Ogłoszenia

21.11.2014

Rozeznanie rynku usług doradczych

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na „realizację usług doradczych w zakresie poprawy efektywności zarządzania finansowego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”.

więcej

21.11.2014

Analiza rynku dotycząca opracowania studiów wykonalności dla projektów: „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (postępowanie cywilne i wykroczeniowe)” oraz „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (postępowanie karne)” realizowanych w...

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na Opracowanie studiów...

więcej

18.11.2014

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego,...

więcej

14.11.2014

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r.

Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu...

więcej

Najnowsze zamówienia

26.11.2014

BOF-II-3710-66/14

Dostawa licencji na oprogramowanie SQL.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-61/14

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-64/14

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-62/14

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

Oferty pracy

25.11.2014

Główny specjalista w Wydziale Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego

więcej