rednio wpBywa rwnie| na zapewnienie prawidBowych relacji pomidzy wizniami, apersonelem jednostek penitencjarnych. Wcelu zapewnienia wBa[ciwej atmosfery wychowawczej w [rodowisku osb pozbawionych wolno[ci, problematyka zgBaszanych skarg jest przedmiotem analizy, a zarzuty w nich zawarte s wnikliwie badane przez organy SBu|by Wiziennej. FormuBowanie natomiast przez osadzonych swoich oczekiwaD w tre[ci skarg, kiero-wanych do instytucji nadrzdnych oraz pozawiziennych, [wiadczy mo|e otym, |e nurtujce ich problemy nie zawsze znajduj zrozumienie, bdz skuteczne (zgodne ich zoczekiwaniami) ich rozwizanie przez administracj jednostek organizacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje :NPf, 0 < R f p t v x z ~ óᖉ|l``QAhVh~H5CJOJQJaJhVh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJhbh~H5CJ$OJQJaJh~35CJ OJQJaJh~H5CJ OJQJaJhbh~H5CJ OJQJaJh~H5CJ OJQJaJ hC,ch~H5CJ OJQJaJ hC,ch~HCJ OJQJaJ hh~HCJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJhC,ch~HCJ$OJQJaJ$:<>@BDFHJLNPf< > @ B D F H J L N P $dha$gd~H$a$gd~H $dha$gd~H]gd~H\P R z | ~ l 2 Z| ]^`gd~H $]a$gd~H $d]a$gd~H$h]`ha$gd~H$\]^\`a$gd~Hh]^h`gd~H dh]gd~H $dha$gd~H $dha$gd~H H \ ` h j l $ , 0 2 v | 6NTXzRjrtƶ夶嶕}}}}}}hBLCJOJQJaJh~HCJOJQJaJh8*h~HCJOJQJaJ"h8*h~H5>*CJOJQJaJh8*h~H5CJOJQJaJhVh~HCJOJQJaJhVh~H5CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJhBL5CJOJQJaJ,ZtRwc)$h]^h`a$gd~H)$, \dh],^ `\a$gd~H , ],^ gd~H , h],^ `hgd~H ,],gd~H ,h],^`hgd~H ,d],^`gd~H x ]x^` gd~H xd]x^`gd~H t~X(>HPr"ntNT\ Ȼլ嬠嬠堬堬堬堬堬呁ȁȻh6h~H5CJOJQJaJhbh~HCJOJQJaJhBLCJOJQJaJh6h~HCJOJQJaJhBL5CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJhC,ch~H5CJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJ2n^ l)$,\ dh],^\` a$gd~H $,],a$gd~H)$,hd],^`ha$gd~H)$xhdh]x^h`a$gd~H)$h]^h`a$gd~H)$, \dh],^ `\a$gd~H)$,hdh],^h`a$gd~H HLX$>`bl` b h Ƚha5OJQJaJh6hBL5OJQJaJh~H5OJQJaJh55OJQJaJh6h~H5OJQJaJhBL5OJQJaJh6h~HCJOJQJaJhBLCJOJQJaJh~HCJOJQJaJh6h~H5CJOJQJaJ2 r!!"#$$vd[]gd~H$ & F,dh],a$gd~H2, H],^ `HgdBL2)Gd ])^`GgdBL2, Hd],^ `HgdBL2, Hd ],^ `HgdBL2,d ],^`gdBL2,h d ],^h` gdBL2xd ]x^`gdBL j!l!p!r!z!!!!P"R"l"n"|"""""""n##########n$ŵ饘pdTh6h~H5CJOJQJaJh[!CJOJQJaJhbh~HCJOJQJaJh/%CJOJQJaJh~H5OJQJ\aJhBL5OJQJ\aJh6h~H5OJQJ\aJh6h~H5NHOJQJaJh6h~H5OJQJaJh~H5OJQJaJh55OJQJaJhBL5OJQJaJha5OJQJaJn$t$x$|$$$$$$&)^)))************&++,$,J,P,b,n,|,2-4-6-8-:-N---2.T.j.l.ƺ򚍃tttttttttthnh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJhH<h~HCJOJQJhH<h~H5CJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhBL5CJOJQJaJh6h~H5CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJ-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`'&)$dh`a$gd~Hdhgd~Hdhgd~H $dha$gd~H&)T**+T,-///4///1&3@444455 $$Ifa$gd~H dP`gd~Hdhgd~Hdgd~Hgd~Hdhgd~H $dha$gd~H$dh`a$gd~Hl.n.v..///4/////000"00020T0X0Z0`0r0|0~000111122|22222222&33333<4>44445hh~H5CJOJQJaJhhCJOJQJaJh[!CJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhkh~HCJOJQJaJ hrhhnh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJ355^5f5n5sg[[ $$Ifa$gd~H $$Ifa$gd~Hkd$$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HT55^5p5555546>6n6x666677778888@8B8L8N8\8b8p8v8x888888888888899&9,929499999::::պƮƺƺƺơhh~H5CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJh[!CJOJQJaJhg`CJOJQJaJhh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJhh~HCJOJQJaJ9n5p5555sg[[ $$Ifa$gd~H $$Ifa$gd~Hkd$$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HT55555sg[[ $$Ifa$gd~H $$Ifa$gd~Hkdp$$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HT554686<6sg[[ $$Ifa$gd~H $$Ifa$gd~Hkd($$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HT<6>6n6r6v6sg[[ $$Ifa$gd~H $$Ifa$gd~Hkd$$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HTv6x6z6729499sfVJ@8$a$gd~H $xa$gd~H dP`gd~H dP^`gd~H ^`gd~Hkd$$IfTFF1 H0  4 Fa/yt~HT9:::::(;l;;*<<<<2=z=>6>:A & FdPgd~Hdhgd~H dP^gd>-, & FedP^egd~H & FedP]^egd~HedP^e`gd~H $h^ha$gd~H$a$gd~H::::::;; ;&;L;j;;;<(<b<<<<<=0=V=x==> > >>>>4>6>:APARA|AAAAB8BLBNBPBC CCCDJEEEE:Fᴧhrdqh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJh~H6CJOJQJaJhAh~H6CJOJQJaJhEIh>-,CJOJQJ\aJh~HCJOJQJ\aJhEIh~HCJOJQJ\aJhh~HCJOJQJaJ7:A$DpHNnPQRS|_`cJilll qqtbww"dP^`gd~H"dP^`gd~Hxxgd~H dP`gd~H & FdPgd~H:FFF`FbFFpHHI(IJJJJLL M"MPP*Q.QnQQQ*Z,Z\"\cccdd0d2dJdLdfg$h&hkklllnllllllmm m m.mʬʬʬh1bh~HCJOJQJaJhh+h~H6CJOJQJaJhh+h~HCJOJQJaJhJvh~HCJOJQJaJh[!CJOJQJaJh]h~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJ7.m0m2mVmmnPnRnnnnnnooopp.ppp q"qVqvqqqqqqqNrRrTrZrhrrrrrrrrrrrrrrrrƹƹhzh~HCJOJQJaJhbch~H6CJOJQJaJh[!CJOJQJaJh<h~HCJOJQJaJh~H6CJOJQJaJh1bh~H6CJOJQJaJhqh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJh~HCJOJQJaJ2rrr&s(s*s.s0sVsXssssss,tttuu*uuuuuuuuuuuuuuuvvvvv(v8v:vHvJvLvRvVv`vvvvvvvvvvvvvvvvvv`wbwwdxfxɹh[!h~H5CJOJQJaJh-h~H6CJOJQJaJhjCJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJFww x"x@xdxfxAkdP$$IfF\T=%Y t0644 lalyt~H"$$If^a$gd~Hl)7fxnxxxxx*y,y0y2y4ylynyxyyyyyy zz>z@zJzzzz{{&{|{{{{{||||||}}}}}}}}}} ~ ~:~>~L~~~~~ĵĵĵĵеĵĵĵеĵĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚhh~HCJOJQJaJh[!CJOJQJaJh[!h[!CJOJQJaJh~HCJOJQJaJh[!h~HCJOJQJaJh[!h~HCJOJQJ\aJh[!h[!CJOJQJ\aJz"$$If^a$gd~Hl)7"$If^gd~Hl)7>z@zzzz[D**"$$If^a$gd~Hl)7"$If^gd~Hl)7kdC$$IfF\T=%Y t0644 lalyt~Hzzz{ {A*"$If^gd~Hl)7kd $$IfF\T=%Y t0644 lalyt~H"$$If^a$gd~Hl)7 {{{{|{A*"$If^gd~Hl)7kd $$IfF\T=%Y t0644 lalyt~H"$$If^a$gd~Hl)7|{{{{{"$$If^a$gd~Hl)7"$If^gd~Hl)7{{{{{[D**"$$If^a$gd~Hl)7"$If^gd~Hl)7kd $$IfF\T=%Y t0644 lalyt~H{|||}A11"dh^`gd~Hkdy $$IfF\T=%Y t0644 lalyt~H"$$If^a$gd~Hl)7}>~|B"Ў,6l4,؟V(v@ $ & F xa$gd.("dPxx^`gd~H"dP^`gd~HVX^x^T68Ԃւ ~8:ڇhj:<6hjl寧h.(CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJ h~H6h5Vh~H6h5Vh~H6CJOJQJh#zh~H6CJOJQJaJhjCJOJQJaJh[!CJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJ5“ēƓ֓ܓޓ DHj $(Z\prt2tRTxz*,46&(*rtڟdf^`ТҢhjCJOJQJaJh.(CJOJQJaJh[!CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJQ46@BTXZdfDFިxҫ$&®prTz|޶.046\hj"$<>jlZ\jlٽhjCJOJQJaJhXh.(6CJOJQJaJhXCJOJQJaJh.(CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJJHLbd46H* L "$(,.0<BFlhEhXCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJhXCJOJQJaJh@ CJOJQJaJhjCJOJQJaJh.(CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJ@Z^:<"&(24BHtv&岦|p|hCJOJQJaJhEhSCJOJQJaJhShSCJOJQJaJhSCJOJQJaJh.(CJOJQJaJh$!h.(CJOJQJaJhXCJOJQJaJh@ CJOJQJaJhMVuCJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJhjCJOJQJaJ,PRBBDh,0jRT:468<@BDPVXhtz|~h(9CJOJQJaJh.(CJOJQJaJh@ CJOJQJaJhjCJOJQJaJhfCJOJQJaJhSCJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJB@n p" <@pr(* dP`gd~H $dha$gd~H $h^ha$gd~H ex^egd~Hgd~H $ & F xa$gd.(~fh (*>Nl 2tv.68>DZ^bdfrxfj٩hEh.(6CJOJQJaJh@ CJOJQJaJh.(CJOJQJaJh-CJOJQJaJh1OCJOJQJaJhjCJOJQJaJh(9CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJ<nr$&jlp.268:HLp,.XZ&(PnT   p r    ջ|haFh.(CJOJQJaJhfCJOJQJaJhjCJOJQJaJh@ CJOJQJaJh.(CJOJQJaJh-6CJOJQJaJhj6CJOJQJaJhEh.(6CJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJh-CJOJQJaJ0       (*"$j",RT "2p@垏hh~HCJOJQJaJ hnh~HhEh.(CJH*OJQJaJh*CJOJQJaJh.(CJOJQJaJhjCJOJQJaJhfCJOJQJaJhEh.(CJOJQJaJh-CJOJQJaJ2@.n>@ "$ "24H8Jpr*,@48ǻӫӟǟǻǻǻhjCJOJQJaJhh~H6CJOJQJaJh*CJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJh~H5CJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJ88<FHL   !!!!!!!!!!!!""^"n"p"r"""""""##6#>#J## $.$^$j$l$p$r$$$$$$$$$ԹԭԡԡԡԡԭԭhfCJOJQJaJh*CJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhjCJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhh~HCJH*OJQJaJ?* ^"#$%*N-/~03488999T:<>@$ & FhdP^ha$gd@ $dP`a$gd@ $dh`a$gd@ $dxa$gd@ dPgd~H dP`gd~H$$$<%F%J%^%`%l%n%~%%%%%%&&&&0&((r)t)))--$.&.:.j.0000011<1>1@1$22262V222222 34363\3t3x333444J5L55555,7.7̽ٽٽٽh@ CJOJQJaJhWNh@ CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJh*CJOJQJaJh~HCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJF.777v8889 9J999R:T:z:::::::;;&<*<n<p<<<<<==>>J?L?~@@@@B2I4I6II̼٭٭孡孡孕ننvh^Ch~H5CJOJQJaJhgy}h@ CJOJQJaJhR #CJOJQJaJhPCJOJQJaJhh@ CJOJQJaJhWNh@ 6CJOJQJaJhP6CJOJQJaJh@ CJOJQJaJh*CJOJQJaJhWNh@ CJOJQJaJ,@A"BBCDDEF8GHH6IILN(QS$dP`a$gdK $dxa$gd$ & Fedhx^e`a$gd$ & Fex^e`a$gd($dP`a$gdK$ & FhdP^ha$gd@ IIDJJK K(K:KLLLMMbNNvOOO&Q(QLQNQSS@TTJULUPU V"VVVVhYjYYYZZZ^Z`ZbZdZ[(\.\0\j\\]\]׻ׯ׻ףףׯׯ׻׻ǖǖhh6CJOJQJaJhR #6CJOJQJaJhPCJOJQJaJhhCJOJQJaJh*CJOJQJaJhBhR #6CJOJQJaJhBhR #CJOJQJaJhR #CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJ6SLUNUPUWdZ](__JabxdjFpruJx~,h$ & FdPa$gdK$ & FdPa$gdK$dP`a$gdK\]]]]]:^<^_ _&_(_____f`h`HaJabbfchcddvdxdddeeffrgtgg hiijjmmxozo2p4pzqqqqqq rrNsPsssstuuBwDw񱤱hh6CJOJQJaJhBhR #6CJOJQJaJhPCJOJQJaJhnCJOJQJaJhR #CJOJQJaJhhCJOJQJaJhBhR #CJOJQJaJ@DwnwFxxx~~~~LNʂڂރZ\ևl*,Ў֎ Г֓(*Ҕؔ24hndɽɮɓՓՓՓՓh['hR #CJOJQJaJhPCJOJQJaJh4hR #CJOJQJaJhnCJOJQJaJhR #CJOJQJaJhhCJOJQJaJhBhR #6CJOJQJaJhBhR #CJOJQJaJ:66Flh|$īd$ & FdPa$gdK$ & FdPa$gdK$dP`a$gd$dP`a$gdn$ & FdPa$gdK$dP`a$gdK$dP`a$gdP$ & FdPa$gdKdf&(ΙЙ؜ڜBnp¢Ģ&(z|ƤPR|*,LN"$ЪҪ $6LNܳ޳N層hKCJOJQJaJhP6CJOJQJaJh['hR #6CJOJQJaJhPCJOJQJaJhnCJOJQJaJhR #CJOJQJaJh['hR #CJOJQJaJhhCJOJQJaJ< δ.fPJNhp^0 H$dP`a$gd$dP`a$gdK$ & FdPa$gdKF24ln &tzFJv~ ":<BfjLN袱蓱hKCJOJQJaJh['hR #CJOJQJaJhnhnCJOJQJaJhnCJOJQJaJhnhnCJOJQJaJhKhR #6CJOJQJaJhPCJOJQJaJhR #CJOJQJaJhnCJOJQJaJ5NZdvxzfhnp>@fhxz&(8\^(.\^z|;;;;;;;;;;;;;;;;hK6CJOJQJaJh7RhR #6CJOJQJaJhKCJOJQJaJhRrhR #CJOJQJaJhR #CJOJQJaJhgCJOJQJaJhPCJOJQJaJh['hR #CJOJQJaJ:|8:fh8:p|vx@B (*FXZ,.|~ D F   ٲͣ٣٣ͣ٣٣٣٣ͣ٣h~GCJOJQJaJhzhR #6CJOJQJaJhzhR #CJOJQJaJhhR #CJOJQJaJhfCJOJQJaJhR #CJOJQJaJhKCJOJQJaJhgCJOJQJaJhRrhR #CJOJQJaJ5 x z  :<DFHjl.0"$0 $& 68npvxz | !"|%~%%%&٩hSuCJOJQJaJh":CJOJQJaJhPCJOJQJaJhR #CJOJQJaJhgCJOJQJaJhKCJOJQJaJhzhR #CJOJQJaJBH4%)---../1203B3R3b3t3 $$Ifa$gd&F dP^`gd dP`gddgdSu p# d^ `gdSu$ & FdPa$gdK$dP`a$gdK&&&&&&''((((((++++---...&......///,//F/H/J/\/r/z/|/////////00 0 000 0Ǹhg`CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhh~HCJOJQJaJ"hr6h~H5CJOJQJ\aJh":CJOJQJaJhzhR #CJOJQJaJhSuCJOJQJaJ9 0l0r0t000001214161j111111111111112033333333333444:4@4B4P4R4j4~4444444444񽞽񽮏hOhg`CJOJQJaJhOhg`5CJOJQJaJhOhCJOJQJaJhOh5CJOJQJaJhOCJOJQJaJhPCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJ8t3333333TkdH $$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT $$Ifa$gd&F333333`TTTT $$Ifa$gd&Fkd $$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT333444`TTTT $$Ifa$gd&Fkd $$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT4404:4D4P4`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FTP4R4`4j4t4~4`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT~444444`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&FkdN$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT444444`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT444445`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT44555.505L5`5b5|55H6J6`6b6d6666666666666L7X7Z777778888909999(:,:ӴӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨuhg`CJOJQJaJhPCJOJQJaJhOCJOJQJaJh1hCJOJQJaJhCJOJQJaJh@hhCJOJQJaJhOh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhOhCJOJQJaJhOhg`CJOJQJaJ.5555$5.5`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT.505B5L5V5`5`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT`5b5r5|555`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&FkdT$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT555689x:`THHHH dP`gd dh`gdkd"$$IfTF\y #1pp0 4 Fayt&FT,:.:B:F:H:J:L:R:T:p:t:x:::::;;;;;;;;<0<Z<r<<<<<<<=6====>>>>>?2?6?@ @彰堓hOh5CJOJQJaJhCJOJQJ\aJhEIhCJOJQJ\aJh5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhPCJOJQJaJhg`CJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJ0x::;;2<t<<<8==>>>6?@ @*@@@ $$Ifa$gd&F$dh$Ifa$gd&F dP^`gdg` & F_d8^_`gdg` dP`gdg` $e^ea$gd $ex^ea$gdg` @"@@@B@f@h@x@z@@@@A.AJApAAAA(B@BBBJBjBvBBBCCCDD~DDDDDLENEREӷuuc"hh5CJOJQJ\aJhOCJOJQJaJhg`CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJhOCJOJQJaJhOhO5CJOJQJaJhOhCJOJQJaJhOh5CJOJQJaJhP5CJOJQJaJ&@@J@\@f@x@z@@@@TH $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FT $$Ifa$gd&F@@@@@AATH $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FT $$Ifa$gd&FAA.A6A@AHA`THHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FTHAJApAvA~AA`THHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FTAAAAAA`THHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd`$$IfTF\AI !04 Fayt&FTAAA(B0B8B>B`TTHHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd<$$IfTF\AI !04 Fayt&FT>B@BJBTB^BhB`THHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FThBjBvBBBB`THHH $$Ifa$gd&F $$Ifa$gd&Fkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FTBBBDNEEGGvI`TTTGTTT $dxa$gdg` dP`gdkd$$IfTF\AI !04 Fayt&FTRETEEEEEEEE(FFFFGGGGGGxIIIIIIJ:JXJjJnJJJJJJJJJJJKKKK,K.KKLLLVLLLRMdMMMNBNFNXNĸęhPhCJOJQJaJ *hhCJOJQJaJhPCJOJQJaJhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJhhCJOJQJaJW`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd$$$IfTF\nJl!%04 Fayt&FT>W@WPW^WlW~W`TTHT d$Ifgd&F $$Ifa$gd&Fkd%$$IfTF\nJl!%04 Fayt&FT~WWWXJYZXZP\`XLXXXB $xa$gdl? dP`gddhgdkd&$$IfTF\nJl!%04 Fayt&FTWXX"XhXnXxXzXXXX(Y0YY@YDYHYZ ZRZVZXZN]d]h]l]n]p]|]]^^HaJaXaZabadadejele||}}LN֐ ؒڒޕ影h$h$CJOJQJaJh$CJOJQJaJhl?CJOJQJaJh7Zh6CJOJQJaJhOCJOJQJaJhCJOJQJaJh7ZhCJOJQJaJ>P\ac:f(iDmForVvxyX҂.d(f~Np $xa$gdl?ޕ"ln "4hjġ«īLNFZıƱȱʱд>RVZ\hX4Yhl?6CJOJQJaJh~GCJOJQJaJhTKCJOJQJaJh^CJOJQJaJh$CJOJQJaJhl?CJOJQJaJh$hl?6CJOJQJaJ@\^lpԹֹع޹PRDF.0df 6<TVptZ\ rxhgTCJOJQJaJhOCJOJQJaJhl?CJH*OJQJaJh~GCJOJQJaJh^CJOJQJaJhl?CJOJQJaJhTKCJOJQJaJCV&XZ\$&X $$Ifa$gd&F dP`gd $dha$gd$a$gddPgd $xa$gdl?x $*,:>"j&(VXZ\&~"||mmmmhhCJOJQJaJhOCJOJQJaJhh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhCJOJQJaJh;[Uhl?CJOJQJaJhOhl?6CJOJQJaJh^CJOJQJaJh~GCJOJQJaJhOCJOJQJaJhl?CJOJQJaJ*"$&*,TVXft2@j|:Hr$4ZrvPj`b &ƷhOCJOJQJaJhOhOCJOJQJaJhOhCJOJQJaJhOh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJ@ 0dXXXX $$Ifa$gd&FkdT'$$IfF\h #4NN04 Fayt&F02@LXhdXXXX $$Ifa$gd&Fkd($$IfF\h #4NN04 Fayt&Fhj|dXXXX $$Ifa$gd&Fkd($$IfF\h #4NN04 Fayt&FdXXXX $$Ifa$gd&Fkd)$$IfF\h #4NN04 Fayt&FdXXXX $$Ifa$gd&Fkd|*$$IfF\h #4NN04 Fayt&F(48dXXXX $$Ifa$gd&FkdF+$$IfF\h #4NN04 Fayt&F8:HT`pdXXXX $$Ifa$gd&Fkd,$$IfF\h #4NN04 Fayt&FprdXXXX $$Ifa$gd&Fkd,$$IfF\h #4NN04 Fayt&FdXXXX $$Ifa$gd&Fkd-$$IfF\h #4NN04 Fayt&F"dXXXX $$Ifa$gd&Fkdn.$$IfF\h #4NN04 Fayt&F"$4@HXdXXXX $$Ifa$gd&Fkd8/$$IfF\h #4NN04 Fayt&FXZd&dZRJJJJ+dPgddPgd dPgdgTkd0$$IfF\h #4NN04 Fayt&F&~$(*HTN(Fft$&n"02JL`fz| xz|~LZ`bdʾٲٲ٦ٲٲhgTCJOJQJaJhOCJOJQJaJh~GCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJhh5CJOJQJaJh h>h>N, $$Ifa$gd&F dP`gd$hdh^ha$gd$a$gd $xa$gd   0 B t    . ` p    & Z   `b6NPоЮ||lhtYhK6CJOJQJaJh -CJOJQJaJhKCJOJQJaJhtYhKCJOJQJaJh&#hKOJQJhl?hK5CJOJQJ\"h -h5CJOJQJ\aJh -hCJOJQJaJh -h5CJOJQJaJh -h -5CJOJQJaJ* & F T l  thhhhhhhhhhh $$Ifa$gd&Fkd0$$IfF4F4D%x0D%  4 FaFf4yt&F    NBBBBB $$Ifa$gd&Fkd1$$IfF4r4D%b O0D%4 FaFf4yt&F   " . QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd2$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F. 0 B N Z f r QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd3$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&Fr t   QEEEEE $$Ifa$gd&Fkdn4$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F    QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd\5$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F    QEEEEE $$Ifa$gd&FkdJ6$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F . : F R ^ QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd87$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F^ ` p |  QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd&8$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F    QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd9$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F    QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd:$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F & 2 > L X QEEEEE $$Ifa$gd&Fkd:$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&FX Z  $$QD<--$dP`a$gdl?$a$gdK $$@&a$gdgTkd;$$IfFr4D%b O0D%4 FaFyt&F$6\|lBx !"N"$ & F hhd^ha$gd -$ & F hhd^ha$gd^$ & F hhd^ha$gd( $xxa$gdK$dP`a$gdl?46`l@B !!"##%%%R&''''''((J(P(`(((())))****++...徲htYhK6CJOJQJaJh1CJOJQJaJhtYh -CJOJQJaJh^CJOJQJaJhtYh^CJOJQJaJhl?CJOJQJaJh -CJOJQJaJhKCJOJQJaJhtYhKCJOJQJaJ5N""#$*%%R&&'':()t*+l,|.://0002$dP`a$gdl?$dhxx`a$gd1$ & F da$gdK $xxa$gdK$ & F hhd^ha$gd(.../0 00000000 1"111Z2\22222444444555556666 7.777778 88$8*949l:|:::;;;>>>ɼ٭٭h^CJOJQJaJh1CJOJQJaJh@6hKCJOJQJaJhK5CJOJQJaJhOhK5CJOJQJaJhl?CJOJQJaJhtYhKCJOJQJaJhKCJOJQJaJ:25l:;;6<<=>>?@@LANAERGTG$a$gdK$dP`a$gd`q? $dPa$gd`q?$dh`a$gdK$ & F*ex^e`a$gd^$ & F*ex^e`a$gd($dP`a$gdl?>>*?,???@@LANAA^C`CCC2D4D\E^EEEEEDFNFZFrFFFFFGGPGRGTGpGGI蚋zi hhKCJOJQJ^JaJ h`q?hKCJOJQJ^JaJhP@hKOJQJ^JaJ h+QhKCJOJQJaJh`q?CJOJQJaJh7"CJOJQJaJhP>hKCJOJQJaJh1CJOJQJaJh^CJOJQJaJhKCJOJQJaJhl?CJOJQJaJ&TGpGGGNNRȘnb $dha$gdK $dha$gdK$a$gdK$ & Fd*$1$a$gdK$dh`a$gdK$ & Fd*$1$a$gdK 1$dha$gdKIII|JLL,M.MNNOOSSTTTTUU W“ēƓȓ68֖ؖ ȘژͿͱͣͱͱ͕ͱͱ͓ͱͱͱͱͱͱͿ͕̓q"hhK0Jd56OJQJ^JhhK0Jd6OJQJ^JUhKCJOJQJ^JaJh^CJOJQJ^JaJh`q?CJOJQJ^JaJh7"CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJh`q?6CJOJQJ^JaJ#hhK6CJOJQJ^JaJ(fakt, |e w populacji wizniw istnieje pewna grupa osadzonych, ktra skBada skargi na wystpujce (ich zdaniem) nieprawidBowo[ci w funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych do r|nych organw wiziennych i pozawiziennych, a w szczeglno[ci do Ministra Sprawiedliwo[ci, Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta itp. Rzetelne rozpatrzenie skargi iudzielona informacja o sposobie jej zaBatwienia stanowi dla nich jedynie pretekst do napisania nastpnej skargi. Poni|szy wykres przedstawia ilo[ skarg, ktre wpBynBy w latach 2003 2011 do organw wiziennictwa oraz ktre zostaBy do nich przekazane, celem zbadania wg wBa[ciwo[ci, przez instytucje i organy pozawizienne, bdz w zwizku z ktrymi organy wizienne udzielaBy wyja[nieD instytucjom i organom pozawiziennym, uprawnionym do badania skarg osb pozbawionych wolno[ci, na podstawie odrbnych przepisw. Wykres 1: Ilo[ skarg, ktre wpBynBy w latach 2003 2011 do organw wiziennictwa, instytucji i organw pozawiziennych EMBED Excel.Chart.8 Kolejna grupa osadzonych wpBywajcych na odnotowywanie wzrostu du|ej ilo[ci skarg w wiziennictwie to grupa tych, ktrzy otrzymanie korespondencji od organw wBadzy, r|nego rodzaju instytucji traktuje jako swoj nobilitacj w[rodowisku wiziennym. W[rd osb czsto wnoszcych skargi znajduj si wreszcie ci osadzeni, ktrzy instytucj skargi z peBn [w LISTNUM iadomo[ci traktuj jako metod dezorganizacji pracy administracji wiziennej. W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wiziennictwo funkcjo-nowaBo w trudnych warunkach ze wzgldu na sytuacj finansow jednostek organizacyjnych wiziennictwa, co nierozBcznie wizaBo si z brakiem mo|liwo[ci realizacji najpilniejszych potrzeb adaptacyjnych iremontowych, zwizanych m.in. zzabudow kcik LISTNUM w sanitarnych, wymian nieszczelnej stolarki okiennej, stanem po[cieli, rcznikw i kocw, wydawanych osadzonym do u|ytkowania, czy zapewnie-niem interesujcej oferty kulturalno-o[wiatowej. Wymienione obiektywne trudno[ci, jak iprzestarzaBa infrastruktura budynkw oraz uwarunkowaD architektonicznych niektrych jednostek penitencjarnych, niewtpliwie wi|e si z ograniczonym komfortem oraz trudnymi warunkami pobytu w warunkach izolacji wiziennej, co znajduje swoje przeBo|enie wtre[ci skBadanych skarg. Zamieszczony wykres przedstawia jak ksztaBtowaBa si populacja osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych w latach 2003 2011 na koniec ka|dego roku kalendarzowego. Wykres 2: Populacja osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych w latach 2003 2011 na koniec ka|dego roku kalendarzowego EMBED Excel.Chart.8 Pomimo tej sytuacji, w wyniku wielu przedsiwzi, podejmowanych zarwno przez kierownikw jednostek podstawowych, jak i organy sprawujce nadzr nad ich dziaBalno[ci, udaBo si ograniczy ilo[ skarg wnoszonych przez osadzonych na dziaBalno[ jednostek organizacyjnych wiziennictwa. 2. Oglna charakterystyka ilo[ciowa skarg i pr[b W 2011 r. do organw SBu|by Wiziennej wpBynBo 37.198 skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, w tym 5.575 skarg przekazanych kierownikom jednostek organizacyjnych wiziennictwa przez organy pozawizienne w celu udzielenia informacji i wyja[nieD niezbdnych tym organom do zaBatwienia skarg osadzonych we wBasnym zakresie, a tak|e 47 skarg, ktre nie dotyczyBy dziaBalno[ci SBu|by Wiziennej. Ponadto z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaBo do zaBatwienia Bcznie 1027 skarg (w tym 77 spraw wymagajcych udzielenia informacji i wyja[nieD organom pozawiziennym). W 2011 r. rozpatrzono ogBem 36.289 skarg, z ktrych 30.820 zaBatwiono we wBasnym zakresie, a na 5.469 skarg udzielono informacji iwyja[nieD organom pozawiziennym - na ich |danie, ponadto 43 skargi, nie dotyczce dziaBalno[ci wiziennictwa przekazano, zgodnie z przepisami Kodeksu postpowania administra-cyjnego organom wBa[ciwym do ich zaBatwienia. Do rozpatrzenia w 2012 r. pozostaBo Bcznie 1936 skarg (w tym 183 wymagajcych udzielenia informacji i wyja[nieD instytucjom spoza wiziennictwa). SzczegBowe dane, dotyczce m.in. ilo[ci skarg, pr[b i wnioskw rozpatrzonych i zaBatwionych w wiziennictwie w 2011 r., w porwnaniu do 2010 r. przedstawia tabela nr 1. Tabela 1: Zestawienie skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych rozpatrzonych, zaBatwionych i pozostaBych do zaBatwienia przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej w 2011 r. wporwnaniu do roku 2010. WyszczeglnienieRokR|nica20102011ilo[ (+/-)% (+/-)1234562Sprawy ogBem (skargi, pro[by i wnioski)10280090705-12095-12%3Skargi ogBem3980037201*-2599-7%4W tym zaBatwionepozytywnie3594286919%5negatywnie2542923102-2327-9%6w inny sposb1395212762-1190-9%7PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny1027193690989%8Pro[by ogBem6297153500**-9471-15%9W tym zaBatwionepozytywnie2813920908-7231-26%10negatywnie16488170265383%11w inny sposb1793715210-2727-15%12PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny 814117035644%13Wnioski ogBem294-25-86%14W tym zaBatwionepozytywnie62-4-67%15negatywnie121100%16w inny sposb210-21-100%17PozostaBo do zaBatwienia na rok nastpny10-1-100% * w liczbie tej - w odniesieniu do 2010 r.- ujto 5578 skarg przekazanych kierownikom jednostek organizacyjnych SW przez podmioty uprawnione do zaBatwiania skarg osadzonych we wBasnym zakresie w celu udzielenia wyja[nieD i informacji niezbdnych do zaBatwienia skargi oraz 47 skarg przekazanych wg Kpa ** w liczbie tej - w odniesieniu do 2010 r. ujto 4 pro[by przekazane wg Kpa Powy|sze zestawianie wskazuje, i| w 2011 r. w porwnaniu do danych z2010r. nastpiBo zmniejszenie ogBu spraw zaBatwionych przez organy SBu|by Wiziennej o12%. Liczba skarg zmniejszyBa si o 7%, a liczba pr[b o 15 %. Dane te obejmuj tak|e skargi przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej przez organy pozawizienne, uprawnione do zaBatwiania skarg osadzonych we wBasnym zakresie - w celu udzielenia informacji i wyja[nieD niezbdnych do zaBatwienia skargi, ktre stanowi 15% ogBu skarg. Najcz[ciej wyja[nieD |daBy sdy na 4028 skargi, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na 1131 skarg, prokuratury na 84 skargi oraz inne organy (np. Ministerstwo Sprawiedliwo[ci) na 335 skarg. Z wyBczeniem wy|ej wymienionych spraw kierownicy jednostek organizacyjnych wiziennictwa rozpatrzyli i zaBatwili merytorycznie w2011r. Bcznie 30.820 skarg, co w porwnaniu do 2010 r. (33.146) stanowi spadek o7%. Pomimo wzrostu ilo[ci liczby osadzonych zdanych statystycznych Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej wynika, |e w dniu 31 grudnia 2011 r. na stanie ewidencyjnym jednostek penitencjarnych przebywaBo ogBem 81.3822] osadzonych, a na 31 grudnia 2010 r. przebywaBo ogBem 80.522 osadzonych ilo[ skarg zmniejszyBa si. W 2011 r. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej rozpatrzyB i zaBatwiB ogBem 14.656 spraw, w tym 8.153 skargi, 6.492 pro[by i 11 wnioskw. W porwnaniu do 2010 r. (16.714 spraw) notuje si wic spadek ilo[ci wszystkich spraw o 2.058, w tym skarg o 897, pr[b o 1173. W 2011 r. do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej wpBynBy i zostaBy zaBatwione o 3 wnioski wicej w stosunku do ilo[ci wnioskw w roku ubiegBym. Jak i w roku poprzednim ZespB do spraw Skarg Osb Pozbawionych Wolno[ci w Biurze Prawnym CZSW zaBatwia rwnie| pro[by o udzielenie informacji o pobytach i orzeczeniach wcze[niej pro[by te zaBatwiaBo iewidencjonowaBo Biuro Informacji i Statystyki CZSW. Po kilkuletnim okresie wzrostu ilo[ci skarg, w 2011 r. o 3 % zmniejszyBa si tak|e liczba skarg zaBatwionych merytorycznie przez CZSW we wBasnym zakresie. DotyczyBy one gBwnie skarg osb pozbawionych wolno[ci na sposb zaBatwienia przez dyrektorw okrgowych SW ich poprzednich skarg, wniesionych na dziaBalno[ podlegBych im jednostek organizacyjnych. Jednak w dalszym cigu liczba ta jest du|a. W 2011 roku Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej rozpatrzyB 1147 tego rodzaju spraw, w ktrych podniesiono 1128 zarzutw na dziaBalno[ dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej, 82 na dziaBalno[ CZSW. Tabela 2: Zestawienie skarg pr[b i wnioskw w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych rozpatrzonych i zaBatwionych przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w 2011 r. w porwnaniu do roku 2010 r. WyszczeglnienieRokr|nica (r.1:2)20102011ilo[ (+/-)% (+/-)12345Sprawy zaBatwione ogBem (skargi, pro[by, wnioski)1671414656-2058-12%Skargi ogBem90508153-897-10%w tymZaBatwiono we wBasnym zakresie11871147-40-3%Przekazano do zaBatwienia dyrektorom okrgowym, dyrektorom z.k. i a.[. oraz sdom penitencjarnym78546976-878-11,18%Przekazano innym wBa[ciwym organom wg kpa93021233%Pro[by ogBem76656492-1173-15%w tymZaBatwiono we wBasnym zakresie27532352-401-15%Przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych SW49014131-770-16%Przekazano innym wBa[ciwym organom wg Kpa119-2-18%Wnioski811338% * nie uwzgldniono w tym 116 skarg, na ktre udzielono wyja[nieD uprawnionym organom pozawiziennym (w 2010 r. 169 skarg) W 2011 r. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w 114 przypadkach poinformowaB o sposobie zaBatwienia skarg w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych organy wBadzy publicznej, instytucje albo organizacje spoBeczne, w tym m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 44 przypadkach, prokuratury w 1 przypadku oraz inne organy wBadzy publicznej, instytucje oraz organizacje spoBeczne w 71 przypadkach. Zgodnie z przepisami rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13.08.2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych, Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej zaBatwiaB gBwnie skargi na dziaBalno[ dyrektorw okrgowych, w ktrych skar|cy kwestionowali sposb rozpoznania i zaBatwienia przez te organy wniesionych do nich skarg na funkcjonowanie podlegBych im jednostek organizacyjnych. Spo[rd ogBu 8.277 skarg, ktre w 2011 r. zaBatwiane byBy w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej, 6.976 skarg przekazano do zaBatwienia wedBug wBa[ciwo[ci. Na dziaBalno[ dyrektorw okrgowych rozpatrzono we wBasnym zakresie 1147 skarg, z ktrych 65 uznano za zasadne. Poni|szy wykres przedstawia sprawy wpBywajce i zaBatwione przez CZSW wlatach 2003 2011 w rozbiciu na: - ogB zaBatwionych spraw, - w tym skargi, - skargi zaBatwione merytorycznie. Wykres 3: Sprawy wpBywajce i zaBatwione przez CZSW wlatach 2001 2010 EMBED Excel.Chart.8 Podobnie jak w latach poprzednich wikszo[ skarg w sprawach osadzonych zostaBo rozpatrzonych i zaBatwionych w okrgowych inspektoratach SBu|by Wizien-nej i podlegBych im jednostkach organizacyjnych; tak|e dyrektorzy okrgowi idyrektorzy zakBadw karnych i aresztw [ledczych udzielili najwicej wyja[nieD iinformacji organom pozawiziennym uprawnionym do zaBatwiania we wBasnym zakresie skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci. W 2011 r. o 7 % zmniejszyBa si oglna liczba skarg na dziaBalno[ jednostek organizacyjnych wiziennictwa, rozpatrzonych i zaBatwionych w okrgowych inspektoratach i podlegBych im jednostkach penitencjarnych w porwnaniu do roku 2010. Zbiorcze zestawienie danych na ten temat zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3: Zestawienie ilo[ciowe skarg na dziaBalno[ jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej rozpatrzonych i zaBatwionych w poszczeglnych okrgowych inspektoratach SBu|by Wiziennej w2011 r. w porwnaniu do roku 2010*. OISW w:Skargi rozpatrzone i zaBatwione przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by WiziennejSkargi, na ktre udzielono wyja[nieD i informacjiSprawy przekazane wg KpaSkargi ogBemOgBemW tym zasadne% skarg zasadnych(rubr. 2+8+10)(rub. 3+9+11)201020112010201120102011201020112010201120102011BiaBymstoku131110727130,53%1,21%3862181216981292Bydgoszczy1392137625311,80%2,25%23718016291556GdaDsku203416378170,39%1,04%234218122691855Katowicach1857192426151,40%0,78%99170128482625Koszalinie674678821,19%0,29%3272981001976Krakowie178115031390,73%0,60%78664325672146Lublinie1974164633581,67%3,52%207175321811824Aodzi1963195429281,48%1,43%30744722702401Olsztynie 1133108421191,85%1,75%252248113851333Opolu1174136040303,41%2,21%330188115041549Poznaniu 2088157939291,87%1,84%56043726482016Rzeszowie504571530,99%0,53%5041451008716Szczecinie1015147614341,38%2,30%3962691114121746Warszawie3438309649641,43%2,07%765644442033744WrocBawiu1767174120111,13%0,63%500547122672289Razem:24105226973373631,40%1,60%678253583133089028068 * bez skarg zaBatwionych przez CZSW, a dotyczcych sposobu zaBatwienia skargi przez dyrektorw okrgowych SW Nie jest mo|liwe przedstawienie zbiorczej informacji na temat sposobu zaBatwienia skarg przez organy pozawizienne, uprawnione do zaBatwiania skarg osb pozbawionych wolno[ci we wBasnym zakresie, na ktre kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej udzielili jedynie informacji i wyja[nieD. Nie w ka|dym przypadku bowiem organy te informowaBy wiziennictwo o sposobie ich zaBatwienia. Podobnie jak w latach poprzednich najwicej skarg rozpatrzono w tych okrgowych inspektoratach SBu|by Wiziennej, ktrym organizacyjnie podlegaBa najwiksza ilo[ zakBadw karnych i aresztw [ledczych, bdz jednostek penitencjarnych o stosunkowo du|ej pojemno[ci, dot. to np. OISW w Warszawie (3.744 skargi), OISW w Katowicach (2.625 skarg), OISW w Poznaniu (2.016), OISW w Aodzi (2.401), OISW w Krakowie (2.146), OISW we WrocBawiu (2.289) i OISW wSzczecinie (1.746). Najbardziej w stosunku do 2010 r. wzrosBa ilo[ skarg na dziaBalno[ jednostek penitencjarnych podlegBych inspektoratowi: szczeciDskiemu (o 334) oraz Bdzkiemu (131). W pozostaBych inspektoratach nastpiB niewielki wzrost skarg bdz spadek ich ilo[ci. Najwikszy spadek ilo[ci skarg notuje si w okrgu: warszawskim (o 959 skarg), poznaDskim (o 632 skargi), krakowskim (o 421 skarg), biaBostockim (o 406 skarg) i rzeszowskim (o 292 skargi). Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej zaBatwiB 1128 skarg dotyczcych sposobu zaBatwienia wcze[niejszej skargi przez dyrektorw okrgowych, w tym za uzasadnione uznano 65 skarg. O 43 zwikszyBa si zatem ilo[ skarg uznanych za uzasadnione w porwnaniu do 2010 r. W 2010 r. w okrgowych inspektoratach oraz jednostkach podstawowych za zasadne uznano 337 zarzutw zawartych w skargach, a w analizowanym roku 2011 363 zarzuty. Analizowane dane statystyczne wskazuj, |e w niektrych inspektoratach wzrosBa ilo[ skarg zasadnych w stosunku do ogBu skarg zaBatwionych, dot. to np. OISW - w BiaBymstoku (z 0,53% do 1,21%), w Bydgoszczy (z 1,80% do 2,25%), w GdaDsku (z 0,39% na 1,04%), w Lublinie (z 1,67% na 3,52%), w Szczecinie (z 1,38% na 2,30%) oraz w Warszawie (z 1,43% na 2,07%). Z kolei spadek ilo[ci skarg zasadnych zanotowano w: Katowicach (z 1,40% do 0,78%), Koszalinie (z 1,19% do 0,29%) oraz Opolu (z 3,41% do 2,21%). Najwicej skarg rozpatrzono na dziaBalno[ zakBadw karnych i aresztw [ledczych o du|ej pojemno[ci, dot. to np. aresztw [ledczych w: Radomiu (903), Warszawie-Mokotowie (818), Lublinie (796), Kielcach (751), Poznaniu (609) i Aodzi (560) oraz zakBadw karnych: we Wronkach (787), Sztumie (772), Siedlcach (699), WoBowie (683), Tarnowie (588), Barczewie (443) i w CheBmie (442). Spo[rd wszystkich jednostek, 23 jednostki penitencjarne zanotowaBy w 2011 r. w stosunku do roku 2010 r. znaczny wzrost ilo[ci skarg np. w: ZKMalborku o 223%, AZ Lubsku o 150%, ZK Krakowie Nowej Hucie o 137,5%, ZK Stargardzie Szcz. o 120,9%, ZK Nowogardzie o 116,30%. Ilustruje to poni|sza tabela (nr 4). Tabela 4: Zestawienie zakBadw karnych i aresztw [ledczych pod wzgldem ilo[ci skarg, ktre rozpatrzono na ich dziaBalno[ w 2011 r. w porwnaniu do 2010 r.* Lp.ZakBad karny/areszt [ledczyIlo[ skarg w 2010 r.Ilo[ skarg zasadnych w 2010 r.Ilo[ skarg w 2011 r.Ilo[ skarg zasadnych w 2011 r.Wzrost (+)R|nica %1Nowogard ZK 208345012242116,30%2Warszawa - SBu|ewiec AZ396166102621454%3Adz AZ56077651020536,60%4WBocBawek ZK17833371215989,30%5WrocBaw AZ2741407213348,50%6Kluczbork ZK1263249612397,60%7Rzeszw ZK35544218724,50%8Wadowice ZK1302087860%9KBodzko ZK17222497744,80%10Wejherowo AZ14621016443,80%11Strzelce Op. ZK Nr 2220528346328,60%12Malbork ZK268458223,10%13Stargard Szcz. ZK439552120,90%14GBogw ZK41186145109%15Dubliny ZK129516924031%16Adz ZK Nr 2119115423529,40%17PiDczw ZK941283436,20%18Grudzidz ZK Nr 16629933350%19Ole[nica ZK47712454,00%20Bartoszyce AZ401622255%21Lubsko AZ1435121150%22Krakw Nowa Huta ZK81911137,50%23PBoDsk AZ17125847,10%* dane obejmuj tak|e skargi, na ktre kierownicy jednostek udzielili tylko informacji i wyja[nieD organom uprawnionym do zaBatwiania skarg osadzonych we wBasnym zakresie Powy|sza tabela przedstawia jednostki podstawowe, na ktrych dziaBalno[ wniesiono najwiksz liczb skarg w roku 2011. Generalnie mo|na przyj, i| im jest wiksza pojemno[ danej jednostki, tym odnotowuje si w niej wicej skarg. Ilo[ osadzonych w danej jednostce nie stanowi jednak kryterium warunkowego, bowiem w populacji osadzonych znajduj si osoby, ktre sporzdzaj kilkadziesit, a nawet kilkaset skarg rocznie, co znacznie generuje liczb skarg oraz wynikajce z niej dane statystyczne, np. w Areszcie Zledczym w PBoDsku zaledwie czterech osadzonych wygenerowaBo w 2011 r. 39% wszystkich zBo|onych skarg, dotyczcych funkcjo-nowania tej jednostki. W omawianym okresie w 5.578 przypadkach wiziennictwo poinformowaBo o sposobie zaBatwienia skarg w sprawach osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych organy wBadzy publicznej, instytucje albo organizacje spoBeczne, w tym m.in. Kancelari Prezydenta (62 skargi), Kancelari Premiera (75), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (581) oraz posBw (8), senatorw (4), sdy (1322), prokuratury (306), a tak|e inne organy i instytucje (1087 skarg). W 2011 r. przyjto w wiziennictwie ogBem 7.484 interesantw w sprawach dotyczcych osb pozbawionych wolno[ci. Najcz[ciej zwracano si do dyrektorw zakBadw karnych i aresztw [ledczych, ktrzy przyjli Bcznie 5.268 osb oraz do dyrektorw okrgowych (64 osoby). Pozostali funkcjonariusze jednostek organiza-cyjnych SBu|by Wiziennej przyjli 2.152 interesantw, w tym 2.073 wjednostkach podstawowych, 25 w okrgowych inspektoratach oraz 54 wCentralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej. 3. Oglna charakterystyka tematyczna skarg Corocznie przeprowadzana analiza tematyki skarg, wnoszonych przez osoby tymczasowo aresztowane ipozbawione wolno[ci, rozpatrzonych i zaBatwionych przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej, nie ulegBa wikszym zmianom. Osadzeni w swoich skargach podnosz najcz[ciej sprawy zwizane ztraktowaniem przez funkcjonariuszy i pracownikw, opiek zdrowotn, warunkami bytowymi oraz kwestiami dotyczcymi przetransportowania do innych jednostek penitencjarnych. Problematyk skarg ilustruje tabela nr 5. Tabela 5: Zestawienie zarzutw zawartych w skargach w sprawach osb osadzonych wzakBadach karnych i aresztach [ledczych, rozpatrzonych i zaBatwionych przez jednostki organizacyjne SBu|by Wiziennej w 2011 r. w porwnaniu do roku 2010. LpWyszczeglnienieRokR|nica (r. 1:3)R|nica %2010W tym zasadne2011W tym zasadne01234561Traktowanie przez funkcjonariuszy i pracownikw SW76792276822330,04%2Opieka zdrowotna50714158674479615,70%3Warunki bytowe5175555275451001,93%4ZaBatwienie skargi328241266385-619-18,86%5Korespondencja13853016243923917,26%6Przetransportowanie149691613101177,82%7Sposb zaBatwienia pro[by9372511783824125,72%8Widzenia i rozmowy telefoniczne8031487923769,46%9Kary dyscyplinarne55668061325044,96%10Depozyty6632369928365,43%11Zatrudnienie6731166110-12-1,78%12DziaBalno[ kulturalno-o[wiatowa i sportowa54635946488,79%13Decyzje Komisji Penitencjarnej4935581158817,85%14Zapoznawanie z opiniami i udostpnianie dokumentacji42184444235,46%15Traktowanie przez wspBosadzonych2180421020393,12%16Paczki3581132124-37-10,34%17Przepustki i zezwolenia na opuszczenie zakBadu2133214010,47% W 2011 roku, w przypadku zarzutw dotyczcych sposobu zaBatwienia wcze[niejszych skarg, paczek oraz zatrudnienia, zanotowano spadek ich ilo[ci odpowiednio o: -18,86% (z 3282 zarzutw wniesionych w zakresie sposobu zaBatwienia skargi w 2010 r. do 2663 w 2011 r.), -10,34% (z 358 zarzutw wniesionych w zakresie postpowania z paczkami w 2010 r. do 321 w 2011 r.), -1,78% (z 673 zarzutw wniesionych w zakresie zatrudnienia w 2010 r. do 661 w 2011 r.). Najwikszy wzrost ilo[ci zarzutw stawianych przez osoby osadzone z zakBadach karnych i aresztach [ledczych o 93,12% odnotowano w zakresie traktowania przez wspBosadzonych (w roku poprzednim najwikszy wzrost o 69,96% ilo[ci zarzutw odnotowano w zakresie dotyczcym sposobu zaBatwiania skarg). Zanotowano r LISTNUM wnie| znaczcy wzrost - w porwnaniu do 2010 roku - zarzutw dotyczcych: kar dyscyplinarnych (44,96%), sposobu zaBatwienia pro[by (25,72%), decyzji komisji penitencjarnej (17,85%), postpowania z korespondencj (17,26%), opieki zdrowotnej (15,70%). Osadzeni wnoszcy skargi na niewBa[ciwe traktowanie ich przez wspB-osadzonych (najwikszy wzrost w 2011 r. ilo[ci stawianych zarzutw), formuBowali gBwnie zarzuty dotyczce: pobicia - 54, okradania i wymuszeD - 38, zncania si - 21, innych form niewBa[ciwego traktowania - 294 oraz pojedynczo, dotyczce: dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym - 8, dyskryminacji na tle wyznaniowym 4, ekscesw seksualnych i dyskryminacji na tle orientacji seksualnej po jednym zarzucie. W zakresie zarzutw traktowania przez wspBosadzonych |adnego zarzutu nie uznano za zasadny. Najwiksz ilo[ stawianych zarzutw zaliczy mo|na do trzech grup zarzutw dotyczcych: traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SW, gdzie odnotowano 7682 zarzuty, w tym 23 uznano za zasadne, opieki zdrowotnej - 5862, w tym 44 uznano za zasadne, warunkw bytowych - 5275 zarzutw, w tym 45 uznano za zasadne. W zakresie traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SW osadzeni podnie[li: 106 zarzutw dotyczcych u|ycia [rodkw przymusu bezpo[redniego, zczego 1 uznano za zasadny, 277 zarzutw dotyczcych pobicia, spo[rd ktrych |aden nie zostaB uznany za zasadny, 656 zarzutw dotyczcych agresji werbalnej, zczego 1 zostaB uznany za zasadny. Na zaniechanie okre[lonego dziaBania przez funkcjonariuszy i pracownikw osadzeni wnie[li 787 zarzutw, spo[rd ktrych 3zostaBy uznane za zasadne, 828 zarzutw dotyczyBo sporzdzenia wniosku owymierzenie kary dyscyplinarnej (w tym 1 zarzut zasadny), 491 zarzutw dotyczyBo zapewnienia bezpieczeDstwa nie uznano |adnego z nich za zasadny, 675 dotyczyBo sposobu przeprowadzenia kontroli osobistej lub celi mieszkalnej i 1 zarzut z tej grupy uznano za zasadny. Zarzuty dotyczce innych form niewBa[ciwego traktowania skar|cy podnie[li 3792 razy. W zakresie dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym osadzeni skar|yli si 15 razy, dyskryminacji na tle wyznaniowym 41 razy, dyskryminacji na tle orientacji seksualnej 14 w tym zakresie nie uznano |adnych zarzutw za zasadne. Ponadto organy SBu|by Wiziennej udzieliBy wyja[nieD i informacji w 25 sprawach dotyczcych dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym (6), wyznaniowym (17) i orientacji seksualnej (2). Acznie odnotowano w 2011 r. wniesienie 94 zarzuty dotyczce wymienionej problematyki. W grupie zarzutw na opiek zdrowotn (5867) najwiksza ilo[ zarzutw dotyczyBa: niewBa[ciwego leczenia 3074 (6 zarzutw uznano za zasadne), traktowania przez personel medyczny 552 (nie uznano |adnych zarzutw za zasadne), odmowy skierowania, dBugiego okresu oczekiwania na zabieg, konsultacje, badania 469 zarzutw (10 z nich uznano za zasadne) oraz innych, dotyczcych opieki zdrowotnej 648 (10 zarzutw uznano za zasadne). Spo[rd ogBu skarg, rozpatrzonych i zaBatwionych w 2011 r. przez kierownikw jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej 428 uznano za zasadne (w tym 363 wokrgowych inspektoratach i podlegBych im jednostkach), 23.102 skargi zaBatwiono negatywnie, a 7.290 skarg w inny sposb. Wskazana liczba skarg nie obejmuje spraw zaBatwionych w inny sposb, na ktre udzielono wyja[nieD i informacji organom uprawnionym do zaBatwiania skarg we wBasnym zakresie (5.472) oraz przekazanych wedBug Kpa (43). Zarzuty zawarte w skargach, ktrych kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej nie zaBatwiali merytorycznie, a jedynie udzielali na nie wyja[nieD iinformacji organom uprawnionym do zaBatwiania skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci we wBasnym zakresie, dotyczyBy najcz[ciej decyzji komisji penitencjarnej. Tego typu spraw w 2011 r. byBo 1287 (ich wpByw zmniejszyB si o 10,38%), przy czym kierowano je gBwnie do sdw penitencjarnych (1243), a tylko w niektrych przypadkach do innych organw (44). Zarzuty na opiek zdrowotn (905, ich wpByw zmniejszyB si o 15,89%) wnoszone byBy przewa|nie do organw sdowych (417) i Rzecznika Praw Obywa-telskich (358). W grupie spraw dotyczcych traktowania osadzonych przez funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej (1178) kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej udzielali wyja[nieD gBwnie sdom (815) i Rzecznikowi Praw Obywatelskich (276), a ich wpByw zmniejszyB si o 7,9%. Niemal wyBcznie do sdw zwracali si skar|cy w sprawach dotyczcych karania dyscyplinarnego (861 zarzutw na 920 ogBem wniesionych) oraz przepustek i zezwoleD na opuszczanie zakBadu karnego (445 na 464 wniesionych). Zarzuty zawarte w skargach kierowanych przez osadzonych do organw pozawiziennych przedstawiono w tabeli nr 6. Tabela 6: Zestawienie zarzutw zawartych w 2011 r. w skargach przekazanych kierownikom jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej przez podmioty uprawnione do zaBatwiania skarg we wBasnym zakresie w celu udzielenia informacji i wyja[nieD w porwnaniu do roku 2010 r. WyszczeglnienieRokR|nica (r. 1:2)20102011Ilo[ (+/-)% (+/-)012341Decyzje komisji penitencjarnej14361287-149-10%2Opieka zdrowotna1076905-171-16%3Traktowanie przez funkcjonariuszy12971178-119-9%4Warunki bytowe1182826-356-30%5Kary dyscyplinarne850920708%6Przepustki602464-138-23%7Widzenia i rozmowy telefoniczne210186-24-11%8Przetransportowanie1591812214%9Korespondencja2082433517%10Zatrudnienie1321724030%11Sposb zaBatwienia skargi259153-106-41%12Sposb zaBatwienia pro[by148142-6-4%13Zapoznawanie z opiniami i udostpnianie Dokumentacji72972535%14Depozyty59761729%15Traktowanie przez wspBosadzonych51792855%16DziaBalno[ k-o i sportowa76941824% W analizowanym okresie, jednostki organizacyjne wiziennictwa zaBatwiaBy skargi w terminach okre[lonych obowizujcymi przepisami. Spo[rd 36.289 skarg zaBatwionych w 2011 r. jedynie w 2 przypadkach jeden z organw SBu|by Wiziennej nie dotrzymaB terminu udzielenia odpowiedzi na skarg. Do zaBatwienia na nastpny okres sprawozdawczy pozostaBo 1936 skarg. S to skargi, ktrych wpByw zarejestrowano w ostatnich dniach roku 2011, bdz ktrych zaBatwienie wymaga dBu|szego okresu czasu, powodujcego konieczno[ przedBu|enia terminu na udzielenie skar|cemu odpowiedzi. Sytuacja taka w rozpatrywaniu niektrych skarg wynika przede wszystkim ze zBo|ono[ci zarzutw, odnoszcych si nieraz do dziaBalno[ci kilku jednostek penitencjarnych, co wkonsekwencji powoduje trudno[ci w szybkim skompletowaniu dokumentacji niezbdnej w postpowaniu skargowym. Niektrzy z osadzonych kieruj bardzo liczne skargi do r|nych organw, powtarzajc zawarte w nich zarzuty i w takich sytuacjach zdarza si, |e dokumentacja niezbdna do rozpatrzenia tych zarzutw jest przedmiotem badania rwnolegle przez kilka organ LISTNUM w, co powoduje znaczne wydBu|enie terminu zaBatwiania konkretnej skargi. PrzedBu|enie prowadzonych czynno[ci wyja[niajcych ma rwnie| miejsce wwczas, gdy zachodzi konieczno[ uzupeBnienia, w oparciu o prowadzone postpowanie, zgromadzonego pierwotnie materiaBu dowodowego o dodatkowe wyja[nienia i dokumenty. Zainteresowani ka|dorazowo byli informowani o okoliczno[ciach, ktre miaBy wpByw na przedBu|enie prowadzonego postpowania oraz o przewidywanym terminie jego zakoDczenia. 4. Oglna charakterystyka tematyczna pr[b Oprcz skarg, jednostki organizacyjne wiziennictwa zaBatwiaBy rwnie| pro[by, kierowane w r|nych sprawach do organw SBu|by Wiziennej. W 2011 r. kierownicy jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej mieli do rozpatrzenia ogBem 60.806 pr[b, w tym 13, ktre nie podlegaBy zaBatwieniu przez wiziennictwo (814 pozostaBo z 2010 r., a 59.992 wpBynBy w okresie sprawozdawczym), z ktrych zaBatwiono 59.627, w tym: 6.483 ZespB do spraw Skarg Osb Pozbawionych Wolno[ci w Biurze Prawnym CZSW, a 53.144 - dyrektorzy okrgowi oraz kierownicy podlegBych im jednostek organizacyjnych; 13 pr[b w sprawach, ktre nie nale|aBy do kompetencji SBu|by Wiziennej przesBano do zaBatwienia innym wBa[ciwym organom. Do zaBatwienia w 2012 r. pozostaBo - wg stanu na dzieD 31 grudnia 2011 r. - 1179 pr[b. Problematyk pr[b przedstawia tabela nr 7. Tabela 7: Problematyka pr[b w sprawach osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych podlegajcych rozpatrzeniu i zaBatwieniu w 2011 r. w porwnaniu do roku 2010 Lp. WyszczeglnienieRokR|nica20102011Ilo[ (+/-)% (+/-)1234562Przetransportowanie1798522761477627%3Udzielenie informacji1279711662-1135-9%3Inne sprawy3217125556-6615-21%4Razem (wiersz 1 do 3)6295359979-2974-3%5Sprawy nie dotyczce wiziennictwa przekazane wg Kpa1813-5-28%6OgBem (wiersz + 5)6297159992-2979-31% 5. Przyczyny i zrdBa skarg Niezmiennie za gBwne zrdBo skarg wskazuje si ograniczenia wynikajce zpobytu w izolacji, co wpBywa na wzrost frustracji osb osadzonych, a w efekcie doprowadza ich do prezentowania takich zachowaD, ktre maj na celu zredukowanie napicia wywoBanego m.in. brakiem mo|liwo[ci zrealizowania wBasnych potrzeb, ograniczonej mo|liwo[ci decydowania o sobie oraz konieczno[ci podporzdkowania si przeBo|onym. Nierzadko rwnie| to brak krytycyzmu osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych w ocenie wBasnej postawy isytuacji (znaczna cz[ skarg jest efektem wygrowanych roszczeD skar|cych, azgodne zregulaminem postpowanie funkcjonariuszy i konsekwentne egzekwowanie dyscypliny odbierane jest jako prowokacja i szykany) generuje zBo|enie skargi, w ktrej podawane s opisy zdarzeD, a bagatelizowane popeBnione przekroczenia dyscyplinarne. Napisanie skargi jest tak|e sposobem na rozBadowanie negatywnych emocji, zasygnalizowaniem trudno[ci w radzeniu sobie z wBasn sytuacj |yciow, w zaakceptowaniu zmian, reakcj na nagBe zdarzenia losowe czy te| odizolowaniem od [wiata zewntrznego. Pomimo du|ego zaanga|owania SBu|by Wiziennej w realizacj wszelkich uprawnieD osb pozbawionych wolno[ci oraz wykonywania dziaBaD majcych wpByw na utrzymanie wBa[ciwej atmosfery w[rd osadzonych, stanowcza reakcja funkcjonariuszy najcz[ciej w skargach wskazywana jest jako subiektywna ocena zachowania niezgodnego zobowizujcymi przepisami, majca na celu stwarzanie sytuacji trudnych dla osadzonego. Pewna ilo[ skarg generowana jest aktywno[ci osadzonych, przejawiajcych postawy roszczeniowe. Manifestuj oni swoje niezadowolenie z warunkw i wymogw w jakich musz funkcjonowa oraz s negatywnie nastawieni do dziaBaD podejmo-wanych przez SBu|b Wizienn. Skar|cy ci potrafi wnie[ nawet kilkaset skarg rocznie i nie przyjmuj argumentw wskazujcych na ich bezpodstawne pretensje. Stosowanie wobec tej grupy osadzonych oddziaBywaD wychowawczych nie przynosi oczekiwanych rezultatw. Jest to ich sposb na |ycie w izolacji wiziennej, poniewa| nie s oni zainteresowani rozwizaniem problemu, a jedynie cigBym stwarzaniem nowych, absorbujc prac administracji, czego nie ukrywaj wtre[ciach swych skarg. Symptomatycznym nale|y uzna gwaBtowny wzrost skarg na dziaBalno[ administracji, niemal w ka|dej jednostce, do ktrej zostan przetransportowani. Generatorem wielu skarg niewtpliwie jest konieczno[ transportowania skazanych do jednostek, zgodnych z nadan osadzonym podgrup, dysponujcych wolnymi miejscami, lecz nie zawsze poBo|onych najbli|ej ich miejsca zamieszkania. Wznaczcy sposb wpBywa to na pisanie pr[b, a nastpnie skarg, dotyczcych odmowy przetransportowania. Czsto impulsem do skBadania skarg staje si rozstrzygnicie sdw powszechnych, uznajcych skBadane przez osadzonych powdztwa. Du|e wic znaczenie w przypadku zwikszajcej si ilo[ci skarg ma Batwo[ dostpu do aktw prawnych, literatury prawniczej, szablonw i wzorw pism czy poznanego sposobu postpowania wgBo[nych medialnie sprawach, przy niskim poziomie [wiadomo[ci prawnej oraz braku umiejtno[ci interpretacji przepisw prawnych. Do takiego rodzaju dziaBania zachca osadzonych mo|liwo[ zdobycia korzy[ci finansowych wpostaci zado[uczynienia lub odszkodowania, co szczeglnie dotyczy tematyki zwizanej z warunkami bytowymi, przeludnieniem i opiek medyczn. Niezale|nie od innych podstaw faktycznych, problem stanowi skargi kierowane przez osadzonych do wielu podmiotw jednocze[nie. Osadzeni nie czekaj na rozpatrzenie skargi przez jeden podmiot, lecz ta sama skarga jest w tym samym czasie rozpatrywana przez kilka instytucji. Zgodnie z obowizujcymi przepisami w 2011 r., mimo i| skarga dotyczyBa tego samego zarzutu, musiaBa zosta zarejestrowana, jako kolejna sprawa, co ma wpByw na ich ilo[. W czoBwce zarzutw zawartych w skargach znalazBy si w analizowanym okresie te, ktre dotyczyBy traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SBu|by Wiziennej (8860), opieki zdrowotnej (6772) oraz warunkw bytowych (6101). Do takiej ilo[ci skarg przyczyniaj si zachowania funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej, zwizane z bagatelizowaniem zgBaszanych przez osadzonych pr[b i okresem oczekiwania na zaBatwienie monitowanych spraw. Wbie|cej pracy penitencjarnej stwierdza si rwnie| przypadki szablonowych i nie zindywidualizowanych form traktowania osadzonych oraz ich sytuacji. Na ilo[ zarzutw dotyczcych opieki medycznej maj wpByw obowizujce przepisy, jak iBatwy dostp do specjalistw, trudno dostpnych w powszechnej sBu|bie zdrowia. Fakt ten powoduje, i| osadzeni przy wizycie u lekarza pierwszego kontaktu |daj natychmiastowego skierowania do lekarza specjalisty, a gdy lekarz nie znajduje uzasadnienia medycznego do podjcia takiej decyzji i odmawia skierowania, pisz skarg, dotyczc rzekomo niewBa[ciwej opieki lekarskiej. Jako bBd w sztuce lekarskiej niejednokrotnie oceniaj te| odmow skierowania na specjalistyczne badania czy konsultacje, nie przyjmujc do wiadomo[ci, i| brak jest do nich wskazaD. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, |e piszc skargi dotyczce sBu|by zdrowia cz[ skar|cych pragnie tak|e udowodni, i| nie mog oni by leczeni w warunkach izolacji wiziennej, ze wzgldu na ich stan zdrowia. Najczstsze przyczyny powstawania skarg Osoby osadzone w zakBadach i aresztach [ledczych, w zale|no[ci od wBasnego konstruktu osobowo[ciowego, reaguj w r|ny sposb na ograniczenia wynikajce zizolacji wiziennej oraz na naBo|one na nich obowizki, zakazy i nakazy. Narastajca frustracja i sprzeciw wobec obowizujcych reguB, postrzeganie dziaBaD administracji wiziennej jako utrudniajce im |ycie powoduje podjcie dziaBaD, ktre mog umo|liwi uwolnienie nagromadzonych, negatywnych emocji. Jednym ze sposobw jest pisanie skarg. W ich tre[ci czsto nie mo|na doczyta si obiektywnych opisw zdarzeD i sytuacji, a np. jedynie zwroty obel|ywe pod adresem funkcjonariuszy i pracownikw LISTNUM SBu|by Wiziennej, czy wyimaginowane problemy, ktre mo|e zobrazowa przypadek zBo|enia skargi w kwestii przywBaszczenia przez funkcjo-nariusza goBbiego pirka, czy nieuprztnicia pola spacerowego po opadach deszczu. Impulsem do napisania skargi s rwnie| zasByszane wr|nego rodzaju mediach informacje o wniesionych sprawach przez osadzonych do sdw krajowych iinstytucji europejskich, co mo|e dawa skBadajcym skargi prze[wiadczenie opowszechnie wystpujcych nieprawidBowo[ciach w funkcjonowaniu wiziennictwa i mo|liwo[ci uzyskania korzy[ci finansowych - zado[uczynienia czy odszkodowania, bdz innych. Niektrzy osadzeni pisz ponadto swoje skargi w wielu kopiach iprzesyBaj je do wszelkich mo|liwych instytucji i organw. W efekcie wic kolejna skarga zawierajca to|same zarzuty jest po raz kolejny, w swej kolejnej kopii, rejestrowana w organach SBu|by Wiziennej, wpBywajc jednocze[nie na ilo[ odzwierciedlan w danych statystycznych, wpBywajcych w wiziennictwie skarg oraz na ilo[ zawartych w nich zarzutw. Jako najczstsze przyczyny generujce powstawanie skarg nale|y wymieni przede wszystkim: traktowanie instytucji skargi jako instrumentu wywierania nacisku, bdz nadzwy-czajnego [rodka odwoBawczego w kierunku zmiany niekorzystnych dla skar|cego decyzji; traktowanie skargi w sposb instrumentalny, co przede wszystkim mo|na odnie[ do skarg dotyczcych opieki zdrowotnej, majcych najcz[ciej na celu uzskanie skierowania na leczenie w placwkach wolno[ciowych, uzyskanie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolno[ci lub uchylenia [rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz uzyskanie szeroko rozumianych ulg w procesie wykonywania kary pozbawienia wolno[ci; postrzeganie skBadanych skarg jako sposobu na osignicie wBasnego celu irealizowanie |daD, jak rwnie| jako formy odwetu na administracji jednostek penitencjarnych oraz dezorganizowanie pracy SBu|by Wiziennej; wBasna interpretacja przepisw prawa, brak obiektywizmu i krytycyzmu w ocenie wBasnego postpowania i realizacji okre[lonych przepisami uprawnieD oraz subiektywne przekonanie o wBasnych racjach; wynikajca cz[ciowo z ich asocjacyjnej i patologicznej osobowo[ci roszczeniowa postawa skar|cych, wyra|ajca si m.in. w skBadaniu skarg tej samej tre[ci do r|nych podmiotw uprawnionych do zaBatwiania skarg, a tak|e wielokrotna powrotno[ do kwestii ju| wyja[nionych; niecierpliwo[ i brak konsekwencji w oczekiwaniach kierowanych pod adresem administracji jednostek oraz stawianie sprzecznych |daD; zamiar zdyskredytowania, poprzez opisywanie rzekomych zdarzeD czy faktw, funkcjonariuszy lub pracownikw wiziennictwa w oczach ich przeBo|onych przy jednoczesnym poczuciu peBnej bezkarno[ci w pisaniu skarg, zawierajcych obelgi, oszczerstwa i wulgaryzmy w stosunku do funkcjonariuszy i pracownikw SBu|by Wiziennej; konsumpcyjne i konformistyczne nastawienie cz[ci osadzonych, polegajce na bezkrytycznym oczekiwaniu od administracji zaBatwienia spraw przy braku jakiejkolwiek aktywno[ci z ich strony Przyczyny wynikajce z postaw i zachowaD funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej W 2011 r. ilo[ zarzutw formuBowanych wzwizku z traktowaniem przez funkcjonariuszy ipracownikw SBu|by Wiziennej utrzymaBa si niemal na tym samym poziomie (spadek - 1%). W tej grupie zarzutw znajduj si nie tylko te, ktre wynikaj z roszczeniowych postaw osadzonych, ale i te, ktre wynikaj zniewBa[ciwych postaw i zachowaD funkcjonariuszy i pracownikw SBu|by Wiziennej, tj.: nierzetelne wywizywanie si z obowizkw sBu|bowych przez funkcjonariuszy SBu|by Wiziennej, wynikajce niejednokrotnie z braku umiejtno[ci stosowania przepisw Kkw oraz regulaminw w bezpo[redniej pracy z osadzonymi; brak umiejtno[ci bie|cego rozwizywania konfliktw powstaBych na linii funkcjonariusz osadzony; niejednolita dyscyplina panujca w poszczeglnych jednostkach penitencjarnych; zbyt biurokratyczne i formalistyczne podej[cie administracji wiziennej do spraw i problemw zgBaszanych przez osadzonych zaludnienie jednostek penitencjarnych i zwizane z tym warunki socjalno-bytowe, szczeglnie w starych i zdekapitalizowanych jednostkach, upatrywanie w utrzymujcym si zaludnieniu jednostek pozamerytorycznego tBa odmowy przetransportowania skazanego do innej jednostki, a tak|e zwizana z tym mo|liwo[ zagospodarowania czasu wolnego osadzonym; rutyna w wykonywaniu obowizkw przez funkcjonariuszy z dBugim sta|em, sztywne i formalistyczne przestrzeganie przepisw, a tak|e nadmierny rygoryzm funkcjonariuszy niedo[wiadczonych z krtkim sta|em zawodowym, co w konsek-wencji skutkuje brakiem indywidualnego podej[cia do spraw osadzonych oraz bagatelizowanie ustnie zgBaszanych przez osadzonych pr[b iskarg; niewystarczajce objcie opiek wychowawcz czy psychologiczn osb z zaburze-niami osobowo[ci, prezentujcych postawy pieniacze, ktrzy sporzdzaj znaczne ilo[ci skarg, zawierajce te same zarzuty, rozsyBajc je do r|nego rodzaju organw paDstwa. Inne przyczyny powstawania skarg Czynnikiem majcym wpByw na ilo[ skarg skBadanych przez osadzonych s patologiczne zachowania niektrych osadzonych, ich zaburzenia w sferze emocjonalnej i osobowo[ciowej, brak krytycyzmu w ocenie wBasnej postawy, konsumpcyjne nastawienie, jak rwnie| niewystarczajce objcie opiek wycho-wawcz i psychologiczn osb prezentujcych postawy roszczeniowe, majcych na celu utrudnienie pracy administracji jednostek penitencjarnych. Od kilku lat na ilo[ skarg w danej jednostce penitencjarnej niezmiennie wpBywa bez wtpienia populacja osadzonych. Najwicej skarg wnosz skazani recydywi[ci, ktrzy bardzo dobrze znaj realia wizienne, potrafi walczy o swoje prawa, by w ten sposb stworzy sobie optymalnie najkorzystniejsze warunki odbywania kary pozbawienia wolno[ci, a ich skargi s wielowtkowe i wielo-pBaszczyznowe, przez co w swej tre[ci dotykaj wielu aspektw odbywania przez nich kary. Dla przykBadu: ZakBad Karny w Goleniowie (odbywaj w nim kar pozbawienia wolno[ci recydywi[ci penitencjarni oraz osoby zakwalifikowane do odbywania kary w oddziale terapeutycznym) zaledwie dziewiciu osadzonych zBo|yBo 163 skargi, co stanowi 32,5% skarg dotyczcych tej jednostki; Areszt Zledczy w W-wie SBu|ewcu piciu osadzonych wniosBo 207 skarg, co stanowi 34% wszystkich spraw dotyczcych administracji tej jednostki; Areszt Zledczy w PBoDsku czterech osadzonych wniosBo 18 z 25 skarg dotyczcych tej jednostki, co stanowi 39% ogBu skarg. W[rd pozostaBych przyczyn powstawania skarg organy SBu|by Wiziennej wymieniaj zB sytuacj finansow SBu|by Wiziennej. Powy|sze wymusiBo na administracji jednostek penitencjarnych program LISTNUM y oszczdno[ciowe, skutkujce m.in. ograniczeniem wydawanych zezwoleD na posiadanie dodatkowego sprztu RTV dla osadzonych, okresowym wyBczaniem prdu do gniazd wtykowych w celach mieszkalnych. Sytuacje te miaBy negatywny wpByw na nastroje panujce w[rd osadzonych i ksztaBtowanie relacji zfunkcjonariuszami. 