Pomoc pokrzywdzonym

Informacja o funduszu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 ze zm.) i wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz.1544), Ministerstwo Sprawiedliwości udziela dofinansowania w formie dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, świadczącym pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Dofinansowaniu, w drodze otwartego konkursu ofert, podlegają następujące formy pomocy:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;
 12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 14. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 15. finansowanie kosztów wyjazdu:
 • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.
 
Lista podmiotów i organizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ostatniej edycji otwartego konkursu ofert – wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, wykazami rodzajów udzielanej pomocy i dyżurów specjalistów dostępna jest na stroniehttp://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/
 

O dokumencie

Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na XII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017 

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: pomocpokrzywdzonym@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Dysponenta Funduszu oraz  Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania. 

Pytania mogą być zadawane przez podmioty do piątego dnia przed upływem terminu składania ofert (włącznie). Ostatecznym terminem publikacji odpowiedzi jest trzeci dzień przed upływem terminu składania ofert (godzina 16:00).

Ogłoszenie Ogłoszenie (liczba pobrań: 1101)

Zał. 1_Oferta Zał. 1_Oferta (liczba pobrań: 538)

Zał. 2_Kosztorys Zał. 2_Kosztorys (liczba pobrań: 419)

Zał. 3_Karta_oceny_formalnej Zał. 3_Karta_oceny_formalnej (liczba pobrań: 332)

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej wraz z informacją o zmianie Załącznika nr 2 – Kosztorys

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 444)

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej wraz z informacją o zmianie Załącznika nr 1 – Oferta (zmiana w części II pkt 6. ust b)

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc świadkom i osobom im najbliższym

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016 – pomoc świadkom i osobom im najbliższym.

 

O dokumencie

IX otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016.

O dokumencie

VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015.

O dokumencie

VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2014

Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dalej- Dyrektywa).

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie do ich potrzeb, możliwości bezpłatnego korzystania z poufnych usług wspierania ofiar.

O dokumencie