ࡱ> EGDgCbjbjVV.Hr<r<OOOOOcccc oc0zzz=??????$rc!OLzzLLcOOL.OO=L= ˝z)0,OHz0"dzzzcczzzLLLLzzzzzzzzz+ : ZaBo|enia wstpne badania potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego Jednym z podstawowych kanonw dobrze funkcjonujcego porzdku prawnego jest jego stabilno[. Ustawy powinno si zmienia wtedy, gdy jest to niezbdne z punktu widzenia prowadzonej polityki spoBecznej i je|eli celw tej polityki nie mo|na osign drog zmiany wykBadni dotychczas obowizujcego prawa. Postulat stabilno[ci porzdku prawnego jest szczeglnie uzasadniony w odniesieniu do prawa karnego. Zarwno funkcja ochronna jak i gwarancyjna tej dziedziny prawa wymaga utrwalenia si norm postpowania w [wiadomo[ci spoBecznej ich adresatw. Czste zmiany prawa karnego nie sBu| takiemu utrwaleniu. Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku byB zmieniany do dnia dzisiejszego 49 razy. ByBy to zmiany bardzo r|norodne. Niektre z nich wynikaBy z konieczno[ci dostosowania prawa karnego do midzynarodowych i europejskich zobowizaD Polski. ByBy zmiany dyktowane chci wzmocnienia przyjmowanej przez wikszo[ parlamentarn aksjologii. Niewtpliwie te| konieczne byBo poprawienie bBdw popeBnionych przez ustawodawc i to czsto w ustawach ju| nowelizujcych kodeks karny. Najwicej zmian wizaBo si jednak z chci zaprezentowania przez politykw wyborcom ich czujno[ci wobec zagro|eD, rzeczywistych lub pozornych, dbr prawnych i zwizanym z tym zwikszeniem skali represyjno[ci za popeBnienie okre[lonych przestpstw. Podwy|szanie stopnia tzw. punitywno[ci jest czasami uzasadnione. Musi by jednak zgodne z caBo[ciow polityk karn. Niestety w Polsce do dnia dzisiejszego nie zostaBy okre[lone zaBo|enia takiej polityki. Std zmiany ra| przypadkowo[ci. Przy ich przeprowadzaniu brak jest odniesienia si do mo|liwo[ci realizacji zaBo|onej w ustawie zmiany, jak i brak jest jakichkolwiek danych na temat, czy proponowana zmiana jest wBa[ciwym [rodkiem do osignicia zamierzonego w ustawie celu. Najbardziej ryzykowne s nagBe decyzje o przeprowadzeniu zmiany kodeksu karnego bdce reakcj na zdarzenie, ktre zbulwersowaBo opini publiczn. Prawo karne materialne, w wikszym stopniu ni| prawo karne procesowe, mo|e by w rkach politykw instrumentem uzyskania politycznego poparcia i dlatego czsto pada ofiarom populizmu. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jest [wiadoma tych zagro|eD i dlatego z najwiksz ostro|no[ci przystpuje do kompleksowej oceny Kodeksu karnego pod ktem widzenia potrzeby dokonania zmian. Zmiany chcemy proponowa w wypadkach rzeczywi[cie potrzebnych, majcych usun wad Kodeksu, zapeBni luk, poprawi jego skuteczno[ w realizacji racjonalnej polityki karnej. ZaBo|enie bie|ce polityki karnej odczytujemy jako potrzeb utrzymania skutecznego zwalczania szczeglnie przestpczo[ci groznej za pomoc koniecznych do tego [rodkw represji z kar pozbawienia wolno[ci wBcznie i poBo|enia nacisku na wykorzystanie [rodkw probacyjnych i metod sprawiedliwo[ci naprawczej w odniesieniu do przestpczo[ci drobnej i [redniej. Przyjmujemy, |e nadal obowizujcym zaBo|eniem polityki karnej jest ograniczenie liczby osb odbywajcych kar pozbawienia wolno[ci. Korzystajc z do[wiadczeD zdobytych przy opracowaniu Projektu nowelizacji Kodeksu postpowania karnego zamierzamy przy ocenie Kodeksu karnego i proponowaniu jego zmian skorzysta z szerokiej konsultacji ze [rodowiskami prawniczymi, w szczeglno[ci z opinii teoretykw i praktykw zajmujcych si prawem karnym. Prac nad ocen Kodeksu karnego proponuje si podzieli na cztery etapy:  "8v,DlxZ f $!d!""