6. PrzykBady skarg uznanych za zasadne PrzykBady skarg uznanych za zasadne przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w zakresie rozpatrzenia ich przez dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej Skarga uznana za zasadn dotyczyBa sposobu rozpatrzenia przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w GdaDsku poprzedniej skargi, w sprawie braku mo|liwo[ci wykorzystania przysBugujcej ulgi w postaci paczki |ywno[ciowej. Administracja omyBkowo odnotowaBa przyjcie paczki, ktrej osadzony nie otrzymaB, bBdny wpis w wykazie otrzymanych paczek spowodowaB utrudnienia w realizacji uprawnienia do otrzymania paczki |ywno[ciowej. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej uznaB za zasadny zarzut dotyczcy niewBa[ciwego rozpatrzenia poprzedniej skargi przez Dyrektora SBu|by Wiziennej w BiaBymstoku w sprawie braku kontynuacji diety podczas pobytu w ZakBadzie Karnym w Czerwonym Borze. W oparciu o analiz zgromadzonego materiaBu, ksi|ki zdrowia skar|cego oraz opini wBa[ciwej merytorycznie komrki, CZSW uznaB, |e w przypadku odmowy stosowania |ywienia dietetycznego nale|aBo przeprowadzi ukierunkowan diagnostyk tym bardziej, i| skar|cy, podczas kolejnych wizyt lekarskich, zgBaszaB dolegliwo[ci uzasadniajce wskazane dziaBanie. Skarga uznana za zasadn dotyczyBa sposobu zaBatwienia wcze[niejszej skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej we WrocBawiu w przedmiocie ograniczenia prawa do dokonywania zakupw za [rodki pozostajce do dyspozycji osadzonego. Skar|cemu uniemo|liwiono skorzystanie z prawa do dokonania zakupw, pomimo posiadania [rodkw pieni|nych na dzieD realizacji zakupw w jednostce. Skarga uznana za zasadn dotyczyBa sposobu rozpatrzenia przez Dyrektora Okrgowego w Katowicach, m.in. zarzutu sposobu udzielania widzeD osadzonym w Areszcie Zledczym w Bielsku-BiaBej. Zgodnie z art. 105a 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, widzenia skazanych odbywaj si pod nadzorem funkcjonariusza, w sposb umo|liwiajcy bezpo[redni kontakt skazanego z osob odwiedzajc, przy oddzielnym stoliku. Realizacja widzeD w wymienionej jednostce polegaBa na stosowaniu wykonanych z plastiku przegrd lub okratowaD przy stolikach, oddzielajcych i uniemo|liwiajcych bezpo[redni kontakt osadzonych z czBonkami rodzin, co stoi w sprzeczno[ci z wymienionym wy|ej przepisem. Za zasadn uznano skarg dotyczc zwBoki w dostarczeniu skar|cemu przez Okrgowy Inspektorat SBu|by Wiziennej wKrakowie odpowiedzi na jego skarg. Odpowiedz zostaBa sporzdzona w dniu 29.06.2011 r., natomiast zostaBa dostar-czona do ZakBadu Karnego wNowym Wi[niczu, gdzie skar|cy przebywaB, dopiero w dniu 21.07.2011 r. Osadzony skar|yB si na rozpatrzenie jego zarzutu przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Katowicach w przedmiocie osadzenia z osob u|ywajc wyroby tytoniowe w ZakBadzie Karnym w Raciborzu. Zarzut uznano za zasadny jak wynikaBo z ustaleD, pomimo i| skar|cy jest osoba niepalc, przez okres dwch dni przebywaB w celi mieszkalnej zosadzonymi u|ywajcymi wyroby tytoniowe. Zarzut dotyczcy zaBatwienia skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Warszawie w sprawie odmowy wydania za[wiadczenia zawierajcego informacj o numerach cel, w ktrych skar|cy przebywaB, ich powierzchni i ilo[ci zakwaterowanych w nich osadzonych zostaB uznany za zasadny. W okoliczno[ciach badanej sprawy zachodziBy wszystkie przesBanki okre[lone w przepisach art. 217 i 218 Kpa do wydania skar|cemu |danego za[wiadczenia, ktry podaB argument uzasadniajcy jego ubieganie o przedmiotowy dokument, stanowicy wymagany interes prawny. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej, po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji w toku prowadzonego postpowania oraz ksi|ki zdrowia skar|cego, atak|e w oparciu o ocen wBa[ciwej merytorycznie komrki, uznaB zarzut zaBatwienia skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Koszalinie, w przed-miocie sprawowanej opieki medycznej, za zasadny. Stwierdzona nieprawidBowo[ polegaBa na podaniu skar|cemu przez pielgniark antybiotyku z innej grupy ni| antybiotyk zlecony przez lekarza laryngologa. Za zasadn uznano skarg na sposb rozpatrzenia poprzedniej skargi przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie, dotyczcej stosowania produktw zabronionych w diecie leczniczej w Areszcie Zledczym w Midzy-rzeczu. W wyniku analizy jadBospisw zaBczonych do materiaBw wyja[niajcych, stwierdzono, i| posiBki sporzdzane dla diety lekkostrawnej  L , zawieraBy m.in. podroby, ro[liny strczkowe. Produkty te, zgodnie z wykazem tabeli 1 stanowicej zaBcznik Nr 1 do rozrzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 2.09.2003 r. w sprawie okre[lenia warto[ci dziennej normy wy|ywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakBadach karnych i aresztach [ledczych s produktami zabronionymi. PrzykBady skarg uznanych za zasadne przez dyrektorw okrgowych i podle-gBych im dyrektorw zakBadw karnych iaresztw [ledczych W zakresie traktowania przez funkcjonariuszy i pracownikw SW (STF) Dyrektor Aresztu Zledczego w Szczytnie uznaB za uzasadnion skarg osadzonego, w cz[ci dotyczcej ubli|ania skar|cemu przez funkcjonariusza peBnicego sBu|b oddziaBowego. Podczas wymiany zdaD midzy osadzonym, a oddziaBowym, funkcjonariusz ten u|yB sBw zaczerpnitych z nieformalnego jzyka funkcjo-nujcego w podkulturze przestpczej tzw. grypsujcych , cho nie u|ywaB sBw powszechnie uwa|anych za obel|ywe. Z funkcjonariuszem peBnicym w tym czasie sBu|b przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Skarga uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie dotyczyBa odmowy wydania przez wychowawc druku pro[by na posiadanie w celi sprztu RTV w Areszcie Zledczym wSzczecinie. W toku podjtych czynno[ci wyja[niajcych ustalono, i| niewydanie osadzonemu druku pro[by o zezwolenie na posiadanie w celi mieszkalnej odbiornika TV przez wychowawc z uwagi na niewBa[ciwe zachowanie skar|cego byBo postpowaniem nieprawidBowym. Zgodnie zart. 110 a 2 Kodeksu karnego wykonawczego o zezwoleniu na posiadanie sprztu audiowizualnego decyduje dyrektor jednostki, a nie wychowawca. Ponadto posiadanie sprztu RTV nie mo|e by traktowane jako nieformalna nagroda, kara, czy te| przywilej. W zwizku z zasadno[ci skargi odstpiono od dotychczasowej praktyki uzale|niania wydawania zgd o odbiornik TV od zachowania osadzonego. Dyrektor ZK Nr 1 w Grudzidzu uznaB za uzasadnion skarg skazanej, dotyczc zwBoki w poinformowaniu jej o chorobie i leczeniu szpitalnym dziecka. Skazana odbywaBa kar wraz z dzieckiem wwarunkach Domu dla Matki i Dziecka. W zwizku z problemami wychowawczymi, przeniesiona zostaBa do oddziaBu mieszkalnego, z zapewnieniem codziennego kontaktu z synem. W dniu 24.09.2011 r. dziecko zachorowaBo i przewiezione zostaBo do szpitala. Skazana poinformowana zostaBa ozdarzeniu dopiero nastpnego dnia, przy okazji zwrcenia si z pro[b o mo|liwo[ spotkania z synem. Biorc pod uwag okoliczno[ci i czas powiadomienia skazanej o zdarzeniu, dyrektor jednostki uznaB skarg za zasadn. Z kierownikiem Domu dla Matki i Dziecka przeprowadzono rozmow instrukta|ow i polecono wdro|enie wBa[ciwych procedur. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi uznaB za zasadn skarg w zakresie niewBa[ciwego potraktowania skar|cego poprzez zakwestionowanie nale|cych do niego przedmiotw warto[ciowych przed umieszczeniem go w celi izolacyjnej. Przedmioty warto[ciowe posiadaB skar|cy za zgod dyrektora zakBadu karnego. Z funkcjonariuszem winnym uchybienia przeprowadzono rozmow, w czasie ktrej zwrcono mu uwag na bezwzgldne przestrzeganie art.143 3 Kkw. W zakresie opieki zdrowotnej (SOZ) Decyzj Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy za uzasadnion uznano skarg skazanego dotyczc opieki lekarskiej w ZK we WBocBawku. Pomimo zlecenia osadzonemu diety L na staBe, otrzymywaB j jedynie na okres do dnia 31.10.2010 r. Ponadto nie zrealizowano zleconej pacjentowi konsultacji dermatologicznej. Kierownika zakBadu opieki zdrowotnej zobowizano do rozpisania konkursu ofert na kontrakt z lekarzem dermatologiem, natomiast skazanego skierowano na konsultacj w pozawiziennej placwce sBu|by zdrowia. Spraw omwiono na posiedzeniu kierownictwa jednostki. Decyzj Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy za uzasadnione uznano 2 skargi: skazanego i jego matki, dotyczce niezapewnienia wBa[ciwej opieki stomatologicznej w ZakBadzie Karnym we WBocBawku. Osadzony zapisywaB si do lekarza stomatologa w dniach 31.01.2011 r. oraz 1.02.2011r. z pro[b o pilne przyjcie. Pomimo obecno[ci lekarza, nie zostaB przyjty. Lekarza zobowizano do niezwBocznego przyjmowania pacjentw zapisujcych si na wizyt w trybie pilnym. Skargi zostaBy omwione na odprawie kierownictwa. Skarga osadzonego uznana za zasadn przez dyrektora ZakBadu Karnego wNowogardzie, w cz[ci dotyczcej braku zleconej diety leczniczej po przetransportowaniu do tej jednostki. Z uwagi na brak ksi|eczki zdrowia skazanego (przekazana omyBkowo do magazynu mundurowego) dieta zostaBa osadzonemu zlecona dopiero po kilku dniach po odnalezieniu dokumentacji medycznej. Z funkcjonariuszem dziaBu ochrony, ktry przekazaB ksi|eczk zdrowia do depozytu przeprowadzona zostaBa rozmowa dyscyplinujca. Skarga osadzonego uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie dotyczyBa niedowiezienia na wBa[ciw komisj lekarsk. Jak ustalono, wychowawczyni w ZakBadzie Karnym w Nowogardzie omyBkowo wskazaBa niewBa[ciwy adres Wojewdzkiego ZespoBu do spraw Orzekania o NiepeBnosprawno[ci w Szczecinie, co spowodowaBo, i| osadzony nie byB dowieziony na wBa[ciw komisj lekarsk. W zwizku ze stwierdzon nieprawidBowo[ci ustalono nowy termin komisji, ktry zostaB zrealizowany. Z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za stwierdzon nieprawidBowo[ zostaBa przeprowadzona rozmowa dyscyplinujca. W zakresie depozytw (SDT) Dyrektor Aresztu Zledczego w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg skazanego dotyczc nieprzesBania jego depozytu, po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej. W wyniku postpowania zwizanego z badaniem zarzutw podno-szonych w skardze ujawniono nieprawidBowo[ wpostaci nieprzekazania papierosw, w ilo[ci 15 sztuk, zdeponowanych wdy|urce oddziaBowego, w dniu opuszczania przez skazanego jednostki. Wobec funkcjonariusza bezpo[rednio odpowiedzialnego za niedopeBnienie obowizku sBu|bowego nie wycignito konsekwencji dyscyplinarnych, poniewa| w dniu rozpatrzenia skargi znajdowaB si ju| na zaopatrzeniu emerytalnym. Skarga zostaBa omwiona na odprawie dziaBowej oraz na odprawie kierownictwa. Skarga uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie dotyczyBa opznieD w realizacji pro[by zwizanej z doprowadzeniem do magazynu mundurowego, celem pobrania obuwia w ZakBadzie Karnym w Nowogardzie. Pro[ba skazanego zostaBa rozpatrzona pozytywnie przez zastpc dyrektora w dniu 18.08.2011 r., natomiast jej realizacja nastpiBa w dniu 6.09.2011 r. Naruszony zostaB przepis 8 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13.08.2003 r., w sprawie sposobw zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych. Zgodnie z tym przepisem pro[by, ktre nie wymagaj zbierania dowodw, informacji powinny by zaBatwione bez zbdnej zwBoki, nie pzniej jednak ni| w terminie 14 dni. W zwizku z zasadno[ci skargi dokonano zmian w porzdku wewntrznym w zakresie okre[lenia terminu realizacji pr[b osadzonych, a tak|e zmian organizacyjnych w doprowadzaniu osadzonych do magazynu mundurowego. Skarg za uzasadnion uznaB Dyrektor Okrgowy w Opolu w kwestii braku zgody na posiadanie przez skazanego zegarka w celi w Areszcie Zledczym w Opolu. Przeprowadzone postpowanie skargowe potwierdziBo sBuszno[ w dochodzonej przez osadzonego kwestii. Zgodnie z tre[ci art. 110 a 1 Kkw skazany ma prawo posiada w celi (...) zegarek. (...). W zwizku z zaistniaB nieprawidBowo[ci kierownictwo jednostki okre[liBo sposb postpowania z zegarkami, w sytuacji przekazywania ich osadzonym. Ponadto wychowawc pouczono o konieczno[ci przekazywania otrzymywanych przez osadzonych rzeczy do depozytu. W zakresie decyzji komisji penitencjarnej (SDK) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnione 3 skargi skazanego dotyczce decyzji klasyfikacyjnej w ZK w Koronowie. W dniu 09.11.2009 r. do ZakBadu Karnego w Koronowie nadesBano odpis wyroku Sdu Najwy|szego kasacj wyroku, w ktrym orzeczono 3 lata pozbawienia wolno[ci i zastosowano art. 64 1 kk, ktry byB podstaw do zakwalifikowania skazanego do grupy R-1 i skierowania do dalszego odbywania kary w zakBadzie karnym dla recydywistw penitencjarnych. Po zmianie sytuacji prawnej skazany powinien zosta przedstawiony na posiedzeniu komisji penitencjarnej, celem ponownego nadania grupy klasyfikacyjnej P-1. Tak si jednak nie staBo, co legBo u podstaw stwierdzenia zasadno[ci skarg. Przyczyn powy|szego uchybienia byB brak odpowiedniego przepBywu informacji pomidzy dziaBami penitencjarnym i ewi-dencji. Z wychowawc przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. PozostaBych funkcjonariuszy dziaBu penitencjarnego zobowizano do wikszej staranno[ci w zapoznawaniu si i analizie dokumentacji osobopoznawczej skazanych. Funkcjo-nariuszy dziaBu ewidencji zajmujcych si orzeczeniami skazanych zobowizano do zrozumiaBego i czytelnego informowania o wszelkich zmianach w sytuacji prawnej osadzonych, za[ w przypadkach trudnych i nietypowych - do monitoro-wania podjtych wtym zakresie dziaBaD. Kierownikw dziaBw penitencjarnego i ewidencji zobowizano do zwikszenia nadzoru nad podlegB kadr. Ponadto przypadek omwiono na odprawach dziaBu penitencjarnego i ewidencji oraz szkoleniu dla czBonkw komisji penitencjarnych. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Olsztynie uznaB za zasadn skarg osadzonego, w cz[ci dotyczcej decyzji klasyfikacyjnej w ZakBadzie Karnym w KamiDsku. Skazany w dniu przybycia do jednostki posiadaB grup i podgrup klasyfikacyjn R-2/p. W tym samym dniu zBo|yB do dyrektora jednostki pro[b o zapewnienie bezpieczeDstwa osobistego, niemniej jednak zapewnienie osadzo-nemu bezpieczeDstwa osobistego w warunkach zakBadu karnego typu pB-otwartego stanowiBo utrudnienie zwa|ywszy na fakt, i| cele mieszkalne w zakBadzie karnym typu pBotwartego pozostaj otwarte wporze dziennej, szczeglnie, |e skazany zostaB rozpoznany przez innych skazanych, jako osoba odbywajca w przeszBo[ci kar pozbawienia wolno[ci w celach dla osb wymagajcych zapewnienia bezpieczeDstwa osobistego. W[wietle powy|szego, nie znajdujc mo|liwo[ci innego rozwizania, decyzj komisji penitencjarnej skazany zostaB przeklasyfikowany z R-2/p do R-1/p i skierowany do zakBadu karnego typu zamknitego, w ktrym zapewnienie bezpieczeDstwa byBoby skuteczniejsze. W opinii specjalistw OISW w Olsztynie potrzeba zapewnienia bezpieczeDstwa osobistego osobie pozbawionej wolno[ci nie powinna stanowi przesBanki do zmiany podgrupy klasyfikacyjnej. Celem zapobie|enia podobnym sytuacjom w przyszBo[ci przeprowadzono szkolenie w obrbie OddziaBu Penitencjarnego jednostki w zakresie sporzdzania prognoz kryminologiczno-penitencjarnych, ze szczeglnym uwzgldnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeDstwa osobistego osadzonym odbywajcym kar pozbawienia wolno[ci w warunkach zakBadu karnego typu pBotwartego. Decyzj Komisji Penitencjarnej OddziaBu Peniten-cjarnego ZakBadu Karnego w KamiDsku osadzonemu przywrcono grup i pod-grup klasyfikacyjn R-2/p. Jednocze[nie, w celu zapewnienia bezpieczeDstwa osobistego, skazanego przetransportowano do innej jednostki penitencjarnej. NieprawidBowo[ci zwizane z zasadno[ci skargi zostaBy szczegBowo omwione na odprawie penitencjarno-ochronnej, odprawie penitencjarnej i odprawie kierownictwa jednostki. W zakresie przetransportowania (STR) Sprawa zaBatwiona pozytywnie przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w BiaBymstoku dotyczyBa odmowy przetransportowania do Aresztu Zledczego w Hajnwce. Pro[ba osadzonego o przetransportowanie do AZ w Hajnwce zostaBa zaBatwiona niezgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami, w tym Instrukcj Nr 7/2010 Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych. Skarg omwiono na odprawie penitencjarno - ochronnej, z funkcjonariuszami winnymi bBdw przeprowadzono rozmowy instrukta|owo - szkoleniowe, ponadto w miesicu listopadzie kierownik dziaBu ewidencji oraz kierownik dziaBu penitencjarnego przeprowadzili dodatkowe szkolenie w zakresie zaBatwiania pr[b o przetransportowanie oraz wprowadzania danych do programu Noe.NET. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Olsztynie uznaB za zasadne dwie skargi osadzonego w zakresie nieuzasadnionego przetransportowania. Jak wykazano, zgodnie z 14 ust. 5 instrukcji Nr7/2010 Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej zdnia 13.08.2010 r. wsprawie transportowania skazanych, wyznaczenie terminu przyjcia skar|cego do oddziaBu ortopedycznego Szpitala Aresztu Zledczego w Warszawie-Mokotowie byBo now okoliczno[ci, ktra nie pozwalaBa na przetransportowanie skazanego po zakoDczeniu czynno[ci procesowych do ZakBadu Karnego Nr 2 weWrocBawiu. Skar|cy powinien by wycofany z transportu do tamtejszego zakBadu iponownie zgBoszony do jednostki z wyznaczonym terminem leczenia. Wskutek uznania zarzutu za uzasadniony Dyrektor ZakBadu Karnego w IBawie przeprowadziB rozmow dyscyplinujc z kierownikiem ZakBadu Opieki Zdrowotnej. Ponadto dla caBego personelu sBu|by zdrowia zostaBo przeprowadzone szkolenie przez funkcjonariuszy dziaBu ewidencji wzakresie transportowania osadzonych. Powy|sze skargi zostaBy rwnie| omwione na posiedzeniu kierownictwa jednostki. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadne trzy skargi dotyczce nieuzasadnionego przetransportowania. Ze wzgldu na bBdy popeB-nione przez administracj Aresztu Zledczego w Lublinie podczas procedury zgBaszania skazanego do transportu tj. niewBa[ciwie zainicjowane kryteria transportowe: informacyjne i przeniesienia niezgodne zzaBcznikiem Nr 1 do instrukcji Nr 7/2010 Dyrektora Generalnego SBu|by Wiziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie transportowania skazanych, skar|cy zostaB przetransportowany do ZakBadu Karnego w Hrubieszowie pomimo zgBaszanych przez niego pr[b o przetransportowanie do ZakBadu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim. Kierownik dziaBu ewidencji przeprowadziB rozmow dyscyplin-nujc z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za realizacj transportw. Skarga zostaBa omwiona na odprawie kierownictwa oraz z koordynatorami poszcze-glnych oddziaBw penitencjarnych. W zakresie warunkw bytowych (SWB) SWB-003 Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg dotyczc osadzenia w celi mieszkalnej z osobami u|ywajcymi wyroby tytoniowe. Podczas pobytu w Areszcie Zledczym w Lublinie, pomimo |e osadzony deklarowaB nieu|ywanie wyrobw tytoniowych, przebywaB w okresie od 28.01.2011 r. do 31.01.2011 r. w celi mieszkalnej z osobami deklarujcymi u|ywanie wyrobw tytoniowych. Z osobami winnymi zaistniaBej sytuacji przeBo|ony przeprowadziB rozmow instrukta|ow. Ponadto skarga zostaBa omwiona z koordynatorami ds. penitencjarnych oraz na odprawie kierownictwa i penitencjarno-ochronnej. SWB-006 Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg osadzonego dotyczc niewydania mu [rodkw higieny osobistej. Podczas jego pobytu w ZakBadzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie doszBo do zwBoki w wydaniu pasty do zbw oraz kremu do golenia. Zgodnie z obowizujcymi w porzdku wewntrznym terminami, pro[ba osadzonego powinna by zrealizowana w dniu 5.01.2011 r., natomiast wydanie nale|no[ci nastpiBo dopiero w dniu 11.01.2011r. NieprawidBowo[ miaBa charakter incydentalny. SWB-010 Skarga zostaBa uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Rzeszowie w cz[ci wydania mniejszej ilo[ci rcznikw, ni| okre[laj to obowizujce normy. W okresie wymienionym w skardze nastpiBy chwilowe braki w dostawach przez firmy zaopatrujce zakBady karne iareszty [ledcze w elementy wyposa|enia osadzonych tj. prze[cieradBa, rczniki, poszewki z uwagi na ich przeksztaBcenia organizacyjne. W zwizku z zasadno[ci tej skargi nie stosowano [rodkw dyscyplinujcych w stosunku do funkcjonariuszy i praco-wnikw z braku winy konkretnych osb na sytuacj wpByw miaBy przyczyny obiektywne. Podjto odpowiednie kroki zmierzajce do zapobie|enia podobnym sytuacjom w przyszBo[ci - zakupiono odpowiedni ilo[ rcznikw, dostosowan do harmonogramu czstotliwo[ci ich wymiany. W zakresie korespondencji (SKO) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi za uzasadnion uznaB skarg dotyczca zaginicia korespondencji poleconej w ZakBadzie Karnym Nr 2 w Aodzi. List zostaB odebrany przez sta|ystk, lecz z niewyja[nionych przyczyn zaginB i nie dotarB do osadzonego. Zfunkcjonariuszem winnym uchybienia w zakresie nadzoru nad sta|ystk przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Olsztynie uznaB za zasadn skarg skazanego w zakresie postpowania z korespondencj w ZakBadzie Karnym w Dublinach. W trakcie przeprowadzonych czynno[ci wyja[niajcych oraz analizy stosownej dokumentacji ustalono, |e odpowiedz na pismo skazanego administracja jednostki przesBaBa skazanemu do Aresztu Zledczego w Bartoszycach (wzwizku z przetransportowaniem), nie zapakowan do odrbnej koperty. Z osob odpowiedzialn za wysyBanie korespondencji przeprowadzona zostaBa rozmowa instrukta|owa ze szczeglnym naciskiem na konieczno[ prowadzenia [cisBego nadzoru nad pakowaniem wychodzcej korespondencji. Ponadto przedmiotowe kwestie zostaBy omwione na odprawie kierownictwa jednostki. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi za uzasadnion uznaB skarg osadzonego w zakresie bBdnego zaadresowania korespondencji urzdowej osadzonego w Areszcie Zledczym w Aodzi. Wwyniku postpowania ustalono, i| do nieprawidBowo[ci doszBo wskutek omyBki pracownika sekretariatu. Skarga ta zostaBa omwiona na odprawie kierownictwa jednostki, a tak|e podczas odprawy dziaBu kadrowo-organizacyjnego, ponadto przeprowadzono udokumentowan rozmow ocharakterze instrukta|owym z pracownikiem odpowiedzialnym za powstaBe uchybienie. W zakresie realizacji zakupw (SRZ) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg, dotyczc utrudnieD w dokonywaniu zakupw poprzez niedostarczenie peBnego wykazu produktw dostpnych w sklepie dla osadzonych. Zgodnie z 16 ust. 1 porzdku wewntrznego obowizujcego w Areszcie Zledczym w Lublinie osadzeni maj mo|liwo[ dokonywania zakupw trzy razy wmiesicu, jednak|e przedsibiorca prowadzcy sklep dla osadzonych stosowny wykaz produktw dostpnych w sklepie dostarczaB raz w miesicu, a ponadto w ww. wykazie nie umieszczaB wszystkich dostpnych w sprzeda|y produktw. Zastpca kierownika dziaBu kwatermistrzowskiego przeprowadziB rozmow z wBa[cicielem firmy, odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu dla osadzonych. Dyrektor Aresztu Zledczego w Warszawie - BiaBoBce uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc opznieD w realizacji zakupw. W dniu 31 grudnia 2010 r., osadzony otrzymaB paragon w celu dokonania zakupu. ZBe oznaczenie miejsca pobytu osadzonego wjednostce przyczyniBo si do otrzymania przez skar|cego dokonanych zakupw w dniu 11 stycznia 2011 r. W zwizku z zaistniaB sytuacj zobowizano funkcjonariuszy do dokBadnego sprawdzania danych osadzonych skBadajcych zamwienie na produkty w ramach wypiski (dane osobowe, oddziaBu, nr celi oraz data zBo|enia zamwienia). W zakresie wymierzenia kar dyscyplinarnych (SKD) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnione 2 skargi skazanych dotyczce decyzji klasyfikacyjnej oraz ukarania dyscyplinarnego podczas pobytu w Areszcie Zledczym w Bydgoszczy. Jak ustalono, dowdca zmiany w oddziale zewntrznym w AZ wBydgoszczy uzyskaB telefoniczn informacj od pracownika zakBadu stolarskiego, w ktrym byli zatrudnieni osadzeni, o podejrzeniu spo|ycia przez nich alkoholu. Po powrocie do jednostki funkcjonariusze nie stwierdzili u skazanych objaww [wiadczcych o spo|yciu alkoholu. W zwizku z powy|szym odstpiono od poddania ich badaniu na zawarto[ alkoholu w organizmie. Nastpnego dnia wpBynBo do Aresztu Zledczego w Bydgoszczy pismo z zakBadu pracy, informujce o spo|yciu alkoholu przez skazanych wraz z pro[b o wycofanie ich z zatrudnienia. Na tej podstawie wychowawca oddziaBu zewntrznego sporzdziB wnioski o wymierzenie skazanym kary dyscyplinarnej. W konsekwencji osadzeni zostali ukarani pozbawieniem mo|liwo[ci otrzymania paczki |ywno[ciowej na okres 3 miesicy. Tego samego dnia komisja penitencjarna Aresztu Zledczego w Bydgoszczy skierowaBa skazanych do dalszego odbywania kary w zakBadzie karnym typu zamknitego. Majc na uwadze okoliczno[, i| nie potwierdzono faktu spo|ycia alkoholu przez osadzonych, skargi uznano za uzasadnione. Dyrektor jednostki zobowizaB kierownika oddziaBu zewntrznego do odpowiedniego przeszkolenia podlegBych mu funkcjonariuszy w zakresie postpowania z osadzonymi, wobec ktrych istnieje podejrzenie spo|ywania alkoholu. Sprawa zostaBa omwiona na odprawie kierownictwa oraz odprawie penitencjarno-ochronnej. Uchylono ponadto decyzje o ukaraniu oraz zakwalifikowaniu skazanych do zakBadu karnego typu zamknitego. