Monitor Sądowy i Gospodarczy

Uprzejmie informujemy że egzemplarze Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępne są pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
 

O dokumencie

Publikacja sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Prosimy o załączanie do papierowej wersji sprawozdań finansowych ich odpowiedników w formie elektronicznej, tj. w postaci edytowalnego pliku w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx, celem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

1. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

2. Sprawozdania finansowe sporządzane za rok obrotowy lub okres sprawozdawczy, składają do publikacji jednostki gospodarcze wymienione w art. 64, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości, tzn. zniesienie od 1 stycznia 2013 r. obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (Dla podmiotów, które nie podlegają ustawie o KRS, obowiązek ten zostaje utrzymany).

 

3. Zgodnie z art. 70 ww. ustawy kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

 

4. Sprawozdanie finansowe podpisuje zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki (jeżeli jest organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu).

 

5. Opinia biegłego rewidenta – czytelna kserokopia zawierająca dane podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta.

 

6. Sprawozdania finansowe są składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik).

 

7. Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł.

 

8. Opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Nazwa i numer konta bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

9. Sprawozdania finansowe nieczytelne będą zwracane w celu uzupełnienia.

 

O dokumencie

Informacja dla ogłoszeniodawców

 

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” ani z „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

O dokumencie

Informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.


W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 roku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uprzejmie informujemy, iż od dnia wejścia w życie powołanego rozporządzenia
ujednolicona została opłata za ogłoszenia publikowane w toku postępowania sądowego
(nie dotyczy ogłoszeń wpisów do KRS).
Opłata jest stała i wynosi 500 zł.


Opłata ta dotyczy m.in. ogłoszeń dokonywanych w toku postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenia, uznania za zmarłego, stwierdzenia zgonu, umorzenie weksla, złożenia kwoty do depozyty sądowego, postępowania upadłościowego i naprawczego.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zarejestrowani ogłoszeniodawcy będą mieli możliwość bezpośredniego złożenia ogłoszenia drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie
http://pdi.ms.gov.pl
 
„Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
 
Jego wydawaniem zajmuje się Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

O dokumencie

Informujemy, że od 18 maja 2012 sprzedaż egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zakupu Monitora Sądowego i Gospodarczego można dokonać poprzez:
- przesłanie formularza
- złożenie formularza w punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego - oprócz formularza dotyczącego prenumeraty

- portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej http://pdi.ms.gov.pl
- zakup w siedzibie

O dokumencie

Kontakt

00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100
Sekretariat tel. 22 39-76-400
fax: 22 39-76-356

O dokumencie