|##("),)**H+R+,,-- -*-H-N-..V/00|11112224 55d67 9:::;;;;T<==CCChQCh_hn^hAhvUh3hjhdLAV phT "x#)*B+,,..0/02233n455^gdj^gdj & Fgdj^gdjgdj Etap I obejmie dyskusj nad podstawami odpowiedzialno[ci karnej (Rozdz. I  III Kodeksu karnego oraz odpowiednie przepisy cz[ci wojskowej). Etap II obejmie dyskusje nad karami i [rodkami karnymi oraz [rodkami probacyjnymi, Bcznie z zagadnieniami wymiaru kary Bcznej i zaniku karalno[ci przy uwzgldnieniu odpowiednich przepisw cz[ci wojskowej Etap III obejmie problemy [rodkw zabezpieczajcych Etap IV obejmie problemy cz[ci szczeglnej i przepisw szczeglnych cz[ci wojskowej. Realizacj etapw I i II planuje si do koDca 2011 r. Realizacj etapu III i IV planuje si do 30 czerwca 2012 r. W dniu 29 czerwca 2011 r. planujmy zorganizowanie konferencji po[wiconej dyskusji nad potrzeb zmian w zakresie etapu I. W szczeglno[ci dyskusja ta powinna dotyczy nastpujcych zagadnieD: CigBo[ czynu i odr|nienie ustawowe tej instytucji od cigu przestpstw. Czy utrzyma dotychczasowy podziaB tych instytucji, czy te| wrci do ustawowej konstrukcji przestpstwa cigBego albo w ogle zrezygnowa z ustawowego okre[lenia wielo[ci zachowaD skBadajcych si na jedno przestpstwo ? Je[li uzna celowo[ obecnego podziaBu na czyn cigBy i cig przestpstw, to jakie ewentualnie wprowadzi kryteria lepiej r|nicujce obie instytucje? Problem czasu popeBnienia czynu cigBego i zwizane z tym zagadnienia procesowe materialnoprawne i procesowe. Czy czyn cigBy powinien by podstaw do fakultatywnego nadzwyczajnego zaostrzenia kary ? Karalno[ usiBowania Czy usiBowanie powinno by karane w stosunku do wszystkich typw czynw zabronionych ? Czy nie przej rozwizania z art. 21 1 KKS ? Czy kara maksymalna gro|ca za usiBowanie ma by rwna karze gro|cej za dokonanie czynu? Czy nie przej rozwizania z art. 21 2 KKS ? Powy|sze pytania nale|y odnie[ te| do usiBowania nieudolnego Czy pozostawi niezmieniony zakres karalno[ci usiBowania nieudolnego? Czy ewentualnie skre[li odpowiedzialno[ za usiBowanie nieudolne, czy przeciwnie j rozszerzy na bBd co do podmiotu i okoliczno[ci modalnych czynu? Karalno[ pod|egania i pomocnictwa Czy przy zaBo|eniu, |e pod|eganie i pomocnictwo stanowi samodzielne typy czynw zabronionych, a nie postacie zjawiskowe, nie nale|y zmieni art. 19 k.k., uwzgldniajc w zagro|eniu, |e s to przestpstwa nara|enia na niebezpieczeDstwo.? Problem odr|nienia czynno[ci przygotowawczych od pod|egania i pomocnictwa. Konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej Czy pozostawi art. 25 3 k.k.? Problem wprowadzenia do art. 25 nowych paragrafw 4 i 5. Przedstawione wy|ej problemy, ktre Komisja Kodyfikacyjna uznaje za wymagajce omwienia pod ktem potrzeby nowelizacji, nie wykluczaj mo|liwo[ci zwrcenia uwagi na inne zagadnienia, jak np. problem odpowiedzialno[ci zastpczej (przeniesienia na grunt Kodeksu karnego odpowiednika art. 9 3 KKS). Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zwraca si do osb zajmujcych si prawem karnym o przyBczenie si do dyskusji nad potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego. Za wszelkie sugestie i uwagi bdziemy wdziczni. Prof. dr hab. Andrzej Zoll Przewodniczcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 5D6f667@88 99T99:0;;"<T<<==?AAAATBBC^gdn^ & Fgdj^gdjCCCC^gdj,1h. A!"#$% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtH``` jNormalny$dh^a$CJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy @@@ j Akapit z list ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl H C5CC"#L# @0(  B S  ?f2%g2%h2%ln>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName h MZ[MZ[lSV^`o(.^`. L^ `L.] ^] `.-^-`.L^`L.^`.^`.mL^m`L.lS \o 3v5AQCdLn^cm_j@ (UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ CalibriA$BCambria Math"q,F,F220KHX  $Pj2!xx AndrzejWiraszka-Bereza Beata (DL-P) Oh+'00 px   (AndrzejNormal Wiraszka-Bereza Beata (DL-P)2Microsoft Office Word@@"@"՜.+,0 hp|  2  Tytu  !"#$&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFRoot Entry FQ ̝H1Table%.WordDocument.HSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q