Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg miasta st. Warszawy na uzasadnienie decyzji: ul. Noakowskiego 16.

2018-02-12
Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm., dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: k.p.a.) oraz w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, dalej: ustawa z dnia 9 marca 2017 r.) Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o wpłynięciu w dniu 5 lutego 2018 r. skarg Miasta Stołecznego Warszawy na uzasadnienie decyzji Komisji z dnia 22 grudnia 2017 r., nr R 4a/17, nr R 4b/17 oraz nr R 4c/17 w przedmiocie wydania decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z naruszeniem prawa.
 
Jednocześnie Komisja informuje, że na podstawie art. 54a w związku art. 33 § 1a p.p.s.a. w zw. z art. 49 k.p.a. oraz w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. w/w skargi Miasta Stołecznego Warszawy rozpoznane zostaną jak wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
powrót do listy aktualności

O dokumencie