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg rodzicw osadzonego, w cz[ci dotyczcej utrudniania synowi dostpu do nauki przez administracj ZakBadu Karnego w Opolu Lubelskim. Osadzony skierowaB do Dyrektora ZakBadu Karnego we WBocBawku pro[b w sprawie skierowania do nauczania. Powy|sza pro[ba zostaBa przekazana do zaBatwienia Dyrektorowi ZakBadu Karnego w Opolu Lubelskim. Z analizy udzielonej zainteresowanemu odpowiedzi wynika, |e administracja jednostki podjBa czynno[ci majce na celu wydanie orzeczenia przez Sd Okrgowy VI WydziaB Penitencjarny w Lublinie w przedmiocie zastosowania wobec osadzonego leczenia uzale|nienia. Osadzony zostaB rwnie| poinformowany, |e w przypadku orzeczenia przez sd obowizku podjcia leczenia, oewentualnym skierowaniu do nauczania bdzie decydowaB wyznaczony termin rozpoczcia terapii. Zauwa|y jednak nale|y, |e pomimo stwierdzenia uosadzonego uzale|nienia od[rodkw odurzajcych, administracja jednostki penitencjarnej w Opolu Lubelskim oczekiwaBa na orzeczenie sdu. W tym czasie nale|aBo podj procedur zwizan ze zgBoszeniem osadzonego do szkoBy. Skarga zostaBa omwiona podczas odprawy funkcjonariuszy dziaBu penitencjarnego. W zakresie paczek (SPC) Dyrektor ZakBadu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich uznaB za zasadn skarg w kwestii odmowy przyjcia paczki |ywno[ciowej. Przyczyn zaistnienia zdarzenia byB bBd pisarki w rejestrze paczek. Funkcjonariusz odpowiedzialny za paczki w ZakBadzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich dopu[ciB si przez nieuwag bBdnej interpretacji zapisu daty otrzymania przez skazanego paczki |ywno[ciowej. Zdarzenie to nie byBo celowym zaniedbaniem obowizkw sBu|bowych, lecz podyktowane zwykBym bBdem ludzkim. Funkcjonariusz odpowiedzialny za przeoczenie zobowizaB si do pokrycia kosztw zwizanych z odesBaniem oraz ponownym przesBaniem paczki |ywno[ciowej do ZakBadu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Z uwagi na incydentalny charakter zdarzenia, sankcje dyscyplinarne ograniczono do przeprowadzenia rozmowy instrukta|owej z funkcjonariuszem. Dyrektor Aresztu Zledczego w Lublinie uznaB za zasadn skarg dotyczc nie przyjcia radioodbiornika telewizyjnego do Aresztu Zledczego w Lublinie. Osadzony posiadaB zgod Dyrektora Aresztu Zledczego w Lublinie na przyjcie odbiornika TV do magazynu jednostki, w zwizku z czym osadzony otrzymaB odpowiednie zezwolenie od wychowawcy. Jednak|e wychowawca nie dostarczyB pro[by do paczkowni celem realizacji. Zgodnie z Zarzdzeniem Nr 11/2009 Dyrektora Aresztu Zledczego w Lublinie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjmowania, przechowywania i wydawania sprztu RTV i innych przedmiotw nie bdcych depozytem warto[ciowym, zpowodu braku odpowiedniego druku funkcjonariusz peBnicy sBu|b w paczkowni nie miaB podstaw do przyjcia odbiornika TV. Kierownik dziaBu penitencjarnego przeprowadziB rozmow dyscyplinujc z wychowawc winnym ww. zaniedbaD. Skarg omwiono na odprawie penitencjarno-ochronnej. Skarga dotyczyBa omyBkowego wydania przez administracj ZakBadu Karnego w Wojkowicach paczki innemu skazanemu, o tym samym nazwisku. W dniu 22 kwietnia 2011 r. funkcjonariusz dziaBu ochrony, obsBugujcy tego dnia biuro przepustek na teranie zakBadu karnego typu pBotwartego, przyjB paczk |ywno[ciow, przeznaczon dla skar|cego. Przez pomyBk paczka zostaBa przekazana nieuprawnionej osobie, tj.: innemu osadzonemu otym samym nazwisku. Skazany, ktry otrzymaB przedmiotow paczk nie zgBosiB oddziaBowemu |adnych uwag w zwizku z jej omyBkowym wydaniem. Zgodnie z poleceniem zastpcy Dyrektora ZakBadu Karnego w Wojkowicach, kierownik dziaBu ochrony przeprowadziB z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za omyBkowe wydanie paczki rozmow instrukta|ow. Ponadto osadzony, ktremu omyBkowo wydana zostaBa paczka zobowizaB si pokry jej koszty. Skar|cy warto[ niedostarczonej mu paczki wyceniB na kwot 100 zB. Poniewa| skar|cy opu[ciB jednostk, kwota ta przesBana zostaBa przekazem pocztowym na podany przez skar|cego przy zwolnieniu adres. W zakresie sposobu zaBatwienia skargi (SZS) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadn skarg dotyczc sposobu rozpatrzenia skargi przez Dyrektora Aresztu Zledczego w Lublinie. W udzielonej osadzonemu przez Dyrektora Aresztu Zledczego w Lublinie odpowiedzi na skarg zostaBa umieszczona informacja, |eosadzony w dniach 15 i 23 marca 2010 r. korzystaB z dodatkowego spaceru, za[ ze zgromadzonego w sprawie skargi materiaBu wynikaBo jednak, |e w tych dniach osadzony nie korzystaB z dodatkowego spaceru. Przeprowadzono instrukta| w ramach szkolenia oglnopenitencjarnego wzakresie zasad przeprowadzania postpowaD wyja[niajcych zarzuty zawarte w skargach. Skarga osadzonego uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie dotyczyBa udzielenia przez dyrektora ZakBadu Karnego w Goleniowie niezgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi na wcze[niejsz skarg. Skazany zostaB poinformowany, i| paczk odebraB za pokwitowaniem, natomiast faktycznie zostaBa ona zwrcona nadawcy. Z osob, ktra udzieliBa bBdnej informacji na temat paczki skazanego przeprowadzona zostaBa rozmowa dyscyplinujca. W zakresie zapoznawania z opiniami i udostpniania dokumentw iaktw prawnych (SDP) Skarga uznana za zasadn przez dyrektora Aresztu Zledczego wZwinouj[ciu dotyczyBa zwBoki w realizacji pro[by o wydanie kopii dokumentacji posiadanej przez osadzonego w depozycie. W przypadku skazanego naruszony zostaB 8 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003r., w sprawie sposobw zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw wsprawach osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych wzakresie terminowo[ci zaBatwiania pr[b. Z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zaistniaB nieprawidBowo[ przeprowa-dzona zostaBa rozmowa dyscyplinujca. Skarga uznana za zasadn przez Dyrektora Okrgowego SBu|by Wiziennej w Szczecinie w cz[ci dotyczcej wysoko[ci pobieranej od osadzonych w Areszcie Zledczym w Szczecinie opBaty za wydanie kserokopii dokumentacji medycznej. Ustalono, i| koszt wykonania kserokopii nie byB zgodny z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zwizku z powy|szym, w jednostce zostaBy podjte stosowne dziaBania majce na celu przestrzeganie obowizujcych przepisw w zakresie udostpniania dokumentacji medycznej osadzonym poprzez wykonanie kserokopii na ich koszt. Wysoko[ kosztw wykonania kserokopii dokumentacji medycznej dostosowano do obowizujcych w tym zakresie przepisw. NadpBata zostaBa osadzonemu zwrcona. W zakresie udzielania widzeD i rozmw telefonicznych (SWI) Skar|cy zarzucaB administracji ZakBadu Karnego w Tarnowie niewBa[ciwe rozliczenie kosztw przeprowadzonych przez niego rozmw telefonicznych. W w/w przypadku istotnie doszBo do pomyBkowego przyjcia podstawy naliczenia kosztw zrealizowanych rozmw telefonicznych. Dwa rachunki telefoniczne zostaBy wystawione niewBa[ciwie. W obu przypadkach doszBo do pomyBki w obliczaniu kosztw rozmw telefonicznych na skutek generowania bBdnych wydrukw z centrali, za co odpowiedzialny byB pracownik cywilny dziaBu kwatermistrzowskiego jednostki. Skutkiem powy|szego zaistniaBa konieczno[ weryfikacji dwch rachunkw za rozmowy telefoniczne, w wyniku czego ustalono obowizek zwrotu kwoty nadpBaconej przez skar|cego. W zwizku z powy|szym zarzuty zawarte w skardze zostaBy uznane za uzasadnione przez Dyrektora ZakBadu Karnego w Tarnowie. Skar|cy zostaB przeproszony za zaistniaB sytuacj, za[ pracownik cywilny odpowiedzialny za zaistniaB pomyBk zostaB obci|ony kosztami nadpBaconego przez skazanego rachunku oraz zobowizany do zwrotu skazanemu nadpBaconego rachunku wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto z pracownikiem tym przeprowadzono rozmow instrukta|owo-dyscyplinujc, w czasie ktrej zwrcono mu uwag na konieczno[ wBa[ciwego wykonywania zleconych obowizkw. Dyrektor ZakBadu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie uznaB za zasadn skarg osadzonego dotyczc odmowy udzielenia widzenia z rodzin. Ustalono, |e dyrektor jednostki wyraziB zgod na wpisanie osb z zewntrz na kart widzeD osadzonego. Mimo to osoby te nie zostaBy wpuszczone na widzenie. Ustalono, |e funkcjonariusz dziaBu ewidencji nie nanisB stosownych decyzji na kart widzeD skazanego, omyBkowo zaBczajc pismo do akt cz. A. Wwyniku stwierdzonej nieprawidBowo[ci z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zaistniaB sytuacj, przeprowadzono rozmow dyscyplinujc. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Aodzi za uzasadnion uznaB skarg osadzonego w zakresie nieudzielenia widzenia w Areszcie Zledczym w Aodzi. Powy|sze spowodowane byBo bBdem funkcjonariusza odpowiedzialnego za realizacj widzeD. Okoliczno[ci skargi skutkujce jej zasadno[ci zostaBy omwione na odprawie kierownictwa jednostki oraz opracowano stosowna procedur, z jednoczesnym przeredagowaniem drukw stosowanych w odniesieniu do realizacji widzeD. Dyrektor Aresztu Zledczego w Warszawie SBu|ewcu uznaB za zasadn skarg ojca osadzonego, dotyczc nie udzielenia widzenia z synem. Funkcjonariusz dziaBu ewidencji bBdnie odnotowaB na zgBoszeniu na widzenie fakt wykorzystania przez osadzonego limitu przysBugujcych mu w miesicu widzeD. OmyBka wynikaBa z niedokBadnego porwnania danych osobowych osadzonego zawartych w zgBo-szeniu na widzenie z danymi zawartymi w karcie widzeD innego osadzonego o takim samym nazwisku. Pouczono funkcjonariusza dziaBu ewidencji o konie-czno[ci rzetelnego wykonywania obowizkw sBu|bowych. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Opolu uznaB za zasadn skarg w kwestii nieprawidBowej realizacji decyzji Dyrektora ZakBadu Karnego w Kluczborku przez funkcjonariusza peBnicego sBu|b przy dozorowaniu widzeD. Skazany uzyskaB zgod Dyrektora ZakBadu Karnego w Kluczborku na Bczne wykorzystanie przysBugujcych mu w miesicu maju 2011 r. dwch widzeD regulaminowych oraz jednego dodatkowego godzinnego widzenia, ktre skazany otrzymaB jako nagrod. Skazany dysponowaB rwnie| kilkoma nagrodami w postaci zezwolenia na widzenie bez osoby dozorujcej. W dniu 8 maja 2011 r. skazany wykorzystaB ww. 3 godziny widzenia, z czego jedna godzina widzeD zostaBa udzielona skazanemu w formie bezdozorowej, a pozostaBe 2 godziny widzenia odbyBy si pod nadzorem funkcjonariusza. Skazany poskar|yB si, poniewa| chciaB w tym dniu wykorzysta dwie godziny na widzenie bez osoby dozorujcej. Dowdca zmiany oceniajc w w/w dniu mo|liwo[ udzielenia skazanemu widzeD w powy|szy sposb, podjB decyzj jak wy|ej. Zdarzenie zostaBo omwione na odprawie penitencjarno ochronnej. W zakresie zatrudnienia (SZT) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg osadzonego dotyczc pozbawienia wynagrodzenia za prac w ZakBadzie Karnym w Koronowie. Ustalono, |e w wyniku mylnej interpretacji art. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracownikw jednostek sfery bud|etowej z dnia 12.12.1997 r., nie ujto skazanego na li[cie osadzonych uprawnionych do otrzymania przedmiotowego wynagrodzenia. Z inspektorem ds. zatrudnienia skazanych przeprowadzono rozmow instrukta|ow. Skarga zBo|ona przez skazanego, dotyczca m.in. niewypBacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zostaBa uznana za zasadn przez Dyrektora ZakBadu Karnego w WoBowie. Ekwiwalent pieni|ny zostaB skazanemu wypBacony, a przyczyna uznania skargi za zasadn byBa przedmiotem przeprowadzonego szkolenia wewntrzzakBadowego funkcjonariuszy wtych komrkach organiza-cyjnych jednostki, odpowiedzialnych za pozytywne zaBatwienie skargi. W zakresie dziaBalno[ci kulturalno o[wiatowej i sportowej (SOS) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Lublinie uznaB za zasadne dwie skargi osadzonego, w cz[ci dotyczcej uniemo|liwienia korzystania z zaj kulturalno-o[wiatowych i spaceru w Areszcie Zledczym w Lublinie. Zajcia kulturalno-o[wiatowe oraz spacery realizowane s zgodnie z planami zatwierdzonymi przez dyrektora aresztu. Wokresie objtym skarg osadzeni z celi, w ktrej przebywaB skar|cy mieli mo|liwo[ korzystania z zaj kulturalno-o[wiatowych wsoboty w godzinach od 900 do 1000. Stwierdzono, i| w godzinach zaplanowanych na zajcia kulturalno-o[wiatowe mieli rwnie| zaplanowany spacer. Zgodnie z art. 102 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego i art. 112 1 cyt. Kodeksu osadzony ma prawo korzysta z zaj kulturalno-o[wiatowych i sportowych oraz korzystania z prawa do co najmniej godzinnego spaceru w cigu doby. Zaplanowanie zaj kulturalno -o[wiatowych i spaceru w tym samym czasie pozbawia osadzonego ww. uprawnieD. Kierownik dziaBu ochrony udzieliB instrukta|u wychowawcy oraz koordynatorowi ochronnemu odpowiedzialnym za sporzdzanie grafikw spacerw i zaj kulturalno-o[wiatowych. Skarga zostaBa omwiona podczas odprawy penitencjarno -ochronnej, jednocze[nie przeprowadzono stosowne szkolenie dotyczce prze-strzegania czasu przeznaczonego na zajcia kulturalno - o[wiatowe oraz realizacj spaceru. W skardze osadzonego Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Szczecinie uznaB za zasadny zarzut dotyczcy braku realizacji porzdku wewntrznego obowizujcego w Areszcie Zledczym w Szczecinie, w zakresie prowadzenia zaj [wietlicowych w oddziale, w ktrym osadzony byB zakwaterowany. Zgodnie z 11 ust. 1 zarzdzenia nr 10/2011 Pana Dyrektora w sprawie porzdku wewntrznego, zajcia [wietlicowe odbywaj si wedBug planw, ktre s wywieszone na tablicy ogBoszeD w ka|dym oddziale. Faktycznie w oddziale, w ktrym przebywaB skar|cy brak byBo planu zaj [wietlicowych i nie byBy one realizowane. W zwizku z zasadno[ci skargi pomieszczenie [wietlicy zostaBo wyposa|one w niezbdny sprzt i odbywaj si nim regularne zajcia. W zakresie udzielania informacji na podstawie ustawy o dostpie do informacji publicznej (SIP) Skarga wniesiona przez osob fizyczn zostaBa uznana za zasadn przez Dyrektora Aresztu Zledczego w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonego postpowania potwierdziBy si zarzuty uchybienia dyspozycji art. 168a 1 Kkw w zakresie nie powiadamiania pokrzywdzonych o udzielanych osadzonemu przepustkach systemowych i nagrodowych skutkujcych opuszczeniem jednostki penitencjarnej. Funkcjonariuszowi winnemu powstaBych uchybieD obni|ono dodatek sBu|bowy. W zakresie przepustek (SPZ) Skazany poskar|yB si na odmow udzielenia zezwolenia na czasowe opuszczenie ZK Nr 2 we WrocBawiu w trybie art. 141a 1 Kkw. Odmowa udzielenia takiego zezwolenia uzasadniona zostaBa negatywn prognoz kryminologiczno spoBeczn oraz brakiem przesBanek z powy|ej wymienionego artykuBu. Sd Penitencjarny we WrocBawiu wydaB postanowienie o uchyleniu decyzji dyrektora jednostki i udzieleniu skazanemu przedmiotowego zezwolenia. W zakresie innych spraw (SIN) Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnion skarg skazanego dotyczc odmowy wydania z depozytu przedmiotu kultu religijnego z Aresztu Zledczego w Toruniu. Jak ustalono, osadzony zwrciB si z pro[b o wydanie z depozytu przedmiotw warto[ciowych w postaci srebrnego BaDcuszka i krzy|yka bez wizerunku Chrystusa. Wychowawczyni nie dostrzegBa przesBanek przemawiajcych za wydaniem skazanemu z depozytu przedmiotw warto[ciowych i wydaBa negatywn opini w tej sprawie. Negatywny sposb zaBatwienia pro[by skutkowaB naruszeniem art. 110a 1 Kkw. Przyczyny i okoliczno[ci zaistniaBej sytuacji zostaBy omwione na odprawie sBu|bowej dziaBu penitencjarnego. Funkcjonariuszowi udzielono instrukta|u. Dyrektor Okrgowy SBu|by Wiziennej w Bydgoszczy uznaB za uzasadnione 2 skargi tymczasowo aresztowanego dotyczce odmowy przygotowania diety wyznaniowej w Areszcie Zledczym w Toruniu. Jak ustalono, wbrew stanowisku administracji jednostka posiadaBa techniczne mo|liwo[ci zaprowiantowania osadzonego zgodnie z wymogami religijnymi. Ostatecznie |alcemu si zapewniono odpowiednie wy|ywienie. Przyczyny i okoliczno[ci zaistniaBej sytuacji zostaBy omwione na odprawie sBu|bowej dziaBu kwatermistrzowskiego. Skarga uznana za zasadn przez Dyrektora ZakBadu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Skazany poskar|yB si na zwBok w przekazaniu [rodkw finansowych z konta depozytowego. Do zdarzenia doszBo na skutek niedostatecznie sprawnie dziaBajcego przepBywu informacji pomidzy OddziaBem Zewntrznym w Przy-warach, a DziaBem Finansowym ZakBadu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Skar|cego przeproszono za zaistniaB zwBok. Wobec winnych zdarzenia nie stosowano [rodkw dyscyplinujcych. Przeprowadzono rozmowy instrukta|owe z osobami winnymi zdarzenia. 7. DziaBania podejmowane w celu likwidacji przyczyn skarg ipoprawy dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej Administracje jednostek penitencjarnych podejmuj szereg przedsiwzi idziaBaD skoncentrowanych na przeciwdziaBaniu powstawaniu skarg. Wcelu eliminowania przyczyn i zrdeB skarg poddawane s one wnikliwej analizie, wszczeglno[ci w zakresie zarzutw uznanych za zasadne, w wyniku czego administracja jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej koncentruje si na usuniciu uchybieD inieprawidBowo[ci ujawnionych w toku prowadzonych postpowaD wyja[niajcych. Przeprowadzone analizy oraz obserwacje obszarw inicjujcych ewentualne tematyki skargowe pozwalaj na niezwBoczne korygowanie bBdw lub wprowadzanie rozwizaD organizacyjnych, usprawniajcych prac penitencjarn. Niewtpliwie wa|nym elementem poprawy dziaBalno[ci jednostek penitencjarnych s systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, ksztaBtowanie [wiadomo[ci, w tym niwelowanie negatywnych skutkw izolacji wiziennej na osadzonych. Z uwagi na fakt, |e instytucja skargi osoby pozbawionej wolno[ci jest jedn z form niwelowania negatywnych emocji, rozBadowania napi i agresji w[rd osadzonych, podejmowane przez organy SBu|by Wiziennej dziaBania nie wpByn na caBkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Podejmowane dziaBania profilaktyczne Analogicznie do poprzednich okresw sprawozdawczych, do dziaBaD profilak-tycznych majcych na celu ograniczenie zrdeB rodzcych skargi zaliczy nale|y w szczeglno[ci: wprowadzenie monitoringu skarg w jednostkach penitencjarnych poprzez analizowanie tematyki skarg, ustalanie ich przyczyn i zrdeB; omawianie na posiedzeniach kadry kierowniczej jednostki wnioskw z analiz, zuwzgldnieniem ewentualnych zale|no[ci pod ktem oceny prawidBowo[ci dziaBaD administracji jednostek penitencjarnych; systematyczne szkolenia prowadzone na terenie jednostek w zakresie przepisw normujcych wykonanie kary pozbawienia wolno[ci i tymczasowego aresztowania, zmian w tych przepisach oraz egzekwowanie tych|e przepisw od funkcjonariuszy i pracownikw cywilnych; systematyczne wizytowanie cel mieszkalnych osadzonych oraz niezwBoczne zaBatwianie zgBaszanych przez nich problemw oraz wyja[nianie powstaBych nieprawidBowo[ci przez kadr kierownicz jednostki; zintensyfikowanie dziaBaD wobec osadzonych przejawiajcych trudno[ci adaptacyjno wychowawcze; zapewnienie osadzonym dostpu do informacji na temat praw i obowizkw, poprzez dostarczenie podstawowych aktw prawnych; d|enie do systematycznej poprawy warunkw socjalno-bytowych osadzonych poprzez systematyczne prowadzenie remontw cel mieszkalnych i innych pomieszczeD, z ktrych korzystaj osadzeni; praworzdne traktowanie osadzonych i wymierzanie kar dyscyplinarnych adekwatnie do przewinieD; lepsze i bardziej efektywne zagospodarowanie czasu wolnego osadzonym poprzez wprowadzenie ciekawych ofert jego spdzenia konkursy, koncerty, koBa zainteresowaD, organizacj kursw zawodowych, praktyczne zastosowanie zmian przepisw art. 6 ust. 2 Kkw w zakresie oceny zasadno[ci wniesionych zarzutw. Stosowane sposoby postpowania w przypadku zasadno[ci skargi W jednostkach SBu|by Wiziennej obowizuje jednolity sposb postpowania w przypadku stwierdzenia zasadno[ci skargi. Ustalone zasady postpowania realizowane byBy rwnie| w 2011 roku. PolegaBy one na: skargi zasadne podlegaBy szczegBowej analizie, omawiane byBy na comiesicznych posiedzeniach kierownictwa jednostki oraz odprawach penitencjarno-ochronnych. Podejmowano odpowiednie szkolenia funkcjonariuszy w dziaBach, w ktrych stwierdzono uchybienia, a w pracy bie|cej, w bezpo[rednim kontakcie z osadzonymi uwzgldniano wnioski wynikajce z analiz dotyczcych skargowo[ci osadzonych; w ka|dym przypadku uznania skargi za zasadn organ nadzoru, ktry rozpatrzyB j pozytywnie wysyBaB odrbne pisma do dyrektorw jednostek, wskazujc na popeBnione uchybienia, |dajc ich wyeliminowania iprzeprowadzenia czynno[ci wyja[niajcych, majcych na celu ustalenie przyczyn i osb winnych zasadno[ci skargi. DziaBania takie podejmowane s rwnie| w przypadku gdy skarg uznano za bezzasadn, ale w toku postpowania skargowego stwierdzono inne, nie objte przedmiotem skargi uchybienia w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej. Starano si na bie|co realizowa nale|ne osadzonym uprawnienia, szczeglnie w zakresie terminowego wykonywania dziaBaD np. w sferze opieki medycznej, zaBatwiania pr[b i udzielania informacji osadzonym o przysBugujcych im uprawnieniach. Zastosowanie [rodkw dyscyplinujcych wobec osb winnych zaniedbaD, ujawnionych w wyniku uznania skargi za zasadn W ka|dym przypadku uznania skargi za zasadn przeprowadza si czynno[ci zmierzajce do likwidacji przyczyn i zrdeB skarg. Przede wszystkim administracja organw SBu|by Wiziennej stara si okre[li stopieD zawinienia poszczeglnych funkcjonariuszy i pracownikw, ustali przyczyny nieprawidBowego postpowania kadry wiziennej oraz podj niezbdne iskuteczne dziaBania profilaktyczne, awrazie potrzeby dyscyplinujce. Z informacji dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej wynika, |e w 2011 r. w zwizku z pozytywnym zaBatwieniem skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci wobec 167 funkcjonariuszy i pracownikw wiziennictwa zastosowano r|nego rodzaju [rodki dyscyplinujce, w tym wobec: kierownikw jednostek i ich zastpcw 7, wobec kierownikw dziaBw i ich zastpcw 11, wobec dowdcw zmiany i ich zastpcw 3 oraz wobec funkcjonariuszy peBnicych sBu|b na innych stanowiskach lub posterunkach ochronnych 131. W stosunku do pracownikw cywilnych zastosowano [rodki dyscyplinujce w 15 przypadkach. W analizowanym okresie ze 94 osobami, ktre przyczyniBy si do powstania skarg zasadnych przeprowadzone zostaBy rozmowy ostrzegawcze, 12 osobom cofnito, bdz obni|ono dodatek sBu|bowy, natomiast wobec 35 osb zastosowano innego rodzaju inne [rodki dyscyplinujce. Szkolenia funkcjonariuszy i pracownikw zajmujcych si problematyk skargow Niezbdnym warunkiem prawidBowego wykonywania przez personel penitent-cjarny powierzonych mu czynno[ci sBu|bowych i profesjonalnego przygotowania go do realizacji zadaD SBu|by Wiziennej jest szkolenie kadry iegzekwowanie od funkcjonariuszy ipracownikw znajomo[ci przepisw normujcych wykonywanie kary pozbawienia wolno[ci i tymczasowego aresztowania oraz przepisw oglnie obowizujcych, dotyczcych m.in. dziaBalno[ci jednostek organizacyjnych SBu|by Wiziennej. W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, prowadzono szkolenia funkcjonariuszy zajmujcych si problematyk skargow, zarwno na szczeblu okrgowych inspektoratw, jak ijednostek podstawowych. Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej zorganizowaB dla tych osb narad instrukta|owo szkoleniow w dniach 10-13 maja 2011 r. wO[rodku Doskonalenia Kadr SBu|by Wiziennej w Zakopanem, w ktrej oprcz funkcjonariuszy Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej brali udziaB funkcjonariusze zajmujcy si problematyk skargow w okrgowych inspektoratach i niektrych jednostkach podstawowych. W trakcie szkolenia omwiono m.in. sposb zaBatwiania skarg osb pozbawionych wolno[ci, zaznajomiono osoby szkolone zaktualnym stanem prac wzakresie rozwoju ModuBu Prawnego Centralnej Bazy Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET, prawidBowo[ci wprowadzania danych z zakresu ewidencji skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci,czynno[ci zwizanych z ich zaBatwianiem, a tak|e procedur zgBaszania bBdw u|ytkownika i systemu. Przedstawiono tak|e propozycje zmian do nowego rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci w sprawie sposobw zaBatwiania pr[b, skarg i wnioskw. W analizowanym roku sprawozdawczym wszyscy dyrektorzy okrgowi SBu|by Wiziennej zorganizowali szkolenia dla funkcjonariuszy z podlegBych im jednostek organizacyjnych, ktrym powierzono wykonywanie zadaD zwizanych z rozpatry-waniem i zaBatwianiem skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, przy czym w OISW w Olsztynie i Opolu przeprowadzono trzy takie szkolenia, w OISW w BiaBymstoku, GdaDsku, Krakowie i Katowicach po dwa, w OISW w Bydgoszczy, Koszalinie, Lublinie, Aodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz WrocBawiu - po jednym. Acznie w 2011 r. szkoleniami po[wiconymi problematyce skargowej objto 376 osb, podczas gdy w roku 2010 takimi szkoleniami objto 485 osb. W trakcie szkoleD i narad instrukta|owo-szkoleniowych, organizowanych przez dyrektorw okrgowych dla funkcjonariuszy podlegBych im jednostek organizacyjnych, omawiano m.in. informacj o sposobie zaBatwiania skarg i wnioskw w resorcie sprawiedliwo[ci, ustalony przepisami rozporzdzenia Ministra Sprawie-dliwo[ci tryb rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb przebywajcych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych, stwierdzone w toku kontroli zewntrznych nieprawidBowo[ci w tym zakresie, przykBady skarg zasadnych, jakie miaBy miejsce w poszczeglnych jednostkach organizacyjnych, atak|e sposb prowadzenia i dokumentowania czynno[ci wyja[niajcych w toku postpowaD skargowych oraz zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczo[ci wzakresie rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci, jak rwnie| omawiano funkcjonowanie ModuBu Prawnego systemu NOE.Net. Kontrole zewntrzne W 2011 r., obok przedsiwzi podejmowanych w celu zapewnienia rzetelnego rozpatrywania skarg, pr[b i wnioskw osb osadzonych w zakBadach karnych iaresztach [ledczych, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano w wizien-nictwie dziaBania ukierunkowane na zapewnienie wBa[ciwego nadzoru nad dziaBal-no[ci podlegBych jednostek organizacyjnych, w tym m.in. poprzez prowadzenie planowej isystematycznej kontroli zewntrznej, ktra dostarczaBaby informacji o prawidBowo[ci dziaBania, doborze [rodkw i wykonywaniu zadaD przez te jednostki, zarwno wzakresie przestrzegania praw osb pozbawionych wolno[ci, jak i realizacji caBoksztaBtu zadaD wiziennictwa. Zakresem kontroli obejmowano rwnie| tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania oraz zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw wsprawach osb pozbawionych wolno[ci, a tak|e rzetelno[ i prawi-dBowo[ wprowadzania danych z zakresu ewidencji skarg w sprawach osb pozbawionych wolno[ci i czynno[ci zwizanych z ich zaBatwianiem w Module Prawnym systemu Centralna Baza Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci Noe.NET. W analizowanym okresie funkcjonariusze ZespoBu do spraw skarg Osb Pozbawionych Wolno[ci w Biurze Prawnym Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej skontrolowali w powy|szym zakresie dziaBalno[ 7 okrgowych inspektoratw SBu|by Wiziennej: w Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie i WrocBawiu - w ramach przeprowadzonych kontroli kompleksowych, w Bydgoszczy i Katowicach - w ramach kontroli problemowych, a w Bydgoszczy i GdaDsku w ramach kontroli doraznych. Ponadto caBoksztaBt zagadnieD zwizanych z zaBatwianiem skarg osadzonych skontrolowany zostaB przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej w jednostkach podstawowych w ramach kontroli problemowych. Kontrol objto: Areszt Zledczy wOstroBce, Areszt Zledczy w Bydgoszczy, Areszt Zledczy w Toruniu, Areszt Zledczy w Katowicach, ZakBad Karny w Koszalinie, ZakBad Karny w PBocku, Areszt Zledczy w Zielonej Grze, ZakBad Karny we Wronkach, Areszt Zledczy w Kamieniu Pomorskim. Z informacji zawartych w opracowaniach analitycznych problematyki skargowej, nadesBanych do Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej przez dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej wynika, |e w 2011 r. zarzdzili oni kontrol trybu i sposobu zaBatwiania skarg, pr[b i wnioskw w wikszo[ci nadzorowanych zakBadach karnych i aresztach [ledczych, na ktrych dziaBalno[ wnoszone byBy skargi. OISW przeprowadziBy 146 kontroli jednostek podlegBych (41 kompleksowych, 82 problemowych, 20 sprawdzajcych, 3 dorazne). W 2011 r. w 157 jednostkach podstawowych wiziennictwa sprawy zwizane zzaBatwianiem skarg, pr[b iwnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci byBy przedmiotem kontroli zewntrznych przeprowadzonych przez organy nadzoru SBu|by Wiziennej (OISW, CZSW). Jak wspomniano powy|ej, Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej, kontrole takie przeprowadziB w 7 okrgowych inspektoratach SBu|by Wiziennej. Zakresem kontroli obejmowano prawidBowo[ przyjmowania, rozpatrywania i zaBatwiania skarg, pr[b iwnioskw przez kierownikw podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorw okrgowych SBu|by Wiziennej, jak rwnie| prawidBowo[ i rzetelno[ wprowadzania danych zwizanych z zaBatwianiem skarg do uruchomionego w dniu 3.01.2011 r. ModuBu Prawnego Centralnej Bazy Danych Osb Pozbawionych Wolno[ci. W toku czynno[ci kontrolnych szczegln uwag zwracano m.in. na sposb zaBatwiania przez dyrektorw jednostek penitencjarnych spraw przekazanych im wtrybie przepisu 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwo[ci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osadzonych w zakBadach karnych i aresztach [ledczych (Dz. U. nr 151, poz. 1467), zgodnie z ktrym skarg zawierajc zarzuty, dotyczce funkcjonariusza lub pracownika zakBadu karnego lub aresztu [ledczego organy wy|szego szczebla mog przekaza do zaBatwienia kierownikowi tej jednostki, z obowizkiem zawiadomienia osposobie zaBatwienia skargi. Kontrole problemowe przeprowadzone w zakBadach karnych iaresztach [ledczych potwierdzaBy, |e skargi przekazywane do zaBatwienia na podstawie omawianych przepisw s wnikliwie badane i rozpatrywane przez kierownikw jednostek penitencjarnych. Zarwno ustalenia kontroli Centralnego Zarzdu SBu|by Wiziennej, jak i okrgowych inspektoratw nie wykazywaBy istotnych nieprawidBowo[ci w zaBatwianiu skarg, pr[b i wnioskw w sprawach osb pozbawionych wolno[ci w wikszo[ci jednostek objtych kontrol. W nielicznych przypadkach stwierdzono powtarzajce si rokrocznie uchybienia dotyczce zwBaszcza: nie zawiadamiania skar|cego o ostatecznym terminie zaBatwienia jego skargi wprzypadku niemo|no[ci dotrzymania terminu przewidzianego obowizujcymi przepisami z przyczyn niezale|nych od organu rozpatrujcego skarg, czy te| przekraczania wyznaczonego pierwotnie terminu zaBatwienia skargi, o ktrym wcze[niej poinformowano skar|cego, zaBatwienia skargi przez dyrektora aresztu [ledczego lub dyrektora zakBadu karnego, pomimo i| wBa[ciwym do ich zaBatwienia byB dyrektor okrgowy SBu|by Wiziennej, sprawujcy bezpo[redni nadzr nad dziaBalno[ci jednostki, ktrej skarga dotyczyBa, nie obejmowania postpowaniem skargowym niektrych podnoszonych w skargach zarzutw, bdz nie dokumentowania wBa[ciwymi dowodami istotnych okoliczno[ci badanej sprawy, zaBatwienia skargi wniesionej przez osob z zewntrz, a dotyczcej osadzonego, bez uwzgldnienia regulacji zawartej w art. 221 3 Kodeksu postpowania administracyjnego, stanowicego, |e petycje, skargi i wnioski mo|na skBada winteresie publicznym, wBasnym lub innej osoby za jej zgod , naruszania terminw zakre[lonych przez organ nadrzdny na zbadanie skargi bez uzyskania na to zgody tego organu oraz przekraczania 7-dniowego terminu na przekazanie sprawy wg wBa[ciwo[ci do innej jednostki organizacyjnej, kwalifikowania pism jako pr[b, cho zawieraBy zarzuty dotyczce dziaBalno[ci jednostki organizacyjnej, niewBa[ciwego bdz niezgodnego z dokumentacj wprowadzania danych do systemu NOE.Net, nieodnotowywania w systemie dat obligatoryjnego zaBatwienia sprawy, skutkujcym wykazaniem spraw zaBatwionych w terminie, jako przeterminowanych. W razie ujawnienia nieprawidBowo[ci zarzdzajcy kontrol ka|dorazowo kierowaB do jednostki kontrolowanej wystpienie pokontrolne z |daniem ich wyeliminowania w okre[lonym terminie. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zarzuty zawarte w skargach osadzonych byBy badane bezpo[rednio na miejscu zdarzenia przez przedstawicieli jednostki organizacyjnej nadrzdnej nad jednostk organizacyjn, ktrej dziaBalno[ci skarga dotyczyBa. W 2011 roku w taki sposb rozpoznanych zostaBo w wiziennictwie Bcznie 131 skarg. 8. Podsumowanie i wnioski Skarg nale|y rozumie jako prawny [rodek obrony i ochrony interesw osb pozbawionych wolno[ci, pewien element oceny nastrojw w populacji wiziennej, ale i kontroli administracji wiziennej. W roku 2011, podobnie jak i w poprzednich okresach sprawozdawczych, jednostki organizacyjne SBu|by Wiziennej realizowaBy wnioski wynikajce z resor-towej Informacji o sposobie przyjmowania i zaBatwiania skarg i wnioskw obywateli skierowanych do resortu sprawiedliwo[ci w 2010 r. . Zarwno Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej, jak i okrgowe inspektoraty zorganizowaBy szereg szkoleD dotyczcych przestrzegania przez administracj wizienn przepisw normujcych wykonywanie kary pozbawienia wolno[ci itymczasowego aresztowania oraz zaBatwiania wnioskw, skarg i pr[b osb osa-dzonych, a tak|e kontynuowaBy dziaBania kontrolne w celu ujawniania ieliminowania zrdeB i przyczyn skarg. DziaBania te powinny by prowadzone tak|e w2012 r. Ponadto niezbdne jest: Kontynuowanie przez dyrektorw okrgowych i dyrektorw jednostek podsta-wowych okresowego analizowania danych statystycznych, dotyczcych ilo[ci i problematyki skarg oraz przyczyn wzrostu skarg wnoszonych przez osoby pozbawione wolno[ci na dziaBalno[ zakBadw karnych i aresztw [ledczych i podejmowanie skutecznych dziaBaD eliminujcych przyczyny izrdBa tych skarg, Kontynuowanie przez Centralny Zarzd SBu|by Wiziennej i Okrgowe Inspekto-raty SBu|by Wiziennej prowadzenia systematycznych czynno[ci kontrolnych ukierunkowanych na ujawnianie nieprawidBowo[ci i uchybieD wfunkcjonowaniu jednostek penitencjarnych, m.in. w zakresie przestrzegania w nich praw osb pozbawionych wolno[ci i egzekwowanie od administracji wiziennej nale|ytego wykorzystywania ustaleD tych kontroli i prawidBowego wykonywania poleceD, zaleceD i wnioskw pokontrolnych. Obejmowanie wzmo|on opiek wychowawcz i oddziaBywaniem psycholo-gicznym tych osadzonych, ktrzy prezentuj zaburzenia osobowo[ci przejawiajce si w ich postawach roszczeniowych, tendencj do negatywnego nastawienia do dziaBaD podejmowanych przez SBu|b Wizienn. Wypracowanie wBa[ciwej atmosfery pracy w celu poprawy wspBpracy pomidzy funkcjonariuszami i pracownikami poszczeglnych dziaBw sBu|b, skutkujc lepsz komunikacj, przekazywaniem informacji o atmosferze panujcej w[rd osadzonych. D|enie do wypracowania jak najlepszego modelu postpowania w przypadku zgBaszania przez osadzonych ich problemw, skutkujcego udzieleniem im nie-zbdnych wyja[nieD, przekazania zrozumiaBych informacji, czy umo|liwienia natychmiastowej reakcji w celu wyeliminowania zgBaszanych przez nich nie-prawidBowo[ci wystpujcych w pracy administracji jednostek penitencjarnych. Praktyczne stosowanie dyspozycji art. 6 3 Kodeksu karnego wykonawczego znowelizowanego z pocztkiem roku 2012, w zakresie mo|liwo[ci pozostawienia skarg, pr[b bez rozpoznania w sytuacji, gdy wnoszcy w ich tre[ci nie zawarB uzasadnienia swych |daD w stopniu umo|liwiajcym ich rozpoznanie. PODSUMOWANIE Instytucja skarg i wnioskw, jak wynika z niniejszej analizy, stanowi wa|ne zrdBo informacji na temat jako[ci pracy jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwo[ci i rzetelno[ci wykonywania obowizkw przez osoby w nich zatrudnione. Uchybienia i nieprawidBowo[ci ujawnione w toku badania skarg skutkuj nie tylko naprawieniem bBdw w sprawie, w ktrej je dostrze|ono, lecz tak|e prowadz do podejmowania dziaBaD zmierzajcych do likwidacji ich zrdeB i tym samym do zmniejszenia w przyszBo[ci ilo[ci skarg zasadnych. Dla ograniczenia zrdeB skarg, w tym zasadnych niezbdne jest zaanga|owanie wszystkich pracownikw wymiaru sprawiedliwo[ci w sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych im zadaD, w tym unikanie bezczynno[ci i opieszaBo[ci. Niezbdne jest kontynuowanie praktyki stosowania [rodkw dyscyplinujcych wobec winnych zaniedbaD. Wskazane jest rwnie| podnoszenie kultury urzdowania i doskonalenie zawodowe pracownikw poprzez szkolenia, instruktarze, a tak|e kontynuowanie dziaBaD majcych na celu wzrost [wiadomo[ci prawnej obywateli. Na ograniczenie skarg w przyszBo[ci powinien wpByn nowy tryb rozpozna-wania skarg i wnioskw przewidziany w rozdziale 5a ustawy z dnia 18.08.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. z dnia 27.09.2011 r. nr 203, poz. 1192). Konieczne s tak|e dalsze prace legislacyjne zmierzajce do uproszczenia procedury karnej i cywilnej, co odci|y sdy od znacznej ilo[ci skarg wszystkich kategorii, a tak|e podjcia takich dziaBaD, ktre zapewni dopByw do sdw kadry pracownikw z du|ym do[wiadczeniem zawodowym i nale|ycie uposa|onych. Niektre z przyczyn przewlekBo[ci mog by wyeliminowane poprzez osta-teczne uregulowanie spraw biegBych sdowych, zrealizowanie zamysBw w zakresie stworzenia wyspecjalizowanego instytutu opiniujcego sprawy o charakterze gospo-darczym, medycznym, gdy| o ile chodzi o sprawy cywilne to zakBady medycyny sdowej zlokalizowane w uczelniach wy|szych uchylaj si od wydawania opinii powoBujc si na brak specjalistw w danej dziedzinie wzgldnie na priorytet spraw karnych. Nale|y podkre[li, i| fachowo[, rzetelno[ biegBych sdowych jest istotnym problemem sdownictwa, na ktry zwracaj uwag nie tylko przedstawiciele korporacji adwokackiej i radcowskiej, ale rwnie| same strony. ZBe, niepeBne pozbawione cech fachowo[ci opinie zwBaszcza w sprawach rozliczeniowych, lekarskich, budowlanych, komunikacyjnych, generuj zarzuty stron, wnioski o dodatkowe opinie, ktrym czsto nie sposb odmwi racji. Wydaje si, |e obowizujcy system rekrutacji biegBych nie przystaje do wymogw problematyki, z ktr musz zmaga si sdy rozpoznajce skomplikowane sprawy. Wadliwa opinia skutkuje zazwyczaj wadliwym orzeczeniem sdu, co oczywi[cie generuje skargi. Rozwizania wymaga rwnie| problematyka udzielania profesjonalnej pomocy prawnej dla osb ubogich. Trwajce od szeregu lat w tym zakresie prace legislacyjne i utrzymywanie nieprzystajcych do obecnej rzeczywisto[ci rozwizaD prawnych powoduj, i| pomoc prawna z urzdu jest czsto iluzoryczna i generuje wysokie koszty ponoszone przez bud|et z powodu uzale|nienia wynagrodzenia profesjonalnego peBnomocnika od warto[ci przedmiotu sporu, a nie od nakBadu pracy i charakteru sprawy. W zakresie dotyczcym skarg na komornikw byBoby celowe rozwa|enie wprowadzenia regulacji pozbawiajcej ich, w razie zasadno[ci skargi, opBaty egzekucyjnej lub radykalnie t opBat pomniejszajcej. Sprawozdanie sporzdzono: w Wydziale Skarg i Wnioskw pod nadzorem Naczelnika WydziaBu Moniki RYDZAK z tym, |e RozdziaB IV opracowano w Centralnym Zarzdzie SBu|by Wiziennej AKCEPTOWAA: DYREKTOR BIURA MINISTRA Marek AUKASZEWICZ 2] WedBug danych Biura Informacji i Statystyki CZSW.   PAGE PAGE 3 ™ΜМγdVHV33)jhhKCJOJQJU^JaJh`q?CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ4j<hhKCJOJQJU^JaJmHnHu:jE@S hhKCJOJQJUV^JaJmHnHu+hhKCJOJQJ^JaJmHnHu4jhhKCJOJQJU^JaJmHnHu hhKCJOJQJ^JaJ"hhK0Jd56OJQJ^Jh`q?0Jd56OJQJ^Jܢޢbt᪔fP+hhKCJOJQJ^JaJmHnHu4jhhKCJOJQJU^JaJmHnHu$hK0Jd56CJOJQJ^JaJ*hhK0Jd56CJOJQJ^JaJ'hhK0Jd6CJOJQJ^JaJh`q?CJOJQJ^JaJ)jhhKCJOJQJU^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ\ةکpr68JLtv*<PǬ||n||naSHSh`q?5OJQJ^Jh+hK5OJQJ^Jh+hKOJQJ^JhKCJOJQJ^JaJh`q?CJOJQJ^JaJ h`q?hKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ4jhhKCJOJQJU^JaJmHnHu4jhhKCJOJQJU^JaJmHnHu:jF@S hhKCJOJQJUV^JaJmHnHu\~α*PRt| $$Ifa$gdKgdK$ & Fd*$1$a$gdK $dha$gdK$dh`a$gdK$ & Fdx*$1$a$gdM PRtnضڶܶ®ŸŸxgŸSBS hK5CJOJQJ\^JaJ&hAhK5CJOJQJ\^JaJ hAhKCJOJQJ^JaJ&hAhK5CJOJQJ\^JaJ%hAhK5OJQJ\]^JaJhAhK5OJQJ\]&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhK&h=[hK5CJOJQJ\^JaJ&h=[hK5CJOJQJ\^JaJhhKCJOJQJaJеofZZZZ $$Ifa$gdK $IfgdKkd^$$IfF4wFBp#;i  t֚֚֚#6  44 Fa6p֚֚֚ytK3''' $$Ifa$gdKkd,`$$IfF4rB6p#;nnn t2֚֚֚֚#644 Fa6p2֚֚֚֚ytK $$Ifa$gdKkda$$IfF,ֈB6p#&knnn t<֚֚֚֚֚֚#644 Fa6p<֚֚֚֚֚֚ytKn| $IfgdK $$Ifa$gdKkdnc$$IfF;ֈB6p#&knnn t<֚֚#644 Fa6p<֚֚ytK¶ζܶ $IfgdK $$Ifa$gdKܶ.LNRTj>bdhܸ®׮׮ךךudRך#h=[hK5CJOJQJ^JaJ hK5CJOJQJ\^JaJ&h=[hK5CJOJQJ\^JaJ h=[hKCJOJQJ^JaJ&h=[hK5CJOJQJ\^JaJ&hhK5CJOJQJ\^JaJ)hhK5CJH*OJQJ\^JaJhAhK5OJQJ\] hhK#hAhK5CJOJQJ^JaJ kde$$IfFֈB6p#&knnn t<֛֛֛֛֚֚#644 Fa6p<֛֛֛֛֚֚ytK.6>DLNRTjvƷҷ޷FfiqFfmFfh $IfgdK $$Ifa$gdK>HRZb $$Ifa$gdK $IfgdKbdkdxs$$IfFnֈB6p#&knnn t<֚֚#644 Fa6p<֚֚yt_dh $IfgdK $$Ifa$gdKkd_u$$IfFwֈB6p#&knnn t<֛֛֛֛֚֚#644 Fa6p<֛֛֛֛֚֚yt_޸ "$,.DP\djlrtƹFfFf}}Ff7y $IfgdK $$Ifa$gdKܸ޸"$,.Djlrtƹ<>Dl~ֺغ޺ 2PRXĻƻȻ"؋rh+hKOJQJ^JhKCJOJQJaJ#h=[hK5CJOJQJ^JaJ&hhK5CJOJQJ\^JaJhAhK5OJQJ\] hhK h=[hKCJOJQJ^JaJ&h=[hK5CJOJQJ\^JaJ&h=[hK5CJOJQJ\^JaJ,ƹ",4< $$Ifa$gdK $IfgdK<>kdă$$IfFֈB6p#&knnn t<֚֚#644 Fa6p<֚֚ytK>Dbhlt~ $IfgdK $$Ifa$gdK~kd$$IfFwֈB6p#&knnn t<֛֛֛֛֚֚#644 Fa6p<֛֛֛֛֚֚ytKºƺֺ̺غ޺ 28<DPRXFf9FfFf $IfgdK $$Ifa$gdKXĻ $$Ifa$gdK $IfgdKĻƻkdH$$IfF ֈB6p#&knnn t<֚֚#644 Fa6p<֚֚ytKƻȻ*̾ξ, df $$Ifa$gdKgdK$ & Fd*$1$a$gdK ^`gd`q? ^`gd`q? dgdK d^gdK d^`gdK$a$gdK"$̾ξvxFHFHTVdfɻɻɻɻɨɻɻɻɻɻɻɻɻ随l&hvhK5CJOJQJ\^JaJhhKCJOJQJaJh`q?5OJQJ^Jh+hK5OJQJ^J$h`q?hK0J:CJOJQJ^JaJh`q?CJOJQJ^JaJ h`q?hKCJOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJh+hKOJQJ^JhKOJQJ^J( pr|~02:<DFLNTVXZշ𷪷շժhvhKOJQJ^J hvhKCJOJQJ^JaJhK5OJQJ\^J hvhK&hvhK5CJOJQJ\^JaJhvhK5OJQJ\^JCpg[[[[[[ $$Ifa$gdK $IfgdKkd=$$IfF4;FZ+#`i j  t#  44 FapytK4((( $$Ifa$gdKkdi$$IfF4rZ+&#&nn t2#44 Fap2ytK *kdϘ$$IfF;rZ+&#'nn t2#44 Fap2ytK $$Ifa$gdK r~Mkd-$$IfFWrZ+&#&nn t #44 Fap ytK $$Ifa$gdK $IfgdK*kdk$$IfFrZ+&#nn t2#44 Fap2ytK $$Ifa$gdK2<FNV $IfgdK $$Ifa$gdKVXZ&0B99-- $$Ifa$gdK $IfgdKkd$$IfF4ֈZ+&#;&nn t#44 FapytKZ$&.08:HJLNNPXZbdlnvxz| bdǷǷǷǷǷ$hvhKCJNHOJQJ^JaJhvhK5OJQJ\^J&hvhK5CJOJQJ\^JaJ hvhKhvhKOJQJ^J hvhKCJOJQJ^JaJ@0:JLN6-- $IfgdKkd$$IfF4ֈZ+&#;&nn t#44 FapytgT $$Ifa$gdK6kd+$$IfF4:ֈZ+&#;&nn t#44 FapytgT $$Ifa$gdK $$Ifa$gdK $IfgdKP6*! $IfgdK $$Ifa$gdKkd$$IfFrZ+&#&nn t2#44 Fap2ytKPZdnxz6kd$$IfF4ֈZ+&#;&nn t#44 FapytK $$Ifa$gdKz| $$Ifa$gdK $IfgdK djnB99-- $$Ifa$gdK $IfgdKkd/$$IfF4:ֈZ+&#;&nn t#44 FapytKdhjlnrt|~TVLNǷǷǷǷǷ۩sbThCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhK6B*OJQJaJphh+hK6OJQJhKOJQJ^Jh+hKOJQJ^JhhK6OJQJaJhvhK5OJQJ\^J&hvhK5CJOJQJ\^JaJ hvhKhvhKOJQJ^J hvhKCJOJQJ^JaJ nt~6- $IfgdKkdæ$$IfF4:ֈZ+&#;&nn t#44 FapytK $$Ifa$gdK*kdW$$IfF;rZ+&#&nn t2#44 Fap2ytK $$Ifa$gdK*, `gdK gdKgdK$ & Fd*$1$a$gdK dP^gd dP^`gd dP^`gd rd`rgdK d^`gdK dgdKN(*,>o`I7#hhKOJQJaJmHnHu,jhhKOJQJUaJmHnHuhhKCJOJQJaJ#hhK5CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhhK6CJOJQJaJh_CJOJQJ^JaJ#h_hK6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ "z|bdϸ~paK3K.hvhK5CJNHOJQJ\^J_H aJ*hvhK5CJOJQJ\^J_H aJhhKCJOJQJaJh+hK5OJQJ^Jh+hKOJQJ\^JhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhhKOJQJaJ,jhhKOJQJUaJmHnHu,jhhKOJQJUaJmHnHu2jH@S hhKOJQJUVaJmHnHu Zz|H $$Ifa$gdKgdK$ & Fdx*$1$a$gd d8^`gd d8^`gd pr,xz^`rFHT.0<*tv$<Zrt׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽שש'hvhK5CJOJQJ^J_H aJ$hvhKCJOJQJ^J_H aJ hvhK*hvhK5CJOJQJ\^J_H aJ$hK5CJOJQJ\^J_H aJ?2) $$Ifa$gdK $IfgdKkd<$$IfF4Ur"X `'6 t2|(44 Fa*p2yt"2DXZ\z,6@Ff#FFf@ $IfgdK $$Ifa$gdK@DJVbjrvzFfS $IfgdKFfL $$Ifa$gdK",06BNV^bdnxz $IfgdKFf_Y $$Ifa$gdK ,8@HJLV^`r|Ffe $$Ifa$gdK $IfgdKFf_$,.2<FHT^hntFfkr $IfgdKFf(l $$Ifa$gdK $.0<FPV\htFf~ $IfgdKFfx $$Ifa$gdKt| *2:>BFfw $IfgdKFf4 $$Ifa$gdKBNZbjlnx&Ff $IfgdKFf $$Ifa$gdK&,2>JRZ\`jtvFf $IfgdKFf@ $$Ifa$gdK$0<FPTZfrtvPRn dP^`gd dP^`gd `gdK d^`gdK dgdKFf $$Ifa$gdKtvPRNPfh<>| ~  N P X Z  24Drtzǹǹǹǹǹǫǫǹǹǹǫǹǹǹǜzf&hhK5CJOJQJ\^JaJ&hhK5>*CJOJQJ^JaJhS:hK5OJQJ^JhhKCJOJQJaJh_CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJhS:hKOJQJ^JhKOJQJ^JaJ% 24rt| :N $IfgdKFf $$Ifa$gdK$ & Fd*$1$a$gdKgdK dP^`gdz| 8:LNHJPRVX^`dflntvxz|𷪷𷪷𷪷hhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJ hhKhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJhhK5OJQJ\^JCJRX`fnvx|FfFfv $IfgdKFf@ $$Ifa$gdK $$Ifa$gdK &(.024:<>@FHTVXZ\tv|~ȷȷȷȷ hhKCJOJQJ^JaJhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhKhhKOJQJ^JH (04<@HVX\v~Ff $IfgdKFf $$Ifa$gdK $$Ifa$gdK "(026LTX`FfFf $$Ifa$gdK $IfgdK $$Ifa$gdKFfN "&(.0246JLRTVX^`bdhjvxz~ "$&*,@BFHǷǷǷǷhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJH`djxz $&,BFf\Ff& $IfgdKFf $$Ifa$gdK $$Ifa$gdKBHLRV\lntFf $IfgdKFf $$Ifa$gdK $$Ifa$gdKHJLPRTVZ\jlnrt &(*,2468<>DFHLNfhnprtz|ǷǷǷǷhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJH (,48>FHNhpt|FfjFf4 $$Ifa$gdK $IfgdK $$Ifa$gdKFf|~ "(*,02HJNPRTXZ\^bdprtxzǷǷǷǷhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJH"*,2JPTZ^drtzFf Ff $IfgdKFf $$Ifa$gdK $$Ifa$gdK(,06:@PFfx $IfgdKFfB $$Ifa$gdK $$Ifa$gdK&(*,.0468:>@NPRVXjlprtvz|~ǷǷ⦙ǷhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJ hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJ6PRXlrv|"& dP^gd dP^`gd dP^`gd gdK Vd^`VgdKFf $$Ifa$gdK $IfgdK $$Ifa$gdKFf Z\ @ B D F $$&%(%&&&&**+,,,ͼqbQ hhKCJOJQJ^JaJhhKCJOJQJaJhZhK5OJQJ^JhZhKOJQJ^JhhK5OJQJ^JaJ#hhK5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhhKOJQJaJhKOJQJ^JhS:hKOJQJ^JhhK5OJQJaJ&&&**,,,- -2-F- $$Ifa$gdKgdK$ & Fd*$1$a$gdK gdK 7dP^`7gd 7`7gdK$ & Fdx*$1$a$gdK ,,-- - -0-2-D-F-H-J-L-T-V-p-r-z-|-------------------------..8.:.B.D.H.J.R.T.X.Z.\.^.h.j.l.n.p.ȥ󥛥ȥhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJ#hhKCJH*OJQJ^JaJ hhKhhK5OJQJ\^J&hhK5CJOJQJ\^JaJhhKOJQJ^J=F-H-J-L-3** $IfgdKkd$$IfF4;r J!$&0 t  t2$644 Fa6p2ytKL-V-r-|-------------Ff $IfgdK $$Ifa$gdK----5, $$Ifa$gdK $IfgdKkd$$IfF4Bִ J!$0 t$6  44 Fa6ytK---------.:.D.J.T.Z.^.j.l.p........Ff $IfgdKFf $$Ifa$gdKp........................// / //// /"/$/&/J/L/T/V/Z/\/d/f/j/l/t/v/////////////////////// 000000$0&0*0,02040>0@0B0D0F0x0 hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJV....../ // /"/&/L/V/\/f/l/v/////////Fft-Ff?) $IfgdK $$Ifa$gdKFf %/////000&0,040@0B0F0z000000000001Ff:Ff5 $IfgdKFf1 $$Ifa$gdKx0z00000000000000000000111 11111 1"1$1&1(1L1N1T1V1X1Z1`1b1f1h1n1p1|1~1111111111111111111111111111122 2 2222 2"2d2 hhK hhKCJOJQJ^JaJhhKOJQJ^JU1 111"1$1(1N1V1Z1b1h1p1~1111111111111FfFFf}B $IfgdKFfH> $$Ifa$gdK11112 222"2f2|22222222222233 33FfO $IfgdKFfJ $$Ifa$gdKd2f2z2|2222222222222222222222222333 3 3333 3"3b3d333333333333333333444 4 444444 4"4.4$hhKCJNHOJQJ^JaJh_CJOJQJ^JaJ hhKhhKOJQJ^J hhKCJOJQJ^JaJhKOJQJ^JE33"33333333334 4444"4042484F4N4T4\4b4Ff[FfW $IfgdK $$Ifa$gdKFfQS.404246484D4F4L4N4R4T4Z4\4`4b4h4j4x4z4|44444444444444455 5 57799D9F9>:@:F:H: ; ;; ;;;==Ͼhm5CJOJQJ^JaJ)jhhKCJOJQJU^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ hhKhhKOJQJ^J7b4j4z4|444444445 5 58=AD KN\R dP^gd dP^`gd `gdKFf3d $IfgdKFf_ $$Ifa$gdK=>>XCZC*J,JKKNN RRTT8V>Y@YBYDYYYf[h[T`V`h`tbvbbbccccccccobbh2>hKOJQJ^Jh2>hK6OJQJ]^J h2>hKh2>hK5OJQJ\^JhhKCJOJQJaJhZhK5OJQJ^JhZhKOJQJ^JhhK5>*OJQJaJ hm5hKCJOJQJ^JaJhm5CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ&\R8VJZ[t_T`V`tbvbbbb $$Ifa$gdKgdK$ & Fd*$1$a$gdK dgdK dP^`gdm5 7dP^`7gdm5 7dP^`7gd bbbbbbcofZZZZ $$Ifa$gdK $IfgdKkdOf$$IfF4FK!9k  t[!6  44 Fa6pytKccc cc3''' $$Ifa$gdKkdg$$IfF4Fr[K!H{ t2[!644 Fa6p2ytKccccc(kdi$$IfFr[K!H{ t2[!644 Fa6p2ytK $$Ifa$gdKc\cfcpczcc $$Ifa$gdK $IfgdKcckdj$$IfFHֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKccccccc $IfgdK $$Ifa$gdKcckdwl$$IfF ֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKccd&d0d:dBd $IfgdK $$Ifa$gdKcBdDdddddee|e~eee f fJfLfffgg^g`ggggg,h.hhhhpp q"q4q6q\s^sRuTu2z4ztzvz{{пhKCJOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJ)jhm5hKCJOJQJU^JaJhm5CJOJQJ^JaJ hm5hKCJOJQJ^JaJhhKCJOJQJaJh2>h_OJQJ^J h2>hKh2>hKOJQJ^J/BdDdkdXn$$IfFֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKDdHdfdpdxddd $IfgdK $$Ifa$gdKddkd9p$$IfF&ֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKddddddd $IfgdK $$Ifa$gdKddkdr$$IfF ֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKdddde ee $IfgdK $$Ifa$gdKeekds$$IfFֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKeeZebejere|e $IfgdK $$Ifa$gdK|e~ekdu$$IfFֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytK~eeeeeee $IfgdK $$Ifa$gdKeekdw$$IfF ֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytKeeeeef f $IfgdK $$Ifa$gdK f fkdy$$IfFֈ][K!&mJH{ t<[!644 Fa6p<ytK ff,f4f*OJQJaJnHtHhKOJQJ^Jh hKOJQJ^Jh hK6OJQJ]^J h hKh hK5OJQJ\^JhhKCJOJQJaJh hK5OJQJ^Jh hKOJQJ^J hm5hm5CJOJQJ^JaJ}}}}}}}RF:::: $$Ifa$gdK $$Ifa$gdKkd$$IfF4\< ``D  t( 44 Fa6p(ytK}} $$Ifa$gdK}}kd$$IfF4ֈ<{ Dbb{T t< 44 Fa6p<ytK}}}}}}} $$Ifa$gdK}}kd$$IfFֈ<{ Dbb{T t< 44 Fa6p<ytK}}$~0~<~F~N~ $IfgdK $$Ifa$gdKN~P~T~~~~D8/88 $IfgdK $$Ifa$gdKkd$$IfFֈ<{ Dbb{T t 44 Fa6pytK~~~~~~8/ $IfgdKkd<$$IfFֈ<{ Dbb{T t 44 Fa6pytK $$Ifa$gdK~~~~~~~8kdh$$IfFֈ<{ Dbb{T t 44 Fa6pytK $$Ifa$gdK~*6BNV $$Ifa$gdK $IfgdKVXkd$$IfFֈ<{ Dbb{T t< 44 Fa6p<ytKX\ $IfgdK $$Ifa$gdK$0D8/88 $IfgdK $$Ifa$gdKkd$$IfFֈ<{ Dbb{T t 44 Fa6pytK0<F $$Ifa$gdKFHJ gdKkdD$$IfFֈ<{ Dbb{T t< 44 Fa6p<ytKJ4d"J8:"6 dP^`gdm5 & Fd*$1$gdK dgdK$XdP`Xa$gdm5$dP`a$gdm5$dP`a$gdm5gdK$ & Fd*$1$a$gdK "$ʅ؅`bLN02rt.Bңԣ8:68RTfhvx6ʸ̸n$hhKCJNHOJQJ^JaJ hm5hKCJOJQJ^JaJ)jhhKCJOJQJU^JaJhhKCJOJQJaJhhKOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhm5CJOJQJ^JaJ+̸ҸԸ^`:<DFȻʻܻ޻Z\tvHJ>BHJn~~~~hCJOJQJ^JaJ)hhKB*CJOJQJ^JaJphhKCJOJQJ^JaJhhKCJOJQJaJhKCJNHOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJhm5CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ16ڼ ,6,r$ & F hhdP^ha$gdm5$ & F hhdP^hgdm5$dP`a$gdm5gdK$ & Fd*$1$a$gdKX$ & F hhdP^ha$gdm5$&46\^$&02: h 2hK#hhK5CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ)jhhKCJOJQJU^JaJhhKCJOJQJaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ2:4:LN$ & F& 7vdP[$^v`a$gd($ & Fd*$1$a$gd5 & Fx*$1$gdK$dP`a$gdgdK & Fd*$1$gdK$ & F hhdP^ha$gdm5jl "LNXZRTHLj|ܲܲܲܲܠܲܲ#hhK6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ: "jlrtln24 (*02bd$X2hCJOJQJ^JaJ h&/hKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJh_CJOJQJ^JaJ?L2&  F H <nN$ & FbdP[$^b`a$gd(X$ & F hhdP^ha$gd( $dha$gdK$ & Fx*$1$a$gdK$ & Fd*$1$a$gd5$ & Fd*$1$a$gdKN$ & F& 7vdP[$^v`a$gd( 26np  ^ ~  H J F H  z|:<RT\^246#hhK5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJhhKCJOJQJaJ#hhK6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ26J0RTz | ~ ϭttfSSESh_CJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ"hKCJOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHBhhKB*CJOJQJ^JaJfHnHphq tH#hhK5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ0!"&*.R33&9@XEE|||X$ & FedP^e`a$gd($ & Fd*$1$a$gdKX$ & FedP7$8$H$^e`a$gd($ & Fdx*$1$a$gdKX$ & FedP^e`a$gd( & FedP*$1$^e`gd( ! !!!!""# #N$P$&&&&''0'@'Z(\((()ﳜtbP"hKCJOJQJ^JaJnHtH"h_CJOJQJ^JaJnHtH+hhKCJOJQJ\^JaJnHtH#hhK5CJOJQJ^JaJ,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtH&hhK5CJOJQJ\^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ))****++....00T1V111l2n2~2233P3R334ٰ~~\BhhKB*CJOJQJ^JaJfHnHphq tHhpCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ#hhK5CJOJQJ^JaJ,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtH"hpCJOJQJ^JaJnHtH444D5F5^5`5p5t555l6n66$9&999ܺ|jM<.hpCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ9hhKCJOJQJ^JaJfHnHq tH"hCJOJQJ^JaJnHtH"hpCJOJQJ^JaJnHtH,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHBhhKB*CJOJQJ^JaJfHnHphq tHFhhKB*CJNHOJQJ^JaJfHnHphq tH92:4:F:H:::d;f;;;< <<<<<<<<=~>>@@@@XBZBBBCC&D(DFEHEVEXEs&hhK5CJOJQJ\^JaJ#hlhKCJOJQJ\^JaJ(hhKCJOJQJ^JaJnHtH#h EhK6CJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ&XEEEFFFHFZFnFHHHHZK>L@LfMhMNNNNOObPdPSSDTFTïvgvgvWJWJWJWJWJWJWJWJhp5CJOJQJaJhphK5CJOJQJaJhp5CJKHOJQJaJ#hphK5CJKHOJQJaJ*hphK5CJOJQJ\aJnHtH!hp5CJOJQJaJnHtH'hphK5CJOJQJaJnHtH+hphK5CJKHOJQJaJnHtH"hKCJOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHEQabPhpw>x@x}z^X$ & F hAedP^e`a$gd(X$ & FedP^e`a$gd($ dda$gdK $dha$gdKX$ & F UTdP^T`a$gd(N$ & FTdP^T`a$gd( $dhxa$gdp & F'edP*$1$^e`gd( FTTTdUfUVV6W8WZZ<[>[[[[\]^^D_F_v`abbbbbDcFccͻͻͻͻ͢|n|`|n|hKCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ(hhKCJOJQJ^JaJnHtH0hphK5CJOJQJaJfHq "hp5B*CJOJQJaJph(hphK5B*CJOJQJaJphhp5CJOJQJaJhphK5CJOJQJaJccleee$f&fffLgNgggNhPhhhhtivijj:khhKB*CJNHOJQJ^JaJfHphq :hhKB*CJOJQJ^JaJfHphq hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ*ppqqq*s,sssssHtJtttvvvvvvvwwww>x@xPxyyTzVzzzzz {"{{{||||}ǹڹڹڹګڹ뛉ګ{{{hCJOJQJ^JaJ#hhK5CJOJQJ^JaJhhK5CJOJQJaJhKCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ(hhKCJOJQJ^JaJnHtH-}}}}~ ~8:<>BDfhxz2468zӼӼӪӘӼӆubuTubuubuTubuhCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ#hhK5CJOJQJ^JaJ"hKCJOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtH.hhK5CJOJQJ\^JaJnHtHNp"L,|qTT$ & F ~dP*$^`~a$gd( $da$gdK & F dPxx*$1$^`gd( & F dPxx*$1$^`gd( & F dPxx*$1$^`gd($Tdh^T`a$gdKX$ & FedP^e`a$gd(z|~Z\Њ܊bd "8:<>Ȗؚ,. ɻɻɭɻɭɭɭɟɍɭmP8hKB*CJOJQJaJfHnHphq tH>hhKB*CJOJQJaJfHnHphq tH#hhKCJOJQJ]^JaJh8CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJ&hhK5CJOJQJ\^JaJ |0¼fd| $xa$gd:$ & F ~dP*$^`~a$gd( $dxa$gdKN$ & F hedP^e`a$gd( $dha$gdKX$ & FedP^e`a$gd($9dx^9a$gdK 24FHڡܡƤȤ`bN¢mXmXmXmXmHmXmXmXmhCJOJQJaJnHtH(hhKCJNHOJQJaJnHtH$hhKCJOJQJaJnHtHBhhKB*CJNHOJQJaJfHnHphq tH>hhKB*CJOJQJaJfHnHphq tHAhhKB*CJOJQJ\aJfHnHphq tH8hB*CJOJQJaJfHnHphq tHN@rtȫʫz8:>@Ȯʮ&ȦȦȦȉȦȉxjx\xjxIx\x$hhKCJNHOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ8hB*CJOJQJaJfHnHphq tHBhhKB*CJNHOJQJaJfHnHphq tH>hhKB*CJOJQJaJfHnHphq tH-hhKB*CJOJQJaJnHphtH&(²IJLN FHLN\^0¶Ķʶ*Z\ᱜ{j{!hKCJNHOJQJ\^JaJhKCJOJQJ\^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJ)hhKB*CJOJQJ^JaJphhhKCJOJQJaJhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ&:<tv|~RTؽڽRTtvhj᫙p,hhKCJKHOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH"hKCJOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ*&(:fhTV 硈tcUcGcUcGchKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ&hCJKHOJQJ^JaJnHtH0hhKCJKHNHOJQJ^JaJnHtH,hhKCJKHOJQJ^JaJnHtH3hhKCJKHNHOJQJ\^JaJnHtH)hCJKHOJQJ\^JaJnHtH/hhKCJKHOJQJ\^JaJnHtH*,.0bd@Bbd PRTnpᲠ}hV#h8B*CJOJQJ^JaJph""")hhKB*CJOJQJ^JaJph"""h6CJOJQJ^JaJ'h3hK6CJNHOJQJ^JaJ#h3hK6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ!84 * $da$gdKX$ & F!edP^e`a$gd( $dxa$gdKN$ & F hedP^e`a$gd($a$gdX$ & FdP`a$gd(X$ & FhdP^h`a$gd( 046xz2<>~BD\^Ӽp]pOpOp]p]p]p]p]phCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ-hhKB*CJNHOJQJ^JaJph"""#h8B*CJOJQJ^JaJph"""#hB*CJOJQJ^JaJph""",h8h86B*CJOJQJ^JaJph""",h8hK6B*CJOJQJ^JaJph""")hhKB*CJOJQJ^JaJph"""&(BDPRVX XZ$^ܫp\p&hhK5CJOJQJ\^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJ,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH"hKCJOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHhCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ$^`|~&(JLnpDFz|prHJprܮܠܠܠܠܠܠܠh8CJOJQJ^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ4,VX.HéÐjXA(Aj0hhK6B*CJNHOJQJ^JaJph,hhK6B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hhKB*CJOJQJ^JaJph hhKCJKHOJQJaJ1hhKCJKHOJQJaJfHq 3hCJOJQJ^JaJfHnHq tH9hhKCJOJQJ^JaJfHnHq tH=hhKCJKHOJQJ^JaJfHnHq tH H46DFdfn Ӽӣl[M[M[:M[[$hhKCJNHOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ7hhK5CJKHOJQJ\aJfHq 5hhKCJKHNHOJQJaJfHq 1hhKCJKHOJQJaJfHq -hhKB*CJNHOJQJ^JaJph)hhKB*CJOJQJ^JaJph-hhK@B*CJOJQJ^JaJphn p 2 4 T X Z d h  v   HJ4668z|`b.0ln|#hhK5CJOJQJ^JaJ#hhK6CJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJhKCJH*OJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ1ln&l%`)z^X$ & F% hedP^e`a$gd(X$ & F% edP^e`a$gd(X$ & F$edP^e`a$gd( $da$gdKX$ & F#edP7$]^e`a$gd($dh7$]a$gdK$a$gdKX$ & F"edP^e`a$gd( | 02PR&(*JLpr ͺͺͬͬͬ͞ͺͺ͌͌{ͺ͞͞ͺͺ͞͞ hhShKCJOJQJ^JaJ#hhK5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ\^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJ*" L N    ,!.!0!v!x!!!### $"$.$ܺܧܙܺ܄r`Iܙ,hhKCJNHOJQJ^JaJnHtH"h8CJOJQJ^JaJnHtH"hCJOJQJ^JaJnHtH(hhKCJOJQJ^JaJnHtHh8CJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ&hhK6CJOJQJ]^JaJhCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJKHOJQJ^JaJ.$0$4$6$:$<$R$T$d$f$$%j%l%%%% & &&&''''|(`)j)vdPd&hhK5CJOJQJ\^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJ$hhKCJKHOJQJ^JaJ(hhKCJOJQJ^JaJnHtH$hhKCJNHOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ&hhK6CJOJQJ]^JaJh8CJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJj)l)v)x)z))))) ***++++++ ,",,,v-x---.7788X9Z9:::޾l[ hhKCJOJQJ^JaJ(hhKCJOJQJ^JaJnHtHh8CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ\^JaJ#hhKCJOJQJ\^JaJhKCJOJQJ\^JaJ#`)-..7(8|9 <>?V@JABzCDE$ & F hhdP^ha$gd$hdP`ha$gd dgd $dPa$gd $dha$gdKhd^h`gdKX$ & F% xedP^e`a$gd(::@;B;;;4=6===>>2?4?*@,@AAfBhBJCLCDDPFRFFFJKKOOQQQBRDR:UUUYYܱܱܱܱܿΠ܏|$h&thKCJOJQJaJnHtH h&thKCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJh&tCJOJQJ^JaJhhKCJOJQJaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ+EPFRFGJQQQ:UY\\\R`u dP^`gd&t `gdK dP^gd&t pdP]p^`gd&t$dPx`a$gd $dP*$1$a$gd$ & F(dP*$1$a$gd&t$dP`a$gd&tgdK $dxa$gdK Y\\\]0]]]P`R`T`ddggFhJhkk.k0klloobqdqrrNvvv.x0x>x@xxxzz˺{maaaah&tOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ#h&thK6CJOJQJ^JaJ h&thCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJh&tCJOJQJ^JaJ h&thKCJOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ(h&thKCJOJQJ^JaJnHtH&R`T`djimoNvvv~$db0Ҝž$ & F)dPa$gd&t$dP`a$gd&t $dPa$gd&t dP^`gd&t FdP`gd&t $dxa$gdK dP^gd&t dP^`gd&tz||}}.}0}<}>}~~vx$&L,xzz|TȺȬȬȬȺț{#hP@hK6CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh&tCJOJQJ^JaJ h&thKCJOJQJ^JaJhKOJQJ^JaJh&tOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJ)TVlnBDFHNPHJHJ~240ʪ.0 Pƴȴܲܡt"h&thK6>*OJQJ^JaJh&tOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJ h&thKCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJh&tCJOJQJ^JaJ hhKCJOJQJ^JaJ$hhKCJNHOJQJ^JaJ-^0ʪPj2J TV4gdK4 & F dP*$1$gd&t 4dPxxgd&t 4dP`gd&t dxgd&t4dPgd&t dP^`gd&t$ & F)dPa$gd&tXZnpDFjl`TVnpr xzHVX񼬟znzz^Rnh7"CJOJQJaJh~3h~36CJOJQJaJhCJOJQJaJh~GCJOJQJaJh~3CJOJQJaJh7"5OJQJ^JaJhK5OJQJ^JaJh7"h7"5OJQJ^JaJhhKOJQJaJh&thK6OJQJ^JaJh&tOJQJ^JaJhKOJQJ^JaJhhKOJQJ^JaJ VprJlprtvxz(Hdhgd~Hdgdgd~Hgd&t$dP`a$gd7"4gd7"Xhjlnrvxz|(*,Hnpµ{l\O{O?2?hH^6CJOJQJaJh@t5h~H6CJOJQJaJh~H5CJOJQJaJh`Nh~H6CJOJQJaJhh~HCJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJh<}5CJOJQJaJh7"h5OJQJ^JaJh5OJQJ^JaJhH5OJQJ^JaJh7"5OJQJ^JaJh~35OJQJ^JaJhCJOJQJaJh~3CJOJQJaJh7"CJOJQJaJ (*6Z\`d ︩vrjrjrjrjr`Z`Z`Z` h$0Jjh$0JUjh5Uh5h$OJQJ^Jh +h$OJQJ^Jh$ h$0J:"hOih~H5CJOJQJ\aJh~H5CJOJQJ\aJhH5CJOJQJ\aJh~HCJOJQJaJhXh~HCJOJQJaJhH5CJOJQJaJhh~H5CJOJQJaJ (*\&`#$PgdKdhgdHgdH`gdH "hOih~H5CJOJQJ\aJh5h$ h$0Jjh$0JUha0JmHnHu/ 01h. A!"R#$% $$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$If/!vh5H55#vH#v:V F0,5H544 Fa/yt~HT$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t06,55Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t0655Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t0655Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t0655Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t0655Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t06,55Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t06,55Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t0655Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t06,55Y55alyt~H$$IfF!vh55Y55#v#vY#v#v:V)F t06,55Y55alyt~H$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh515p5p5#v1#vp#v:V F0 ,515p544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555#v#v#v#v:V F0,555544 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5555%#v#v#v%:V F0,555%44 Fayt&FT$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$If!vh5455N5N#v4#v#vN:V F0,5455N44 Fayt&F$$IfF!vh55x5#v#vx#v:V F40D%+,55x544 FaFf4yt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F40D%+,55b5 5O544 FaFf4yt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&F$$IfF!vh55b5 5O5#v#vb#v #vO#v:V F0D%,55b5 5O544 FaFyt&FDd Z"q NrA?Obiekt 1"b'Qx~vW=" nQx~vWPNG IHDR' !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~*)jRoot Entry FlU-? Data ȔWordDocument1 ObjectPool WT-?lU-?_1396757317!FWT-?WT-?Ole CompObjsObjInfo !"#%&'()*+-./02 !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q Oh+'0h(0 T`Krystyna Janiszewska-Dudu@ҲjWorkbook hOlePres000$SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8   !"#$%&'(+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghik\nopqrstuvwxyz{|}~ \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =#[9X@"1 Arial CE1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1 Arial CE1h8Cambria1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H>Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 OArial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *  20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`=Wykres1FSheet100"\skargi wpBywajce ogBem zaBatwionezasadne cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?3??[3d 3Q: 4skargi wpBywajce ogBemQ ; Q ; Q3_  f @"B ` MM< R R R R R Rx ` S S4ES S 4 3Q: zaBatwioneQ ; Q ; Q3_  MM< R R R R:W" S S4ES S 4 3Q: zasadneQ ; Q ; Q3_  MM< R R R R:ːY" S S4ES S 4D$% 033O&Q4$% M33O&Q4FAHj!| 3O_ 3 bR RR RV Vd&! J . S S43*&! ! R RJ J S S4523 * f Zd@"B `R R֪ S S43" ^3O "% 0063O&Q423 NMR RR R R Ri+ S S4<l?`?Vc5Vc5??!)z S S 4S S4S S4% Z3O&Q'4% Z3O&Q'4% 3O&Q'4D_ =PP?w3??E$ ? [ S S 4 eL@L@L@P@P@P@T@T@T@X@X@X@\@\@\@`@`@`@d@d@d@h@h@h@l@l@l@e@@@t@N@Q@@s@s@`@r@@@t@@@@s@@@`s@K@O@0t@o@g@pv@)@@z@e> &<3*vpl-PL3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??wU   <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <@N@s@@@@@K@o@)@ <@Q@`@@@@O@g@@ <@t@@s@r@t@s@`s@0t@pv@z@ <JNN>@ 7ggD 006/main">S S4'S S4% Z3O&Q23 M NMR RR Rz] S S4'S S4% 3O&Q23 M NMR RR Rz] S S4'S S4 [ S S 4 eL@L@L@P@P@P@T@T@T@X@X@X@\@\@\@`@`@`@d@d@d@h@h@h@l@l@l@e@@@t@N@Q@@s@s@`@r@@@t@@@@s@@@`s@K@O@0t@o@g@pv@)@@z@e> *vpl-PL3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??w& U   <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <@N@s@@@@@K@o@)@ <@Q@`@@@@O@g@@ <@t@@s@r@t@s@`s@0t@pv@z@ <JNN>@  ggD ՜.+,0HP X`hp x ' Sheet1Wykres1 ArkuszeWykresy !F'Wykres programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Chart.89q sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?SIDATx^$Gy?0tWޗ=x?zf][ =9#֮l`Lm1?0,ҵtՒv Z][j$cSq23ȌʪTVfdTַ#S'*n~OՕc@}~jP+)"}Ĕv@y!}>@} 5UA[S~feq('yO ^rS6]r-ݰrVθ^t!^κlK/睭no'ZpF|҈;=p)#N>mK'1F'끓z=p8888@|N q+8t3w y]ϻ KenMi,zif^L)IɿeY'гO12ݟ(a$@Yڿ\ rR`NתTXaZ[2]Lv6p1^Mxš^q(cWX-2 MxšL C - |fWkpJݧ x<=ZWï/3R.@ PA6Ͱ͠$UfXfP46Wu43( yMu)gPs03(E{Go.PɾX;1+?|JIwlFږjRu{A%s(w%88 )yCKcKʦ4=)yC'=%s(:P~k[ttԑm`m© 1>@9N8 T̮vP.n2Te6(Jr?+e|f%Y^΢dew lldTwRPh́9= Lonse_ (y R7Xƀ~r@ `v@ P !kS;CUN~Pv9dyUhY^uX ,@ PfJR4d%s(C(Jr?P6 㵗͡LIsʥΤ< ܸ|G%@xH.k%@ Pͳ*֦$!)O5 (55Dz!)Iy._LR7̇[(JF:b s19LCR'uo,N,28s&10ߑ%@ Pe'F#&@7o/̡d~%˫}%J֡CJvs89ĒxL>,@ P%@ P:YZd[J(JGʔ9Rk,LƣUcS w$@ P%@ P.%P7_qWB^-8y-U1;1+|Xؿ%(J(JntlKȫ-q(q(-Hs(cKCӇ~ze &ecuJc1asꏁ(J(J(ݳJCk+:f99R2ߛ@[FB^^caaJ(J(Jҽ8-P,-bq!ʜ!&޻y( }Pց> P%@ P%@ PKx@ҕKIIyVխ(^caaJ(J(J\2TԲ!έ͋LXz+*10ߑ%@ P%@ P%@ P.)PBcccned<,2aaJ(J(J\B3Q$6RQۑ<2l7|/r>,@ P%@ P%@ PKBJE`nr+U40ϋuk?;(J(J(%ʦu(|7~J巀OYʱ_C P%@ P%@ P%@9OԁP<#ۏdk?/-H(J(J( (K)Τe|\^cWz0+-%@ P%@ P%@d@Y")OSx$, 9`KcXc`#J(J(J\2D< y|d$>˲!:2(Zۈ_C P%@ P%@ Pe[֔~R+ Wcźŵ P%@ P%@ P'943).e̝}ڈ_C P%@ P%@ P&QRZ2JY*DeC8wެYcźŵ P%@ P%@ P_<{ϸWt8\78ê(˃`0uF6y_9o (J(J(%JeM 9*6q&eu.eMPYcźŵ P%@ P%@ P @fx;rdÇ}M(K%@ P%@ P%@ P.PO\ȫe~dEbb}`O@1 T: Pଵ9D(\:=7b_u)%@ᐺ.o934nX9㆗\zyХ;˖s.w.HJ? Pp!B޾qjn}5b#q({`0@{+}qr33NpL|N>'ꁓg8'q%`3'iG 8'/qrۈq! '6%N^pY#N^道{ =q8R@nf^f|ٽ2X֒p< 5 rY~>,@ Pf>43? P8%@UPv#%@iw*IO.'PZ3VGFN&i.Jڷ[xl>g9?;(3 WXk< PMAvܯ P xšP[;ߚڔ *si#|[`-Ck3%@ P>WaAIȫeV%s(Ϋ7،6Ϳ,*~>N~¤1 *efq}b '6l%Iy|s(Cm5p(q(5eOzJPRR0)5Old~B^^%%6c&35U`+˫Z4Tv cq(5l,"?h(X6$vnC%@ix-(K[W4Os1+Iy;J2P*֛ `)-)ĕɯR2Y_Ns1+/P|3!Dk(8*j%@ PZB]!, mmOkD,U'P(Isĵ ։7100s$Uq&ťN{(CJP2eC <$iGU(IPj??ҕKNŵ Gy¹+kA PCCip(q(q(q(q(/5MyЋl~FRn2ma<~+1`[BSǒG!>L^rq&ؘXzN4߱z{E3gg괽8|L'1Z>u <:'QW2Dߕ]К+c,@rcP6\(J(JߊileWxdmĀ>@ y<٭C^ :vDKub@ P%@ P%@Y/XO#MCiǘ۹@y'^]QoyCdN(8*j%@ P%@ PGyHII/c0)9O $v]_Ŗc uaR(J.k%@ P%@ P}ͦc5) P)1`lIs} kIGĴ%@ P%@ P@8!d) %< vB^o^^35@)1..%@9i[pA^rK/ \z9lag+tg+g+VsrV%"veTv#x=b%@ P%s(C-J9F3ƜXU RC]ROiFV-|֝!hV}>@tFT u]WeCX6$jO+!8888888O1oص_֝o; m1cOʣK~hPP\u%@KW+J(J(J_{e!u[ [ה+5̭)P&uy:9Cl7.pECi\4Dz!IH i_@_g 9^5x#sdyCfڢ c]6d!p/>`y}Y<@9%S(ICRmcWSeJʓPj} ;:"-?vP&C%@ PU?)39\wv򘳕VwrЋl~̡d8/(/~%^S~ 8e@2P }ħL$;g6N/_ULU;(J:Ro;F$)O7Xp1#N^4(q(q(q(q(%D,.[@_-gRR:zSfwFU@TP PIN@ P%@726w<8!^%@ P P($Q6PX (JwOb]cX6$ 5CJP22%9_Y6;_=^_mM x%k + yCjp(ǴdyU %@ ') zy̡Jȫ-%ϓƔ<;=R06w}X LJ>T^sY(&!a#Y^S (IYPP$dʦFfs."ǯٲ!)+s&ya*( 7%@ P29̡lJR{%P]e?!C=c׶_\G>?8Ҿ+ee[}q0%?(J(UIk # y%Ղu$]E 쪃C9@ P%@ Pw1(J,.[rUE?a?RV2;)sVq/cZ / P%@ P%@ P4ߕW ZPơpH5%̉%ґ}Ss*}' *lJ(J(Je^,UcsZmYRNYRWgw;u#GC+%@ P%@ P%@ PezCYǑl>@)`׶ԇg'Iv,!NʂWi(J(J( (MTx TXCsMs;ʒWm(J(J( ($O[Z 9r>C^ PM%@ P%@ P%@~@'T i5RChG%l(J(J(J m7Il74>@ P%@ P%@ P%@Jc,7=Ŕ\ $S.o9톕fLo=㆗\zyХ\zB_o9^;[y"G<傳mg+9[l rW˓VvDE۳\rr3_yŋ<.ˋ_D_C9,ҝlxAҾ. " yyrk PFǍ q(se^<5'O;;:PZ҆[=p'qDġġġġġġġcSM£Y\%ie,c,@ P:}.HP;={9+DPλqQ?yOnnjECTɧ%?y?|N%@ PJ]&D\I+`gtckZ%@ Pf zC (am^JK,!`@X{+@ P}2\_mI֡\R`6IyyT:TPRfPIiACICiK>3(_9EPva}s(C!(JVWq-c-~(Ciu+Caz0QōlCC'D(ЈCCס;~ֳWu%i%@ P$!)IyCI+@ Pʳ[gg&v4AIybdJ(J(J('xĩljCB`Y6dIar%@ P%@ P%@ PC2DZdy%@ P%@ P%@@}qȡP P-P%@ P%@ Pxl;v(<6PZmuJ(J(J\}snOl! P-P%@ P%@ P%@iMBXkV(J(J(JtNhGkF.@ P%@ P%@ P%@ PJ(J(J(J(];s[L)@R9nXiD3nxy]zyȥ+Ds弳!bZyʣ.^.8[v򘳕V2-/O~ۮ888888%@CًNJ(J(J(J$5)X6H@{>I|l΢w3Cүwk;䷶+Q.@y27䩁8y%q(q(q(q(q(q(q(q(et) @wMmjM*Q.@ P&}@yƅ^tZ\Yu(c.%%%%elYW+Q=\,ufndS}J(͗yJSD;lGnd6%@x888ᯄt$gO;[^ˆWu"@ ,ZUWhꚧ8 `~&W?yNR l$kʹz,²!R29[nQ;[yJjǡġW[ӓpVKġeM h&䕐WߵTe \9W>$ƒH>~1H[$䕐WB^ y`^>9̡lS>酐WB^-bSnX6\\/;PAb5a̭)%@ Pqʋ(eB¿Ḱ{i5p(q(q(ͫ oDn!䕐WB^ 5q(q(q(q(1ӕ2yqc:2XSq򴳣#%%%%%ˆ䴄ý{i5p({nJX1((J(J( Bv!kڜ̡t!=(J(J(ʽLJJD(J(J(J\ڟ̡LU(J(J(J(#%@ P%@ P%@ Pe*(J(J(J(BByoU(s@u(WdsZ;[yJjCy]tmn'\m\tl *ڞ=l咳.^qʳ.^-%}P%,Y^S'+Y^{`p(q(s%P΃%@isFkIJJJJJ^ P%!J+!%@ P%@ P. $ y%u,v_r-1]}88M!A^kZV.8U״ڄ sCC , y%U|]0mg+1J۬IJJJJJJ^ P%!J+@ P%@ P%!ӳҌ크=${v;8_m9^w%IyQWZ+Y^-ᰄ'䕐^ JJJJJJJJJJJJJ^ P%@ P%@ P%@ P%!2+Dlm큮dyَv%)IymX)+Y^_ yGKKX+Y^Ts&䕐^ JJJJ+\8) Y^pm\gK6oa3NJ@JIPwi%'i (savJ(JB^ y%䕐WB^ y%䕐WB^JB^ y%B$!{_p(s"P^v~ 勮y{q(q(>bcp(q({`p(q(q(q(pI+!Qr@yAtl~v^wce7b>me.6@ P%@I+!J+!J+@I+!=DL+[y%iWbΤǡ|^,ndSJ P%@ P%@ PβtH#no q J.syKoWB^6wM~n3mKCvoI7j-"䕐WB^ y%䕐WB^ y%䕐WJJJ^@ P%@ P%@ P%@ P%!J+! *ڞx^ B^ y%U'E%-bS"2u'3kc?5<HCCCCCCCCCP*|uIQƀ1? 9P7Ps]0_Ct@ P%@ P%@y(K'd.`؉M@7vsϹy ^؟;(Jߵ c" @ P%@ P%@y(xO^y.ۀS~j3)b-'T%@/ P%@ P%@ P: *߹9lJq%xq%^_ИfSlc r@ P%@ P%@|'~IG*1 GJ^ˆs#Cy4&!p0}C^0 Pv'YLJ{+I'IO@<HB$IySee%@Y`_^>$_J$MЕ8 wM@%@,4²!kS:FmG PjYu(MoJB^cS8ZWRC GR|2 @ P }%^ȫ]>H`fom 㛶.@ Pe\J̣ <6(_cضP꺓},˫l:>TƀΓwβj*`PJ|T8%˲! ^HxGS w#36eeqQf}>@>g_"uU׮zy P*}vR`n u@9WeCX6$>;V9̡d~ <3'2Iْ[CIRoÐVߕ%1C?4/ęש9/7lX6eCJGٔ'1( y%䕐WB^ó2 x!ˇ nm~Z!]@)4zm!Z/ܯ*Po8|@ygZk <$IIJWwOҽxl͙dJ֡Tg2.C1Ρ#>1 >vc3x%Bd.#rjeِ.} Z/\ʼW$y]ǒ'Ws(o=ue^>XNSK,%@َ=Ci_@eCX6Ds>y !{泆rي}9d}Jq(n!GUQC^%!K)mJt/uSr:0^qڃ19oP22 k39888ᯄgR y2QřT>LʶsZUq:̡LIP22Fs(ef\_WnHje(Wyݵp(q(cyH3C65SPIybϻ pUII9NIq9 y5nJL̡del@kP`&T7*J(kRs%۞1r&!Z>|IIq':cP֧B]2&>Jgɾ;LS5df̡Lu8(JKW#O;[wݫA L :Xه.p'.wRz~|8=`4d0crɩ(J(Qro ˆt%@[@ P%@ PMOGןTġ\w'ʰ^PڒRCΤdzcPods)JP %o(J(JRaِ:O^yr>s(e(}w5(ٓ{CnJ(J(ʽ:R8s?U3b%uԱ P-R-#+Y^cY^{ jP%@ P%@ P/0"s#T~O6#ϟs(%UQ! (W廑Mjw+q({/@ P%@ P%@_d(eۗN~i'GHPO5jdyJWSBu8(J(J<azR@)'rj F6cFʃdu(cՀ׏(Օޚ́Һl?9vo?)H.eCz8χ,dy%k"TJk.OOvv/W+\ɭ9?yO>MJ+!iJMȣs3@u(988I֡L%@ P%@ Pe7Pnl2JW+Pj0UC`4JҾH|MB^a%!=(J(J?>X LSCP|lYW P?-%s(C9 %;Q"I3?29Oxk.O:[q=[y/s(w<]CC'd^8gRK*J({8ġġġ%s(<55/ϸҔ̥k۳h)v\ݤ(JB^ y%ո" y%5%%+gMlc0ʻ6j0i$ŝd>pZ2}@Ra !Sj[3e{ WX5o (J('K̯2:>e &e?@KB[ (e[uOAe+o$:<↕W^ 6A%u(Yu(WB^ y%V29M PJIq 1` PŅ쪃Cꪎ@^d80)J(JP2rs(\KgeO Pv;8}fFڏae>(JB^ y%䕐WB^hip;! ĽɽCPƠ ]yߙ8ls +!̡w9,i+!vDL P=00!8888888v(x7*P(۾hbݛwOR=3J(w`%s(CȚ%@ P%@ P(5!O8a:]NeSRI߭(Jd{-1o,7%@ P%@ P(OOW&ˈ\ra\~zӭPٖU^ùֹZ<$屄22-56!.1J(J'PΣ3n_ٞ@/dTTR(Y6ɩ@cW2%@5N; -ܗXgH\ ryYz~5c}7<˃.%64@L P%@y]@bʱe7\3=p8`|{_p1^urʶǜ AG2|֝uoiu.UP~}볹ml *`d(J.s(J(~Qv/W+\PPPu(Oo>O#(ueێ=Iq*(o|IrYgFB^sc=(J8OVJp>lWR_rqRZeK)9@9@ PZᒐWJeTƒXRѤ<ڦ5uJ ,ZA$屇I+!%!Jȫ;o*M᭄'챸$v'eXGv%}'JByoLʟ88wv4M P}`01%@ P%@ Pp|lfČϘ$˫%ɑ =o򤳕g+q|1X (liM@#uCiq-uJ2i(J(Js>mP6!2+&IwT.e?6%UQ=3Kq&&ei'wvXXJǻ6d|@& [MC P9O%@ P%@ P%@y}lJƣˇ[(Ol8amwL^r!+U@O^d]JY*mG6BR֠(J,.['^ {:o[>I_KT^0 PäwA>WImTZCvJ3&ڷq%=C.X!үlK/Yu(Yrnʯo}}{a&XMcI#m ~~O$A%@ Peشdm סqw ՐTthX0C}tve>J(w0w(Ӑs<6; 'O;;:PZ҆[=p'ϻesL+(jW|Ը *ێu(wJI#NeӲ"k]6D\I7W򶓷Rh`]Jk+@ P:et59!hjM*Q.@'q(pr3?yj? PтvAkI"=-kSI\J*wO%B PXY'w`2v(צ,v @6%iG1MS%@xv{%@ٖPv{\vFs({?IuMㇸ0ؕ&:e;vՊJ?TP6qu^~+U wڔmŠ }`UoC֥ /9t/ɘ1]#W?=boY}-)N ˆlH,պWB^5iOzWlGg=}G^jZJq#%8MkQJ,ˆs&&č6!ݟI ͻ[CYߡG10ϡAbߺnPV`(Jr?]cH~rkg!~:M Ρ&zdy%˫e~%!౩%.P@ u/aM@X*skJ%s(Cʤ<̡d%s(3%˫, "?gR҇Juib@yݓD3O)0 %@ P^CY2eR f_3VOчT^PJPFZ39̡deʚnYu(iv k/y+ P%@;3bkZOMe6@lK#P)@I&! %@iX=(Jy]*G Z;g ~n?yȚ<$屄ÒJPq &:P1P(J( 9᭾SCe[Y¹aِᗄ|uPV`(J( 2g0@O ;Ad>5(n\e J(8TߙJ/`8`CJ+!W5ͩ\9" @ PZ1V(J7P yV19̡+֙Cʅ%@ P@Ѻ(J(-K//~%^Qeǡġ_%@ PXC{u)%(+(Z%@ P%@6eXi( s(ce}͙CP88V`(J(Jl)CYƙVq(q(SJ2%@ PRCteS.Hш͡/!l7&C1t];{:?Y@ P%@ PZRRR 8 <\޳}$)%ΤlS7R!䕐WkIk$䕐WB^"j5P%@ PV ֮}aB}JkKAġt/;(W(J(r~y%g+](MېwCCiWJӗ'YǗ%C]91C~svw-Ӻ[=P76J(J(;o7}ϹK//b o%)Iyؔ(w-ra2*410)%@ P.#Pϭ^,R~:ɶm~nv]jnY6&!iy$!)IyBp:ozS!?^c u{$@\ $S.o9톕fLo=㆗\zyХ\zB_oLP^{VxlP#=Jm*(e)+J.Lm (J) |6&-P޸4|0@KCEFueiș'O Ύ8VP>v{w'cg6?`=3i1s!u89$ m6[oRz(%1IyM6IyL7,ҝUW^zaXN?FJNKhs B^۠U|&c PfI4O)>e?BXJGuھR>E+)P)p k rW&Z"C[&mr!dyݻq4&YugJ%4nqǡ}8Q& (}7s uJ29P6cq(Cd^`JI,}2PJ zXאW]2D@R Җ%@ Pv!䕐n@cv(W> 楒y,3}Ru>}}5THj yPu y%䕐~G?;&c[u];wGO}bEDRhuLsm`2RC^g ='OI%+[5CCCC9_3RnF.dyM b%5gxlU(si͏ρ͛y\*?Aok[><(u7><HIΣ*O~|<~n2gRQ! %@+1/ʫ̺i_et/ ˲!e322jZJ? =Xt9!1-rMO,< |gR~+|`߲MX׻wv?vǢRG X#Pɟ;sj&Piu(F%JݦK%@rm)4M YXQ fLY^%t@5^)xq:1lܽK(\W8v$:MuJ<͇ǦmMp&'2"ͯPDʯ|]{ډ;1P{&qsY^ř5(ť:$OCkܧġġd%@%e=¶o}jc *v )m ~ut(Nq3c@,J9e8gR+)P)p ,2Y}r͗ܯCC#9LDH88S>jd+I # W=Ne1MJώX9C^CeΤ?_ zZ+A s( @Y_e yMu8(m@;)!6D7ٞ,RFe}q(+_* Jʍ<ٍ;cHRGyͯ@) ) X}?[<g@y]]/O$)ϗwKn|poGUC̗mpfs(s|U2R@)Y]%ë;c%%s(CY<'8 ,Ay, o=C|k ]p@i 9aROO?YRn:vӤo۶o;pSys%̩CQgJu(&4;_'N(J򐔧G(w,Kʷ}d.el J2ewH&æ>ٸ[ݲ9&KhNR5>KG&WġL* )e֮6(567q&6JE+:*eeJR~GPjJFY&38Fʒ!F>-,^KXG6>BeO~|z)'Maq(q(q(q(<@ P&i=/CHn#^(} C^K(ugPvm7)u巶n{ӑ7%P\ˆ$ꕯmRU(ndu _X Pv򤁤pguX6M6IsW^ 64ǡġġLג@ƭ6:ClS?צm9Q.Cٕ'i?ˆ.LJ/m~nP)K)@)edx8i` P^2^z]Js֡:5(kβ!75R.lCiCx~C^lGIY>G-99 q5IJ%@ PظnaS (*eK].$cn&(g,!;>ʒ!:/:su{*P&@yY8@)!Τdz C`-K6PP%@ Pnl/\(9F;ߜ,@YbDno2?֢ڑ |zS,P(ĝc@i3!,IyJeXso_9Th!KPL(J(J-|1xl/rg :r :19VQ[֠A Pŝ*K\I#'?2 od<%@y0kD HF}RSNK P%@ P%@0 /P HͣXm-wD|?O\H)M/_̹u$cP(Cx֤F%@ Pfӧc?2єƆm=@)09)EJueFF嘒pjÿ? y<>5[>dPgPD˾@ٴe׶uNT lH2"%@ʼnF{_y-i8_UWr~YUJs-(Ω{~PMgV(L*aTw %ӫl͉,@s)2?*Z|+>i[5̡T@}ω̅ P~z3@(-(S?~T3mJʫdJg7p{qePvbqS+JCiBȃJN P@]v~]>pje*(IyTW?IJyEO ,~a *κΡls۶\TwWB^s#PP6c[X2@ PDJʲȉCiXMrd@嗮|iPsrg+hvA8]u:pW/(Iy|@U:vt'iJ]& 1JMCos(RP%@@k!%JC)w%)O|P ~}NW(eh*mlLIq/e((%U2zc~]& %@ Pa8fV!eW(Dϥ$P+#~1|26RPPJ@> ȏQ'?!ȶ{TI9^cĝUKپ@))KNBe@u&%ӫ%t) (֢PZ%@,~%@WLfםeCLg jn]*u(}YP{Ki?Iŝ/N֢FCymf/@) sĵ !xn(Y6eCuR.˶n$k,J|7}̡d%s(q3Z!XMB^GSm Um5+7YN󣢭!@sW/_lIs(C@2<l'ϸ!e̕J+!H P/.:%2֡85ǡqc:C˄+2S,j\pjq1m֧f: @9o:R0׶ݯfĕD>zL8ɏ+s1eِOo}zc>{Rs(q(MI-qUr:7%wPAsB^;785ǡ9ef\MLZ:Hcᮺ_*ˆ4VB^9kOs7fdr=_JJKn;ˋ_is'e{E[<$qvW9̡A%Rנ)˫') %ӫ}CN+PZ w=+A2R PA(CJS`ƚ@ywcфbh[oy(U7)K'>1KW4J:McIʣwW S(w;PZs֦ @Y1<9oY6Ĥ9ˆtϲdmS2QkXl?'] |ZuaR( JJ2q*Jqˆp*Ba 2P/VRr4J2T v,;S熤< ? jʊ_P@>k_gʅis(@ |H|]]0'@e>J5I ta=I#Ne)pj}}[ s i+X@ڎ ڃ^Wy=(JKHzCiơġ,:C)0燹v9Z'Z0C^k;巶/QZsˏ+Y\4fzc0)Sdِˆ\y( |H3tY6;k.0@Y(}9p^B DˮG\L}=ٯRuU,! rϷB(dq/hg"0IR;)5q(|g'lCY1 9QP4Ϯ;!&K,RqLe y ˡW/ v4َ:>>gκڣþrGGE[9R@Ro[25˫ %s(ŝġI̗elҤ9@Ik_w1q8Jq%e>ҟPXӴTQ&ʱeZz90ӆkJKVR H*@Ʒ1Hj_??WMơġ9<y{mu: nJiNR\'uB^ y-2G{ b@)΋!Z S%PJP4/5 x$3kB+!6V.,5Qe ezC͏-0N ,Zy|%e~Y^+jP$5'LlH<6Gb!m^RW9]ZD)dJk91֖ 6,R(򺏖dyP nveɧ8yɀgQS {iKN'eCra6q$׌c}k[fK2T0,386_+,Zڰ@bJ(Jٱe3FoMHB^ y%˫9<%/"p&P)@`)]6 Q]td(5?*Z`:)h P_1396757318!FWT-?WT-?Ole CompObj sObjInfoWorkbookmYOlePres000$SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8] \pKrystyna Janiszewska-Dudu[ Ba= =#9X@"1Calibri1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1Calibri1h8Cambria1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H>Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *  20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`Wykres1<Sheet100"MBliczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych w latach 2003-2011 K cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?3?73d23 M , f @"B `R R R R?= S S4 3Q: Bliczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych w latach 2003-2011Q ; Q ; Q3_ M 31 ]f$ 1d@'64"B ` MM< R R R RcFS S4ES S 4D$% 0 33O&Q4$% M33O&Q4FA~( 3O; 3 bR RR RV Vd &!  . S S43* &! R R S S4523 M 31 f U@"B `R R)z S S43" X 3O [% 0 063O&Q423 M NMR RR R R R]S S4<k \a?l02Q?#?ʂnS S 4S S4S S4% p `$3OQ'4% 3O&Q'R R&c S S4D; Hu|?f?(?~?mM}?ʂn [ S S 4 eL@P@T@X@\@`@d@h@l@e[@@@@p@n@M@0@@`@e> &<3*vpl-PL /3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??edU}  <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <[@@@@p@n@M@0@@`@ J>@ 7ggD ?f?(?~?mM}?% p 3OQ'4% 3O&Q23 M NMR RR Rn]S S4'&c S S4ʂn [ S S 4 eL@P@T@X@\@`@d@h@l@e[@@@@p@n@M@0@@`@e> *vpl-PL /3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??ed& U}  <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <[@@@@p@n@M@0@@`@ J>@  ggD Oh+'0h(0 T`Krystyna Janiszewska-Dudu@iKj՜.+,0HP X`hp x ' Sheet1Wykres1 ArkuszeWykresy%@ Pϻx#~H3&䵾˼lH2|%@iEK(J!1ġLCKJJ~aˆ"&'@ P%@ P=@i]\gT2<6P&UW-uJ(J(Jι|!J딏z՚PX(J(J(b88 EYry~WndvnX92|.(0~sk.ˠ>F%@ Pe.LPe5$s,=bɚ5,m:J~؈ 'ꁓg] $q(J(Jj%@ P:KSr̋`իġv]1g+oeʃʲ!,b:LPֿwaِ'uyC^?(Pל׊3_z?ő ,:@0Lro>k-ܷjkrC͠<=p 3(,Ev:"Lo>ʊoJ2>_u( .Pz W\(\@9|}ՆkUMkŶM/eE(| PלÙn-Jk{WRp'?*Z(JrFeReśt/&\{Y8P_ />j92 PY>PֿP9@YW楾(+/gg(Z(Iʓ"PjҽąxPIRc:@Yq|(M}ur T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@9p(@ Pf9IB @Y&Ke4Qr T8J2E4 u(Mo4i^jL(+/`n e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(@(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz23Aځ]LoyCd(A4 g4^BPV(sҤy18^:@Z&] ]ԑz#&äP/i@ή;@iҽąxPIRc:@Yq|(M}ut2&ڃ&*e>PL0){]PيG :8#Io4iPʫnw)]z[lQ kSeJ??u֩hLo=Fc uJL?n| Pvhڥ7@Лue9^λ"X(/rKξ\蘎CYq|4TeJ oɡl_m~}.@ P6'3P?Pt/9@Y~?(M 8^:@0PӇ5=Fc uJ4;k9KN͇͟|?yOn'ϵ"< xP7|IRc:@Yq|(M}=2R]@ٶii(8yNY (|5(Mc}>Ҥ9@E΢dӤ&(we"+Y^_ y]@Yn߬5(M @k/uCYq|?,CR:Q_,6ZnJEdYYs̡y4rA\>\}klyCs 5N=>{?2ZɒmCC"Ci /1(P68%BȫI6e׳/+P!sk9̡4 ̡dg!$[WӸ\ϹK//Ě!/{d|/PalS(''s͡ڒ)P (aF]cu@iwKU(/gMUJs[CY_RkX&u#1(JӍ@ PEw=)9g+O򴳕KV.r4( @Y_t#_8RHu 69̡>9fz=‹9o>CYQsB^MKֱ9&ͳ_KCi=k_g4W ·[p&aTGݟk;m u(_JӀ]wҤ{8YϠ|a H ; y)kq1P.:@ _x@ Pf9IwR^ y^622LP8 yS&@ Pft̮;@i(c0)x s(hP9@ P{v2$hG=Ŕ,\r +;5ϸSsy\AsB^+|0'̡4i^jL(+/z/fJ 6o) ?N@ٝu( !gƐ4 @Y4iPvE:dym B<@ P\PV&tWUb?(sҤ9@ PEY6V,KyN9̡~dBo>X6"L!9@i_~qP4~-%)I}ׅiC @ Pf98&K|%ˆy\rP.lL')O1ׅ1`(`P.u(Mdy%˫fdy]BRpP2+o ( @iȮ;@i(J%W!4@Yn0+ev(M`]wҤ;@ P%@K-)w{Z6eIyHʓS(`P&Iw(J2'_vqd$kYd$k>dn,4[( @i&J(JkMDB^ yQZCJ2;&ɮ;@i(J(nh{QP.9ev(M`]wҤ{ !ˆT6u(s֡4i^jL')Ou(M}u(=%gջc{b}VAS9톕ݰr͗xY^sk.ˠ9@YP4/5׳ާ咓q(q(_q(Mrvq(Mo4i^jL(+/P.9We @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(JB^3^[0zC뙬>#1uG빖K9@YP4/5%CC"CiCiҽąxPIRc:@Yq|(M}uUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4QUl(_JӀ]wҤ{ !@YJtPz(@YJ@ Pf9IB @Y&Ke4Uv0y]i-&3'@ Pf9IB @Y&Ke4U&u-ue{(U7&~(MrvJ%.e>~?(Mʊ @i% >֮`i=?_I&eϽ *9[>&?Yyd4^Bs @Y&W\Wy한.4K/?p- dms^:@y Cx;ջfS~ٯRuJL?n| Pvhڥ7@Лue9^λ"X(/rKξ\蘎CYq|4TUJIz_ORT]4 mNf4Yuǡ4^Bs e~P4/@Yq|(M}utURB\%& CX|' (} -U(M@y3ntJ|ɇzgV\?y~)£ʊ7|izP4/5׳/+Ps g74SC_i(8yNY (|5(Mc}>Ҥ9@E΢dӤJWRQEgo-)ZrCd a|M[>gQthн[ck3}nhWq*Y޻&@ץ,:ʹŲ!,"JMxA[6PV4d[p(MgNB^+/zeC^&ȋ"[ա(w5EhoJ|o>ʊoJtP:@:R[Sp(q(_q(MrvjҽąxPIRc:@Yq|(M}utU <La_J_ ڒ)$1 $!):Pun[B^MN֛r?.ˋ_yɵe:(JKd3Iȓ+)$TM'yGpGJyueFJ(JM@ Pk̰(M@y]6pSJs>5K/+Y'PJHBqmˌ`~WB^jή;!&ݳh5ǡ\e}(kw%a6@9N8 T̮vP.n2Tev(M7|u(M#eܲg+O򴳕KVp(Ŧ3Ŏחbma(!`ev(M`]wҤ;@ PZ҆Oqp%@iȢβ! q(C&YV>L>o6"]wҤ;@ P OB^hP9@p:( @i&J(5kRc:@Yn(A6u(M%@ P/V^u{e (s- fz@ Pf6u(M%@ P8@|e%N:dy۱!)O(`P&Iw(Jiu2*J2;&ɮ;@i(J(nh{QP&تev(M`]wҤ{ n\pl1g+{/Cٍ,@'Y^6[CY_srlx>%@lJӍGvJ%%%%%%%eیJP&¤T(`P&Iw(J(J8P4MvJ%@ P%@ P%@]ܴc{b}Vr&4 @yk.9y)͙CYq78[dX9̡JJR3Y s(+/dy5ݿdgjʌpp(q(d98&K\ʊ7|e~i/ϻK//~EȦ@Yq|(/"/kev(MrvJ%!`X+nXyexևxWE6 lPt(J9̡d%s(Cʌ P4MvJ%@ P%@ P%@IR=9Fd&(Is]p򘳕=\]wYŖgY<Ȝ~a̡9!5'5#-)J`PǶgdyFKN>f@IJ `29̡de X-(헄$YM(wM匛/9jnTsV6,9Y^Mq(+/dy5QWE~ġ4 u(Mo4i^jL(+/U/e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q(3^J2E4 u(Mo4i^jL(+/U/e @iPt/q!(+9@iҼԘPV_JS_/q}ʳСC ;vle#Gu677le[߇єת@vtx׻nϹ#;}b:6~ЏLlڟc}KXJ1@=6̝;w:[Em~n~Խțfu[w:4ڱo%)Y-g+Kl"p #q $?l{w#ݱurrƅDw0_pk[>D0wx?4e_,,tg6>Cw'DW͝o?<Gvq/$]kN6y7}a ݟәq7[sf댓tM\ {G2(5/M1͇n۸^1[hGuy7gVY^}3&4W`hs^L Pޕ7;;&(0Qoo_=crcS:9,@١0])P }.uHiG%}~[wyvs(;|ݤ>TprǢ!R-ğOR`~l#."@١O|x*:EgP P)A£!P*h62XC&66sɻZ|'zAJe: T>H MfEE(}ݔՙ<~ ><٦lׇ֑}}%@鮒oGh)@;cZ)Zz ep!l _i&(d*pƟQEY]ʵJI%''H)0TGӇE8>T2^+_,ՙQ[7n7Six u]::P@0ܻ}Lsu)eۯ/t(CKML٧4WݯhvJٍϚ?[*)䇎hH)z)uԙgQrҋfCn79:;IO uWN~(T.;P*~8zD(ۯ׶%@oMo_`QRpv%U]@e>*y'4(:elSCplkLz_|p azOgn3Om~jR׏O}akE)x^O (^ȓ*1ߡ)u=P;MWJ7HJi_4%UR*>Pߝ#o&.ZeuTFw)[nSHmGB_ʖ.((Jma>, 4sٓ{[ʠ{csw=$Wu(sjJo_{҇KOw'3wR\J&xMMál=%Tᝇg@)¢je6HP5C?.\HGu1:eB9_fZK;<P_V5ܻHC?yb=&۴ߛjkP>2޼Ubկ 5΁<چ(JPJk[nWI#QB_"*evVHZROȣ6+LJp(n5UJ.C}?v&?J;`eۍ&ߑWLu1Dӑ Z:ҋ4iR[E&y_JܓR>P2ҽM@dF{]eC4oIRlfm?lw"ՑTRLaCΝ9U/T (}0pne8̕3~ARa|MvrW%Iymм (} רG`3LP|r}R_rqm6X|3Hӝ Vpֶ5% =e@L=deסT+ݳ5U\Gu(ՙ a,@pgAs yeB.oB^p)Inym&8u5)@iA*KC'O~1IΡc뎉)0n880hȫ9iu( lvk!աdrՐWY.DJu&%skӼJ]ZD~!r t?UIyyXǟCC7R`RJq*q(/L!)U[ .:2&w,P7!, /NJKPhgyDzm~~t󣭃n-@7CTg[m\@,"r"̶lHpl~W?N#NKй\<-Y^}lr#ؼu|}[4ƒ~9&͚UŲ!-Y^0]0}ӯGo*^ lR`eu }- ҅S)َցL2wR}92@x:3/)4#@mk8dW|vձΉ2l} k[ @꺔~ }IM#)O w Τ."m7}z|yt\vLjݵp(mKĶZ:ʊpC9F ÿK @ PZ\˗\{ѾSeeraJk!%@uװ.e}.8!sJl/SGK]J"Q'{r T8Jlmy͗e6"PևxrZ|!䵾)s'.!_:Fx(@ Pel$ˆ\(ʅ %%%e0c>PSN (J*!o>p( 8:s(uP.Ls2FX(J(wK@Y(Υ|한cKaS(wAR7̡9eE7|IRJY(9eKYchׁ,? ( -Xs2ȥ_Ӊ9Վ}벮CK}va-g+\z9K~^/^n"X'YJ}SsޅP9@YOsBP]:@Y_se=12P_(w̚J?P} P$t2Oְ9@iԼVem_4(cz{PṞI!/4Ѝ>@}><}~臲w r(OJ }OP?'BAqBuGs41f y~Θܚg`Q4,s(te(|$ܦSZhSM[[hn)w-tϭh=4kV45*QKh^%+@Y9/L/2r}"hKA zd|0Ѽ:Mrut\Th+\^h^_H?9c:RMaڒPث~`bBsPyF1MQ= R*hYPCshn@t/ jɕHI}]f]@FkynEy\5нm9W+k.u_9%UH޲sm}MyE@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(kv۽n粽q[uˮ9矨\h$ÛBܤ4,a+ux1u(l諏EsXmc|c|݀r ΁_֮\SWgCU٤agX4O|]sο4惢tj+?޿`ԍV7Cb﹆8祟hybcܿU~Ak"㖸 mzC2cwtZ.u<d}*_Jsզ PK4oOOѼOUО\d4?L/Bw&M͚m\J]_K^1~(X4Ut ~5}oEwdZ5r 7]tYEmK{1$}\R}]dK~$4O|F+$'3Ŵ7}R6AbԨ]zzTSs ŪPkjnS/jj&_ u_U 6grOR7J}?>;|ϧVSϧ ڨC?> .X)uC1"3j2"t/f7}D5ã!V5/Otl-wMC` Z'W[s?UC}'g]{ (e?rh]"C/W峨y*>2(gN3ʡK.A`:o݀_k{]ښ:Wmd_[s<ץ{_2+}}3}TE5nFDżo}/G-b(aU'Ntڤ.JwY\M}6{Ei&M@1ݟ .!݋>5s2J/JwaTĀ۲QS`3ZȄ[)Oۡ**~聾b?)n&{CbҼkXuyl,ZUaK__/J׋Լ)RM*qHݵ5UauV%)ѼK.mRCR"3Z !CKɬRYHoPEj@hcc*5;fhc7٫ϥ-Z*fy-y Pt4o.mRS=$%fׅ?eퟔ54?Ufu+P.RsM}ݿ8pњc]zU.\tuoxY},Zu]6dѺKߖ&ǗUSBL\qfњ|>9#Qo%&sdRm;SbB1UV[1h/oj7cмi,ZƠ~y&J<-M1h44m[Q ':yMc.y _諌AgreZ@oWnlZʷy>Ԭ{ zAu1hW14~&21fh޶V\+b[utU甍AwnȟUt'Kj/}m\ȐǢyR)r]eĆruF[n. ';[hN}},K? /3c7ˮcuTk篎EwJߩ,Kk:Yk?&S>eםG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Px P@` QPP* UV9i P``[SE@@PsP+W^c^PPP`j?` @t@@@7TpXn=O~Òod2((( vql-9oLaD n< *7Tp=sI((㟭P PPP" S'Ų6~Gb,ip?۱ X $c7¨#ueޘvnB^ K;qR7t}/6kv^2=Nޯa"/r#B)k)G1i_oCZ?Ts-ϭ?4)-kc퇟֗RtRol_ʹSPPPFn&7yGLB_kS` &.f9T S>郿{֎]clߢtuQPPPc >)H0\Gw5}@} |ͯ~P>>BS[Mtsݡss>{7FCcg_|RT}?gU@MkrN|xM;7}y5lu^m68 PPPnS+7 M u}9&ҶC·V_YR)D+ЄN*᩾mUM^04I;RrnQ ??W>y a]MU!dP4J/#mmKGK.=:m+~iPPP+0@ L nP d7 AڞN,l/4 N]}ya{K=׶!@j=?\և-@3AL(S{QPPP`XU?;zM7> :v݄΃Ї82wh-@C-Gl)_g$wJА:1虜ߤPZ>u )0JĿIm;8|'JŮ,VK鷫15)\ 05S(C9d{R~FSkN6M<6hJ?އn2%1ln.I(.S{]fؿBXlֺcd8/@@@QwBa@a&Ps"ť!ZaRW3XW^qL}v7χC@@XZSD(_YiPPP`j>m+ PPP* @9P`i`[ڏG@@PR Q?PTC@@@6o QPP) U6)iP``[E@@P?k5ʫ) ,q(((R`l7TULJ?XIɡûybrsuˬƿe֒sG@@XSvCeIWc oCy XG6g{F@@XrvC_7E~]P}"a17>GvXo;[{cZ]M!-/.HuSSnT'U^ږ-<- N QPPVMPJ.|AǷ!^ڎ]_dxlm @eS`l߲ > {0TH:8N` =Rq:៫BRɡ ʏVkKv}Ssis4Կ8ǧ(((KnrH o~[}sS8 ?y.6? ]?lׇW6| aS݆߫}F\kcA@@@S`l7T9͙OI"CP]P+mp&yZ9?l5bP5cལ ,c~(:GȒ:MrV㻀!7U!]I[ (+@9$6%)x-?\4tb r~~n_\Zq}eDb(XɱkKym7uXi#|+^sbڶyu:~qV_g0TBR`l I[A@@XvCU (^x])KpΡut_MS^ c ,c G `@%>ԱXԇ ~}&uუ_7]?=7L!SCд5%Ɯ2 R`l_7A((((HvC(} HS}nvr92 a?D?Wbc( m[eyo(((+nrlMsk 9 CMù_M{Xm&xf޻ݚ&6NJ((((0&vC (N u)uڒ6c}w1]rL8uT`l:~g@@@%W`l7T9RXXuz:/R>.ȓvO58bbbbbbbbbcͣ V4{cBz/%km0ٍ76O28#Ezy-v<&4Kk&Mnc?NY˚&Hpr?]t[leƭղq_<\o;mn` Ħ5rV/018zqgvi11p_~: Nkx=ex?B?.9vZgy*DDWzl-,,,,B1PY) la s{ 1>|}no߁AST")j|Ge,K^O~dTènEx(窪.kxx08I ipfM A %^ﯼ T|P KBD*YoF[E9gΪ]+n>V^Ov?[ X X X [ ,:$TqbVDJ~ڱ'aLjF%KᏯXpTKG} Eŀŀŀ@cH0odaX DQ,N"XEOk©5bAc gիYܵ>=bbb 08383838:,3BWSA*iG>1jZb#8߮]k33[w&L|oQ4G81:NgcÎ'Qu@R)1a^8Ӕh\~CggggLQTz~UH|SyLR`NuT8*jZFUe E gӑvf <c0O{uևVLS ФNmd pN!T +_ȯј4J157:6ߏW}Ί;{/ ldpf1!1`gAƾz,U自֞<اᰞG\Ӥ}oڮŀŀ@ǀ-;danjOYG)T_ԅQO.G݊c15gJĥGf}vX X X X tb Y tH TSWZ[DZF` חQIc#>ZZ4OR3 ?iϵj։mg1`1`1`1E ¼CYLv`aݖ:(+aj>AREijºh],|D_-8#T$bb/{,,,3333]ýȨlť:daփM[41|^ssv}Z X X to ¼6Ywdmスŏ3333633F{lŀŀŀŀŀ@08383838h0838 nZ(si(~ Y X X X X X X X X A ٍ7'c{-,,,,,jŀŀŀŀŀŀŀŀŀ@Ā݈mp#EN@b{˞u%*K6&<~ 77 |5gr 6p(i]صko1`1H هŀŀ@$]?@>>aH[ŲFsj=Sf~]ŀŀ@b>man1`1`1 1BAh7{wx+^j^+\cÐG%U&ZF -Zвkobb0838E--,,"1@)a+߯AKRXu˟ @ֱE09Ph0838r[[ X X DbF@ /`jqߏ[07U:c 5a/fj7X X ggan s oqwm,p_9gGS dʻ~+߻b'qo󁌨`fj#6Umq|D!L*k=Iz~ƀYݔޔvz7 ']>W\Ǽ!G~}=@0H#T"zEsă_ky S/ g:33.jbj{L>|f]}y $,[5гnuqt"TSխCb!4ՊPUd"5N 9{[Z~ޥs}Fּް{#0838I>x,:9gcYߪ=~Ģl a|)dzU4v.[Z X X 4gg5vs5wsuy ̐6H!rF8߹2k|W\K kMS;ԕ1~S9%hAW3hFfTRݱke1`1`1К083857]w5c@U{Q OᾁZY| Wg_8.ym5vzWJjW>?>j*"!\}ҢZFﱟۜc1`1`10838ŷɲe;j3p{lON%h@=k{FwFusCqSTȉ8plZl޳083838kb7NL7٢O*#o/?Ry 7pvI)p;-BS¨a WPLCkr}UxZy=W=gɮŀ@1`pfpfpfpf1С1@8њ35R9#z}7/=1B8;q6F1aY\oiHR)q·jQ0T=u- ,) ,)Xw߯>XgY[ Y򀳛֮@z1`p޵ki1`1`1`11PgBEL<|S% 9nvi5XZZŀŌ CYsBS#Ρ&!aKzc Ίyfkƀ)g-v-,,c J_ֱgvg1`1M es]-^Z X X X *iTHbM֖i1.{l=pWṟbz tT… vZij&ybbb;b `(M1XZGFZZdul#p6ѱ7M~>wJ ԆfoͶh1`1`1`1A1Ysb5F9Y| @:6 @38E{,uvGulpM_$(p]Z؊ߏ58랠 n3nu;--,%^bO#EP7r֝^6?X3妶{b{kpkT5KPEHN#džmzeulR@)lSbu:[Ϸ͘+췺+y^gyc 1L+UtڱMquMbg-Mԓ.vyo]Ǽ!G~1 R R-,:6YS`!dKN. 4Ez]g9I>|f]}y $j|gݴ+=80@9.s>,,R3}iaoKdzY!sY8[}o"Z_v=W3Z/r5{lo1е1`pfpֵo [ltz 3 |A75pkm׺1`pfp֑ ߘهO=1`p_pa g㷽>[ϺgzÍn}*yvymG5ܫvƀ,[ th aךC%0ZsƴF*g]/O6>u7Og'n*e ;.kmb 0838y.molkmp_ Du-8WcV -ݿuc;YΎ8qk!RH~וfڮu7ǀ@@}p\(:n{̓3t|;wۺjkQgswrA%.8+H}_7/o7(0838y.m ep p6\ϥ]Ȧض/ȵKuJ |^k+0_J|eGWlnbbcbCc`b8{!A=KC99K(gRLᬿβT) gn^nPb1`1`pfpf ]nxx!Ԝ {(=5yyLm܅ F=`xVaVV gNk48`,bbCc,ARMk4,Ŋ3Xkmb1`pfpf ]ɳp.95rV^sfp-,:5 ,:4 " g myv33[w¼&{ 38[Zc~ggggg-` ݼ(bb0 &pb6YZMť]kŋ3333X8ķjδ -HSc0 3 ݮyKl'P) gv9bbcbCcq8C#괚POg3 Y'.5bbb0o^Op ΚS9?}y^Y X tr Y th 18Zw^ʼnŀ@0838y.̓18=48ZdbbcbCc,Y~׺e[Y X ¼C6^m}c՜53g_;Y X X ggggg%]wW|{,,:9 laޡ Nx쵧Z8{~>gf?Ѷck }t#pCku7>znGۂ#8a©w=9kc|ؽνfѮŀ@^1`pfpfg717I7`LZ CҘ*Yل.uqY^ =H(r ¼CEo7ֻp ԛy9up`pvj9C!:9W5g´F3bnn&®Sz,kY+. ֵ E3333(^>Ƨ"> EP%9R9{Q\6w@K5g{C"/*ooNk]kmpfpf sh9m ]ϥBR5p4RH#p>,7Cm]6gg0u>+3f֮]k΋33[w&Λp~Ϣ0D%!0G7nHwy0PtAE s rl3 Adtk!66>?bbb 0838** Z Y/l`%VkghКL9p68 olƢ_5߮ m3333>cSHM9C[7wصkh =|-/bsWq3c':O-X>bbmbQ8cj)g- Κn.Jxp[ﹸ+^^y?j|~?Y.zެ_~npfFO=Vp;yKkv^̓~X X depPD@SP$\UyOfp}uy18G87ckW=?781˛mh /m FnmNh&w +Ap C=oBZMMfϱ** C}0y Oü9ϭ1Hk6e!(g g93838Tr28Ӕ0ZT! **E W@a-jcpfv^fb18/Ps]v۞[pk|ʍº߃hp =քf {ō@g@S R 1FЊ3y>*a,ckAW?78댠ާnbe eʙYwwo۵kn1PaBcBR9 XFy,NSTVMUSzqgv lc,} C;- Z;}bĮ]k4b J_뾄+4_ m|)HVykAW?78.aqV Kg];gepƴB*_T?LS:4BWb΢`jRD7g_)8`3Ok4,mŀ@+b*5 0E~ݤIwZUjp%Ji==9{5gg6?h1`1P08kd@ipf@&{:; { 6/ٵ0838K7h vZ3Q9벴'^z/Vރ'Qwu}'z>86·bqwDwC,k_錩pv͡9j1`1`1Z LHohڮ5c,808Zfbbc   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~v{,:4 [wyQfřŀŀ-;tanM&'z./ F?6=n{ƫY~gu6/@]sA_t|p;ŵ/՜YZE6Y X X ggggpvyp ͇3O g pv=]gh}z $)LE~U7j zb6Ŭ]KE33[@ƀY~ ʴFb P& 3vVO][}pk48+Ңiv5 laޡ vTugpֺk=D3?v-' ,:4 noZs֡-Z۵0838}[ th 08Zw^ńŀ@1`pfpf ]g1!9;,l3Sl^kmb 0838383808218ZϮŀ@7ǀ-;taw,]}pCkq#p$\b@m@3UZeEsrfH,,,Ҍ3333pv]ζΤ3n͓^g Z7Ξw#k|8[pvMPsZ տϩ{{&<,:4 kvPxg+XsRIIQOY>g{}szJ9YmAj9k}tl{ٝW՜'ʻ~V;a/byz}m7*.^{t;u{.`܍}d} lЅy֓'zޣJ8;.YWp%QFFlFsACuA7^7 B3j (|<jp|{ǝcx~W)Bia@xTx~{kv:$gpf1С1`p߇Y~\k!CEJWu˟Cz@L!l7X# T[eƥ2*\uYd'v][] lЅM@[g]VWE[l$¸DgTXvo*|ܢKq"ϡ2LJ6XT&3333(g]"/ZU3U F2F3>1]g;yP-Sĵ:y"0838y.ӘAgk\uJaXb$[#Ŵ"FSl'8n`ݰ+}5~qSrG-zs>ĸk8՜u=ߗ\~Cx6T9_ ,JAuX֖_jMkmbV1`pfp֑ n;MpvܹBٵ[g0`0+v3'%@z-g+g08K$SլŴC)Y0XU3CVK3b'JIpʣ\IMD$A'<̔3ϘrִK;[#ʙrfsU¹ F(!M-]2eF^3p@.U9zF%.ٱ (33Ka gf O]ŷw{1 ~dLQ4d=䜚F r}Նnz Jnej=b*#d>ŠkNuŔpZcR>j|Dap7ٵZgpf1С1`pfl}RF=@gc }ήCݼjk` A4]P] @:4?ZT}gڸZk:|oZgg- ݾ0We*wBB`&<1W5Lkx&YQ!Y3"@Q?kg{?0838y.,T<C0yH6 AoF6&sa A!C 0Riǟ5rfsC |5Vty ^jMϡJ!R%12Th11iQbCc΁[c 0F( GVsf /.R" t8jo_O WZ/֔G=[~d|| |P)GմqaF"ŀ-;ta^>X Κn[[5Xc2*Wkj3ú6TF49 U)isHkagZ%4Kk>3XEЉsXzβ@0838>lR=5UOg,޳818׭>sbb01`pfpV`6( Zǵ68}Mkhv,,Ҋ3\(uyl2QsgOzugtld`FG3Xrfg1`1`1r MMɋ}{g_wmkm1`11`pfpfpfpf1С1`p,k͋2-,,b~mk1{{qT;3c;`[v"&;gŵY~׺M?@VyBmVHl~agy:6 gvc{cq+y@U85g7~A&5g)\`3ol A`82z+ AWmp Ad AN&CָO RÕmplܑ`Aߦ'p[#pkwkƫ7_a-5>ӯ1Wkv z1^`x?rt{շJkw4I㞷a-ŏ28S(")PТp.&0=G87cYo=ݬor}8{p8)d.A 4mG?Fz8[8[Zlu=qvC7չym=Õy;Dx>G`?t# /uxo'l{ xNX2(_z=Gy=7+!ZpF00i^ h(7L:Qa"R X|nQSc ά58kb,kY+.+ RQ]{d]x݋rNA҃! Q޲g{TI|l| koP|Ԃ3VoW_o?km׺]c 41 aL<x3UKU- Hϲ:nv uYl6gŎY6ZIL AUm^T| riY;P6{//v];1,R NyG(#*0eul`fivw nqkpkp͵k^(ߔGU蜦U滉-MkG9Ccj#+m&Nu0!Q ShWcqC5h88SSG~~VMM7uVTsNG{M\T؞;D 75zYï\iHtW ~F β WTTZE(Ҵ=OOՔ-3ajulsw,ܵzζߟMlul ZkݗSX=񂷫N,-Jqe .]1ҷ{;|W+B,Fら;|p:j(pqf'#Ҕs-Wgc9Fl5wAXc?Q5۟8w3Sr>ں rt^7 wq[ݴӊhp{\y)_8蜡N-}"8;8pEf@Lzv.wߺ6<>7_p ҺPR28#΢0C7E>4QOp#P+}>ϣudT UXb@7ߨk}HtpVs~yh8+JR,Xήq(:j?W ph|[w3S Z>}・^r6 V} X9Ⱦu~҇rv:}3Q.?Vz4{Aj"Q8.J̦Ƅ9QvCϗ~Ll%1ҝK>㦝܃364[u} pX͸Cj~<U6 4͚PMC#}DRȚhYssD_F9gI g!7Ù}ɴzM4|I7J8pj g=l@O΅3ue{sKDfm7?zms瘳p6g~am\ϕ8;̇·m-5n}*,ܪ_gZ⏳X1z3u߭iT$-gqYxg &ukd> NФXM9Ke`pgjFL*Vknpcj`W'[뵶 fH$T9# >Ew<<ǧ|@}iy}iAM{mޫޫFMK$ 6Y$AN>gZKz1Azln-c β` ƀ.d40M+u\-Z4(21gJ0>H__;v,/nEZţr@9GCPCZSήشFǣ#TM|MfNpM$𨕆6-Z@ C/o)񉻞wk/zc:M=ok8RpkT5+!TjW\EZﳬkmb kPRЩǖujlu?W{uuփ00R¿SX5!#RT^o7Df^8N8W+!ԟf]gOhjpd EC( Xn݇03t9/`.%jy)輡*w5|p)6}@Q;^Gϸ/F=>?Ւ]rCϝK^xz֥ v'{m鮏cRV f~NpY&ź~C\lq' >Yb3#F5.EIcӺZ}xe=P1\ g!5pk Eqk{! 1qk| ín5ә֯5rop zC08t8}͹sx<ܸepa g;_pϺL_r*yvy}Gukg557!g=Kg+g>Fgc;<8{ۋĽOy={^u}_pP qV=dpVp tMxc4(,FqQ 1P,I=N}h#lm jFȬ$n ܸ 6inR4D=ӊc 5"4` ȚGjVލ_HkD"}ΤԜ]C+}(6N "A͙l Ak> Wn/%<\(ru [ lxiY}ݤzUcS7TaS֊hQkqT(@|TDk<5-QCu뤔 a- 8 }WTRקM MsQS pvԎ♯tœ1 ̓hٺˀs0838I&1z(U :Y1M G `1 =ۂtfXgLsG=/Y%~v33p58K-:( ] gݬnDZ5އָcP#zhxN mrdHk܃ƻָ ikxȧvG$-cE_ ,E[ R[氿>=34<3}>hY<7/vlbpfpBn|oTvb,08Z|68[5n6 ,bCc,pƆav+9b !HC`rOX ] VWv33[w<~_}@Ě}8pẾ뛻ph6h]ng[ݴ l~j^08kzY|3 ,:4*X*CX`1?u!6$ A&C6 `rQ,7pr7B9S8kL0K6 Sn{}˜U glB}ӆ߬3C?s/ lIbCc ν͹j;^G+r=Ϛ УSGE!};g߭1ug6t|bpfJP^aX3838 ɭɭY{#grfp ]F3L)Bo08383838+gg٧- ,.3,ΙN\¼C6 3 vu48/ AVlj!i5z会OHq5~Ԝ C{~R{r΅;o1 Wgc5qbpfp26yfnp{y~>3pF.3ԓ.vyo]Ǽ!G~1: ;Үu1`pfpfpfʙ@@u8C}C:6!HRS!HG g?&p6M^p'9ײ񥇞u -ֻw[w#rc[qsw< skϤF!Ď)33[$h1С1P gg:9[ 8C!9\=;Jʎ669En!V!}z63i[Θl[ ߶Wu"w [صMgggVԟ|Z)gg,8[ii0t[^PON97ه}YCo-ϸ 5rֻt. _uG]^xgMԟYY ov|>[& lb`3Q3膢~O9[C!(-5gr9P&g,^:|>8g]p6wgR=?Ƨm9FP68\ى51:sĔ|^o{ąY}DŽCGQ FOѢIj>ű1譏.7?{ָn7#ՎpvTa w*ͻE_q%7x8'n8;jCg͸6rf{ipfpfM@EDQ֣ βlMN;KToz*5g+Ps5gT>(g3ߚ%7dJ\]pvfLcpgc uM yn_ [Qvʚ3O9}%8i3O>D9?|n}͹sa"=JzΤe 8{6v< pzم3izo%gڄ:/>llpfpfpf;N@eQW7WQ7?gdQA?)F X?Ok$I lQފdLm`!Pf]S"5f ۫ CQ7 mb5n&YR0 κ o4838K}an7w{ܭ|?.d[gyʙYOm8; njig9rlLM^O8333SR ,;ʧVĢm=+gHCL 33SΧ4pqV5>ƶtsw"1ΐژތϭZ0Bigv<36tR|CpV~ήG.5*Ui3:7&cY0jD9_v(g7!RKkƆ?_jgi|VٹgpM۞1oh h 3w/gIwЍn~ #uw QO{f7mYﳝ3cgg xޙ7{[Vqsi_#7E`Θg;IkD挵HiL35l~Z8~5E6Hk| k^p{՝WKNKw-7U;vsnïzGGU߾ [;}9[l{|8.|X3L267:s ZwgKkLb>\{:* R˾|hE2osn c>j>uχGAsl{6=Fg7?>} AR{ָb; v{q Gcq g {9*a7 [gMad/|p~-ggvrz wC*g( JQ4/zA );4%ivëa*C nbYFl-Y>,\T(jU!Pk" ^H->!+|>zF}=^9lI k c1PG 4T(g?\8[ٝ!8{pFƽ>1.Xc5r=ggBpXaG5f;wlwQ@ig^g{;@YT" _->E*cjpVo9Qs eQ8v^gg6 u$Nb=}XEW f g{gHCp$[5tqln5CkpK@Z1iHm%q?Wnf@# Lk^gֱ)gQӺ1֖=E 5V]qxcqϿ{t_~a)Ͻ.qՎyOۊc'~fY훥@}- yM9:ל-!*l!0!=8:髒pmƄ 28Qrslj΢p[ g)4F8;5gpxۨp,~!c>LA } hd39C[T^Ԝm!& >LOdmZz1#l9,* Lkw(ܱNmB쵷P*{cϏ>? E(ckW熱c08i;8 β Z3wL;,xsfϬRТZU,W]{Kv !,5 ?Wk9єʸCV)Tv)4_'^T1ڻc+o[\T#|ެ^,ۛ&\_|K|sr6G0_r6W E/ vL &i2nws6KkK9[^33[7yQpZpS[#= !PߏZ䇟KZ]Z(ĄFCiq5>Ꙟ7APz1gy9 عꋁu#lBu#XX݆U9'P7hWԍL!Y0AZP 6i!)H8n`27YJCpk}S5BgL[\ʻaÙ)ΘwFJ8x0ҾWL8cN3'*D}N{+ggXgN E?A)5ygO*\m Fk|> Z/MgcLScT:V `,{ZYVz,&b\{YH1^`lg 6P\Rp| x _{tug48K f|YԜ3:ϡV̢:.jQ8y41ܓpG\%?_G誽28 *ť:VUΨ~1<T0ձW=٤ԪI~Y>Y>96*9~O97e =D97"1FL z]rWow3RNJY6,lB=AZ#,$>[z,5ӇKgaK\J-+ cShh Y5єİɇS#',cz18ɩQ'n|887 A9cRV& @9 )gE'gp=`puk:5҇[N5b$ukyx^qk]5rk}?xe>S FkF9c Y4%X\skmlͯiz%نԆ;=ձV Y N*jp5rzKY|ᕎ7.\h?@1`p֚5*!qi gT^F؈:(D4UFZL5r̂b8VϙZ=q-fgj~>VAk~փ3öuC7=ٗmt\c}m+s 9YQDyɇv8j֋9k`*eQ1ǟ;徲U+Wl ѝCCb5qq΋a}YMt)g,82qtapϽ2rfp{hY,ݸ^+ggIbמO솯3KAKa!-~PR؊~ %^30{L8T83ZX); re)Nިϋ3 :pZ58IY>,-FZ#vj,yY Q98G!mr{x[v婜lIa,1xZ=WSL9Ssz"wNQKKT,8-'c4SΚa:כ}68K~ x8[` \7x;#P jM~՞[CU3Q-)}f%pv6 A. +}+=~:*>- m[\ !Ewch$p<"nmD4s7q P#֨pM?-1ߎ){Qgq`U6eU-c Ί6A{kp{bpu)G8 Imj[Th_Lyp 8;8{p0=<8b;nhTկuYZ#GA@bK!,L!?aHtJ;X[F'G_Vgup6 r% M9^9+Ho̓ +Ov=n-L6=%sC\i '8OԸ)1<l{7k܇?'nf]DUQuLA@T}ձI}3&,58^i싅Y\&3S08'~|Zb|`nJ]yy bp7M~,ú5Uԍ`Wv^QFO9381pv l%IԜn|ҍo(8HkKXc -16C/IkKk}7wMk4) v^UY) *:UF* aQni?iA}vMᾒ!#^jC]5jr/[Yzp3.9#gV6ԫp6p̣wøgol"3Kkw[egP Jnb\c|NJT;<86gXԫc(J-i!5xp;by지OP7,5 Py=;FƤ l]@ !Ȋ;]?́\qʙY5Mmb408383)\PҚP< QXZ)ggis[ 7m F`m hs15kcð/zm є>*z.0voH!C \Hy0O$FN5(G0wR:팫 a†.uW={|qq<}oH#%z#f<=o,=Xbsgpz ׍l;RLFfįAjf֍xiZ7RTáMr+g^$.Klk?:,ETqujΞ@M`s'%GAK~nA0fCl>cuŭ938Ks ;y=\r,r)z,acK(_߫Ͽ-?$y;_Ydb~oԍ]YXC׍, gs3i`F~3j6N2x!(9L Y/g p5~im3i L~C9 __iHʹĄӰ A9@Zcg/,G8f)gI?+BjA(|~BV*xlxD_3/aB>~ɹߙz_ٍgY1`pdX:ׄ Κqi3°Yʙ5PR#i*aTG8Q, RiLc7k~7rlߎ]`pfpV&- ɯZ.woHM$\ҼZy<ĭ9q,wWz_ oupVL;ÿֈ9BƝ0srr&NTH9SVrFÕx838c4,8cZ kٚ^j|Ģj# p5 Tj'9ֹC^+37i'X9R99rG)e s ;c 2YkutR`^Ƈ_NHビu-]`EFֳnvů9{Ezp p܇3ITZ{&`|AJ(.IOk3bm[p׶)J^eۂ;Jm m Z:wYwӂ]0ܰn A!wdi y;097?C'`9O{:\ձ #5L7qnFӟ) gܬscck MuG^Yo<(NpT8iy*SȉT8y`4!j808r湹)OKXgg)~GﵸRwka-;.[5g0_88co:6&t97OJKgw.1mQS\{?۵,#\ڀ0g4k\s8_Zs+>4=T)u V`I~7'.N2IDuJ ߣ}< MUh JN}IIms>0=Q1w@CuP&ݰߍca)8IFWph$[xm R_ts05DASny@JWgŰ"w?VOn`7[ۖ|Թ@S?Z>m9kޜ쿾63T'n R:O*Qr7IWԪ6*HgCS -\Ov^YBܵPs,1{Ĕ%e*97@%;h ZpW 6 L9k ?˹ǥ: gqKK9#]T+Ѩ8||cg.侼w_zY7mJ8jYfݜ!0XNK\j&q"ť2W2Dȝ*@Qw^R8&Y͙׼8ϚubVs8U*ggY|V6^z.i!P)ǠRE]֝cj֞IS&sHkJiKQsv;- ZPǨ f?խQ#\7h)E=ֵC-EӍ8kzuFpŽ8#0s@oup_jGgG hU 3B'8U$ia$ U+9zLsGKȨ) ;EL_3'N5ӉEi3 Pqv;R3$f #Q A( wd A{ g_CdgkQf"^gtmlv6i=rh93a2Yki?68kf>G<*jOueqeDg>Fo\C9t:929fH$p6ɯ;kמz~ ξ`6Q41 g8Fa' Q gєD>qS{)'0k{)|qrם6]\&:SPcFlF+l݈5.\zp`\ 6ð~7H8h *FN$}#wJ!%mA/1Tg;m Y 42:f7I zA9)nEՋA9F(gPh>BȁU%ǝb;O9STh \LsX^Zf!kΨ-Z@ o>~ znp 8Ɖ33B'.5`"!( K gqi\o;Q#GM W¯SMmDVL钺ÿ|8EF&pz~X!]fpkpָ Tno5{ShAS1yCYths\-"8@abal|ٯb!z8pਘ:h3~g~fs}Ÿ敖QZMĢȸ:C{8mMiTk1=:j-~}4lZ\_M-l4lzڍm{}~ߛ2;7nhͣn\?5g_u;y̔ܒ`,zS9PNQ$}U4:LnUgЧ)m?֞Ҿ͜,Hk48l3цTΤ73{dʙVΦop\9pvj' =r݋z~g%a pJ6㝪i:Zz4 >LԞ}jS΍CN&qv'JcȂi]qW* Q6n$qbsltǰI:?MS N_5E!&.k9 W gΦes βi*6v5*ͻE_q%7pvĉ[r5838dW&%/#䨝 ;>e*ibpB]1>Z7AN42s}NQN8uu#ܕ{Ju#Gn2)obzҞĠN4AJ_Psͯ9[ C m"=CoR)- vnL9cR9Sg^}ꠊYGC!NjζjP3qF fDjΐ \s#JkD}:5B9n)o Bs3u2\wm5_C3p6o׋nۓ *ql{PsVok3''BU^J+) uhTeapq@ T0~cSMĕEgYG5 538d‚slCLpH6Jpvw%EpFgLd׶RxΘ>Yb7tٓkcHcmѨ"p;\S\C 8[ oy[@(F8,zppwj̃kow=xzeG5f19SϚy`*Gs-&eTXEk5t&duu78^18:Ǧ5rfpY>1]XΞY &pg`TvZZ ZHiW#38C#~OvYv6<iӠ͂>5JsrVu@9c$}ׇKFU}΂F5jo#C$itkr&}?468k1 &,@}u#~jR4-)I"4us݈Rga!36/&LiY.*\#ȿ iv3CZLMfYb0#YZcڟY)gHmTK$25XXio[~3eKF βX eʙorFCUΊlzՋֈ-hKc@}o lH@9= F9n1jξ\&?Zhf8h0kq\LcݙYi/={کWX͙Zk50 -ڶ58}Mk Xyg*IwB*srV(grvA(gznH,`aLz{ |ƍ~Z#)sq٭3, Dp@A Cp7@xz|~gV4$0yyBܷ, gGmҚZ}hOƤf | ,&οgpvָia8WA!08>L A|8\жVh pPcj׶ gPsf !Ewf(ga8;8#%5+g?rv.PnL;<,E8#+pQgx=CrB@j#c IlBkepopuhp\ gUV3Mk48O zlNR tQ!<_yM6ong7^8l> ^lxL?s;ȯ֭[@,Pv|߻J8&EFeR74ힺߍ*gFSΒ5ggIkpv6DK4CJ\`L:1?$1`SeǙrwfje/uϸpvmPzS0X521qr댔> mYiǭ8Y@zdъ gպV&?\7R$(D!gpg@[(gqpxhj ΐ&Yg`3S*wggv%sx:^TMkHkΠ՜`*32drB5gKϷ3$Qzʕ՜=ξ5gh[PPC?9ͺ(*Mh+Q7J5v6n}gIA9F:5z͑Yw~(g=lpN/r6pvTDĵfA$8 rR(͢rsԜw9֎>o ,&,JZrVA'iH+ٰBg`nFhحnrP$܂Ez7}r7s}QCe0Ae;֨p0^SMAĵ1z ؍pJخH@P68X8 VJL5g]^;gus 0>p9Oj1 Wkp՜20miHW;bFثu##u#gF g?mg)m$5g`, p,3@{ni387ҽB<8S6~Uk:O9<8(@g%D`2\zNm>]^<8#aL=b߿Z>m$fpfY0` F_885*xIr;AQ?f~Q]Y?5̔f؞r YPf[C6Gt1uTRCAN0|Tp~g=l|)ƿ)f3/ٸʚ3*Πp(w(|oٳno-=x *@SqVw+FZe{ ͖L18˸n Ί]7bp 0W^ Θ@Znk 1h%+\Je݁M~F%xY+XgJ8;pvr*Hƒ3 Zp QIkxx=5uYL!f*i/5QQΨV ^cuj(n;ƧrYqjT5[79rPGs1O|īnpͣgKwkSv ^cg X[P?&hD c7Q'<Є P@ф4ރ M:];ք0-8`F_JT8GTèpE O?U֢Es!~mk)Vc'R$[ZpVm`J!Tߔ慲5p"AYpw>coዏ+vx>4E_Ù~gMMb"$bnu#A[21H)I9iHd FbC4>ưR?QKg_80LVpfYZ [lf}*Yf-z}{ܝtG<+`;߀s*yvymG55e{>`Q?kxl0s3*f2E?J|j}(*LMA*[ h8R+ykp=5R7$:N+njo,tkzFtznal~)ڨg} #Z(8l2=Ϯ;M9k4fk1Ma5F3^pcOm|!mug)+[Y/:wLm/Ħ$hFcn|\Hmă盻9i:X 8EϾrh#LkT")P{XAܼ p{3v;6)e g.N' jZwhZcJ4a3=gtLjo?SX8m183,EY4բ5Wi$!h3T ~3IQR׏6 gةLkD>0ֈ:(5ގ~Z㥨9+NZ#Egn{}WҒg|j'n Lw (0e—L<*1-mw8#AH}A&RXk|Ǹsw2YwXg57QjmL9:W\@9[C`eߵNi{^g{@ÑAAwgA lCp3Ԯ&3g4V8;zIM~}غGfo֝}ϴY#_q,p %b )uy^twߞlP Nbp@A41 aW*?j\_rv3֊Q BL aʻ~^T-Y4`Z$G8e1Bpvۃ"~+gԤZb78ur՜%ߔgkgCpFkcAwp#g u1* 2p߇!nQ=Cg$J+p g'C9߽ټ]`pvcSn5B ҎypULm|86&<"vTƇ)f,pX\#G81 ?akc,>6[߬5׉3UX0c"L/APD〯<Ӿ!8+`TY`;.5IFEN8ovIjWs 7z,8WEqlVF6&< a8P9M5k}Cmrfp=1A(AAj#f=}OՁ;ԣAHzEZ㕰?1mp|æدt՜yYr0# 1֌)`+0(11|~zd;pFPT+0:Wku]s4SZLH VD㚙$.Ys8M`Ԥ4F©I]gP_VW 5=yb}ip_x~bjwFڃ~vg.*Q@z(/P|[}֠53D9c/]j rfYsy!HAhBVy WƸp 4m`5{6jS-j㵧Y5e,0,]ʚVm5g֘*سL|68Y:(lfM31P"}oD Ia8z#~K3ug{3qԞIY28B % Yܜ`"ԱiLAjFwFǴ 9Flcgj!l ]6}1%1 P mZfʙgi_zA7t;HMʙDKSJLI7SԤc 4ۧHk g^乳 #cz;cMTsinss{&7vxy/>ni j]]sRti*Ù:PQlWΦ| 7ro.%81Hb0#ELGPADSm^*{@ա #vIZc,WΠRJ )@ia[}o_QIf!)Nk5gPsM2(#m0`,ݚǍa8M@K6xqǶ<&Кnpb;Ŷw:̛wa0Mlp q] 7w3)ƶ\ 6gX#q plrTF>u_aP1GAU+ f|֙UU+ӎm bZgqeY45)~MM }=56 :֜ !+K5gTsH~k~K͙6k7<ʟf=(gH8bv cP)j O1ivМg Xl5&418+ 5 0E~Y>Y. ycu#p>5 kiԍ΂~_^X;l;K=CەT7>qlL8<8Cۂp``Yӛxl9 .0)ÞzyϚ6a % %%*gZb}WDȐfp§ћ yٶSWT`8jm0Sʙ:8{ {kΰ= hmp4ԝ},WICk IИB"#q#7Hyh|1CC&mUH,F[wdwmHuFFA)J-T QZ HkDZbFF6<F9:ָ f38kyMgΓήl8)r'CHC.^!~Oq-B6u6Wp q=GLi 36 gֆ=h=L?MkXX#B}QK"Fc,8SR,gԄf)g~33. }~[lng7ql=GlȶI+Cj!X8juhqrٓnVXo}5@X7=|Я ̝@פSsVdjo38gYd5{Y>Yks9m3@J҅385 :8 za{V7pܥXx A__?rfΦ-w5f:3IkdsdIk@xt Qg /3^)5^5ggͮgpfgpς3͛5z`MEj,:q,5&%IKscRPI=tYqkʔ34JgL[fX(g[}l*+g~jcӪY= p]RnO4񻧹Pa{/]m2@FQ\kևqi{%=$0Hl(TJp6DX_5FƧur6]/PΚx< eS! "Q9})g Ί g,LhAzAMK^p b.rLMb݈ԤSJiwi5r6›}limծ~/~CKa~?w<8+5EGjظl$LӣJ4hfۑָig^ wS$`^r8'Oϣ12 g ga f /膴F*DisayRZ#R5>ƃ1i[ZcY7~'Qv ҿ*Ԝ31AY&5gݘȆTg[֨p]llklx?L`P8Â+u8i#Os]8NA}Y0р#׿f]Alc~bj0P/rfpΕע TGdsa!p ѯx>78oF.ל}ھ}NgLIVOkfgݎkY^I)gcYqY1Pξ[]? g7pKzm 4Ƣ7b~3Jw™tΠNBm?ܸpv ӄfH;,󩞉r|Ѕ Fq Tم~[Zc S~J; L;wX} q&pUxpv5IYUt βYKV*gi Z1=K8<8>O7<8`py|χ.c )4W$^0=K 07^KS|8=5pNM:u#g|):glZ$9z'iM磩6^mZJsTZgPt L9;7RÔ$뼊Z΁4Ǽ 8FcQ:E_{FCP#=EK9Q95vfZ#cI<1o>4(c u8$Yx8cH R*ସI-+L9M^o+d=:7҃+~ sYPΐ6+ Hki՝_jϒ 69t;rv󡜝\ܹZZc0u^bwt NkLZwFi EAk_>; ilVr8R7?| 8F7wee8<;ϮeK=-^^GY]z>*Xl,sOMZIM*,wΤN.8[8I8ViFf]/R<;E׺46Cԝ/l> l?kp^}%ZO,p %3\a(%0%YS4֝%] 7yP&,{^Ԍaӌ.ep@coOC$c|SRFk'{pUei5?ǜ/U{֝\_v=W3Z R=18n~ ZsΰSʙYδo:vA9,78CY뿊Ɵ@9 j(g(o jB p܇ 2IiT9#!mC]Zӯhy7hM_Wݗ& 8v 5~WKMJ)MeIZԏZnHM89 A΅!j~j5*8]q$ty[#v;L#8@M:"IQMrʙY׉6ШM9X̲V*.C̔&֗pv3 gclX4ϵPΚ^P%u-"D98;n^-3LU{Q ߇MOcz}8WКGxpvg_8.ym5vzVg' R7{"IƦ&aEm7~vUsfpfY8-3l{.UT!9b~0i35hF쀤ѱp*//\)KTdoСp@z%HSXk+of Qp3C=4]18k,@5[ض.s# 88ɻg)}H$kpfߍ^z78kBY?RQ"p4@9bTĺ5JO9Ԝ(B A\ g2 grX\IO` PT ͞XU*=P+6ƶ 맼[aFzОbPsɢ֜\=E3h^k[gj{lpM `Wlcp 5Nyr٢O*KwK}|7$jpvIhpDnvئRVT|n/s3ν ,|0 :y 6CMUQZ~ڂݤ⯏;o1oZ$ik@Cl_[ pbplX4EFRpF3}>w!uSP768^938rM֠&c21P鍍)f[@9fyM93m|>5gF*g>u~}s8%m9j?\)u! CXȅl6353r;6&9G PΎ?u1,5zWR}}kMah +g_)&ZE6cɠ8;eИRp|c7Y5fU:N;!kTmΎZP]p6~E -yw<_Ύ8qWwX,8 MY~w&ԤԤ=9&ΐ7RgMM28.,k;QΘ&tVg$D}XS9NoAV8B.dhpOtF8h-fbg0@ټm>i홀ZJpߍ VвiԜ}pFS}geak'8E7Kn/'/W,IaT듓Ujg v g@Z)Hk<iIb>`"L`o :-zedjEXs# 5[FSβȞPξqrqc*{!Ҕ:8i e;%=S~Zt80kPGjmY Qdf37|&O9[ [sfp:Ol5>gc߸?Q3Q8cUUή4CFzo/8;z8k`Q9S8+&wJM28# Β)?%~Y󷡜`1KUiYlƭژe g4^% h#s?]HR9{ i6B #،j簔b@B5Q%n_9lG대ڳΘVpaI gGf߀^pY5o^Yv$)pƢ~IM ~u#i&LwCu#]tX,*לaaɞoA?9(Cb CcQrgcg9qδEZQUP5r+l# 44ű<UaЍC$m ?_ꉭV[syG0l%0^mpIYpM@E\8ͽnRM@K6xq܍cF`Cdp.-QԴƖt!}pMM̚Y%IZ7I7 5֍LׄzRzPOZt12ֈ>#itkƂ70!Zs?s8] gHebڮqbVZijA5#)FDAk gV3,n8[ gΐK28Kgg]%[D֊yG o,]oJc}hQibpLm Ҹvg|W9g\>gg\JtԜ]'}ݸ ‚͏;rHIb]%[EF㔍)FBoD:^iZ#Z{+kX^r0^Q&r#p4j*#YG"S9S,1q+WFq@ PFO=K6x>:5zppv5ZkY- \sI9c}θ }Β AJ B9dR[l UJ|˵ U^&ȅϕzAB#)wa\AuMq>p4O(g*DlFR/r;1vHq8Yr@388fڭmP8F?QkКTIFK RWpOMGCqCp9c&(g'ֆp6 g}3)g Ԑ5 hgvH/@3=EvN,0afI.*$ԜM QFHM:6ґ3Ui|x%+3ܤ glmp>OG|l lO5hlFl a.` M`d5s Ӱ{.0sVPl*6gΖva(Ljäh, qÃ)|5gΐ?iPi@ KmA8C=kF҉T xKk κΪ$^% wp\~hj &K~g g wԤUp3̄r!8c}_r$/m `5rm X߷}. W(g-PvM͑ڳ#ht;tZ͇^S8ۛ;>/2n hUUw~C6 )Қ;yw?ή*0ٶmU= l1uS_KNpvYJXI2RjgY&y%8RtU̢~Sβs+\4_a i~rQx+~O|K \T ndg\lS!̫&Uh=K2Xo8WWvA9Cj.Rጵgi&iϳY&.BZ~pvh_OC0_%F86[spk|&ָM&Cj!v crV4@w2N/@*ǴӋ^PgJΐOMd;ԍpepTDKklvw,;0Q35殜y=8֜Mɒ5n3™Ii@g!5뎛%muPpEXC!X$F7z+3 r]SLA/nZ#Iw{CԥVFF* w}Q".ʖi g28ʙYk̨88CvQ+QLTj(,#,'"m`%>ΰ¦33gg (SZ ͇p6crG8Qwp+^4H/-5)UuZy VC@b,49%zovT@}>aF-ٔyKָ&GB ukPζsewZ5gt,xۂ hp(٪%J gh 'pvUF]#S6k&5yg~e 8SGyдn5V rFƧֈ!ʙ7 gpScUlՇ|"5BZ#n { pͩXꙂZ_= N44݌G>uTݟʎ{ g}8.pR#w"UrT g[gu $Yt$-I5`cqOk R=NrSOLF6Մ)A ,8 *i>u,h[h[dP3-ʶ5 ֨p͇3on [3(gh9T Kr Ji6\XF FY`#O\]|83:cj#X,*kb߃~gh5H+rF8 +p|gHoRr8{JI(g gW7g!Uyoo4wu;$,o "5vpS RQ-+ 5g gT)Y=JzE= µ P\ʕRK4eQζ^QήrvakS=kV- ?.଱1G}+`niMCֆ"@x>ëԐ&Piehgųҟʴ` H`IzA8@S ʔ,.VYjR*P5L938Kc68KV·4˰+wg>(ЁCd!PHdݵr8d!6+7ºcE Z 7 EN˱Y3?Q*6PTafb[i]YX̃Cp9i%8+՞%4(gpf*6y8&٥gY`Ξ6嬉ƱC$gH gH/$Yv]V9Fzc=ǵr>]X`lwOs.sgXr3ť@1sB̯bMlvr35.E7os\kڐZa>=y%:4X`[%~qT g\w6wФOH@KhEB?}Hogj٧YsVPгsyB= \ٔ:*ጭ8C9Kgx}~S=|-wc؉ *c[npv ])P=F6&H沇 ML0>LәI/(pZci7yYwoN~{d޺kͻ^Z~lHT֜%;CZ:A0WFoHCn9kyZci@C8Cʿ:rnɡ9JGBڌs:>P gl2>d5M1U' ps`͆|gh~zc4!SL>J"i$S=D,%L XMԹcrM8p6+ptdKC`WgT'q\_g^3`Q?ky\5 !d{VSY7RԊ`;Ԥ..b=^c#( F ΰ^g7pvfab RMѭ)g׸Y XhypgLJ:F{r`aY+gξ3ԛW5U8c P-8/rX7p T0ĹQ,6O>zpOM=#jMQﭨ9B7 X#ԝФA3(gHOM!n` '_>/՝[XM9{w)(l>VШ{ 886)mq_8pVT?|+\B=ѸC>]L8 Rl;m|Z#3z>9&ZO)S)#+ l[pT-J-m j2V3݃3L ~鹻‡3 p 'Գf͇3m 7gp8[)+p )?уC3Ϊ (p{0e—L<*/c; Φ!~? H=6"P2MչnFF0BpD1NoӑH;XL/ izA;XL/&IݴU go\RD6]T<`!5zee#SLz%T|Jzi(g؃3ϽMEZahZxL5qnΘR^k)gp*n+%N4Xu S hè=5lv1^"v6}h3s+rv,'R Fd̚3Goe.*;>dF FjF(u9 mLkL)wjFD!q-W#ָiJ!>XSb&IڪfV` qE-E~_wY_28F([[c3*;I]*I5O9 l=[L9:+grt5Y3p4e3g4pJΨN~Πĺc)A`q/ ԝjQAkv@@ŞnqS 88o5_\1X'j <7xPS҄3MQsT֓)dElW+cXpaJN0L#aGZE%= YR@Jp_T!t7X 8CJt, M/J8w_e/&V~35;vCrSS3/.(݀T+# SӚ3m[ZPm *1 _sfp˺0g@9"<[DYg) CeH8qggbN8 1s'f epoZ`3MS4"8> n A45SyQ:sN5~2ƨDUqS0lIWF}N=p#c;R9S8C9Y^dspVhxV8֛tl=l F]gr,~}-vD9sKV{/~YjRZ5ggi]Z '5󕠧3`ɮmz>S&|eb =`QsRZ#A7K[鋗wAZHk\z=ڃ3g14N8 lgg$`XP=V]8;nhj~Mi'-LZ[g|> X$7i2)bH#EGZGFjijձgǝ)g*젛p^^6<ٗ qƦ5V vdT`sԤӻ28]J+}zbc*Hk -n6h*Q͑{AC(3/n@ag3TԺh|5G^CqImL>*) e1Nn<\x333YqUe1 @qa5M3~hQJzlWigk|8n!xtgߊz3aazAU8;gҳ(~KkLg1Uu3饍&Θ>M!-3f,8C Vg @j 238N?6 AА|2LUH^Kk,r6Ň3)4Ȱ@Q*ϴ;bΏ g3 }y=6aJY$qÝחf5%dv֔^<1u1 7j\RˢqvYqpKjZK-t\zOM$CDbNϸYxbzAIbBV'i68kJm.HJm 3&8y5Bd1ȅ-XXS79$plw2guR T[ J%3 QɈ8S8æ ײ}R?I2[0cTRujlA8p5gqMpX+ o:[ ֒Q#ڬ:,c; ΦB9E8 7l`PF@s#ϒkwj zg)nZIršAz6&S8q;w,~ CRκ ȤUȀ(o@=`ҋ,wbghϡ`L938Kʹbb (0§glȾ~_QsB!p5Mh2~+렜W\+o)gcE$Kp3Ԟqwְ1uM+qPsBTTBEgH?LJYޘtp-#f?rbSΊ gΨxs-;s?7OTi{/g1Hsѩg~QT'á}8 i`\(NJ#E zeulR@+qqH ބԍ.TƑAdM?9pwņ}=₺pvvx^PI,E)M=*7p 9^ԏxuPl%wԡt;GTfA9q繿)gmU;~puT~a`֡%sGޓyxZ 7T+۳p|d1pMpp'EiM@FqnL6FpPOI38kv:yOAnC0 0>QF{1Ϙ`HlǠqdžG18Fod;X~#HmTɡ|p~Zc5Ig- m}pŬg98cJR?> -&/LiL5l >,Qg 8dPP7y8r8rvR´N<_o~pvYJ $oȺUwX,TL*dY`--F*\w?_ Kk6v3Sz3y͑Ť?%u `F(ghZ(gW9#!1{2I~QAC14٫ 8c*jP>לt!j&QV=EJ-Ãk=L ֪ IU33\cgՕ^ gP2 Uiw?01XoƮqF3bBAӊ,^@[ی jpֲodugVsfp WMA}#3yp7G`5pvg7<)ZsQ+08K8A@J8Yj g?X8[f0J32:"q 1{p|$Yl<gΩ?+p !&VTخKmW|U}?`^*5~M5)BpF@>E< =8Q?Aճ]OOw״\ֈC´t$)jh}F5ފ]$3YXʙΘ,:WgLu Wr,Y6[+dҿ97O;p6pFUL,C1bpFM8ַT33/ n^] g'R938D=ΒBM6 l\3Uii> x C+f}Ӯ,vY Z&Y}qމSl;k BC>\{~(686Кt#DWZPpv1 1=p_ku ,slLPE #IfuqT߂r ^7ўmf4;w{KPcwlMuY#q!RofSh߰rkrSpp<8lV36Guu`Z({)g램)7 )w8RطN /&05#VZ]Y' iHz5lŃ_ΠN+]8,+e/78CsГH,hD ;4҈\ڨ7(cn,YV;X^UI\938K냩, gXgX Y2O 9B9 )S9lii]_68K?ή Fmf4;9o,S12&sF{#/\8;5g>'A8* dP:ᵉHk;5vǪԳQ <8)ŇPsL9iz1k=8Y&<55gOeA/8"y2RF@ X, g؉lȧ (;XH/,wI^,6z;X~zA`M Adi ,[`oWL\`q ~fp*(L䥐437* iS~~4!}3_=Kg\hH"z&&ଡ wOMY8@cJ;Հaa[}os 9\SG_F¼Mr7֘ g(pC3MoϚLi~&]6.хs&s#(fZ 8+]tq:9 :>;FgLA"{.18@Y`F7a3L =rfplJAyg| .LM2838©w=9k0 W5^ϰ/.Q C ΰq47(pv 3fQΤ/8 ΐ"{3(gΦx簾Q ՎvP$ALgt<4pv8ÅSq^#Y3rpv7&<b6 βOi$妜ΠΐL/gj)M}KC G`n׃$}E`I`r 4Ԯ9K3jΒ֝iRT ^|oHقbלi ) q5Sw֬Jyt}Z1+ŨSp[h3@IT`4wK7F6E-9 Hk<*pZIA3>k+ Ro!Y:j΍ g?ufV#pkx*ep+g8lL9$18gX shzcS`ƺO)]*X IӃ gIRwUtKsH/vIw_Qo )pv^¯#{+iX8`gl[f,nlD 8+kL䣼9͚f#g'9Ewΐ6TCï; l4W m4lpr3ΰ›N_m ߌf~B1:kzA.;XK`j|I,V~5gIo,Vx ,8u_ βX68kh3R9385zLhrM ̯;KhgScm:rvfakJ͑kR8ߨ8x8Z2 j_= 5űɯz3 !+ Gر&HWFଳkB$Oݤo+8`8\W߅.hL3MmLI9CHb*[@3ӣ 3,wit8Z6&pdj$'vP$_lGA;\d '_*ig=Zי7xK* eop4Mlz?`yXV?B+ggR{`5SBWg 1ԇ]qht|*~ sLCͧBXZ#>n:sVmRf.xrfpf빢P(giCۂ[l3%N{q%~矍̺3+xZnk]Wk( g8CFVϴZ_Fu@pI?ӭ"cMK͑gȒ R3΍92ବ922vNdNQTQ Ya:J˞T3)g}l3uHk\FSV2=./8En&XL؏ ڈz,zgP{CO woГ#T M Y#p֮P7:ȟX,i3`.]vpep^Y7n{ZGPw,o / U4P=gLlTR9Td,hŦpE3C٬ۥ ,pT R'A:5m"ή|UXe`ă3 gb||b w95K g1.\$ip&k Gdp&M]gzr66QmSl6vi 4 R.,K! WR5`il%z,+(z8c1C+I!rb4y=GEg6 HJpv5ǵ:7Y?a-6!SDٴü";&Yΰ3$cz* p93dergH? KoL:* n>=7Z5^PIr7~_n C8Q`-i7 [ąZ'*k<]3,X;܁2=KbFI4ΫJä+dkrҴ3gvy}٤5/hni͑{ fi87^?bVA'nG856TKpTT3?~8o`5? AMW ̳W$@EИgܘ|H3ތ;,`g'_Kŭ9 V`ZvVb }0 ]gTZ*KM"s{p6+^`!Ȼg5WXWfrZA_9 kw]|B938Dщu%b#b$D8#Â\nԜaPI2X曮phjW{YT;釋 [s&p`##9rp͑gpuGal, :Lm0ǍLmL6<8cgvw6Oy78u^8 5'ݽoд4sZ(LSt8k&IZpw<߄ ,3N41,8Z3W\cw|)P{ X|gB C Yμ+gHGxНSΰ[Gp& 3Ӵ %3?\c;3(SQ<E3Z̆XM9:592KlҷOqSO_Q< OB"X $Pe)T%u,|y/>nVԝ g,dP-8c$36:lNUZ,48dq O@ftO{˷I2n&Y-B8Yv ΄`iZ&%T3-fR=8,wgHꁺ1])vZY}q^wHsd]wFu~HiuS\TMn T~8+՞%3*pj>pZV &w.sugYr,Dj ~~C,@5*Z_`=ڍrgI8k:$pVJV$i#\`v%Qi3ӑz395')IVů9;B9S^k-Zx+E[ݡ!M- |%K;z8Qk΢py)L3* \!WξMȾz#΁niϮ[P4GNc}9*epi|0EMo$`%HPbp}J#Snbh,{<ΊF1ivHIMbq)?[Rl8I$# ,2) ]`8~-, o. \?p:3χ!fpPZߵАh.ABN vskwrfpPN7)g szYsQ/jo.RwlP[g A;믧M ΒLo!|6Zpր`3t^18QZuL^pvx@9gןiZ3_l0g3cÅ,$g,;GwҤ795P_hB]i(`~c~ ~rW5+$6_gx ZGp}_Akpu |tݡQ!=px=7 Y' 0eTQJo fl@훁^f߳~ψ)?YehxS9r.yV3*!şkZU΂3Ak+mcʙA\b4Sβ5 P1}K8ˑpp:6USzp߀&H8I~EņI҇3J\|^1I+5Ǣ,G8.^D Yқ}+* hpKLG]}j" %E0 o<*:t#334Q,pZ] Κ4hCC*m sbp28;pu׫ZR4Uή9,eԃy}/Д=BgZW7"}RPCSӌIiru)w# ~gH f|>a/3ԨYARb E.EOQ ;4XPAwJ=WPޚ3+a^PCή:s S=[}(hIoZJ:g!=t< -,E3"WNj!?Q) qն{MD=%g28fN-FtNb~Kc<3ޘl}P`>agEW&}oZaymR|[Z笰iWjc+XA2Ʀ 6b"殬.ط*XHEVH9KXO5'g3-᪜Sk38f(ggi}y*7-#hPJ-F_o5Gɹ B}m<_%Tef -fJlohQo~Kch3%t➉i v~|5fWZd|l6IQìҏLHC$'v[!Ziep]jH5V4'Ul;ՅVE͙gSg3Bp:)։*Դ3}q'IT4)nf/m+|I!5)DyqabNaYZ`߁EȞٳwv>2ԍwe Yhmpd![ÙpVR)Suac**O,<+<Ψgp8[8଩9[%뿕dZC30|Ʀ323逳%HknsW?ؔA~o^OZqAQi[/:8e--?ӆ3p4@ Hly񕳠ƍ8ˢI!s}U$لj]W*gJr==73C;LJB 69+[*gY8:xCS' [sS8 h;$QN3WW+o,^pmg(eul0˳o\dP$y}8 YzM%gLi .ZbO>b5 \M 4)YIa',CΐN*h6J3C *,pT% | LH!rR!Krv l;W#sL%VJYj{ݵL9 ]f45lE9[̨{$~( ,Ք3_y ^xͲSj#eulR0k-!7XE:pI7 N3x?u>}5g@y6)BWᬬIaJ;X+A7'}W4)-@͕٧ 1Oo!CaC6aL*G i94RIkn’,gy,9:9ߢr9ꇆQ筀C{/8{d͖4ALm IIKg~%KfԃY5bGo>|5yL]/c; N )gjS5|#ճdÃ3+ pn>(earVM kLS& ܼiLfYKF ,Z &NNM ԮU]`nDX00</)gzT5 *D90r9M9-:YU_>ada 7&7Apvg/0q8BJ9gL(?xc^$t5$e?DH URwK)⽠Ia8[Rh F=s8S%+hb񸸔Hϲ:lҷOqS!d4FƂTw35 i֛xS/olڑǡ{ǻ>O}0I2I`t<_wSN ~GXbL8KhL]`wt%EqghW9ZwF7A:6&@UyVMUs58qg惜d6)4)>,M&I6)A+3L$Ik3IO@9Ʊ@9Jk4JZc1Ԝ3U)|%RUΪ^9S6G7]#PBUФ"Qx@!J ;þ5grg~28A x8;i kgPZ7 nx,k^QШ|%zy9o̪zRw§ھ L ?ƨ+~% YW#88v%V7A93wH+ы|BgZW7cJut܋tYPb䟠Vud™6)L_0Ze8cNXe|']\1 Ү~KZ#X)Kl lzzȺ3: ߌ:W1@Z#Ol:T}8cQsv{)@3IPJ}L!%i )\o/•ʙY 3׿2,5{~m8g3-35Ig` ă3I8Ň3W8?cgB8 Fuu| Q;:8[|ᕎ… S3ig g.Py=vUY~ w+3igOΐr맟8[hp5>^53Bғ.&US#RXŕ֌0/-pm~1E9; g7+[XR<'}rm?f/^cu(g+3$n |47a-Pr9 Y2wxg-FyoJ-ދ)Hk Y0e;ΨaV߯?Kgܸz*lQ:pD>#FkWGV1cͫ $3ػ{<+8277( C_P=K8x.q70#C-{䟜]p V3!!U,B6j'TX'sX@<IE]`} 8;׃3|"p{ QBδY_KG{X/Q4;EƢ+gRHqsP<ɵ.P im8 oeg%8c\w/('x} p)6;I5ɯ̿^˂g$}U &7Ņ{.PN})浆hTW|8hB̷ pHΨfQ9e_;#c @:6 @ δ1r,y {|}b*rj}0vEēTac}0zN Z8[3@@8pi&Jn Eg>y)RH4$PإR 8+ WIsdTy5#BQE:Ps a o:_ҡ;;)shU8G R$xWh\PouM.y!=.r܈ Τ ΍ҶeC1LE؃KijU֢hܰ⦽ˢtFH8(gAcdΤ{|B{|,epO=߇3X sUԤrfṗDω~뵦r>gR35Xg~ʚ39r.B,4Wδ>ΤLު|^S5*kjB Z2qczeul' ™b9ȡFZcTI: i}=-L*RE KbĤR Jͻ6{ x^LS Fǥ%>/,l?QﳬM h5}W0+LFP{976=g(d_pɂp,pZaQ~nl'ɮVP˚!-X58T(ggHgAg)י@XB CvRpON8;i~-wFeJ{k6>Rzou5gjidJ'S;F4`FfԜ,R*t!sGPu!SHKxt,?%4Y*`k<g; &(8cڲ(gpyNQ9SC!ҫW 1idcĉKkmcsop;==Ki6F&12 9t *c#'Yv$ƛ^ $7hd宅xiy,>EbQuepL9gz:[ ckQQTpzJR^3z$2cuvSΟB3)H d3iw8CtwUwb ~-XWsl5Aϋm`>tPQmξ2 4=y8Mg~LK --faӞ:8}kwڈz1IMlv #ζ]T PrVx8;ZJŢL FpcXE_?rЛp |(xkEqN¡;tu /bV 5~;q)gqPQr;μWK7ijڄ`80dBTC g\Ȳ.p,?.Pθ)Lwb=V4!3.]gh gk&,SgorihA0{!#hfOବ1ݵ1rqO}8cM4 Ny.wԢ1gs Zu&NU$n>ZmY=tXaʙ6O]sfYk^ gLV5[ %uP~lԌx0zo-W݋UHpvxY%֞%:V* 3ObQkPXw4"ds"' p<@kv~ y麽i 6Yanp[S=٠2zk-af &[JE2)gBNrd7g@ǫIyue/* Dv޵>qRP6FJE,SHE$0,wSa0oC[X8;pl#ZI>waR!o(Sϒ'hPފWtI2Zmpb O$ ;͇7w :IO`Y> ,V,XgJ Ԝu]iٹXw-'ZV\jpƔ, Xgh~Hk *F>82SgT35_u?LF*+=+gµFIDAT z$}ugh!p#S.ggzvbR+ٗ I_x @dgҳw[Gqgf5١Y*ƨ"{j֤"yaxFkˍ*8H7O}K4z jp֖p7FΆgRQiJ,qA6MzlB`5=${p62t4,w)1InM!7pv\XgS b:}apr6 \kr႓#l7ԍ|B~*8,bc40U3( 3K )Ed*X&*%]wڞ3p7GC-3]bOL#$ %Z~j#*ɠJ$hڀq͹jr8/кZ-JjVۻc2ިb~jp}}V͜7pB,1t ~jk YQx/"6`ԛ eP|BggwT,X J\^`n|8;p6,AHrvA-30jäMAvj</f:(齅:8ǫWES,֞SfC>}R2Hj^{*g_(P˨"5G{lݡ.Q pD*l>ԾgX[K:ih֎_\ SQ9+kP:(|DE{2A"kpVg^28m$M IF~zQw β&H; _9 *I'fy*gpC` },os]K4NLRg}8 8h28C߾ΐM u~׉L N.6ѨPgxa%uPz3n< ksU~S) #TRDYئpxkoA,\ 3mVш:3yN>lVe ye\$5YwSN,-՛f:Gx%rVy t|0 #:1~'L jp^ kdYXHI_u]!$k&j]µ9SNih7w&y)t43Bp6[*;ZTgـwdT|>L>ɃZԚ3G[T ;>ZRg|xbq(jZc%:hKNz-|Ю j#L}@zM ~ 4=ڻ#7A:Vu8 FhNbZ'n>iH[9I\8;puPLRfha]jtlLlQ.g/,4_Tsrp%.hUiƸepF쳡vS Rsfp&^}_rg;d1enW2ⵖ3Og;mpiITʙYZb=9r gɍg>S%۬&fY-Yv)_v ?/%N`KSf$\e[q sUyجΤGQ7ٱg!QU (9^m(gjG^*Ÿ,`.s׿4wJ I{Jm6~]xBbr~vM,"S 4al0Y:PY@UZ猇KtgḂ%RDYpD6 U4qgW Xf XΰKǝ,QQP'YAVNr3LRfFgm@T^{{Q? &6$mC7-)`M-1`s AMJTZ!QYP( ,,,ev}Ι3g9s^i?={fy켟glqٳO@kp8{>jYgn5їu] X[gPmAn;̞cyfk Jv=T3v|^)vf Bxt\Bj넷0LD[Mlm8Jzo.wqfሯ8+RyeVMzh]J>2b]ͧxr^s۳R!J<% nIyxJA!nr۷|g03=׵g ]ID1DgS%'8Ӫt~vu*V=MoBVI1nnl] dsDYOUJ-e+ r AlpjR)NTNN-Nk슁ldfqf4_W ̮;wJ4u) ͒hRjDΦQ⬋OBz75g{toq9n=_;whNW V[8lyw h:lU} ,gƉp7_g8 R#gRAP6F/x[fܯ"8pAͩO8$ԃ$}xwYc&X*ڤ,#6&X3jw޻?b='~ERIZRggMu=kT; %UOe[UT*XTJkDn;fgሳg,J3v])[Lk!1D֬^dRꦠYwMiV48ln9&;Xa7[*ݮyTBdZ%ڭJImD^r]!=@8j0qpN$esdI/pI8jSʺ<_lI6eۜdY>1V0٧Zq&\O!Ldߊ3gx7lmAgk+uagl Φlșqfx^3كK7RNgmWgҊ{Lvvv͙3w*W$͵P:5Kk+G"JjV豕*g%3q^WG" f3&Y,UbX|[așyxE M/$Y͑MTISjBh֗j!8;ݲVqfFMikډd|$3u?zMkw-S"&ҼD+Rqw7iFΌ8[9vEΤꭵcn!3)rc+AęFg7JF*[R8sDh*f6n+,Ap 3s>ۚ3cRhTbo/=J>ŢZFyx=q&ai[]Kggvsed})tYoR6. VW LRr[y usm+`٥!Eأ0lYfcsb^U4;vhDK+!nihh[ADsVqvf@!U=v>gmϚ>uGΒt;3MvG/v}䱱[ۍ;{ۍurM-HNs;83pW͑"F0h\fiXݛ!PbqV3lpj^ vcnsd$3a؂9Ozv,`l ~oLD3l5cVͮ9FllOH'D0h8GcƎ3+ٵk" Gb9.mvoo>Ik|گԹwu 5NFɣnXdT;p3v̳"Ǫu@Ng*DFZcBm6q#S֛ޔ|EqX+RQ83T FzY=09no,V,Ζ=tLB<Ջ?G eN.ϩ~El,Suizb-pigǎLlK3:;d]ךƛp[LȔ[׽?Z($_+$VęTWӈ_>q`7ny&rvw3;uIhM]Uzu B+dWsY,̢\7N7*dhdl{=C`qN0[sd8kV;`Yqf&X ֽ:. Vl4]b =Z6*k'\guWkD%cJqB3l߉wWڝj笃̊sL3ʳJp&lC6"gرa輾v Y)sE4L3)ȵP}{bszUR1=kf/}֫"Jgqɮ9RQRvcDlog":*ři66'$ml-ϊT2}ۖi*u{ԑַVaonitڅ正Amli&I9lOdiֈܻ;í$Ge?9-HE1r-[vFegY=[)dkݻoFtWݎńdUMZ{5jjr Y y1 k4 ^:()iGT;8/)9=HUq&UrYq+T4gŬekg79F {8t^ {ͺ[jB9;YƣNk+&%zwcIWJQ}̈8;O۪&1XF'ё>U /s>Z}{9^w=֍7ֺ?+~.8CY!rL=+[4BĻYYe;qVkD"8+&̤&]+I'MAJKX%Rb!ג}NlAa*blAMKzҳX5*r8KHl38= !ر*08["(Mk\;lDGirO2y=DNa!Ϊ߈zj] (!o\ml*viv&٦յaodw^ٍAx 3.*g {KʌTVqf-nYoݎ&n!u"7G^cto0i48lWHH sع.ۂB/O#kqa'9nަ۝n L72H媈s_n33#gmԽ?cM1hP!Lhw߾=R9XSaGCTf&"mg8ӔdK;vv6 qZL=+/ զ&9f-z}N 7K\iSApxY7"u#&ٍ&xIk-c;VVuHٵ9Fŝ3̂ZRB+^Pۺ:$Nd%pu>r֎ KfTeH_cxnřsjSͳ-E;dr߾ Z>Tqf2v$|,7i3'UD 7@)FXs%$cG;عT}Kٔe+KAs߷~{|#xCwdSq#Dn-TFhNHi{<}v2gSں28Ӊlk$}t=vk!""`Ckθgӈ̮weBlNagf9,18MF]ieN4oy13)l6;NYDܭe4꾧8k~~䧽J?"|#byET&Τt xd&: ^W_ X8^V6o8MT.άhhܮ1TIgㄉ8(TQgH'[;S,,6}tͼc3D^WęQ3'wGDsƼzi͑mqvJ3-c'*rv?g*TL_~yq$q&!ę'ۖ=m&W>N cgR[DzowM~2V9[Rdsd#PO0qL,Vș^c;'?N.%+zpř)`A_bgtGk 2H.fgS(ę)Rqq6\bw0݂ZP t⬳sk[Wq2v\nk;88h綱~1#gN&bC3*v8y ;ř2b!Qq%Lg9ws|?om.{rlj7\Ճ+ި~2GmުU;6 ٗYyěnZ [qVӦ23ʲXNnhNKefȜ,sޱN2H)B-WH4챟=m!q7p"!M?1+9ٹx{sw߰qQ }Wmq;K_[[?҅f"{9!;#_Fǎ3bغVqĴ+/xZĻо_zU:ĉV8]o{{ÝwgZ$Tkypk}l?/ \b'|n~iw㗛߾+9DsmrcB_ߪ[v~aK;u0]:ϵ992b':v1e尬/<>,ߨwg̍%l_qeܘs?H,xpC> @L*(d2=^#*!Zsq\l^}r_sgsy>߼l^4C͕}CKS[ m6IۤVikNeg6߰3 k;;;,9i{řD$r8bgB@:7ѾZ7'S+vS8Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                                    + ) ` ff P P      a>    , *  20% - akcent 120% - akcent 220% - akcent 320% - akcent 420% - akcent 520% - akcent 640% - akcent 140% - akcent 240% - akcent 340% - akcent 440% - akcent 540% - akcent 660% - akcent 160% - akcent 260% - akcent 360% - akcent 4 60% - akcent 5!60% - akcent 6 "Akcent 1 #Akcent 2 $Akcent 3 %Akcent 4 &Akcent 5 'Akcent 6!(Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe *Dobre+,'-Komrka poBczona.Komrka zaznaczona/ NagBwek 10 NagBwek 21 NagBwek 32 NagBwek 43 Neutralne4 Obliczenia5 6Suma'7Tekst obja[nienia'8Tekst ostrze|enia9TytuB :Uwaga;< =ZBe`XWykres1CSheet100"}-zaBatwione pro[by, skargi, wnioski przez CZSWskargi merytoryczne cc PP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?33d 3Q: ^-zaBatwione pro[by, skargi, wnioski przez CZSWQ ; Q ; Q3_  MM< R R R R R R9! S S4ES S 4 3Q: skargiQ ; Q ; Q3_  MM< R R R R9]}! S S4ES S 4 3Q: merytoryczneQ ; Q ; Q3_ 3 MM< R R R R9F! S S4ES S 4D$% 033O&Q4$% M33O&Q4FA?b[+ 3O0 i} 3 bR RR RV Vd&! J . S S43*&! ! R RJ J S S4523 MR R9͔! S S43" ? g V3O? )% 0063O&Q423 NMR RR R R Ri+ S S4<j Gq1?L8??P S S 4S S4S S4% 3O&Q'4% 3O&Q'4% 3O&Q'4D0 i} G=hܴ?>@}^?BOr?e|? [ S S 4 eL@L@L@P@P@P@T@T@T@X@X@X@\@\@\@`@`@`@d@d@d@h@h@h@l@l@l@eo@\@`@@Ȭ@z@@@}@U@@~@-@@x@h@@(@@޾@@R@@@@ٿ@@e> &<3*vpl-PL3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??pU   <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <o@@@U@-@h@@R@@ <\@Ȭ@@@@@޾@@ٿ@ <`@z@}@~@x@(@@@@ <JNN>@ 7ggD 006/main">S S4'S S4% 3O&Q23 M NMR RR R] S S4'S S4% 3O&Q23 M NMR RR R] S S4'S S4 [ S S 4 eL@L@L@P@P@P@T@T@T@X@X@X@\@\@\@`@`@`@d@d@d@h@h@h@l@l@l@eo@\@`@@Ȭ@z@@@}@U@@~@-@@x@h@@(@@޾@@R@@@@ٿ@@e> *vpl-PL3 PK!PV,[Content_Types].xmlj0еrz(Ρ˭!}A"HH}ǎB/_TTU^hd}㨫%*1P'^W0)٦T9<l#$yi};nCs[wzb$xb|5> cXP|@0408 ,̞o[gv7h>3u-Vu"DeszAg4/6DG4;JYH'\YxM%$%7aA 'k$Jk 2X^9ݘ+xB$Obb 0dbO"()J9ӐD4ijhN"~0$T ^t Z1:S+&DESģJisZY7q~oV ! [\J[t@^hxGҜͫnZbښï4[ހ,=ou7zeo@<\Z]nxJ&sh^AƜmW(G(ȴ1)%\ +!5P=Z^#ycB97U" Na|gO:|V7k g;ŷcǓo^</]?|ϟ{ߞ>~է!ȅiJ$A.O1r26c`b3CߘaVddzK"uӻ{*ZZzmY(\Ӻ0Y\\L].u{8۟eYz♹ppL2YO^\i(cPŴ6$C:hM!/:!^lo.gu^o} ]YC¼0^S:C27ױJܛLDŽqԏusn I5 Um6K}PtR':EnI/i^ݣYb?(QvosC3g'6ծ= D K`lS3 |lk׏j*m% X:a;N=."s&f;|~yG(7SI|V=V]o{cSNO()c{juihz9 'w l GT%{ a Xcr.gkek<Օ=$҂jGvxIJYtbi5ZEKZY-]*ۯ:10rR9 Vф} DyZ5O0#]˴gd5MZ1P;59GSh[b@Ykޛd,=֎,se q piYzY BOmf]åc~4}ar!&- (iM6V,@1kV@ԒM3cg *SE^] ץ DT aj:OEӹwYg1\ЭnѲ-qeyrjm7ν+g. "njF_;*ByBÁPTpl ۞2L[ùO J!;@KN,.+LE9ܚ=" 5.=@ a xEbqj=O|l3S> MĚU7˵uD8fʮբ_ӄW\j-cy.,{ Ն(kGEozA]V?;haP6Pi#8A[LZ muQ+sVz[[v|b͙ va/vPCf( IS_PK!i+'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 0Dnz&Г Bmm(ݣof=O1YTE ƺARVΨ;`Fn7 ')6$F9I8TYeqA7Z# -}[g3#gWA8`:WU.k(?PK-!PV,[Content_Types].xmlPK-!֧6 /_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.mVttheme/theme/themeOverride1.xmlPK-!i+' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKe 4PK!~[Content_Types].xml (|N0 w$!P3!x_it}{ޱ `c}r9NN( ^õA7~{@pFߡ 4İi//EI{0b3҄,C$_:}HRAE48[es6XO&x8 ., s1UTg,uGhtso4v$+NEC_h@3o5U{kHI&[MlPK!"a _rels/.rels (lj0 ``t_Pƈ۠(hŖh޾>.cGItAC׃d [=JiU[X4>> ^.!iJR KQ‘̩Mf)j+LchartLegacyPb.xmlchartLegacyPb.xmlPK  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??p& U   <L@P@T@X@\@`@d@h@l@ <o@@@U@-@h@@R@@ <\@Ȭ@@@@@޾@@ٿ@ <`@z@}@~@x@(@@@@ <JNN>@  ggD ՜.+,0HP X`hp x ' Sheet1Wykres1 ArkuszeWykresyOh+'0 0< \ h t MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOCI>g~G>w0P1v:;c!F0 ӇY$5(׽0v0vb0Aq6t8ӵd'B_6չ9a<6·cgc<ؙ;xחv Əaę6`\=DIܡa߱3v΁i>$^ 8C!cMsw77q:w{&+ojv~ps;vWz[cgcl,0 %-0=,GrF````ęj-6X q 00000P:ai%@! ⬀NK>````fq8K00000P:ai%@! ⬀NK>````fq8K00000P:ai%@(>{zP7C\7׹)m89k;iPcA3_ԶCiݥ0Kmv/i/}%Ϙ^gyypvwjlS;[;r#+A$azgO4Ï4A{n_yjvS@+bϾyAmw vG,J?`^?3,xGrK̇j7fZ/s55aS2bs@$d(z0}d{^O&"p={:99W[ rLdKۗ:Pkg%Zl,L0 xM^l9S :v`g]坨N"h%94nC"ث>q2<4N=v9\ֈYhIMh%?ge⾜S =0+"dY V~k`giˇRiw kNj %YߝkKEv֨e-ѳlyc1c`> qV8:=|:ArTʹY퓮%,Ct1巖dz8G-S紳߱Ybþ9J\:oc"=g|p+3s9Og Nș+t0{ }.agҚ.z,ln[8K!3֡6e(avSTRc9s9PV[kYR1ӡk CmXS<\<]a44`Y7N9SN̓vɬq,ln[ az\C 3G5P&%s3eP'Sv/agy*׀d%އV9]X=!|sJqV8[򀥜B\wrUsvV/.s l [ b[%T&WTĵ[jnX:Sk KY}2. Z8v{ug>X8)}8+X:G<ʋ0A8tqhZs71MQwmF&)*6w [jkK[3C})[v RvSז޸k01)B eXXo{sJ HI;R&;HVhgʹ}hLMl);i9v-eqVӋI;8[.mpo);ᰔw,6Mme9c}.i> ل5gGBSK5:-mXkZc״vVIY:~^9pI;8 9AkoI;M5S:ERki; 0!w>4H.