Aktualności

Zawiadomienie o przekazaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: d. ul. Chmielna 70

2018-02-02

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718) Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

- skarg strony z dnia 28 grudnia 2017 r. na decyzje Komisji: nr R8/1odw/17 i nr R 8/2odw/17 z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt R 8/17, utrzymujące w mocy decyzje Komisji z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt R 8/17, wraz z odpowiedziami na niniejsze skargi.

Komisja informuje, że w myśl art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, publiczne zawiadomienie o przekazaniu skarg, nastąpiło w dniu 2 lutego 2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 16 lutego 2018 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie