Statystyki 2004

Archiwum 2004

 

2004
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności w 2004 r. oraz podstawowe wskaźniki statystyczne.
  format PDF, KB
  format Excel, KB
  format ZIP, KB
   
 • Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w 2004 roku
  format PDF, KB
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2004 roku
  format PDF, KB
   
 • Średni wymiar kary pozbawienia wolności prawomocnie skazanych dorosłych wg rodzajów przestępstw - czyn główny w 2003 r.
  format PDF, KB
   
 • Prawomocnie skazani dorośli za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 1999 - 2004
  format PDF, KB
   
 • Prawomocne skazania dorosłych i orzeczenia wobec nieletnich na podstawie ustawy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2000-2004.
  format PDF, KB
   
 • Prawomocnie skazani dorośli za przestępstwa korupcyjne w latach 2000-2004.
  format PDF, KB
   
 • Osądzenia za wybrane przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w latach 2001 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Podstawowe informacje o orzecznictwie w sprawach o rozwód w latach 2000 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Ewidencja spraw o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych 2000 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Odszkodowania w trybie art. 552 k.p.k. zasądzone prawomocnie 2000 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Ewidencja spraw upadłościowych i układowych w latach 1990 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Sprawy alimentacyjne w latach 2001 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Eksmisje - zestawienie za lata 1995-2004.
  format PDF, KB
   
 • Osądzenia za wybrane przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w latach 2001 - 2004.
  format PDF, KB
   
 • Orzeczenia sądów rodzinnych dotyczące przysposobień w latach 1972-2004.
  format PDF, KB
   
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w aspekcie opisowej analizy statystycznej (lata 1995-2004).
  format PDF, KB
 
2004 - I półrocze:
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności w I półroczu 2004 r.
  format PDF, KB
   
 • Dane ogólnopolskie o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w I półroczu 2004 r.
  format PDF, KB

 

O dokumencie