`{kRU^S eH v>qV% _-%-; ӺN*~uRl-[Ӧ%wGq4x8wƺgHO=SZun߹6%9Og3}wį~{x4Vk]wZqIEAiY)L !mil][j;.bgFǏZҡK.pm\[l.g=;S1bsg}bׂ+׬I(k_\Rۮ?bsE hŵm=Nrz6[Mum?Ma;hkS3uSPҹ%ك5g -ۛbl000038CUUAA````P@!g0000008+UnR00000 / @ [ *3^@ i7^) q`````gtކ|l-a``` / @ CU cq8K00000P:oC>oĖ0000 q`````gt¡*{ڍW ````18C%(Y![bKCeq8K00000P:P=+0000@! ⬀Nېۀ-% 28C%(Ypʞv㕂| gxI````` `qV@'mm````P@! ⬀N8TeOJ @>g3$0000008+66`Kl 0000p gxI````` `qV@'x````` 3^@ xy%8Tg3$0000008+UnR00000 / @ [ *3^@ i7^) q`````gtކ|l-a``` / @ CU cq8K00000P:oC>oĖ0000 q`````gt¡*{ڍW ````18C%(Y![bKCeq8K00000P:P=+0000@! ⬀Nېۀ-% 28C%(Ypʞv㕂| gxI````` `qV@'mm````P@! ⬀N8TeOJ @>g3$0000008+66`Kl 0000p gxI````` `qV@'x````` 3^@ xy%8Tg3$0000008+UnR00000 / @ [ *3^@ i7^) q`````gtކ|l-a``` / @ CU cq8K00000P:oC>oĖ0000 q`````gt¡*{ڍW ````18Kg}뇳yZR^h߹s{1LIm31~X@E>F~KAVZʏsMXR~߷99~[\TcZu`:wSW3%φ9ڨnj7G]}rnJvTiWppssSEUߚ}\z<У/CP&,-l~Ȥ%aL1Ͼ7:S0چضʘ6xxgOw#? "ǟyPŞ׆G}mG~l@ʹ9hsoyo|x|W%3c̋'w[^i\[ZJ{Be-&K߹o?b&h{L~ضʘ6gEl|;+,#sD)q&;+mgF:Ҧ,Cl"v~ϔsxv&Fg7ݜz6o5}=|4q6c^:غ/: s&\?f}|-PܗϹ~/Ei>dCbگ}$>qM!t7n^^NW?' ߵb9nߺ~GLڽ>NUp/L3}ĩ=|/y,Ҟ)^0W/>LLG)mkq1}?O 6kcTXd.$B'KM?{~RvʹN/Xg~cyڧGs׾\oF=k~nNwaٿIg}/1My҉/>|;וI 9W\(|NךEŧ|_m1d-;Ֆ]T$vL|pm8ǡ> }/b{sJ=aE\\|pd/F}{CϾ>z^_? w65lb:v,!^ǴX[<^k1b%:6 kߤIF}c^")ACGvMG)+X?zG7\|ǟ5E+О5ozi06|?6'oW_hqpuPw_ 'R.\nJ]'1ﳥW_>N^߶!1i{oH}N޴_S-s2(7)p'rO!a&xJ=}! ~6vscӱ}Qn{bYx*ֶk 17 p9Jݶqߝ}1\m[Qe}9g} ;q޴T-]Ξz_5~eͯ~69}ǟ7!UY腽 bCMԿˤ͟LsB%R^j}z~} }N {'b>N^Ti;\i1< C.:II鷔{NCm.ărφҧ~_aJ >Nц؏9\qvE1.qz.݇kL~f;[ri'-;~[]s{sumN36BԻy\/4}/?z3#y+G~(zNBtmGRzOHwQX)s׋>)hWEqӗsPFHC"޽f^4@]G2S-S0!q])Cc89WgehaJ)|2w[:^ ƶC,1O&n4ݏ =NZH9=tfʘ+w^@@U`R7?ٜϚ?4Ϻs䭟iοٯy?r6qi2ӮɃ/t./ خP8Ӂ_lO/P;S&/q7:1y/i]'vO>q&* :QI[&הƐr8Ô~GnCb:s3?YxOmw=׈w顔>'gʹCWǎr0Yw<go9 MIL9?pO=Ӟ,,f#I}E;vMԦP PȜkNFb/U#/5J%-d߮sSt͛m3#:yw,S}ʳӖ]Ѹr,ĦåcNjP_>kpS5&͹- )IP\zŖ}Og?kN^}[s8񖛛^}g/-BG/N}/D- Cw ,ېOk#좿w|: ~h;wX*b Ƀzup@Jeb귔{NCM>Ls+?˱_~}Ͼ_N;aJ)|9Idh,9q',^#SM5}{(%-%){uS,DMSZoiνͅ/~qK^\~w8ɀ 2I : G5Z9Wh`.ub#6 f>s2дwߺoWZ}bۿ'GwL<$GQbDV[Jsl0(6p9C{BTw=)vg:aJ{myBLaNqVxOmw=׈N2`W+ }_}]㻊MM]káscW7U+ԿfRcaR ^@ɵ+2 hH+LwsiSnu򪗓s"gӗ~6:%}Mא}RڿK\Vb>7(Rݬ/uT~3J{r0Nu"$\;t?QkgKw \ *"m:~\;&]Նk٧b۟rzϧwJr';ԆC}!U(]J&˵c0}+hCw1=E[mн}Oʹc%])I97f\j[Sږr]E\@>gf (l2Q2|5}WT{/%1]x1oIENDB`O$$If6!vh5R5^ 5#vR#v^ #v:V F4w t֚֚֚#6+,5;5i 5/ / / / / / / / 4 Fa6p֚֚֚ytK$$If6!vh5R55j5h5h#vR#v#vj#vh:V F4 t2֚֚֚֚#6+,5;55n/ / / / / / / 4 Fa6p2֚֚֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V F, t<֚֚֚֚֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / 4 Fa6p<֚֚֚֚֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V F; t<֚֚#6,5k555n9/ / / / / / 4 Fa6p<֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V F t<֛֛֛֛֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / 4 Fa6p<֛֛֛֛֚֚ytK$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4 tF֚֚֚#6+,,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚֚ytK kdf$$IfF4֞5B6p#&k nnn tF֚֚֚#644 Fa6pF֚֚֚ytK$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4w tF֚֚#6+,,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚yt^ kdj$$IfF4w֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚yt^;$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4 tF֚֚#6+,,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚yt_ kd,o$$IfF4֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚yt_$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V Fn t<֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / / / / 4 Fa6p<֚֚yt_$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V Fw t<֛֛֛֛֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / 4 Fa6p<֛֛֛֛֚֚yt_'$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4w tF֚֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚֚ytK kdw$$IfF4w֞5B6p#&k nnn tF֚֚֚#644 Fa6pF֚֚֚ytK5$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4 tF֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚ytK kdF{$$IfF4֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚ytK'$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4 tF֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚ytK kd$$IfF4֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V F t<֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / / / / / 4 Fa6p<֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V Fw t<֛֛֛֛֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / 4 Fa6p<֛֛֛֛֚֚ytK'$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4w tF֚֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚֚ytK kdv$$IfF4w֞5B6p#&k nnn tF֚֚֚#644 Fa6pF֚֚֚ytK5$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4w tF֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚ytK kd$$IfF4w֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚ytKC$$If6!vh555 55j5h5h#v#v#v #v#vj#vh:V F4z tF֚֚#6+,5k55 55n9/ / / / / / / / / / / / / / 4 Fa6pF֚֚ytK kd$$IfF4z֞5B6p#&k nnn tF֚֚#644 Fa6pF֚֚ytK$$If6!vh5555j5h5h#v#v#v#vj#vh:V F  t<֚֚#6,5k555n9/ / / / / / / / / / / / 4 Fa6p<֚֚ytK*$$If!vh55i 5j #v#vi #vj :V F4; t#+55i 5j / / / / / / 4 FapytKd$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V F4 t2#+,555n55n9/ / / 4 Fap2ytK\$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V F; t2#,555n55n9/ / / 4 Fap2ytK<$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V FW t #,555n55n9/ / / / / / / 4 Fap ytK$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V F t2#,555n55n/ / / / / / / 4 Fap2ytK$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4 t#+,,5;555n55n9/ / / / / / / / / 4 FapytK$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4 t#+,5;555n55n9/ / / / / / / / / / 4 FapytgT$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4: t#+,,5;555n55n9/ / / / / / / / / / / / / / 4 FapytgT$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V F t2#,555n55n9/ / / / / / / 4 Fap2ytK$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4 t#+,,5;555n55n9/ / / / / / / / / 4 FapytK$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4: t#+,,5;555n55n9/ / / / / / / / / 4 FapytK$$If!vh5;555n55n#v;#v#v#vn#v#vn:V F4: t#+,,5;555n55n9/ / / / / / / / / 4 FapytK$$If!vh555n55n#v#v#vn#v#vn:V F; t2#,555n55n9/ / / / / / / 4 Fap2ytKƒDd "  N]6A?Obiekt 3"b NH~ҭΑ1" nƑ NH~ҭPNG IHDR@ƗsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?IDATx^1&ǕhY6ZXP(&Tj,F&qd&3x2/A0p VLI^0v ^bEf6w=55]Tu{`<]]:wI*Zw]5}a|/0{R7^~ @ @ A@Lߗ H|>Nz|A @@:*(SOZjeu_)C k@ @QD5a)jt|vt9g @NB e7LcOr¨ @ ^bQD**9:r qo{?4@h 44eb3tGQmo1:W4@h 4@Q {QGTDQ) 6@h 4 X 't|F # 4@h 4p@V(9ԑFZƇr~./0+J\QBh 4@hԄʹ>È@h 48 `i]ap5Ih 4@h 0b@h 4N?-!{գGWO<[|Kŋ{1rՀZ \4FvٍGh 4DjҞ?IVtQ +_׻0Inu[æYE4@h h@L1OfP{^ӧOobʰZ]ќUT4uy s9Gh 44mݣST,1n85|GRFS- Ti60rE 4@h2:TGeQy1}]NTuMb q=ep֣4@h`] ĆM+Lݓ={ ۑs[æE4@h Sj 6zg(ɽ::T~G 1#Fк4 z4@h { {@tR洑r[+j3>>lM _9לk4@hLHW^ݽQah%&/nnXQmwWQQ #SP@h 4@4PæaWr^Ɂ?@h 4Πi_EE1F4@h 4 Ti6Aqԁjh 4@h`q0b@h 4@4PæaWr^Ɂ?@h 4Πi_EE1F4@h 4 Ti6Aqԁjh 4@h`q0b@h 4@4PæaWr^Ɂ?@h 4Πi_EE1F4@h 4 Ti6Aqԁjh 4@h`q0b@h 4]]MIkv>lMhth 4@h@wWWMI?N**J㠃@h 4FƱc_æd8 h 4@F4p80(+h 4@hÈa0VL( DBh 4@_ `F670rE 4@h` `mח]߁ N}_h 45aD'KvM1\QDh 4FF #&8Qԉ@h 0卾mZ{0rE 4@h` `mחӖV-|緿˲O^vR9Mp@}Eox4@g]Tow&R̢S~[\~fQ0rE 4@h` `1g7b꾌51b? o1i:uBh 4p~ `.FLG? L.W#et*DGJy|.0b1h 4XZF ihR5\˔T90voGc @h 0卾mX0&uQCÈa04@h`i `mחSai2&՜!-?)so,@h 4pB |wuuݬG^ ރs(ox4@`yk|޻N6ad @h 40C罍0SOSaTy=1tKw @h _KlGV(wO_!SH,j2SK|?GF & 4@h` `1g4&l gu"`4@h0}yo `i]1\QDh 4FFTjfZFh 4Ψ #<.gEu0rE 4@h` `1"wxiAXh 4 c?;4ZիG诞14});_~}&24j_|4jJs۟,JNWmpfP> pFh 40S7]b3)z>ٳ7?s?N\+h 4@hkudo auw5[NG%u[i8UN, _4@h@5aՂ>f=O>-e(w1j =2Ҙŋwq`W #W@h 40,A{ e0e(hST0AT)&5,/.G01^ gu` k4@ cF}N8">E5*TG!ep݆,`W #W@h 4qaATӨ&nRg1znc2Mp8@[kX4l `x1gEj*TF"eª#:T~n31V^1\QDh 4Fq16l[8R {!;[a1} "0!L!9(P~a@ﮮZ Co[lsQz=2=uԩWԲs۟r}y@4@h LFpFǺ4 N,4@h /om=++h 4@hh30X1{&8 7@h 3jÈ.O1n^1\QDh 4FF #K v1Mp80 4@}5a}xp}a"@h 440 F/ަ o4@h0˓겯7 #W@h 4Èa8u"4@g|KO>\k]巭N^z.#a$6־Z{0rE 4@ ŋ7d]]/TLw5brA03ܻ{Qd2)bμN_ woӟ3 h=@h j@ϟgG؉#RN?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~; |#VC#+MiafB=c{پA$4@h Lӂa0eǾS땿Nstyu&8=lo p@h 4pf `Ӄ#S&9w]^je} #W@h 4рi!'P+F1u_F/6jj"|Z0 grIl@#4aZ06-{_0ꓭ>a:T׏W9Èa04@h`i x #ŏЈN!U. ej1tKwG2:8 4ά 8}z_q14eCyˏF # 4@Kkô0h3/0pɧg4 ҾXL @h 4pb hϞe-?9xeS={aW<=ٮL Nh 4pT\0tFDkTԸ< #È@h 5aZ02L#J,0A,Amlo '480FsQ:T奦Dh 4FF `a,5gg\p+]d'4XAܻ8R lzi0b{ -u"8qE 4@H1,6"vV { #jݨ)o\@=@j#i0;qȃ=Èa04@Ki#i0M0Xp޺QP^FkX4,*`c%h 4(ЀGΪE^~?tDFGya@H1v=ΪV[y0^[b1h 4(ЀGҌa YaeFh(_#5@h0,cq=38ÈaDh 4@ 4Φ XM01F4@h h#ifnog" OI3/`sMQAnto|0@h M8aGaq 4X@I3#v;VIjC(9:2`3~K?.pAh 44 IngGnհpl5'XmE){J 卻J{أ4@ aŋ.{ӧwHasWmΪ`aeCp$u#qGhVa̽Q__{@bZH1yF;xCz#kK # 45*:T;5 |ѣW^q廾^C2RSR3{ ͌z0}!I8q;?[@bZ*z#kK # 4@H1v;+ c?VۈAtkİ5@h e?{FGX}b1h 4(ЀGΪEaۈ :֍< 4j5a8ÈaDh 4@̼X$a$uç9.CIѮYy$8ÈaDh 40<6 = q,=a,3o#&I,Ih)o@|ЀG҆akvV1 {0e0b@h L hOoga˪5cۈI&KZ7|[+s>9h24aځGL81#,`>1F4@i#i0ړpYaDzjC26bmɒ O' x$mFvog?{ XO # 4dH0$vVƱZ>̼X$a$uç9.CIѮYy$8ÈaDh 40<6 = q,=a,3o#&I,Ih)o@|ЀG҆akvV1 {0e0b@h L hOoga˪5cۈI&KZ7|[+s>9h24aځGL81#,`>1F4@i#i0ړpYaDzjCoZ>WevDyk' 4p> x$mFyG8W6ߚ0&?]>K͢a쪲GqGhFI9]𷳪wn~E(Qw+1?.4h#i0ړpY_~7;_oX/^\ݿ?ɓ'Um/Hy5zmZ[!FLG ? L.ש e}]>1$-pP&.SI [(1Aׯ_ߘ:1w)ѣuU/_Ln/Ҩ~OGetQԨ7F +QGm5avVm(Yߌt|MÛӧ7ߟ?~7a u#kyw&1~G˧{܌03r@{s'+^W>ث~?@h_Wa7Yyă|ͦAի>}ң̣aT)FCq 4.@InogabZӨ#OHC(SOSOKG!W?[F,a~b| $ 2v|?@h0XRl/QMX͢Fa,7dŰ}xO_~FDc2@h L@]v0w1yᇛ{uj ٳl| #OI0m pc; S2K(&Q,Uw UzH2n0SMŴy#~ɮ*<K@85+L%9(f1^GL&g[ Sa??7U/F)ŋwb|=оKML/!ޞ }$4_rj5je9dKi#] ZF+%Y9HVHziyz x~ad 4v5b=ztc' C"p/O<3l hOog?{ #DD 40dJ95=QG>|9]j"oh"eԯUp0Kn=ǰuaZoÈa$Q9O4pH0v#&yOֽץ`<؃=ø\C|9?MIogѶ_]uio6Èa02ˆ@h<[CƚEO-͢b=F #IB$ sЀUIۊɭgzVc_OoLj8>mM2'{kJۻu۾b0th 4&@-|a'˚8ʚlØ?-;Իw5LjD3[wtz;v-]f|C@hEߩa vVʋ?1^[_7?psǨ>x c=7,`z1t~WYC dW=N@ #4p H0Z=Nj?1^[_d >F1j0L9-5!møJ/6fF #@h 4"i0㭤Z$^1ڂLIUN-}]_$:E5#TQ 5늩 oC dI|Ѐ@c4"i0֟ 9Nv%9ip$oG^!ebm{ ݖaT=N&HHʖb\U4L-6 c>9aC;$}[de鈌$Ʃ}ba̷S*qH6T[GSR+bx%æ|Yܻdxo93uoacPkZёxEpm}ix*LLgOz5} 1&Z~ ~J/a #n1GZoο f|;Դ#qӮI;5mo[MGHPꈣ aJg^0D zcqk0n `#h;^La7ɦ!>F3hEҀa:ٵh_tM_T.?)rPn]t5n`d#\|j?19CEGShBmoQdo-z;v-1F4(@ØOζ׳k,F@ktʩSbA"j@قV1{1:Ҩ]|1O2vy~WY$ҐY fh ̤VIC`d]?6^z])1ja5Eѕ+Fʃ}J=j_^l0,4@GK,op曤aLMӧHamW5j[Cȹ0bĥ)_e%# 6a#4f@)Z??g!*:1wQ3h|Ga725aч=Y:EU瞒*uٳra?atq7[. Q7Ha:1}S 3,B^[ozjj0+Ь1w$KdZh?5:Bߺ T44(րGҰB+o?Zw>rS":3WFF]GٛN^Z痢j3z=38Ih) ^h AIѮV^ Б*x!s{-4|'ş{Ã=ؿu@h k#i0擵W^N STs)?հ3o{V$9-o0@gq.[{2rKcȽBQ%ujńugx=#_0,4@<#I޶-AQ9Ølҫ1]că%ƏA~{{M<2r^vRX$ 'ha#4Fi#i0܂ktJC4&X}CkrOIͽbn[ ]ya̟f M`ﭗEY@F|)tS4 _2.k*\>)h[av{coתǹa̟Wf02(n_F'erQG?r/Wzɸ, 9;H0܂:k2_D{-|M5ٳazVۅ-?I ޽V#SME5寀hZp [@8@' WiB+x/!kyIi_IGogѮ&FC:8;)j w]>˭02Ʌ40dB>14ab17uHa\%$$ȃgIݮYy/=Fw/0ow #y>v3W#'#{F1 .hQ F12%o&>=ꕰ<qk0ϫ/06'GJR"6A̍PZF'L|O>Мi KSK`?6=Q+Ɩm,e־aŲSNFF+Ԁ1oFadd 45y$8+:ؓp0X} h;q0= Vh h#i`ѮE/pmjbeØ7l02@H0$Ћ?vod15v0$իWWk͓'O(C~KK}V- 2l3.h` x$ F>cm6N^1{0 5 0;35[/N%Lr DaрGҀa/F9WL81`~EQ7۩A|gϞ<(d1 [|(w\=|H0vx0mb;`akF5z[@7e4RLdNW}i,Y|(w\=|H0vx0mb;`am/2j! aF5/^GL"Ju€[|(w\=|H0vx0mb;`akƔ!)j >} LaL6zp`޽T&eץl4`q?vo?{ h;QrIL' Jeq+(B W.7`PNG 2˕2ۚc0,;}aW8t\{0 5 &[:h%0kAR=!Xbi\}=:- =&ʣz0+m8JGH}mb;G߃ǝv0 d#R z~>Z(/FsOo(&铠W~l F1<9?|x0 50F4ԀGa'!-wKNG_=# O?9zy+.ȋ?OI8Z`am?dr+yFFi3\awhO_?v^{ezh ̢[2YG~fQ?d#vN^mK۹?v#zh [5bF #<&ŞHr-aW/eڿTѭs:xmo5#XmZqr,k̫ۦuV/w"cw m=XooSj~Z4=SiNA WGޣTh%qD)ah[u<1hX< ,LK {(j]{4VMXjOn7w*iTԸ֓U1-c;}<:-oӾOܻK[Wہ81`~:QOxʅ0cXCϿaV<^oEmC{p*Kf Sڶf?F6} h;?,x%a%z6ڒz\W=4Қo'ecz=yٚW€a$ah>6s7om׼k`10Vj+ْ~{x{˗cUW1F5{'Sehl?XizŽxLs;{<nggK+>zfߊ߿xoIJY]E8ά?lՊ=0 50FF+54W\P+_7FMç#>|+f>}Hnƽxۊy$l00{Yjq݃=qXi<:2=mi].q}vhտ|vXs FQ~~f.C\zقSZ;5z%?r/0;QFI,_O] F [WAULu]W,#h}{'?>)Ժ%N퍥7q,Wd/X?{ #8h=jez_580̔0cF{?e`jV[1F #1;u0UG\s8'0`Dz1+`mm 6NF cawu0hxoy/_yaHr=T2=6}WM<5% 3FF{?(CF ca|77o+i֧_zugu[Ә[*ӳ:h< ̚Yw/;{b=OkNh=bh6;81}Zѭ.)cKӊx~5 #v "(q-_O{1Ƭa\jD0Lv\fMs=^ez6^0~Z>~=}=???Odo&eٽ{q`fZO NÂa%60okx(j{ ,e(HF |ȸa0wKëm QѺͶY]^#x e%l^zzE2S_GgtbO=mNwx "QmL9/hd#að5,ńbSZj#`'?ۈ`мm0{'qWu7.eXBCg4hūu9G}E{hR clȩi}(b4ĒuhvZ+j,xNeztZƲc_>bŘ6Wd[vER L5i2,st9qImY\`>&N[s[ NF#aðدyśYj2K_UO~t74:2,/z꺇i"dhμعxc/nV<_/{X,iQF A7:b0=ƪj4WM#_avTQ|zF`1mح^m5h}g)ve4rl3ԣ5Lu_Zl58uG)-,e,<۪:= cgpJF+1%_ +^q +^ƞx^oLW>#c=ba[eZX0~*j\zF [XW[ {{GſuCWD=G[͢UcڣfcOI=FaƎ<;HfZ0,$C_?{VI=aYϊ`klzHߨSK80v4gm]O¼^؄c03%Y cy>ȔJ xM =G[ 3q?G0e0VLF[ZK\߃?ʣ}F :#cۈ1ƷF=:[00%ޫÂ?['l55h1azÈaLNICzM) =sQ,_1cqC#x]z0b1{G;+ \띰yht:#cGX}b+BNio?4ڱAԃ?~Nog }a1emF ## ЍM SƚuV4q,',x$ehvZ1s ;bY$+&ƱڇXXfFa02Xaw𷳲u }ailϭ1#,`>1f!נz,ђY{$lLI 6W=pu q=̼XÈadRA #i?-0J?#F>1fu)FKf WL<1hUO W=0{?Gߋaea02Xaw𷳪 XQ #x/%z#kK cY( nhIجަ<baˮSc{~ c/W #J xMf{G;+ \0Z(1Xf?+߃=XiJ4Z6k*Be#a){#XÈadRA#i?-a0J0ƨYϊ`a7r0V>͚iHam#=+F:}?G0}0baԀG$awHe #1j=c\-1f4yO%a"tZ6Rv{?_.N=r1l_~0FF+54I!<6rhci%z#kK cY( nhIجަ<baˮSc{~ c/W #J xMf{G;+ \0Z(1Xf?+߃=XiJ4Z6k*Be#a){#XÈadRA#i?-a0J0ƨYϊ`a7r0V>͚iHam#=+F:}?G0}0baԀG$awHe #1j=c\-1f4yO%a"tZ6Rv{?_.N=r1l_~0FF+54I!<6rhci%z#kK cY( nhIجަ<baˮSc{~ c/W #J xMf{G;+ \0Z(1Xf?+߃=XiJ4Z6k*Be#a){#XÈadRA#i?-a0J0ƨYϊ`a7r0V>͚iHam#=+F:}?G0}0baԀG$awHe #1j=c\-1f4yO%a"tZ6Rv{?_.N=r/0~x +yF/\.sty0baԀG$awHe #1j=_a'F1|./5>,7i$lTh[2=a)YzjY{}{.0~r>.#a|kL$;-zAb??=̝GžbڇXR chtQ~өޮ eb9øC:uuY3{۬4xM\0DYy$ͳ_1cXjc{ĞK3aoQ ;Èa0vb41,vVlX`2 D=ڜ/{ׯondz߽2=^OX?|x\o/_r[ŋ7 ;{X_<{sr_jB(-ӖC6!0=DWk?+qek<Krza{Yʄ?'w+Yں>fcy/vΖYeh3#i2^U9\aJ% {.XrYwaQC5!ud87ϟߔɓ!yG05<_a=G{nzEF<%شqhI&l? Îa?K c0z=|r:8~[ t8){s[w&^~?* 86a?=Ye?aQCY_Kdɽ#1#x0Ʒm߰_>jttq0J9^өW˭u n6i gFkWb Mʣg)*f'O 3J,DM8Rzh̙_b̩l>}:t:b,Q/5a3a)o#i^1ibj}A $ug?+~ٳU(S ʱ;1:7'|2g.fa׍OQƊy?a] Èa0Vj#hz$ Kaտƽˉ‡LfEJ%q.)sSF$52VkݙFmbՠa^,1k?=hרrϔ0k*U~cm vV},5_Nے$YGtFd u<ϞaL ~2祌0]<31fLa+a]8Wig`ֲA#a`jZ>?Ҳ,ES6PgH+*Ѩ纳_Ā[)=Yd*{6xσadQdfZÈadJj<&ўʣÄ?K wԇlM^?ETW `xܓ!{ב[˺ojw>XiZ6ڲh$lF+%FKbGHX ,QLNWM=D-֝E[E~*='CYZKL{0b}Gh%XiYuCFL0ZSArHaXm#xMKZ={3)_oQbF~`!1Fe*()h۲­E=0LMCop#l{1&{b251hbGس<$Eu}[7itGΰĉlwe=/>J=e5N%zFV\upGrSk?]92ְ<޹D#ϫGe= Y?cpmfjRלa2%Fq 2ݛ=LS§t΁K }hyJ\yYϊg?0A0Tz;^Sfk{eϔN/޳O 2$[/M~-uWu:!)SGhv-=.XaXz;[3鿵aF+F zsw>5=b5%{#/Gyn#a(M.joMf^Vk˙1iYLl=^l?v#a=tڣz^e)$̖4p3;-*}v<_ #ybeA#aðۓ@bG#.sb;ax臜ӑO霉aaJ=ٳ#0e=Y6 #ƐAvscY|+~ {?Gh=‹a0NS>6'aZ6{\,[U:b5,ߣ0oD1#F,&rF{nb;Vˁ?-V)JCWf?S"ʔÈadJjfaɰeYϊ 3#\cG?Gaq,',X:tufk0{9: #ڪ<⏔էY־[4 Z\Gi`s1v;+v1I^G?}/eC?=bg3eja uVL<m$>t=\F E}w[czz#?q٭Q򉿗F #XF];]) H`?{.XR湾NE}v'WÈa0b9S†a,Ʌ@˺9FujhSY#Èa0b~L*Zo HlIKH=j;_2ˆa|-\kFSj= "exr-=lh糯w0v k!x 4@h y0:ח #qeXc?ؽ%ޛ?%uq^g?<3%0vc ;Xcw{0ט?ؽ%0vc ;˿?ދNMnvM B_ɆoWk!`.l& 5:6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ݒ^/4{dn'+|o?/}S}wmG߻9%O[']Jc%=q݅ϗ%i\nM/\K?S&ձkRr]>0ʟc%U,84UI2>4aџ=q?zk_IJwO*?x \nzsK_}k"tOHJG/M>j2ow-_)Oɱ!MU7/ITp:T֛Ð|OGmz2%wewֿΪR/Q}Gk>: T\zm\:)_EV>lxP4az3hzzmokNfZX?LL+: $s0iy?60R0wvp:6饝osi<^mx'|lŔ)QUf_l">pPyѿΖP㞺G\ڴ6/}lxP }oأӁ" ~;(տ&H䦶Z4/{S5dZRZLeDXxn|]M?]::>ouδ0 xh?u#k38D8bzUğgBӆr0<>і)% #Z|Вjo%e_{3+=ᡟJ^ըbUW"QG~jR. Iinz`0'ǿtCg5#eK'g$̶ϏF)#FSe=0{8O9?9CMX#/]>EPzƑ{Tnp0'ØocTG8_ID 7^pX_eG_f{>7uWX+}>9CMZk5 /vTyw.-phO7\(˂+{{x 'j Dj>$oR*r7{__}.}rK_@ȟ Cj$JNk/'<]>?#?zMڶs }o/Y>6@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @`!W?4@=5ʥ8@ @hH@)@ @[0 @0 @0h @abM@ @ExQ GCG̿qD0!@`$=VGm[թaN_ԯo '5)u<. KWq+*i;^){vZS~dߺ`\l .2>K;/ 8}xLN.J)u< KWq*!4)3YTR(fe֟GeF3 _ڧewi8^@(!?f:N?~QRvGWV pfc!WOq,*МF1mtb##a9 dlp_89 LC껫?鴯 o%r58eJFOXfxe*Og҄Jg/ SRǔ*C%ٚ)k=S1y* חMZQ ijV=e[WSǰ\=߲RZbCɈMJu[E۩UصlK%Rmie*p0H cƿ6݆ 8gMXmN[Xb `W8 Id͢JFI+jo`zZ6 G c1~ĄQJs WSId^ *T&.' $1/L{q2t\QOX<9c)=0d3duCsS=Sg&Sq^e ]Vź Ŝl h;^,Ǯe[v/op}jJ ]w,:1'1,0-/mAm/<9Ƴoa<~"0JNB${y~.^+Sj鏩: Qxu;LC'Në!K]wk1,k^ܭ㤯^Bjgx[Ӈ-KqK4l#_`qbEֶXY7w̖-g>>ҮËV[Zq@/&i\mq,=:Ƴ@`A Ț"©vzU3l/el%q%Wlwߜ!g:8J}Oq/J-[d74phA>W^S[GKrzT{ZfW̡u[X륫#KRxbem߽sTҭYbX\zZj|+1/ltj}kJɱ̾.q3H!LDa =A.I)s')^ Yy]MIM^LJ"S2kiK˒suQ@=q3aGyeS[ǰNG4њe9ӓbҺ-왑-ؕ?W^ S:12ͺf1ܯC]$9pF{m5ntpVYøʙ8 L@asKֽ&dRph⣣Z~T$ɧa,=Fh"5WuxȲ *Ӛ mlh/غ-^ʝkf-2W[ =FK=,i8CAO U0FH `%p0m=x 7bv|V&E<-3SRu:rc|nRaY0*=Ɣ润SD~c&Yj\FW˶Pj{朅:*hYbeiS؆tq5zK͢/<ÑdYb_ =R3RSޏăY0r' Ix?^&{I{8{NƽZv8IO'Q{вQݺh/L- Ӷ}neZXr.=@8B`$7H㨣2B3'<eVyvg9opu0u pVMrih[gb(g~~|f|ܩb,xնt 1~l @X&vb{V:2r?R ׸qږƙ0qc+@ @0.9@@ @u0u @0˟b @@ c7 @ < @ PGXǍ @ ,Oø)!@ 0qc+@ @0.9@@ @u0u @0˟b @@ c7 M3 #aǚ=A@'3t@81 OU 3 _8xxl @` t#puu]kD>בѺ[m^l/ɺ.z#ɺ,]|7*Wv; 0) ȚE1bG(Cs2c[fQ^&0e,ʶbb X&ֆ S0tP@k8bCc2v[8*@YN ~|5}[冣2Z]&&rkyf%aQo@8bQO]'\W(e[L^<]54x8p2 &aϡCMa]{S&pkʨcj:c1y{$qco?@!a6 PEaѿ-S'Ua ٧Zˈ#:԰,5{FX%!6 0;@LaTnDS1ud5pt2>9tTLb/%p!a\QS@haC֑@1j2nb*K #0N/O0X^ǟ^=%Upk1,WɨFyJj@Kؗ7{ p߭ y/"R9L{ưk]Ư( @0g?C! OJ NVʽiN# 9@ @@a@ @ @ @#vV @ @`/ts @0vV @ @`/ts @0vV @ @`/ts @0vV @ @`/ts @0vV @"yVl@O8P@X?:EO0@Ї]I!5Olz翮_*㱒 0q w @" \]}NkۈPh޻^&<7v~eojpR=׋q@j}e=ZE˔c )[5!,U6 Й3pv@ d͢k@9Ø2ebVRFDmp;n5[[?m\ٗ|F1m،[_r;!Lg@X@+èѲдbwO214nhnrC3FLPlS+L˗߽mں}&26a}mČ8bcZAqSEE!Oa) Mn8: [x$QRuMMRX@c`pg.hXjdp jXNQu4= pRX6qAq3F}!JFBqY=!Çۊ=e5F/eK |NuR\]d>aW%8VPje;+YeN!Føx 5Etp\B"F*vi1iM^\|a#rx2C6CkQř:Wb(ZU 0^x!@O ދp3ե@C؇3{ S<>T(= 4$al @24&p>v@0 >:IENDB`$$If*!vh555565#v#v#v#v6#v:V F4U t2|(+++,555565/ / / / / / / / / 4 Fa*p2yta$$If*!vh55C5555655#v#vC#v#v#v#v6#v:V F4 tP|(+++,55C555565/ / / / / / / / / / / / 4 Fa*pPytKkdv>$$IfF4ִ$ "X #`'C6 tP|(  44 Fa*pPyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F4 tւ|(+, 5555 55R5J55 5 5 5 / / / / / / / / 4 Fa*pւytwkd&C$$IfF4" $ / Fp"X #`' RJ tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / / / / / 4 Fa*pւyttkdI$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / / / / / 4 Fa*pւyttkdP$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkdV$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd\$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkdc$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd[i$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkdo$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkdu$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd$|$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkdg$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd0$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkds$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 999 9 9 / / / 4 Fa*pւyttkd$$IfF" $ / Fp"X #`'& &&R&J&&& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If*!v h5555 55R5J55 5 5 5 5 #v#v#v#v #v#vR#vJ#v#v #v #v #v :V F tւ|(, 5555 55R5J55 5 5 5 99 / / / 4 Fa*pւyttkd$$IfF" $ / Fp"X #`' &R&J& tւ|(444444 Fa*pւyt$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F  tP %6,55 555Q5559/ / / 4 FpPytKFkd*$$IfF ִ~ "L!$& Q tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkdR$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd*$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd`$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd8$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkdn$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkdF$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd|$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfFִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkdT$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tF %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpFytK0kd $$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q'' tF %6  44 FapFytK$$If!vh55 555Q555#v#v #v#v#vQ#v#v#v:V F; tP %6,55 555Q5559/ / / / 4 FpPytKFkd$$IfF;ִ~ "L!$'' '''Q''' tP %6  44 FapPytK$$If6!vh505 5t 55#v0#v #vt #v:V F4; t2$6++++,505 5t 59/ / / / / / / / 4 Fa6p2ytK0$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F4B t<$6++++++++,505 55555/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd$$IfF4Bִ J!$0  t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F4B t$6++++++++,505 55555/ / / / / / / / / / 4 Fa6ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F4 tP$6+,505 55555/ / / / / / / / 4 Fa6pPytMIkd$$IfF4ִ J!$0  tP$6  44 Fa6pPytM$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F t<$6,,505 5555599/ / / / / / / 4 Fa6p<ytkd$$IfFִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<yt$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / 4 Fa6p<ytkd#$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<yt$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytkd&'$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<yt$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd[+$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd/$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd3$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd7$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd/<$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdd@$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdD$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdH$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdM$$IfFִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd8Q$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdmU$$IfFִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V FZ t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkdY$$IfFZִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F, t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd]$$IfF,ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK%$$If6!vh505 555555#v0#v #v#v#v#v#v:V F  t<$6,,505 5555599/ / / / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKkd b$$IfF ִ J!$&0 & t<$6  44 Fa6p<ytK3$$If6!vh5595k #v#v9#vk :V F4 t[!6+,5595k / / / / / / 4 Fa6pytK}$$If6!vh55H55{5#v#vH#v#v{#v:V F4F t2[!6+,55H55{5/ / / / / 4 Fa6p2ytK$$If6!vh55H55{5#v#vH#v#v{#v:V F t2[!6,55H55{5/ / / / / / / 4 Fa6p2ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V FH t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F  t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F& t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F  t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F  t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F$ t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F, t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh5m5J5H55{5#vm#vJ#vH#v#v{#v:V F t<[!6,5m5J5H55{59/ / / / / / / / / 4 Fa6p<ytKS$$If6!vh55D55 #v#vD#v#v :V F4 t( ++,55D55 / / / / / 4 Fa6p(ytK$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F4 t< ++,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6p<ytK$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t< ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6p<ytK*$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6pytK*$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6pytK*$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6pytK$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t< ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6p<ytK*$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6pytK$$If6!vh55D5b5b5{5T#v#vD#vb#v{#vT:V F t< ,55D5b5{5T/ / / / 4 Fa6p<ytK1TableSummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,4CompObj1z~H pkt rozdz. . hhd^h`56CJOJQJFZ@F 0~H ZwykBy tekst/dh CJOJQJRR /KPlain Text CharOJQJ_HaJmHsHtH.O. ~HWstp15CJ 8OA"8 ~HRozdziaB 2^CJ0O!20 ~Hstandard362OB2 ~Hstand 4^CJTP@RT 6~HTekst podstawowy 25$dha$6CJPaP 5KBody Text 2 Char6_HaJmHsHtHJOqJ ~HZnaki przypisw dolnychH*LOL ~HDomy[lna czcionka akapitu1ZOZ ~HSymbole wypunktowaniaCJOJPJQJ^JaJP&@P ~HOdwoBanie przypisu dolnegoH*4O4 ~H WW8Num11z0OJQJ8O8 ~H WW8Num15z0 OJQJ^J4O4 ~H WW8Num10z0OJQJJOJ ~HZnaki przypisw koDcowychNON ~HPodpis1? $xx*$1$6PJ]^J _H\O\ ~H NagBwek1@$x*$1$CJOJPJQJ^J _HaJO ~H NagBwek 102A$ p#PPLx*$1$@&^P`L"5CJOJPJQJ\^J _HaJB/@"B ~HListaB$x*$1$a$ PJ^J _HRO2R ~HZawarto[ tabeli C $*$1$ PJ^J _H>OB> ~HIndeks D $*$1$ PJ^J _HTOT ~H punkt rozdz.Edh*$1$5CJPJ^J _HzObz ~HTekst podstawowy wcity 21F$hdh*$1$`ha$CJPJ^J _HVOrV ~H ZwykBy tekst1Gdh*$1$OJPJQJ^J _HhOh ~HTekst podstawowy 21H$dh*$1$a$CJH*PJ^J _HbOb ~HTekst podstawowy 31I$*$1$a$6CJPJ^J _HRQ@R K~HTekst podstawowy 3J$a$ 6CJaJPP JKBody Text 3 Char6CJ_HmHsHtH>O> ~HppktL$a$>*CJOJQJaJHOH ~HStylM1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtHD^@D ~HNormalny (Web) Ndw[$fOf ~HAkapit z listOd^m$CJOJPJQJaJtH n@n QKTekst przypisu dolnegoP $*$1$^` CJ^J aJPP PKFootnote Text Char^J _HmHsHtHdY"d SKPlan dokumentuR*$-D 1$M CJOJ QJ ^J aJV1V RKDocument Map CharOJ QJ ^J _HmHsHkD@D ~HNormalnyCJ_HaJmHsHtHH@H ~H NagBwek 1$$dh@&a$5\B@B ~H NagBwek 2$dh@&5\B@B ~H NagBwek 3$$@&a$5\P@P ~H NagBwek 4$$hdh@&^ha$5\L@L ~H NagBwek 5$$dh@&a$ 5CJ\V@V ~H NagBwek 6!$ & F 88@&^85\H@H ~H NagBwek 7$$h@&^ha$5N@N ~H NagBwek 8$$dh@&^a$5H @H ~H NagBwek 9 $$dh@&a$5>*JA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyROR KHeading 1 Char5CJ\_HaJmHsHtHRR KHeading 2 Char5CJ\_HaJmHsHtHRR KHeading 3 Char5CJ\_HaJmHsHtHR!R KHeading 4 Char5CJ\_HaJmHsHtHR1R KHeading 5 Char5CJ\_HaJmHsHtHRAR KHeading 6 Char5CJ\_HaJmHsHtHPQP KHeading 7 Char5CJ_HaJmHsHtHPaP KHeading 8 Char5CJ_HaJmHsHtHRqR KHeading 9 Char5>*CJ_HaJmHsHtH8>@8 ~HTytuB$dha$5\4 @4 ~HStopka p#FOF K Footer CharCJ_HaJmHsHtH0)@0 ~H Numer strony8@8 ~HNagBwek p#FF K Header CharCJ_HaJmHsHtHBB@B ~HTekst podstawowy$a$LL KBody Text CharCJ_HaJmHsHtH^C@^ !~HTekst podstawowy wcity $hdh^ha$ZZ KBody Text Indent CharCJ_HaJmHsHtH\R@"\ #~HTekst podstawowy wcity 2"$^a$^1^ "KBody Text Indent 2 CharCJ_HaJmHsHtHbS@Bb %~HTekst podstawowy wcity 3$$dh`a$^Q^ $KBody Text Indent 3 CharCJ_HaJmHsHtH8U@a8 ~H HiperBcze >*B*phBV@qB ~HU|yteHiperBcze >*B* phRT@R ~H Tekst blokowy($dh]^a$:2@: ~HLista 2)6^6`h0@h ~HLista punktowana*$ & Fdhxxa$CJOJQJaJd6@d ~HLista punktowana 2+$ & Fdha$CJOJQJaJRE@R ~HLista - kontynuacja 2,6x^6HOH ~HSkrcony adres zwrotny-`O` tHLBL UK Tekst dymkaT*$1$CJOJ QJ ^J aJ^Q^ TKBalloon Text Char$CJOJ QJ ^J _HaJmHsHtH^+b^ WKTekst przypisu koDcowegoV*$1$ CJ^J aJNqN VKEndnote Text Char^J _HmHsHtHbOb KList ParagraphXd^m$CJOJQJaJtH R'@R KOdwoBanie do komentarza CJ^JaJN@N [KTekst komentarzaZ*$1$ CJ^J aJNON ZKComment Text Char^J _HmHsHtHBj@B ]KTemat komentarza\5\FOF \KComment Subject Char5\ KTabela - Delikatny 2:Vb0j0 j0 j# j# jj^*$1$R_HmHsHtH^J^J^J^J 5\^J 5\^JZOZ KStandard_*$1$8$9D CJKH^J _HaJmHsHtHfOf K TOC Heading`$$d@& a$B*CJOJ QJ aJph6_tH \@\ K Spis tre[ci 2add^CJOJQJaJtH T@T K Spis tre[ci 1 bddCJOJQJaJtH \@\ K Spis tre[ci 3cdd^CJOJQJaJtH :X@A: K Uwydatnienie 6]^Jh#@h KSpis ilustracjie *$1$^` :CJOJQJ^J aJPObP gK No Spacingf CJOJQJ_HaJmHsHtH VOqV fKNo Spacing Char CJOJQJ_HaJmHsHtH POP Kwestern hd[$5CJOJ PJ QJ \^J aJTOT KAkapit z list1i*$1$^m$aJtH \O\ KWW-Tekst podstawowy 2j*$1$CJKHaJtHsN7:N ~=!3:6OjPN0S @0@0@0@0@00 !"#$%&'(3jV[-g v:)jS7 u { X F P CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXab*r* no|79;<= ABg@Ag 8 H#7$$k%%+h,-026244677788 82838X8\8`8h8i888888888888888899999 9`9c9e9k9l999999999999999::::;;!>@EABhCCDE6EFGIKOPU[hbfimqtwxz|P IJևn/Y׎?ҕ Z[̘*YHӜk d̞S ZӠuRΧ2Ҫi<X#Ŷ% @Z[P4R#[D>Ng'4l~D$ H hF "()05:?@GKOTUZ_dijqv{yN<j:Xy R{ %.3<=W[`ef{~ %*/45;@EJKL m"c#$%D&M&U&]&f&o&p&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ' ''' '(')'.'2'9'B'C'J'Q'W'_'`'h'o'w''''''''''''''[((),)(*,-/023A5+78;i=?ADHJtL_RU3W XZ]'`gb8effh+kmnr,t-t.thttt,u|uuuuuuuuv vvvv v&v,v4v5v>vDvJvRvSvZv`vdvlvmvtvzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw wwww w$w,w-w2xxxmy}zz'{C{D{{|}OX`hijq}€̀܀݀ !'-39:AGMSYZaeimqrw}ȁ΁ρ؁ށ &,-fhiņ.xT6P<ċWԌ'}ˍ)vƏѐ:ۑ6>ʓPL6əwmWŸCVef~=7ɱʱ4Ŵwm./@DLMNSXnĹʹѹֹ׹ٹ!%(,-/0;AGMQRTUciouyz|Ⱥκֺܺ (.48;<?@NTZ`efiŻƻɻڻ "$(./2[]_bhij~  ?EKQVWejotyz#+,-WY\_desx} 8;=@EFNPSUYZ[Qaef~3]CDL (234CQRSX]bglqv{ !'-1578=BCNSX[^djnrsty~$)*05:=@FLPTUV[`alqvy| #%'-37;<=BFGRW\_bhnrvxz $).039?@A=vn #-MZghjw{}  $&*124AEGKMQXY[fjlpru|} '*,/14<=@RUWZ\_ghkuxz} +.0358?@CQTVY[^bcfpsuxz}|} )*+,1?DRSTUVWXYZ[\]^_acegikmnp ,149<AIJL[`chkovwy -137:>EFIRVY]`cijmz~ LPRVX[abe  O  K @ 49>CHIK\aejopr 37;?DEG[_cfjkm| 5BEHKOPS\_beijmY/0z{-.046GKSTUV[`ltuwy{}!'-124Xloruz{} #$(e) ,-.x3y3337G::F;<=>?!@aABvBwBCD?EE FFeGHIIIIKOQQcRdRToVWZ[t]_abdcdd)e*e$gyjmdooqsu/xKx{~2c|o -NѨڭ Ĵr8\ Lk^Q}]}Hf<6`tDQ+Cqy |# ~  ;w!#&7*+,-./00T112344577;9;+<=>????@ACDFJvLM?M@MAMBMCM]MyMMMMMMNNN4NjNkNlNnNoNqNrNtNuNwNxNNNNNNNN0`0000000000000(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0((0((0(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 080)0:)0:)0:)0:)0:)0:)0:)0:)0:)0:0)0u 820u 820u 820u 820u 820820820u 820u X0P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0u 0X(0u (0u (0u (0u 0*0*0*0*(0u 0(0u h00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00x0"02"02"02"02"02"02 "02"02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02"02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02"02 "02 "02 "02 02 "02 "02 "02 "02 02 "02"02"02"02"02"02"02"02"02"02"02"02"02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 02 02 02 02 02 02 02 0202h000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000 0 0 000000000000 0 0 0 0 000 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000