Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu kolejnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: ul. Noakowskiego 16

2018-02-02

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718, dalej: ustawa), Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2018 r. do Komisji wpłynął kolejny wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji z dnia 22 grudnia 2017 r., nr R 4a/17.

Poucza się, że w toku postępowania strony mają prawo:

1. stosownie do treści art. 73 § 1 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy, zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

2. zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. i art. 81 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy wypowiedzieć się na piśmie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

3. zgodnie z art. 78 § 1 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy złożyć ewentualne wnioski dowodowe na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jednocześnie poucza się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy). Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy). Wyjaśnia się także, że zgodnie z art. 40 § 4 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy, strona która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy). Dodatkowo poucza się, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja wskazuje, że publiczne zawiadomienie nastąpiło w dniu 2 lutego 2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 16 lutego 2018 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie