Ogłoszenia

10.12.2014

Szacowanie kosztów realizacji zamówienia polegającego na „Integracji systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych SAP PI”.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia polegającego na...

więcej

10.12.2014

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” na rok 2015.”

Minister Sprawiedliwości ­– Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 grudnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o...

więcej

05.12.2014

Ogłoszenie o naborze na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z ramienia Polski

Minister Sprawiedliwości ogłasza, że w związku upływem w dniu 19 grudnia 2015 r. kadencji członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) z ramienia Polski oraz zgodnie z postanowieniami Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom...

więcej

03.12.2014

Wyniki formalnej oceny konkursu

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania Wsparcie Ośrodków komisja konkursowa przedstawia listę podmiotów, które spełniły wymagania formalne i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

więcej

Najnowsze zamówienia

16.12.2014

BOF-II-3710-68/14

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5 000 osób w ramach projektu"Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby...

więcej

26.11.2014

BOF-II-3710-66/14

Dostawa licencji na oprogramowanie SQL.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-61/14

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-64/14

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

Oferty pracy

18.12.2014

Specjalista w Wydziale Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego

więcej