Ogłoszenia

14.10.2014

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o...

więcej

22.10.2014

Analiza rynku - zaprojektowanie, druk, dystrybucja materiałów prezentujących zagadnienie upadłości konsumenckiej

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi:

więcej

22.10.2014

Analiza rynku dotycząca usługi konferencyjnej, restauracyjnej i hotelowej na potrzeby konferencji rozpoczynającej projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. usługi...

więcej

17.10.2014

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego w...

więcej

Najnowsze zamówienia

17.10.2014

BOF-II-3710-61/14

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-64/14

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-62/14

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-43/14

Świadczenie usług wsparcia eksperckiego dla Projektu o nazwie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu informatycznego Centralny System Sądowy (CaSuS).

więcej